Procedure : 2014/0059(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0141/2015

Indgivne tekster :

A8-0141/2015

Forhandlinger :

PV 19/05/2015 - 3
CRE 19/05/2015 - 3
PV 15/03/2017 - 14
CRE 15/03/2017 - 14

Afstemninger :

PV 20/05/2015 - 10.7
CRE 20/05/2015 - 10.7
Stemmeforklaringer
PV 16/03/2017 - 6.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0204
P8_TA(2017)0090

BETÆNKNING     ***I
PDF 784kWORD 544k
24.4.2015
PE 546.838v01-00 A8-0141/2015

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et EU-system for selvcertificering af due diligence-praksis i forsyningskæden for ansvarlige importører af tin, tantal, wolfram og deres malme samt guld med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder

(COM(2014)0111 – C7‑0092/2014 – 2014/0059(COD))

Udvalget om International Handel

Ordfører: Iuliu Winkler

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udviklingsudvalget
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et EU-system for selvcertificering af due diligence-praksis i forsyningskæden for ansvarlige importører af tin, tantal, wolfram og deres malme samt guld med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder

(COM(2014)0111 – C7‑0092/2014 – 2014/0059(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0111),

–       der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0092/2014),

–       der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–       der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelse fra Udviklingsudvalget (A8-0141/2015),

1.      vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.      anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Naturlige mineralressourcer i konfliktramte områder eller højrisikoområder kan – selv om de indebærer et stort potentiale for udvikling – udløse konflikter, hvis indtægterne herfra antænder eller bidrager til fortsættelsen af voldelige konflikter og undergraver de nationale bestræbelser på udvikling, god regeringsførelse og opretholdelse af retsstaten. I disse områder er det afgørende for opretholdelsen af fred og sikkerhed at bryde forbindelsen mellem konflikt og ulovlig udvinding af mineraler.

(1) Naturlige mineralressourcer i konfliktramte områder eller højrisikoområder kan – selv om de indebærer et stort potentiale for udvikling – udløse konflikter, hvis indtægterne herfra antænder eller bidrager til fortsættelsen af voldelige konflikter og undergraver bestræbelserne på udvikling, god regeringsførelse og opretholdelse af retsstaten. I disse områder er det at bryde forbindelsen mellem konflikt og ulovlig udvinding af mineraler et afgørende element i at kunne garantere fred, udvikling og sikkerhed.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a) krænkelser af menneskerettighederne er hyppigt forekommende i udvindingsindustrien og kan omfatte børnearbejde, seksuelle overgreb, forsvindinger, tvangsforflytning og ødelæggelse af rituelt eller kulturelt vigtige steder;

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Problemet vedrører ressourcerige områder, hvor regeringer og internationale organisationer i samarbejde med erhvervsoperatører og civilsamfundsorganisationer forsøger at begrænse finansieringen af væbnede grupper og sikkerhedsstyrker.

(2) Problemet vedrører ressourcerige områder, hvor regeringer og internationale organisationer i samarbejde med erhvervsoperatører og civilsamfundsorganisationer, herunder kvindeorganisationer, der fører an i at skærpe opmærksomheden om de udbytningsforhold, som disse grupper etablerer, og om at voldtægt og vold anvendes til at kontrollere lokalbefolkningen, forsøger at forebygge finansieringen af væbnede grupper og sikkerhedsstyrker.

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a) Denne forordning er et af midlerne til at sætte en stopper for finansieringen af væbnede grupper gennem kontrol med mineraler fra konfliktområder. Det forhindrer ikke, at EU's udenrigspolitiske og udviklingspolitiske tiltag bør fokusere på bekæmpelse af den lokale korruption, på problemet med manglende grænsekontrol og på at skole lokalbefolkningen og deres repræsentanter i at skærpe opmærksomheden om krænkelser.

Begrundelse

Denne forordning bør betragtes som et middel til og ikke som et mål, for så vidt angår bekæmpelsen af ulovlig handel.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Den 7. oktober 2010 vedtog Europa-Parlamentet en beslutning, hvori Unionen opfordres til at indføre lovgivning, som svarer til den amerikanske lov om "konfliktmineraler", dvs. paragraf 1502 i Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, og Kommissionen redegjorde i sine meddelelser fra 2011 og 2012 for sin intention om at undersøge, hvordan man kunne forbedre gennemsigtigheden i forsyningskæden, herunder aspekter af due diligence-praksis. I den sidstnævnte meddelelse og i overensstemmelse med de tilsagn, der blev givet på mødet i OECD's ministerråd i maj 2011, er Kommissionen desuden fortaler for mere støtte til og bredere anvendelse af OECD's retningslinjer for multinationale selskaber og OECD's due diligence-retningslinjer – også uden for OECD's medlemslande.

(7) Europa-Parlamentet opfordrede i sine beslutninger af 7. oktober 2010, af 8. marts 2011, af 5. juli 2011 og af 26. februar 2014 Unionen til at indføre lovgivning, som svarer til den amerikanske lov om "konfliktmineraler", dvs. paragraf 1502 i Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, og Kommissionen redegjorde i sine meddelelser fra 2011 og 2012 for sin intention om at undersøge, hvordan man kunne forbedre gennemsigtigheden i forsyningskæden, herunder aspekter af due diligence-praksis. I den sidstnævnte meddelelse og i overensstemmelse med de tilsagn, der blev givet på mødet i OECD's ministerråd i maj 2011, er Kommissionen desuden fortaler for mere støtte til og bredere anvendelse af OECD's retningslinjer for multinationale selskaber og OECD's due diligence-retningslinjer – også uden for OECD's medlemslande.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) EU-borgere og aktører i civilsamfundet har gjort opmærksom på, at virksomheder, som opererer på Unionens område, ikke holdes ansvarlige for deres mulige forbindelser til ulovlig udvinding af og handel med mineraler fra konfliktområder. Konsekvensen er, at disse mineraler, som potentielt er til stede i forbrugerprodukter, forbinder forbrugere til konflikter uden for Unionen. Derfor har borgere især gennem andragender anmodet om, at der stilles forslag om lovgivning til Europa-Parlamentet og Rådet om at holde virksomheder ansvarlige i henhold til de retningslinjer, der er udarbejdet af FN og OECD.

(8) EU-borgere og aktører i civilsamfundet har gjort opmærksom på, at virksomheder, som opererer på Unionens område, ikke holdes ansvarlige for deres mulige forbindelser til ulovlig udvinding af og handel med mineraler fra konfliktområder. Konsekvensen er, at disse mineraler, som potentielt er til stede i forbrugerprodukter, forbinder forbrugere til konflikter uden for Unionen. Forbrugerne er som sådan indirekte knyttet til konflikter, der har en alvorlig indvirkning på menneskerettighederne, navnlig kvinders rettigheder, idet væbnede grupper ofte anvender massevoldtægt som en bevidst strategi til at skræmme og kontrollere lokalbefolkningerne for at beskytte deres interesser. Derfor har borgere især gennem andragender anmodet om, at der stilles forslag om lovgivning til Europa-Parlamentet og Rådet om at holde virksomheder ansvarlige i henhold til de retningslinjer, der er udarbejdet af FN og OECD.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) I forbindelse med denne forordning er due diligence-praksis i forsyningskæden en fortløbende, proaktiv og reaktiv proces, hvorved erhvervsoperatører overvåger og styrer deres køb og salg med henblik på at sikre, at de ikke bidrager til konflikter og de negative konsekvenser heraf.

(9) I forbindelse med denne forordning er due diligence-praksis i forsyningskæden en fortløbende, proaktiv og reaktiv proces, hvorved importører kan overvåge og styre deres forsyningskæder med henblik på at sikre, at de ikke bidrager til konflikter og de negative konsekvenser heraf. Denne forordning bør sikre, at forbindelsen mellem konflikt og ulovlig udvinding af mineraler brydes uden at undergrave den økonomiske betydning af handel med tin, tantal, wolfram og guld for udviklingen af de pågældende lande.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/95/EU1a pålægger selskaber med mere end 500 ansatte at fremlægge oplysninger om selskabets politik på en række områder, herunder menneskerettigheder, antikorruption og due diligence-praksis i forsyningskæden. Direktivet pålægger Kommissionen at udarbejde retningslinjer til at fremme offentliggørelse af disse oplysninger. Kommissionen bør overveje at indføje resultatindikatorer vedrørende konfliktmineraler i disse retningslinjer.

 

__________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/95/EU af 22. oktober 2014 om ændring af Rådets direktiv 2013/34/EU for så vidt angår offentliggørelse af ikkefinansielle oplysninger og oplysninger om mangfoldighed for visse store virksomheder og koncerner (EUT L 330 af 15.11.2014, s. 1).

Begrundelse

The directive on disclosure of non-financial and diversity information by certain large groups and companies (Directive 2014/95/EU), which was adopted by Parliament and Council in 2014 and which will be applicable in 2017, enhances business transparency on social and environmental matters and also covered supply chain due diligence. The Commission will need to draft the guidelines on the methodology in 2016 and use of international standards and non-financial performance indicators in order to assist undertakings in their reporting. In this context the rapporteur wants the Commission also to include reporting on supply chain due diligence in relation to conflict minerals. This reporting requirement for large groups and companies needs to be coordinated with the decision making on the Regulation proposed by the Commission.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11b) Mange eksisterende due diligence-systemer i forsyningskæden vil kunne bidrage til at opnå denne forordnings mål. Der findes allerede brancheordninger, der har til formål at bryde forbindelsen mellem konflikter og tilvejebringelse af tin, tantal, wolfram og guld. Disse ordninger gør brug af uafhængigt tredjepartsaudit til at certificere smelterier og forædlingsvirksomheder, som har indført systemer til nøje at sikre ansvarlig tilvejebringelse af mineraler. Disse branchesystemer vil kunne anerkendes i EU-systemet. Kriterierne og procedurerne for anerkendelse af sådanne ordninger som svarende til kravene i denne forordning må imidlertid afklares for at gøre det muligt at efterleve høje standarder og undgå dobbeltaudit.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) EU-virksomheder har ved den offentlige høring givet udtryk for deres interesse i ansvarlig tilvejebringelse af mineraler og redegjort for aktuelle erhvervsordninger, som er udformet for at opfylde deres mål om virksomhedernes sociale ansvar, imødekommelse af kundernes krav og sikkerheden af deres leverancer. EU-virksomheder har imidlertid også berettet om de utallige vanskeligheder, der er forbundet med due diligence-praksis i forsyningskæden på grund af vidtrækkende og komplekse globale forsyningskæder med deltagelse af mange operatører, som ofte har manglende kendskab til disse forhold eller er uden etiske skrupler. Omkostningerne ved ansvarlig tilvejebringelse og deres eventuelle indvirkning på konkurrenceevnen, især for SMV'er, bør overvåges af Kommissionen.

(12) EU-virksomheder har ved den offentlige høring givet udtryk for deres interesse i ansvarlig tilvejebringelse af mineraler og redegjort for aktuelle erhvervsordninger, som er udformet for at opfylde deres mål om virksomhedernes sociale ansvar, imødekommelse af kundernes krav og sikkerheden af deres leverancer. EU-virksomheder har imidlertid også berettet om de utallige vanskeligheder og praktiske udfordringer, der er forbundet med due diligence-praksis i forsyningskæden på grund af vidtrækkende og komplekse globale forsyningskæder med deltagelse af mange operatører, som ofte har manglende kendskab til disse forhold eller er uden etiske skrupler. Omkostningerne ved ansvarlig tilvejebringelse, tredjepartsaudit, de administrative konsekvenser heraf og deres eventuelle indvirkning på konkurrenceevnen, især for SMV'er, bør nøje overvåges og rapporteres af Kommissionen. Kommissionen skal yde små og mellemstore virksomheder teknisk og finansiel bistand og fremme udveksling af oplysninger med henblik på at gennemføre denne forordning. EU-baserede SMV'er, som importerer mineraler og metaller og indfører due diligence-ordninger, bør modtage finansiel støtte via Kommissionens COSME-program.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a) Ansvarlige importører, der deltager i selverklæringssystemet, jf. denne forordning, bør certificeres i form af mærkning.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12b) EU-baserede selskaber, som opererer længere fremme i forsyningskæden og frivilligt indfører et system for ansvarlig tilvejebringelse af mineraler og metaller, bør certificeres af medlemsstaternes kompetente myndigheder i form af mærkning. Kommissionen bør i opstillingen af kriterierne for certificering basere sig på OECD's due diligence-retningslinjer og kan i denne henseende konsultere OECD's sekretariat. Betingelserne for tildeling af et "EU-ansvarscertifikat" bør være ligeså strenge som dem, der gælder i OECD's certificeringssystem. Selskaber tildelt et "EU-ansvarscertifikat" tilskyndes til at angive dette på deres hjemmeside og i deres informationsmateriale til de europæiske forbrugere.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Betragtning 12 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12c) Kommissionen og den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik har i deres fælles meddelelse af 5. marts 20141a skitseret en plan for implementering af de ledsageforanstaltninger, der skal tilskynde til ansvarlig tilvejebringelse og således opnå et højt niveau af deltagelse af selskaber under behørig hensyntagen til omkostningerne ved due diligence, især for SMV'er og mikrovirksomheder.

 

__________________

 

1a Fælles meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet af 5. marts 2014 om ansvarlig tilvejebringelse af mineraler med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder (JOIN(2014)8).

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) Smelterier og forædlingsvirksomheder udgør et vigtigt led i de globale forsyningskæder for mineraler, eftersom det typisk er det sidste led, hvor der kan sikres en effektiv due diligence-praksis ved at indsamle, offentliggøre og kontrollere oplysninger om mineralernes oprindelse og leverandørkæden. Efter dette forarbejdningsled anses det ofte for umuligt at spore mineralernes oprindelse. En EU-liste over ansvarlige smelterier og forædlingsvirksomheder kan derfor skabe gennemsigtighed og sikkerhed for due diligence-praksis i forsyningskæden til gavn for virksomheder længere fremme i kæden.

(13) Smelterier og forædlingsvirksomheder udgør et vigtigt led i de globale forsyningskæder for mineraler, eftersom det typisk er det sidste led, hvor der kan sikres en effektiv due diligence-praksis ved at indsamle, offentliggøre og kontrollere oplysninger om mineralernes oprindelse og leverandørkæden. Efter dette forarbejdningsled anses det ofte for umuligt at spore mineralernes oprindelse. Dette gælder tilsvarende for genbrugte metaller, der har gennemgået endnu flere trin i forarbejdningsprocessen. En EU-liste over ansvarlige smelterier og forædlingsvirksomheder kan derfor skabe gennemsigtighed og sikkerhed for due diligence-praksis i forsyningskæden til gavn for virksomheder længere fremme i kæden. I overensstemmelse med OECD's due diligence-retningslinjer bør tidlige forarbejdningsled såsom smelterier og forædlingsvirksomheder gennemgå en uafhængig tredjepartsaudit af deres due diligence-praksis i forsyningskæden, inklusive med henblik på at blive optaget på listen over ansvarlige smelterier og forædlingsvirksomheder.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a) Smelterier og forædlingsvirksomheder, der forarbejder og importerer mineraler og koncentrater heraf, bør være forpligtet til at anvende EU-systemet for due diligence-praksis i forsyningskæden.

Begrundelse

Smelterierne og forædlingsvirksomhederne er nøgleaktører i forsyningskæden, eftersom de optræder på det tidspunkt, hvor malmene og koncentraterne deraf forarbejdes. Derfor er de bedst i stand til at indsamle, formidle og kontrollere oplysninger om mineralernes oprindelse og de forskellige operatører, som har haft ansvaret herfor. Af denne grund bør forordningen være bindende for dem.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Betragtning 13 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13b) Samtlige mineraler og metaller, der er omfattet af denne forordning, bør anvendes i overensstemmelse med de heri fastsatte krav. Det er essentielt, at importørerne overholder bestemmelserne i denne forordning.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Betragtning 15

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) For at sikre en korrekt gennemførelse af denne forordning, bør Kommissionen tildeles gennemførelsesbeføjelser. Gennemførelsesbeføjelserne vedrørende listen over ansvarlige smelterier og forædlingsvirksomheder og listen over medlemsstaternes kompetente myndigheder bør udøves i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011.

(15) For at sikre en korrekt gennemførelse af denne forordning, bør Kommissionen tildeles gennemførelsesbeføjelser. Gennemførelsesbeføjelserne vedrørende listen over ansvarlige importører, listen over ansvarlige smelterier og forædlingsvirksomheder og listen over medlemsstaternes kompetente myndigheder bør udøves i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011.

Begrundelse

Ordføreren ønsker at indføje en liste over ansvarlige importører i bilaget til forordningen. Eftersom Kommissionen opstiller disse lister uden meget skønsmæssigt råderum og de ikke rækker ud over enkel implementering, forekommer gennemførelsesretsakter at være det rette valg.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Betragtning 15 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a) Med henblik på at garantere, at denne forordning gennemføres effektivt, bør der fastsættes en toårig overgangsperiode, der sætter Kommissionen i stand til at nedsætte et tredjepartsauditsystem og de ansvarlige importører i stand til at blive fortrolige med deres forpligtelser i henhold til denne forordning.

Begrundelse

Ordføreren er opmærksom på de komplekse udfordringer, dette skaber, men håber, at Kommissionen vil være i stand til at opstille de strukturer, der er nødvendige for at drive dette system, inden for to år.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Betragtning 15 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a) Kommissionen bør regelmæssigt gennemgå sin finansielle bistand og sine politiske forpligtelser over for konfliktramte områder og højrisikoområder, hvor der udvindes tin, tantal, wolfram og guld, navnlig i De Store Søers Område, for at sikre en politisk sammenhæng og tilskynde til og styrke respekten for god regeringsførelse og opretholdelse af retsstaten og frem for alt etisk minedrift.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) Kommissionen bør jævnligt forelægge rapporter for Rådet og Europa-Parlamentet om virkningerne af ordningen. Senest tre år efter ikrafttrædelsen og derefter hvert sjette år bør Kommissionen undersøge, hvordan forordningen fungerer, og hvor effektivt den virker, bl.a. med hensyn til fremme af ansvarlig tilvejebringelse af mineraler, der er omfattet af forordningen, fra konfliktramte områder og højrisikoområder. Rapporterne kan, hvis det er nødvendigt, ledsages af hensigtsmæssige lovgivningsmæssige forslag, som kan omfatte obligatoriske foranstaltninger —

(16) Kommissionen bør jævnligt forelægge rapporter for Europa-Parlamentet og Rådet om virkningerne af ordningen. To år efter ikrafttrædelsen og derefter hvert tredje år bør Kommissionen undersøge, hvordan forordningen fungerer, og hvor effektivt den virker, samt ordningens seneste effekt ude i de berørte områder med hensyn til fremme af ansvarlig tilvejebringelse af mineraler, der er omfattet af forordningen, fra konfliktramte områder og højrisikoområder og rapportere til Europa-Parlamentet og Rådet. Kommissionen bør i gennemførelsen af denne undersøgelse foretage en tilbundsgående undersøgelse og evaluering af alle aspekter af denne forordning inden for rammerne af en integreret tilgang, og dens virkninger og omkostninger, navnlig for smelterier, forædlingsvirksomheder og importører, der overholder due diligence-kravene, enhver mulig afledning af handlen fra mineområder og dens indvirkning på udkommet for mennesker, der arbejder ude i selve de berørte områder, med særligt fokus på ikke-industrialiserede minearbejdere. Endvidere bør undersøgelsen inddrage tilkendegivelser fra de relevante interessehavere, herunder stater, virksomheder, SMV'er og det lokale civilsamfund samt dem, der er direkte påvirket ude i konfliktområderne. Rapporterne kan, hvis det er nødvendigt, ledsages af hensigtsmæssige lovgivningsmæssige forslag, som kan omfatte yderligere obligatoriske foranstaltninger —

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16a) Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik gav i deres fælles meddelelse af 5. marts 2014 tilsagn om at implementere de ledsageforanstaltninger, der skal føre til en integreret EU-tilgang til ansvarlig tilvejebringelse sideløbende med denne forordning, med det formål ikke blot at opnå et højt niveau af deltagelse af selskaber i EU-systemet, jf. som fastsat i denne forordning, men også at sikre en global, sammenhængende og omfattende tilgang til fremme af ansvarlig tilvejebringelse fra konfliktramte områder.

Begrundelse

Konfliktmineraler er ét aspekt af væbnede konflikter. Ofte er de væsentligste drivkræfter andre politiske, økonomiske og sociale årsager, og disse skal tages i betragtning. Det er derfor vigtigt, at denne forordning placeres i en bredere ramme af foranstaltninger, der har til formål at forebygge og afslutte væbnede konflikter.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Denne forordning fastlægger krav til due diligence-praksis i forsyningskæden for EU-importører, der vælger at certificere sig selv som ansvarlige importører af mineraler eller metaller, som indeholder eller består af tin, tantal, wolfram og guld, jf. bilag I.

2. Denne forordning fastlægger krav til due diligence-praksis i forsyningskæden for EU-importører, der vælger at erklære sig selv som ansvarlige importører af mineraler eller metaller, som indeholder eller består af tin, tantal, wolfram og guld, jf. bilag I.

 

(Dette ændringsforslag gælder for hele teksten. Hvis den vedtages, skal der foretages tekniske rettelser i hele teksten.)

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Metaller, der med føje formodes at være genbrugte, er ikke omfattet af denne forordnings anvendelsesområde.

Begrundelse

I overensstemmelse med OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas (OECD's due diligence-retningslinjer) er metaller, der med føje formodes at være genbrugte, ikke omfattet af denne forordnings anvendelsesområde.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) "konfliktramte områder og højrisikoområder": områder, som befinder sig i en væbnet konflikt eller en ustabil situation efter en konflikt, samt områder, som har en svag eller ingen regeringsførelse og sikkerhed, f.eks. fejlslagne stater, og oplever omfattende og systematiske krænkelser af folkeretten, herunder krænkelser af menneskerettighederne

e) "konfliktramte områder og højrisikoområder": områder, som befinder sig i en væbnet konflikt, med hyppigt forekommende voldshandlinger, sammenbrud af den civile infrastruktur, eller en ustabil situation efter en konflikt, samt områder, som har en svag eller ingen regeringsførelse og sikkerhed, f.eks. fejlslagne stater, som kendetegnes ved omfattende og systematiske krænkelser af de i folkeretten fastsatte menneskerettigheder

Begrundelse

Kommissionens foreslåede definition er fortsat vag og kan give anledning til usikkerhed i gennemførelsen. For at skabe juridisk klarhed foreslås det derfor at ændre definitionen.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 2 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g) "importør": enhver fysisk eller juridisk person, som angiver, at mineraler eller metaller, der er omfattet af denne forordning, overgår til fri omsætning som omhandlet i artikel 79 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/199213

g) "importør": enhver fysisk eller juridisk person, som er etableret i Unionen og udfærdiger en erklæring om, at mineraler og metaller, der er omfattet af denne forordning, overgår til fri omsætning, enten i eget navn, eller i navnet på den person, på vegne af hvem erklæringen udfærdiges; en repræsentant, der udfærdiger erklæringen på vegne af en anden person og i dennes navn, eller en repræsentant der handler i eget navn og på vegne af en anden person, anses begge for at være importør i denne forordnings forstand

__________________

 

13 Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1).

 

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Artikel 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ba) "genbrugte metaller": genvundne slutbruger- eller forbrugsafsluttede produkter eller skrot af forarbejdede metaller opstået som led i produktfremstilling; "genbrugte metaller" omfatter overskydende, forældede, defekte og skrottede metaller, der er passende at genbruge i produktionen af tin, tantal, wolfram og/eller guld; delvist forarbejdede mineraler, uforarbejdede mineraler eller biprodukter fra andre malmtyper er ikke genbrugte metaller.

Begrundelse

I overensstemmelse med OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas (OECD's due diligence-retningslinjer) er metaller, der med føje formodes at være genbrugte, ikke omfattet af denne forordnings anvendelsesområde.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Artikel 2 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i) "selvcertificering": den handling, hvorved man erklærer sin forpligtelse til at overholde de krav til ledelsessystem, risikostyring, tredjepartsauditter og fremlæggelse af oplysninger, som er fastsat i denne forordning

i) "selvcertificering": den handling, hvorved man erklærer sin forpligtelse til at overholde de krav til ledelsessystem, risikostyring, tredjepartsoverensstemmelsesvurdering og fremlæggelse af oplysninger, som er fastsat i denne forordning

 

(Dette ændringsforslag gælder for hele teksten. Hvis den vedtages, skal der foretages tekniske rettelser i hele teksten.)

Begrundelse

Dette ændringsforslag indføjer en ide foreslået af Nederlandene, der sigter mod at fremskynde lovgivningsprocessen og som i øjeblikket drøftes i Rådet. Dette ændringsforslag er fremsat for at give Parlamentet mulighed for at drøfte dette forslag tidligt i forløbet og formulere en holdning.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Artikel 2 – litra p

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

p) "ansvarlige smelterier eller forædlingsvirksomheder": smelterier eller forædlingsvirksomheder i den ansvarlige importørs forsyningskæde

p) "ansvarligt smelteri eller forædlingsvirksomhed": smelteri eller forædlingsvirksomhed, der overholder OECD's due diligence-retningslinjer og hvis auditerede rapporter er blevet fremlagt i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, litra c)

Begrundelse

Denne definition omfatter globale smelterier, forædlingsvirksomheder og andre operatører baseret uden for EU i begyndelsen af forsyningskæden.

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Artikel 2 – litra q a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

qa) "brancheordning": en kombination af frivillige forsyningskæde-due-diligence-procedurer, -redskaber og -mekanismer, der er udviklet og bestyret af relevante branchesammenslutninger, herunder tredjepartsoverensstemmelsesvurderinger

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Artikel 2 – litra q b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

qb) "væbnede grupper og sikkerhedsstyrker": de grupper, der henvises til i bilag II i OECD's due diligence-retningslinjer

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Artikel 4 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) vedtage og klart meddele offentligheden og sine leverandører sin politik for forsyningskæden for mineraler og metaller med potentiel oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder

a) vedtage og klart og systematisk meddele offentligheden og sine leverandører sin politik for forsyningskæden for omfattede ressourcer med potentiel oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den ansvarlige importør af mineraler eller metaller, som er omfattet af denne forordning, skal få foretaget audit af en uafhængig tredjepart.

Den ansvarlige importør af mineraler eller metaller, som er omfattet af denne forordning, skal anmode et bemyndiget overensstemmelsesvurderingsorgan om at foretage en overensstemmelsesvurdering efter den i artikel 6a omhandlede overensstemmelsesvurderingsordning.

 

Begrundelse

Dette ændringsforslag indføjer en ide foreslået af Nederlandene, der sigter mod at fremskynde lovgivningsprocessen og som i øjeblikket drøftes i Rådet. Dette ændringsforslag er fremsat for at give Parlamentet mulighed for at drøfte dette forslag tidligt i forløbet og formulere en holdning.

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den uafhængige tredjepart skal

udgår

a) i sin audit tage hensyn til alle de aktiviteter, procedurer og systemer, som den ansvarlige importør anvender for at gennemføre due diligence-praksis i forsyningskæden for mineraler eller metaller, som er omfattet af denne forordning, herunder den ansvarlige importørs forvaltningssystem, risikostyring og fremlæggelse af oplysninger

 

b) fastslå som revisionsmål, om den ansvarlige importørs due diligence-praksis i forsyningskæden er i overensstemmelse med artikel 4, 5 og 7 i denne forordning

 

c) respektere revisionsprincipperne uafhængighed, kompetence og ansvarlighed som fastsat i OECD's due diligence-retningslinjer.

 

Begrundelse

Dette ændringsforslag indføjer en ide foreslået af Nederlandene, der sigter mod at fremskynde lovgivningsprocessen og som i øjeblikket drøftes i Rådet. Dette ændringsforslag er fremsat for at give Parlamentet mulighed for at drøfte dette forslag tidligt i forløbet og formulere en holdning.

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 6a

 

Ordning for overensstemmelsesvurdering

 

Kommissionen vedtager en gennemførelsesretsakt om etablering af en eller flere ordninger for overensstemmelsesvurdering, som

 

a) omfatter alle de aktiviteter, procedurer og systemer, som den ansvarlige importør anvender for at gennemføre due diligence-praksis i forsyningskæden for mineraler eller metaller, som er omfattet af denne forordning, herunder den ansvarlige importørs forvaltningssystem, risikostyring og fremlæggelse af oplysninger

 

og

 

b) tilsikrer formodning om overensstemmelse med de krav, der er opstillet i artikel 4, 5 og 7.

 

Gennemførelsesretsakten vedtages efter den undersøgelsesprocedure, der henvises til i artikel 13, stk. 2a.

Begrundelse

Dette ændringsforslag indføjer en ide foreslået af Nederlandene, der sigter mod at fremskynde lovgivningsprocessen og som i øjeblikket drøftes i Rådet. Dette ændringsforslag er fremsat for at give Parlamentet mulighed for at drøfte dette forslag tidligt i forløbet og formulere en holdning.

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Artikel 6 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 6b

 

Bemyndigelse af overensstemmelsesvurderingsorganer

 

1. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen og de øvrige medlemsstater, hvilke organer der er bemyndiget til som uafhængig tredjepart at udføre overensstemmelsesvurderingsopgaver i henhold til denne forordning.

 

2. Kommissionen offentliggør listen over bemyndigede organer, jf. stk. 1, med angivelse af de tildelte identifikationsnumre og de aktiviteter, til hvilke de er blevet bemyndiget. Kommissionen holder listen ajourført.

 

3. Medlemsstaterne må kun bemyndige overensstemmelsesvurderingsorganer, som opfylder kravene i artikel 6c.

 

4. Overensstemmelsesvurderingsorganer, som er akkrediteret i henhold til forordning (EF) nr. 765/2008 under henvisning til en passende harmoniseret akkrediteringsstandard baseret på en udpeget overensstemmelsesvurderingsordning, anses for at overholde kravene i artikel 6c.

 

5. Hvis en bemyndigende myndighed har konstateret eller er blevet orienteret om, at et bemyndiget organ ikke længere opfylder kravene i artikel 6c, eller at det ikke opfylder sine forpligtelser, skal den bemyndigende myndighed begrænse, suspendere eller inddrage bemyndigelsen, alt efter hvad der er mest hensigtsmæssigt, og afhængigt af i hvor høj grad kravene eller forpligtelserne ikke er blevet opfyldt. Den skal straks underrette Kommissionen og de øvrige medlemsstater herom.

 

6. Hvis en bemyndigelse begrænses, suspenderes eller inddrages, eller hvis det bemyndigede organ har indstillet sine aktiviteter, træffer den bemyndigende medlemsstat de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at dette organs sager enten behandles af et andet bemyndiget organ eller stilles til rådighed for den ansvarlige bemyndigende myndighed efter disses anmodning.

Begrundelse

Dette ændringsforslag indføjer en ide foreslået af Nederlandene, der sigter mod at fremskynde lovgivningsprocessen og som i øjeblikket drøftes i Rådet. Dette ændringsforslag er fremsat for at give Parlamentet mulighed for at drøfte dette forslag tidligt i forløbet og formulere en holdning.

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Artikel 6 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 6c

 

Krav til overensstemmelsesvurderingsorganer, der søger om bemyndigelse

 

1. Et overensstemmelsesvurderingsorgan skal være oprettet i henhold til national ret og have status som juridisk person.

 

2. Et overensstemmelsesvurderingsorgan skal være et tredjepartsorgan, der er uafhængigt af den importør, det vurderer, såvel som af smelteriet eller forædlingsvirksomheden, dettes/dennes datterselskaber, rettighedshavere, entreprenører, leverandører og virksomheder, der samarbejder om overensstemmelsesvurderingen.

 

Et organ, der tilhører en erhvervsorganisation eller brancheforening, som repræsenterer virksomheder, der importerer, smelter eller forædler mineraler, som det vurderer, kan anses for at være et sådant organ, hvis det dokumenteres, at det er uafhængigt og fri for enhver interessekonflikt.

 

3. Overensstemmelsesvurderingsorganet, dets øverste ledelse og det personale, der er ansvarligt for at foretage overensstemmelsesvurdering, må ikke være importør, smelteri eller forædlingsvirksomhed af tin, tantal og wolfram og deres malme samt guld.

 

Et overensstemmelsesvurderingsorgan, dets øverste ledelse og det personale, der udfører overensstemmelsesvurderingsopgaverne, må ikke være direkte impliceret i handel med og smeltning og forædling af tin, tantal og wolfram og deres malme samt guld eller repræsentere parter, der er involveret i disse aktiviteter. De må ikke deltage i aktiviteter, som kan være i strid med deres objektivitet og integritet i forbindelse med de overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, de er bemyndiget til at udføre. Dette gælder navnlig rådgivningstjenester.

 

Overensstemmelsesvurderingsorganet sikrer, at dets dattervirksomheders eller underentreprenørers aktiviteter ikke påvirker fortroligheden, objektiviteten og uvildigheden af dets overensstemmelsesvurderingsaktiviteter.

 

5. Overensstemmelsesvurderingsorganet og dets personale udfører overensstemmelsesvurderingsaktiviteterne med den størst mulige faglige integritet og den nødvendige tekniske kompetence på det specifikke område og må ikke påvirkes af nogen form for pression eller incitament, navnlig af økonomisk art, som kan have indflydelse på deres afgørelser eller resultaterne af deres overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, særlig fra personer eller grupper af personer, som har en interesse i resultaterne af disse aktiviteter.

 

6. Overensstemmelsesvurderingsorganet skal kunne gennemføre alle de overensstemmelsesvurderingsopgaver, som pålægges det i henhold til artikel 6, litra d), og til hvilke det er blevet bemyndiget, uanset om disse opgaver udføres af overensstemmelsesvurderingsorganet selv eller på dets vegne og på dets ansvar.

 

Et overensstemmelsesvurderingsorgan skal til enhver tid og for hver overensstemmelsesvurderingsprocedure, som det er blevet bemyndiget til, råde over det/de fornødne:

 

a) personale med teknisk viden og tilstrækkelig og relevant erfaring til at udføre overensstemmelsesvurderingsopgaverne

 

b) beskrivelser af de procedurer, i henhold til hvilke overensstemmelsesvurderingen foretages, således at gennemsigtigheden og muligheden for at reproducere disse procedurer sikres; det skal have indført hensigtsmæssige politikker og procedurer, som skelner mellem de opgaver, det udfører i sin egenskab af bemyndiget organ, og enhver anden form for aktivitet

 

c) procedurer, der sætter det i stand til at udføre sine aktiviteter under hensyn til de pågældende virksomheders størrelse, den sektor, som de opererer indenfor, og deres struktur, til, hvor kompleks den pågældende produktteknologi er, og til produktionsprocessens masse- eller seriemæssige karakter.

 

Det skal råde over de fornødne midler til at udføre de tekniske og administrative opgaver, der er forbundet med overensstemmelsesvurderingsarbejdet på en passende måde, og det skal have adgang til alt nødvendigt udstyr og alle nødvendige faciliteter.

 

7. Det personale, som udfører overensstemmelsesvurderingsopgaverne, skal være i besiddelse af:

 

a) en solid teknisk og faglig uddannelse inden for alle de overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, som organets bemyndigelse dækker

 

b) et tilstrækkeligt kendskab til kravene vedrørende de vurderinger, de foretager, og den nødvendige bemyndigelse til at udføre disse vurderinger

 

c) et tilstrækkeligt kendskab til og en tilstrækkelig forståelse af de væsentlige krav, de relevante harmoniserede standarder og EU's relevante harmoniseringslovgivning og gennemførelsesbestemmelser

 

d) den nødvendige færdighed i at udarbejde de certifikater, redegørelser og rapporter, som dokumenterer, at der er foretaget vurderinger.

 

8. Der skal være sikkerhed for overensstemmelsesvurderingsorganernes, deres øverste ledelses og vurderingspersonalets uvildighed.

 

Aflønningen af et overensstemmelsesvurderingsorgans øverste ledelse og vurderingspersonale må ikke afhænge af, hvor mange vurderinger de udfører, eller hvordan vurderingerne falder ud.

 

9. Overensstemmelsesvurderingsorganerne skal tegne ansvarsforsikring, medmindre staten har overtaget ansvaret efter national lov, eller medlemsstaten selv er direkte ansvarlig for overensstemmelsesvurderingen.

 

10. Overensstemmelsesvurderingsorganets personale har tavshedspligt med hensyn til alle oplysninger, det kommer i besiddelse af ved udførelsen af sine opgaver i henhold til artikel 6, litra d), eller enhver bestemmelse i en national lov, som gennemfører den, undtagen over for de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor aktiviteterne udføres. Ejendomsrettigheder beskyttes.

Begrundelse

Dette ændringsforslag indføjer en ide foreslået af Nederlandene, der sigter mod at fremskynde lovgivningsprocessen og som i øjeblikket drøftes i Rådet. Dette ændringsforslag er fremsat for at give Parlamentet mulighed for at drøfte dette forslag tidligt i forløbet og formulere en holdning.

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Artikel 6 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 6d

 

Bemyndigede overensstemmelsesvurderingsorganers forpligtelser

 

1. Det bemyndigede overensstemmelsesvurderingsorgan skal foretage overensstemmelsesvurdering i henhold til en overensstemmelsesvurderingsordning, der er udpeget efter artikel 6a.

 

2. Hvis et bemyndiget overensstemmelsesvurderingsorgan finder, at kravene i overensstemmelsesvurderingsordningen ikke er opfyldt af importøren, pålægger det importøren at tage korrigerende foranstaltninger og udsteder ikke overensstemmelsescertifikat.

 

3. Hvis et bemyndiget overensstemmelsesvurderingsorgan i forbindelse med overensstemmelsesovervågning, efter at der er udstedt et certifikat, finder, at et produkt ikke længere opfylder kravene fastsat i overensstemmelsesvurderingsordningen, pålægger det importøren straks at afhjælpe dette og suspenderer eller inddrager om nødvendigt certifikatet.

 

4. Hvis der ikke træffes afhjælpende foranstaltninger, eller hvis disse ikke har den ønskede virkning, skal det bemyndigede organ efter omstændighederne begrænse, suspendere eller inddrage eventuelle certifikater.

Begrundelse

Dette ændringsforslag indføjer en ide foreslået af Nederlandene, der sigter mod at fremskynde lovgivningsprocessen og som i øjeblikket drøftes i Rådet. Dette ændringsforslag er fremsat for at give Parlamentet mulighed for at drøfte dette forslag tidligt i forløbet og formulere en holdning.

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) uafhængige tredjepartsauditter gennemført i overensstemmelse med artikel 6 i denne forordning.

c) det certifikat, der er udstedt som resultat af den overensstemmelsesvurdering, der blev gennemført af en tredjepart i overensstemmelse med artikel 6 i denne forordning.

Begrundelse

Dette ændringsforslag indføjer en ide foreslået af Nederlandene, der sigter mod at fremskynde lovgivningsprocessen og som i øjeblikket drøftes i Rådet. Dette ændringsforslag er fremsat for at give Parlamentet mulighed for at drøfte dette forslag tidligt i forløbet og formulere en holdning.

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) uafhængige tredjepartsauditter af alle de ansvarlige smelterier eller forædlingsvirksomheder i importørens forsyningskæde, som er gennemført i overensstemmelse med det anvendelsesområde og de revisionsmål og -principper, der er fastsat i artikel 6 i denne forordning

b) certifikater udstedt af det uafhængige tredjepartsorgan for overensstemmelsesvurdering vedrørende hvert af de ansvarlige smelterier eller forædlingsvirksomheder i importørens forsyningskæde, som er gennemført i overensstemmelse med det anvendelsesområde og de revisionsmål og -principper, der er fastsat i artikel 6 i denne forordning

Begrundelse

Dette ændringsforslag indføjer en ide foreslået af Nederlandene, der sigter mod at fremskynde lovgivningsprocessen og som i øjeblikket drøftes i Rådet. Dette ændringsforslag er fremsat for at give Parlamentet mulighed for at drøfte dette forslag tidligt i forløbet og formulere en holdning.

Ændringsforslag  40

Forslag til forordning

Artikel 7 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 7a

 

Liste over ansvarlige importører

 

1. Kommissionen vedtager og offentliggør på grundlag af de oplysninger, som medlemsstaterne fremlægger i deres rapporter i henhold til artikel 15, en afgørelse med en liste med navne og adresser på ansvarlige importører af mineraler og metaller, der er omfattet af denne forordnings anvendelsesområde.

 

2. Kommissionen vedtager listen i overensstemmelse med modellen i bilag Ia og i overensstemmelse med den udvalgsprocedure, der er omhandlet i artikel 13, stk. 2.

 

3. Kommissionen ajourfører og offentliggør, herunder på internettet, rettidigt oplysningerne på listen. Kommissionen sletter de navne på importører fra listen, som i tilfælde af utilstrækkelige genoprettende tiltag fra de ansvarlige importørers side ikke længere anerkendes som ansvarlige importører af medlemsstaterne, jf. artikel 14, stk. 3.

Begrundelse

Ordføreren ønsker at skabe synlighed omkring selskabernes indsats for at påtage sig forpligtelser inden for dette område. Med henblik på at opnå dette ønsker ordføreren, at Kommissionen opstiller en liste over ansvarlige importører på grundlag af rapporter om medlemsstaternes implementering af forordningen. Denne liste kan give selskaberne en yderligere tilskyndelse til at deltage i ordningen og på baggrund af positiv (medie)opmærksomhed en impuls til konkurrenter til at gøre det samme.

Ændringsforslag  41

Forslag til forordning

Artikel 7 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 7b

 

Mærkatet "ansvarlig EU-importør"

 

1. Medlemsstaternes kompetente myndigheder udstedes mærkatet "ansvarlig EU-importør" til de ansvarlige importører.

 

2. I tilfælde af manglende overensstemmelse med denne forordning kan medlemsstaternes kompetente myndigheder inddrage eller suspendere mærkatet "ansvarlig EU-importør".

 

3. Kommissionen fastlægger den grafiske udformning af mærkatet "ansvarlig EU-importør".

Ændringsforslag  42

Forslag til forordning

Artikel 7 c (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 7c

 

Brancheordninger

 

1. Relevante industrisammenslutninger kan i overgangsperioden indsende ansøgning til Kommissionen om at få en brancheordning anerkendt som værende lig de i denne forordning fastlagte krav.

 

Ansøgningen skal underbygges med dokumentation og oplysninger.

 

2. De i stk. 1 omhandlede ansøgninger kan kun indgives for så vidt angår brancheordninger, der eksisterer på tidspunktet for denne forordning.

 

3. Finder Kommissionen på grundlag af den dokumentation og de oplysninger, der forelægges i henhold til denne artikels stk. 1, at brancheordningen, når denne implementeres på effektiv vis af en ansvarlig importør, sætter denne ansvarlige importør i stand til at opfylde sine forpligtelser i henhold til artikel 4, 5, 6 og 7, tilstår Kommissionen ækvivalensanerkendelse.

 

4. Interesserede parter underretter Kommissionen om alle ændringer eller ajourføringer af brancheordningen, til hvilken der er tilstået ækvivalensanerkendelse i overensstemmelse med stk. 3.

 

5. Kommissionen tilbagekalder ækvivalensanerkendelsen, hvis det fastslås, at ændringer eller ajourføringer i en brancheordning kompromitterer en ansvarlig importørs evne til at efterleve sine forpligtelser, jf. artikel 4, 5, 6 og 7, eller hvis gentagne eller væsentlige tilfælde af ansvarlige importørers manglende efterlevelse hidfører fra mangler ved ordningen.

 

6. Kommissionen opretter og ajourfører et internetbaseret register over brancheordninger, der er tilstået ækvivalensanerkendelse.

 

7. Ansvarlige importører af mineraler og metaller, der kan fastslås at være blevet tilvejebragt udelukkende fra parter, der er certificeret af en brancheordning, der er tilstået ækvivalensanerkendelse eller som selv er blevet certificeret af en brancheordning, der er blevet tilstået ækvivalensanerkendelse, fritages fra uafhængig tredjepartsauditter. Brancheordningens certificering fremsendes til de kompetente myndigheder.

Begrundelse

The rapporteur wants to avoid duplication of audits and ensure coherence with the existing industry schemes, recognizing the responsible efforts already done by industry associations. To that end, the rapporteur wants to create a procedure for recognition of equivalence after verification by the Commission. A procedure for withdrawal of the recognition is included as well. For the sake of efficiency for the responsible importers, the rapporteur wants to give publicity to this list on internet. Your rapporteur also wants responsible importers that sourced from an industry scheme for which a recognition of equivalence has been granted to be exempted from the independent third party audit.

Ændringsforslag  43

Forslag til forordning

Artikel 7 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 7d

 

Due diligence-forpligtelser påhvilende smelterier og forædlingsvirksomheder

 

1. EU-baserede smelterier og forædlingsvirksomheder, som forarbejder og importerer mineraler og koncentrater deraf, er forpligtet til at indføre EU-ordningen om due diligence-praksis i forsyningskæden eller en due diligence-ordning anerkendt som ækvivalent af Kommissionen.

 

2. Medlemsstaternes kompetente myndigheder skal sikre, at smelterier og forædlingsvirksomheder på behørig vis anvender EU's due diligence-system. Ved manglende overholdelse af disse forpligtelser sender myndighederne smelteriet eller forædlingsvirksomheden en meddelelse desangående med anmodning om at træffe de fornødne udbedrende foranstaltninger for at opfylde kravene i EU-ordningen om due diligence-praksis. I tilfælde af vedvarende manglende overholdelse pålægger medlemsstaternes kompetente myndigheder sanktioner for overtrædelse af denne forordning. Sanktionerne bortfalder, når smelteriet eller forædlingsvirksomheden overholder bestemmelserne i denne forordning.

Begrundelse

De europæiske smelterier og forædlingsvirksomheder er nøgleaktører i forsyningskæden, eftersom de optræder på det tidspunkt, hvor malmene og koncentraterne deraf forarbejdes. Derfor er de bedst i stand til at indsamle, formidle og kontrollere oplysninger om mineralernes oprindelse og de forskellige operatører, som har haft ansvaret herfor. Af denne grund bør forordningen være bindende for dem.

Ændringsforslag  44

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. På grundlag af de oplysninger, som medlemsstaterne fremlægger i deres rapporter i henhold til artikel 15, vedtager og offentliggør Kommissionen en afgørelse med en liste med navne og adresser på ansvarlige smelterier og forædlingsvirksomheder, som forarbejder mineraler, der er omfattet af denne forordning.

1. På grundlag af de oplysninger, som medlemsstaterne fremlægger i deres rapporter i henhold til artikel 15, vedtager og offentliggør Kommissionen en afgørelse med en liste med navne og adresser på ansvarlige smelterier og forædlingsvirksomheder.

Begrundelse

Listen i Kommissionens dokument er defineret som en liste over alle smelterier og forædlingsvirksomheder i en ansvarlig importørs forsyningskæde, uanset om de pågældende smelterier eller forædlingsvirksomheder, i eller uden for EU, opfylder standarderne i OECD's retningslinjer. For at gøre listen til et virkeligt incitament bør de f.eks. offentligt aflægge rapport om deres due diligence og stille deres audit til rådighed i overensstemmelse med OECD's retningslinjer. Dette system burde også være åbent for smelterier/forædlingsvirksomheder, der ikke i øjeblikket befinder sig i europæiske virksomheders forsyningskæde.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kommissionen udpeger på den i stk. 1 omhandlede liste de ansvarlige smelterier og forædlingsvirksomheder, som tilvejebringer mineraler – i det mindste delvist – fra konfliktramte områder og højrisikoområder.

2. Kommissionen udpeger på den i stk. 1 omhandlede liste de ansvarlige smelterier og forædlingsvirksomheder, som tilvejebringer mineraler – i det mindste delvist – fra konfliktramte områder og højrisikoområder. Denne liste skal udarbejdes under hensyntagen til eksisterende, tilsvarende due diligence-ordninger inden for branchen, i offentligt regi eller andre steder, der dækker de mineraler og metaller, der er omfattet af denne forordning.

Ændringsforslag  46

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager listen i overensstemmelse med modellen i bilag II og den forskriftsprocedure, der er omhandlet i artikel 13, stk. 2. OECD's sekretariat høres.

3. Kommissionen vedtager listen ved anvendelse af modellen i bilag II og i overensstemmelse med den rådgivningsprocedure, der er omhandlet i artikel 13, stk. 2. OECD's sekretariat høres.

Begrundelse

Ordføreren ændrer ordvalget angående udvalgsprocedure ved at anvende de rette modeller og ved at bringe artikel 9, stk. 2, i overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, hvori rådgivningsproceduren foreslås.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Kommissionen ajourfører oplysningerne på listen med jævne mellemrum. Kommissionen fjerner navne på smelterier og forædlingsvirksomheder fra listen, som ikke længere anerkendes af medlemsstaterne som ansvarlige importører i overensstemmelse med artikel 14, stk. 3, eller navne på smelterier og forædlingsvirksomheder i forsyningskæden for importører, der ikke længere anerkendes som ansvarlige.

4. Kommissionen ajourfører og offentliggør, herunder på internettet, oplysningerne på listen med jævne mellemrum. Kommissionen fjerner navne på smelterier og forædlingsvirksomheder fra listen, som ikke længere anerkendes af medlemsstaterne som ansvarlige importører i overensstemmelse med artikel 14, stk. 3, eller navne på smelterier og forædlingsvirksomheder i forsyningskæden for importører, der ikke længere anerkendes som ansvarlige.

Ændringsforslag  48

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kommissionen træffer afgørelse om offentliggørelse, bl.a. på internettet, af en liste over kompetente myndigheder i overensstemmelse med modellen i bilag III og den forskriftsprocedure, der er omhandlet i artikel 13, stk. 2. Kommissionen ajourfører listen regelmæssigt.

2. Kommissionen træffer afgørelse om offentliggørelse, bl.a. på internettet, af en liste over kompetente myndigheder ved anvendelse af modellen i bilag III og i overensstemmelse med den rådgivningsprocedure, der er omhandlet i artikel 13, stk. 2. Kommissionen ajourfører listen regelmæssigt.

Begrundelse

Ordføreren ændrer ordvalget angående udvalgsprocedure ved at anvende de rette modeller og ved at bringe artikel 9, stk. 2, i overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, hvori rådgivningsproceduren foreslås.

Ændringsforslag  49

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Det i stk. 1 omhandlede tilsyn gennemføres på grundlag af en risikoanalyse. Desuden kan der foretages tilsyn, når en kompetent myndighed er i besiddelse af relevante oplysninger, herunder på grundlag af begrundet mistanke fra tredjemands side vedrørende en ansvarlig importørs overholdelse af denne forordning.

2. Det i stk. 1 omhandlede tilsyn gennemføres på grundlag af en risikoanalyse. Desuden skal der foretages tilsyn, når en kompetent myndighed er i besiddelse af relevante oplysninger, herunder på grundlag af begrundet mistanke fra tredjemands side vedrørende en ansvarlig importørs overholdelse af denne forordning.

Begrundelse

Ordføreren ønsker at sikre, at en medlemsstats kompetente myndighed ikke misbruger sine skønsmæssige beføjelser og vil foretage kontrol, når den kommer i besiddelse af relevante, dokumenterede påstande. Ordføreren ønsker derfor at lade "kan" erstatte med "skal".

Ændringsforslag  50

Forslag til forordning

Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 11a

 

Etablering af et "EU-ansvarscertifikat" i form af et mærkat til selskaber længere fremme i forsyningskæden

 

1. Selskaber, som opererer længere fremme i forsyningskæden og iagttager due diligence-praksis baseret på OECD's due diligence-retningslinjer eller en ækvivalent due diligence-ordning, der er anerkendt i henhold til denne forordning, kan tildeles et "EU-ansvarscertifikat".

 

2. EU-baserede selskaber, der opererer længere fremme i forsyningskæden og som ønsker at blive certificeret, kan ansøge herom hos medlemsstaternes kompetente myndigheder med udførlig redegørelse for de due diligence-foranstaltninger, de har truffet.

 

3. Medlemsstaternes kompetente myndigheder kan på grundlag af kriterier fastsat af Kommissionen certificere EU-baserede selskaber længere fremme i mineralforsyningskæden. Brancheordninger kan anerkendes som ækvivalente med kravene i denne forordning.

 

4. Kommissionen fastlægger den grafiske udformning af mærkatet for "EU-ansvarscertifikatet".

Ændringsforslag  51

Forslag til forordning

Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 12a

 

Kommissionen udarbejder med henblik på at skabe klarhed og sikkerhed for og sammenhæng mellem erhvervsdrivende, navnlig SMV'er, og i samråd med EU-Udenrigstjenesten og OECD ikke-bindende retningslinjer i form af en håndbog til selskaber, hvori der redegøres for den bedste fremgangsmåde til at efterleve kriterierne for de områder, der er omfattet af dette direktiv. Denne håndbog skal være baseret på definitionen af konfliktramte områder og højrisikoområder, jf. artikel 2, litra e), i denne forordning, og under hensyntagen til OECD's due diligence-retningslinjer på dette område.

Ændringsforslag  52

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Når udvalgets udtalelse indhentes efter en skriftlig procedure, afsluttes proceduren uden noget resultat, hvis formanden for udvalget træffer beslutning herom, eller et simpelt flertal af udvalgsmedlemmerne anmoder herom inden for fristen for afgivelse af udtalelsen.

udgår

Begrundelse

Ordføreren er af den opfattelse, at der ikke er nogen begrundelse for at inkludere ikke-udtalelsesklausulen i denne rapport, og foreslår derfor at lade anden del af artikel 13, stk. 2, udgå.

Ændringsforslag  53

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

Begrundelse

Dette ændringsforslag indføjer en ide foreslået af Nederlandene, der sigter mod at fremskynde lovgivningsprocessen og som i øjeblikket drøftes i Rådet. Dette ændringsforslag er fremsat for at give Parlamentet mulighed for at drøfte dette forslag tidligt i forløbet og formulere en holdning.

Ændringsforslag  54

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Tre år efter ikrafttrædelsen af denne forordning og derefter hvert sjette år gennemgår Kommissionen, hvordan denne forordning fungerer, og hvor effektivt den virker, bl.a. med hensyn til fremme af og omkostningerne ved ansvarlig tilvejebringelse af de mineraler, som er omfattet af denne forordning, fra konfliktramte områder og højrisikoområder. Kommissionen forelægger denne vurderingsrapport for Europa-Parlamentet og Rådet.

3. To år efter datoen for anvendelse af denne forordning og derefter hvert tredje år gennemgår Kommissionen, hvordan denne forordning fungerer, hvor effektivt den virker og ordningens seneste effekt både i EU og ude i de berørte områder, bl.a. med hensyn til fremme af og omkostningerne ved ansvarlig tilvejebringelse af de mineraler, som er omfattet af denne forordning, fra konfliktramte områder og højrisikoområder. Kommissionen forelægger denne vurderingsrapport for Europa-Parlamentet og Rådet.

 

Kommissionen foretager via tilsynsprocessen:

 

– en evaluering af, hvorvidt det er gennemførligt for foretagender længere fremme i processen at indkredse og, så vidt deres muligheder rækker, gennemgå due diligence-processen hos smelterier og forædlingsvirksomheder i deres forsyningskæde og vurdere, hvorvidt de efterlever de due diligence-foranstaltninger, der er fremlagt i OECD's due diligence-retningslinjer

 

– en analyse af muligheden for at indføje nye mineraler og metaller under denne forordnings anvendelsesområde på grundlag af en behørig konsekvensanalyse, og hvor der er tilstrækkeligt erfaring og ekspertise i due diligence-praksis i forsyningskæden for et givent mineral eller metal.

Ændringsforslag  55

Forslag til forordning

Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 15a

 

Ledsageforanstaltninger

 

1. Kommissionen forelægger, hvis hensigtsmæssigt, et lovforslag inden for overgangsperioden, der opstiller ledsageforanstaltninger med henblik på at styrke forordningens effektivitet på linje med den fælles meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet med titlen "Ansvarlig tilvejebringelse af mineraler med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder: Hen imod en integreret EU-strategi" (JOIN(2014)8).

 

Ledsageforanstaltninger med henblik på at sikre en integreret EU-tilgang til forpligtelsen til ansvarlig tilvejebringelse skal fastsætte:

 

a) støtte til ansvarlige tilvejebringelsesvirksomheder i form af incitamenter, teknisk bistand og vejledning til virksomheder under hensyntagen til små og mellemstore virksomheders situation og deres position i forsyningskæden med henblik på at lette overholdelsen af kravene i denne forordning

 

b) igangværende politikdialoger med tredjelande og andre interessehavere, herunder muligheden for harmonisering med nationale og regionale certificeringssystemer og samarbejde med offentlig-private initiativer

 

c) fortsat, målrettet udviklingssamarbejde med tredjelande, især støtte til markedsføring af ikke-konfliktmineraler og til at sætte lokale virksomheder bedre i stand til at overholde denne forordning

 

d) tæt samarbejde med medlemsstaterne om iværksættelsen af komplementære initiativer på området forbruger-, investor- og kundeinformation og yderligere incitamenter for ansvarlig forretningsskik og resultatopnåelsesklausuler i offentlige kontrakter, der undertegnes af de nationale myndigheder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU

 

2. Kommissionen forelægger en årlig rapport om resultaterne af de ledsageforanstaltninger, der er gennemført i henhold til stk. 1, og deres indvirkning og virkning.

Ændringsforslag  56

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Denne forordning anvendes fra …*

 

___________________________

 

*EUT: Indsæt venligst dato: to år efter denne forordnings ikrafttræden.


BEGRUNDELSE

Den 5. marts 2014 fremlagde Europa-Kommissionen et lovforslag, der havde til formål at gøre det vanskeligere for væbnede grupper i konfliktramte, højrisikoområder at finansiere deres aktiviteter gennem minedrift og handel med mineraler. Fokus på denne tilgang er at gøre det lettere for selskaber at udvinde tin, tantal, wolfram og guld på ansvarlig vis og fremme legitime handelskanaler.

Historisk kontekst

Dette forslag er et EU-bidrag til de internationale bestræbelser på at imødegå problemerne i de lande, der er ressourcerige, men sårbare over for væbnet konflikt, såsom i de Store Søers Område, og tage ved lære af disse bestræbelser. De to mest kendte foranstaltninger blev vedtaget i henholdsvis 2011 og 2010: OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas (OECD's due diligence-retningslinjer) og paragraf 1502 i USA's Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act.

Indhold

Kommissionen foreslår et udkast til forordning, delvist som svar på flere beslutninger fra Parlamentet, der opstiller et EU-system for selvcertificering for importører, der ønsker at importere tin, tantal, wolfram og guld til EU under ansvarlige former. Selvcertificering kræver, at EU-importører af disse metaller og deres malme til at udvise "due diligence" – dvs. at undgå at gøre skade i ude i de berørte områder – ved at overvåge og administrere deres køb og salg i tråd med de fem trin, som fremgår af retningslinjerne om due diligence udarbejdet af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling. Forordningen giver EU-importører en mulighed for at uddybe de igangværende bestræbelser på at sørge for en ren forsyningskæde, når der handles legitimt med operatører i konfliktramte områder. Med henblik på at højne den offentlige ansvarlighed for smelterier og forædlingsvirksomheder, øge forsyningskædens gennemsigtighed og befordre ansvarlig mineraludvinding bestræber EU sig på at offentliggøre en årlig liste over "ansvarlige smelterier og forædlingsvirksomheder" i EU og på globalt plan. EU er med mere end 400 importører af disse malm- og metalsorter blandt de allerstørste markeder for tin, tantal, wolfram og guld.

Støtte til Kommissionens forslag

Ordføreren støtter overordnet set Kommissionens forslag til forordning. Forslaget fokuserer på det mest virkningsfulde niveau i EU's forsyningskæde for disse mineraler, nemlig smelterierne og forædlingsvirksomhederne, med henblik på at lette tilstrømningen af due diligence-information helt ned til slutbrugeren. Smelterier og forædlingsvirksomheder er det sidste led, hvor mineralernes kan spores. Alle oplysninger, der kan fremskaffes fra smelterierne og forædlingsvirksomhederne om deres leverandører er vigtige for due diligence. Kommissionens forslag sætter EU-baserede virksomheder bedre i stand til at efterleve Dodd Frank-kravene.

Ordføreren er endvidere enig i, at dette EU-system (ligesom OECD-retningslinjerne) bør omfatte alle konfliktramte områder og højrisikoområder. Til forskel fra den amerikanske Dodd Frank-lov, der hidtil kun har fokuseret på de Store Søers område, ønsker EU, at alle selskaber i verden undgår at gøre skade. Ordføreren er af den opfattelse, at EU ikke bør opstille en liste over konfliktramte områder og højrisikoområder, men i stedet bør forsyne selskaberne med redskaberne til at efterleve due diligence via en håndbog.

Ordføreren tilslutter sig også den frivillige tilgang, der afspejles i Kommissionens forslag. Ordføreren er af den overbevisning, at markedspresset i det lille, gennemskuelige marked for importører, smelterier og forædlingsvirksomheder, bør føre til et øget omfang af deltagelse. Ordføreren glæder sig over de ledsageforanstaltninger, der er indeholdt i den medfølgende meddelelse(1) om at fremme et højt niveau af deltagelse, og håber, at disse foranstaltninger ikke blot kan blive implementeret sideløbende med forordningen, men at Parlamentet også vil blive holdt underrettet om implementeringen.

Derudover er ordføreren af den mening, at valget af frivillig tilgang sætter EU i stand til at arbejde mere effektivt med den due diligence-praksis i forsyningskæden, der er udviklet af erhvervssammenslutninger, og som i tråd med OECD-retningslinjerne har opstillet samlede standarder for deres respektive områder.

Ansvarlige importører kan kun fremskaffe deres varer fra smelterier/forædlingsvirksomheder med en tredjepartsaudit. EU-systemet vil derfor via disse auditter give en god indblik i leverandører og miner. En gradvis stigning i antallet af auditerede smelterier vil muliggøre tilpasning af sektoren til reglerne uden at medføre udsving i udbuddet.

Den frivillige tilgang vil gøre det interessant for de mest progressive blandt de ansvarlige selskaber at deltage. Denne gruppe vil gradvist vokse på grund af konkurrencepresset på markedet. Selskaber kan vælge at tilslutte sig i deres eget tempo. En beslutning om at tilslutte sig kan være velforberedt og omkostninger og indvirkninger være begrænsede.

Ordføreren ønsker at arbejde med ansvarlige virksomheder for at undgå midlertidig forsyningsknaphed, undgå at reducere de økonomiske aktiviteter i konfliktramte områder og for at fremme legitim handel.

Direktivet om ikke-finansiel rapportering

Ordføreren går ind for at anvende eksisterende redskaber til at fremme rapportering om due diligence-praksis i forsyningskæden for mineralhandel. Direktivet om offentliggørelse af ikkefinansielle oplysninger og oplysninger om diversitet for visse store selskaber og grupper forpligter større selskaber med mere end 500 ansatte til at fremlægge oplysninger om firmapolitik om menneskerettigheder, korruptionsbekæmpelse og due diligence-praksis i forsyningskæden. Direktivet bestemmer, at Kommissionen skal udarbejde retningslinjer i 2016 med henblik på at fremme offentliggørelse af disse oplysninger efter ikrafttrædelsen i 2017. Ordføreren vil bidrage til at overbevise Kommissionen om i disse retningslinjer at inkludere resultatindikatorer vedrørende denne fremlæggelsesforpligtelse, for så vidt angår handel med mineraler omfattet af denne forordnings anvendelsesområde. Problemerne vedrørende selskabets indblanding i handel med konfliktmineraler, med den mulige bivirkning at give næring til konflikten, er for vigtig til at lade ude af betragtning i denne forbindelse. Så snart Kommissionen har givet tilsagn herom, vil rapporteringskrav som dem, der opereres med i OECD-retningslinjerne, også blive operationelle for større EU-selskaber.

Små og mellemstore virksomheder

Ordføreren er af den mening, at SMV'er bør sættes i stand til at deltage i EU-systemet, hvis de ønsker at være en del af de progressive foretagender, men ønsker ikke at tvinge dem. Det er ordførerens holdning, at Kommissionen også i denne henseende har gjort rigtigt i at vælg den frivillige tilgang. Med de rette incitamenter og assistance, som fastsat i de medfølgende foranstaltninger, vil SMV'er kunne blive overtalt til at deltage af egen vilje og i tråd med deres forretningslogik.

Effektivisering af forordningen

Ordføreren fremsætter flere ændringsforslag med det formål at gøre forordningen mere effektiv. For ikke at straffe de miljøvenlige operatører er det ifølge ordføreren korrekt at følge OECD og udelukke metaller, der med føje kan formodes at være genbrugte. Det afspejler således både den praktiske fornuft i OECD-retningslinjerne såvel som den due diligence, der til stadighed vil være brug for, hvis misbrug skal forhindres.

Der er blevet udviklet mange andre due diligence-systemer i forsyningskæden. Ordføreren ønsker at undgå dobbelte auditter. Et frivilligt system bør være så effektivt og virkningsfuldt som muligt. Kommissionen bør udvikle det rette redskab til at evaluer e det arbejde, der finder sted inden for de andre due diligence-systemer i forsyningskæden. Der bør udvikles klare kriterier for at afklare, hvilke af disse systemer der bør anerkendes.

Ordføreren går ind for en treårs-revision som et vigtigt tidspunkt til at opbygge det mest effektive system. Tidspunktet for revisionen skal imidlertid afhænge af, hvornår systemet vil blive taget i drift. Der skal foretages to årlige cyklusser, før der kan gennemføres en grundig revision.

Øget deltagelse i ordningen med de rette incitamenter

Ordføreren ønsker at give maksimal synlighed til de selskaber, der gør det rigtige. Smelteri-listen bør omfatte en kolonne for mineral og gruppere smelterier/forædlingsvirksomheder efter mineral, således at importørerne og andre med lethed kan foretage opslag.

Tilsvarende ønsker ordføreren at opstille en liste over ansvarlige importører. De importører, der beslutter sig for at gøre en ekstra indsats, bør høste anerkendelse herfor og gives mulighed for af samme grund at styrke deres offentlige renomme. En liste over ansvarlige importører vil kunne indfri dette mål.

Ordføreren er af den mening, at importørers og smelteriers/forædlingsvirksomheders deltagelse er afgørende for, at forordningen kan blive en succes. Gennem ledsageforanstaltninger såsom incitamenter for SMV'er vil mange flere importører deltage, hvilket vil forbedre systemet.

Ordføreren ønsker også definitionen af importører udvidet, så den også gør det muligt for handlende at certificere sig selv og deltage i det nye system.

Inddragelse af Parlamentet og udvalgsprocedure

Ordføreren er klar over, at mange praktiske spørgsmål vil blive behandlet inden for rammerne af håndbogen og dokumentet med retningslinjer. Ordføreren ønsker at drøfte med sine kolleger i Parlamentet, hvordan der kan findes den rette balance vedrørende operationel fleksibilitet, for så vidt angår dels implementering og dels korrekt inddragelse af den lovgivende myndighed i vigtige praktiske spørgsmål, såsom de nødvendige tidsintervaller for revisionerne.

Herudover ønsker ordføreren at fremsætte visse ændringsforslag vedrørende udvalgsproceduren. Når forordningen ikke giver Kommissionen nogen skønsmæssige beføjelser, men alene pålægger den at implementere, er gennemførelsesretsakter det mest hensigtsmæssige. Hvis dette forhold imidlertid forandrer sig i lovgivningsprocessen, og Kommissionen får flere skønsmæssige beføjelser som følge af ændringsforslag, vil delegerede restakter måske blive mere hensigtsmæssige.

Ordføreren ønsker allerede nu at afvise den forældede forskriftsprocedure og erstatte den med en rådgivningsprocedure som fremsat af Kommissionen i artikel 13, stk. 2. Endvidere finder ordføreren medtagelsen af ikke-udtalelsesklausulen uacceptabel.

(1)

Fælles meddelelse om ansvarlig udvinding af mineraler med oprindelser i konfliktområder og højrisikoområder: På vej mod en integreret tilgang af 5. marts 2014, (JOIN(2014)8)


UDTALELSE fra Udviklingsudvalget (25.3.2015)

til Udvalget om International Handel

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et EU-system for selvcertificering af due diligence-praksis i forsyningskæden for ansvarlige importører af tin, tantal, wolfram og deres malme samt guld med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder

(COM(2014)0111 – C7‑0092/2014 – 2014/0059(COD))

Ordfører for udtalelse: Bogdan Brunon Wenta

KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren tilslutter sig fuldt ud det vigtigste mål med forslaget, nemlig at bryde forbindelsen mellem konflikt og ulovlig udvinding af mineraler. Det er afgørende at bryde forbindelsen, idet de såkaldte konfliktmineraler undergraver regeringernes håb om inklusiv socioøkonomisk udvikling, god regeringsførelse, retsstat og beskyttelse af menneskerettigheder.

OECD's due diligence-retningslinjer for ansvarlige forsyningskæder for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområder blev vedtaget af OECD's ministerråd den 25. maj 2011. Formålet er at hjælpe virksomheder med at overholde menneskerettighederne og undgå at bidrage til konflikter gennem deres tilvejebringelse af mineraler. OECD's retningslinjer er anerkendt som en frivillig international ramme for due diligence-foranstaltninger, som træffes af virksomheder, som pålægges at indgive en indberetning om konfliktmineraler under afsnit 1502 i Dodd Frank-loven. Retningslinjerne har desuden fået støtte fra De Forenede Nationer, og Lusaka-erklæringen, som blev undertegnet af 11 statsoverhoveder på den internationale konference om De Store Søers Område, erklærer, at OECD-retningslinjernes procedurer og standarder vil blive integreret i de seks redskaber i det regionale initiativ mod ulovlig udvinding af naturressourcer. På trods af den udbredte støtte har anvendelsen af denne frivillige due diligence-ramme været svag (blot 12 %).

Der er risiko for, at Kommissionens forslag, som det ser ud på nuværende tidspunkt, baseret på princippet om ikke at gøre nogen skade, ikke medfører et positivt resultat. Ordføreren er af den opfattelse, at Den Europæiske Union bør udvise lederskab i dette spørgsmål og udarbejde en obligatorisk selvcertificeringsordning for raffinaderier og importører af tin, tantal, wolfram og deres malme samt guld med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder. Denne strategi ville være i overensstemmelse med løsningsmodel IV i Kommissionens konsekvensanalyse.

Dette forslag til forordning kan ikke udelukkende betragtes som et selvstændigt instrument for handelspolitik, og der bør ses ud fra et bredere internationalt perspektiv, herunder udviklingssamarbejde. For at sikre en effektiv gennemførelse er det af afgørende betydning, at de ledsageforanstaltninger, der er beskrevet i den fælles meddelelse med titlen "Ansvarlig tilvejebringelse af mineraler med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder: Hen imod en integreret EU-strategi" (JOIN (2014) 8) gennemføres parallelt med forordningen.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Naturlige mineralressourcer i konfliktramte områder eller højrisikoområder kan – selv om de indebærer et stort potentiale for udvikling – udløse konflikter, hvis indtægterne herfra antænder eller bidrager til fortsættelsen af voldelige konflikter og undergraver de nationale bestræbelser på udvikling, god regeringsførelse og opretholdelse af retsstaten. I disse områder er det afgørende for opretholdelsen af fred og sikkerhed at bryde forbindelsen mellem konflikt og ulovlig udvinding af mineraler.

(1) Naturlige mineralressourcer i konfliktramte områder eller højrisikoområder udløser konflikter – selv om de indebærer et stort potentiale for udvikling, hvis de forvaltes bæredygtigt – og indtægterne herfra antænder eller bidrager til fortsættelsen af voldelige konflikter og undergraver de nationale bestræbelser på udvikling, god regeringsførelse og opretholdelse af retsstaten. I disse områder er det afgørende for opretholdelsen af fred og sikkerhed at bryde forbindelsen mellem konflikt og ulovlig udvinding af mineraler.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a) krænkelser af menneskerettighederne er hyppigt forekommende i udvindingsindustrien og kan omfatte børnearbejde, seksuelle overgreb, menneskeforsvinding, tvangsforflytning og ødelæggelse af rituelt eller kulturelt vigtige steder;

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Den 7. oktober 2010 vedtog Europa-Parlamentet en beslutning, hvori Unionen opfordres til at indføre lovgivning, som svarer til den amerikanske lov om "konfliktmineraler", dvs. paragraf 1502 i Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, og Kommissionen redegjorde i sine meddelelser fra 20119 og 201210 for sin intention om at undersøge, hvordan man kunne forbedre gennemsigtigheden i forsyningskæden, herunder aspekter af due diligence-praksis. I den sidstnævnte meddelelse og i overensstemmelse med de tilsagn, der blev givet på mødet i OECD's ministerråd i maj 2011, er Kommissionen desuden fortaler for mere støtte til og bredere anvendelse af OECD's retningslinjer for multinationale selskaber og OECD's due diligence-retningslinjer – også uden for OECD's medlemslande.

(7) Europa-Parlamentet opfordrede i sine beslutninger af 7. oktober 20108a, af 8. marts 20118b, af 5. juli 20118c og af 26. februar 20148d Unionen til at indføre lovgivning, som svarer til den amerikanske lov om "konfliktmineraler", dvs. paragraf 1502 i Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, og Kommissionen redegjorde i sine meddelelser fra 20119 og 201210 for sin intention om at undersøge, hvordan man kunne forbedre gennemsigtigheden i forsyningskæden, herunder aspekter af due diligence-praksis. I den sidstnævnte meddelelse og i overensstemmelse med de tilsagn, der blev givet på mødet i OECD's ministerråd i maj 2011, er Kommissionen desuden fortaler for mere støtte til og bredere anvendelse af OECD's retningslinjer for multinationale selskaber og OECD's due diligence-retningslinjer – også uden for OECD's medlemslande.

__________________

__________________

 

Europa-Parlamentets beslutning af 7. oktober 2010 om mangler ved beskyttelsen af menneskerettighederne og retsstatsprincipperne i Den Demokratiske Republik Congo.

 

Europa-Parlamentets beslutning af 8. marts 2011 om skat og udvikling - samarbejde med udviklingslandene om fremme af god forvaltningspraksis på skatteområdet.

 

Europa-Parlamentets beslutning af 5. juli 2011 om forbedring af virkningen af EU's udviklingspolitik.

 

Europa-Parlamentets beslutning af 26. februar 2014 om fremme af udvikling gennem ansvarlige forretningsmetoder, herunder udvindingsindustriens rolle i udviklingslande.

9Imødegåelse af udfordringerne på råvaremarkederne og med hensyn til råstoffer, COM(2011) 25 endelig.

9Imødegåelse af udfordringerne på råvaremarkederne og med hensyn til råstoffer, COM(2011) 25 endelig.

10Handel, vækst og udvikling, COM(2012) 22 endelig.

10Handel, vækst og udvikling, KOM(2012) 22 endelig.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) I forbindelse med denne forordning er due diligence-praksis i forsyningskæden en fortløbende, proaktiv og reaktiv proces, hvorved erhvervsoperatører overvåger og styrer deres køb og salg med henblik på at sikre, at de ikke bidrager til konflikter og de negative konsekvenser heraf.

(9) I forbindelse med denne forordning og i overensstemmelse med OECD's due diligence-retningslinjer er due diligence-praksis i forsyningskæden en fortløbende, proaktiv og reaktiv proces, hvorved erhvervsoperatører overvåger og styrer deres køb og salg i begyndelsen af og længere fremme i forsyningskæden med henblik på at sikre, at de overholder menneskerettighederne og ikke bidrager til konflikter og de negative konsekvenser heraf, både direkte i minesektoren og indirekte i de bredere samfund.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) EU-virksomheder har ved den offentlige høring givet udtryk for deres interesse i ansvarlig tilvejebringelse af mineraler og redegjort for aktuelle erhvervsordninger, som er udformet for at opfylde deres mål om virksomhedernes sociale ansvar, imødekommelse af kundernes krav og sikkerheden af deres leverancer. EU-virksomheder har imidlertid også berettet om de utallige vanskeligheder, der er forbundet med due diligence-praksis i forsyningskæden på grund af vidtrækkende og komplekse globale forsyningskæder med deltagelse af mange operatører, som ofte har manglende kendskab til disse forhold eller er uden etiske skrupler. Omkostningerne ved ansvarlig tilvejebringelse og deres eventuelle indvirkning på konkurrenceevnen, især for SMV'er, bør overvåges af Kommissionen.

(12) EU-virksomheder har ved den offentlige høring givet udtryk for deres interesse i ansvarlig tilvejebringelse af mineraler og redegjort for aktuelle erhvervsordninger, som er udformet for at opfylde deres mål om virksomhedernes sociale ansvar, imødekommelse af kundernes krav og sikkerheden af deres leverancer. I overensstemmelse med OECD's due diligence-retningslinjer anerkendes det, at due diligence i konfliktramte områder og højrisikoområder udgør praktiske udfordringer, og at fleksibilitet derfor er nødvendig ved anvendelsen heraf. Den art og det omfang af due diligence, der er passende for et foretagendes individuelle forhold, afhænger af en række faktorer, herunder dets størrelse og hvor det befinder sig i forsyningskæden, under fuldstændig hensyntagen til de udfordringer SMV'er står over for.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) Smelterier og forædlingsvirksomheder udgør et vigtigt led i de globale forsyningskæder for mineraler, eftersom det typisk er det sidste led, hvor der kan sikres en effektiv due diligence-praksis ved at indsamle, offentliggøre og kontrollere oplysninger om mineralernes oprindelse og leverandørkæden. Efter dette forarbejdningsled anses det ofte for umuligt at spore mineralernes oprindelse. En EU-liste over ansvarlige smelterier og forædlingsvirksomheder kan derfor skabe gennemsigtighed og sikkerhed for due diligence-praksis i forsyningskæden til gavn for virksomheder længere fremme i kæden.

(13) Importører udgør et vigtigt led i de globale forsyningskæder for mineraler og metaller eftersom de har bedre forudsætninger for at indsamle, offentliggøre og kontrollere oplysninger om mineralernes og metallernes oprindelse og leverandørkæden. En EU-liste over ansvarlige importører kan derfor skabe gennemsigtighed og sikkerhed til gavn for foretagender længere fremme i kæden, der selv, afhængig af hvor de befinder sig i forsyningskæden, skal overholde due diligence-praksis som fastsat i denne forordning og i OECD's due diligence-retningslinjer.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) Medlemsstaternes kompetente myndigheder er ansvarlige for at sikre en ensartet overholdelse af de ansvarlige importørers selvcertificering ved at gennemføre passende efterfølgende tilsyn for at kontrollere, at den selvcertificerede ansvarlige importør af de mineraler og/eller metaller, som er omfattet af denne forordning, opfylder kravene til due diligence-praksis i forsyningskæden. Tilsynsregistrene bør opbevares i mindst 5 år. Medlemsstaterne er ansvarlige for at fastlægge, hvilke regler der skal anvendes i tilfælde af overtrædelser af denne forordnings bestemmelser.

(14) Medlemsstaternes kompetente myndigheder er ansvarlige for at sikre en ensartet overholdelse af de ansvarlige importørers certificering ved at gennemføre passende efterfølgende tilsyn for at kontrollere, at den certificerede ansvarlige importør af de mineraler og/eller metaller, som er omfattet af denne forordning, opfylder kravene til due diligence-praksis i forsyningskæden. Tilsynsregistrene bør opbevares i mindst 5 år. Kommissionen bør være ansvarlig for at fastlægge, hvilke regler der skal anvendes i tilfælde af overtrædelser af denne forordnings bestemmelser og for at meddele medlemsstaterne disse regler.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) For at sikre en korrekt gennemførelse af denne forordning, bør Kommissionen tildeles gennemførelsesbeføjelser. Gennemførelsesbeføjelserne vedrørende listen over ansvarlige smelterier og forædlingsvirksomheder og listen over medlemsstaternes kompetente myndigheder bør udøves i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/201111.

(15) For at sikre en korrekt gennemførelse af denne forordning, bør Kommissionen tildeles gennemførelsesbeføjelser. Gennemførelsesbeføjelserne vedrørende listen over ansvarlige importører og listen over medlemsstaternes kompetente myndigheder bør udøves i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/201111..

__________________

_______________

11Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

11Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a) Med henblik på at sikre, at denne forordning fungerer effektivt, ved løbende at identificere mineraler og metaller, hvis tilvejebringelse anvendes til at finansiere væbnede grupper og sikkerhedsstyrker i konfliktramte områder og højrisikoområder, bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde delegeres til Kommissionen med henblik på ændring af listen over mineraler og metaller, når det er nødvendigt, som fastlagt i bilag I. Det er især vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) Kommissionen bør jævnligt forelægge rapporter for Rådet og Europa-Parlamentet om virkningerne af ordningen. Senest tre år efter ikrafttrædelsen og derefter hvert sjette år bør Kommissionen undersøge, hvordan forordningen fungerer, og hvor effektivt den virker, bl.a. med hensyn til fremme af ansvarlig tilvejebringelse af mineraler, der er omfattet af forordningen, fra konfliktramte områder og højrisikoområder. Rapporterne kan, hvis det er nødvendigt, ledsages af hensigtsmæssige lovgivningsmæssige forslag, som kan omfatte obligatoriske foranstaltninger —

(16) Kommissionen bør jævnligt forelægge rapporter for Rådet og Europa-Parlamentet om virkningerne af ordningen. Senest tre år efter ikrafttrædelsen og derefter hvert sjette år bør Kommissionen undersøge, hvordan forordningen fungerer, og hvor effektivt den virker, bl.a. med hensyn til fremme af ansvarlig tilvejebringelse af mineraler og metaller, der er omfattet af forordningen, fra konfliktramte områder og højrisikoområder. Rapporterne kan, hvis det er nødvendigt, ledsages af hensigtsmæssige lovgivningsmæssige forslag.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Denne forordning opretter et EU-system for selvcertificering af due diligence-praksis i forsyningskæden for at indskrænke væbnede gruppers og sikkerhedsstyrkers12 muligheder for at handle med tin, tantal, wolfram og deres malme samt guld. Den er udformet for at sikre gennemsigtighed og sikkerhed i forsyningspraksisser hos importører, smelterier og forædlingsvirksomheder, som tilvejebringer deres råstoffer i konfliktramte områder og højrisikoområder.

1. Denne forordning opretter et EU-system for due diligence-praksis i forsyningskæden, som skal være obligatorisk for at udrydde væbnede gruppers og sikkerhedsstyrkers handel med mineraler og metaller12. Den er udformet for at sikre gennemsigtighed og sikkerhed i forsyningskæden for mineraler og metaller, navnlig smelterier og forædlingsvirksomheder, som tilvejebringer deres råstoffer i konfliktramte områder og højrisikoområder.

__________________

 

12"Væbnede grupper og sikkerhedsstyrker" som defineret i bilag II til OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Second Edition, OECD Publishing (OECD (2013)), http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.

 

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag

 

2. Denne forordning fastlægger krav til due diligence-praksis i forsyningskæden for EU-importører, der vælger at certificere sig selv som ansvarlige importører af mineraler eller metaller, som indeholder eller består af tin, tantal, wolfram og guld, jf. bilag I.

2. Denne forordning fastlægger krav til due diligence-praksis i forsyningskæden for alle EU-importører, som tilvejebringer mineraler og metaller, der hører under denne forordnings anvendelse, i overensstemmelse med OECD's due diligence-retningslinjer. Den er udformet til at sikre gennemsigtighed og sporbarhed for så vidt angår deres udvinding i konfliktramte områder eller højrisikoområder med henblik på at minimere eller forhindre voldelige konflikter og krænkelse af menneskerettighederne ved at begrænse mulighederne for, at væbnede grupper og sikkerhedsstyrker kan handle med disse mineraler og metaller.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Denne forordning finder anvendelse på alle foretagender i alle led af forsyningskæden for mineraler og metaller, der kan tilvejebringe eller anvende mineraler eller metaller fra konfliktramte områder eller højrisikoområder.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b. Med henblik på at undgå utilsigtede forvridninger på markedet skelnes der i denne forordning mellem den rolle, som foretagender i begyndelsen af forsyningskæden spiller, og den rolle, som virksomheder længere fremme i kæden spiller. Due diligence-praksis skal skræddersys til det pågældende foretagendes aktiviteter og dets placering i forsyningskæden.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2c (nyt)

Kommissionens forslag

 

 

2c. Kommissionen kan i samarbejde med certificeringsorganerne og i overensstemmelse med OECD's retningslinjer yde yderligere vejledning om de forpligtelser, som virksomhederne skal opfylde, afhængig af deres placering i forsyningskæden, og sikre, at systemet omfatter en fleksibel procedure, der tager hensyn til SMV'ernes position.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) "mineraler": malme og koncentrater deraf, som indeholder tin, tantal og wolfram samt guld, jf. bilag I

a) "mineraler og metaller, der er omfattet af forordningen": alle mineraler og metaller jf. bilag I

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) "metaller": metaller, som indeholder eller består af tin, tantal og wolfram samt guld, jf. bilag I

udgår

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) "OECD's due diligence-retningslinjer": OECD's due diligence-retningslinjer for ansvarlige forsyningskæder for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområder, anden udgave, OECD-publikation (OECD (2013)), herunder alle Rådets henstillinger, bilag og tillæg, der kan ændres eller erstattes med jævne mellemrum

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) "konfliktramte områder og højrisikoområder": områder, som befinder sig i en væbnet konflikt eller en ustabil situation efter en konflikt, samt områder, som har en svag eller ingen regeringsførelse og sikkerhed, f.eks. fejlslagne stater, og oplever omfattende og systematiske krænkelser af folkeretten, herunder krænkelser af menneskerettighederne

e) "konfliktramte områder og højrisikoområder": områder, som identificeres ved tilstedeværelsen af en væbnet konflikt, udbredt vold eller andre risici for skade på mennesker, og derfor anerkendes det, at:

 

i) væbnede konflikter kan antage mange forskellige former, f.eks. internationale eller ikkeinternationale konflikter, som kan omfatte to eller flere stater eller bestå af frigørelseskrige eller væbnede oprør, borgerkrige, samt

 

ii) højrisikoområder kan omfatte områder med politisk ustabilitet eller undertrykkelse, institutionelle svagheder, usikkerhed, nedbrudt civil infrastruktur og udbredt vold, idet begge områder ofte er kendetegnet ved udbredte krænkelser af menneskerettighederne og overtrædelser af national eller international ret

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

f a) "foretagender længere fremme i kæden": foretagender, der handler med og udbyder metaller, komponentfabrikanter, produktudviklere, originaludstyrsfabrikanter og -forhandlere

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g) "importør": enhver fysisk eller juridisk person, som angiver, at mineraler eller metaller, der er omfattet af denne forordning, overgår til fri omsætning som omhandlet i artikel 79 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/199213

g) "importør": enhver fysisk eller juridisk person, som for første gang markedsfører mineraler eller metaller, der er omfattet af denne forordning, med henblik på fri omsætning som omhandlet i artikel 79 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/200913

__________________

__________________

13Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1).

13Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1).

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h) "ansvarlig importør": enhver importør, som vælger at certificere sig selv i henhold til bestemmelserne i denne forordning

h) "ansvarlig importør": enhver importør af mineraler og metaller, som overholder bestemmelserne i denne forordning

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ha) "ansvarligt foretagende": ethvert foretagende, der overholder reglerne om due diligence, som fastsat i OECD's due diligence-retningslinjer

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i) "selvcertificering": den handling, hvorved man erklærer sin forpligtelse til at overholde de krav til ledelsessystem, risikostyring, tredjepartsauditter og fremlæggelse af oplysninger, som er fastsat i denne forordning

i) "europæisk certificering som ansvarlig importør": det dokument, der udstedes af de kompetente myndigheder til enhver importør, som overholder de regler, som er fastsat i denne forordning

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra n a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(n a) "foretagender længere fremme i kæden": minearbejdere (ikke-industrielle og små og store producenter), lokale forhandlere og udbydere fra mineralernes og metallernes oprindelsesland, internationale forhandlere, som handler med koncentrater, oparbejdningsvirksomheder for mineraler og smelterier og forædlingsvirksomheder

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra o

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

o) "due diligence-praksis i forsyningskæden": forpligtelser for ansvarlige importører af tin, tantal, wolfram og deres malme samt guld for så vidt angår deres forvaltningssystemer, risikostyring, tredjepartsauditter og fremlæggelse af oplysninger med henblik på at identificere og imødegå faktiske og potentielle risici med forbindelse til konfliktramte områder og højrisikoområder for at forhindre eller afbøde negative konsekvenser af deres tilvejebringelsesaktiviteter

o) "due diligence-praksis i forsyningskæden": forpligtelser for ansvarlige foretagender for så vidt angår deres forvaltningssystemer, risikostyring, tredjepartsauditter og fremlæggelse af oplysninger med henblik på at identificere og imødegå faktiske og potentielle risici med forbindelse til konfliktramte områder og højrisikoområder for at forhindre eller afbøde negative konsekvenser af deres tilvejebringelsesaktiviteter og sikre, at sidstnævnte ikke bidrager til den illegale handel med mineraler og metaller og finansieringen af konflikter og ikke giver anledning til krænkelser af menneskerettighederne

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra q a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(qa) "væbnede grupper og sikkerhedsstyrker": de grupper, der henvises til i bilag II i OECD's due diligence-retningslinjer

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Artikel 3 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Selvcertificering som en ansvarlig importør

Certificering som en ansvarlig importør

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Enhver importør af mineraler eller metaller, som er omfattet af denne forordning, kan certificere sig selv som ansvarlig importør ved at erklære over en medlemsstats kompetente myndigheder, at vedkommende forpligter sig til at overholde de krav til due diligence-praksis i forsyningskæden, som er fastsat i denne forordning. Erklæringen skal indeholde et dokument, hvori importøren bekræfter sin forpligtelse til at overholde disse krav samt resultaterne af de færdiggjorte uafhængige tredjepartsauditter.

1. Enhver importør af mineraler eller metaller, som er omfattet af denne forordning, certificeres af medlemsstatens kompetente myndigheder som ansvarlig importør efter at have erklæret, at vedkommende forpligter sig til at overholde de krav til due diligence-praksis i forsyningskæden, som er fastsat i denne forordning. Erklæringen skal indeholde et dokument, hvori importøren bekræfter sin forpligtelse til at overholde disse krav samt resultaterne af de færdiggjorte uafhængige tredjepartsauditter.

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstatens kompetente myndigheder gennemfører passende efterfølgende tilsyn for at sikre, at selvcertificerede ansvarlige importører af mineraler eller metaller, som er omfattet af denne forordning, overholder kravene i artikel 4, 5, 6 og 7 i denne forordning.

2. Medlemsstatens kompetente myndigheder gennemfører passende efterfølgende tilsyn for at sikre, at certificerede ansvarlige importører af mineraler eller metaller, som er omfattet af denne forordning, overholder kravene i artikel 4, 5, 6 og 7 i denne forordning.

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Artikel 4 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Krav til forvaltningssystem

Krav til forvaltningssystem for importører

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Artikel 4 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den ansvarlige importør af mineraler eller metaller, som er omfattet af denne forordning, skal:

Hver enkelt importør af mineraler og metaller, som er omfattet af denne forordning skal i overensstemmelse med OECD's due diligence-retningslinjer:

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Artikel 4 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) vedtage og klart meddele offentligheden og sine leverandører sin politik for forsyningskæden for mineraler og metaller med potentiel oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder

a) vedtage og klart og systematisk meddele offentligheden og sine leverandører sin politik for forsyningskæden for mineraler og metaller med potentiel oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Artikel 5 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Krav til risikostyring

Krav til risikostyring for importører

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 5a

 

Krav til styringssystemer og krav til risikostyring for foretagender:

 

Foretagender længere fremme i kæden identificerer og reviderer blandt andet efter bedste evne due diligenceprocessen for smelterier/ forædlingsvirksomheder i deres forsyningskæder og vurderer, hvorvidt de overholder de due diligenceforanstaltninger, der er fastlagt i OECD's due diligence-retningslinjer. Foretagender længere fremme kan deltage i industrirelaterede ordninger, der vurderer smelteriers/forædlingsvirksomheders overholdelse af OECD's due diligence-retningslinjer og kan trække på de oplysninger, disse ordninger tilvejebringer for at hjælpe dem med at opfylde OECD's due diligence-retningslinjer og gøre denne information tilgængelig for offentligheden.

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) respektere revisionsprincipperne uafhængighed, kompetence og ansvarlighed som fastsat i OECD's due diligence-retningslinjer.

c) respektere revisionsprincipperne om uafhængighed, kompetence og ansvarlighed og det omfang og de kriterier og aktiviteter, der måtte være gældende for auditter, som fastsat i OECD's due diligence-retningslinjer.

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) navn og adresse på alle ansvarlige smelterier eller forædlingsvirksomheder i importørens forsyningskæde

a) navn og adresse på alle smelterier eller forædlingsvirksomheder og/eller ethvert foretagende i importørens forsyningskæde

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) uafhængige tredjepartsauditter af alle de ansvarlige smelterier eller forædlingsvirksomheder i importørens forsyningskæde, som er gennemført i overensstemmelse med det anvendelsesområde og de revisionsmål og -principper, der er fastsat i artikel 6 i denne forordning

b) uafhængige tredjepartsauditter af alle smelterier eller forædlingsvirksomheder og/eller ethvert foretagende i importørens forsyningskæde, som er gennemført i overensstemmelse med det anvendelsesområde og de revisionsmål og -principper, der er fastsat i artikel 6 i denne forordning

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Den ansvarlige importør af mineraler eller metaller, som er omfattet af denne forordning, skal stille alle de oplysninger, som er indsamlet i forbindelse med vedkommendes due diligence-praksis i forsyningskæden, til rådighed for opkøbere længere fremme i kæden under behørig hensyntagen til forretningshemmeligheder og andre konkurrencemæssige faktorer.

4. Ethvert foretagende skal stille alle de oplysninger, som er indsamlet i forbindelse med dets due diligence-praksis i forsyningskæden, til rådighed for opkøbere længere fremme i kæden under behørig hensyntagen til forretningshemmeligheder og andre konkurrencemæssige faktorer.

Ændringsforslag  40

Forslag til forordning

Artikel 8 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Liste over ansvarlige smelterier og forædlingsvirksomheder

Liste over ansvarlige importører af mineraler og metaller

Ændringsforslag  41

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. På grundlag af de oplysninger, som medlemsstaterne fremlægger i deres rapporter i henhold til artikel 15, vedtager og offentliggør Kommissionen en afgørelse med en liste med navne og adresser på ansvarlige smelterier og forædlingsvirksomheder, som forarbejder mineraler, der er omfattet af denne forordning.

1. På grundlag af de oplysninger, som medlemsstaterne fremlægger i deres rapporter i henhold til artikel 15, vedtager og offentliggør Kommissionen en afgørelse med en liste med navne og adresser på ansvarlige importører af mineraler og metaller, der er omfattet af denne forordning.

Ændringsforslag  42

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Kommissionen ajourfører oplysningerne på listen med jævne mellemrum. Kommissionen fjerner navne på smelterier og forædlingsvirksomheder fra listen, som ikke længere anerkendes af medlemsstaterne som ansvarlige importører i overensstemmelse med artikel 14, stk. 3, eller navne på smelterier og forædlingsvirksomheder i forsyningskæden for importører, der ikke længere anerkendes som ansvarlige.

4. Kommissionen ajourfører oplysningerne på listen med jævne mellemrum. Kommissionen fjerner hver sjette måned navne på importører fra listen, som ikke længere anerkendes af medlemsstaterne som ansvarlige importører i overensstemmelse med artikel 14, stk. 3, eller navne på smelterier og forædlingsvirksomheder i forsyningskæden for importører, der ikke længere anerkendes som ansvarlige.

Ændringsforslag  43

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. Medlemsstaternes kompetente myndigheder skal offentliggøre en rapport med samtlige resultater af eventuelle efterfølgende tilsyn sammen med en rimelig forklaring på resultaterne samt enhver dokumentation, som den kompetente myndighed har baseret sine resultater på.

Ændringsforslag  44

Forslag til forordning

Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 12a

 

Oplysninger om "konfliktramte områder" eller "højrisikoområder"

 

Kommissionen stiller i tæt samarbejde med EU-Udenrigstjenesten tilstrækkelige oplysninger til rådighed for offentligheden og foretagenderne om, hvad der menes med "konfliktramte områder" eller "højrisikoområder" og hvordan de defineres.

Ændringsforslag  45

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. I tilfælde af overtrædelser af bestemmelserne i denne forordning pålægger medlemsstatens kompetente myndigheder den ansvarlige importør at træffe udbedrende foranstaltninger.

2. I tilfælde af overtrædelser af bestemmelserne i denne forordning underetter medlemsstatens kompetente myndigheder det ansvarlige foretagende om, hvilke udbedrende foranstaltninger det skal træffe.

Ændringsforslag  46

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Denne forordning fastsætter en toårig overgangsperiode for at sætte importører af mineraler og metaller i stand til at overholde forpligtelserne om rapportering til offentligheden.

Ændringsforslag  47

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b. Alle ændringer af OECD's retningslinjer finder tilsvarende anvendelse på denne forordning.

Ændringsforslag  48

Forslag til forordning

Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 15a

 

Ledsageforanstaltninger

 

1. Kommissionen forelægger et lovgivningsforslag, der indeholder ledsageforanstaltninger, inden for overgangsperioden med henblik på at styrke forordningens effektivitet på linje med den fælles meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet med titlen "Ansvarlig tilvejebringelse af mineraler med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder: Hen imod en integreret EU-strategi" (JOIN(2014)8).

 

- Ledsageforanstaltninger med henblik på at sikre en integreret EU-tilgang til forpligtelsen til ansvarlig tilvejebringelse:

 

a) støtte til ansvarlige tilvejebringelsesvirksomheder i form af incitamenter, teknisk bistand og vejledning til virksomheder under hensyntagen til små og mellemstore virksomheders situation og deres position i forsyningskæden med henblik på at lette overholdelsen af kravene i denne forordning

 

b) igangværende politikdialoger med tredjelande og andre interessenter, herunder muligheden for harmonisering med nationale og regionale certificeringssystemer og samarbejde med offentlig-private initiativer

 

c) fortsat, målrettet udviklingssamarbejde med tredjelande, især støtte til markedsføring af ikke-konfliktmineraler og til at sætte lokale virksomheder bedre i stand til at overholde denne forordning

 

d) tæt samarbejde med medlemsstaterne om lanceringen af komplementære initiativer på området forbruger, investor og kundeinformation og yderligere incitamenter for ansvarlig forretningsskik og præstationsbestemmelser i offentlige kontrakter, der undertegnes af de nationale myndigheder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU

 

2. Kommissionen forelægger en årlig rapport om resultaterne af de ledsageforanstaltninger, der er gennemført i henhold til stk. 1, og deres indvirkning og effektivitet.

Ændringsforslag  49

Forslag til forordning

Artikel 15 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 15b

 

Delegation af beføjelser

 

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 15c til ændring af listen over mineraler og metaller som fastsat i bilag I.

Ændringsforslag  50

Forslag til forordning

Artikel 15 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 15c

 

Udøvelse af de delegerede beføjelser

 

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 15a i en periode på ... år fra ...*. Kommissionen udarbejder en rapport om delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af ...årsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

 

_________________

 

*EUT: Indsæt venligst datoen for denne forordnings ikrafttræden.

PROCEDURE

Titel

EU-system for selvcertificering af due diligence-praksis i forsyningskæden for ansvarlige importører af tin, tantal, wolfram og deres malme samt guld med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder

Referencer

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

13.3.2014

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

13.3.2014

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Bogdan Brunon Wenta

29.9.2014

Behandling i udvalg

10.11.2014

21.1.2015

 

 

Dato for vedtagelse

9.3.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

23

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Heubuch, Hans Jansen, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Seb Dance, Paul Rübig, Judith Sargentini

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Hilde Vautmans


PROCEDURE

Titel

EU-system for selvcertificering af due diligence-praksis i forsyningskæden for ansvarlige importører af tin, tantal, wolfram og deres malme samt guld med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder

Referencer

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Dato for høring af EP

5.3.2014

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

13.3.2014

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

13.3.2014

DEVE

13.3.2014

BUDG

13.3.2014

ITRE

13.3.2014

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

AFET

9.3.2015

BUDG

25.6.2014

ITRE

22.7.2014

 

Ordførere

       Dato for valg

Iuliu Winkler

3.9.2014

 

 

 

Behandling i udvalg

6.11.2014

23.2.2015

19.3.2015

 

Dato for vedtagelse

14.4.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

22

16

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Reimer Böge, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Nicola Danti, Danuta Maria Hübner, Stelios Kouloglou, Sander Loones, Frédérique Ries, Pedro Silva Pereira, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Judith Sargentini

Dato for indgivelse

24.4.2015

Juridisk meddelelse