Процедура : 2014/2209(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0135/2015

Внесени текстове :

A8-0135/2015

Разисквания :

PV 18/05/2015 - 22
CRE 18/05/2015 - 22

Гласувания :

PV 19/05/2015 - 5.14
CRE 19/05/2015 - 5.14
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0198

ДОКЛАД     
PDF 300kWORD 191k
28.4.2015
PE 546.606v04-00 A8-0135/2015

относно „зелен“ растеж и възможности за МСП

(2014/2209(INI))

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Докладчик: Филип Де Бакер

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети
 СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно възможности за „зелен“ растеж за МСП

(2014/2209(INI))

Европейският парламент,

–       като взе предвид своята резолюция от 5 февруари 2013 г. относно улесняване достъпа на МСП до финансиране(1),

–       като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2014 г. относно повторна индустриализация на Европа за насърчаване на конкурентоспособността и устойчивостта(2),

       като взе предвид своята резолюция от 27 ноември 2014 г. относно преразглеждането на насоките на Комисията за оценка на въздействието и ролята на теста за МСП(3),

–       като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Мисли първо за малките!“ – „Small Business Act“ за Европа“ (COM(2008)0394),

–       като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Преглед на „Small Business Act“ за Европа“ (COM(2011)0078),

–       като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Възможности за ресурсна ефективност в строителния сектор“ (COM(2014)0445),

–       като взе предвид проучването на Евробарометър относно МСП, ресурсна ефективност и „зелени“ пазари (Флаш Евробарометър № 381), и проучването на Евробарометър относно ролята на публичната подкрепа за въвеждането на иновациите на пазара (Флаш Евробарометър № 394),

–       като взе предвид становището на Комитета на регионите (прието на 109-тата пленарна сесия на 3 и 4 декември 2014 г.) относно „Пакет за индустриалната политика“,

       като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „План за инвестиции за Европа“ (COM(2014)0440),

       като взе предвид манифеста на Европейската платформа за ефективно използване на ресурсите и препоръките за политиката, март 2014 г.,

        като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Към кръгова икономика: програма за Европа с нулеви отпадъци“ (COM(2014)0398),

       като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Иновации за устойчиво развитие – План за действие за екологични иновации (ПДЕИ)“ (COM(2011)0899),

–       като взе предвид член 52 от своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становищата на комисията по бюджети и на комисията по регионално развитие (A8-0135/2015),

A.     като има предвид, че МСП представляват над 98 % от предприятията в ЕС и създават над 67 % от съвкупната заетост в Съюза и 58 % от брутната добавена стойност; като има предвид, че те са гръбнакът на икономиката на Европейския съюз и са най-важните двигатели на възможностите за европейски дългосрочен икономически растеж и за създаване на устойчиви работни места в 28-те държави членки; като има предвид, че заетостта в сектора на екологичните стоки и услуги в периода 2007-2011 г. е нараснал с 20 % въпреки кризата и дава възможност на МСП да извършват все по-голяма икономическа дейност и да създават работни места, включително в райони, засегнати от обезлюдяване и застаряване на населението; като има предвид, че по този начин те играят важна роля в промишлената екосистема, заедно с дружествата със средна пазарна капитализация и многонационалните дружества; като има предвид, че девет от всеки десет МСП са малки предприятия, които наемат 10 души или по-малко и че тези микропредприятия осигуряват 53 % от всички работни места в Европа;

Б.     като има предвид, че в момента световният пазар за екологични стоки и услуги се оценява на 1 000 милиарда евро годишно и се очаква тази стойност да се удвои и дори утрои до 2020 г., като това ще създава огромни възможности за МСП от ЕС и икономически растеж в Европейския съюз като цяло; като има предвид, че Европейският съюз е световен лидер във вноса и износа на екологични стоки; като има предвид, че услугите са неразривно свързани с тези стоки, но че все още съществуват нетарифни бариери за доставчиците на екологични услуги;

В.     като има предвид, че Европейският съюз се ангажира с повторна индустриализация на Европа чрез инвестиции и подкрепа за принципите на устойчивостта, конкурентоспособността и иновациите, за да се постигне дял от поне 20 % в промишленото производство като част от европейския БВП на държавите — членки на ЕС, до 2020 г.; като има предвид, че Европейският съвет пое ангажимент за намаляване на вътрешните емисии на парникови газове с поне 40 %, увеличаване на дела на възобновяемата енергия най-малко до 27 % и повишаване на енергийната ефективност с поне 27 % до 2030 г., като се цели повишаване на целта до 30 %; като има предвид, че МСП трябва да допринасят за постигането на тези цели, тъй като 93 %(4) от МСП вече предприемат стъпки за по-ефективно използване на ресурсите ; като има предвид, че съгласно Комисията по-добрият екодизайн, предотвратяването, рециклирането и повторното използване на отпадъци биха могли да доведат до нетни икономии за предприятията от ЕС, които се очаква да бъдат в размер до 600 млрд. евро или 8 % от годишния оборот, като в същото време ще доведат до намаление на общите емисии на парникови газове с 2 до 4 %2a;

Г.     като има предвид, че даването на възможност на МСП да превръщат екологичните предизвикателства в икономически възможности при едновременно извършване на устойчива стопанска дейност е един от принципите на „Small Business Act“ за Европа, но като има предвид, че не е бил постигнат съществен напредък на политиката и че МСП често се сблъскват с непоследователни политики при започването на стопанска дейност и прилагането на стандарти в областта на околната среда;

Д.     като има предвид, че спазването на все по-многобройните екологични стандарти от страна на МСП ще бъде насърчавано както от страна на пазара, така и от законодателството;; като има предвид, че ЕС и държавите членки следва да свеждат до минимум административната тежест в новата и съществуващата нормативна уредба и че следва да се стремят да избягват създаването на допълнителни разходи за предприятията за постигане на съответствие с тази нормативна уредба; като има предвид, че са предложени нови инициативи за намаляване на регулаторната тежест върху МСП и върху други сектори и че те следва да се прилагат от Комисията и държавите членки;

Е.     като има предвид, че 90 % от предприятията в ЕС са микропредприятия; като има предвид, че въпреки неотдавнашните усилия МСП и микропредприятията продължават да изпитват затруднения с достъпа до, умения, информация и финансиране, както и до достатъчно разнообразен избор на капиталови и дългови инструменти, необходими за растежа на дадено дружество, и като има предвид, че програмите на ЕС все още са далеч от оказване на значителен принос за иновациите; като има предвид, че процедурите за подаване на заявления за финансиране от ЕС за МСП все още са твърде бюрократични и следователно недостижими за повечето МСП;

Ж.    като има предвид, че следва да се отчете потенциалът на бюджета на ЕС, в качеството на бюджет, стимулиран от инвестициите, за да се улесни достъпът до финансиране на МСП от ЕС чрез намаляването на бюрокрацията и посредством конкретно заделени финансови средства и за да се увеличи финансирането за LEO (местни служби за предприемачество); като има предвид, че следва да се засили разработването на лесни за използване процедури за различните форми на подпомагане;

З.      като има предвид, че малките предприятия печелят пропорционално повече от големите дружества от действията за подобряване на ефективното използване на ресурсите и че те следва да получават повече внимание по отношение на политиките; като има предвид, че потенциалните брутни ползи от подобряването на ефективното използване на ресурсите е 10-17 % от оборота, в зависимост от сектора на стопанска дейност;

И.     като има предвид, че цифровите технологии са важен инструмент за използване от страна на МСП при реализиране на ползите, очаквани от оптималното използване на ресурсите, и сектор, в който новите МСП могат лесно да се появяват и развиват;

Й.     като има предвид, че вниманието е съсредоточено основно върху високотехнологични МСП, които доставят пряко „зелени“ иновации, но че съществува необходимост от подкрепа за други дружества за спазването на нормативната уредба в областта на околната среда, за прилагането на мерки за „зелени“ иновации и за подобряване на техните екологични показатели; като има предвид, че екоиновациите могат да служат като идея за създаване на ново дружество, но че те също така са мярка за подобряване на съществуващите предприятия в рамките на „зелената“ икономика;

К.     като има предвид, че въпреки че не съществува международно признато определение за „зелен“ растеж, съществува консенсус, че то е съчетание от икономически растеж и устойчивост по отношение на околната среда; като има предвид, че повишаването на уменията и обучението е основно предизвикателство за МСП, на което следва да се отделя особено внимание, особено по отношение на иновациите и ефективното използване на ресурсите; като има предвид, че недостатъчният достъп до рисков капитал, по-конкретно в началните етапи, продължава да бъде една от основните пречки за създаването и развитието на дружества, ориентирани към растеж;

Л.     като има предвид, че като се има предвид, че микропредприятията създават хиляди работни места и 53 % от заетостта в цяла Европа и че поради това те се нуждаят от различна рамка за работа, е спешно необходимо последователно използване на определението за микропредприятия; като има предвид, че микропредприятията са изправени пред редица сериозни затруднения, като например пречки в правилата за възлагане на обществени поръчки, излишна регулаторна тежест и достъп до финансиране;

Общи въпроси

1.      подкрепя концепцията за „зелен“ растеж и кръгова икономика и отбелязва, че произтичащите от нея възможности се отнасят до различни области от съществено значение, като например възобновяемите източници на енергия, и по-специално на икономически жизнеспособно производство на вятърна, слънчева, водна и геотермална енергия, енергийна ефективност, ефективно използване на ресурсите, управление на отпадъците, намаляване на емисиите, електрификация и системата „от люлка до люлка“; изтъква огромния икономически потенциал и потенциал за създаване на заетост, който тези сфери имат за различните сектори; отбелязва, че „зеленият“ растеж трябва да бъде част от по-широка стратегия за насърчаване на създаването на работни места и икономически растеж сред МСП;

2.      подчертава, че „зеленият“ растеж трябва да бъде разглеждан в по-широка перспектива и че той следва да включва действия, разгръщани в цялата верига на стойността и в цялата предприемаческата екосистема, включително усилията на участници в промишленото производство, за намаляване на екологичния отпечатък на техните продукти, производствени процеси, бизнес практики и услуги; припомня препоръките на Европейската платформа за ефективно използване на ресурсите, като подчертава, че ефективността на ресурсите изисква динамична регулаторна рамка, която дава подходящи сигнали на производителите и потребителите за подобряване на характеристиките на продуктите през целия техен жизнен цикъл; призовава Комисията да създаде всеобхватна рамка на политиката, включително конкретни цели на политиката и по-добро интегриране и рационализиране на съществуващите инструменти на политиката, за да се гарантират възможности и участие на МСП в „зелената“ и кръговата икономика;

3.      подчертава факта, че световната икономика ще трябва да предвижда едно непрекъснато нарастващо население — 9 милиарда души до 2050 г. — и че нашите природни ресурси са ограничени и следователно следва да бъдат използват по устойчив и много ефикасен начин; посочва нови иновативни, „зелени“ и устойчиви решения за тези предизвикателства, като например създаването на нови продукти, производствени процеси, бизнес практики и услуги, като например чрез интегриране на новаторски цифрови технологии, както и нова подпомагаща правна рамка;

4.      напомня на Комисията и на държавите членки, че МСП в ЕС са изключително разнородни и че те варират от силно традиционни, семейни дружества до бързоразвиващи се предприятия, високотехнологични дружества, микропредприятия, социални и стартиращи предприятия и че подходът за тяхното подпомагане трябва да бъде също толкова разнообразен;

5.      счита, че ЕС трябва да промени драстично своята предприемаческа култура с цел да подпомага икономически растеж чрез наличието на повече хора, които откриват собствени предприятия и търсят по-добри възможности за извършване на стопанска дейност, по-специално в „зелен“ растеж, и чрез приемане на неуспеха и поемането на рискове; подчертава, че е важно този въпрос да бъде поставян в центъра на формулирането на политиките; призовава държавите членки да осигуряват условия за „по-меко кацане“ след фалит в съответните изготвени от тях законодателни рамки, за да се даде възможност на хората да започват нов бизнес скоро след неуспеха на предишно предприятие, особено в нови и иновативни сектори; призовава Комисията да облекчи страха от неуспех чрез кампании за повишаване на осведомеността и образование;

6.      изтъква добавената стойност на бюджета на ЕС за подпомагането на МСП, микропредприятията, социалните предприятия и кооперациите в получаването на достъп до финансиране и до финансовите пазари, по-специално посредством програмата за конкурентоспособност на предприятията и за малките и средните предприятия COSME, както и по програмата „Хоризонт 2020“ и европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ); подчертава необходимостта от ясно и единно за целия ЕС тълкуване от националните регулатори и за открити правила за обществените поръчки;

7.      отбелязва, че много европейски МСП днес се конкурират в международен план за решения, които включват и продукти, и т.нар. „зелени услуги“, като строителство, инсталации, ремонти и управление; отбелязва, че тези услуги са централни за развитието, продажбите и износа на „зелени“ продукти; призовава Комисията да включи „зелените“ услуги в текущите преговори по споразумението за екологичните стоки, както и в двустранните търговски споразумения като ТПТИ, за да се намалят бариерите пред европейските МСП и доставчици на услуги, които искат да развиват международна дейност;

8.      набляга на важността на доброто управление, независимата съдебна система, прозрачността и принципите на правовата държава в целия ЕС за създаването на благоприятен за бизнеса климат и на пазар с равнопоставени условия на конкуренция за МСП;

Финансиране на „зелени“ инициативи

9.      посочва, че при сегашните обстоятелства, при които недостатъчният достъп до подходящи източници на рисков капитал, по-специално на ранния етап, продължава да бъде една от най-значимите пречки за създаването и развиването на дружества, ориентирани към растеж, планът за действие на Комисията за подобряване на достъпа до финансиране за МСП поставя изричен акцент върху рисковия капитал като възможност за финансиране на растеж; при все това подчертава, че този вид финансиране е подходящ само за ограничен брой МСП и че банковите кредити все още са важен източник на финансиране, както и че алтернативите следва да бъдат разработвани от частния сектор; в този контекст отбелязва, че е важно да се насърчават алтернативни форми на кредитиране на МСП като кредитните съюзи; изтъква възможностите за финансиране, които трябва да бъдат проучвани посредством Европейския фонд за стратегически инвестиции;

10.    насърчава държавите членки да стимулират чуждестранните инвеститори, като премахнат езиковите бариери; отбелязва, че приемането на заявления и предоставянето на данни на английски език в допълнение към официалния език (официалните езици) на дадена държава членка, е крачка в тази посока;

11.    подчертава, че не съществува универсален механизъм на финансиране, и призовава Комисията да отчита интересите на МСП във всички съществуващи и евентуални бъдещи програми, инструменти и инициативи, особено за нови бизнес модели в областта на „зелената“ икономика, обхващащи капиталови инструменти (като например бизнес ангели, групово финансиране и многостранни търговски системи), квазикапиталови инструменти (финансиране тип „мецанин“) и дългови инструменти (като например дружествени облигации на малка стойност, гаранционни механизми и платформи) и партньорства между банки и други оператори, участващи във финансирането на МСП (специалисти в областта на счетоводството, бизнес сдружения или асоциации на МСП или търговски камари) за подпомагане на предприятията на етапа на тяхното създаване, растеж и трансфер, като вземат предвид техния размер, оборот и нужди от финансиране; призовава държавите членки и местните и регионалните органи да гарантират адекватни стимули и да предоставят фискални стимули за тези модели на финансиране; подчертава значението на преразглеждането на съществуващите инструменти за подпомагане на МСП, така че те да включват допълнителни възможности за „зелен“ растеж;

12.    изтъква нуждата да се гарантира координираност и взаимно допълване между финансовите инструменти в бюджета на ЕС, по-специално по европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Програмата на ЕС за заетост и социални иновации (EaSI) и програмата LIFE;

13.    призовава Комисията и държавите членки да наблюдават резултатите, постигнати от МСП, които са имали достъп до финансиране за екологосъобразни иновации, за да оценят ефективността на такова финансиране; призовава настоятелно Комисията да не губи време и да въведе необходимите промени, за да бъде финансирането по-ефективно, ако резултатите се окажат незадоволителни;

14.    отбелязва, че поради изключително техническия характер на множество „зелени“ инвестиционни планове е от изключително значение да се изтъкне значението на стандартизираните модели за риска и възвръщаемостта, както и на разработването на нови модели за новите предизвикателства и сектори;

15.    припомня, че от МСП може да се очаква да играят важна роля в кръговата икономика, като осигуряват устойчиви, но трудоемки услуги като ремонт, обновяване и рециклиране; счита, че прехвърлянето на данъчното облагане от труда към използването на природните ресурси е предпоставка за дългосрочния успех на МСП; отбелязва, че Комисията, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), Международният валутен фонд (МВФ), Международната организация на труда (МОТ), Парламентът и Еврогрупата подкрепят в общ план принципа на прехвърляне на данъчната тежест от труда към потреблението и използването на природни ресурси; изисква Комисията да направи оценка на въздействието на изместването на данъчната тежест от труда към използването на природните ресурси;

16.    изтъква, че предприемачите, МСП, бизнес сдруженията и организациите за подкрепа следва да са по-добре осведомени за възможностите за финансиране за по-ефективните технологии или за договорните услуги, като например консултантски услуги, наставничество и обучение в областта на екодизайна, управление на ресурсите и „зелено“ предприемачество и наличност на „зелени“ технологии, продукти и услуги, които биха могли да бъдат от полза за тяхната стопанска дейност; призовава държавите членки да засилят предоставянето на услуги за МСП в тези области и също така подчертава необходимостта от прости и достъпни източници на информация и бази данни за тези продукти и услуги; припомня на Комисията и на държавите членки, че тази информация трябва да бъде съобщавана по начин, който отговаря най-добре на логиката и методите на работа на МСП;

17.    отбелязва, че програмите на ЕС не успяват да допринесат в значителна степен за екоиновациите и кръговата икономика и че следователно Комисията трябва да съсредоточи в по-голяма степен своето внимание върху финансирането по Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME) и „Хоризонт 2020“ върху разработването на екоиновативни решения от и за МСП и да подкрепя финансирането за подобряване на проектирането на продуктите и резултатите от процесите, като се надгражда върху успешния опит на миналата МФР; счита, по-специално, че инструментът за МСП по „Хоризонт 2020“ трябва да бъде изцяло приложен;

18.    призовава Комисията и ЕИБ да гарантират, че на етапа на прилагане на „плана за инвестиции за Европа“ МСП, включително „зелените“ и новаторските МСП, ще бъдат основните получатели на подкрепата, предвидена съгласно настоящото предложение; настоява, че трябва да се разработят ясни критерии, включително европейска добавена стойност, за постигането на тази цел, и че трябва да се засили предоставянето на консултативни услуги за ефективност на ресурсите и екоиновации за МСП; призовава ЕИБ и Комисията да гарантират, че всички категории, включени в препоръката на Комисията за определяне на микро-, малки и средни предприятия (C (2003) 1422), се възползват в еднаква степен; изтъква значението на „Хоризонт 2020“ и COSME за подкрепата за МСП и необходимостта от пълно прилагане на инструмента за МСП в рамките на „Хоризонт 2020“;

19.    счита, че за да се гарантира взаимно допълване на финансовите схеми за МСП, от съществено значение е да се координират мерките, предприемани в рамките на политиката на сближаване и на други програми, като програмата „Хоризонт 2020“, както на национално, така и на регионално равнище; подчертава, че е важно законодателството да се създава така, че да позволява на МСП да запазят своята конкурентоспособност;

20.    призовава Комисията и държавите членки да намерят бързо и трайно решение на въпроса с огромното количество забавени плащания във връзка с регионалната политика и по отношение на обработването на помощта от ЕСИ фондове за предходния период на финансиране, така че да се гарантира, че като партньори по проекти МСП няма да бъдат възпрепятствани от участие в програми за подпомагане и проекти поради забавяне на плащанията;

Управление на знанията

21.    подчертава значението на активното осъществяване на сътрудничеството между секторите, по веригите на стойността, както и в географските области, което предлага потенциал за стимулиране на иновациите и новите възможности за растеж чрез взаимно обогатяване с идеи и новаторски концепции; приветства действието по „Хоризонт 2020 “, озаглавено „Осъществени с помощта на клъстери проекти за нови промишлени вериги за създаване на стойност“, имащо за цел по-ефективното разгръщане на потенциала за иновации на МСП, включително новаторски в екологично отношение и ресурсно ефективни решения, които те предлагат;

22.    приветства създаването на Европейски център за високи научни постижения в областта на ефективността на ресурсите, който да консултира и подпомага МСП, които се стремят да подобрят резултатите си в областта на ефективността на ресурсите; подчертава необходимостта той да се установи като силна мрежа от партньори от различните региони на ЕС и да надгражда върху доказания опит в държавите членки; счита, че той следва да напътства МСП към европейски, национални и регионални програми в тази област на действие, както и да предоставя достъп до експертен опит, мрежи и инфраструктура;

23.    подчертава значението на трансфера на знания и включващия множество заинтересовани участници обмен на знания, включително в трансграничен план, чрез неформални мрежи, особено за МСП и микропредприятията, с цел повишаване на осведомеността за съществуващите и нови иновационни техники, добри практики, начини за придобиване на подходящо финансиране, възможни държавни схеми за подпомагане и съответните законодателни рамки, които предполагат най-малко бюрократична администрация, и припомня, че съществуващите национални звена за контакт за програмите за финансиране на ЕС и мрежата Enterprise Europe (EEN) трябва да бъдат напълно включени в подкрепата за МСП и проактивно да информират, обучават и подкрепят МСП да намират възможности за финансиране на равнището на ЕС или на национално или регионално равнище; Подкрепя организирането на европейска кампания за ефективно използване на ресурсите с цел информиране на МСП относно ползите и възможностите, предлагани от ефективното използване на ресурсите и начините на взаимодействие в промишлеността по отношение на рециклирането; призовава Европейската комисия и EEN да си сътрудничат по въпросите на ефективността на ресурсите с отраслови сдружения, професионални съюзи, МСП, НПО, академични среди, както и с регионални инициативи; приветства във връзка с това съсредоточаването на вниманието на Комисията върху симбиози и клъстери и я насърчава да представи конкретни инициативи за улесняване на транссекторното сътрудничество и управление на ресурсите;

24.    призовава настоятелно отрасловите федерации да играят по-водеща роля за предоставянето на подходяща информация и експертни съвети относно „зелени“ технологии, възможности за финансиране и съответните процедури; призовава Комисията и държавите членки да коригират пропуските в случаите, когато тази подкрепа е недостатъчна, и в сътрудничество с отраслови сдружения и дружества да проучват допълнително какви възможности съществуват, да ускоряват вземането на устойчиви решения и да инвестират в екологосъобразни технологии, ефективното използване на ресурсите и в отрасъла на рециклирането; отбелязва нарастващата разлика между потребностите на МСП и уменията на служителите; отбелязва, че 26 % от работодателите в Европа срещат трудности в намирането на служители с правилните умения;

Научни изследвания, развойна дейност, иновации и умения

25.    подчертава необходимостта от по-ефективно разработване на научноизследователски и развойни дейности, от цялостно включване на МСП в този процес и от активна подкрепа за допълнително преобразуване на резултатите от основни научноизследователски и развойни дейности в по-нататъшен технологичен напредък; подчертава значението на повторната индустриализация на Европа, като се има предвид значението на производството за научноизследователските и развойни дейности и по този начин конкурентното предимство на ЕС в бъдеще; счита, че следва също така да се отделя достатъчно внимание на нетехнологичните, организационни, системни иновации и иновациите в публичния сектор, наред с решенията въз основа на технологии;

26.    подчертава значението на търговското разпространение и остойностяване от дружествата в ЕС на резултатите от научноизследователските и развойни дейности; призовава Комисията и държавите членки да осигуряват по-стабилна регулаторна рамка и подходящи финансови схеми, за да се даде възможност за икономическа инициатива и предприемачество и за да бъде ограничено времето за пускане на пазара на новите продукти, услуги и бизнес практики, особено в сферата на „зелената“ икономика;

27.    подчертава потенциала за иновации и „зелен“ растеж, който се намира в новата европейска космическа инфраструктура; призовава Комисията да насърчава използването от МСП на данните, получени от тази инфраструктура, в бизнес образователни центрове и инкубатори; призовава Комисията да учреди режим за МСП, който да позволява безпрепятствен достъп до данни от тази инфраструктура на етапите на изследването, разработването и пускането на пазара;

28.    отбелязва, че според Инобарометър от май 2014 г. едва 9 % от всички дружества заявяват, че са се ползвали от публична финансова подкрепа за техните научноизследователски и развойни дейности от януари 2011 г. насам; подчертава необходимостта от разработване на лесни за използване процедури за различните форми на подпомагане;

29.    отбелязва ползите, които единният европейски патент носи на МСП, особено в областта на „зелените“ технологии; призовава всички държави членки да се присъединят към единната европейска патентна система; призовава държавите членки да ратифицират незабавно Споразумението относно Единен патентен съд, което е необходимо за прилагането на единния европейски патент; призовава Комисията да предложи опростена процедура за използване от МСП при завеждане на дела за нарушения пред Единния патентен съд;

30.    призовава за подобрена политическа рамка за кръговата икономика, включително приемането и прилагането на интелигентно регулиране, стандарти и кодекси за поведение, насочени към поемане на външните фактори, преодоляване на ресурсно интензивните продукти, създаване на равнопоставени условия за конкуренция, възнаграждаване на лидерите и ускоряване на прехода към ресурсно ефективна и устойчива икономика;

31.    призовава Комисията да включи като част от пакета за кръговата икономика разширяването на инструмента за екодизайна, така че да включва измерение, свързано с ефективността на ресурсите; счита, че екодизайнът следва да разглежда трайността, пригодеността за поправяне и пригодеността за рециклиране на продукта, включително стандарти за гарантиран минимален срок на годност и разглобяване;

32.    насърчава разширяването на иновативните схеми за подпомагане, като например ваучери за „зелени“ иновации, които могат да стимулират въвеждането на устойчиви технологии и решения, съобразени с околната среда и устойчиви спрямо изменението на климата; що се отнася до подаването на заявления за подкрепа, счита, че правилата трябва да бъдат прости и ясни и не следва да представляват административен товар; освен това приканва Комисията и държавите членки да намерят иновативни решения за финансиране за МСП и да предоставят изцяло достъпни финансови инструменти; припомня, че капацитетът за устойчив растеж и иновации на европейските МСП е едно от основните конкурентни предимства на ЕС в глобализираните пазари;

(Де)регулацията като двигател на растежа

33.    призовава държавите членки да избягват създаването на препятствия за вътрешния пазар чрез допълнително регулиране на национално равнище, да преразгледат действащите си регулаторни режими и да премахнат всички излишни или неефективни разпоредби, които представляват пречки на пазара, и да гарантират последователно транспониране в националното законодателство; призовава Комисията да гарантира, че тестът за МСП се прилага изцяло във всички оценки на въздействието; приканва Комисията да увеличи усилията си за справяне с прекомерното регулиране в отделни държави членки; подчертава необходимостта от ясно и единно за целия ЕС тълкуване от националните регулатори и за открити правила за обществените поръчки, включително за „зелените“ обществени поръчки и електронното възлагане на обществени поръчки, което към момента представлява значителна пречка за МСП, които желаят да се интернационализират, и в същото време предлага огромни възможности за държавите членки, които са го въвели на ранен етап, включително в ресурсно и енергийно ефективни продукти и решения;

34.    приветства решението на Комисията за оттегляне на остарели или прекомерно обременителни законодателни предложения; очаква от Комисията да представи по-амбициозно предложение за законодателство в областта на отпадъците, както беше обявено от заместник-председателя Тимерманс в Парламента на пленарната сесия през декември 2014 г.; призовава Комисията да се въздържа от законодателни предложения, които ще доведат до ненужна административна тежест за предприятията и МСП, и да преразглежда непрекъснато съществуващото законодателство с цел намаляване на съществуващата административна тежест, подобряване на ефективността на законодателството и адаптиране към новите бизнес модели; при все това подчертава необходимостта от амбициозни действия, адекватно и навременно прилагане на съществуващото законодателство и своевременно участие на заинтересованите страни от съответните сектори на промишлеността и МСП, включително в рамките на оценката на въздействието, за да се постигнат целите на ЕС в областта на околната среда;

35.    припомня значението на неутрално по отношение на технологията и насърчаващо новаторството законодателство, което позволява разработването на различни нови технологии, които ще бъдат изпитвани и оценявани от пазара; приветства разработването на механизъм за екологичен одит на МСП като нов инструмент, помагащ на иновативните екологични технологии да стигнат до пазара; призовава държавите членки да използват по подходящ начин пазарни инструменти в своите схеми за държавно подпомагане и да се въздържат от използване на вредни за околната среда нарушаващи пазара субсидии; припомня, че публичната интервенция, следва да се използват за преодоляване на случаите на неефективност на пазара, като например невключването на външните фактори в цената; призовава Комисията да изготви общи насоки за националните схеми за публично подпомагане за „зелени“ инвестиционни проекти с цел създаването на по-уеднаквен набор от мерки;

36.    отбелязва, че създаващите нестабилност индустрии и технологии често показват пропуски в съществуващото законодателство; подчертава необходимостта от непрекъснато наблюдение и актуализиране на съществуващото законодателство и неговото прилагане, така че устойчивите или екоиновационните технологии и новите технологични развития да не срещат пречки;

Други мерки за подпомагане

37.    счита, че развиването на предприемачески умения и разработването на програми, чрез които да се учи как функционират и си взаимодействат пазарът, икономиката и финансовата система, както и осведомеността по въпросите на околната среда и начините, по които новите технологии могат да стимулират ефективни, новаторски и екологични възможности, следва да бъдат включени в системите за основно и висше образование и също така да бъдат насърчавани чрез извънучебни занимания и учене през целия живот; счита, че един добре изготвен бизнес план е първата стъпка към по-добър достъп до финансиране и икономическа жизнеспособност; призовава Комисията и държавите членки да включат без отлагане предприемаческото, финансовото, икономическото и екологичното образование в образователните си програми; във връзка с това подкрепя програмата „Еразъм за млади предприемачи“, предназначена да насърчава предприемаческата култура и да развива единния пазар и конкурентоспособността;

38.    подчертава, че микропредприятията и новосъздадените дружества също следва да получават помощ и насоки за развитие в посока устойчив „зелен“ растеж; призовава Комисията да гарантира, че тези предприятия ще бъдат адекватно включени в новите инициативи, фокусирани върху възможностите за „зелен“ растеж за МСП;

39.    отбелязва, че програма „Еразъм +“ дава възможност на студентите и младите хора да развиват предприемачески умения чрез, наред с другото, финансирането на стажове, и счита, че основният приоритет на програмата през следващите години трябва да остане подкрепата за насърчаването на младите и амбициозни предприемачи; подкрепя програмата „Еразъм за млади предприемачи“, предназначена да насърчава предприемаческата култура и да развива единния пазар и конкурентоспособността;

40.    отбелязва, че е важно да бъдат преодолявани неустойчивите модели на потребление и да бъде насърчавана промяната в поведението на потребителите; изтъква необходимостта от подходящо обучение на потребителите и необходимостта да се насърчават стимули за по-устойчиво потребление; призовава Комисията и държавите членки да засилят мерките, свързани с търсенето, като използването на възлагането на обществени поръчки с цел засилване на навлизането на ресурсно- и енергийноефективни продукти и решения; подчертава, че е важно използването на ресурсите да се включи в информацията за продукта и екомаркировката, за да се дадат повече възможности на потребителите;

41.    подчертава значението на улесняването на нови и съпътстващи предприятия чрез сътрудничество с научноизследователските и технологичните институти, университети и учреждения за професионално обучение;

42.    подчертава значението на износа за създаването на работни места и растеж в Европа; призовава Комисията да ускори висящите търговски споразумения с нашите партньори, за да се улесни достъпът на европейски МСП до нови пазари;

43.    счита, че предприемачеството сред жените е все още недостатъчно използван актив за растеж и конкурентоспособност на ЕС, който следва да бъде насърчаван и засилван, и че всички препятствия, като например дискриминацията по отношение на заплащането, по-конкретно пред жените, включително в „зелената“ икономика, следва да бъдат премахнати, така че жените и мъжете да се възползват в еднаква степен; счита, че редовното събиране на хармонизирани статистически данни, включително относно свързаното с пола въздействие на законодателството, и на категоризирани по пол данни за работната сила, би улеснило основаното на факти създаване на политики и наблюдение и би запълнило празнотите в познанията в „зеления“ дискурс;

44.    призовава Комисията да проучи и определи отраслите на европейската промишленост и географските райони, където са налице условия за създаване на нови клъстери и центрове, и да подкрепя тяхното развитие;

45.    призовава Комисията и държавите членки да обръщат особено внимание на възможностите и предизвикателствата, създавани от селските райони по отношение на МСП, „зеления“ растеж и екоиновациите, и да отговорят на тези възможности и предизвикателства;

46.    призовава държавите членки (на равнището на лицата, определящи политики, и управляващите органи на национално, регионално и местно равнище) да насърчават непрестанно устойчивия растеж в рамките на стратегиите за интелигентно специализиране с участието на ключовите заинтересовани страни, с което да се благоприятства създаването на клъстери, полезни взаимодействия и мрежи във връзка с дейностите на „зелената“ икономика; отправя искане до Комисията да докладва пред Парламента относно изпълнението на стратегиите за интелигентно специализиране на национално и/или регионално равнище, когато това е целесъобразно, и по-специално по отношение на различните модели на „низходящи дейности“, използвани в ЕС и на равнището на държавите членки; призовава Комисията и държавите членки да предоставят информация относно практическите мерки, предприети с цел развиване на компетентност за новаторски в екологично отношение МСП чрез взаимно свързване на регионалните центрове за иновации и ключовите мрежи за подпомагане;

47.    призовава Комисията в рамките на регионалната политика да изготви специфични програми, които олицетворяват всички подходящи елементи на „зеления растеж“ за МСП; подчертава необходимостта да се използва докрай младежкият предприемачески потенциал в контекста на „зеления“ растеж на МСП; призовава Комисията да подготви мерки, които биха свързали образователните институции с европейските програми, и мерки за подкрепа на „зелената“ икономика; отправя искане до Комисията и държавите членки да използват всички средства, с които разполагат, за предоставяне на съвети на работниците и служителите в МСП и за повишаване на тяхната осведоменост, за да се подобрят техните знания и умения; призовава подкрепата за обучение да се съсредоточава върху младежите и най-необлагодетелстваните групи;

48.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1)

Приети текстове, P7_TA(2013)0036.

(2)

Приети текстове, P7_TA(2014)0032.

(3)

Приети текстове, P8_TA(2014) 0069

(4)

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_381_en.pdf


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Секторите на „зелен“ растеж предлагат големи икономически и екологични ползи за МСП в ЕС и се очаква те да нараснат значително през следващите години. Отправна точка е фактът, че този икономически растеж върви ръка за ръка с екологичната устойчивост. МСП са гръбнакът на икономиката на Европейския съюз и са важни двигатели на икономическия растеж и създаването на работни места.

Важно е лицата, формулиращи политики, да разбират напълно потенциала на „зелената“ икономика, като същевременно са наясно с трудностите, с които МСП се сблъскват понастоящем, по-специално по отношение на повишаване на екологосъобразността на своите продукти, производствени процеси, бизнес практики и услуги. Зеленият план за действие за МСП на Комисията е положителна инициатива за по-нататъшно стимулиране на МСП с цел развиване на предимствата на „зеления“ растеж.

По време на консултациите със заинтересованите страни, които бяха предприети по време на редактирането на настоящия доклад, бяха повдигнати множество въпроси. От една страна е налице много широк консенсус, че „зеленият“ растеж предоставя широк спектър от ползи. В същото време множество предприемачи, МСП и промишлени сдружения посочиха няколко големи трудности, пред които те са изправени понастоящем. Те могат да бъдат разделени на приблизително следните категории: Финансиране, научноизследователската и развойна дейност и иновации, придобиване на правилни знанията и наличие на регулаторна рамка.

Няколко заинтересовани страни изтъкнаха също така, че в общ план гражданите на ЕС се стремят да избягват рискове. Като се започне от началните етапи на образованието, младите хора следва да бъдат запознавани с предприемачеството и с въпросите, свързани с нея, като например различните начини на финансиране. Много често за постигането на успех е необходим провал, като също така бе постигнато съгласие, че законодателството относно несъстоятелността често пъти е твърде строго и не позволява лесно възобновяване след фалита на предприятия.

Що се отнася до финансирането на МСП, повечето от проблемите, пред които са изправени, са добре известни и установени. Едно от основните затруднения при сключване на договор за кредит са пропуските в информацията между МСП и кредиторите. И двете страни са съгласни, че по-добрата комуникация следва да подобри разбирането на кредиторите за нуждата от кредит за дадено МСП и разбирането на МСП за различните кредитни варианти. Рисковият капитал, бизнес ангелите и груповото финансиране следва да бъдат представяни по-изрично като алтернативи за финансиране на редовното банково кредитиране. Поради широкия диапазон от търсене на финансиране в зависимост от продукта, размера на предприятията, технологиите, иновациите и така нататък, Комисията следва да отчита този факт при разработването на програми, инструменти и инициативи. Необходим е широк набор от инструменти особено за „зелената“ икономика, където все още съществува известна несигурност относно възвръщаемостта на инвестициите, които се дължат на новите технологии и бизнес модели.

Друг ключов момент в развитието на възможности за „зелен“ растеж е необходимостта от обмен на знания и разпространение на знания. За разлика от многонационалните предприятия, МСП често нямат същия достъп до мрежи на знанието, за да бъдат в крак с новите технологии или за да могат да изпращат посланието си до потенциалните клиенти или инвеститори. По тези причини настоящият доклад съдържа отделно подзаглавие, посветено на начините, по които МСП могат да се възползват в по-голяма степен от съществуващите знания. Най-важните елементи са междусекторното сътрудничество, създаването на неофициални мрежи и неоценимата роля на отрасловите федерации, които те могат и следва да играят в това отношение. В случая логиката е, и това беше потвърдено в процеса на консултации със заинтересованите страни, че отрасловите федерации и неформалните мрежи са основният източник на информация, като се започне от технологии, доставчици, схеми за държавна подкрепа и така нататък. За секторите, в които тези платформи отсъстват, Комисията и държавите членки следва да се намесват и да предоставят подобни услуги.

Големият потенциал на „зелената“ икономика може да бъде използван в пълна степен единствено при наличието на подходяща рамка за научни изследвания, развойна дейност и иновации. Въпреки че различните схеми за публично подпомагане могат да стимулират научноизследователската и развойната дейност до известна степен, най-важният фактор е наличието на отворена, стабилна и ориентирана към иновациите регулаторна и инвестиционна рамка. Това означава да се гарантира, че тя осигурява кратки срокове за пускане на пазара, не избера победител, но позволява на пазарните сили да играят своята роля и да гарантират, че тя не изключва от самото начало потенциални иновативни технологии или продукти.

Това също така намира отражение в подзаглавието на доклада, посветен на регулаторната дейност, друга основна пречка за растежа като цяло, и по-специално за „зеления“ растеж. Няколко въпроса бяха подчертани, както по време на консултациите със заинтересованите страни, така и по време на изслушването в комисията по промишленост, изследвания и енергетика на Европейския парламент, относно подпомагане на иновативни нови предприятия и МСП, тъй като твърде често се наблюдава наличието на прекомерно строги правила, задължения за докладване и процедури за подаване на заявления. По-конкретно, прекомерното регулиране и различните тълкувания сред различните регулатори водят до увеличаване на тежестта и представляват пречка пред функционирането на вътрешния пазар. Решението на Комисията да отмени някои законодателни текстове, които се считат за твърде обременяващи, може да бъде приветствано. В него се изтъква идеята, че първото нещо, което Комисията и държавите членки следва да направят при съставянето на новото законодателство, е да обмислят какъв проблем или какъв пазарен неуспех се опитват да решат.

Що се отнася до схемите за подпомагане, докладчикът призовава Комисията да разработи насоки за рационализиране на различните национални системи, с цел да се постигне по-единен набор от мерки. Един от ключовите елементи, върху които следва да се съсредоточат правителствата при тяхната по-нататъшна дейност за екологизирането на нашата икономика и при едновременно запазване на контрола върху бюджета, е търсенето на утвърдени технологии, които са по-ефективни по отношение на разходите. Те следва да се въздържат от прокарването на едромащабно внедряване на скъпоструващи нови иновации. В този случай правителствата могат по-скоро да предпочитат да играят ролята на посредници, когато те подкрепят дребномащабни демонстрационни проекти, които допринасят за по-нататъшното развитие на технологиите.

В заключителната част на проекта на доклад се посочват няколко други важни предизвикателства, като например потенциала на предприемачеството сред жените, осведомеността на потребителите и мерките в подкрепа на предприемачеството като цяло.

Става ясно, че е налице голям потенциал за „зелен“ растеж, но този потенциал не може да се използва напълно, ако не бъдат изпълнени няколко основни условия. Това са условия, като например създаването на по-предприемаческа нагласа, разработването на отворени и ориентирани към иновациите правила, осигуряване на по-разнообразен достъп до финансиране или създаване на повече възможности за споделяне на знания.


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (1.4.2015)

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно възможности за „зелен“ растеж за МСП

(2014/2209(INI))

Докладчик по становище: Лиа Ни Риада

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А. като има предвид, че е от съществено значение енергийната ефективност и ефикасното използване на ресурсите да бъдат в основата на европейското промишлено обновяване, ако европейската промишленост възнамерява да запази интелигентния си, приобщаващ и конкурентоспособен растеж в бъдеще;

Б.  като има предвид, че МСП, които спазват екологичните стандарти, ще увеличат възможностите си за развиване на бизнес и ще бъдат в състояние да устоят на натиска, предизвикан от разходите и произтичащ от увеличаването на разходите за ресурси;

В.  като има предвид, че МСП са гръбнакът на европейската икономика, като допринасят в голяма степен за икономическото и социалното сближаване в държавите членки, представлявайки около 99 % от всички европейски предприятия и осигурявайки около 75 милиона работни места;

Г.  като има предвид, че достъпът до финансиране продължава да бъде едно от най-значимите предизвикателства за създаването, просъществуването и растежа на МСП, микропредприятията, социалните предприятия и кооперациите; като има предвид, че улесняването на достъпа на МСП до финансиране е от съществено значение за приемането на „по-зелена“ технология и за инвестирането в устойчиви бизнес практики; като има предвид, че частният сектор трябва да играе важна роля при развиването на алтернативни средства за финансиране;

Д. като има предвид, че следва да се отчете потенциалът на бюджета на ЕС, в качеството на бюджет, стимулиран от инвестициите, за да се улесни достъпът до финансиране на МСП от ЕС чрез намаляването на бюрокрацията и посредством конкретно заделени финансови средства и за да се увеличи финансирането за LEO (местни служби за предприемачество); като има предвид, че следва да се засили разработването на лесни за използване процедури за различните форми на подпомагане;

Е.  като има предвид, че Европейският фонд за стратегически инвестиции би могъл да бъде важен източник на финансиране за МСП, в допълнение на възможностите, вече осигурени от бюджета на ЕС;

1.  изтъква добавената стойност на бюджета на ЕС за подпомагането на МСП, микропредприятията, социалните предприятия и кооперациите в получаването на достъп до финансиране и до финансовите пазари, по-специално посредством програмата за конкурентоспособност на предприятията и за малките и средните предприятия COSME, както и по програмата „Хоризонт 2020“ и европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ); подчертава необходимостта от ясно и единно за целия ЕС тълкуване от националните регулатори и за открити правила за обществените поръчки;

2.  отбелязва, че програмите на ЕС не успяват да допринесат в значителна степен за екоиновациите и кръговата икономика и че следователно Комисията трябва да съсредоточи в по-голяма степен своето внимание върху финансирането по Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME) и „Хоризонт 2020“ върху разработването на екоиновативни решения от и за МСП и да подкрепя финансирането за подобряване на проектирането на продуктите и резултатите от процесите, като се надгражда върху успешния опит на миналата МФР; счита, по-специално, че инструментът за МСП по „Хоризонт 2020“ трябва да бъде изцяло приложен.

3.  отбелязва, че Комисията поставя сериозен акцент върху рисковия капитал с оглед на подобряването на достъпа на МСП до финансиране; това е със сигурност необходимо, но ще бъде от полза само за малък брой МСП;

4.  настоятелно призовава държавите членки и ЕС да предоставят по-голяма подкрепа на общностните МСП и на социалните предприятия, и по-специално на общностните системи за възобновяема енергия и по-специално на тези, които допринасят за подобряването на енергийната си ефективност, както и за ефективното използване на ресурсите и системите за възобновяема енергия;

5.  подчертава необходимостта от стимулиране на изследователската дейност и инвестициите в нови и модерни технологии, които да позволят развитие в посока постигането на устойчив растеж и създаване на зелени работни места чрез рамкови политики на равнището на държавите членки и на равнището на ЕС. подчертава факта, че трябва да се подобри съгласуваността на законодателството на ЕС, за да се засили полезното взаимодействие и правната сигурност;

6.  изтъква нуждата да се гарантира координираност и взаимно допълване между финансовите инструменти в бюджета на ЕС, по-специално по европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Програмата на ЕС за заетост и социални иновации (EaSI) и програмата LIFE;

7.  насърчава държавите членки да подкрепят „зелените“ МСП, микропредприятия, социални предприятия и кооперации, което би позволило създаването на устойчиви работни места, в това число за младите хора, по-специално чрез по-добро регулиране, намаляване на прекомерната административна тежест, предоставяне на възможност за данъчни облекчения и приемане на специални мерки в областта на социалните грижи за дребните предприемачи, както и да улеснят техния достъп до финансиране посредством програмите на ЕС;

8.  отбелязва новия Европейския фонд за стратегически инвестиции; подчертава, че МСП и микропредприятията, в това число зелените и иновативните предприятия, следва да се възползват в голяма степен от този фонд, предвид факта, че ефективността на ресурсите може да се разгледа и като високорискова инвестиция и че банковите заеми все още представляват основното средство за финансиране за МСП; изтъква големия потенциал на ефективността на ресурсите за икономическия растеж и че това дава възможност за редица бизнес възможности за МСП.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

1.4.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

32

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Michał Marusik, Andrey Novakov, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský


СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие (30.3.2015)

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно възможности за „зелен“ растеж за МСП

(2014/2209(INI))

Докладчик по становище: Дан Ника

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  подчертава значението на всеки от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове) и на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) за повишаване на конкурентоспособността на МСП, за подкрепа на прехода към нисковъглеродна икономика и за насърчаване на ефективността при използването на ресурсите; счита, че тези фондове ще допринесат за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, както и за нейните водещи инициативи; подчертава значението на тематичната концентрация, за да се гарантира, че възможностите за финансиране са ориентирани към „зелен“ растеж;

2.  призовава Комисията да продължи да установява какви са основните препятствия пред пълното усвояване на наличните средства, като същевременно осигури минимален административен товар, да разработи отчетливи, осъществими политики, да ги комбинира със съществуващите стратегии и възможности за подкрепа, така че да създаде основа за специфични препоръки за действие, както и да предостави насоки за прехода към нисковъглеродна икономика и да насърчава този преход; счита, че тези политики биха стимулирали допълнително МСП да инвестират както в процеси за подобряване на ефективността на ресурсите и енергийната ефективност, така и в екоиновации, за да се насърчат новите възможности за трудова заетост в рамките на ЕС, укрепването на устойчивия растеж и опазването на околната среда и климата;

3.  настоятелно призовава местните и регионалните органи да предоставят адекватна информация и анализи на МСП относно производствените сектори и производителните структури, в които МСП да могат да постигнат напредък в „зеления“ растеж, и да ги подкрепят в този динамичен процес;

4.  призовава Комисията, държавите членки и регионалните и местните органи да премахнат препятствията и да улеснят достъпа до кредити за МСП, включително чрез финансови стимули и привличане на частен капитал, без да се нарушават правилата на конкуренцията и без това да води до допълнителна административна тежест и ненужна регулация, която е извън възможностите на МСП; счита, че за да се гарантира взаимно допълване на финансовите схеми за МСП, от съществено значение е да се координират мерките, предприемани в рамките на политиката на сближаване и на други програми, като програмата „Хоризонт 2020“, както на национално, така и на регионално равнище; подчертава, че е важно законодателството да се създава така, че да позволява на МСП да запазят своята конкурентоспособност;

5.  призовава Комисията и държавите членки да намерят бързо и трайно решение на въпроса с огромното количество забавени плащания във връзка с регионалната политика и по отношение на обработването на помощта от ЕСИ фондове за предходния период на финансиране, така че да се гарантира, че като партньори по проекти МСП няма да бъдат възпрепятствани от участие в програми за подпомагане и проекти поради забавяне на плащанията;

6.  призовава държавите членки и Комисията да изготвят за проектите, финансирани от ЕС, ясни и обективни критерии за подбор, за да се увеличи привлекателността на проектите, което би стимулирало устойчивото развитие и би могло да превърне екологичните предизвикателства във възможности за растеж; счита, че балансираното представителство на всички съответни заинтересовани страни, включително социалните партньори, сдруженията на МСП и местните и регионалните органи, следва да се гарантира при създаването на комитетите за мониторинг и оценяване; счита, че системите за мониторинг и докладване следва да се основават на показатели за приноса на МСП към „зеления“ растеж и за въздействието на финансирането на МСП върху „зелените“ работни места и въглеродния отпечатък;

7.  призовава всички държави членки, като се вземат под внимание техните национални и регионални нужди, да включат „зелени“ обществени поръчки в оперативните си програми и да насърчават своите национални, регионални и местни органи да увеличават дела на „зелените“ обществени поръчки, като по този начин стимулират насърчаването на нови възможности за заетост и „зелен“ растеж за МСП (като например рециклирането, производството на енергия от възобновяеми източници, енергийната ефективност и схемите за спестяване на енергия); призовава Комисията да информира Парламента относно дела/броя на МСП, които инвестират в „зелен“ растеж и екоиновации и се финансират по линия на оперативните програми във всяка държава членка, относно постигнатите резултати и относно броя на създадените/запазените работни места; препоръчва по-нататъшни усилия за постигане на полезни взаимодействия чрез интегрирано използване на наличните средства;

8.  насърчава разширяването на иновативните схеми за подпомагане, като например ваучери за „зелени“ иновации, които могат да стимулират въвеждането на устойчиви технологии и решения, съобразени с околната среда и устойчиви спрямо изменението на климата; що се отнася до кандидатстването за подкрепа, счита, че правилата трябва да бъдат прости и ясни и не следва да представляват административен товар; освен това приканва Комисията и държавите членки да намерят иновативни решения за финансиране за МСП и да предоставят изцяло достъпни финансови инструменти; припомня, че капацитетът за устойчив растеж и иновации на европейските МСП е едно от основните конкурентни предимства на ЕС в глобализираните пазари;

9.  призовава Комисията и държавите членки да подкрепят и насърчават създаването на тематични и географски/регионални платформи, клъстери и регионални и местни сдружения на МСП, чрез които постепенно разрастващи се или революционни проекти за екоиновации биха привлекли частни и публични инвестиции, както и да насърчават сътрудничеството между заинтересованите лица, за да се обогати европейската верига за създаване на стойност; приветства неотдавнашните екологични инициативи, предложени от Комисията, и приканва държавите членки заедно със стопанския сектор и гражданското общество да създават иновационни партньорства за устойчиво развитие;

10. призовава Комисията и държавите членки да обърнат особено внимание на възможностите и предизвикателствата, създавани от селските райони по отношение на МСП, „зеления“ растеж и екоиновациите, и да отговорят на тези възможности и предизвикателства;

11. призовава държавите членки (на равнището на лицата, определящи политики, и управляващите органи на национално, регионално и местно равнище) постоянно да насърчават устойчивия растеж в рамките на стратегиите за интелигентно специализиране с участието на ключовите заинтересовани страни, с което да се благоприятства създаването на клъстери, полезни взаимодействия и мрежи във връзка с дейностите на „зелената“ икономика; отправя искане до Комисията да докладва пред Парламента относно изпълнението на стратегиите за интелигентно специализиране на национално и/или регионално равнище, когато това е целесъобразно, и по-специално по отношение на различните модели на „низходящи дейности“, използвани в ЕС и на равнището на държавите членки; призовава Комисията и държавите членки да предоставят информация относно практическите мерки, предприети с цел развиване на компетентност за новаторски в екологично отношение МСП чрез взаимно свързване на регионалните центрове за иновации и ключовите мрежи за подпомагане;

12. изтъква необходимостта да се информират МСП за възможностите по отношение на конкурентоспособността/растежа, трудовата заетост и опазването на околната среда, които могат да бъдат създадени от тези нови бизнес модели и практики; настоятелно призовава Комисията, държавите членки и регионалните и местните органи да информират по-добре МСП за възможностите за „зелен“ растеж (например ефективността на използването на ресурсите и материалите) и за мащаба и последствията от прехода към нисковъглеродна икономика чрез повишаване на осведомеността сред МСП и предприемачите; призовава публичните органи да вземат мерки по проблема с липсата на знания, ресурси и умения чрез предварително активно предоставяне на консултантска и техническа помощ и чрез подкрепа за обмена на добри практики;

13. призовава Комисията в рамките на регионалната политика да изготви специфични програми, които олицетворяват всички подходящи елементи на „зеления растеж“ за МСП; подчертава необходимостта да се използва докрай младежкият предприемачески потенциал в контекста на „зеления“ растеж на МСП; призовава Комисията да подготви мерки, които биха свързали образователните институции с европейските програми, и мерки за подкрепа на „зелената“ икономика; отправя искане до Комисията и държавите членки да използват всички средства, с които разполагат, за предоставяне на съвети на работниците и служителите в МСП и за повишаване на тяхната осведоменост, за да се подобрят техните знания и умения; призовава подкрепата за обучение да се съсредоточи върху младежите и най-необлагодетелстваните групи.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

26.3.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

2

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Pascal Arimont, José Blanco López, Franc Bogovič, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Rosa D’Amato, Michela Giuffrida, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Isabella Adinolfi, Martina Anderson, Daniel Buda, Enrique Calvet Chambon, Salvatore Cicu, Tunne Kelam, Ivana Maletić, Dan Nica, Jan Olbrycht, Bronis Ropė, Julie Ward, Milan Zver

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Maria Noichl


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

14.4.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

54

4

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Philippe De Backer, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Dawid Bohdan Jackiewicz, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Miguel Urbán Crespo, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

José Blanco López, Simona Bonafè, Lefteris Christoforou, Cornelia Ernst, Eugen Freund, Werner Langen, Michèle Rivasi, Maria Spyraki, Marco Zullo

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Enrique Calvet Chambon, Stanisław Ożóg

Правна информация