Procedūra : 2015/2013(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0138/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0138/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 28/04/2015 - 7.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0098

ZIŅOJUMS     
PDF 156kWORD 80k
22.4.2015
PE 549.393v02-00 A8-0138/2015

par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2015. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 2/2015 projektu, III iedaļa — Komisija

(07660/2015 – C8‑0098/2015 – 2015/2013(BUD))

Budžeta komiteja

Referente: Eider Gardiazabal Rubial

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 Reģionālās attīstības komitejaS ATZINUMS
 KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2015. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 2/2015 projektu, III iedaļa — Komisija

(07660/2015 – C8‑0098/2015 – 2015/2013(BUD))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(1) un jo īpaši tās 41. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2014. gada 17. decembrī (2),

–       ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(3) (DFS regula),

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(4),

–       ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 2/2015 projektu, ko Komisija pieņēma 2015. gada 20. janvārī (COM(2015)0016),

–       ņemot vērā nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 2/2015 projektu, ko Padome pieņēma 2015. gada 21. aprīlī un nosūtīja Parlamentam 2015. gada 22. aprīlī (07660/2015),

–       ņemot vērā Padomes 2015. gada 21. aprīļa Regulu (ES, Euratom) Nr. 623/2015, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(5),

–       ņemot vērā Reglamenta 88. un 91. pantu,

–       ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu, kā arī Reģionālās attīstības komitejas atzinumu (A8-0138/2015),

A.     tā kā budžeta grozījuma Nr. 2/2015 projekts ir saistīts ar priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza DFS regulu (COM(2015)0015), kā norādīts tās 19. pantā;

B.     tā kā DFS regulas 19. pantā ir paredzēta daudzgadu finanšu shēmas pārskatīšana, ja tiek vēlu pieņemti dalītas pārvaldības noteikumi vai programmas, lai 2014. gadā neizmantotās piešķirtās summas pārvietotu uz turpmākiem gadiem, pārsniedzot izdevumu atbilstīgo maksimālo apjomu;

C.     tā kā dalītās pārvaldības programmām DFS regulas 19. panta izpratnē 2014. gadā tika atceltas saistību apropriācijas EUR 21 043 639 478 apmērā pašreizējās cenās, un šī summa atbilst 2014. gada programmu daļām, ko nevarēja ne izmantot 2014. gadā, ne arī pārnest uz 2015. gadu;

D.     tā kā budžeta grozījuma Nr. 2/2015 projektā paredzēts pārvietot lielāko daļu no šiem piešķirtajiem līdzekļiem uz 2015. gada budžetu, mazākus pārvietojumus iekļaujot 2016. un 2017. gada budžeta projektos;

E.     tā kā budžeta grozījuma Nr. 2/2015 projektā ir ierosināts 2015. gadā par EUR 16 476,4 miljoniem palielināt saistību apropriācijas dažādiem dalītas pārvaldības fondiem, kas iekļauti 1.b izdevumu apakškategorijā, 2. izdevumu kategorijā un 3. izdevumu kategorijā;

F.     tā kā budžeta grozījuma Nr. 2/2015 projektā ir ierosināts arī palielinājums par EUR 2,5 miljoniem Pirmspievienošanās palīdzības instrumentam (IPA II) 4. izdevumu kategorijā, lai saglabātu līdzīgu pieeju starp iemaksām no 4. izdevumu kategorijas un 1.b izdevumu apakškategorijas Eiropas Reģionālās attīstības fondam (ERAF) — Eiropas teritoriālās sadarbības (ETS) programmām,

1.      pieņem zināšanai Komisijas iesniegto budžeta grozījuma Nr. 2/2015 projektu un Padomes nostāju attiecībā uz šo budžeta grozījuma projektu;

2.      atgādina, ka šāda DFS regulas pārskatīšana ir standarta procedūra, kas tiek veikta katra DFS perioda sākumā, un ka attiecīgais budžeta grozījuma projekts ir jāpielāgo šai pārskatīšanai;

3.      atgādina, ka Eiropas pilsoņiem un ekonomikai visās dalībvalstīs ir svarīgi, lai 2014. gadā neizmantotās apropriācijas varētu tikt pārvietotas uz turpmākajiem gadiem un tādējādi sekmētu darbvietu izveidi un izaugsmi;

4.      atzinīgi vērtē to, ka uz 2015. gadu tika pārvietots maksimāli liels 2014. gadā neizlietoto apropriāciju apmērs, kas ļaus izvairīties no netaisnīgas attieksmes pret atsevišķām dalībvalstīm, reģioniem vai darbības programmām, paātrinās kohēzijas politikas īstenošanu un izpildi un palīdzēs izvairīties no maksājumu koncentrācijas DFS perioda beigās;

5.      tomēr pauž bažas par ilgtermiņa ietekmi, ko šī atlikšana uz vienu gadu radīs attiecībā uz maksājumu vispārējo stāvokli; tādēļ aicina Komisiju cieši uzraudzīt īstenošanu un darīt visu iespējamo, lai izvairītos no lavīnas efekta saistībā ar nesamaksātajiem rēķiniem, iesniedzot atbilstīgus priekšlikumus, lai vajadzības gadījumā koriģētu maksājumu apropriāciju gada apmēru saskaņā ar attiecīgajiem DFS regulas noteikumiem;

6.      vērš uzmanību uz to, ka attiecībā uz lēmumu pārvietot lielāko daļu 2014. gadā neizlietoto apropriāciju uz 2015. gadu Komisijai, iespējams, būs jāizmanto elastīga pieeja, lai risinātu grūtības, kas varētu rasties saistībā ar nevienmērīgu finansiālo profilu, kura dēļ apropriācijas var palikt neizlietotas laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam; aicina Komisiju, pamatojoties uz līdzīgu pieredzi, kas tika gūta saistībā ar programmu vēlīnu apstiprināšanu, ierosināt atbilstīgus pasākumus gadījumā, ja šāda situācija varētu rasties;

7.      uzsver nepieciešamību savlaicīgi vienoties par šo budžeta grozījuma projektu, lai varētu ātri pieņemt visas attiecīgās programmas;

8.      apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 2/2015 projektu;

9.      uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžeta grozījums Nr. 1/2015 ir pieņemts galīgajā variantā, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

10.    uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Revīzijas palātai, Reģionu komitejai un dalībvalstu parlamentiem.

(1)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(2)

OV L 69, 13.3.2015., 1. lpp.

(3)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(4)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(5)

OV L 103, 22.4.2015., 1. lpp.


Reģionālās attīstības komitejaS ATZINUMS (27.3.2015)

Budžeta komitejai

par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2015. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 2/2015 projektu, III iedaļa – Komisija

(2015/2013(BUD))

Atzinuma sagatavotājs: Victor Boștinaru

IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  atbalsta Komisijas priekšlikumu par budžeta grozījuma Nr. 2/2015 projektu, kurš pievienots priekšlikumam Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (DFS regula), un kurā tiek prasīts pārvietot saistību apropriācijas, ko 2014. gadā neizmantoja tādēļ, ka tika vēlu pieņemtas dalītās pārvaldības programmas, tostarp Eiropas strukturālo un investīciju fondu programma;

2.  uzskata, ka ir svarīgi budžeta grozījuma Nr. 2/2015 projektu pieņemt pēc iespējas ātrāk, jo tas ir nosacījums, kas jāizpilda, lai pieņemtu programmas, tostarp kohēzijas politikas programmas, kurām nebija iespējams izmantot 2014. gadā piešķirtos līdzekļus; šajā sakarībā atgādina par to, ka Eiropas strukturālie un investīciju fondi un to programmas ir dalībvalstīm būtisks investīciju, izaugsmes un nodarbinātības avots;

3.  atzinīgi vērtē priekšlikuma vispārējo loģiku, saskaņā ar kuru 1.b izdevumu kategorijā iekļautajai ekonomiskajai, sociālajai un teritoriālajai kohēzijai 2014. gadā piešķirtie, bet neizmantotie līdzekļi tiek pārvietoti uz 2015. gadu, cenšoties garantēt vienlīdzīgu attieksmi pret programmām, kas pieņemtas saskaņā ar pārnešanas procedūru, un programmām, kas būtu jāpieņem 2015. gadā, pamatojoties uz DFS pārskatīšanu un priekšlikumu par budžeta grozījuma Nr. 2/2015 projektu;

4.  pauž nožēlu par to, ka ERAF 2014. gadā plānotās iemaksas Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta (IPA) un Eiropas kaimiņattiecību instrumenta (EKI) pārrobežu programmās tiek pārvietotas uz 2017. gadu; uzskata — lai gan šīs programmas ir finansiālā ziņā ierobežotas, tās ir ārkārtīgi svarīgas gan dalībvalstīm, gan iesaistītajām kandidātvalstīm vai kaimiņvalstīm; uzsver — lai gan saistības ir paredzētas gan 2015. gadā, gan 2016. gadā, šis pārvietojums var radīt sarežģījumus un kavēšanos darbību īstenošanā; uzsver to, ka būtu jāgarantē šo abu instrumentu atbalstītās politikas nepārtrauktība;

5.  pauž bažas par to, ka liela daļa programmu vēl nav pieņemtas, un uzskata, ka ir svarīgi, lai pēc iespējas drīzāk tiktu pieņemtas visas programmas un sākta to īstenošana un lai tas notiktu ne vēlāk kā 2015. gada vidū, tādējādi izvairoties no jebkādas turpmākas kavēšanās politikas īstenošanā; šajā sakarībā mudina Komisiju pastiprināt centienus šajā jomā; tomēr uzsver, ka, paātrinot pieņemšanas procesu, ir svarīgi joprojām cieši koncentrēties uz kvalitāti;

6.  uzskata — ņemot vērā to, ka, sākot īstenot DFS 2014.–2020. gadam, neizpildīto maksājumu apmērs bija milzīgs, ESF, ERAF un Kohēzijas fonda 2007.–2013. gada programmās nesamaksāto rēķinu apmēram 2014. gada beigās sasniedzot aptuveni EUR 24 771 miljonus, budžeta grozījuma Nr. 2/2015 projektā paredzēto apropriāciju pārvietošana ievērojami ietekmēs 1.b izdevumu kategorijas maksājumu stāvokli, jo īpaši sākot ar 2017. gadu, un šis jautājums būtu jārisina;

7.  uzskata, ka ierosinātajā budžeta grozījuma Nr. 2/2015 projektā nav rasts pietiekami labs risinājums šim ar maksājumiem saistītajam jautājumam, un sagaida, ka Komisija līdz aprīļa sākumam savlaicīgi sniegs pilnīgu informāciju un datus par maksājumu prognožu vērtējumu tā, lai visus pasākumus un instrumentus maksājumu vajadzību izpildei 1.b izdevumu kategorijā varētu īstenot pietiekamu laiku iepriekš un tādējādi vēl vairāk netiktu saasināta neizpildīto maksājumu problēma;

8.  šajā sakarībā atkārtoti norāda, ka 1.b izdevumu kategorijā vērojamais neizpildīto maksājumu apmērs ir strukturāls un politisks jautājums, kuram ir nepieciešams ilgtermiņa risinājums, ko, iespējams, varētu rast saistībā ar DFS regulas 2. pantā paredzēto DFS vidusposma pārskatu/pārskatīšanu;

9.  norāda, ka neizmantoto 2014. gada saistību pārnešana uz 2015. gadu var radīt lielu spiedienu uz dažām dalībvalstīm, apgrūtinot līdzekļu absorbciju, un var paaugstināt apropriāciju atcelšanas risku; tādēļ prasa Komisijai sniegt dalībvalstīm vajadzīgo palīdzību un ierosināt pienācīgus pasākumus šo problēmu risināšanai.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

26.3.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

37

0

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pascal Arimont, José Blanco López, Franc Bogovič, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Michela Giuffrida, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Isabella Adinolfi, Martina Anderson, Enrique Calvet Chambon, Salvatore Cicu, Andor Deli, Elena Gentile, Ivana Maletić, James Nicholson, Jan Olbrycht, Bronis Ropė, Julie Ward, Milan Zver

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniela Aiuto


KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

16.4.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

30

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureșan, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Andrey Novakov, Ivan Štefanec, Nils Torvalds, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Juridisks paziņojums