Procedura : 2015/0010(APP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0125/2015

Teksty złożone :

A8-0125/2015

Debaty :

PV 15/04/2015 - 14
CRE 15/04/2015 - 14

Głosowanie :

PV 15/04/2015 - 16.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0093

ZALECENIE     ***
PDF 211kWORD 140k
1.4.2015
PE 549.202v01-00 A8-0125/2015

w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020

(05479/2015 – C8‑0047/2015 – 2015/0010(APP))

Komisja Budżetowa

Współsprawozdawcy: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK: PROJEKT ROZPORZĄDZENIA RADY
 OPINIA Komisji Rozwoju Regionalnego
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020

(05479/2015 – C8‑0047/2015 – 2015/0010(APP))

(Specjalna procedura ustawodawcza – zgoda)

Parlament Europejski,

–       uwzględniając projekt rozporządzenia Rady (05479/2015),

–       uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 312 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (C8-0047/2015),

–       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie negocjacji dotyczących wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020: wnioski, jakie należy wyciągnąć, oraz dalsze kroki(1),

–       uwzględniając art. 86 i art. 99 ust. 1 akapit pierwszy i trzeci Regulaminu,

–       uwzględniając zalecenie Komisji Budżetowej (A8-0125/2015),

1.      wyraża zgodę na projekt rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 w postaci załączonej do niniejszej rezolucji;

2.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1)

   Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0378.


ZAŁĄCZNIK: PROJEKT ROZPORZĄDZENIA RADY

(UE, Euratom) 2015/....

z dnia …

zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 312,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)         Art. 19 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013(1) stanowi, że w przypadku przyjęcia po dniu 1 stycznia 2014 r. nowych zasad lub programów w ramach zarządzania dzielonego odnoszących się do funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego należy dokonać rewizji wieloletnich ram finansowych celem przesunięcia na następne lata, powyżej odnośnych pułapów wydatków, środków przydzielonych, ale niewykorzystanych w 2014 r. Zgodnie z przepisami tego artykułu rewizję dotyczącą przeniesienia niewykorzystanych środków przydzielonych na 2014 r. przyjmuje się przed dniem 1 maja 2015 r.

(2)         W wyniku takiego późnego przyjęcia środki przydzielone na fundusze strukturalne i Fundusz Spójności w kwocie 11 216 187 326 EUR w cenach bieżących, środki przydzielone na Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejski Fundusz Morski i Rybacki w kwocie 9 446 050 652 EUR w cenach bieżących oraz środki przydzielone na Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego w kwocie 442 319 096 EUR nie mogły zostać wykorzystane w 2014 r. ani przeniesione na 2015 r.

(3)  Należy zatem zmienić załącznik do rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1311/2013 i przesunąć na kolejne lata do poddziału 1b, działu 2 i działu 3 środki na zobowiązania, których nie wykorzystano w 2014 r. W tym celu kwoty w cenach bieżących należy przeliczyć na ceny z 2011 r.

(4)         Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik do rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1311/2013 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli

                                                                                              W imieniu Rady

                                                                                              Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK

TABELA WIELOLETNICH RAM FINANSOWYCH (UE-28)

_______________________

(1)

    Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).


OPINIA Komisji Rozwoju Regionalnego (27.3.2015)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020

(05479/2015 – C8‑0047/2015 – 2015/0010(APP))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Victor Boștinaru

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Późne przyjęcie rozporządzeń dotyczących polityki spójności na lata 2014 – 2020 sprawiło, że nie da się przyjąć na czas wszystkich programów operacyjnych. Prognozy sporządzone przez Komisję okazały się zbyt optymistyczne, a do końca 2014 r. przyjęto jedynie niewielki odsetek programów(1) (252 programy unijne lub 39 % całkowitej ich liczby). Przyjęcie pozostałych programów zostało odroczone, z wykorzystaniem procedury przenoszenia środków z art. 13 ust. 2 lit. a) rozporządzenia finansowego albo w oparciu o przegląd wieloletnich ram finansowych (WRF).

Przenoszenie programów (93 unijne programy lub 14 % całkowitej ich liczby) nie wymaga przeglądu WRF, ponieważ były one gotowe do przyjęcia przed końcem 2014 r. i nie zostały przyjęte tylko z uwagi na brak czasu. Nawet jeśli przyjęcie tych programów przełożono do początku 2015 r., można nadal wykorzystywać środki na te programy w 2014 r.

Wszystkie pozostałe programy (300 programów unijnych lub 47% całkowitej ich liczby) wymagają – aby nie stracić środków na rok 2014 – przeglądu wieloletnich ram finansowych na mocy art. 19 rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych, w ramach którego przydziały na 2014 r. są przenoszone na kolejne lata.

W związku z tym sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 ustanawiające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020. Sprawozdawca zaleca, by Parlament wyraził zgodę, co jest niezbędnym etapem na drodze do sfinalizowania procesu rozpoczęcia nowego okresu programowania polityki spójności bez żadnych negatywnych konsekwencji dla regionów i miast, a tym samym dla obywateli europejskich. Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne są najważniejszą polityką inwestycyjną Unii i jest sprawą zasadniczą, by wszystkie zasoby były wykorzystywane jak najbardziej terminowo i w jak najskuteczniejszy sposób, w celu pobudzania wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. W nowym okresie programowania odnotowano już znaczne opóźnienia, zatem należy dopilnować, by nie występowały dalsze opóźnienia ani straty.

Celem wniosku jest przeniesienie na 2015 r. prawie wszystkich niewykorzystanych środków z 2014 r. na dział 1b Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna, z wyjątkiem wkładów z EFRR na programy transgraniczne w ramach instrumentu pomocy przedakcesyjnej (IPA) oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI), które są przeniesione na rok 2017. Sprawozdawca stwierdza, że wnioskowi przyświeca zasada równości państw członkowskich i programów, ale podkreśla konieczność podjęcia przez Komisję współpracy z państwami członkowskimi i regionami, aby nie tylko szybko przyjąć wszystkie pozostałe programy, ale także starannie wdrożyć same programy, w celu osiągnięcia pełnego i skutecznego wykorzystania wszystkich zasobów. W związku z tym z zadowoleniem przyjmuje oświadczenie Komisji, w którym stwierdza ona, że „będzie aktywnym partnerem w procesie programowania odnośnych programów, że będzie w pełni współpracować z władzami krajowymi i regionalnymi oraz podejmie wszelkie dostępne środki w celu doprowadzenia do sytuacji, w której programy będą przyjmowane zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów, jak najszybciej po przyjęciu zmienionego rozporządzenia Rady określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020, a w każdym razie przed końcem 2015 r.”.

W sprawie przeniesienia na 2017 r. całości wkładu EFRR z 2014 r. na programy transgraniczne w ramach instrumentu pomocy przedakcesyjnej (IPA) oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI) sprawozdawca zwraca uwagę na opóźnienia w przyjmowaniu takich programów i złożoność, która je charakteryzuje. Uważa jednak, że gwoli spójności oraz w celu przyspieszenia realizacji programów byłoby wskazane, aby kierować się tą samą logiką co w odniesieniu do pozostałej części przydziałów.

Wniosek nie zawiera żadnych zmian w środkach na płatności w oparciu o założenie, że przeniesienie środków na zobowiązania z 2014 na 2015 r. nie spowoduje szczególnych utrudnień w płatnościach w nadchodzących latach. Sprawozdawca wyraża zastrzeżenia w tym względzie, i wyraża nadzieję, że obliczenia dokonane przez służby Komisji okażą się realistyczne oraz że obowiązujące postanowienia rozporządzenia w sprawie WRF dotyczące elastyczności wystarczą, by móc zareagować na ewentualny wzrost liczby wniosków o płatności okresowe w roku 2017 i 2018. Podkreśla, że kwestia zaległych płatności – jak już Parlament Europejski podkreślał wielokrotnie – jest źródłem niestabilności i należy ją wreszcie rozwiązać oraz że za pomocą wszelkich niezbędnych środków i działań trzeba unikać jakichkolwiek dodatkowych problemów z płatnościami.

******

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o zalecenie Parlamentowi wyrażenia zgody na wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

26.3.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

39

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Pascal Arimont, José Blanco López, Franc Bogovič, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Michela Giuffrida, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Isabella Adinolfi, Martina Anderson, Enrique Calvet Chambon, Salvatore Cicu, Andor Deli, Elena Gentile, Ivana Maletić, James Nicholson, Jan Olbrycht, Bronis Ropė, Julie Ward, Milan Zver

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Daniela Aiuto

(1)

W tym europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, jak również Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego.


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

1.4.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

34

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Michał Marusik, Andrey Novakov, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Informacja prawna