Procedura : 2012/0084(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0137/2015

Teksty złożone :

A8-0137/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 28/04/2015 - 7.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0103

ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA     ***II
PDF 165kWORD 70k
22.4.2015
PE 554.676v02-00 A8-0137/2015

w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 223/2009 w sprawie statystyki europejskiej

(05161/2/2015 – C8‑0073/2015 – 2012/0084(COD))

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawca: Hugues Bayet

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 223/2009 w sprawie statystyki europejskiej

(05161/2/2015 – C8‑0073/2015 – 2012/0084(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–       uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (05161/2/2015 – C8–0073/2015),

–       uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez Kongres Deputowanych Hiszpanii i Senat Hiszpanii oraz austriacki Bundesrat, w których stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–       uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego z dnia 6 listopada 2012 r.(1),

–       uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu(2) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM (2012)0167),

–       uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając art. 76 Regulaminu,

–       uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Gospodarczą i Monetarną (A8–0137/2015),

1.      zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2.      stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

4.      zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1)

         Dz.U. C 374 z 4.12.2012, s. 2.

(2)

         Teksty przyjęte w dniu 21.11.2013 r., P7_TA(2013)0505.


PROCEDURA

Tytuł

Statystyka europejska

Odsyłacze

05161/2/2015 – C8-0073/2015 – 2012/0084(COD)

Data pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim - Numer P

21.11.2013                     T7-0505/2013

Wniosek Komisji

COM(2012)0167 - C7-0101/2012

Data ogłoszenia na posiedzeniu wpłynięcia stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

12.3.2015

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

12.3.2015

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Hugues Bayet

18.9.2014

 

 

 

Data przyjęcia

20.4.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

51

0

8

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Notis Marias, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Molly Scott Cato, Peter Simon, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Richard Corbett, Mady Delvaux, Sophia in ‘t Veld, Eva Kaili, Barbara Kappel, Rina Ronja Kari, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Morten Messerschmidt, Siegfried Mureșan, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Miguel Urbán Crespo

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Mark Demesmaeker, Eleonora Evi, Jens Geier, Dominique Riquet, Anneleen Van Bossuyt, Jarosław Wałęsa, Marco Zullo

Data złożenia

22.4.2015

Informacja prawna