Процедура : 2014/0199(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0132/2015

Внесени текстове :

A8-0132/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0115

ДОКЛАД     ***I
PDF 701kWORD 69k
16.4.2015
PE 539.751v03-00 A8-0132/2015

относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно някои процедури за прилагане на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и бившата югославска република Македония, от друга страна (кодифициран текст)

COM(2014)0394 – C8-0041/2014 – 2014/0199(COD)

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Анджей Дуда

(Кодификация – член 103 от Правилника за дейността)

ПОПРАВКИ/ ДОПЪЛНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно някои процедури за прилагане на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и бившата югославска република Македония, от друга страна (кодифициран текст)

COM(2014)0394 – C8-0041/2014 – 2014/0199(COD)

(Обикновена законодателна процедура – кодификация)

Европейският парламент,

–       като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0394),

–       като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0041/2014),

–       като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официално кодифициране на законодателни текстове(1),

–       като взе предвид членове 103 и 59 от своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0132/2015),

A.     като има предвид, че съгласно становището на Консултативната група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество;

1.      приема своята позиция на първо четене, която съдържа предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на Консултативната група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.      възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1)

ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.


ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

 

 

 

 

КОНСУЛТАТИВНА ГРУПА

НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

Брюксел, 17 септември 2014 г.

СТАНОВИЩЕ

                  НА ВНИМАНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

                                                              СЪВЕТА

                                                              КОМИСИЯТА

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно някои процедури за прилагане на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и бившата югославска република Македония, от друга страна

COM(2014)394 final от 27.6.2014 г. – 2014/0199 (COD)

Предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове, и по-специално точка 4 от него, Консултативната работна група, съставена от съответните правни служби на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията, проведе свое заседание на 10 юли 2014 г. за разглеждането на горепосоченото предложение, внесено от Комисията.

На това заседание(1), след като разгледа предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за кодифициране на Регламент (ЕО) № 153/2002 на Съвета от 21 януари 2002 година относно някои процедури по прилагането на Споразумението за стабилизация и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Бившата югославска република Македония, от друга страна, и по прилагането на Временното споразумение между Европейската общност и Бившата югославска република Македония, Консултативната работна група заключи единодушно, че формулировка, съдържаща се в член 7, параграф 1 от проекта на кодифицирания текст „както е предвидено в членове 38 и 39 от CCA“, трябва да бъде така изменена, така че да гласи „както е предвидено в членове 37 и 38 от CCA“. Разглеждането на предложението позволи на Консултативната работна група да заключи единодушно, че предложението се свежда до обикновено кодифициране на съществуващите текстове, без промяна по същество.

Ф. ДРЕКСЛЕР                     Х. ЛЕГАЛ                            Л. РОМЕРО РЕКЕНА

Юрисконсулт                       Юрисконсулт                       Генерален директор

(1)

              Консултативната работна група работи въз основата на текста на английски език, който е език на оригинала за разглеждания текст.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и бившата югославска република Македония, от друга страна (кодифициран текст)

Позовавания

COM(2014)0394 – C8-0041/2014 – 2014/0199(COD)

Дата на представяне на ЕП

27.6.2014

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

15.1.2015

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Andrzej Duda

9.10.2014

 

 

 

Дата на приемане

11.11.2014

 

 

 

Дата на внасяне

15.4.2015

Правна информация