Διαδικασία : 2014/2209(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0135/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0135/2015

Συζήτηση :

PV 18/05/2015 - 22
CRE 18/05/2015 - 22

Ψηφοφορία :

PV 19/05/2015 - 5.14
CRE 19/05/2015 - 5.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0198

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 303kWORD 203k
28.4.2015
PE 546.606v03-00 A8-0135/2015

σχετικά με τις ευκαιρίες πράσινης ανάπτυξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

(2014/2209(INI))

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Εισηγητής: Philippe De Backer

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις ευκαιρίες πράσινης ανάπτυξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

(2014/2209(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Φεβρουαρίου 2013, σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση(1),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με την αναβιομηχάνιση της Ευρώπης για την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας(2),

       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 27ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής για την εκτίμηση επιπτώσεων και τον ρόλο του «τεστ ΜΜΕ»(3),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις – Μια ‘Small Business Act’ για την Ευρώπη» (COM(2008)0394),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ανασκόπηση της πρωτοβουλίας ‘Small Business Act’ για την Ευρώπη» (COM(2011)0078),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευκαιρίες αποδοτικής χρήσης των πόρων στον οικοδομικό τομέα» (COM(2014)0445),

–       έχοντας υπόψη την έρευνα του Ευρωβαρομέτρου με τίτλο «ΜΜΕ, αποτελεσματική χρήση των πόρων και οικολογικές αγορές» (Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο 381), και την έρευνα του Ευρωβαρομέτρου για τον ρόλο της δημόσιας στήριξης στην εμπορευματοποίηση των καινοτομιών (Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο 394),

–       έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών (που εγκρίθηκε κατά την 109η σύνοδο ολομέλειας στις 3-4 Δεκεμβρίου 2014) σχετικά με τη δέσμη μέτρων για τη βιομηχανική πολιτική,

       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Πράσινο σχέδιο δράσης για τις ΜΜΕ» (COM(2014)0440),

       έχοντας υπόψη το μανιφέστο της ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την αποδοτική χρήση των πόρων και τις συστάσεις πολιτικής – Μάρτιος 2014,

       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προς μια κυκλική οικονομία: πρόγραμμα μηδενικών αποβλήτων για την Ευρώπη» (COM(2014)0398),

       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Καινοτομία για βιώσιμο μέλλον – Σχέδιο δράσης για την Οικοκαινοτομία (Eco-AP)» (COM(2011)0899),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0135/2015),

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 98 % των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και παρέχουν περισσότερο από το 67% της συνολικής απασχόλησης στην Ένωση και το 58% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι οι κύριοι μοχλοί της μακροπρόθεσμης ευρωπαϊκής οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας βιώσιμων θέσεων απασχόλησης στα 28 κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απασχόληση στον τομέα των περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών κατά την περίοδο 2007-2011 αυξήθηκε κατά 20 % παρά την κρίση και ότι αποτελεί ευκαιρία για τις ΜΜΕ για ολοένα και μεγαλύτερη οικονομική δραστηριότητα και περισσότερες θέσεις εργασίας, μεταξύ άλλων σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φαινόμενα πληθυσμιακής συρρίκνωσης και γήρανσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο βιομηχανικό οικοσύστημα μαζί με τις εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης και τις πολυεθνικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι εννέα στις δέκα ΜΜΕ είναι μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν 10 ή και λιγότερα άτομα και ότι αυτές οι πολύ μικρές επιχειρήσεις εξασφαλίζουν το 53% όλων των θέσεων εργασίας στην Ευρώπη·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, αυτή τη στιγμή, εκτιμάται ότι η παγκόσμια αγορά περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών ανέρχεται στα 1.000 δισεκατομμύρια EUR ανά έτος και ότι το ποσό αυτό θα διπλασιαστεί ή ακόμη και θα τριπλασιαστεί μέχρι το 2020, δημιουργώντας έτσι τεράστιες ευκαιρίες για τις ΜΜΕ της Ευρώπης και γενικότερα για την οικονομική ανάπτυξη στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέχει ηγετική θέση σε παγκόσμιο επίπεδο τόσο στον τομέα των εισαγωγών όσο και στον τομέα των εξαγωγών περιβαλλοντικών αγαθών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες συνδέονται άρρηκτα με αυτά τα αγαθά, αλλά ότι εξακολουθούν να παραμένουν φραγμοί μη δασμολογικής φύσεως για τους φορείς παροχής περιβαλλοντικών υπηρεσιών·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε για την αναβιομηχάνιση της Ευρώπης επενδύοντας και παρέχοντας στήριξη στις αρχές της βιωσιμότητας, της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, προκειμένου να επιτύχει μερίδιο τουλάχιστον 20% στη βιομηχανική παραγωγή ως τμήμα του ΑΕγχΠ των κρατών μελών της ΕΕ μέχρι το 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει δεσμευτεί για τη μείωση των εγχώριων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% τουλάχιστον, αυξάνοντας το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 27% τουλάχιστον και την ενεργειακή απόδοση κατά 27% τουλάχιστον έως το 2030, με στόχο την επίτευξη του 30%· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ πρέπει να διαδραματίσουν τον ρόλο τους στην εκπλήρωση αυτών των στόχων, καθώς το 93 %(4) αυτών λαμβάνουν ήδη μέτρα ώστε να είναι πιο αποτελεσματικές ως προς τους πόρους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, ο καλύτερος οικολογικός σχεδιασμός, η πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση θα μπορούσαν να αποφέρουν καθαρή εξοικονόμηση για τις επιχειρήσεις της ΕΕ, η οποία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, θα ανερχόταν σε ύψος έως και 600 δισεκατομμυρίων EUR ή στο 8% του ετήσιου κύκλου εργασιών, μειώνοντας ταυτόχρονα τις συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 2-4%·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η διευκόλυνση των ΜΜΕ για μετατροπή των περιβαλλοντικών προκλήσεων σε οικονομικές ευκαιρίες στα πλαίσια της βιωσιμότητας είναι μία από τις αρχές της Small Business Act, αλλά λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι δεν έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά την πολιτική και ότι οι ΜΜΕ συχνά αντιμετωπίζουν ασυνεπείς πολιτικές κατά την έναρξη της δραστηριότητάς τους και κατά την εφαρμογή των περιβαλλοντικών προτύπων·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμόρφωση των ΜΜΕ με τον αυξανόμενο αριθμό των περιβαλλοντικών προτύπων θα ενθαρρυνθεί τόσο από την αγορά όσο και από τη νομοθεσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να ελαχιστοποιήσουν τον διοικητικό φόρτο σε νέους και υφιστάμενους κανονισμούς, και ότι θα πρέπει να προσπαθούν να αποφύγουν τη δημιουργία επιπλέον κόστους για τις επιχειρήσεις κατά τη συμμόρφωση με τους εν λόγω κανονισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν προταθεί νέες πρωτοβουλίες για τη μείωση του κανονιστικού φόρτου επί των ΜΜΕ και λοιπών τομέων και ότι θα πρέπει να υλοποιηθούν από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 90% των επιχειρήσεων της ΕΕ είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις πρόσφατες προσπάθειες, οι ΜΜΕ και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε σχέση με την πρόσβαση στις δεξιότητες, την πληροφόρηση και τη χρηματοδότηση, καθώς και στην επαρκώς διαφοροποιημένη επιλογή ίδιων κεφαλαίων και χρεωστικών μέσων που απαιτούνται κατά την πορεία ανάπτυξης μιας εταιρείας και ότι τα προγράμματα της ΕΕ εξακολουθούν να υστερούν όσον αφορά την ουσιαστική συνεισφορά στην καινοτομία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων για χρηματοδότηση από την ΕΕ για τις ΜΜΕ εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά γραφειοκρατικές και, ως εκ τούτου, απαγορευτικές για πολλές ΜΜΕ·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να δοθεί προσοχή στις δυνατότητες του προϋπολογισμού της ΕΕ, ως προϋπολογισμού με γνώμονα τις επενδύσεις, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ευρωπαϊκών ΜΜΕ στη χρηματοδότηση μέσω του περιορισμού της γραφειοκρατίας και μέσω ειδικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων και της αύξησης της χρηματοδότησης για τα LEO («τοπικά επιχειρηματικά γραφεία»)· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η ανάπτυξη διαδικασιών φιλικών προς τον χρήστη για τις διάφορες μορφές στήριξης·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μικρές εταιρείες ωφελούνται αναλογικά περισσότερο σε σύγκριση με τις μεγάλες επιχειρήσεις από δράσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πόρων και πρέπει να δίνεται μεγαλύτερη προσοχή σε αυτές τις εταιρείες στο πλαίσιο των πολιτικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ενδεχόμενο καθαρό όφελος από τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πόρων είναι 10-17 % του κύκλου εργασιών, ανάλογα με τον τομέα λειτουργίας·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή τεχνολογία συνιστά σημαντικό μέσο για τις ΜΜΕ όσον αφορά την αποκόμιση των οφελών που αναμένονται από τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων και, παράλληλα, έναν τομέα που ευνοεί την εμφάνιση και την ανάπτυξη των νέων ΜΜΕ·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφαση δίνεται πρωταρχικά στις ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας που αποτελούν πηγή πράσινων καινοτομιών, αλλά ότι υπάρχει ανάγκη να υποστηριχθούν και άλλες εταιρείες όσον αφορά τη συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς, την εφαρμογή καινοτόμων οικολογικών μέτρων και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεών τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικοκαινοτομία μπορεί να αποτελέσει ιδέα για μια νέα εταιρεία, αλλά και μέτρο για τη βελτίωση υφιστάμενων επιχειρήσεων στο πλαίσιο της πράσινης οικονομίας·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που δεν υπάρχει διεθνώς συμφωνημένος ορισμός της πράσινης ανάπτυξης, υπάρχει συναίνεση ως προς το ότι πρόκειται για έναν συνδυασμό οικονομικής ανάπτυξης και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση των δεξιοτήτων και της κατάρτισης συνιστά βασική πρόκληση για τις ΜΜΕ, στις οποίες θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, ιδίως σε σχέση με την καινοτομία και την αποδοτική χρήση των πόρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεπαρκής πρόσβαση σε κατάλληλες πηγές κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου, ιδίως στα αρχικά στάδια, εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους περιορισμούς για τη δημιουργία και την ανάπτυξη επιχειρήσεων με αναπτυξιακό προσανατολισμό·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένου ότι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις δημιουργούν χιλιάδες θέσεις εργασίας και έως το 53 % της απασχόλησης σε ολόκληρη την Ευρώπη, και ότι, ως εκ τούτου, απαιτούν διαφορετικό πλαίσιο για τη λειτουργία τους, απαιτείται επειγόντως ένας συνεπής ορισμός των πολύ μικρών επιχειρήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ορισμένες σημαντικές δυσκολίες, όπως είναι οι φραγμοί στους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις, ο υπερβολικός κανονιστικός φόρτος και η πρόσβαση στη χρηματοδότηση·

Γενικά θέματα

1.      υποστηρίζει την ιδέα της πράσινης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας και σημειώνει ότι οι ευκαιρίες που απορρέουν από αυτήν σχετίζονται με διάφορους τομείς ιδιαίτερης σημασίας όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ειδικότερα η οικονομικά βιώσιμη εκμετάλλευση της αιολικής, ηλιακής, υδραυλικής και γεωθερμικής ενέργειας, η ενεργειακή απόδοση, η αποδοτική χρήση των πόρων, η διαχείριση των αποβλήτων, η μείωση των εκπομπών, ο εξηλεκτρισμός, η προσέγγιση «από λίκνο σε λίκνο»· επισημαίνει τις σημαντικές οικονομικές δυνατότητες και τις δυνατότητες απασχόλησης που έχουν οι εν λόγω κλάδοι για διαφορετικούς τομείς· σημειώνει ότι η πράσινη ανάπτυξη θα πρέπει να αποτελεί τμήμα μιας ευρύτερης στρατηγικής για την προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της οικονομικής ανάπτυξης μεταξύ ΜΜΕ·

2.      τονίζει ότι η πράσινη ανάπτυξη πρέπει να τεθεί σε ένα ευρύ πλαίσιο και πρέπει να περιλαμβάνει προσπάθειες που καταβάλλονται σε ολόκληρο το φάσμα της αξιακής αλυσίδας και του επιχειρηματικού οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένων προσπαθειών από φορείς της βιομηχανικής παραγωγής για μείωση του οικολογικού αποτυπώματος των προϊόντων τους, των διαδικασιών παραγωγής, καθώς και των επιχειρηματικών πρακτικών και υπηρεσιών· υπενθυμίζει τις συστάσεις της ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την αποδοτική χρήση των πόρων τονίζοντας ότι η αποδοτική χρήση των πόρων απαιτεί ένα δυναμικό κανονιστικό πλαίσιο που μεταδίδει κατάλληλα μηνύματα σε παραγωγούς και καταναλωτές για τη βελτίωση των επιδόσεων των προϊόντων σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων στόχων πολιτικής και καλύτερης ενσωμάτωσης και εξορθολογισμού των υφιστάμενων εργαλείων πολιτικής ούτως ώστε να εξασφαλίσει ευκαιρίες και συμμετοχή των ΜΜΕ στην πράσινη και κυκλική οικονομία·

3.      επισημαίνει το γεγονός ότι η παγκόσμια οικονομία θα πρέπει να συντηρεί έναν συνεχώς αυξανόμενο πληθυσμό - 9 δισεκατομμύρια ανθρώπους έως το 2050 - και ότι οι φυσικοί μας πόροι είναι περιορισμένοι και πρέπει, επομένως, να χρησιμοποιούνται με έναν βιώσιμο και πολύ αποτελεσματικό τρόπο· επισημαίνει νέες καινοτόμους, πράσινες και βιώσιμες λύσεις για τις προκλήσεις αυτές, όπως νέα προϊόντα, διαδικασίες παραγωγής, επιχειρηματικές πρακτικές και υπηρεσίες, για παράδειγμα με την ενσωμάτωση καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών, καθώς και ενός νέου υποστηρικτικού νομικού πλαισίου·

4.      υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη ότι οι ΜΜΕ ανά την Ευρώπη παρουσιάζουν ιδιαίτερη ανομοιογένεια και καλύπτουν ένα φάσμα από άκρως παραδοσιακές, οικογενειακές επιχειρήσεις έως ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες, επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας, πολύ μικρές επιχειρήσεις, κοινωνικές επιχειρήσεις και νεοσύστατες εταιρείες, και ότι, ως εκ τούτου, απαιτούνται εξίσου ποικίλες προσεγγίσεις για τη στήριξή τους·

5.      πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να αλλάξει ριζικά την επιχειρηματική νοοτροπία της προκειμένου να συνεισφέρει στην οικονομική ανάπτυξη με περισσότερους νέους επιχειρηματίες και αναζητώντας περισσότερες επιχειρηματικές ευκαιρίες, ιδίως στο πλαίσιο της πράσινης ανάπτυξης, καθώς και αποδεχόμενη την αποτυχία και την ανάληψη κινδύνων· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να τεθεί το θέμα αυτό στο επίκεντρο της χάραξης πολιτικής· ζητεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν συνθήκες «ομαλής προσγείωσης» μετά από επιχειρηματική αποτυχία στα αντίστοιχα νομικά τους πλαίσια, προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας νέας επιχείρησης σε σύντομο χρονικό διάστημα από την αποτυχία προηγούμενου εγχειρήματος, ιδίως σε νέα και καινοτόμα πεδία· καλεί την Επιτροπή να μετριάσει τον φόβο της αποτυχίας μέσω εκστρατειών ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης·

6.      τονίζει την προστιθέμενη αξία που έχει ο προϋπολογισμός της ΕΕ στο να βοηθά τις ΜΜΕ, τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας και τους συνεταιρισμούς να αποκτούν πρόσβαση στη χρηματοδότηση και τις διεθνείς αγορές, ιδίως μέσω του προγράμματος COSME και στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020» και των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ)· τονίζει την ανάγκη για μια σαφή και ενιαία ερμηνεία σε ολόκληρη την ΕΕ από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, καθώς και για κανόνες ανοικτών διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων·

7.      σημειώνει ότι πολλές ευρωπαϊκές ΜΜΕ ανταγωνίζονται σήμερα σε διεθνές επίπεδο σχετικά με λύσεις που περιλαμβάνουν τόσο προϊόντα όσο και τις λεγόμενες «πράσινες υπηρεσίες», όπως η κατασκευή, η εγκατάσταση, οι επισκευές και η διαχείριση· σημειώνει ότι οι υπηρεσίες αυτές είναι βασικές για την ανάπτυξη, την πώληση και την εξαγωγή πράσινων προϊόντων· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τις πράσινες υπηρεσίες στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις σχετικά με τη συμφωνία για τα περιβαλλοντικά αγαθά, καθώς και σε διμερείς εμπορικές συμφωνίες, όπως η TTIP, προκειμένου να περιοριστούν οι φραγμοί για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ και τους φορείς παροχής υπηρεσιών που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε διεθνές επίπεδο·

8.      επισημαίνει τη σημασία της ορθής διακυβέρνησης, της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας, της διαφάνειας και του κράτους δικαίου σε ολόκληρη την ΕΕ για τη δημιουργία ενός φιλικού προς τις επιχειρήσεις κλίματος και μιας αγοράς με ίσους όρους ανταγωνισμού για τις ΜΜΕ·

Χρηματοδότηση πράσινων πρωτοβουλιών

9.      επισημαίνει ότι στις τρέχουσες συνθήκες, υπό τις οποίες η ανεπαρκής πρόσβαση σε κατάλληλες πηγές κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου -ιδίως στα αρχικά στάδια- εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους περιορισμούς για τη δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων με αναπτυξιακό προσανατολισμό, το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο επιχειρηματικό κεφάλαιο ως πιθανό τρόπο χρηματοδότησης της ανάπτυξης· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι αυτού του είδους η χρηματοδότηση είναι κατάλληλη μόνο για έναν μικρό αριθμό ΜΜΕ και ότι τα τραπεζικά δάνεια εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πηγή χρηματοδότησης, καθώς και ότι οι εναλλακτικές λύσεις θα πρέπει να αναπτύσσονται από τον ιδιωτικό τομέα· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της προώθησης εναλλακτικών μορφών δανεισμού προς τις ΜΜΕ, όπως είναι οι πιστωτικές ενώσεις· επισημαίνει τις πιθανές χρηματοδοτικές ευκαιρίες που θα πρέπει να διερευνηθούν μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων·

10.    ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να παρέχουν κίνητρα σε ξένους επενδυτές καταργώντας τα γλωσσικά εμπόδια· σημειώνει ότι η αποδοχή αιτήσεων και η παροχή στοιχείων στα αγγλικά, εκτός της επίσημων γλωσσών ενός κράτους μέλους, συνιστά ένα βήμα προς τον σκοπό αυτό·

11.    τονίζει ότι δεν υφίσταται ενιαίος τρόπος χρηματοδότησης, κατάλληλος για κάθε περίπτωση, και ζητεί από την Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα των ΜΜΕ σε όλα τα υφιστάμενα και πιθανά μελλοντικά προγράμματα, μέσα και πρωτοβουλίες, ιδίως για νέα επιχειρηματικά μοντέλα στην πράσινη οικονομία, που ποικίλλουν από μέσα ιδίων κεφαλαίων (όπως οι επιχειρηματικοί άγγελοι, η συμμετοχική χρηματοδότηση και οι πολυμερείς μηχανισμοί διαπραγμάτευσης) και μέσα οιονεί ιδίων κεφαλαίων (όπως η ενδιάμεση χρηματοδότηση) και χρεωστικά μέσα (όπως μικρά εταιρικά ομόλογα, διευκολύνσεις εγγυήσεων και πλατφόρμες εγγυήσεων), έως εταιρικές σχέσεις μεταξύ τραπεζών και άλλων φορέων που ασχολούνται με τη χρηματοδότηση ΜΜΕ (λογιστές, επιχειρηματικές ενώσεις ή ενώσεις ΜΜΕ ή εμπορικά επιμελητήρια), για την υποστήριξη των επιχειρήσεων κατά τα στάδια σύστασης, ανάπτυξης και μεταφοράς, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος, τον κύκλο εργασιών και τις χρηματοδοτικές τους ανάγκες· καλεί τα κράτη μέλη και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να εξασφαλίζουν επαρκή κίνητρα και να παρέχουν δημοσιονομικά κίνητρα για τα εν λόγω χρηματοδοτικά μοντέλα· τονίζει τη σημασία της επανεξέτασης των υφιστάμενων μέσων στήριξης των ΜΜΕ προκειμένου να συμπεριλάβουν περαιτέρω ευκαιρίες για πράσινη ανάπτυξη·

12.    επισημαίνει την ανάγκη να διασφαλιστεί η συνεργασία και η συμπληρωματικότητα ανάμεσα στα χρηματοοικονομικά μέσα του προϋπολογισμού της ΕΕ, ιδίως στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), του προγράμματος της ΕΕ για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) και του προγράμματος LIFE·

13.    ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν τα αποτελέσματα που επιτυγχάνουν οι ΜΜΕ οι οποίες είχαν πρόσβαση στη χρηματοδότηση πράσινων καινοτομιών, ώστε να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της εν λόγω χρηματοδότησης· παροτρύνει την Επιτροπή, σε περίπτωση που τα αποτελέσματα αποδειχθούν μη ικανοποιητικά, να προβεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα σε κάθε ενδεδειγμένη τροποποίηση ώστε να βελτιωθεί η αποδοτικότητα της χρηματοδότησης·

14.    σημειώνει ότι, λόγω του ιδιαίτερα τεχνικού χαρακτήρα που έχουν πολλά σχέδια πράσινων επενδύσεων, είναι βασικό να επισημανθεί η σημασία των τυποποιημένων μοντέλων κινδύνου και ανταμοιβής, καθώς και της ανάπτυξης νέων μοντέλων για νέες προκλήσεις και τομείς·

15.    υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην κυκλική οικονομία, παρέχοντας βιώσιμες υπηρεσίες αλλά με υψηλή ένταση εργασίας, όπως η επισκευή, η ανακαίνιση και η ανακύκλωση· θεωρεί ότι μια μετακύλιση του φόρου από την εργασία στη χρήση φυσικών πόρων αποτελεί προϋπόθεση για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία των ΜΜΕ· σημειώνει ότι η Επιτροπή, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), το Κοινοβούλιο και η Ευρωομάδα στηρίζουν ευρέως την αρχή της μετακύλισης του φόρου από την εργασία στη χρήση φυσικών πόρων και την κατανάλωση· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τον αντίκτυπο της μετακύλισης του φόρου από την εργασία στη χρήση φυσικών πόρων·

16.    υπογραμμίζει ότι οι επιχειρηματίες, οι ΜΜΕ, οι ενώσεις επιχειρήσεων και οι οργανισμοί στήριξης θα πρέπει να έχουν καλύτερη κατάρτιση όσον αφορά τις χρηματοδοτικές δυνατότητες για πιο αποτελεσματικές τεχνολογίες ή για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών όπως οι συμβουλευτικές, η καθοδήγηση και η κατάρτιση σχετικά με τον οικολογικό σχεδιασμό, η διαχείριση πόρων και η πράσινη επιχειρηματικότητα, καθώς και η διαθεσιμότητα των πράσινων τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών που θα μπορούσαν να ωφελήσουν τις επιχειρήσεις τους· καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την παροχή υπηρεσιών στις ΜΜΕ σε αυτούς τους τομείς και επισημαίνει, επίσης, την ανάγκη για απλές και προσβάσιμες πηγές πληροφοριών και βάσεις δεδομένων για τα εν λόγω προϊόντα και τις υπηρεσίες· υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη ότι αυτή η πληροφορία θα πρέπει να κοινοποιείται κατά τρόπο που ανταποκρίνεται καλύτερα στη λογική και τις μεθόδους εργασίας των ΜΜΕ·

17.    σημειώνει ότι τα προγράμματα της ΕΕ δεν συνεισφέρουν σημαντικά στην οικοκαινοτομία και την κυκλική οικονομία και ότι η Επιτροπή πρέπει, επομένως, να κατευθύνει καλύτερα τη χρηματοδότηση από τα προγράμματα COSME και «Ορίζοντας 2020» στην ανάπτυξη οικοκαινοτόμων λύσεων από και για τις ΜΜΕ και να υποστηρίξει τη χρηματοδότηση για τη βελτίωση του σχεδιασμού προϊόντων και της απόδοσης των διεργασιών, με βάση την επιτυχημένη εμπειρία του προηγούμενου ΠΔΠ· θεωρεί, συγκεκριμένα, ότι ο μηχανισμός για τις ΜΜΕ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως·

18.    ζητεί από την Επιτροπή και την ΕΤΕπ να διασφαλίσουν ότι στη φάση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη οι ΜΜΕ, μεταξύ άλλων οι πράσινες και οι καινοτόμοι, θα είναι βασικές δικαιούχοι της στήριξης που παρέχεται δυνάμει της πρότασης αυτής· επιμένει ότι πρέπει να αναπτυχθούν σαφή κριτήρια, συμπεριλαμβανομένης της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας, για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός και ότι πρέπει να ενισχυθεί η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την αποδοτική χρήση των πόρων και την οικοκαινοτομία για τις ΜΜΕ· καλεί την ΕΤΕπ και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν ότι όλες οι κατηγορίες που αναφέρονται στη σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (C (2003) 1422) επωφελούνται επαρκώς· επισημαίνει τη σημασία του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και του COSME για τη στήριξη των ΜΜΕ, και την ανάγκη για την πλήρη υλοποίηση του μηχανισμού για τις ΜΜΕ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»·

19.    θεωρεί ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμπληρωματικότητα των χρηματοδοτικών σχεδίων για τις ΜΜΕ, έχει ουσιαστική σημασία να συντονιστούν τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και άλλων προγραμμάτων, όπως το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο· τονίζει πόσο σημαντικό είναι το νομοθετικό έργο να επιτρέπει στις ΜΜΕ να διατηρούν την ανταγωνιστικότητά τους·

20.    καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βρουν σύντομα μια βιώσιμη λύση για τις τεράστιες καθυστερήσεις πληρωμών που παρατηρούνται στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής και όσον αφορά τη διαχείριση των κονδυλίων των ΕΔΕΤ της προηγούμενης περιόδου στήριξης, για να διασφαλίσουν ότι δεν θα αποθαρρύνεται, λόγω της καθυστέρησης πληρωμών, η συμμετοχή των ΜΜΕ ως εταίρων του προγράμματος σε προγράμματα και σχέδια στήριξης·

Διαχείριση γνώσης

21.    επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να επιδιώκεται ενεργά η συνεργασία μεταξύ τομέων, στο πλαίσιο αξιακών αλυσίδων και γεωγραφικών περιοχών, που προσφέρει τη δυνατότητα τόνωσης της καινοτομίας και νέων ευκαιριών ανάπτυξης μέσω της γόνιμης ανταλλαγής ιδεών και καινοτόμων προσεγγίσεων· χαιρετίζει τη δράση του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» για «σχέδια για νέες βιομηχανικές αξιακές αλυσίδες διευκολυνόμενα από συνεργατικούς σχηματισμούς», ούτως ώστε να απελευθερωθούν αποτελεσματικότερα οι δυνατότητες των ΜΜΕ για καινοτομία, συμπεριλαμβανομένων των οικοκαινοτόμων και αποδοτικών ως προς τη χρήση πόρων λύσεων που προσφέρουν·

22.    επικροτεί τη συγκρότηση ενός ευρωπαϊκού κέντρου αριστείας για την αποδοτική χρήση των πόρων με σκοπό την παροχή συμβουλών και βοήθειας σε ΜΜΕ που επιδιώκουν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στον τομέα αποδοτικής χρήσης των πόρων· τονίζει την ανάγκη συγκρότησης αυτού του κέντρου ως ισχυρού δικτύου συνεργατών σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ και αξιοποίησης των αποδεδειγμένων εμπειριών στα κράτη μέλη· πιστεύει ότι θα πρέπει να οδηγεί τις ΜΜΕ σε ευρωπαϊκά, εθνικά και περιφερειακά προγράμματα σε αυτόν τον τομέα δράσης, και να παρέχει πρόσβαση σε εμπειρογνωμοσύνη, δίκτυα και υποδομές·

23.    τονίζει τη σημασία της μεταφοράς και της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ πολλών ενδιαφερόμενων μερών, και σε διασυνοριακό επίπεδο, μέσω ανεπίσημων δικτύων, ιδίως για ΜΜΕ και πολύ μικρές επιχειρήσεις, προκειμένου να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με υφιστάμενες και νέες καινοτόμους τεχνικές, βέλτιστες πρακτικές, τρόπους εξασφάλισης της κατάλληλης χρηματοδότησης, ενδεχόμενα κυβερνητικά σχέδια στήριξης και τα συναφή νομοθετικά πλαίσια που συνεπάγονται τον λιγότερο διοικητικό φόρτο και υπενθυμίζει ότι τα υφιστάμενα εθνικά σημεία επαφής για τα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ και το Enterprise Europe Network (EEN) πρέπει να συμμετέχουν πλήρως στη στήριξη των ΜΜΕ και να ενημερώνουν εκ των προτέρων, να καθοδηγούν και να στηρίζουν τις ΜΜΕ σε σχέση με τον προσδιορισμό των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων σε ενωσιακό, εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο· στηρίζει τη διοργάνωση μιας ευρωπαϊκής εκστρατείας για την αποδοτική χρήση των πόρων ώστε να ενημερωθούν οι ΜΜΕ σχετικά με τα οφέλη και τις ευκαιρίες που παρέχει η αποδοτική χρήση των πόρων και για το πώς μπορούν να δημιουργηθούν βιομηχανικές συνέργειες για την ανακύκλωση· καλεί την Επιτροπή και το EEN να συνεργαστούν στον τομέα της αποδοτικής χρήσης των πόρων με κλαδικές ενώσεις, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΜΜΕ, ΜΚΟ και ακαδημαϊκούς κύκλους, καθώς και περιφερειακές πρωτοβουλίες· επικροτεί, ως προς αυτό, την επικέντρωση του ενδιαφέροντος της Επιτροπής στις συμβιώσεις και τους συνεργατικούς σχηματισμούς και ενθαρρύνει την Επιτροπή να παρουσιάσει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για τη διευκόλυνση της διατομεακής συνεργασίας και της διαχείρισης των πόρων·

24.    παροτρύνει τις κλαδικές ομοσπονδίες να διαδραματίσουν σημαντικότερο ρόλο στην παροχή κατάλληλης ενημέρωσης και συμβουλών σχετικά με τις πράσινες τεχνολογίες, τις δυνατότητες χρηματοδότησης και τις συναφείς διαδικασίες· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καλύψουν το κενό σε περίπτωση που η στήριξη αυτή παρουσιάζει αδυναμίες και, σε συνεργασία με τομεακές ομοσπονδίες και εταιρείες, ζητεί να διερευνηθούν περαιτέρω οι ευκαιρίες που υπάρχουν, να επιταχυνθούν οι βιώσιμες λύσεις και να πραγματοποιηθούν επενδύσεις σε τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, στην αποδοτική χρήση των πόρων και στην οικονομία της ανακύκλωσης· σημειώνει το αυξανόμενο κενό μεταξύ των αναγκών των ΜΜΕ και των δεξιοτήτων των εργαζομένων· σημειώνει ότι το 26% των εργοδοτών στην Ευρώπη δυσκολεύεται να βρει εργαζόμενους που να διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες·

Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία, και δεξιότητες

25.    τονίζει την ανάγκη αποτελεσματικότερης ανάπτυξης βασικής Ε&A, πλήρους συμμετοχής των ΜΜΕ σε αυτή τη διαδικασία και ενεργού στήριξης της περαιτέρω μετατροπής των αποτελεσμάτων της βασικής Ε&Α σε τεχνολογικές εξελίξεις· επισημαίνει τη σημασία της αναβιομηχάνισης της Ευρώπης, δεδομένης της σημασίας του κατασκευαστικού κλάδου για την Ε&Α&Κ και, κατά συνέπεια, του μελλοντικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της ΕΕ· πιστεύει ότι στη μη τεχνολογική, οργανωτική καινοτομία των συστημάτων και του δημόσιου τομέα θα πρέπει να δίνεται επαρκής προσοχή, όπως επίσης και στις λύσεις που έχουν ως γνώμονα την τεχνολογία·

26.    επισημαίνει τη σημασία της εμπορευματοποίησης και της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων Ε&Α από ευρωπαϊκές εταιρείες· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρέχουν ένα πιο σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο και επαρκή χρηματοδοτικά σχέδια προκειμένου να διευκολυνθεί η οικονομική πρωτοβουλία και η επιχειρηματικότητα και να περιοριστεί ο χρόνος για τη διάθεση στην αγορά νέων προϊόντων, υπηρεσιών και επιχειρηματικών πρακτικών, ιδίως στην πράσινη οικονομία·

27.    τονίζει τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες ευρωπαϊκές διαστημικές υποδομές για την καινοτομία και την πράσινη ανάπτυξη· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την αξιοποίηση των δεδομένων που προσφέρουν αυτές οι υποδομές από τις ΜΜΕ στα φυτώρια και στα εκκολαπτήρια νέων επιχειρήσεων· καλεί την Επιτροπή να διαμορφώσει ευνοϊκό καθεστώς για τις ΜΜΕ όσον αφορά την πρόσβαση στα δεδομένα που προσφέρουν αυτές οι υποδομές στο στάδιο της έρευνας, της ανάπτυξης και της διάθεσης στο εμπόριο·

28.    σημειώνει ότι, σύμφωνα με το βαρόμετρο καινοτομίας (Innobarometer) του Μαΐου του 2014, το ποσοστό των εταιρειών που δηλώνουν ότι έχουν λάβει δημόσια χρηματοοικονομική στήριξη για δραστηριότητες Ε&Α&Κ από τον Ιανουάριο του 2011 ανέρχεται μόλις στο 9%· τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης διαδικασιών φιλικών προς τον χρήστη για τις διάφορες μορφές στήριξης·

29.    σημειώνει τα οφέλη του ενιαίου ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας για τις ΜΜΕ, ιδίως στον τομέα της πράσινης τεχνολογίας· καλεί όλα τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν στο ενιαίο ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας· καλεί τα κράτη μέλη να επισπεύσουν την κύρωση της συμφωνίας για τη θέσπιση του Ενιαίου Δικαστηρίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας,·που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού ενιαίου διπλώματος ευρεσιτεχνίας· καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια απλοποιημένη διαδικασία που θα διευκολύνει τις ΜΜΕ να προσφεύγουν ενώπιον του Ενιαίου Δικαστηρίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας σε περιπτώσεις παράβασης·

30.    ζητεί ένα βελτιωμένο πλαίσιο πολιτικής για την κυκλική οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης και εφαρμογής έξυπνων κανονισμών, προτύπων και κωδίκων δεοντολογίας που στοχεύουν στην εσωτερίκευση των εξωτερικών παραγόντων, στην αντιμετώπιση προϊόντων υψηλής έντασης πόρων, στη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού, στην ανταμοιβή των πρωτοπόρων και στην επιτάχυνση της μετάβασης προς μια βιώσιμη οικονομία με αποδοτική χρήση των πόρων·

31.    καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στη δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία την επέκταση του μέσου του οικολογικού σχεδιασμού ώστε να συμπεριληφθεί η διάσταση της αποδοτικής χρήσης των πόρων· πιστεύει ότι ο οικολογικός σχεδιασμός θα πρέπει να αντιμετωπίσει τα ζητήματα της ανθεκτικότητας, της δυνατότητας επισκευής και της δυνατότητας ανακύκλωσης των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων προτύπων για εγγυημένη ελάχιστη διάρκεια ζωής και αποσυναρμολόγηση·

32.    ενθαρρύνει την επέκταση των καινοτόμων συστημάτων στήριξης, όπως τα κουπόνια πράσινης καινοτομίας, που μπορούν να προωθήσουν την εισαγωγή βιώσιμων τεχνολογιών και φιλικών προς το περιβάλλον και ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή λύσεων· όσον αφορά τις αιτήσεις για τη χορήγηση ενίσχυσης, θεωρεί ότι οι κανόνες πρέπει να είναι απλοί και σαφείς και να μην συνιστούν διοικητικό φόρτο· καλεί επίσης την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναζητήσουν καινοτόμες λύσεις χρηματοδότησης των ΜΜΕ και να παρέχουν πλήρως προσβάσιμα χρηματοδοτικά μέσα· υπενθυμίζει ότι οι δυνατότητες βιώσιμης ανάπτυξης και καινοτομίας των ευρωπαϊκών ΜΜΕ αποτελούν ένα από τα βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που η ΕΕ διαθέτει στις παγκοσμιοποιημένες αγορές·

Η (απορ)ρύθμιση ως κινητήρια δύναμη για ανάπτυξη

33.    ζητεί από τα κράτη μέλη να αποφύγουν τη δημιουργία εμποδίων στην εσωτερική αγορά λόγω κανονιστικού υπερθεματισμού, να αναθεωρήσουν το ισχύον κανονιστικό τους πλαίσιο και να καταργήσουν τυχόν περιττούς ή αναποτελεσματικούς κανονισμούς που συνιστούν εμπόδιο στην αγορά, καθώς και να διασφαλίσουν τη συνεπή μεταφορά στην εθνική νομοθεσία· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι το τεστ ΜΜΕ εφαρμόζεται πλήρως σε όλες τις εκτιμήσεις επιπτώσεων· καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για την αντιμετώπιση του κανονιστικού υπερθεματισμού με τα επιμέρους κράτη μέλη· τονίζει την ανάγκη για μια σαφή και ενιαία ερμηνεία σε ολόκληρη την ΕΕ από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, καθώς και για κανόνες ανοικτών διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των πράσινων και των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων, που επί του παρόντος είναι σημαντικό εμπόδιο για τις ΜΜΕ που επιθυμούν να διεθνοποιηθούν και παράλληλα αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για τα κράτη μέλη να προσαρμοστούν νωρίς, μεταξύ άλλων σε προϊόντα και λύσεις που συνεπάγονται αποδοτική χρήση πόρων και ενέργειας·

34.    εκφράζει ικανοποίηση για την απόφαση της Επιτροπής να αποσύρει παρωχημένες ή υπέρμετρα επαχθείς νομοθετικές προτάσεις· αναμένει από την Επιτροπή να υποβάλει μια πιο φιλόδοξη νομοθετική πρόταση περί αποβλήτων, όπως ανακοινώθηκε από τον Αντιπρόεδρο Timmermans στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου τον Δεκέμβριο του 2014· ζητεί από την Επιτροπή να αποφεύγει νομοθετικές προτάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περιττό διοικητικό φόρτο για τις επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ και να επανεξετάζει συνεχώς την ισχύουσα νομοθεσία με στόχο τη μείωση του υφιστάμενου διοικητικού φόρτου, τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας και την προσαρμογή της σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα· τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη για φιλόδοξες δράσεις, για επαρκή και έγκαιρη εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας και για την έγκαιρη συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών από τους σχετικούς κλάδους και τις ΜΜΕ, μεταξύ άλλων στην εκτίμηση επιπτώσεων, προκειμένου να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι της ΕΕ·

35.    υπενθυμίζει τη σημασία μιας τεχνολογικά ουδέτερης και ευνοϊκής για την καινοτομία νομοθεσίας, η οποία επιτρέπει τη δοκιμή διάφορων νέων τεχνολογιών και την αξιολόγησή τους από την αγορά· επικροτεί την ανάπτυξη του συστήματος εξακρίβωσης της περιβαλλοντικής τεχνολογίας (ETV) ως νέου εργαλείου που θα βοηθήσει τις καινοτόμες περιβαλλοντικές τεχνολογίες να φτάσουν στην αγορά· ζητεί από τα κράτη μέλη να κάνουν επαρκή χρήση αγορακεντρικών μέσων στα σχέδια δημόσιας στήριξης και να μην χρησιμοποιούν επιζήμιες για το περιβάλλον επιδοτήσεις που οδηγούν σε στρέβλωση της αγοράς· υπενθυμίζει ότι η δημόσια παρέμβαση θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση ανεπαρκειών της αγοράς όπως είναι η μη τιμολόγηση των εξωτερικών παραγόντων· ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει κοινές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με εθνικά σχέδια δημόσιας στήριξης για έργα πράσινης ανάπτυξης προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πιο ενιαίο σύνολο μέτρων·

36.    σημειώνει ότι οι ανατρεπτικά καινοτόμοι κλάδοι και τεχνολογίες συχνά φανερώνουν ελαττώματα της ισχύουσας νομοθεσίας· τονίζει την ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης και επικαιροποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας και της εφαρμογής της, ούτως ώστε να μην συναντούν εμπόδια οι βιώσιμες ή οικοκαινοτόμες τεχνολογίες και οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις·

Διάφορα μέτρα στήριξης

37.    πιστεύει ότι πρέπει να συμπεριληφθούν στα βασικά και ανώτερα εκπαιδευτικά συστήματα, και επίσης να προωθηθούν μέσω εξωσχολικών δραστηριοτήτων και διά βίου μάθησης, η ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων, μαθήματα που θα διδάσκουν πώς λειτουργούν, διαρθρώνονται και αλληλεπιδρούν η αγορά, η οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα, σε συνδυασμό με την ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά θέματα, και πώς μπορούν οι νέες τεχνολογίες να ενισχύσουν τις αποτελεσματικές, καινοτόμες και πράσινες ευκαιρίες· πιστεύει ότι ένα καλά προετοιμασμένο επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί το πρώτο βήμα για καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση και βιωσιμότητα· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν την επιχειρηματικότητα και τη χρηματοδοτική, οικονομική και περιβαλλοντική εκπαίδευση στα εκπαιδευτικά τους προγράμματα χωρίς καθυστέρηση· στηρίζει στο πλαίσιο αυτό το πρόγραμμα «Erasmus για νέους επιχειρηματίες» για την προώθηση επιχειρηματικής νοοτροπίας και την ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς και της ανταγωνιστικότητας·

38.    τονίζει ότι θα πρέπει επίσης να δίνεται βοήθεια και καθοδήγηση στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και στις νεοσύστατες εταιρείες στην πορεία προς τη βιώσιμη πράσινη ανάπτυξη· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι αυτές οι επιχειρήσεις θα καλύπτονται επαρκώς από νέες πρωτοβουλίες που εστιάζουν σε ευκαιρίες πράσινης ανάπτυξης για τις ΜΜΕ·

39.    σημειώνει ότι το πρόγραμμα Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα σε σπουδαστές και νέους να αναπτύξουν επιχειρηματικές δεξιότητες μέσω, μεταξύ άλλων, της χρηματοδότησης πρακτικών ασκήσεων, και πιστεύει ότι η βασική προτεραιότητα του προγράμματος στα επόμενα χρόνια πρέπει να εξακολουθήσει να είναι η στήριξη για την προώθηση νέων και φιλόδοξων επιχειρηματιών· στηρίζει το πρόγραμμα «Erasmus για νέους επιχειρηματίες» για την προώθηση επιχειρηματικής νοοτροπίας και την ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς και της ανταγωνιστικότητας·

40.    σημειώνει ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν τα μη βιώσιμα πρότυπα κατανάλωσης και να προωθηθεί η αλλαγή της συμπεριφοράς των καταναλωτών· τονίζει την ανάγκη κατάλληλης εκπαίδευσης των καταναλωτών και προώθησης κινήτρων για πιο βιώσιμη κατανάλωση· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα μέτρα στην πλευρά της ζήτησης, όπως τη χρήση δημοσίων συμβάσεων προκειμένου να ενισχυθεί η διείσδυση προϊόντων και λύσεων που κάνουν αποδοτική χρήση των πόρων·και της ενέργειας· τονίζει την αξία που έχει η συμπερίληψη της χρήσης των πόρων στις πληροφορίες για τα προϊόντα και στο οικολογικό σήμα προς όφελος των καταναλωτών·

41.    τονίζει τη σημασία της διευκόλυνσης νεοσύστατων επιχειρήσεων και τεχνοβλαστών μέσω συνεργασίας με τεχνολογικά ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια και ιδρύματα επαγγελματικής κατάρτισης·

42.    επισημαίνει τη σημασία των εξαγωγών για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη στην Ευρώπη· καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει τις εκκρεμείς εμπορικές συμφωνίες με τους εταίρους μας, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ευρωπαϊκών ΜΜΕ στις νέες αγορές·

43.    πιστεύει ότι η γυναικεία επιχειρηματικότητα αποτελεί ένα στοιχείο που δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί επαρκώς για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, και το οποίο θα πρέπει να προωθηθεί και να ενισχυθεί, και ότι θα πρέπει να αρθούν όλα τα εμπόδια, ιδίως οι μισθολογικές διακρίσεις, που συναντούν οι γυναίκες, μεταξύ άλλων στην πράσινη οικονομία, προκειμένου γυναίκες και άνδρες να απολαμβάνουν τα ίδια οφέλη· πιστεύει ότι η τακτική συγκέντρωση εναρμονισμένων στατιστικών στοιχείων, μεταξύ άλλων σχετικά με τον αντίκτυπο της νομοθεσίας ανάλογα με το φύλο και τα δεδομένα σχετικά με την εργασία ανά φύλο, θα διευκόλυνε περισσότερο τη χάραξη πολιτικής βάσει στοιχείων και την παρακολούθηση και θα κάλυπτε ένα κενό γνώσης στον διάλογο για την πράσινη ανάπτυξη·

44.    καλεί την Επιτροπή να μελετήσει και να εντοπίσει τους τομείς της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και τις γεωγραφικές περιοχές όπου πληρούνται οι όροι για τη δημιουργία νέων συνεργατικών σχηματισμών και κόμβων και να στηρίξει την ανάπτυξή τους·

45.    καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη σημασία και να ανταποκριθούν στις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που παρουσιάζουν οι αγροτικές περιοχές σε σχέση με τις ΜΜΕ, την πράσινη ανάπτυξη και την οικοκαινοτομία·

46.    καλεί τα κράτη μέλη (στο επίπεδο των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών φορέων χάραξης πολιτικής και των αρχών διαχείρισης) να προωθούν διαρκώς τη βιώσιμη ανάπτυξη σύμφωνα με τις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης, με τη συμμετοχή των βασικών ενδιαφερομένων φορέων, που ευνοεί τους συνεργατικούς σχηματισμούς, τις συνέργειες και τα δίκτυα με αντικείμενο τις δραστηριότητες της πράσινης οικονομίας· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή των στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης σε εθνικό ή/και περιφερειακό επίπεδο, ανάλογα με την περίπτωση, και ιδίως όσον αφορά τις διάφορες μορφές των δράσεων επόμενου σταδίου που χρησιμοποιούνται στην ΕΕ και στα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα πρακτικά μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να αναπτυχθούν οικοκαινοτόμες ΜΜΕ, μέσω της διασύνδεσης των περιφερειακών κέντρων καινοτομίας και των βασικών δικτύων στήριξης·

47.    καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής, να δημιουργήσει ειδικά προγράμματα που θα καλύπτουν όλα τα συναφή στοιχεία της πράσινης ανάπτυξης για τις ΜΜΕ· τονίζει την ανάγκη για πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της επιχειρηματικότητας των νέων στο πλαίσιο της πράσινης ανάπτυξης των ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει μέτρα για τη σύνδεση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τα μέτρα στήριξης της πράσινης οικονομίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους για την παροχή συμβουλών στους εργαζομένους των ΜΜΕ και την ευαισθητοποίησή τους, με σκοπό τη βελτίωση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων τους· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στους νέους και στις περισσότερο μειονεκτούσες ομάδες στο πλαίσιο της στήριξης της εκπαίδευσης·

48.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0036.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0032.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0069.

(4)

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_381_en.pdf


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι τομείς της πράσινης ανάπτυξης παρέχουν μεγάλα οικονομικά και οικολογικά οφέλη για τις ΜΜΕ στην ΕΕ και εκτιμάται ότι θα αναπτυχθούν σημαντικά στα επόμενα χρόνια. Η αρχική ιδέα είναι ότι αυτή η οικονομική ανάπτυξη μπορεί να συμβαδίσει με περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας και είναι σημαντικοί μοχλοί οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.

Είναι σημαντικό να αντιληφθούν πλήρως οι παράγοντες χάραξης πολιτικής τις δυνατότητες της πράσινης οικονομίας, και παράλληλα να γνωρίζουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν επί του παρόντος οι ΜΜΕ, ιδίως όσον αφορά το «πρασίνισμα» των προϊόντων τους, των διαδικασιών παραγωγής, καθώς και των επιχειρηματικών πρακτικών και υπηρεσιών. Το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τις ΜΜΕ είναι μια ευπρόσδεκτη πρωτοβουλία για περαιτέρω τόνωση των ΜΜΕ ώστε να αξιοποιήσουν τα οφέλη της πράσινης ανάπτυξης.

Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, που πραγματοποιήθηκαν παράλληλα με την κατάρτιση της παρούσας έκθεσης, συζητήθηκαν πολλά θέματα. Αφενός, υπάρχει ιδιαίτερα ευρεία συναίνεση σχετικά με το ότι η πράσινη ανάπτυξη παρουσιάζει πολλά και διαφορετικά οφέλη. Παράλληλα, πολλοί επιχειρηματίες, ΜΜΕ και ενώσεις κλάδων υπογράμμισαν διάφορα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή. Αυτά θα μπορούσαν, ως επί το πλείστον, να κατανεμηθούν στις εξής κατηγορίες: χρηματοδότηση, έρευνα και ανάπτυξη και καινοτομία, απόκτηση των κατάλληλων γνώσεων και θέσπιση ρυθμιστικού πλαισίου.

Αρκετά ενδιαφερόμενα μέρη υπογράμμισαν επίσης τη γενικότερη νοοτροπία αποφυγής κινδύνου μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών. Ξεκινώντας από τα πρώτα στάδια της εκπαίδευσης, οι νέοι θα πρέπει να ευαισθητοποιούνται σχετικά με την επιχειρηματικότητα και τα συναφή θέματα, όπως οι διάφοροι τρόποι χρηματοδότησης. Η επιτυχία συχνά έρχεται μετά από μια αποτυχία και τα ενδιαφερόμενα μέρη συμφώνησαν επίσης ότι οι νόμοι περί χρεωκοπίας πολλές φορές είναι ιδιαίτερα αυστηροί και δεν επιτρέπουν την εύκολη επανεκκίνηση μετά από μια επιχειρηματική αποτυχία.

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ, τα περισσότερα προβλήματα είναι ευρέως γνωστά και καθορισμένα. Μία από τις σημαντικότερες δυσχέρειες κατά τη διαπραγμάτευση μιας σύμβασης πίστωσης είναι το κενό πληροφόρησης μεταξύ ΜΜΕ και πιστωτών. Και τα δύο μέρη συμφωνούν ότι η καλύτερη επικοινωνία θα βελτιώσει την κατανόηση από τους πιστωτές της ανάγκης της ΜΜΕ για χορήγηση πίστωσης και την κατανόηση από τις ΜΜΕ των διαφόρων πιστωτικών επιλογών. Το επιχειρηματικό κεφάλαιο, οι επιχειρηματικοί άγγελοι και η συμμετοχική χρηματοδότηση θα πρέπει να προωθηθούν σαφέστερα ως εναλλακτικές λύσεις χρηματοδότησης αντί των τακτικών τραπεζικών δανείων. Λόγω του ιδιαίτερα μεγάλου εύρους χρηματοδοτικών απαιτήσεων, ανάλογα με το προϊόν, το μέγεθος της εταιρείας, την τεχνολογία, την καινοτομία, κλπ., η Επιτροπή πρέπει να το λάβει αυτό υπόψη κατά την κατάρτιση προγραμμάτων, μέσων και πρωτοβουλιών. Ιδίως για την πράσινη οικονομία, όπου υπάρχει ακόμη κάποια αβεβαιότητα όσον αφορά την απόδοση των επενδύσεων, λόγω των νέων τεχνολογιών και επιχειρηματικών μοντέλων, απαιτείται ένα ευρύ φάσμα μέσων.

Ένα άλλο βασικό σημείο για την εξέλιξη των ευκαιριών πράσινης ανάπτυξης είναι η ανάγκη ανταλλαγής και διάδοσης γνώσεων. Σε αντίθεση με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι ΜΜΕ πολλές φορές δεν έχουν την ίδια πρόσβαση σε δίκτυα γνώσεων για να ενημερώνονται σχετικά με τις νέες τεχνολογίες ή για να μεταδίδουν το μήνυμά τους σε δυνητικούς πελάτες ή επενδυτές. Για τους λόγους αυτούς, η παρούσα έκθεση αφιερώνει χωριστή παράγραφο στον τρόπο με τον οποίον οι ΜΜΕ μπορούν να επωφεληθούν περισσότερο από τη διαθέσιμη γνώση. Τα πιο σημαντικά στοιχεία είναι οι διατομεακές συνεργασίες, η κατάρτιση ανεπίσημων δικτύων και ο ανεκτίμητος ρόλος που μπορούν και πρέπει να διαδραματίσουν οι ομοσπονδίες του κλάδου ως προς αυτό. Το σκεπτικό, το οποίο επαναλήφθηκε στις διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, είναι ότι οι ομοσπονδίες του κλάδου και τα ανεπίσημα δίκτυα είναι οι κύριες πηγές πληροφοριών, που μπορεί να αφορούν τεχνολογίες, προμηθευτές, κυβερνητικά σχέδια στήριξης, κλπ. Για τομείς στους οποίους οι πλατφόρμες αυτές παρουσιάζουν ελλείψεις, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να επέμβουν και να παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες.

Οι μεγάλες δυνατότητες της πράσινης οικονομίας μπορούν να αξιοποιηθούν πλήρως μόνον εφόσον έχει εξασφαλιστεί το κατάλληλο πλαίσιο για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία. Παρόλο που τα διάφορα σχέδια δημόσιας στήριξης μπορούν να τονώσουν την Ε&Α&Κ σε κάποιο βαθμό, ο πιο σημαντικός παράγοντας που την καθιστά δυνατή είναι ένα ανοικτό, σταθερό και φιλικό προς την καινοτομία ρυθμιστικό και επενδυτικό πλαίσιο. Ένα τέτοιο πλαίσιο εξασφαλίζει τη μείωση του χρονικού διαστήματος για τη διάθεση στην αγορά, δεν επιλέγει έναν νικητή αλλά αφήνει τις δυνάμεις της αγοράς να διαδραματίσουν τον ρόλο τους και εξασφαλίζει ότι δεν αποκλείονται εξαρχής ενδεχομένως καινοτόμες τεχνολογίες ή προϊόντα.

Αυτό αναφέρεται επίσης στο τμήμα της έκθεσης που αφορά τις ρυθμιστικές διατάξεις, οι οποίες αποτελούν ένα ακόμη μεγάλο εμπόδιο για την ανάπτυξη, γενικότερα, και για την πράσινη ανάπτυξη, ειδικότερα. Επισημάνθηκαν διάφορα θέματα, τόσο κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη όσο και κατά την ακρόαση στην επιτροπή ITRE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την υποστήριξη καινοτόμων νεοσύστατων εταιρειών και ΜΜΕ, δεδομένου ότι πολύ συχνά υπάρχει υπερβολικός φόρτος αυστηρών κανόνων, υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων ή διαδικασιών υποβολής αιτήσεων. Πιο συγκεκριμένα, ο κανονιστικός υπερθεματισμός και οι διαφορετικές ερμηνείες μεταξύ διαφόρων ρυθμιστικών αρχών ενισχύουν τον φόρτο και αποτελούν εμπόδιο για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η απόφαση της Επιτροπής να αποσύρει ορισμένες νομοθετικές πράξεις που θεωρούνται υπέρμετρα επαχθείς μπορεί να γίνει δεκτή με ικανοποίηση. Στην απόφαση αυτή επισημαίνεται η ιδέα ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη κατά την εκπόνηση νέων νομοθετικών πράξεων είναι να αναλογιστούν ποιο πρόβλημα ή ποια αδυναμία της αγοράς προσπαθούν να επιλύσουν.

Όσον αφορά τα σχέδια στήριξης, ο εισηγητής ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για τον εξορθολογισμό των διαφορετικών εθνικών συστημάτων, προκειμένου να καταλήξει σε ένα πιο ενιαίο σύνολο μέτρων. Ένα από τα βασικά σημεία στα οποία πρέπει να επικεντρωθούν οι κυβερνήσεις προκειμένου να συνεχίσει το «πρασίνισμα» της οικονομίας μας με παράλληλο έλεγχο του προϋπολογισμού είναι η αναζήτηση ώριμων τεχνολογιών που είναι οικονομικά αποδοτικές. Αυτό που θα πρέπει να αποφύγουν είναι η προώθηση της εξάπλωσης δαπανηρών νέων τεχνολογιών σε μεγάλη κλίμακα. Στην περίπτωση αυτή, οι κυβερνήσεις μπορούν να λειτουργήσουν ως παράγοντες διευκόλυνσης, υποστηρίζοντας μικρής κλίμακας έργα επίδειξης που συμβάλλουν στην περαιτέρω εξέλιξη των τεχνολογιών.

Το σχέδιο έκθεσης καταλήγει επισημαίνοντας αρκετές άλλες σημαντικές προκλήσεις, όπως τις δυνατότητες της γυναικείας επιχειρηματικότητας, την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών και μέτρα στήριξης της επιχειρηματικότητας γενικότερα.

Είναι προφανές ότι υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες πράσινης ανάπτυξης, οι οποίες όμως δεν μπορούν να αξιοποιηθούν πλήρως εάν δεν πληρούνται ορισμένες βασικές προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αυτές περιλαμβάνουν τη δημιουργία μιας νοοτροπίας περισσότερο προσανατολισμένης στην επιχειρηματικότητα, τη θέσπιση ανοικτών και φιλικών προς την καινοτομία κανόνων, την καθιέρωση μιας πιο ποικιλότροπης πρόσβασης στη χρηματοδότηση ή τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για ανταλλαγή γνώσεων.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (1.4.2015)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με τις ευκαιρίες πράσινης ανάπτυξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

(2014/2209(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Liadh Ní Riada

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει καίρια σημασία η ανανέωση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας να βασιστεί στην αποδοτική χρήση της ενέργειας και των πόρων, εάν η ευρωπαϊκή βιομηχανία θέλει να διατηρήσει την έξυπνη, βιώσιμη, ανταγωνιστική και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξή της στο μέλλον·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ που πληρούν τα περιβαλλοντικά πρότυπα θα αυξήσουν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες τους και θα είναι περισσότερο ικανές να αντισταθούν στις πιέσεις που συνδέονται με το κόστος, οι οποίες προκύπτουν από το αυξημένο κόστος των πόρων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ αποτελούν την οικονομική ραχοκοκαλιά της Ευρώπης, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην οικονομική και κοινωνική συνοχή στα κράτη μέλη, και ότι αριθμούν περίπου το 99% όλων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και προσφέρουν γύρω στα 75 εκατομμύρια θέσεις εργασίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις όσον αφορά τη δημιουργία, την επιβίωση και την ανάπτυξη των ΜΜΕ, των πολύ μικρών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας και των συνεταιρισμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση είναι άκρως σημαντική για την υιοθέτηση πιο πράσινων τεχνολογιών και την επένδυση σε βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ιδιωτικός τομέας θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να δοθεί προσοχή στο δυναμικό του προϋπολογισμού της ΕΕ, ως προϋπολογισμού με γνώμονα τις επενδύσεις, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ευρωπαϊκών ΜΜΕ στη χρηματοδότηση μέσω του περιορισμού της γραφειοκρατίας και μέσω ειδικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων και της αυξημένης χρηματοδότησης για τα LEO («τοπικά επιχειρηματικά γραφεία»)· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η ανάπτυξη διαδικασιών φιλικών προς τον χρήστη για τις διάφορες μορφές στήριξης·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) θα μπορούσε να αποτελέσει βασική πηγή χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ, επιπλέον της χρήσης των ευκαιριών που παρέχονται ήδη στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ·

1.  τονίζει την προστιθέμενη αξία που έχει ο προϋπολογισμός της ΕΕ στο να βοηθά τις ΜΜΕ, τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας και τους συνεταιρισμούς να αποκτούν πρόσβαση στη χρηματοδότηση και στις διεθνείς αγορές, ιδίως μέσω του προγράμματος COSME και στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020» και των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ)· τονίζει την ανάγκη για μια σαφή και ενιαία ερμηνεία σε ολόκληρη την ΕΕ από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, καθώς και για κανόνες ανοικτών διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων·

2.  σημειώνει ότι τα προγράμματα της ΕΕ δεν συνεισφέρουν σημαντικά στην οικολογική καινοτομία και την κυκλική οικονομία και ότι, συνεπώς, η Επιτροπή χρειάζεται να κατευθύνει καλύτερα τη χρηματοδότηση από τα προγράμματα COSME και «Ορίζοντας 2020» στην ανάπτυξη οικοκαινοτόμων λύσεων από και για τις ΜΜΕ και να υποστηρίξει τη χρηματοδότηση για τη βελτίωση του σχεδιασμού προϊόντων και της απόδοσης των διεργασιών, με βάση την επιτυχημένη εμπειρία του προηγούμενου ΠΔΠ· εκφράζει ιδίως την πεποίθηση ότι ο μηχανισμός για τις ΜΜΕ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως·

3.  σημειώνει ότι η Επιτροπή δίνει μεγάλη έμφαση στο επιχειρηματικό κεφάλαιο για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση· αυτό είναι, βεβαίως, απαραίτητο, ωστόσο δεν θα ωφελήσει πολλές ΜΜΕ·

4.  καλεί τα κράτη μέλη και την ΕΕ να παράσχουν μεγαλύτερη υποστήριξη, κυρίως στις ΜΜΕ κοινοτικής βάσης και στις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, και ιδίως σε εκείνες που συμβάλλουν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής τους και στην αποδοτική χρήση των πόρων και των συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

5.  τονίζει την ανάγκη για παροχή κινήτρων ώστε να πραγματοποιηθούν έρευνες και επενδύσεις στον τομέα των νέων και προηγμένων τεχνολογιών οι οποίες καθιστούν δυνατή την εξέλιξη προς την βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας, μέσω πλαισίων πολιτικής τόσο σε επίπεδο κρατών μελών όσο και σε επίπεδο ΕΕ· υπογραμμίζει ότι πρέπει να βελτιωθεί η συνοχή της νομοθεσίας της ΕΕ ώστε να ενδυναμωθούν οι συνέργειες και η ασφάλεια δικαίου·

6.  επισημαίνει την ανάγκη να διασφαλιστεί η συνεργασία και η συμπληρωματικότητα ανάμεσα στα χρηματοοικονομικά μέσα του προϋπολογισμού της ΕΕ, ιδίως στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), του προγράμματος της ΕΕ για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) και του προγράμματος LIFE·

7.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις πράσινες ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας και συνεταιρισμούς, πράγμα που θα καταστήσει δυνατή τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας, μεταξύ άλλων και για τους νέους, ιδίως μέσω της καλύτερης ρύθμισης και της μείωσης του υπερβολικού διοικητικού φόρτου, της παροχής φορολογικών πλεονεκτημάτων και της υιοθέτησης συγκεκριμένων μέτρων κοινωνικής πρόνοιας για τους μικρούς επιχειρηματίες, καθώς και να διευκολύνουν την πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση μέσω των προγραμμάτων της ΕΕ·

8.  λαμβάνει υπόψη το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)· τονίζει ότι οι ΜΜΕ και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, περιλαμβανομένων των πράσινων και των καινοτόμων επιχειρήσεων, θα πρέπει να επωφεληθούν σημαντικά από το ταμείο αυτό, δεδομένου ότι η αποδοτική χρήση των πόρων μπορεί να θεωρηθεί επένδυση υψηλού κινδύνου και ότι ο τραπεζικός δανεισμός συνεχίζει να αποτελεί τη βασική πηγή χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ· επισημαίνει το δυναμικό που έχει η αποδοτική χρήση πόρων για την οικονομική ανάπτυξη και το γεγονός ότι αυτό παρέχει αρκετές επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις ΜΜΕ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

1.4.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

32

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michał Marusik, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Андрей Новаков


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (30.3.2015)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με τις ευκαιρίες πράσινης ανάπτυξης για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

(2014/2209(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Dan Nica

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπογραμμίζει τη σημασία τόσο του Ευρωπαϊκού Διαρθρωτικού και Επενδυτικού Ταμείου (ESIF) όσο και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI) για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ, την υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και την προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων· είναι της γνώμης ότι τα κεφάλαια αυτά θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και δίχως αποκλεισμούς ανάπτυξη καθώς και στις εμβληματικές της πρωτοβουλίες· τονίζει τη σημασία της θεματικής συγκέντρωσης προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι ευκαιρίες χρηματοδότησης στοχεύουν στην πράσινη ανάπτυξη·

2.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει το έργο του εντοπισμού των κυριότερων εμποδίων, αποφεύγοντας την πλήρη απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων και διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ελαχιστοποίηση της διοικητικής επιβάρυνσης, να αναπτύξει σαφείς και εύκολα εφαρμοστέες πολιτικές, τις οποίες θα συνδέσει με τις υφιστάμενες στρατηγικές και δυνατότητες στήριξης, ώστε να δημιουργηθεί βάση για συγκεκριμένες συστάσεις σχετικά με την ανάληψη δράσεων, και να παράσχει κατευθυντήριες γραμμές για τη μετάβαση στην οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και για την προώθηση της μετάβασης αυτής· θεωρεί ότι οι πολιτικές αυτές θα ενθαρρύνουν επίσης τις ΜΜΕ να επενδύσουν τόσο σε έργα που αποσκοπούν στη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης των πόρων και της ενεργειακής τους αποδοτικότητάς, όσο και σε έργα οικολογικής καινοτομίας προωθώντας με τον τρόπο αυτό νέες ευκαιρίες απασχόλησης στην ΕΕ, την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος·

3.  παροτρύνει τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να παράσχουν κατάλληλες πληροφορίες και αναλύσεις στις ΜΜΕ σχετικά με τους τομείς παραγωγής και τις παραγωγικές δομές όπου μπορούν να προωθήσουν την πράσινη ανάπτυξη και να στηρίξουν τις προσπάθειές τους προς αυτήν την κατεύθυνση·

4.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να εξαλείψουν εμπόδια και να διευκολύνουν την πρόσβαση των ΜΜΕ σε πιστώσεις, θεσπίζοντας μεταξύ άλλων φορολογικά κίνητρα, και να προσελκύσουν ιδιωτικά κεφάλαια, χωρίς ωστόσο να στρεβλωθούν οι κανόνες του ανταγωνισμού και χωρίς να αυξηθεί ο διοικητικός φόρτος ούτε η περιττή επιβολή κανόνων στους οποίους δεν θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν οι ΜΜΕ· είναι της άποψης ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμπληρωματικότητα των χρηματοδοτικών σχεδίων για τις ΜΜΕ, είναι ουσιαστικής σημασίας να συντονιστούν οι δράσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και άλλων προγραμμάτων, όπως το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο· τονίζει πόσο σημαντικό είναι το νομοθετικό έργο να επιτρέπει στις ΜΜΕ να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους·

5.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βρουν σύντομα μια βιώσιμη λύση για τις τεράστιες καθυστερήσεις πληρωμών που παρατηρούνται στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής και όσον αφορά τη διαχείριση των κονδυλίων του ESIF της προηγούμενης περιόδου στήριξης, για να διασφαλίσουν ότι δεν θα αποθαρρύνεται η συμμετοχή των ΜΜΕ σε προγράμματα και σχέδια στήριξης λόγω της καθυστερημένης εκταμίευσης των κεφαλαίων·

6.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να καταρτίσουν, για τα σχέδια που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, σαφή και αντικειμενικά κριτήρια επιλογής, προκειμένου να ενισχυθεί η ελκυστικότητα των σχεδίων, ούτως ώστε να προωθηθεί η βιώσιμη ανάπτυξη και να μετατραπούν ενδεχομένως οι περιβαλλοντικές προκλήσεις σε ευκαιρίες ανάπτυξης· θεωρεί ότι η ισόρροπη εκπροσώπηση όλων των ενδιαφερομένων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, των ενώσεων ΜΜΕ και των τοπικών και περιφερειακών αρχών, πρέπει να διασφαλιστεί κατά την συγκρότηση των επιτροπών παρακολούθησης και αξιολόγησης· θεωρεί ότι τα συστήματα παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων πρέπει να βασίζονται σε δείκτες σχετικούς με τη συμβολή των ΜΜΕ στην πράσινη ανάπτυξη και τον αντίκτυπο της χρηματοδότησης των ΜΜΕ στις πράσινες θέσεις εργασίας και το αποτύπωμα άνθρακα·

7.  ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη κατά τη συνεξέταση των εθνικών και περιφερειακών τους αναγκών, να συμπεριλάβουν τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων τους και να ενθαρρύνουν τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές δημόσιες διοικήσεις τους να αυξήσουν τον αριθμό των πράσινων δημόσιων συμβάσεων, παρέχοντας κατ' αυτόν τον τρόπο κίνητρα για την προώθηση νέων ευκαιριών απασχόλησης και πράσινης ανάπτυξης για τις ΜΜΕ (όπως η ανακύκλωση, η παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας, η ενεργειακή απόδοση και προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας)· καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με το ποσοστό/αριθμό των ΜΜΕ που επενδύουν στην πράσινη ανάπτυξη και την οικολογική καινοτομία και χρηματοδοτούνται μέσω των επιχειρησιακών προγραμμάτων σε κάθε κράτος μέλος, τα επιτευχθέντα αποτελέσματα και τις θέσεις απασχόλησης που δημιουργήθηκαν/ διατηρήθηκαν· συνιστά να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την επίτευξη συνεργειών μέσω της ολοκληρωμένης χρήσης των διαθέσιμων κεφαλαίων·

8.  ενθαρρύνει την επέκταση των καινοτόμων συστημάτων στήριξης, όπως τα κουπόνια πράσινης καινοτομίας, που μπορούν να προωθήσουν την εισαγωγή βιώσιμων τεχνολογιών και φιλικών προς το περιβάλλον και ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή λύσεων · όσον αφορά τις αιτήσεις για τη χορήγηση ενίσχυσης, θεωρεί ότι οι κανόνες πρέπει να είναι απλοί και σαφείς και να μην αποτελέσουν διοικητικό φόρτο· καλεί εξάλλου την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναζητήσουν καινοτόμες λύσεις χρηματοδότησης των ΜΜΕ και να παράσχουν πλήρως προσβάσιμα χρηματοδοτικά μέσα· υπενθυμίζει ότι οι δυνατότητες βιώσιμης ανάπτυξης και καινοτομίας των ευρωπαϊκών ΜΜΕ αποτελούν ένα από τα βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που η ΕΕ διαθέτει στις παγκοσμιοποιημένες αγορές·

9.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη αφενός να υποστηρίξουν και να προωθήσουν τη δημιουργία θεματικών και γεωγραφικών / περιφερειακών προγραμμάτων, συνεργατικών σχηματισμών και περιφερειακών και τοπικών συμπράξεων ΜΜΕ μέσω των οποίων στοιχειώδη ή επαναστατικά έργα οικολογικής καινοτομίας θα προσελκύσουν ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις, και αφετέρου να ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων ώστε να εμπλουτιστεί η ευρωπαϊκή αλυσίδα αξίας· χαιρετίζει τις πρόσφατες περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες που πρότεινε η Επιτροπή και καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν, από κοινού με τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών, συμπράξεις καινοτομίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη σημασία και να ανταποκριθούν στις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που παρουσιάζουν οι αγροτικές περιοχές σε σχέση με τις ΜΜΕ, την πράσινη ανάπτυξη και την οικολογική καινοτομία·

11. καλεί τα κράτη μέλη (στο επίπεδο των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών φορέων χάραξης πολιτικής και των αρχών διαχείρισης) να προωθούν διαρκώς τη βιώσιμη ανάπτυξη σύμφωνα με τις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης, με τη συμμετοχή των βασικών ενδιαφερομένων φορέων, που θα ευνοεί τους συνεργατικούς σχηματισμούς, τις συνέργειες και τα δίκτυα με αντικείμενο τις δραστηριότητες της πράσινης οικονομίας· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή των στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης σε εθνικό ή / και περιφερειακό επίπεδο, ανάλογα με την περίπτωση, και ιδίως όσον αφορά τις διάφορες μορφές των δράσεων επόμενου σταδίου, που χρησιμοποιούνται στην ΕΕ και στα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα πρακτικά μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να αναπτυχθούν οικολογικά καινοτόμοι ΜΜΕ, μέσω της διασύνδεσης των περιφερειακών κέντρων καινοτομίας και των βασικών δικτύων στήριξης.

12. τονίζει την ανάγκη ενημέρωσης των ΜΜΕ για τις ευκαιρίες ανάπτυξης και απασχόλησης τις οποίες μπορούν να προσφέρουν τα εν λόγω νέα μοντέλα διαπραγμάτευσης και επιχειρηματικών πρακτικών· ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να ενημερώσουν καλύτερα τις ΜΜΕ σχετικά με τις ευκαιρίες πράσινης ανάπτυξης (όπως η ενεργειακή απόδοση και η αποδοτικότητα των υλικών) και με τις διαστάσεις και τις επιπτώσεις της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση των ΜΜΕ και των επιχειρηματιών· καλεί τις δημόσιες αρχές να αντιμετωπίσουν την έλλειψη γνώσεων, πόρων και ικανοτήτων παρέχοντας προληπτικά συμβουλευτική και τεχνική βοήθεια και υποστηρίζοντας τις ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών·

13. καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής, να δημιουργήσει ειδικά προγράμματα που θα καλύπτουν όλα τα σημαντικά στοιχεία της πράσινης ανάπτυξης για τις ΜΜΕ· τονίζει την ανάγκη για πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της επιχειρηματικότητας των νέων στο πλαίσιο της πράσινης ανάπτυξης των ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει μέτρα για τη σύνδεση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τα μέτρα στήριξης της πράσινης οικονομίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα για την παροχή συμβουλών στους εργαζομένους των ΜΜΕ και την αύξηση της ευαισθητοποίησής τους, με σκοπό τη βελτίωση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων τους· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στους νέους και στις περισσότερο μειονεκτούσες ομάδες στο πλαίσιο της στήριξης της εκπαίδευσης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

26.3.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

34

2

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Arimont, José Blanco López, Franc Bogovič, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Rosa D’Amato, Michela Giuffrida, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Искра Михайлова, Андрей Новаков

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, Martina Anderson, Daniel Buda, Enrique Calvet Chambon, Salvatore Cicu, Tunne Kelam, Ivana Maletić, Dan Nica, Jan Olbrycht, Bronis Ropė, Julie Ward, Milan Zver

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Noichl


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

14.4.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

54

4

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Philippe De Backer, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Dawid Bohdan Jackiewicz, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Miguel Urbán Crespo, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Νεοκλής Συλικιώτης, Владимир Уручев

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

José Blanco López, Simona Bonafè, Cornelia Ernst, Eugen Freund, Werner Langen, Michèle Rivasi, Marco Zullo, Μαρία Σπυράκη, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Enrique Calvet Chambon, Stanisław Ożóg

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου