Procedūra : 2012/0084(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0137/2015

Pateikti tekstai :

A8-0137/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 28/04/2015 - 7.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0103

REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI     ***II
PDF 157kWORD 72k
22.4.2015
PE 544.676v02-00 A8-0137/2015

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos

(05161/2/2015 – C8‑0073/2015 – 2012/0084(COD))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėjas: Hugues Bayet

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos

(05161/2/2015 – C8‑0073/2015 – 2012/0084(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (05161/2/2015 – C8‑0073/2015),

–       atsižvelgdamas į Ispanijos Deputatų Rūmų, Ispanijos Senato ir Austrijos Bundesrato pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, jog teisėkūros akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–       atsižvelgdamas į 2012 m. lapkričio 6 d. Europos Centrinio Banko nuomonę(1),

–       atsižvelgdamas į savo poziciją(2) dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2012) 0167) per pirmąjį svarstymą,

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 76 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui (A8-0137/2015),

1.      pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2.      pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

3.      paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

4.      paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, patikrinus, ar tinkamai įvykdytos visos procedūros, ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad šis aktas būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1)

OL C 374, 2012 12 4, p. 2.

(2)

Priimti tekstai, 2013 11 21, P7_TA(2013)0505.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos statistika

Nuorodos

05161/2/2015 – C8-0073/2015 – 2012/0084(COD)

Pirmojo svarstymo EP data - P numeris

21.11.2013                     T7-0505/2013

Komisijos pasiūlymas

COM(2012) 0167 - C7-0101/2012

Paskelbimo, kad gauta per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija, plenariniame posėdyje data

12.3.2015

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

12.3.2015

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Hugues Bayet

18.9.2014

 

Priėmimo data

20.4.2015

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

51

0

8

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Notis Marias, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Molly Scott Cato, Peter Simon, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Richard Corbett, Mady Delvaux, Sophia in ‘t Veld, Eva Kaili, Barbara Kappel, Rina Ronja Kari, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Morten Messerschmidt, Siegfried Mureșan, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Miguel Urbán Crespo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Mark Demesmaeker, Eleonora Evi, Jens Geier, Dominique Riquet, Anneleen Van Bossuyt, Jarosław Wałęsa, Marco Zullo

Pateikimo data

22.4.2015

Teisinis pranešimas