Postup : 2014/2223(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0126/2015

Předložené texty :

A8-0126/2015

Rozpravy :

PV 27/04/2015 - 24
CRE 27/04/2015 - 24

Hlasování :

PV 28/04/2015 - 7.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0109

ZPRÁVA     
PDF 305kWORD 221k
1.4.2015
PE 544.341v02-00 A8-0126/2015

o nové strategii EU v oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví

(2014/2223(INI))

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Zpravodajka: Elisabeth Köstinger

Navrhovatel (*):

Francesc Gambús, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

(*)       Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu

POZM. NÁVRHY
NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdravíbezpečnost potravin(*)
 STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkumenergetiku
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o nové strategii EU v oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví

(2014/2223(INI))

Evropský parlament,

–       s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů s názvem „Nová strategie EU v oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví“ (COM(2013)0659),

–       s ohledem na pracovní dokumenty útvarů Komise (SWD(2013)0342) a (SWD(2013)0343), které tvoří přílohu tohoto sdělení,

–       s ohledem na závěry Rady pro zemědělství a rybolov ze dne 19. května 2014 týkající se nové strategie EU v oblasti lesnictví,

–       s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 30. ledna 2014 s názvem „Nová strategie EU v oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví“,

–       s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 10. července 2014 ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů s názvem „Nová strategie EU v oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví“,

–       s ohledem na své usnesení ze dne 16. února 2006 o provádění strategie Evropské unie v oblasti lesního hospodářství(1),

–       s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1386/2013/EU ze dne 20. listopadu 2013 o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2020 „Spokojený život v mezích naší planety“,

–       s ohledem na strategii Evropa 2020 včetně iniciativ „Unie inovací“ a „Evropa účinněji využívající zdroje“,

–       s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů s názvem „Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu“ (COM(2013)0216),

–       s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů s názvem „Naše životní pojistka, náš přírodní kapitál: strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020“ (COM(2011)0244),

–       s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a na stanoviska Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A8-0126/2015),

A.     vzhledem k tomu, že Evropská unie nemá pravomoc k vypracování společné politiky pro lesnictví, ale některé politiky Unie mohou mít dopady na vnitrostátní lesnické politiky, a že příslušné politické strategie, které se týkají lesnictví a lesů, přijímají členské státy;

B.     vzhledem k tomu, že navzdory této nezpochybnitelné pravomoci členských států znamená lepší a aktivnější koordinace a větší zohlednění odvětví lesního hospodářství potenciální výhody pro toto významné hospodářské odvětví, které je garantem pracovních míst na evropské úrovni, obzvláště ve venkovských oblastech, a zároveň chrání ekosystémy a nabízí všem ekologické výhody, aniž je dotčena odpovědnost členských států;

C.     vzhledem k tomu, že dřevo je v Evropě často nedostatečně využívaným obnovitelným zdrojem a že je třeba zajistit jeho inteligentní a udržitelné využívání, např. dalším rozvíjením a výměnou know-how;

D.     vzhledem k tomu, že lesy jsou zdrojem, jedinečné flory, fauny a hub;

E.     vzhledem k tomu, že rozloha a charakter lesů se velmi liší, přičemž některé členské státy mají více než polovinu svého území zalesněnou; vzhledem k tomu, že přidaná hodnota lesů, které jsou obhospodařovány udržitelným způsobem, je na místní, regionální, evropské a mezinárodni úrovni mimořádně důležitá, neboť zajišťují pracovní místa ve venkovských oblastech, jsou přínosem pro společnost založenou na biohospodářství, jsou prospěšné pro lidské zdraví, zejména ve strukturálně znevýhodněných oblastech, a současně významně přispívají k ochraně životního prostředí, klimatu a biologické rozmanitosti;

F.     vzhledem k tomu, že lesní biomasa je velmi důležitým zdrojem obnovitelné energie; vzhledem k tomu, že evropské lesy v současné době pohlcují a zadržují přibližně 10 % emisí uhlíku EU, čímž výrazně přispívají ke zmírňování změny klimatu;

G.     vzhledem k tomu, že v důsledku urbanizace naší společnosti mají občané Unie k lesům slabší vztah a nemají dostatečné vědomosti o lesnictví nebo o jeho dopadu na životní úroveň, pracovní místa, klima, životní prostředí, lidské zdraví a celý hodnotový řetězec a na spojení se širšími ekosystémy;

H.     vzhledem k tomu, že rostoucí počet politik EU vede ke stále větším požadavkům na lesy; vzhledem k tomu, že tyto požadavky musí být pečlivě vyvažovány a požadavky na nové využití dřeva v biohospodářství musí být doprovázeny účinným využíváním zdrojů, používáním nových technologií a dodržováním limitů udržitelných dodávek;

I.      vzhledem k tomu, že evropské lesnictví se vyznačuje udržitelným hospodařením a dlouhodobým plánováním a že by zásada udržitelnosti měla být důrazněji prosazována na všech úrovních od místní až po celosvětovou s cílem vytvořit pracovní místa, zmírnit změny klimatu a bojovat proti desertifikaci;

J.      vzhledem k tomu, že je nezbytné zdůraznit hospodářskou, sociální a environmentální úlohu lesů rovněž v souvislosti s ochranou a propagací kulturního a přírodního dědictví a podporou udržitelného (eko)turismu;

K.     vzhledem k tomu, že kvůli rostoucí světové populaci roste poptávka po energii a lesy by tudíž v budoucnosti měly hrát důležitější úlohu ve skladbě zdrojů energie EU;

Obecné informace – význam lesů, lesnictvílesnického odvětví pro hospodářstvíspolečnost

1.      vítá sdělení Komise o nové strategii EU v oblasti lesnictví a doprovodné pracovní dokumenty a zdůrazňuje, že tato strategie se musí zaměřit na udržitelné obhospodařování lesů a jejich multifunkční úlohu z hospodářského, sociálního a environmentálního hlediska a že musí zajistit lepší koordinaci a provázanost politik Komise, které se přímo nebo nepřímo dotýkají lesnictví; v této souvislosti upozorňuje na to, že stále více evropských politických iniciativ v oblastech, jako jsou např. hospodářská politika, politika zaměstnanosti, energetická politika, politika ochrany životního prostředí a klimatu, vyžaduje větší příspěvek ze strany lesnictví;

2.      zdůrazňuje, že je třeba určovat hodnotu ekosystémových služeb lesů systematičtěji a přihlížet k ní při rozhodování jak ve veřejném, tak i soukromém sektoru;

3.      konstatuje, že jen zdravé a stabilní horské lesy jsou schopny plnit plně svou funkci ochrany lidí a přírody proti pádům lavin a sesuvům půdy a jako přirozená ochrana před záplavami;  zejména v této souvislosti je nezbytná přeshraniční komunikace;

4.      v této souvislosti zdůrazňuje, že by mělo být zabráněno veškerým pokusům o přenesení této politiky na unijní úroveň a že musí být respektována místní a regionální povaha tohoto odvětví a pravomoc členských států, přičemž je potřeba hledat soulad mezi pravomocemi EU a členských států;

5.      zdůrazňuje, že lesy Evropské unie se vyznačují velkou rozmanitostí, která zahrnuje významné rozdíly, pokud jde o vlastnictví lesů, jejich rozlohu druhovou skladbu a výzvy, kterým čelí;

6.      zdůrazňuje, že strategie EU v oblasti lesnictví musí zohlednit skutečnost, že některé členské státy mají více než polovinu svého území zalesněnou a že udržitelné obhospodařování lesů je mimořádně důležité, protože vytváří přidanou hodnotu na místní a regionální úrovni a zajišťuje pracovní místa ve venkovských oblastech a zároveň rozhodujícím způsobem přispívá ke kvalitě životního prostředí;

7.      zdůrazňuje obzvláště cennou úlohu stabilních smíšených lesů, včetně domácích druhů stromů, kterým vyhovují místní podmínky, a klíčovou úlohu těchto smíšených lesů v ekosystémech a jejich přínos k biologické rozmanitosti;

8.      vyzývá členské státy, aby podporovaly snahy majitelů lesů chránit a zakládat původní smíšené lesy, které jsou pro danou oblast typické;

9.      vyjadřuje zklamání nad skutečností, že navržená strategie se nezaměřuje na pracovní podmínky pracovníků v lesnictví, a žádá Komisi, aby vzala v úvahu inteligentní organizaci práce, vysoké technologické standardy a kvalitní pracovní místa;

10.    konstatuje, že toto odvětví v současnosti zaměstnává více než 3 miliony evropských občanů; zdůrazňuje, že dlouhodobé konkurenceschopnosti lesnictví lze dosáhnout pouze s kvalifikovanou pracovní silou;

11.    domnívá se, že strategie EU v oblasti lesnictví by tudíž měla stanovit podmínky, které by umožnily, aby EU měla příslušná školicí zařízení a pracovní sílu, která si je plně vědoma stávajících výzev a hrozeb, kterým lesnictví čelí, ale i bezpečnostních předpisů v rámci správy lesů;

12.    zdůrazňuje potřebu komplexní a holistické společné strategie a vítá uznání hospodářské, environmentální a sociální úlohy a přínosů lesů a odvětví založeného na lesnictví v EU;

13.    domnívá se, že toto uznání je pevným základem pro podporu evropského odvětví lesnictví, mimo jiné pokud jde o podporu a řešení lesních katastrof, zlepšení účinného využívání zdrojů, zvýšení konkurenceschopnosti, podporu zaměstnanosti, posílení odvětví založených na lesnictví a zachování ekologických funkcí;

14.    zdůrazňuje významnou úlohu, kterou biohospodářství hraje při plnění nových priorit Komise v oblasti růstu, zaměstnanosti a investic;

15.    uznává, že EU musí hrát svou úlohu při podpoře vnitrostátních politik s cílem docílit aktivní, multifunkční a udržitelné správy lesů, včetně správy různých druhů lesů a při posilování spolupráce s cílem řešit výzvy překračující hranice, jak jsou lesní požáry, změna klimatu a přírodní katastrofy nebo nepůvodní invazivní druhy;

16.    zastává názor, že strategie musí ve větší míře zohlednit problém chorob stromů jako je chřadnutí dubů (oak decline), které ničí háje dubů korkových v Portugalsku, Francii a Španělsku a postihuje rovněž zvláště chráněné oblasti a biosférické rezervace;

17.    zdůrazňuje, že předpokládaný růst poptávky po dřevu je jak příležitostí, tak i výzvou pro lesnictví a všechna odvětví založená na lesnictví, zejména proto, že v důsledku změny klimatu se očekává, že sucha, požáry, bouře a škůdci budou lesy postihovat stále častěji a ve větším rozsahu; Zdůrazňuje v této souvislosti nutnost chránit lesy před těmito rostoucími hrozbami a sladit jejich produkční a ochranné funkce;

18.    vítá opatření na zvýšení úrovně zalesňování, a to zejména původními druhy v oblastech, které nejsou vhodné pro produkci potravin, a obzvláště v těsné blízkosti městských oblastí, s cílem omezit jejich nepříznivé tepelné účinky, snížit znečištění a rozšířit vazby mezi člověkem a lesem;

19.    rozhodně podporuje úsilí Komise o podporu zaměstnanosti a udržitelné vytváření hmotných statků v souvislosti s lesnictvím na evropské úrovni;

20.    zdůrazňuje důležitou úlohu udržitelné výroby a využívání stavebního dřeva a dalších materiálů pocházejících z lesů, jako jsou korek a deriváty dřeva včetně textilních vláken, pro rozvoj udržitelných ekonomických modelů a vytváření zelených pracovních míst;

21.    vyzývá Komisi, aby analyzovala problémy v zásobovacím řetězci navazujících odvětví spojené se zvýšenou poptávkou ze třetích zemí, zejména po kulatině, a aby toto odvětví podporovala;

22.    vyzývá Komisi a členské státy, aby vytvářely pobídky na podporu rozrůstající se skupiny vlastníků lesa z řad žen, kterým by se tak dostalo odborného poradenství a podpory, pokud jde o aktivní a udržitelnou správu jejich lesů;

23.    zdůrazňuje, že 60 % lesů v EU je v soukromém vlastnictví asi 16 milionů soukromých vlastníků a v této souvislosti zdůrazňuje význam soukromého vlastnictví a vlastnických práv a podporuje veškerá opatření, která zájmovým sdružením umožňují zapojit se do dialogu o posílení a zavedení koncepce udržitelného lesního hospodaření a lepší výměnu informací;

24.    konstatuje, že vlastníci lesů hrají důležitou úlohu ve venkovských oblastech, a v této souvislosti vítá, že lesnictví a agrolesnictví zaujímají v programu SZP pro rozvoj venkova na období 2014–2020 významné místo;

25.    domnívá se, že strategie EU v oblasti lesnictví by se lépe prováděla, pokud by byla podporována vhodnou koordinací s dostupným financováním EU včetně EZFRV; 

26.    zdůrazňuje, že členské státy a regiony mají příležitost využít financování dostupné v rámci programů pro rozvoj venkova pro účely podporování udržitelné správy lesů a posílení agrolesnictví a pro vytváření environmentálních veřejných statků, jako jsou produkce kyslíku, ukládání uhlíku a ochrana plodin před dopady změny klimatu, jakož i podpora místních ekonomik a vytváření zelených pracovních míst;

27.    uznává, že je třeba zlepšit dopravu a logistiku pro správu lesů a těžbu dřeva; vyzývá tudíž členské státy, aby vytvořily udržitelné logistické a těžební systémy, které by měly nižší negativní dopad na klima, včetně používání nákladních aut a lodí poháněných udržitelným biopalivem i rozšířeného používání železnic; vybízí k využívání strukturálních fondů EU a programů pro rozvoj venkova za tímto účelem;

28.    uznává úlohu lesů ve společnosti ve vztahu k fyzickému a duševnímu zdraví občanů a skutečnost, že veřejné statky, jež produkují lesy, mají vysokou hodnotu z environmentálního a rekreačního hlediska a napomáhají kvalitě života, a to především pokud se jedná o produkci kyslíku, ukládání uhlíku, filtrování vzduchu, vytváření zásob vody a její filtrování, kontrolu eroze a ochranu před lavinami, a představují také vhodné místo pro aktivity na čerstvém vzduchu;

29.     podporuje spojení veřejné dopravy mezi městskými oblastmi a lesy, která by usnadnila přístup k lesům a zalesněným plochám;

30.    zdůrazňuje význam dalších činností souvisejících s lesy, např. sběr nedřevinných lesních produktů, jako jsou houby nebo lesní ovoce, pastevectví a včelařství;

31.    vyzývá Komisi, aby podporovala ekonomické činnosti, které mohou sloužit jako zdroj surovin pro farmaceutický, kosmetický a potravinářský průmysl a mohou být využívány jakožto alternativní způsob, jak čelit nezaměstnanosti a vylidňování venkova, a propagovala produkty, které jsou výsledkem těchto činností jakožto produkty přínosné pro lidské zdraví;

Účinné využívání zdrojů – dřevo jako udržitelná surovina (udržitelné lesnictví)

32.    zdůrazňuje, že využívání dřeva a produktů z vytěženého dřeva jakožto surovin, které jsou obnovitelné a šetrné ke klimatu, na jedné straně a udržitelné lesnictví na straně druhé hrají významnou roli při plnění společensko-politických cílů Evropské unie, jako jsou např. přechod na jiné zdroje energie, zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně, plnění úkolů vytyčených ve strategii Evropa 2020 a cílů stanovených pro biologickou rozmanitost; konstatuje, že nejsou-li lesy aktivně obhospodařovány, nelze uvedených cílů dosáhnout;

33.    zdůrazňuje, že řádně obhospodařované lesy mají vyšší absorpční kapacitu CO2 než lesy, které obhospodařovány nejsou, a připomíná význam udržitelné správy lesů pro zvýšení potenciálu evropských lesů, pokud jde o ukládání uhlíku;

34.    je přesvědčen, že na lesy by se nemělo pohlížet pouze jako na úložiště uhlíku;

35.    zdůrazňuje, že je třeba zajistit účinné využívání a recyklaci lesních zdrojů a dřevěných materiálů, neboť povedou ke snížení obchodního deficitu EU a větší soběstačnosti EU v oblasti zásobování dřevem a podpoří konkurenceschopnost odvětví evropského lesnictví, napomůžou zmírnění neudržitelného obhospodařování lesů, přispějí k ochraně životního prostředí a omezí odlesňování ve třetích zemích;

36.    rozhodně podporuje účinné využívání dřeva, které je obnovitelnou a univerzální surovinou s omezenou dostupností, a nesouhlasí se stanovováním závazných priorit pro způsoby jeho využití, neboť tento přístup jednak omezuje trh s energií a rozvoj nových a inovativních využití biomasy a jednak ho v některých vzdálených a venkovských oblastech nelze kvůli stávající infrastruktuře realizovat;

37.    podporuje přístup vycházející z volného trhu a svobodu všech jeho účastníků tím, že upřednostňuje dřevo pocházejícího z místních zdrojů s cílem minimalizovat uhlíkovou stopu vytvořenou dopravou ze zámoří a podporovat místní udržitelnou produkci;

38.    vzhledem k tomu, že se jedny z největších zdrojů biomasy Unie nacházejí v nejméně zalidněných a odlehlých regionech, považuje za nezbytné, aby strategie rovněž v plné míře zohledňovala zvláštnosti těchto regionů;

39.    uznává hodnotu dřeva pro účely výroby energie jakožto prostředku na boj proti energetické chudobě napomáhajícího naplňování cílů klimatického a energetického rámce do roku 2030, pokud jde o využívání energie z obnovitelných zdrojů, a skýtajícího nové podnikatelské příležitosti;

40.    je přesvědčen, že nová strategie v oblasti lesnictví musí umožnit užší spolupráci ve věci strukturalizace dřevařského průmyslu a seskupování subjektů s cílem zajistit lepší využívání lesních zdrojů;

41.    zastává názor, že udržitelné lesnictví se musí řídit obecně uznávanými a akceptovanými zásadami a nástroji, jako jsou kritéria a ukazatele udržitelného obhospodařování lesů, které se musí vždy zaměřovat na celé odvětví, bez ohledu na konečné využití dřeva;

42.    podporuje záměr Komise vypracovat spolu s členskými státy a zainteresovanými subjekty ambiciózní, objektivní a jasný soubor kritérií a ukazatelů pro udržitelné obhospodařování lesů, přičemž tato kritéria by měla být v souladu s požadavky Forest Europe (ministerské konference o ochraně lesů v Evropě)(2), která představují celoevropský základ pro jednotné podávání zpráv o udržitelném lesnictví a pro vystavování osvědčení o udržitelném lesním hospodaření, a měla by zohledňovat rozmanitost lesních typů v Evropě;

43.    uznává, že rostoucí poptávka po materiálech pocházejících z lesních zdrojů, která je primárně výsledkem nárůstu využívání energie vyráběné z biomasy, si žádá zvýšenou dostupnost dřeva při současném zaručení udržitelného využívání lesů;

44.    upozorňuje na značný pokrok, kterého bylo dosaženo při jednáních konference Forest Europe o „evropské úmluvě o lesích“,(3) jež by měla být závazným rámcem pro udržitelné lesnictví a pro lepší vyvážení zájmů v lesnické politice, a vyzývá členské státy a Komisi, aby vyvinuly potřebné úsilí k obnovení a zdárnému ukončení těchto jednání;

45.    zastává názor, že plány obhospodařování lesů nebo obdobné nástroje mohou být důležitými strategickými nástroji k provádění konkrétních opatření na úrovni lesnických podniků, pro dlouhodobé plánování a uplatňování udržitelného obhospodařování evropských lesů; zdůrazňuje však, že provádění konkrétních opatření v rámci těchto plánů na úrovni lesnických podniků musí i nadále podléhat vnitrostátním předpisům;

46.    vyzývá členské státy, aby v souladu se zásadami proporcionality a subsidiarity monitorovaly a prosazovaly uplatňování plánů obhospodařování lesů, a to bez vytváření zbytečné administrativní zátěže;

47.    vítá, že jsou jasně rozlišovány plány obhospodařování lesů a plány obhospodařování v rámci sítě Natura 2000;

48.    upozorňuje na skutečnost, že plány obhospodařování lesů jsou podmínkou pro získání finančních prostředků EU na rozvoj venkova pouze pro příjemce, jejichž podnik překračuje určitou prahovou velikost, a že lesy pod touto prahovou hodnotou jsou vyňaty z působnosti tohoto pravidla; kromě toho také konstatuje, že ekvivalentní nástroje mohou být rovněž přijaty;

49.    vyzývá členské státy, aby při provádění legislativy plně využívaly tuto stávající flexibilitu, a to zejména ve prospěch menších subjektů;

50.    vyzývá Komisi a členské státy k vytváření pobídek a k podpoře nových obchodních modelů, např. výrobních družstev, které by měly malé soukromé vlastníky lesů motivovat k jejich aktivnímu a udržitelnému obhospodařování;

51.    trvá na tom, že pro náležité zavedení strategie je nezbytné mít k dispozici dlouhodobý akční plán zdůrazňující význam mobilizace a udržitelného využívání lesního dřeva s cílem vytvářet přidanou hodnotu a pracovní místa, přičemž je třeba poskytnout prostředky pro posílení soukromých lesnických podniků a podporu organizovaných uskupení vlastníků lesů;

52.    zdůrazňuje, že účinná správa zdrojů by měla zahrnovat podpůrné programy na zalesňování ploch, které nejsou vhodné pro zemědělství, a na podporu vytváření ochranných lesních pásů;

Výzkumvývoj – vzděláváníodborná příprava

53.    domnívá se, že by prioritou měla být praktická aplikace výzkumu, jelikož celé odvětví může mít prospěch z nových podnětů a lesní hospodářství má velký potenciál k růstu; rovněž se domnívá, že další investice do inovací v tomto odvětví mohou vytvářet nové výrobní možnosti a účinnější postupy, které by zajistily vhodnější využívání dostupných zdrojů a které by mohly v maximální míře omezit negativní dopady na lesní zdroje;

54.    vyzývá Komisi, aby posoudila z hlediska priorit lesnictví a zpracovávání dřeva evropské programy pro výzkum a vývoj (Horizont 2020) a program pro konkurenceschopnost malých a středních podniků (COSME) a aby pro odvětví lesnictví případně vypracovala nové nástroje a prosazovala výzkum zaměřený na nákladově efektivní řešení pro nové, inovativní dřevní produkty v zájmu podpory rozvoje udržitelného dřevařského biohospodářství;

55.    vítá přínosy sdílení osvědčených postupů a stávajících znalostí o lesích mezi členskými státy a vyzývá členské státy a Komisi, aby podporovaly jejich předávání mezi průmyslem, vědeckou obcí a producenty;

56.    zdůrazňuje důležitost podpory rámcových programů EU pro výzkum, rozvoj a inovace pro dosahování inteligentního a udržitelného růstu, získávání produktů s vyšší přidanou hodnotou, čistších technologií a vysoké pokročilosti technologií, zejména pokud jde o rafinovaná biopaliva a průmyslové stavby ze dřeva, ale také o automobilový a textilní průmysl;

57.    připomíná, že podle Komise představovalo biohospodářství v roce 2009 trh v odhadované hodnotě větší než 2 biliony EUR poskytující 20 milionů pracovních míst a zajišťující 9 % celkové zaměstnanosti v EU;

58.    konstatuje, že každé euro investované do biohospodářského výzkumu a inovací v rámci programu Horizont 2020 vygeneruje přibližně 10 EUR přidané hodnoty; zdůrazňuje, že lesy nyní hrají v biohospodářství zásadní úlohu a že tomu tak nadále bude i v budoucnu;

59.    domnívá se, že je třeba podporovat nahrazování surovin na bázi ropy nebo tepelně náročných surovin dřevem a produkty z vytěženého dřeva, v souladu s pokrokem ve výzkumu a technologiích, a že to může pozitivně přispět k dalšímu zmírňování změny klimatu i k vytváření pracovních míst;

60.    zdůrazňuje, že je zapotřebí vypracovat posouzení nákladů veškerých právních předpisů EU ovlivňujících hodnotové řetězce dřevozpracujícího průmyslu s cílem odstranit veškerou zbytečnou a zatěžující byrokracii a zajistit rámec umožňující udržitelné zvýšení dlouhodobé konkurenceschopnosti tohoto odvětví, a také podporovat zásadu, že legislativní návrhy týkající se odvětví lesnictví a hodnotových řetězců dřevozpracujícího průmyslu by měly být důkladně zhodnoceny prostřednictvím posouzení dopadů;

61.    zastává názor, že rozšiřování poznatků o lesích má velký význam pro výzkum a že spolehlivé informace jsou nepostradatelné pro realizaci strategie lesního hospodářství;

62.    bere na vědomí dostupnost informačních a monitorovacích zdrojů prostřednictvím programu Copernicus a dalších kosmických iniciativ na evropské úrovni a doporučuje rozšířit používání těchto zdrojů a nástrojů;

63.    konstatuje, že národní soupisy lesů představují komplexní monitorovací nástroj pro posuzování lesní zásoby a že tyto soupisy uplatňují regionální hledisko a současně odpovídají požadavku na snižování administrativní zátěže a nákladů;

64.    vítá úsilí Komise o vytvoření evropského informačního systému o lesích, který bude vycházet z údajů jednotlivých států, a iniciativy, které mají zlepšit srovnatelnost nových a již dostupných údajů, a v této souvislosti doufá, že budou posíleny analýzy údajů o hospodářství a zaměstnanosti v odvětví lesnictví a zpracovávání dřeva;

65.    doporučuje zejména, aby byly k dispozici soubory údajů za delší časové období, neboť by pomohly pochopit, jak se lesnictví vyvíjí a jak se přizpůsobuje změně klimatu;

66.    domnívá se, že základním předpokladem úspěšného provádění udržitelného obhospodařování lesů je kvalifikovaná a odborně školená pracovní síla, a vyzývá Komisi a členské státy, aby vypracovaly opatření a – bude-li to možné – využívaly stávající evropské nástroje, např. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV), Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF) a evropské vzdělávací programy (ET 2020), k podpoře generační obměny a řešení nedostatku kvalifikované pracovní síly v lesnictví;

67.    vyzývá Komisi, aby podpořila přípravu informačních kampaní pro toto odvětví, jejichž cílem je zvýšit informovanost o možnostech, které nabízí z hlediska řešení nezaměstnanosti a vylidňování, a také zvýšit jeho atraktivitu pro mladé lidi;

68.    domnívá se, že by měly být vypracovány programy odborné přípravy, zejména pro nové pracovníky v tomto odvětví a mladé lesníky, ale i pro stávající zaměstnance ve stavebnictví, aby získali lepší informace o možnostech spojených s používáním dřeva, má-li se zajistit předávání vědomostí z oblasti udržitelného obhospodařování lesů a na něj navazujících průmyslových odvětví;

69.    je si vědom toho, že udržitelná správa během celého životního cyklu lesních produktů může výrazným způsobem přispět k dosažení cílů zeleného hospodářství, zejména pak těch, které souvisejí s politikami zmírňování změny klimatu a účinného využívání zdrojů;

70.    domnívá se, že členské státy by měly podporovat udržitelné využívání lesních produktů v odvětví stavebnictví, včetně jejich uplatnění při stavbě finančně dostupnějších domů ze surovin z udržitelných zdrojů;

71.    zdůrazňuje význam tradičních, vysoce hodnotných využití, která stále mají ohromný potenciál růstu, jako je například využívání dřeva ve stavebnictví a balení;

72.    konstatuje, že stávající technologický vývoj umožňuje výstavbu obytných komplexů s vysokou kapacitou, které jsou vyrobeny převážně ze dřeva, čímž se výrazně omezují emise CO2 ve stavebnictví;

73.    poukazuje na to, že pravidla pro používání dřeva ve stavebnictví se v jednotlivých členských státech liší; vyzývá proto k závazku přijmout pravidla EU, která by podporovala širší využití dřeva ve stavbách;

74.    vyzývá členské státy, aby rozvíjely iniciativy na podporu předávání znalostí a přenosu technologií a aby v plné míře využívaly programy EU na podporu výzkumu a inovací v lesnictví a v odvětví založeném na lesnictví;

75.    upozorňuje na skutečnost, že vědeckotechnologický výzkum se nevěnuje v dostatečné míře adaptaci lesnictví na změnu klimatu, a to ani dopadu zvyšujícího se množství škůdců a chorob, které představují vážnou hrozbu pro evropské lesy a odvětví založená na lesnictví;

76.    vybízí členské státy a Komisi, aby usilovaly o větší informovanost o hospodářské, ekologické a sociální úloze evropských lesů a lesnictví a o významu udržitelného lesního biohospodářství a dřeva jako jedné z nejdůležitějších obnovitelných surovin EU;

77.    považuje za důležité stimulovat vědecký výzkum zaměřený na racionální využívání biomasy a rozvoj rychle rostoucích energetických plodin a vytvořit model poskytující hospodářské podněty k využívání odpadu z biomasy;

Globální výzvy – životní prostředízměna klimatu

78.    zdůrazňuje, že udržitelné obhospodařování lesů má pozitivní vliv na biologickou rozmanitost a zmírňování změny klimatu a může snižovat riziko lesních požárů, napadení lesů škůdci a výskytu nemocí;

79.    upozorňuje, že by měly být dále zkoumány další problémy, zejména otázka přemnožení býložravců, zdraví lesů a usnadnění udržitelné produkce dřeva, lesní genetické zdroje, opatření zaměřená na předcházení požárům a boj proti nim a na zabránění erozi půdy a obnovování rostlinné pokrývky;

80.    je si vědom toho, že rychle rostoucí lesy by mohly poskytnout udržitelnou dřevěnou biomasu a zároveň zajišťovat nutnou údržbu příslušné lesní plochy, čímž by se snížilo nebezpečí půdní eroze a sesuvů půdy, které hrozí na půdě vyňaté z produkce či ponechané ladem;

81.    vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly zvláštní opatření k dosažení cíle 5 z Aiči, podle nějž by se rychlost úbytku veškerých přírodních stanovišť, včetně lesů, měla do roku 2020 snížit alespoň na polovinu a pokud možno by se měla přiblížit nule a významnou měrou by se měla omezit degradace a fragmentace;

82.    konstatuje, že k dosažení cílů, jež jsou vytyčeny v ústředních iniciativách strategie Evropa 2020 „Unie inovací“ a „Evropa účinněji využívající zdroje“, je nezbytné biohospodářství, jež je základním prvkem inteligentního a zeleného růstu v Evropě, a že mezi důležité suroviny přispívající k přechodu na biohospodářství patří dřevo;

83.    považuje za důležité podporovat uplatňování konceptu biohospodářství s ohledem na hranice udržitelnosti dodávek surovin s cílem přispět prostřednictvím inovací a přenosu technologií k hospodářské životaschopnosti hodnotových řetězců lesních produktů;

84.    požaduje, aby byla více podporována diverzita lesních produktů a zajistilo se, aby byly různé druhy poptávky po lesních produktech vyvážené a posuzované na základě potenciálu udržitelnosti dodávek a dalších funkcí a služeb lesního ekosystému;

85.    vyjadřuje vážné znepokojení nad rychlostí, jakou na celém světě postupuje odlesňování, zejména pak v rozvojových zemích a často jako důsledek nezákonné těžby;

86.    podporuje mechanismy, které celosvětově podporují další rozvoj lesnictví tak, aby udržitelněji využívalo zdroje, a v této souvislosti odkazuje zejména na nařízení EU o dřevě(4), které se snaží potírat nezákonnou těžbu a nabízení nezákonně vytěženého dřeva dováženého ze třetích zemí na evropském trhu, na systém licencí pro dovoz dřeva do EU (FLEGT)(5) a na dobrovolné dohody o partnerství;

87.    vyzývá Komisi, aby uveřejnila očekávaný přezkum fungování a účinnosti nařízení EU o dřevě, a zdůrazňuje, že nové nařízení by mělo být přiměřené a mělo by hledat způsoby, jak snížit zbytečné náklady a požadavky na podávání zpráv ze strany evropských vlastníků lesů a lesníků, aniž by tím byl ohrožen záměr nařízení;

88.    zastává názor, že vzhledem k výzvám spojeným s globálním oteplováním a změnou klimatu se musí ekosystémy a populace druhů vyznačovat zdravím, biologickou rozmanitostí a odolností, aby byly schopné přežít;

89.    zdůrazňuje příležitosti, které nabízejí lokality sítě Natura 2000, v nichž je díky jejich mimořádným přírodním zdrojům možné produkovat lesnické produkty a služby vysoké environmentální a kulturní kvality;

90.    vyzdvihuje význam zdravých lesních ekosystémů, které poskytují přírodní stanoviště pro živočichy a rostliny, ale zdůrazňuje, že dobře míněné právní předpisy, jako např. směrnice EU o přírodních stanovištích, mají vliv na rozhodování v oblasti obhospodařování půdy a musí být prováděna v přiměřené míře;

91.    uznává úlohu lesů pro rozvoj s nimi spojených odvětví a v této souvislosti zdůrazňuje význam pěstitelů medonosných odrůd stromů, které zároveň napomáhají opylování;

92.    zastává názor, že určité problémy mají dopad na lesnictví na globální úrovni, zejména nezákonné kácení stromů, a vyzývá proto Komisi, aby posílila podporu tohoto odvětví v rámci příslušných mezinárodních subjektů;

93.    konstatuje, že poptávka po biomase, zejména dřevu, roste, a vítá proto úsilí, které Komise a členské státy vynakládají na to, aby podporovaly rozvojové země v přijímání opatření na zlepšení politiky a právních předpisů v oblasti lesního hospodářství, zejména pak v rámci programu REDD+(6) (snižování emisí z odlesňování a znehodnocování lesů);

94.    vyzývá Komisi, aby vypracovala akční plán týkající se odlesňování a znehodnocování lesů, a zaměřila se tak na plnění cílů stanovených v jejím sdělení o odlesňování, jak požaduje sedmý akční plán pro životní prostředí; považuje za důležité, aby byla zajištěna nejen zachování a obhospodařování stávajících lesů, ale rovněž opětovné zalesnění odlesněných oblastí;

95.    je toho názoru, že je třeba samostatně zmínit nutnost opětovného zalesnění rozsáhlých oblastí, které byly zasaženy opakovanými lesními požáry;

Provádění – předkládání zpráv

96.    zdůrazňuje, že provádění strategie EU v oblasti lesů by mělo být víceletým koordinovaným procesem, který bude zohledňovat názory Parlamentu, a že by tato strategie měla být prováděna účinně, soudržně a nebyrokraticky;

97.    lituje, že proces provádění začal částečně již před tím, než Parlament přijal svůj postoj, a domnívá se, že takový postup není v souladu s cílem dosáhnout lepší koordinace politik týkajících se lesů, který Komise uvádí ve svém sdělení k této strategii;

98.    domnívá se, že nová strategie by měla vytvořit vazby mezi strategiemi a plány financování EU a členských států a posílit provázanost z hlediska plánování, financování a provádění meziodvětvových činností;

99.    vyzývá proto k inkluzivnímu, řádně strukturovanému a vyváženému provádění této strategie;

100.  domnívá se proto, že by měl být posílen mandát Stálého lesnického výboru i jeho finanční zajištění, aby mohla Komise při zavádění nové strategie EU pro oblast lesnictví na evropské úrovni plně využívat odborný potenciál členských států; vyzývá Komisi, aby v dostatečném časovém předstihu před předložením jakékoli iniciativy či návrhu dokumentu, které budou mít dopad na správu lesů a dřevařské odvětví, konzultovala se Stálým lesnickým výborem;

101.  zdůrazňuje významnou úlohu skupiny pro občanský dialog o lesním hospodářství a zpracování korku a dalších příslušných zainteresovaných stran a vyzývá k jejich náležitému zapojení do provádění strategie;

102.  zastává názor, že otázky, které se řeší v lesnictví, se netýkají pouze této oblasti, a proto vyžadují interní spolupráci různých oddělení Komise při posuzování jakéhokoli opatření, které by mohlo mít dopad na zvláštní povahu udržitelného obhospodařování lesů a souvisejících odvětví; vyzývá tudíž GŘ pro životní prostředí, GŘ pro oblast klimatu, GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova, GŘ pro energetiku, GŘ pro výzkum a inovace a další GŘ, kterých se to týká, ke společné strategické práci v zájmu zajištění účinného provádění strategie pomocí posílené koordinace a komunikace;

103.  domnívá se, že s ohledem na priority Komise týkající se růstu, zaměstnanosti a investic by se při provádění nové strategie EU v oblasti lesnictví měl klást mimořádný důraz také na konkurenceschopnost a udržitelnost lesnictví, podporu venkovských i městských oblastí, rozšíření znalostní základny, ochranu lesů a zachování jejich ekosystémů, podporu koordinace a komunikace a zvýšení míry udržitelného využívání dřevních a nedřevních lesních produktů;

104.  vyzývá Komisi, aby strategii doplnila o komplexní akční plán zahrnující konkrétní opatření a aby Parlamentu každoročně předkládala zprávu o výsledcích dosažených při provádění konkrétních úkolů stanovených v této strategii;

105.  podporuje svolání rozšířeného výboru AGRI, ENVI a ITRE, aby bylo možné vést vyváženou diskusi o pokroku s prováděním nové strategie EU v oblasti lesnictví;

106.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1)

Přijaté texty, P6_TA(2006)0068.

(2)

Forest Europe – ministerská konference o ochraně lesů v Evropě, mezivládní vyjednávací výbor pro uzavření právně závazné dohody o lesích v Evropě: http://www.foresteurope.org/

(3)

Viz: http://www.forestnegotiations.org/

(4)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky

(5)

Nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství (FLEGT = prosazování práva, správa a obchod v oblasti lesnictví)

(6)

Program snižování emisí z odlesňování a znehodnocování lesů: http://unfccc.int/methods/redd/items/7377.php


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Lesy a lesnictví nabízejí vhodné odpovědi jako další opora hospodářství a současně nejlepší záruky pro kvalitu života, udržitelnost, zaměstnanost a vytváření hodnot. Lesnictví s více než 3,5 milionem pracovních míst je hned po hutnickém a potravinářském průmyslu třetím největším zaměstnavatelem v Evropě. Přes 451 820 podniků navazujících na lesnictví přispívá více než 7 % k hospodářskému růstu, přičemž pro jeho potřeby je káceno jen 60 % ročního přírůstu dřeva. 

Dřevo je významným zdrojem s velkým hospodářským významem pro venkovské oblasti. Lesnické závody a více než 16 milionů vlastníků svědomitě pečují o evropské lesy a pečlivým obhospodařováním zajišťují, že lesy mohou plnit své ekologické, ekonomické a sociální funkce. Přes 50 % evropských lesů se přitom nachází v soukromém vlastnictví.

Udržitelné lesnictví může dlouhodobě zajistit lesní porost pro další generace, což zcela odpovídá duchu konference OSN o životním prostředí konané v roce 1992 v Riu de Janeiru, na níž zaznělo, že: „Trvale udržitelný, zodpovědný rozvoj odpovídá potřebám současné generace, aniž by ohrožoval možnost budoucích generací uspokojovat vlastní potřebyzvolit si určitý životní styl.“

Na základě těchto číselných údajů a tohoto mota předkládá zpravodajka zprávu, která si klade za cíl dále posílit společenskou, hospodářskou a ekologickou funkci lesů a dřevozpracujícího průmyslu a upozorňuje na to, že dřevo jako udržitelná surovina představuje pro Evropu důležitý zdroj.

Vzhledem k tomu, že mnohé oblasti politik EU, např. v oblasti energetiky, životního prostředí a ochrany klimatu, ovlivňují obhospodařování lesů, domnívá se zpravodajka, že je naprosto nutné, aby nová strategie EU pro lesnictví kladla důraz především na lepší koordinaci. Takto by bylo možné lesnictví a lesy lépe zohlednit v jednotlivých evropských strategiích a postupovat koherentněji. Domnívá se, že je velmi znepokojivé, že v rámci Komise paralelně existují rozdílné postupy. V duchu zjednodušování a zlepšování právní úpravy by proto měly být důkladně prověřeny i interní struktury Komise. Nejednotné postupy Komise by vyřešilo posílení Stálého lesnického výboru.

Zpravodajka se dále domnívá, že tato snaha nesmí vést k vytváření nových byrokratických překážek pro vlastníky lesů a lesníky. Výslovně odmítá závazné lesní hospodářské plány a rozhodně nesouhlasí s tím, aby bylo vypracovávání plánů v rámci sítě Natura 2000 ukládáno vlastníkům lesů. Kromě toho zastává názor, že kritéria udržitelnosti se shodují s kritériem kvality a že se musí vždy vztahovat na celé odvětví. Vzhledem k různorodosti evropských lesů je vyloučen jednotný soubor kritérií. Zpravodajka v této souvislosti jednoznačně podporuje úsilí konference Forest Europe o přijetí „evropské úmluvy o lesích“.

Zpravodajka dále zastává názor, že v rámci lepší koordinace by měla být zvláštní pozornost věnována výzkumu a vývoji, protože celé lesnictví a navazující odvětví mohou těžit z nových a účinných možností výroby a produktových inovací. Inovační potenciál a další rozvoj ekologického hospodářství a udržitelného využívání surovin navíc prokáží významnou službu z hlediska ochrany životního prostředí a ochrany klimatu. Kromě nezpochybnitelného významu lesnictví pro venkov by chtěla zpravodajka zdůraznit, že lesnické činnosti jsou provozovány taktéž ve městech a že především navazující odvětví vytváří v městském prostoru mnoho pracovních míst. Kvůli urbanizaci společnosti se postupně vytrácí vědomosti o lesích a lesnictví a jejich podílu na blahobytu a zaměstnanosti. V duchu zásady „učebna v lese – les v učebně“ by tedy měly být podporovány iniciativy, které překlenou propast mezi městem a lesem.

Na závěr by si zpravodajka přála ještě jednou zdůraznit, že usiluje o nebyrokratické provádění nové strategie EU pro lesy, která toto odvětví posílí a nebude mu ukládat nové povinnosti.


STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdravíbezpečnost potravin(*) (25.2.2015)

pro Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

k nové strategii EU v oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví

(2014/2223(INI))

Navrhovatel: Francesc Gambús

NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  vítá sdělení Komise o nové strategii EU v oblasti lesnictví a zdůrazňuje, že je důležité, aby se její klíčovou částí staly pobídky v oblasti ochrany a obhospodařování lesů; zdůrazňuje, že je zapotřebí mít k dispozici komplexní, holistickou a soudržnou společnou strategii pro posílení multifunkční úlohy lesů a lesnictví v EU, pokud jde o jejich široké sociální, hospodářské a environmentální přínosy, a pro prevenci a řešení lesních katastrof, přičemž je třeba dodržovat zásadu subsidiarity;

2.  bere na vědomí, že evropské lesy mají nesmírnou hodnotu, pokud jde o biologickou rozmanitost a ekosystémové služby, jež poskytují, k nimž mimo jiné patří zadržování vody, ochrana před záplavami a v neposlední řadě i zmírňování změny klimatu, neboť pohlcují a ukládají 10 % emisí uhlíku EU; domnívá se tudíž, že by se lesy měly těšit vysoké úrovni ochrany a mělo by dojít ke zlepšení stavu ochrany lesních druhů a stanovišť, v souladu s cíli strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 a 7. akčním programem pro životní prostředí; zdůrazňuje příležitosti, které v tomto ohledu nabízí síť Natura 2000, která zahrnuje značnou část evropských lesů;

3.  zdůrazňuje, že Unie schválila, že do roku 2020 musí být zastaven úbytek biologické rozmanitosti a zhoršování ekosystémových služeb, včetně opylení, a že ekosystémy a jejich služby musí být zachovány, přičemž by mělo být obnoveno alespoň 15 % ekosystémů, jež byly poškozeny; dodává, že Unie dále schválila, že obhospodařování lesů musí být udržitelné, lesy, jejich biologická rozmanitost a služby, které poskytují, musí být chráněny a v nejvyšší možné míře podporovány a že musí být zvýšena odolnost lesů vůči změně klimatu, požárům, bouřím, napadením škůdci a chorobám; zdůrazňuje dále, že je tudíž zapotřebí vytvořit a provést obnovenou strategii Unie v oblasti lesnictví, zabývající se mnohými požadavky kladenými na lesy a přínosem lesů a přispívající ke strategičtějšímu přístupu k ochraně a zlepšování kvality lesů, a to i prostřednictvím udržitelného obhospodařování lesů(1);

4.  trvá na tom, že pro náležité zavedení strategie je nezbytné mít k dispozici dlouhodobý akční plán zdůrazňující význam mobilizace a udržitelného využívání lesního dřeva s cílem vytvářet přidanou hodnotu a pracovní místa, přičemž je třeba poskytnout prostředky pro posílení soukromých lesnických podniků a podporu organizovaných uskupení vlastníků lesů;

5.  vyzývá Komisi a členské státy, aby zvážily zavedení celounijních cílů v oblasti zalesnění s cílem zvýšit současné úrovně, omezit odlesňování a zlepšit kvalitu stávajících lesů a zalesněných ploch; doporučuje zvýšit úroveň zalesnění, zejména v oblastech, které nejsou vhodné pro produkci potravin, a obzvláště v těsné blízkosti městských oblastí, s cílem omezit jejich nepříznivé tepelné účinky, snížit znečištění a rozšířit vazby mezi člověkem a lesem; zdůrazňuje, že je třeba v tomto ohledu pečlivě plánovat; je přesvědčen, že na lesy by se nemělo pohlížet pouze jako na úložiště uhlíku vyvažující nárůst emisí v jiných odvětvích hospodářství;

6.  vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly zvláštní opatření k dosažení cíle 5 z Aiči, ve kterém se požaduje, aby se do roku 2020 rychlost úbytku veškerých přírodních stanovišť, včetně lesů, snížila alespoň na polovinu a přiblížila se pokud možno nule a aby se významným způsobem omezila degradace a fragmentace(2);

7.  domnívá se, že by prioritou měl být výzkum, jelikož celé odvětví může mít prospěch z nových nápadů;

8.  vybízí k výsadbě stromů ve městech – které např. poskytují stín v létě a snižují teplotu vzduchu v období horka – jakožto způsobu řešení výzev v oblasti životního prostředí spojených s městskými emisemi a kulturní krajinou;

9.  vítá studii hodnotící dopad spotřeby EU na odlesňování zveřejněnou Komisí v červenci 2013; vyjadřuje politování nad tím, že i přes požadavek, který Parlament vznesl ve svém usnesení ze dne 23. dubna 2009(3), se studie nezabývala znehodnocováním lesů; vyzývá Komisi, aby předložila návrhy na snížení dopadů zjištěných ve studii a přispěla k  evropským a mezinárodním environmentálním cílům a závazkům v oblasti udržitelného rozvoje; vyzývá Komisi, aby pro tyto účely zveřejnila akční plán EU týkající se odlesňování a znehodnocování lesů, jak požaduje rozhodnutí 7. akčního programu pro životní prostředí(4);

10. vyzývá členské státy, aby zvážily zahrnutí plateb za ekosystémové služby mezi pobídky v oblasti obhospodařování lesů, vzhledem k významu dřeva jako obnovitelné suroviny šetrné ke klimatu a k úloze hodnotových řetězců založených na lesnictví; upozorňuje, že udržitelné obhospodařování lesů má kladný dopad na biologickou rozmanitost, klima, ochranu lesů před požáry, bouřemi, napadením škůdci a chorobami a na jejich odolnost vůči těmto jevům a je klíčové pro hospodářský rozvoj, zejména ve venkovských a vzdálených oblastech;

11. požaduje, aby byla věnována větší pozornost rozšiřování lesních ploch a zachování a vytvoření udržitelných lesních ekosystémů uplatňováním doplňkových lesnických metod šetrných k přírodě; je přesvědčen o tom, že by mělo být zajištěno hospodárné využívání lesních zdrojů, a to pomocí účinnějšího dohledu nad těžbou dřeva, optimalizací obchodních procesů a zapojením jakýchkoli jiných účinných prostředků;

12.  zdůrazňuje, že podle vědeckých výzkumů mají obhospodařované lesy vyšší kapacitu absorpce CO2 než lesy, které obhospodařované nejsou; uznává proto významnou úlohu obhospodařovaných lesů pro snahy o zmírnění změny klimatu a pro vytváření pracovních míst ve venkovských oblastech; zdůrazňuje význam udržitelného obhospodařování lesů pro maximalizaci potenciálu ukládání uhlíku v lesích EU(5);

13. zdůrazňuje, že zejména ve Středomoří se lesní požáry objevují pravidelně a že jsou příčinou i důsledkem změny klimatu, přičemž připomíná, že dosud neexistuje žádná zvláštní politika pro prevenci lesních požárů; upozorňuje, že následky bouří, lesních požárů a škůdců by mohly být omezeny prostřednictvím lepšího a aktivního obhospodařování lesů a lesnických technik, například pastvin a zemědělsko-lesnických postupů v rámci společné zemědělské politiky;

14. považuje za důležité, aby byla zajištěna nejen ochrana a obhospodařování stávajících lesů, ale rovněž opětovné zalesnění odlesněných oblastí; je toho názoru, že je třeba samostatně zmínit nutnost opětovného zalesnění rozsáhlých oblastí, které byly zasaženy opakovanými lesními požáry;

15. je znepokojen rostoucím trendem pohlížet na lesy z převážně ekonomického hlediska a omezovat jejich hodnotu na dřevo, které poskytují, přičemž je opomíjen jejich zásadní přínos v environmentální a sociální oblasti; zdůrazňuje, že je třeba určovat hodnotu ekosystémových služeb lesů systematičtěji a přihlížet k ní při rozhodování ve veřejném i soukromém sektoru;

16. zdůrazňuje, že je třeba posílit a plně využívat mechanismy EU usilující o řešení zátěže, jíž lesy čelí v důsledku přeshraničního šíření nepůvodních invazivních druhů, škůdců a chorob;

17. zdůrazňuje, že s ohledem na to, že se rozloha a charakter lesů velmi liší, přičemž některé členské státy mají více než polovinu svého území zalesněnou, je mimořádně důležité udržitelné obhospodařování lesů, protože vytváří přidanou hodnotu na místní a regionální úrovni tím, že zajišťuje pracovní místa ve venkovských oblastech a zároveň rozhodujícím způsobem přispívá ke kvalitě životního prostředí;

18. vítá skutečnost, že se v nové strategii odkazuje na problém lesních škůdců; je však toho názoru, že by Komise měla s ohledem na nové právní předpisy o nepůvodních invazivních druzích a jejich možných dopadech na lesy navrhnout další nové finanční nástroje, které by v postižených oblastech pomáhaly v boji proti obzvláště perzistentním invazivním druhům či novým invazivním nepůvodním druhům;

19. vzhledem k tomu, že se jedny z největších zdrojů biomasy Unie nacházejí v nejméně zalidněných a odlehlých regionech, je toho názoru, že je zcela nezbytné, aby strategie rovněž v plné míře zohledňovala zvláštnosti těchto méně zalidněných a odlehlých regionů;

20. zastává názor, že strategie musí ve větší míře zohlednit problém chorob stromů jako je chřadnutí dubů (oak decline), které ničí háje dubů korkových v Portugalsku, Francii a Španělsku a postihuje rovněž zvláště chráněné oblasti a biosférické rezervace; domnívá se, že Komise měla do strategie zahrnout účinná opatření a zvláštní zdroje nad rámec těch, které jsou uplatňovány na rozvoj venkova, s cílem bojovat proti chorobám stromů;

21. zdůrazňuje, že předpokládaný růst poptávky po dřevu je jak příležitostí, tak i výzvou pro lesnictví a všechna odvětví založená na lesnictví, zejména proto, že v důsledku změny klimatu se očekává, že sucha, požáry, bouře a škůdci budou lesy postihovat stále častěji a ve větším rozsahu; připomíná v této souvislosti nutnost chránit lesy před těmito rostoucími hrozbami a sladit jejich produkční a ochranné funkce;

22. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné objasnit dopad skleníkového efektu různých druhů využití lesní biomasy pro získávání energie a zjistit, které způsoby využití mají největší potenciál zmírnit změny změnu klimatu v časovém rámci příslušném pro danou oblast politiky;

23. s ohledem na prevenci požárů vítá opatření některých členských států, jejichž cílem je zakázat na přechodnou dobu výstavbu na pozemcích, které byly postiženy požárem, aby se tak předešlo žhářským činům, které jsou páchány s cílem tyto pozemky následně využívat;

24. považuje za důležité podporovat uplatňování koncepce biohospodářství s ohledem na hranice udržitelnosti dodávek surovin s cílem přispět prostřednictvím inovací a přenosu technologií k hospodářské životaschopnosti hodnotových řetězců založených na lesnictví a za tímto účelem více podporovat diverzitu lesních produktů a zajistit, aby byly různé druhy poptávky po lesních produktech vyvážené a posuzované na základě potenciálu udržitelnosti dodávek a dalších funkcí a služeb lesního ekosystému; zdůrazňuje významnou úlohu, kterou biohospodářství hraje při plnění nových priorit Komise v oblasti růstu, zaměstnanosti a investic;

25. domnívá se, že je třeba podporovat nahrazování surovin na bázi ropy nebo tepelně náročných surovin dřevem a produkty z vytěženého dřeva v souladu s pokrokem ve výzkumu a technologiích, což může pozitivně přispět k dalšímu zmírňování změny klimatu i k vytváření pracovních míst;

26. zdůrazňuje důležitou úlohu udržitelné výroby stavebního dřeva a dalších materiálů, jako jsou korek, ekologické chemické látky nebo textilní vlákna, pro rozvoj udržitelných ekonomických modelů a vytváření zelených pracovních míst;

27. zdůrazňuje, že má-li se dosáhnout cílů EU v oblasti klimatu, je nezbytně nutné využívat dřevo jako zdroj efektivně, tedy na základě zásady kaskádového využití; vyzývá Komisi, aby zajistila účinné využívání dřeva jako zdroje v rámci klimatických a energetických politik EU;

28. opakovaně vyzývá Komisi, aby navrhla kritéria udržitelnosti pro pevnou a plynnou biomasu a zohlednila přitom životní cyklus emisí skleníkových plynů s cílem omezit neefektivní využívání zdrojů biomasy; vyzývá k přezkumu předpokladu uhlíkové neutrality a k jejímu omezení, pokud jde o spalování biomasy v rámci nástrojů politiky EU pro oblast klimatu;

29. zdůrazňuje, že je třeba zajistit účinné využívání a recyklaci lesních zdrojů a dřevního materiálu, neboť povedou ke snížení obchodního deficitu EU a větší soběstačnosti EU v oblasti zásobování dřevem a konkurenceschopnosti jejího odvětví lesnictví, napomůžou zmírnění neudržitelného obhospodařování lesů, přispějí k ochraně životního prostředí a omezí odlesňování ve třetích zemích;

30. je přesvědčen, že má-li se minimalizovat uhlíková stopa způsobená námořní dopravou a stimulovat udržitelná místní výroba, měla by EU upřednostňovat používání dřeva, produktů z vytěženého dřeva či lesní biomasy z místních zdrojů, a nikoli dřeva dováženého ze třetích zemí;

31. vyslovuje svou jednoznačnou podporu účinnému využívání dřeva jako zdroje a staví se proti právně závazným pravidlům pro stanovování priorit pro využívání dřeva, jelikož taková praxe nejen že znamená omezení pro energetický trh a pro rozvoj nového a inovačního využití biomasy, ale zároveň ji ani nejde uplatňovat v mnoha vzdálených či venkovských oblastech; v této souvislosti se vyslovuje pro otevřený, tržně orientovaný přístup, který umožní různým subjektům rozvinout potenciál pokročilých dřevních materiálů a chemických látek, u nichž se předpokládá, že budou hrát významnou úlohu v rámci biohospodářství EU;

32. vyjadřuje své vážné znepokojení nad tempem, kterým ve světě dochází k odlesňování, a to zejména v rozvojových zemích a často kvůli nezákonnému kácení stromů; vyzývá Komisi a členské státy, aby podrobily komplexnímu přezkumu směrnici EU o dřevě a systém licencí pro dovoz dřeva do Evropského společenství (FLEGT) s cílem omezit objem nezákonného obchodu se dřevem, který ohrožuje lesní ekosystémy a negativně se podepisuje na konkurenceschopnosti evropských obchodníků se dřevem; navrhuje zavést a přizpůsobit příslušná pravidla pro přidělování veřejných zakázek tak, aby motivovala k nákupu řádně certifikovaného dřeva a produktů z vytěženého dřeva;

33. připomíná, že do roku 2020 by měly být v souladu se zásadami udržitelného lesnictví zavedeny plány obhospodařování lesů nebo obdobné nástroje, a to u všech lesů, jež jsou vlastněny státem, a lesních holdingů, jejichž velikost překračuje určitou hranici a kterým jsou poskytovány dotace v rámci politiky EU pro rozvoj venkova; vyzývá členské státy, aby monitorovaly a prosazovaly uplatňování plánů obhospodařování lesů, a to bez vytváření zbytečné administrativní zátěže a s ohledem na zásady proporcionality, subsidiarity a „mysli nejdříve v malém“;

34. zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby se globální výzvy řešily na globálních mnohostranných fórech; naléhavě vyzývá Komisi, aby se ujala vůdčí úlohy při rozvíjení globálně udržitelné politiky lesnictví s cílem omezit neudržitelné postupy obhospodařování lesů a nezákonného obchodu, chránit životní prostředí a omezit celosvětové odlesňování; za tímto účelem vyzývá Komisi, aby uveřejnila akční plán EU týkající se odlesňování a znehodnocování lesů, jak požaduje 7. akční program pro životní prostředí(6);

35. poukazuje na to, že pravidla pro používání dřeva ve stavebnictví se v jednotlivých členských státech liší; vyzývá proto k závazku přijmout pravidla EU, která by širší využití dřeva ve stavbách podporovala;

36. oceňuje skutečnost, že Komise klade důraz na ochranu a zvyšování genetické rozmanitosti lesů, a zdůrazňuje, že geneticky rozmanité populace stromů jsou schopny se přizpůsobit změně klimatu, což ukázaly i poslední výzkumy; 

37. uznává pozitivní působení stromů a lesů na lidské tělesné i duševní zdraví a vyzývá obecní orgány, aby udržovaly či zkvalitnily spojení veřejné dopravy mezi městskými oblastmi a lesy, a usnadnily tak přístup k lesům a zalesněným plochám;

38. vyzývá členské státy, aby do svých plánů obhospodařování lesů při jejich přijímání a provádění začlenily zvláštní opatření týkající se biologické rozmanitosti, zejména specifická opatření na ochranu chráněných druhů a přírodních stanovišť, s cílem zlepšit jejich status v rámci oblastí soustavy Natura 2000 i mimo ně;

39. podporuje záměr Komise vypracovat spolu s členskými státy a zainteresovanými subjekty ambiciózní, objektivní a jasný soubor kritérií a ukazatelů pro udržitelné obhospodařování lesů, jenž bude přihlížet k výsledkům dosaženým v rámci Forest Europe (ministerské konference o ochraně lesů v Evropě) a zohlední rozmanitost lesních typů v Evropě; vyzývá Komisi, aby uveřejnila očekávaný přezkum fungování a účinnosti nařízení EU o dřevě;

40. považuje za důležité stimulovat vědecký výzkum zaměřený na racionální využívání biomasy a rozvoj rychle rostoucích energetických plodin a vytvořit model poskytující hospodářské podněty k využívání odpadu z biomasy;

41. poukazuje na vysokou rekreační hodnotu lesů, která je prokázána průzkumy veřejného mínění; připomíná, že se jedná o jeden z hlavních přínosů lesů a zalesněných ploch pro evropské občany;

42. je si vědom toho, že rychle rostoucí lesy by mohly poskytnout udržitelnou dřevěnou biomasu a zároveň zajišťovat nutnou údržbu příslušné lesní plochy, čímž by se snížilo nebezpečí půdní eroze a sesuvů půdy, které hrozí na půdě vyňaté z produkce či ponechané ladem;

43. se znepokojením konstatuje, že rostoucí poptávka po biomase, zejména dřevu, může vyvolat rozsáhlé odlesňování v rozvojových zemích, v nichž emise skleníkových plynů nepodléhají Kjótskému protokolu; poukazuje na skutečnost, že takový vývoj může mít nejen dopad na kvalitu půdy, koloběh vody a biologickou rozmanitost, ale také zvyšovat tlak na celosvětové dohody, jako je Úmluva o biologické rozmanitosti a Program spolupráce OSN pro snižování emisí z odlesňování a znehodnocování lesů v rozvojových zemích;

44. je si vědom toho, že udržitelná správa během celého životního cyklu lesních produktů může výrazným způsobem přispět k dosažení cílů zeleného hospodářství, zejména pak těch, které souvisejí s politikami zmírňování změny klimatu a účinného využívání zdrojů; domnívá se, že by členské státy měly za tímto účelem prosazovat udržitelné využívání lesních produktů v odvětví stavebnictví;

45. naléhavě vyzývá členské státy, aby vypracovaly politiky v oblasti lesnictví takovým způsobem, který bude plně zohledňovat význam lesů při ochraně biologické rozmanitosti, prevenci eroze půdy, zajišťování ukládání uhlíku a čištění vzduchu a při zachovávání koloběhu vody;

46. vyzývá k posílení harmonizovaného monitorování evropských lesních zdrojů, včetně dřeva a všech jiných lesních produktů a služeb, jako základu pro rozumnou politiku a rozhodování ve prospěch udržitelného obhospodařování lesů; domnívá se tudíž, že je třeba vytvořit nástroj, který by se opíral o stávající orgány a organizace a zaměřoval se na zajišťování odolnosti evropských lesů v budoucnu prostřednictvím snižování dopadu škodlivých činitelů zakomponováním rizik pro les do programů lesního a půdního hospodářství.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

24.2.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

63

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Bușoi, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Paul Brannen, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Esther Herranz García, Merja Kyllönen, Jo Leinen, Younous Omarjee, Marit Paulsen, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Julia Reid, Bart Staes

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Andrew Lewer

(1)

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1386/2013/EU ze dne 20. listopadu 2013 o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2020 „Spokojený život v mezích naší planety“.

(2)

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. dubna 2012 na téma „Naše životní pojistka, náš přírodní kapitál: strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020“ – přijaté texty, P7_TA(2012)0146.

(3)

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. dubna 2009 o řešení problémů spojených s odlesňováním a znehodnocováním lesů jako součást boje proti změně klimatu a úbytku biologické rozmanitosti (Úř. věst. C 184E, 8.7.2010, s. 4).

(4)

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1386/2013/EU ze dne 20. listopadu 2013.

(5)

Viz usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. února 2014 k rámci politik v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 (přijaté texty, P7_TA(2014)0094): „zdůrazňuje, že aktivní lesnictví, které zvyšuje růst, a tím i vstřebávání oxidu uhličitého, je důležitým a nákladově efektivním způsobem, jak přispívat k plnění klimatických cílů; konstatuje, že každý nový kubický metr lesa, který díky aktivnímu pěstování vyroste, je schopen absorbovat přibližně 1,3 tuny oxidu uhličitého; vyzývá Komisi a členské státy, aby vytvořily pobídky, které by majitele lesů motivovaly k aktivnímu přispívání k ochraně klimatu a jež by například mohly být zaměřeny na regionální opatření trvale zvyšující lesní produkci a míru absorpce oxidu uhličitého“;

(6)

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1386/2013/EU ze dne 20. listopadu 2013 o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2020.


STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkumenergetiku (24.2.2015)

pro Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

k „nové strategii EU v oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví“

(2014/2223(INI))

Navrhovatel: Marek Józef Gróbarczyk

NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  zdůrazňuje, že odpovědnost za lesnictví přísluší pouze členským státům, že je třeba dodržovat zásadu subsidiarity a respektovat rozdílné regionální podmínky, typy vlastnictví a priority jednotlivých členských států a že by EU neměla zavádět žádná nová tržní omezení pro lesy a produkty, jejichž výchozím materiálem je dřevo, aby se zajistilo dodržování zásad vlastnictví a volného trhu pro účastníky hodnotového řetězce lesní produktů;

2.  vítá přijetí nového sdělení Komise o nové strategii EU v oblasti lesnictví (COM(2013)0659), které poskytuje rámec pro koordinovaná opatření členských států na podporu udržitelné správy lesů a při plnění jejich multifunkční úlohy z hospodářského, sociálního a environmentálního hlediska;

3.  domnívá se, že jelikož se typy i rozloha lesů liší, měla by strategie zohlednit, že lesy pokrývají více než polovinu území některých členských států;

4.  zdůrazňuje, že vzhledem k tomu, že největší zdroje biomasy Unie se nacházejí v nejméně zalidněných a odlehlých regionech, je zcela nezbytné, aby strategie rovněž v plné míře zohledňovala zvláštnosti těchto méně zalidněných regionů;

5.  uznává, že EU musí hrát svou úlohu při podpoře vnitrostátních politik s cílem docílit aktivní, multifunkční a udržitelné správy lesů, včetně správy různých druhů lesů a při posilování spolupráce ve vztahu ke zvýšeným přeshraničním hrozbám, jako jsou lesní požáry, nezákonná těžba, nelegální dovoz dřeva a škůdci; zdůrazňuje, že je zapotřebí zajistit soudržnost v otázkách týkajících se lesnictví ve všech politikách EU, zejména v zemědělské politice, v politice týkající se klimatu, biologické rozmanitosti, obnovitelné energie, vody, půdy, průmyslu a konkurenceschopnosti, výzkumu a inovací a účinného využívání zdrojů;tomto ohledu zdůrazňuje význam sítě Natura 2000, v níž je díky mimořádným přírodním zdrojům možné i nadále produkovat výrobky a služby s vysokou environmentální a kulturní kvalitou;

6.  domnívá se, že provádění nové strategie v oblasti lesnictví by mělo kompenzovat neexistenci konkrétních ustanovení týkajících se politiky v oblasti lesnictví ve Smlouvě o EU a zároveň respektovat pravomoci členských států v této oblasti a dále by mělo zajišťovat koordinované postoje mezi politikami EU a členských států, pokud jde o otázky týkající se lesnictví na mezinárodní úrovni;

7.  zdůrazňuje významnou úlohu Komise při zajišťování včasného a dlouhodobého dialogu mezi odborníky EU a odborníky členských států i při zapojování všech příslušných zúčastněných stran s cílem usnadnit soudržnost při formulaci politik týkajících se lesů;

8.  podporuje odhodlání členských států provádět udržitelnou správu lesů v souladu s kritérii a ukazateli ministerské konference o ochraně lesů v Evropě (Forest Europe) jako jeden z hlavních prvků stávajícího politického rámce pro lesy v Evropě;

9.  vítá stanovení tří pilířů udržitelnosti (hospodářského, sociálního a environmentálního) za prioritní cíle, neboť tvoří silný základ pro podporu zásadní úlohy lesů a účinného využívání zdrojů, zvyšování konkurenceschopnosti a zaměstnanosti a posilování úlohy lesnictví a dřevozpracujících odvětví a zachování ekologických cyklů v rámci zelené ekonomiky; uznává její úlohu ve společnosti v souvislosti se zdravím občanů;

10. připomíná, že podle Komise představovalo biohospodářství v roce 2009 trh v odhadované hodnotě větší než 2 biliony EUR poskytující 20 milionů pracovních míst a zajišťující 9 % celkové zaměstnanosti v EU; konstatuje, že každé euro investované do biohospodářského výzkumu a inovace v rámci programu Horizont 2020 vygeneruje přibližně 10 EUR přidané hodnoty; zdůrazňuje, že lesy nyní hrají v biohospodářství zásadní úlohu a že tomu tak nadále bude i v budoucnu;

11. domnívá se, že cíl zahrnutý do strategie EU v oblasti lesnictví, kterým je zvýšení příspěvku lesů a odvětví lesnictví k rozvoji venkova, k biologické rozmanitosti, k udržitelnému růstu a vytváření pracovních míst, musí plně zohledňovat hospodářské, sociální, kulturní a environmentální zboží a služby pocházející z lesů, včetně rekreace a služeb cestovního ruchu, a zejména důležitou úlohu, kterou dobře spravované lesy a materiály na bázi dřeva sehrávají při snižování emisí CO2, ukládání uhlíku a směřování k biohospodářství, což jsou důležité prvky politiky EU v oblasti klimatu;

12. připomíná, že lesní biomasa je velmi důležitým zdrojem obnovitelné energie, a konstatuje, že evropské lesy v současnosti absorbují a zadržují přibližně 10 % emisí uhlíku EU, čímž výrazně přispívají ke zmírňování změny klimatu;

13. domnívá se, že je třeba podporovat nahrazování surovin na bázi ropy nebo tepelně náročných surovin dřevem a produkty z vytěženého dřeva, v souladu s pokrokem ve výzkumu a technologii, což může pozitivně přispět k dalšímu zmírňování změny klimatu i k vytváření pracovních míst;

14. zdůrazňuje, že je zapotřebí vypracovat posouzení nákladů veškerých právních předpisů EU ovlivňujících hodnotové řetězce dřevozpracujícího průmyslu s cílem odstranit veškerou zbytečnou a zatěžující byrokracii a zajistit rámec umožňující udržitelné zvýšení dlouhodobé konkurenceschopnosti tohoto odvětví, a také podporovat zásadu, že legislativní návrhy týkající se odvětví lesnictví a hodnotových řetězců dřevozpracujícího průmyslu by měly být důkladně prověřeny pomocí posouzení dopadu;

15. domnívá se, že strategie EU v oblasti lesnictví bude prováděna lépe, pokud bude podporována vhodnou koordinací s dostupným nebo budoucím financováním EU včetně EZFRV;

16. bere na vědomí dostupnost informačních a monitorovacích zdrojů prostřednictvím programu Copernicus a dalších kosmických iniciativ na evropské úrovni a doporučuje rozšířit používání těchto zdrojů a nástrojů;

17. domnívá se, že podpora různorodějšího využívání dřeva by měla jít ruku v ruce s investicemi do vzdělávacích systémů pro mladé lidi a do odborného vzdělávání pro stávající zaměstnance ve stavebnictví s cílem zvýšit jejich povědomí o příležitostech, jaké poskytuje používání dřeva, a zprostředkovat jim nezbytné dovednosti;

18. vítá zavedení informačního systému o lesích pro Evropu s cílem podporovat sdílení údajů, osvědčených postupů a existujících znalostí o lesích mezi členskými státy; uznává, že sběr údajů a informací o multifunkční úloze lesů a lesních zdrojů z vnitrostátních databází bude pro toto odvětví přínosem, a vyzývá Komisi, aby podpořila jeho zahrnutí do evropské datové platformy; vítá přínosy sdílení osvědčených postupů a stávajících znalostí o lesích mezi členskými státy, zdůrazňuje však, že tato činnost by neměla vést ke zvýšené poptávce po rozpočtových zdrojích;

19. zdůrazňuje, že dlouhodobé konkurenceschopnosti lesnictví lze dosáhnout pouze s kvalifikovanou pracovní silou; konstatuje, že toto odvětví v současnosti zaměstnává více než 3 miliony evropských občanů; domnívá se, že strategie EU v oblasti lesnictví by tudíž měla stanovit podmínky, které by umožnily, aby EU měla příslušná školicí zařízení a pracovní sílu, která si je plně vědoma stávajících výzev a hrozeb v oblasti lesnictví, ale i bezpečnostních předpisů v rámci správy lesů;

20. zdůrazňuje podporu, již mohou poskytnout rámcové programy EU pro výzkum, rozvoj a inovace při dosahování inteligentního a udržitelného růstu, získávání produktů s vyšší přidanou hodnotou, čistších technologií a vysokého stupně technologií, zejména pokud jde o rafinovaná biopaliva a průmyslové stavby ze dřeva, ale také o automobilový a textilní průmysl, a to včetně tradičních, vysoce hodnotných využití, která stále mají ohromný potenciál růstu, jako je například využívání dřeva ve stavebnictví a balení.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

24.2.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

56

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Philippe De Backer, Pilar del Castillo Vera, Pablo Echenique, Christian Ehler, Peter Eriksson, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, András Gyürk, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Cornelia Ernst, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Constanze Krehl, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Morten Messerschmidt, Clare Moody, Paul Tang, Pavel Telička

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Rosa D’Amato


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

24.3.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

34

5

4

Členové přítomní při konečném hlasování

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marit Paulsen, Marijana Petir, Laurențiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Jordi Sebastià, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Bas Belder

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Rosa D’Amato, Stanisław Ożóg

Právní upozornění