Procedūra : 2013/0224(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0122/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0122/2015

Debates :

PV 28/04/2015 - 6
CRE 28/04/2015 - 6

Balsojumi :

PV 28/04/2015 - 7.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0102

IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM     ***II
PDF 156kWORD 72k
31.3.2015
PE 551.871v03-00 A8-0122/2015

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par jūras transporta oglekļa dioksīda emisiju monitoringu, paziņošanu un verifikāciju un par grozījumiem Direktīvā 2009/16/EK

(17086/1/2014 – C8‑0072/2015 – 2013/0224(COD))

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Referents: José Inácio Faria

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par jūras transporta oglekļa dioksīda emisiju monitoringu, paziņošanu un verifikāciju un par grozījumiem Direktīvā 2009/16/EK

(17086/1/2014 – C8‑0072/2015 – 2013/0224(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (17086/1/2014 – C8-0072/2015),

–       ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2013. gada 16. oktobra atzinumu(1),

–       ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā(2) attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0480),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

–       ņemot vērā Reglamenta 76. pantu,

–       ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ieteikumu otrajam lasījumam (A8-0122/2015),

1.      apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

2.      konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

3.      uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

4.      uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

5.      uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1)

             OV C 67, 6.3.2014., 70. lpp.

(2)

             Pieņemtie teksti, 16.04.2014., P7_TA(2014)0424.


PASKAIDROJUMS

Ar šo priekšlikumu ievieš sistēmu jūras transporta oglekļa dioksīda emisiju monitoringam, paziņošanai un verifikācijai.

Parlaments 2014. gada 16. aprīlī pieņēma savu nostāju pirmajā lasījumā. ENVI komiteja 2014. gada 24. septembrī saskaņā ar Reglamenta 74. pantu pieņēma lēmumu sākt iestāžu sarunas. Parlamenta un Padomes sarunu grupas, piedaloties Komisijai, 2014. gada 18. novembrī panāca neformālu vienošanos par šo procedūru. Vienošanās teksts tika iesniegts apstiprināšanas balsojumam ENVI komitejā, un 2014. gada 3. decembra balsojumā šo tekstu apstiprināja ar pārliecinošu balsu vairākumu. Pēc juridiskās un lingvistiskās pārbaudes Padome pieņēma pirmā lasījuma nostāju, apstiprinot vienošanos 2015. gada 5. martā.

Tā kā Padomes pirmā lasījuma nostāja ir saskaņā ar trialogos panākto vienošanos, referents ierosina komitejai to pieņemt bez turpmākiem grozījumiem.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Jūras transporta oglekļa dioksīda emisiju monitorings, paziņošana un verifikācija un grozījumu izdarīšana Regulā (ES) Nr. 525/2013

Atsauces

17086/1/2014 – C8-0072/2015 – 2013/0224(COD)

1. lasījuma datums EP – P numurs

16.4.2014                     T7-0424/2014

Komisijas priekšlikums

COM(2013)0480 - C7-0201/2013

Datums, kad plenārsēdē paziņoja par Padomes nostājas saņemšanu pirmajā lasījumā

12.3.2015

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

12.3.2015

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

José Inácio Faria

5.9.2013

 

 

 

Izskatīšana komitejā

18.3.2015

 

 

 

Pieņemšanas datums

26.3.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

58

0

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marco Affronte, Margrete Auken, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Simona Bonafè, Marie-Christine Boutonnet, Nicola Caputo, Herbert Dorfmann, Linnéa Engström, Luke Ming Flanagan, Jan Huitema, Karol Karski, Anthea McIntyre, James Nicholson, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Theodor Dumitru Stolojan, Dubravka Šuica, Tom Vandenkendelaere

Iesniegšanas datums

1.4.2015

Juridisks paziņojums