Postup : 2013/0224(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0122/2015

Předložené texty :

A8-0122/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 6
CRE 28/04/2015 - 6

Hlasování :

PV 28/04/2015 - 7.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0102

DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ     ***II
PDF 166kWORD 72k
31.3.2015
PE 551.871v03-00 A8-0122/2015

k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy a o změně směrnice 2009/16/ES

(17086/1/2014 – C8-0072/2015 – 2013/0224(COD))

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Zpravodaj: José Inácio Faria

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy a o změně směrnice 2009/16/ES

(17086/1/2014 – C8-0072/2015 – 2013/0224(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–       s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (17086/1/2014- C8-0072/2015),

–       s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 16. října 2013(1),

–       s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(2) k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0480),

–       s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na článek 76 jednacího řádu,

–       s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0122/2015),

1.      schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.      konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

3.      pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.      pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.      pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1)

             Úř. věst. C 67, 6.3.2014, s 70.

(2)

             Přijaté texty ze dne 16. dubna 2014, P7_TA(2014)0424.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Tento návrh zavádí systém pro monitorování, vykazování a ověřování emisí z námořní dopravy.

Parlament přijal svůj postoj v prvním čtení dne 16. dubna 2014. Dne 24. září 2014 přijal výbor ENVI rozhodnutí v souladu s článkem 74 jednacího řádu o zahájení interinstitucionálních jednání. Vyjednávací týmy Parlamentu a Rady dosáhly dne 18. listopadu 2014 za účasti Komise neformální dohody v této věci. Znění této dohody bylo předloženo dne 3. prosince 2014 výboru ENVI k hlasování a bylo převážnou většinou jeho členů přijato. Po provedení právně jazykové revize textu přijala Rada svůj postoj v prvním čtení, a potvrdila tak dohodu ze dne 5. března 2015.

Vzhledem k tomu, že postoj Rady v prvním čtení je v souladu s dohodou, jež byla uzavřena při třístranných jednáních, zpravodaj výboru doporučuje, aby text přijal bez dalších pozměňovacích návrhů.


POSTUP

Název

Monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy a změna nařízení (EU) č. 525/2013

Referenční údaje

17086/1/2014 – C8-0072/2015 – 2013/0224(COD)

Datum prvního čtení EP – P číslo

16.4.2014                     T7-0424/2014

Návrh Komise

COM(2013)0480 - C7-0201/2013

Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno obdržení postoje Radyprvním čtení

12.3.2015

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

12.3.2015

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

José Inácio Faria

5.9.2013

 

 

 

Projednání ve výboru

18.3.2015

 

 

 

Datum přijetí

26.3.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

58

0

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Margrete Auken, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Simona Bonafè, Marie-Christine Boutonnet, Nicola Caputo, Herbert Dorfmann, Linnéa Engström, Luke Ming Flanagan, Jan Huitema, Karol Karski, Anthea McIntyre, James Nicholson, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Theodor Dumitru Stolojan, Dubravka Šuica, Tom Vandenkendelaere

Datum předložení

1.4.2015

Právní upozornění