Procedūra : 2014/0199(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0132/2015

Pateikti tekstai :

A8-0132/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 29/04/2015 - 10.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0115

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 531kWORD 67k
16.04.2015
PE 539.751v02-00 A8-0132/2015

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tam tikros tvarkos taikant Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos stabilizavimo ir asociacijos susitarimą (kodifikuota redakcija)

(COM(2014) 0394 – C8-0041/2014 – 2014/0199(COD))

Teisės reikalų komitetas

Pranešėjas: Andrzej Duda

(Kodifikavimas. Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnis)

ERRATA/ADDENDA
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tam tikros tvarkos taikant Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos stabilizavimo ir asociacijos susitarimą (kodifikuota redakcija)

(COM(2014) 0394 – C8-0041/2014 – 2014/0199(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: kodifikavimas)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014) 0394),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 207 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0041/2014),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–       atsižvelgdamas į 1994 m. gruodžio 20 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl pagreitinto teisės aktų tekstų oficialaus kodifikavimo darbo metodo(1),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 ir 59 straipsnius,

–       atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0132/2015),

A.     kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės nuomone, minėtuoju pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės;

1.      priima per pirmąjį svarstymą savo poziciją, perimdamas Komisijos pasiūlymą su pakeitimais, padarytais atsižvelgus į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės rekomendacijas;

2.      paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1)

OL C 102, 1996 4 4, p. 2.


PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ

 

 

 

 

TEISĖS TARNYBŲ

KONSULTACINĖ DARBO GRUPĖ

2014 m. rugsėjo 17 d., Briuselis

NUOMONĖ

                                         PATEIKTA EUROPOS PARLAMENTUI

                                                              TARYBAI

                                                              KOMISIJAI

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tam tikros tvarkos taikant Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos stabilizavimo ir asociacijos susitarimą

2014 m. birželio 27 d. COM(2014) 0394 final 2014/0199(COD)

Atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 20 d. tarpinstitucinį susitarimą dėl pagreitinto teisės aktų tekstų oficialaus kodifikavimo darbo metodo, ypač į jo 4 punktą, konsultacinė darbo grupė, sudaryta iš Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovų, 2014 m. liepos 10 d. posėdyje be kitų klausimų svarstė pirmiau minėtą Komisijos pasiūlymą.

Per šį posėdį(1) išnagrinėjus pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo kodifikuojamas 2002 m. sausio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 153/2002 dėl tam tikros tvarkos taikant Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos stabilizavimo ir asociacijos susitarimą ir taikant Europos bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos laikinąjį susitarimą konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nusprendė, kad kodifikuotos redakcijos 7 straipsnio pirmoje pastraipoje žodžius „nustatytų SAS 38 ir 39 straipsniuose“ reikėtų patikslinti taip: „nustatytų SAS 37 ir 38 straipsniuose“.

Apsvarsčiusi šį pasiūlymą konsultacinė darbo grupė bendru susitarimu nusprendė, kad pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Juriskonsultas                        Juriskonsultas                        Generalinis direktorius

(1)

              Konsultacinė darbo grupė turėjo darbo dokumentą originalo kalba, tačiau dirbo naudodamasi pasiūlymo dokumentu anglų kalba.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas

Nuorodos

COM(2014)0394 – C8-0041/2014 – 2014/0199(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

27.6.2014

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

15.1.2015

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Andrzej Duda

9.10.2014

 

 

 

Priėmimo data

11.11.2014

 

 

 

Pateikimo data

15.4.2015

Teisinis pranešimas