Postup : 2013/0224(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0122/2015

Predkladané texty :

A8-0122/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 6
CRE 28/04/2015 - 6

Hlasovanie :

PV 28/04/2015 - 7.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0102

ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA     ***II
PDF 166kWORD 72k
31.3.2015
PE 551.871v03-00 A8-0122/2015

k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o monitorovaní, nahlasovaní a overovaní emisií oxidu uhličitého z námornej dopravy a o zmene nariadenia (EÚ) č. 16/2009

(17086/1/2014 – C8-0072/2015 – 2013/0224(COD))

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Spravodajca: José Inácio Faria

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o monitorovaní, nahlasovaní a overovaní emisií oxidu uhličitého z námornej dopravy a o zmene nariadenia (EÚ) č. 16/2009

(17086/1/2014 – C8-0072/2015 – 2013/0224(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (17086/1/2014 – C8-0072/2015),

–       so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 16. októbra 2013,(1)

–       so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(2) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0480),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na článok 76 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0122/2015),

1.      schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.      konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3.      poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.      poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1)

             Ú. v. EÚ C 67, 6.3.2014, s. 70.

(2)

             Prijaté texty, 16. apríla 2014, P6_TA(2014)0424;


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Týmto návrhom sa zavádza systém monitorovania, nahlasovania a overovania emisií oxidu uhličitého z námornej dopravy.

Parlament prijal pozíciu v prvom čítaní 16. apríla 2014. Výbor ENVI prijal 24. septembra 2014 rozhodnutie, že v súlade s článkom 74 rokovacieho poriadku otvorí medziinštitucionálne rokovania. Rokovacie tímy Parlamentu a Rady dospeli 18. novembra 2014 za účasti Komisie k neformálnej dohode o tomto spise. Text dohody bol 3. decembra 2014 predložený na hlasovanie výboru ENVI a bol schválený drvivou väčšinou. Po právnom a lingvistickom overení textu Rada prijala pozíciu v prvom čítaní, ktorou 5. marca 2015 dohodu potvrdila.

Keďže pozícia Rady v prvom čítaní je v súlade s dohodou dosiahnutou počas trialógov, spravodajkyňa odporúča, aby výbor túto pozíciu prijal bez ďalších pozmeňujúcich návrhov.


POSTUP

Názov

Monitorovanie, nahlasovanie a overovanie emisií oxidu uhličitého z námornej dopravy a zmena nariadenia (EÚ) č. 525/2013

Referenčné čísla

17086/1/2014 – C8-0072/2015 – 2013/0224(COD)

Dátum prvého čítania EP– Číslo P

16.4.2014                     T7-0424/2014

Návrh Komisie

COM(2013)0480 - C7-0201/2013

Dátum oznámenia na schôdzi, že Parlamentu bola doručená pozícia Rady v prvom čítaní

12.3.2015

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

12.3.2015

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

José Inácio Faria

5.9.2013

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

18.3.2015

 

 

 

Dátum prijatia

26.3.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

58

0

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Margrete Auken, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Simona Bonafè, Marie-Christine Boutonnet, Nicola Caputo, Herbert Dorfmann, Linnéa Engström, Luke Ming Flanagan, Jan Huitema, Karol Karski, Anthea McIntyre, James Nicholson, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Theodor Dumitru Stolojan, Dubravka Šuica, Tom Vandenkendelaere

Dátum predloženia

1.4.2015

Právne oznámenie