Postup : 2013/0390(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0127/2015

Predkladané texty :

A8-0127/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 08/07/2015 - 4.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0259

SPRÁVA     ***I
PDF 707kWORD 386k
9.4.2015
PE 541.670v02-00 A8-0127/2015

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o námorníkoch, ktorou sa menia smernice 2008/94/ES, 2009/38/ES, 2002/14/ES, 98/59/ES a smernica 2001/23/ES

(COM(2013)0798 – C7‑0409/2013 – 2013/0390(COD))

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Spravodajkyňa: Elisabeth Morin-Chartier

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre rybárstvo
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o námorníkoch, ktorou sa menia smernice 2008/94/ES, 2009/38/ES, 2002/14/ES, 98/59/ES a smernica 2001/23/ES

(COM(2013)0798 – C7‑0409/2013 – 2013/0390(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0798),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 153 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7‑0409/2013),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 25. marca 2014(1),

–       so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 3. apríla 2014 (2),

–       so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanovisko Výboru pre rybárstvo (A8-0127/2015),

1.      prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.      žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) Podľa článku 153 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) môže Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom prijímať prostredníctvom smerníc minimálne požiadavky, ktoré sa budú postupne uplatňovať a ktorých cieľom je zlepšovanie pracovných podmienok, ochrana pracovníkov pri skončení ich pracovného pomeru, informovanie pracovníkov a porady s nimi a vytváranie takého pracovného prostredia, aby bolo chránené zdravie a bezpečnosť pracovníkov. Takéto smernice nesmú ukladať také správne, finančné a právne obmedzenia, ktoré by bránili vzniku a rozvoju malých a stredných podnikov.

(1) Podľa článku 153 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) môže Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom prijímať prostredníctvom smerníc minimálne požiadavky, ktoré sa budú postupne uplatňovať a ktorých cieľom je zlepšovanie pracovných podmienok, ochrana pracovníkov pri skončení ich pracovného pomeru, informovanie pracovníkov a porady s nimi a vytváranie takého pracovného prostredia, aby bolo chránené zdravie a bezpečnosť pracovníkov. Takéto smernice nesmú ukladať neprimerané náklady a také správne a právne obmedzenia, ktoré by bránili vzniku a rozvoju malých a stredných podnikov a rodinných podnikov, ktoré sú hnacou silou udržateľného a inkluzívneho rastu a vytvárajú 85 % nových pracovných miest v Európskej únii.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a) Už v zelenej knihe Komisie z roku 2006 s názvom Budúcnosť námornej politiky Únie sa zdôrazňovalo, že na to, aby sa stal sektor konkurencieschopnejším, je dôležité zriadiť integrovaný právny rámec.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) Keďže existencia vylúčení a/alebo možnosť ich zavádzania nie je objektívne odôvodnená, mali by byť tieto vylúčenia zrušené.

(3) Keďže existencia vylúčení a/alebo možnosť ich zavádzania nie je objektívne odôvodnená a vedie k situáciám, v ktorých sú námorníci diskriminovaní, mali by byť zrušené opatrenia, ktorými sa zavádzajú tieto vylúčenia.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) V aktuálnom právnom stave dochádza v rovnakej kategórii pracovníkov k nerovnakému zaobchádzaniu zo strany jednotlivých členských štátov, a to podľa toho, či tieto členské štáty uplatňujú výnimky a odchýlky, ktoré im umožňujú súčasné právne predpisy, alebo nie. Značný počet členských štátov využil tieto vylúčenia len v obmedzenom rozsahu.

(5) V aktuálnom právnom stave, čiastočne zapríčinenom osobitným charakterom námorníckeho povolania, dochádza v rovnakej kategórii pracovníkov k nerovnakému zaobchádzaniu zo strany jednotlivých členských štátov, a to podľa toho, či tieto členské štáty uplatňujú výnimky a odchýlky, ktoré im umožňujú súčasné právne predpisy, alebo nie. Značný počet členských štátov využil tieto výnimky a odchýlky len v obmedzenom rozsahu, pričom osem členských štátov ich nevyužilo vôbec1a a na námorníkov uplatňuje kolektívne zmluvy poskytujúce určitú mieru ochrany. Nadobudnutie platnosti Dohovoru MOP o pracovných normách v námornej doprave v auguste 2013 predstavuje navyše krok správnym smerom, keďže zaručuje zamestnancom rovnaké podmienky na medzinárodnej úrovni vo vzťahu k niektorým, aj keď nie všetkým, právam zamestnancov. Vylúčenia navyše vytvárajú prostredie nekalej súťaže medzi členskými štátmi, čo treba napraviť, pričom je nevyhnutné zaručiť rovnaké podmienky v rámci Únie.

 

__________________

 

1a Bulharsko, Česká republika, Španielsko, Francúzsko, Rakúsko, Poľsko, Slovinsko a Švédsko.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) V modrej knihe28 je zdôraznená potreba zvýšiť počet a kvalitu pracovných miest v námorníctve pre európskych občanov, ako aj význam zlepšenia pracovných podmienok na palubách plavidiel.

(7) Táto smernica je v plnom súlade s modrou knihou, v ktorej je zdôraznená potreba zvýšiť počet a kvalitu pracovných miest v námorníctve pre európskych občanov, ako aj význam zlepšenia pracovných podmienok na palubách plavidiel, okrem iného pomocou investícií do výskumu, vzdelávania, odbornej prípravy, zdravotníctva a bezpečnosti.

_________________

 

28 KOM(2007) 575 v konečnom znení z 10. októbra 2007.

 

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a) Táto smernica je v súlade aj so stratégiou Európa 2020 a jej cieľmi týkajúcimi sa zamestnanosti, ako aj so stratégiou Komisie stanovenou v jej oznámení s názvom Program Komisie pre nové zručnosti a nové pracovné miesta: Európsky príspevok k plnej zamestnanosti1a.

 

__________________

 

1a COM(2010)0682.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 7 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7b) Podľa oznámenia Komisie s názvom Modrý rast: príležitosti pre udržateľný rast v morskom a námornom odvetví predstavuje modré hospodárstvo približne 5,4 milióna pracovných miest a tvorí hrubú pridanú hodnotu vo výške takmer 500 miliárd EUR ročne1a.

 

__________________

 

1a (COM(2012)0494).

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 8 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8a) Sociálni partneri z oblasti námorníctva a rybárstva dospeli k dohode, ktorá je zásadná pre správne uplatňovanie tejto smernice. V rámci tejto dohody bola stanovená primeraná rovnováha medzi potrebou zlepšiť pracovné podmienky námorníkov a potrebou zohľadniť osobitosti tohto sektora.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) Vzhľadom na technologický vývoj posledných rokov, najmä v komunikačných technológiách, by mali byť požiadavky týkajúce sa informovania a porád so zamestnancami aktualizované.

(9) Vzhľadom na technologický vývoj posledných rokov, najmä v oblasti komunikačných technológií, by sa požiadavky týkajúce sa informovania a porád so zamestnancami mali aktualizovať a čo najprimeranejšie uplatňovať, a to aj pokiaľ ide o využívanie nových technológií slúžiacich na komunikáciu na diaľku.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) Mali by sa dodržiavať práva námorníkov stanovené v tejto smernici, ktorú členské štáty uznali vo vnútroštátnych právnych predpisoch a ktorými sa vykonávajú smernice 2008/94/ES, 2009/38/ES, 2002/14/ES, 98/59/ES a/alebo smernica 2001/23/ES.

(10) Mali by sa dodržiavať práva námorníkov stanovené v tejto smernici, ktorú členské štáty uznali vo vnútroštátnych právnych predpisoch, ktorými sa vykonávajú smernice 2008/94/ES, 2009/38/ES, 2002/14/ES, 98/59/ES a/alebo smernica 2001/23/ES. Transpozícia tejto smernice by nemala byť dôvodom akéhokoľvek zhoršenia situácie, ktorá v danom členskom štáte prevláda.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 11 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11a) Námorníci majú právo na bezpečné a zabezpečené pracovisko, v ktorom sa dodržujú bezpečnostné normy, a mali by mať spravodlivé podmienky zamestnania, ako aj dôstojné životné a pracovné podmienky vrátane sociálnej ochrany a odborného vzdelávania.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 11 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11b) Dohovor o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006 stanovuje práva námorníkov na dôstojné pracovné podmienky v najrozličnejších oblastiach a zabezpečuje jednotné práva a ochranu pri práci pre všetkých námorníkov bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť či vlajku plavidla. Cieľom tohto dohovoru je zabezpečiť vďaka jeho celosvetovému uplatňovaniu slušné pracovné podmienky námorníkov a spravodlivú hospodársku súťaž pre vlastníkov lodí.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 11 c (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11c) Únia by sa mala neustále snažiť o zlepšovanie pracovných a životných podmienok na palubách lodí a využívať potenciál inovácií, aby sa námorný sektor stal príťažlivejším pre námorníkov v Únii vrátane mladých pracovníkov. Komisia by preto mala vypracovať program, ktorého cieľom bude nabádať mladých ľudí k práci v tomto sektore.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 11 d (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11d) Únia by sa mala snažiť o zlepšenie komunikácie cez internet na palubách lodí, napríklad zlepšením dostupnosti internetu, a zabezpečiť jeho primerané používanie na palube s cieľom posilniť vykonávanie smerníc 2008/94/ES, 2009/38/ES, 2002/14/ES, 98/59/ES a 2001/23/ES zmenených touto smernicou.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Článok 2 – bod 1 a (nový)

Smernica 2009/38/ES

Článok 10 – odsek 4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a) V článku 10 sa dopĺňa tento odsek:

 

„4a. Člen osobitného vyjednávacieho orgánu alebo európskej zamestnaneckej rady, alebo jeden z ich zástupcov, ktorý je členom posádky námorného plavidla, má právo zúčastniť sa na stretnutiach osobitného vyjednávacieho orgánu alebo európskej zamestnaneckej rady alebo na akomkoľvek inom stretnutí v rámci postupu stanoveného v článku 6 ods. 3, ak sa v čase stretnutia nenachádza na mori alebo v prístave iného štátu, než je štát, v ktorom má spoločnosť sídlo.

 

Stretnutia sa vždy, keď je to možné, plánujú tak, aby sa uľahčila účasť členov, ktorí sú členmi posádok námorných plavidiel.

 

V prípadoch, keď sa člen osobitného vyjednávacieho orgánu alebo európskej zamestnaneckej rady, alebo jeden z ich zástupcov, ktorý je členom posádky námorného plavidla, nemôže na stretnutí osobne zúčastniť, sa vždy, keď je to možné, využijú nové informačné a komunikačné technológie, aby sa zabezpečilo čo najväčšie zastúpenie pracovníkov.“

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Článok 3 – bod 1

Smernica 2002/14/ES

Článok 3 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V článku 3 sa odsek 3 nahrádza takto:

V článku 3 sa vypúšťa odsek 3.

„3. Členské štáty môžu uplatniť odchýlku z tejto smernice pomocou osobitných ustanovení, ktoré sa vzťahujú na posádky lodí, ktoré sa plavia po otvorenom mori, ak takéto osobitné ustanovenia zaručujú rovnocennú úroveň ochrany práva na informácie a konzultácie, ako aj účinný výkon tohto práva dotknutými zamestnancami.“

 

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Článok 4 – bod 1

Smernica 98/59/ES

Článok 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1) Článok 1 sa mení takto:

1) Článok 1 sa mení takto:

a) v odseku 1 sa dopĺňa toto písmeno c):

 

„c) „prevod“ znamená prevod v zmysle smernice 2001/23/ES“;

 

b) z článku 1 odseku 2 sa vypúšťa písmeno c).

z článku 1 odseku 2 sa vypúšťa písmeno c).

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Článok 4 – bod 2

Smernica 98/59/ES

Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Keď sa plánované hromadné prepúšťanie týka členov posádky námorného plavidla, zasiela sa oznámenie príslušnému orgánu štátu, pod ktorého vlajkou loď pláva.“

„Keď sa plánované hromadné prepúšťanie týka členov posádky námorného plavidla, zamestnávateľ zasiela oznámenie príslušnému orgánu štátu, pod ktorého vlajkou loď pláva.“

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Článok 4 – bod 3

Smernica 98/59/ES

Článok 4 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3) Do článku 4 sa vkladá tento odsek 1a:

vypúšťa sa

„1a. Keď sa plánované hromadné prepúšťanie členov posádky plavidla vykonáva v súvislosti s prevodom námorného plavidla alebo na základe takéhoto prevodu, môžu členské štáty po porade so sociálnymi partnermi udeliť príslušnému verejnému orgánu právomoc čiastočne alebo úplne sa odchýliť od lehoty uvedenej v odseku 1, a to v týchto prípadoch:

 

a) predmet prevodu pozostáva výhradne z jedného alebo viacerých námorných plavidiel;

 

b) zamestnávateľ prevádzkuje len jedno námorné plavidlo.“

 

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Článok 5 – bod 1

Smernica 2001/23/ES

Článok 1 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1) odsek 2 sa nahrádza takto:

vypúšťa sa

„2. Táto smernica sa uplatňuje bez toho, aby bol dotknutý odsek 3 v tých prípadoch a do tej miery, pokiaľ sa daný podnik, podnikateľská činnosť alebo časť podniku alebo podnikateľskej činnosti, ktorej sa prevod týka, nachádza v územnej pôsobnosti zmluvy.“

 

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Článok 5 – bod 2

Smernica 2001/23/ES

Článok 1 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„3. Táto smernica sa vzťahuje na prevod námorného plavidla registrovaného v členskom štáte a/alebo plávajúceho pod vlajkou členského štátu, ktoré predstavuje podnik, podnikateľskú činnosť alebo časť podniku alebo podnikateľskej činnosti na účely tejto smernice, a to aj pokiaľ nespadá do oblasti územnej pôsobnosti zmluvy.“

„3. Táto smernica sa vzťahuje na prevod námorného plavidla, ktorý je súčasťou prevodu podniku, závodu alebo časti podniku alebo závodu v zmysle odsekov 1 a 2, ak sa prevádzaná časť nachádza v oblasti územnej pôsobnosti zmluvy, alebo ak podnik, závod alebo časť podniku alebo závodu, ktorá sa má previesť, zostáva v oblasti územnej pôsobnosti zmluvy.

 

Táto smernica sa neuplatňuje, ak predmet prevodu pozostáva výhradne z jedného alebo viacerých námorných plavidiel.“

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Článok 5 – bod 3

Smernica 2001/23/ES

Článok 1 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3) Dopĺňa sa tento odsek 4:

vypúšťa sa

„4. Členské štáty môžu po porade so sociálnymi partnermi zabezpečiť, aby sa kapitola II tejto smernice neuplatňovala v týchto prípadoch:

 

a) predmet prevodu pozostáva výhradne z jedného alebo viacerých námorných plavidiel;

 

b) v rámci podniku alebo podnikateľskej činnosti, ktorej sa prevod týka, sa prevádzkuje len jedno námorné plavidlo.“

 

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 5 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice. Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení.

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice. Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení.

(1)

Ú. v. EÚ C 226, 16.7.2014, s. 35.

(2)

Ú. v. EÚ C 174, 7.6.2014, s. 50.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Cieľom návrhu Európskej komisie je zlepšiť pracovné podmienky námorníkov pracujúcich na lodiach plaviacich sa pod vlajkou niektorého z dvadsiatich ôsmich členských štátov Európskej únie, a to pri zohľadnení osobitostí námorného sektora. Tento návrh smernice preto zodpovedá revízii piatich smerníc prijatých v minulosti, z ktorých rozsahu pôsobnosti boli námorníci vyňatí. Európska komisia chcela pripomenúť, že stanovené vylúčenie námorníkov z týchto piatich smerníc nebolo súčasťou pôvodných návrhov Komisie, ale výsledkom rokovaní s ostatnými partnermi.

Týmito piatimi smernicami sú: smernica 2008/94/ES o ochrane zamestnancov pri platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa, smernica 2009/38/ES o zriaďovaní európskej zamestnaneckej rady, smernica 2002/14/ES, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre informovanie a porady so zamestnancami, smernica 98/59/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa hromadného prepúšťania a smernica 2001/23/ES o zachovaní práv zamestnancov pri prevodoch podnikov.

Návrh správy o tomto návrhu zamietol parlamentný Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci na konci predchádzajúceho volebného obdobia. Hlavnými príčinami jeho neúspechu bol nedostatok času a naliehavosť, v akej sa táto správa musela vypracovať.

Situácia sa však zmenila, keďže pred niekoľkými týždňami hlavní sociálni partneri na európskej úrovni dospeli k zásadnej dohode o tomto návrhu Európskej komisie. Spravodajkyňa s potešením víta túto dohodu, ktorá umožňuje uskutočniť určitý pokrok a odstrániť diskrimináciu námorníkov a nekalú súťaž medzi členskými štátmi, ktoré uprednostňovali lepšie pracovné podmienky, a teda neuplatňovali vôbec alebo len v malej miere dané vylúčenia, a členskými štátmi, ktoré uplatňovali všetky vylúčenia. Rovnako víta rovnováhu, ktorú sa sociálnym partnerom podarilo nájsť medzi lepšou ochranou zamestnancov a zachovaním konkurencieschopnosti námorníctva, ktorá predstavuje jednu z výziev Európskej únie do budúcnosti.

Spravodajkyňa by chcela tiež poďakovať sociálnym partnerom za ich spoločnú prácu, ktorá umožní opätovne zatraktívniť námorníctvo, ktoré už niekoľko rokov trpí nedostatkom popularity. Chcela by zdôrazniť, že zlepšenie pracovných podmienok námorníkov umožní vdýchnuť tomuto sektoru nový život a že to prispeje k dosiahnutiu cieľa stanoveného v modrej knihe Európskej komisie zverejnenej 10. októbra 2007, ktorým je zvýšenie počtu zamestnancov v námorníctve a rybárstve, ako aj kvalitatívne zlepšenie ich pracovných podmienok, pričom prvý cieľ nemožno dosiahnuť bez druhého.

Spravodajkyňa vyjadruje tiež potešenie nad prácou vykonanou tieňovými spravodajcami všetkých politických skupín v rámci parlamentného Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci. Chcela by sa im poďakovať za to, že vyjadrili svoj názor, čo spravodajkyni umožnilo zohľadniť rôzne citlivé body a čo najlepšie ich zahrnúť do svojho návrhu správy.

Toto sú ciele a postup, ktoré presadzuje tento návrh správy, o ktorého podporu vás spravodajkyňa týmto žiada.


STANOVISKO Výboru pre rybárstvo (2.3.2015)

pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o námorníkoch, ktorou sa menia smernice 2008/94/ES, 2009/38/ES, 2002/14/ES, 98/59/ES a smernica 2001/23/ES

(COM(2013)0798 – C7‑0409/2013 – 2013/0390(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Liadh Ní Riada

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Výbor pre rybárstvo:

-       víta návrh Komisie na smernicu zameranú na rozšírenie práv námorníkov prostredníctvom zmeny piatich smerníc týkajúcich sa práv zamestnancov tak, aby boli námorníci začlenení do ich rozsahu pôsobnosti, ktorý bol predložený 19. novembra 2013;

-       víta tento pokus o vytvorenie skutočne rovnakých podmienok pre všetkých, ktorých sa týkajú existujúce výnimky, a poznamenáva, že tak, ako by sa na námorníkov mali vzťahovať uvedené smernice, my mala platiť aj rovnoprávnosť so zamestnancami na súši, pokiaľ ide o rovnaký plat za rovnakú prácu, a to bez ohľadu na národnosť, bydlisko, rasu, pohlavie, sexuálnu orientáciu, telesné postihnutie alebo vek;

-       vyzýva Komisiu, aby v snahe zatraktívniť pracovné podmienky v tomto odvetví v súlade s novou agendou pre prácu a rast podporovala mladých ľudí a motivovala ich k zamestnaniu v odvetviach námornej dopravy a rybárstva, aby sa tak zvrátilo súčasné znižovanie počtu mladých občanov Únie, ktorí sa zamestnávajú v námorných profesiách, a aby sa udržali kvalifikovaní pracovníci;

-       zdôrazňuje, že pracovné právo by sa malo vzťahovať na všetkých bez ohľadu na ich miesto práce; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaručili slušné mzdy a dôchodky všetkým námorníkom bez ohľadu na ich národnosť alebo bydlisko;

-       požaduje, aby opatrenia, ktorými sa stanovujú lepšie pracovné a sociálne podmienky, boli spojené s investíciami do odbornej prípravy, výskumu, vzdelávania, podpory zdravia a bezpečnosti, podnikania a inovácií, aby sa tak reagovalo na nedostatok zamestnancov v námorníctve v Únii;

-       žiada Komisiu, aby vyzvala všetky členské štáty, aby s ohľadom na svoje európske aj neeurópske územia ratifikovali Dohovor MOP o pracovných normách v námornej doprave(1);

-       zdôrazňuje dôležitosť a potenciál námorných klastrov a naliehavo vyzýva Komisiu, aby preskúmala a využila ich potenciál tým, že poskytne zamestnanie, podporí odvetvie a omladí vidiecke spoločenstvá;

-       zdôrazňuje potrebu transparentného a systematického zberu dát v odvetviach námornej dopravy a rybárstva a vyzýva Komisiu, aby predložila uskutočniteľný, no odvážny harmonogram štúdií, ktoré sa uvádzajú v jej posúdení vplyvu; konštatuje potrebu vytvorenia oficiálnej databázy, aby sa zabezpečil zber vhodných a hodnoverných údajov na úrovni Únie;

-       vyzýva Komisiu, aby zabezpečila právnu istotu v súvislosti so zmluvami a zmluvnými vzťahmi a žiada ju, aby monitorovala sociálny damping v odvetviach rybárstva a námornej dopravy;

-       víta konštruktívny pracovný vzťah medzi sociálnymi partnermi, ktorými sú Európska federácia pracovníkov v doprave a Združenie vlastníkov lodí Európskeho spoločenstva, a žiada Komisiu, aby zohľadňovala názory tých, ktorí sú priamo zainteresovaní v odvetviach rybárstva a námornej dopravy;

-       zdôrazňuje, že znepokojenie by mohol vyvolať uniformný prístup; víta vylúčenie mikropodnikov a vyzýva Komisiu, aby podala správu o všetkých otázkach, ktoré zostali nevyriešené po zapracovaní pozmeňujúcich návrhov do piatich smerníc týkajúcich sa práv zamestnancov, ktoré sa mali pozmeniť;

-       poznamenáva, že malé a rodinné podniky môžu pri prispôsobovaní sa meniacim sa nariadeniam potrebovať dodatočnú podporu, a vyzýva Komisiu, aby tento prechod uľahčila;

-       poznamenáva, že napriek obrovskému pokroku, ktorý zaznamenala technológia na palube lodí, je možné, že niektoré menšie podniky budú potrebovať vylepšenia, aby vyhoveli novým usmerneniam; vyzýva Komisiu, aby uľahčila zavedenie týchto vylepšení;

-       zdôrazňuje dôležitosť omladenia odvetví rybárstva a námornej dopravy a hoci víta dôležitý pokrok v pracovnom práve, zdôrazňuje, že pre zabezpečenie budúcnosti týchto odvetví v Únii je potrebné urobiť viac.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rybárstvo vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) Podľa článku 153 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) môže Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom prijímať prostredníctvom smerníc minimálne požiadavky, ktoré sa budú postupne uplatňovať a ktorých cieľom je zlepšovanie pracovných podmienok, ochrana pracovníkov pri skončení ich pracovného pomeru, informovanie pracovníkov a porady s nimi a vytváranie takého pracovného prostredia, aby bolo chránené zdravie a bezpečnosť pracovníkov. Takéto smernice nesmú ukladať také správne, finančné a právne obmedzenia, ktoré by bránili vzniku a rozvoju malých a stredných podnikov.

(1) Podľa článku 153 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) môže Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom prijímať prostredníctvom smerníc minimálne požiadavky, ktoré sa budú postupne uplatňovať a ktorých cieľom je zlepšovanie pracovných podmienok, ochrana pracovníkov pri skončení ich pracovného pomeru, informovanie pracovníkov a porady s nimi a vytváranie takého pracovného prostredia, aby bolo chránené zdravie a bezpečnosť pracovníkov. Takýmito smernicami sa nesmú ukladať také správne, finančné a právne obmedzenia, ktoré by bránili vzniku a rozvoju malých a stredných podnikov, ktoré sú hlavnými tvorcami pracovných miest v Únii.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a) Už v zelenej knihe Komisie z roku 2006 s názvom Budúcnosť námornej politiky Únie sa zdôrazňovalo, že na to, aby sa stal sektor konkurencieschopnejším, je dôležité zriadiť integrovaný právny rámec.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) Keďže existencia vylúčení a/alebo možnosť ich zavádzania nie je objektívne odôvodnená, mali by byť tieto vylúčenia zrušené.

(3) Keďže existencia vylúčení a/alebo možnosť ich zavádzania nie je objektívne odôvodnená, mali by byť tieto vylúčenia zrušené s cieľom zabezpečiť rovnaké práva pre všetkých pracovníkov a zabrániť akýmkoľvek situáciám, keď dochádza k nekalej hospodárskej súťaži a sociálnemu dampingu.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a) Vylúčenie námorníkov zo smerníc, ktorými sa upravujú práva pracujúcich, by mohlo viesť k nerovnakému zaobchádzaniu a nekalej hospodárskej súťaži medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 3 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3b) Námorníkom by mali byť zaručené rovnaké práva ako pracovníkom na súši a mali by dostávať rovnaký plat za rovnakú prácu, a to bez akéhokoľvek rozdielu. Mali by sa podporovať aj námorné klastre a zapojenie mladých ľudí do námorného a rybárskeho odvetvia.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) V aktuálnom právnom stave dochádza v rovnakej kategórii pracovníkov k nerovnakému zaobchádzaniu zo strany jednotlivých členských štátov, a to podľa toho, či tieto členské štáty uplatňujú výnimky a odchýlky, ktoré im umožňujú súčasné právne predpisy, alebo nie. Značný počet členských štátov využil tieto vylúčenia len v obmedzenom rozsahu.

(5) V aktuálnom právnom stave dochádza v rovnakej kategórii pracovníkov k nerovnakému zaobchádzaniu zo strany jednotlivých členských štátov, a to podľa toho, či tieto členské štáty uplatňujú výnimky a odchýlky, ktoré im umožňujú súčasné právne predpisy, alebo nie. Značný počet členských štátov využil tieto vylúčenia len v obmedzenom rozsahu, pričom iba osem členských štátov tieto vylúčenia vôbec nevyužilo, čo vedie k vzniku nerovností medzi námorníkmi v Únii.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a) V prípade, keď sú nutné opatrenia týkajúce sa viacerých odvetví, je súčasťou zlepšovania podmienok námorníkov zohľadňovanie osobitostí každého odvetvia, napríklad odvetvia drobného a pobrežného rybolovu.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5b) Mala by sa podporovať odborná príprava vo všetkých odvetviach a pritom by sa mali zohľadňovať osobitosti každého odvetvia, napríklad odvetvia drobného a pobrežného rybolovu, pričom sa použijú pružnejšie opatrenia tam, kde uznávanie študijných programov môže vychádzať zo skúseností alebo praxe; zároveň sa podporuje štúdium a získavanie zručností upravených pre potreby každého odvetvia.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) Dňa 10. októbra 2007 Komisia predložila svoju víziu ohľadom integrovanej námornej politiky Európskej únie, tzv. „modrú knihu“27. Táto vízia uznáva, že všetky záležitosti týkajúce sa európskych oceánov a morí sú navzájom prepojené a že ak majú politiky, ktoré súvisia s morom, dosiahnuť požadované výsledky, musia byť vypracované spoločne.

(6) Táto smernica je v súlade s stratégiou Európa 2020. Dňa 10. októbra 2007 Komisia okrem toho predložila svoju víziu ohľadom integrovanej námornej politiky Európskej únie, tzv. „modrú knihu“27. Táto vízia uznáva, že všetky záležitosti týkajúce sa európskych oceánov a morí sú navzájom prepojené a že ak majú politiky, ktoré súvisia s morom, dosiahnuť požadované výsledky, musia byť vypracované spoločne.

__________________

__________________

27 KOM(2007) 575 v konečnom znení z 10. októbra 2007.

27 COM(2007)0575 final z 10. októbra 2007.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) V modrej knihe28 je zdôraznená potreba zvýšiť počet a kvalitu pracovných miest v námorníctve pre európskych občanov, ako aj význam zlepšenia pracovných podmienok na palubách plavidiel.

(7) V modrej knihe28 je zdôraznená potreba zvýšiť počet a kvalitu pracovných miest v námorníctve pre európskych občanov, ako aj význam zlepšenia pracovných podmienok na palubách plavidiel, okrem iného pomocou investícií do výskumu, vzdelávania, odbornej prípravy, zdravotníctva a bezpečnosti. Táto smernica rieši obidve tieto otázky.

__________________

__________________

28 KOM(2007) 575 v konečnom znení z 10. októbra 2007.

28 COM(2007)0575 final z 10. októbra 2007.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a) Táto smernica je v súlade so stratégiou Európa 2020 a s Programom Komisie pre nové zručnosti a nové pracovné miesta: Európsky príspevok k plnej zamestnanosti. Nemalo by sa však zabúdať na to, že práca na mori nie je pre mladých ľudí atraktívna. Komisia by preto mala vypracovať program, ktorým sa stanovia stimuly nabádajúce mladých ľudí, aby sa zamestnali v tomto odvetví.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a) I keď je rozšírenie uplatňovania týchto smerníc na námorníkov krokom vpred, je to iba prvá fáza, pretože ešte bude nutné transponovať do práva Únie dohovor STCW-F a dohovor MOP č. 188 o práci v odvetví rybárstva, tak ako sa to už vykonalo v prípade osôb pracujúcich v odvetví námornej dopravy.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 10 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10b) Vykonávanie tejto smernice by MSP a mikropodnikom odvetvia nemalo priniesť žiadne zvýšenie administratívnej záťaže.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a) Je naliehavo nutné, aby sa Komisia vrátila k návrhu smernice o pracovných podmienkach námorníkov, ktorý bol stiahnutý v roku 2004, s cieľom upriamiť pozornosť na situáciu v tomto odvetví. Rôzne zákony o vlajkách spôsobujú sociálny damping a hospodársku súťaž medzi pracujúcimi, ktoré nemôže právne vyriešiť smernica o vysielaní pracovníkov.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Smernica 2009/38/ES

Článok 6 – odsek 2 – písmeno d a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

V článku 6 ods. 2 sa vkladá toto písmeno:

 

„da) Pokiaľ ide o námorníkov, ktorí sú členmi európskej zamestnaneckej rady alebo osobitných vyjednávacích orgánov, dohoda zohľadňuje obmedzenia vyplývajúce z ich častej neprítomnosti na mori alebo v prístavoch v krajine inej, ako je krajina, v ktorej má sídlo ich podnik.“.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Smernica 2002/14/ES

Článok 4 – odsek 4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Do článku 4 sa dopĺňa tento odsek:

 

„4a. Členské štáty zabezpečujú, aby bolo prostriedkami elektronickej komunikácie možné členom posádky poskytovať informácie alebo ich na diaľku kontaktovať.“.

 

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 – bod 3 a (nový)

Smernica 98/59/ES

Článok 4 – odsek 4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a) Do článku 4 sa dopĺňa tento odsek:

 

„4a. Táto smernica nemá vplyv na žiadne ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov alebo kolektívnych zmlúv týkajúce sa hromadného prepúšťania členov posádok, a to za predpokladu, že tieto ustanovenia zaručujú minimálne rovnaký stupeň ochrany ako táto smernica.“.

 

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 5 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice. Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení.

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice. Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení.

POSTUP

Názov

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o námorníkoch, ktorou sa menia smernice 2008/94/ES, 2009/38/ES, 2002/14/ES, 98/59/ES a smernica 2001/23/ES

Referenčné čísla

COM(2013)0798 – C7-0409/2013 – 2013/0390(COD)

Gestorský výbor

               dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

21.11.2013

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

               dátum oznámenia na schôdzi

PECH

21.11.2013

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

               dátum vymenovania

Liadh Ní Riada

4.9.2014

Prerokovanie vo výbore

5.11.2014

4.12.2014

21.1.2015

 

Dátum prijatia

24.2.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

23

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Jarosław Wałęsa

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

José Blanco López, Ole Christensen, Sylvie Goddyn, Marek Józef Gróbarczyk, Verónica Lope Fontagné

(1)

             Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o pracovných normách v námornej doprave, 2006.


POSTUP

Názov

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o námorníkoch, ktorou sa menia smernice 2008/94/ES, 2009/38/ES, 2002/14/ES, 98/59/ES a smernica 2001/23/ES

Referenčné čísla

COM(2013)0798 – C7-0409/2013 – 2013/0390(COD)

Dátum predloženia v EP

18.11.2013

 

 

 

Gestorský výbor

               dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

21.11.2013

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

               dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

21.11.2013

PECH

21.11.2013

 

 

Bez predloženia stanoviska

               dátum rozhodnutia

TRAN

16.7.2014

 

 

 

Spravodajkyňa

dátum vymenovania

Elisabeth Morin-Chartier

17.9.2014

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

2.12.2014

22.1.2015

26.2.2015

 

Dátum prijatia

1.4.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

47

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Georges Bach, Elmar Brok, Sergio Gutiérrez Prieto, Neoklis Sylikiotis, Ivo Vajgl

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Eleonora Evi, Jens Nilsson, Massimo Paolucci

Dátum predloženia

9.4.2015

Právne oznámenie