Procedūra : 2014/0059(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0141/2015

Pateikti tekstai :

A8-0141/2015

Debatai :

PV 19/05/2015 - 3
CRE 19/05/2015 - 3
PV 15/03/2017 - 14
CRE 15/03/2017 - 14

Balsavimas :

PV 20/05/2015 - 10.7
CRE 20/05/2015 - 10.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 16/03/2017 - 6.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0204
P8_TA(2017)0090

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1039kWORD 647k
24.4.2015
PE 546.838v02-00 A8-0141/2015

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Sąjungos sistema, pagal kurią atsakingi alavo, tantalo, volframo, jų rūdų ir aukso iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų importuotojai atlieka pasitvirtinimą, susijusį su išsamiu tiekimo grandinės patikrinimu

(COM(2014) 0111 – C7‑0092/2014 – 2014/0059(COD))

Tarptautinės prekybos komitetas

Pranešėjas: Iuliu Winkler

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Vystymosi komiteto NUOMONĖ
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Sąjungos sistema, pagal kurią atsakingi alavo, tantalo, volframo, jų rūdų ir aukso iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų importuotojai atlieka pasitvirtinimą, susijusį su išsamiu tiekimo grandinės patikrinimu

(COM(2014) 0111 – C7‑0092/2014 – 2014/0059(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014) 0111),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 207 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0092/2014),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą ir į Vystymosi komiteto nuomonę (A8-0141/2015),

1.      priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.      ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) gamtos naudingosios iškasenos konfliktinėse ir didelės rizikos zonose suteikia didelių vystymosi galimybių, tačiau jos taip pat gali būti nesutarimų priežastimi, kai dėl iš jų gaunamų pajamų prasideda arba tęsiasi smurtiniai konfliktai ir kliudoma šalims siekti vystymosi, gero valdymo ir teisės viršenybės. Siekiant užtikrinti taiką ir stabilumą šiose zonose itin svarbu nutraukti konfliktų ir neteisėto naudingųjų iškasenų naudojimo sąsają;

(1) gamtos naudingosios iškasenos konfliktinėse ir didelės rizikos zonose suteikia didelių vystymosi galimybių, tačiau jos taip pat gali būti nesutarimų priežastimi, kai dėl iš jų gaunamų pajamų prasideda arba tęsiasi smurtiniai konfliktai ir kliudoma siekti vystymosi, gero valdymo ir teisės viršenybės. Siekiant užtikrinti taiką, vystymąsi ir stabilumą šiose zonose itin svarbu nutraukti konfliktų ir neteisėto naudingųjų iškasenų naudojimo sąsają;

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a) gavybos pramonėje žmogaus teisių pažeidimai yra dažni ir gali apimti vaikų darbą, seksualinį smurtą, priverstinį dingimą, priverstinį persikėlimą ir ritualiniu ar kultūros požiūriu svarbių vietovių naikinimą;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) šis klausimas susijęs su daug išteklių turinčiais regionais, kuriuose vyriausybės ir tarptautinės organizacijos kartu su verslo subjektais ir pilietinės visuomenės organizacijomis imasi veiksmų siekdamos sumažinti ginkluotų grupuočių ir saugumo pajėgų finansavimą;

(2) šis klausimas susijęs su daug išteklių turinčiomis zonomis, kuriose vyriausybės ir tarptautinės organizacijos kartu su verslo subjektais ir pilietinės visuomenės organizacijomis imasi veiksmų siekdamos užkirsti kelią ginkluotų grupuočių ir saugumo pajėgų finansavimui, įskaitant moterų organizacijas, kurios atlieka pagrindinį vaidmenį atkreipiant dėmesį į šių grupuočių sudaromas išnaudotojiškas sąlygas, taip pat į žaginimus ir smurtą, kuriuos jos naudoja vietos gyventojams kontroliuoti;

 

(Pakeitimas, dėl kurio žodis „regionai“ pakeičiamas žodžiu „zonos“, taikomas visam tekstui. Jį priėmus reikės padaryti atitinkamus pakeitimus visame tekste.)

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vidinį teisinį nuoseklumą, visos nuorodos į „regionus“ turėtų būti pakeistos nuorodomis į „zonas“, kad būtų geriau atsižvelgta į 2 straipsnyje pateiktą apibrėžtį, kurioje nurodomos tik „zonos“, o ne „regionai“.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a) šis reglamentas yra viena iš priemonių užtikrinti, kad ginkluotos grupuotės nebebūtų finansuojamos pajamomis, gaunamomis kontroliuojant prekybą naudingosiomis iškasenomis iš konfliktinių zonų; tai neturi įtakos tam, kad vykdant Europos Sąjungos užsienio ir vystymosi politikos veiksmus daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama kovai su vietos lygmens korupcija ir sienų pralaidumu, taip pat vietos gyventojams ir jų atstovams turėtų būti teikiami mokymai siekiant atkreipti dėmesį į pažeidimus;

Pagrindimas

Šį reglamentą reikėtų suprasti kaip kovos su neteisėta prekyba priemonę, o ne tikslą.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) 2010 m. spalio 7 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją, kuria Sąjunga raginama nustatyti teisės aktus, kurie atitiktų JAV konfliktinių zonų naudingųjų iškasenų srities teisės aktus, alias Volstryto reformų ir vartotojų apsaugos akto 1502 skirsnį, be to, Komisija savo 2011 ir 2012 m. komunikatuose paskelbė apie savo ketinimus nagrinėti būdus, kaip pagerinti tiekimo grandinės skaidrumą, įskaitant išsamaus patikrinimo aspektus. Atsižvelgdama į savo įsipareigojimus, prisiimtus 2011 m. EBPO ministrų taryboje, Komisija pastarajame komunikate taip pat ragino plačiau remti ir taikyti EBPO rekomendacijas daugiašalėms įmonėms ir EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijas, netgi EBPO nepriklausančiose šalyse;

(7) 2010 m. spalio 7 d., 2011 m. kovo 8 d., 2011 m. liepos 5 d. ir 2014 m. vasario 26 d. rezoliucijose Europos Parlamentas ragino Sąjungą nustatyti teisės aktus, kurie atitiktų JAV konfliktinių zonų naudingųjų iškasenų srities teisės aktus, alias Volstryto reformų ir vartotojų apsaugos akto 1502 skirsnį; be to, Komisija savo 2011 ir 2012 m. komunikatuose paskelbė apie savo ketinimus nagrinėti būdus, kaip pagerinti tiekimo grandinės skaidrumą, įskaitant išsamaus patikrinimo aspektus. Atsižvelgdama į savo įsipareigojimus, prisiimtus 2011 m. EBPO ministrų taryboje, Komisija pastarajame komunikate taip pat ragino plačiau remti ir taikyti EBPO rekomendacijas daugiašalėms įmonėms ir EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijas, netgi EBPO nepriklausančiose šalyse;

 

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) Sąjungos piliečiai ir pilietinės visuomenės subjektai didino informuotumą apie bendroves, veikiančias pagal Sąjungos jurisdikciją, kurios nepatraukiamos atsakomybėn už galimą ryšį su neteisėta naudingųjų iškasenų iš konfliktinių zonų gavyba ir prekyba. Taip dėl tokių naudingųjų iškasenų, kurių gali būti vartotojų produktuose, vartotojai susiejami su konfliktais už Sąjungos ribų. Todėl piliečiai (daugiausia teikdami peticijas) prašė, kad Europos Parlamentui ir Tarybai būtų pasiūlyti teisės aktai, pagal kuriuos bendroves būtų galima patraukti atsakomybėn laikantis rekomendacijų, kaip nustatyta JT ir EBPO;

(8) Sąjungos piliečiai ir pilietinės visuomenės subjektai didino informuotumą apie bendroves, veikiančias pagal Sąjungos jurisdikciją, kurios nepatraukiamos atsakomybėn už galimą ryšį su neteisėta naudingųjų iškasenų iš konfliktinių zonų gavyba ir prekyba. Taip dėl tokių naudingųjų iškasenų, kurių gali būti vartotojų produktuose, vartotojai susiejami su konfliktais už Sąjungos ribų. Todėl vartotojai yra netiesiogiai susiję su konfliktais, kurie turi didelį poveikį žmogaus teisėms, visų pirma moterų teisėms, nes ginkluotos grupuotės dažnai naudoja masinius žaginimus kaip tyčinę strategiją siekdamos įbauginti ir kontroliuoti vietos gyventojus, kad apsaugotų savo interesus. Todėl piliečiai (daugiausia teikdami peticijas) prašė, kad Europos Parlamentui ir Tarybai būtų pasiūlyti teisės aktai, pagal kuriuos bendroves būtų galima patraukti atsakomybėn laikantis rekomendacijų, kaip nustatyta JT ir EBPO;

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) pagal šį reglamentą išsamus tiekimo grandinės patikrinimas yra nuolatinis, aktyvus ir nuoseklus procesas, kurį taikydami verslo subjektai stebi ir valdo savo pirkimą ir pardavimą, kad jais nebūtų prisidedama prie konfliktų ir su jais susijusio neigiamo poveikio.

 

(9) pagal šį reglamentą išsamus tiekimo grandinės patikrinimas yra nuolatinis, aktyvus ir nuoseklus procesas, kurį taikydami importuotojai gali stebėti ir valdyti savo tiekimo grandines, kad jomis nebūtų prisidedama prie konfliktų ir su jomis susijusio neigiamo poveikio; Šiuo reglamentu turėtų būti užtikrinta, kad būtų nutraukta konfliktų ir neteisėto išteklių naudojimo sąsaja, nesumenkinant ekonominės prekybos alavu, tantalu, volframu ir auksu svarbos susijusių šalių vystymuisi;

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a) Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/95/ES1a reikalaujama, kad didelės, daugiau nei 500 darbuotojų turinčios įmonės atskleistų informaciją apie kai kurias savo politikos priemones, be kita ko, žmogaus teisių, kovos su korupcija ir išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo srityse. Toje direktyvoje numatoma, kad Komisija parengia gaires siekiant palengvinti šios informacijos atskleidimą. Komisija turėtų apsvarstyti galimybę į šias gaires įtraukti veiklos rodiklius, susijusius su konfliktinių zonų naudingosiomis iškasenomis;

 

__________________

 

1a 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/95/ES, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2013/34/ES nuostatos dėl tam tikrų didžiųjų įmonių ir grupių nefinansinės ir įvairovės informacijos atskleidimo (OL L 330, 2014 11 15, p. 1).

Pagrindimas

The directive on disclosure of non-financial and diversity information by certain large groups and companies (Directive 2014/95/EU), which was adopted by Parliament and Council in 2014 and which will be applicable in 2017, enhances business transparency on social and environmental matters and also covered supply chain due diligence. The Commission will need to draft the guidelines on the methodology in 2016 and use of international standards and non-financial performance indicators in order to assist undertakings in their reporting. In this context the rapporteur wants the Commission also to include reporting on supply chain due diligence in relation to conflict minerals. This reporting requirement for large groups and companies needs to be coordinated with the decision making on the Regulation proposed by the Commission.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11b) daugelis esamų išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo sistemų galėtų padėti įgyvendinti šio reglamento tikslus. Jau yra pramonės sistemų, kuriomis siekiama nutraukti sąsają tarp konfliktų ir alavo, tantalo, volframo ir aukso pirkimo. Tose sistemose naudojami nepriklausomi trečiųjų šalių atliekami auditai, kuriais siekiama patvirtinti lydyklas ir rafinavimo įmones su įdiegtomis sistemomis, kuriomis užtikrinamas tik atsakingas naudingųjų iškasenų pirkimas. Tokios pramonės sistemos galėtų būti pripažįstamos Sąjungos sistemoje. Tačiau tokių sistemų pripažinimo atitinkančiomis šio reglamento reikalavimus kriterijus ir procedūras reikia patikslinti, kad būtų sudarytos galimybės laikytis aukštų standartų ir išvengti dvigubo audito;

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) per viešas konsultacijas Sąjungos bendrovės pareiškė susidomėjimą atsakingu naudingųjų iškasenų pirkimu ir pranešė apie dabartines pramonės sistemas, skirtas jų socialinės atsakomybės tikslams siekti, vartotojų prašymams vykdyti arba jų atsargų saugumui užtikrinti. Tačiau Sąjungos bendrovės taip pat pranešė apie daugybę sunkumų, kurie kyla atliekant išsamų tiekimo grandinės patikrinimą, nes pasaulinė tiekimo grandinė yra labai ilga ir sudėtinga, ją sudaro daug veiklos vykdytojų, kurie dažnai turi nepakankamai žinių arba nepaiso etikos normų. Komisija turėtų stebėti atsakingo pirkimo sąnaudas ir galimą jų poveikį konkurencingumui, ypač MVĮ;

(12) per viešas konsultacijas Sąjungos bendrovės pareiškė susidomėjimą atsakingu naudingųjų iškasenų pirkimu ir pranešė apie dabartines pramonės sistemas, skirtas jų socialinės atsakomybės tikslams siekti, vartotojų prašymams vykdyti arba jų atsargų saugumui užtikrinti. Tačiau Sąjungos bendrovės taip pat pranešė apie daugybę sunkumų ir praktinių problemų, kurie kyla atliekant išsamų tiekimo grandinės patikrinimą, nes pasaulinė tiekimo grandinė yra labai ilga ir sudėtinga, ją sudaro daug veiklos vykdytojų, kurie dažnai turi nepakankamai žinių arba nepaiso etikos normų. Komisija turėtų atidžiai stebėti ir pranešti apie atsakingo pirkimo, trečiųjų šalių atliekamo audito, administracinių pasekmių joms sąnaudas ir galimą jų poveikį konkurencingumui, ypač MVĮ. Siekiant įgyvendinti šį reglamentą Komisija labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms turėtų teikti techninę ir finansinę pagalbą ir sudaryti joms palankesnes sąlygas keistis informacija. Naudingąsias iškasenas ir metalus importuojančios Sąjungoje įsisteigusios MVĮ, kurios įdiegia išsamaus patikrinimo sistemas, pagal Komisijos programą COSME turėtų gauti finansinę pagalbą;

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a) atsakingiems importuotojams, kurie nusprendžia pasirinkti šiame reglamente nustatytą savideklaracijos sistemą, turėtų būti suteiktas tai patvirtinantis ženklas;

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

12 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12b) Sąjungoje įsisteigusioms bendrovėms, veikiančioms tiekimo grandinės vartotojų grandyje, kurios savo noru taiko atsakingo naudingųjų iškasenų ir metalų pirkimo sistemą, valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų suteikti tai patvirtinantį ženklą. Komisija, siekdama nustatyti kriterijus patvirtinimui suteikti, turėtų remtis EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijomis ir tuo tikslu gali konsultuotis su EBPO sekretoriatu. Ženklo „Europos atsakomybės sertifikatas“ suteikimo sąlygos turėtų būti tokios pat griežtos, kaip ir reikalavimai pagal EBPO sertifikavimo sistemą. Bendrovės, turinčios ženklą „Europos atsakomybės sertifikatas“ raginamos tai nurodyti savo interneto svetainėje ir įtraukti jį į informaciją, pateikiamą Europos vartotojams;

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

12 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12c) 2014 m. kovo 5 d. Komisijos ir Europos Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos bendrame komunikate1a numatytas papildomųjų priemonių, kuriomis siekiama skatinti atsakingą naudingųjų iškasenų pirkimą ir taip pasiekti aktyvų įmonių dalyvavimą, tinkamai atsižvelgiant į išsamaus patikrinimo sąnaudas, ypač MVĮ ir labai mažoms įmonėms, įgyvendinimas;

 

__________________

 

1a 2014 m. kovo 5 d. bendras komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai „Atsakingas naudingųjų iškasenų pirkimas iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų. Integruoto ES požiūrio formavimas“ (JOIN(2014) 0008).

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) lydyklos ir rafinavimo įmonės yra svarbi pasaulinės naudingųjų iškasenų tiekimo grandinės dalis, nes jos paprastai yra paskutinė grandis, kurioje galima veiksmingai užtikrinti išsamų patikrinimą, t. y. rinkti, atskleisti ir tikrinti informaciją apie naudingųjų iškasenų kilmę ir priežiūros grandinę. Dažnai laikoma, kad po šio transformacijos etapo atsekti naudingųjų iškasenų kilmę tampa nebeįmanoma. Todėl sudarius atsakingų lydyklų ir rafinavimo įmonių Sąjungos sąrašą vartotojų grandies bendrovėms būtų suteikta skaidrumo ir tikrumo dėl išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo praktikos;

(13) lydyklos ir rafinavimo įmonės yra svarbi pasaulinės naudingųjų iškasenų tiekimo grandinės dalis, nes jos paprastai yra paskutinė grandis, kurioje galima veiksmingai užtikrinti išsamų patikrinimą, t. y. rinkti, atskleisti ir tikrinti informaciją apie naudingųjų iškasenų kilmę ir priežiūros grandinę. Dažnai laikoma, kad po šio transformacijos etapo atsekti naudingųjų iškasenų kilmę tampa nebeįmanoma. Tai taikytina ir perdirbtiems metalams, kurių transformavimo procesas būna dar toliau pažengęs. Todėl sudarius atsakingų lydyklų ir rafinavimo įmonių Sąjungos sąrašą vartotojų grandies bendrovėms būtų suteikta skaidrumo ir tikrumo dėl išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo praktikos. Atsižvelgiant į EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijas, tokios gamintojų grandies bendrovės kaip lydyklos ir rafinavimo įmonės turėtų būti taikomas nepriklausomas trečiųjų šalių atliekamas jų tiekimo grandinės išsamaus patikrinimo praktikos auditas, kad jie taip pat būtų įtraukti į atsakingų lydyklų ir rafinavimo įmonių sąrašą;

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a) naudingąsias iškasenas ir jų koncentratus perdirbančios ir importuojančios lydyklos ir rafinavimo įmonės privalo taikyti Sąjungos išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo sistemą;

Pagrindimas

Lydyklos ir rafinavimo įmonės yra svarbiausios tiekimo grandinės dalyvės, nes jos perdirba naudingąsias iškasenas ir jų koncentratus. Taigi jos geriau gali rinkti, perduoti ir tikrinti informaciją apie naudingųjų iškasenų kilmę ir įvairius veiklos vykdytojus, kurie atsakingi už šias iškasenas. Dėl šios priežasties reglamentas joms turėtų būti taikomas privalomai.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

13 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13b) visos naudingosios iškasenos ir metalai, kuriems taikomas šis reglamentas, turėtų būti naudojami pagal šio reglamento reikalavimus. Itin svarbu, kad importuotojai laikytųsi šio reglamento nuostatų;

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) siekiant užtikrinti tinkamą šio reglamento įgyvendinimą, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Įgyvendinimo įgaliojimais, susijusiais su atsakingų lydyklų ir rafinavimo įmonių sąrašu ir valstybių narių kompetentingų institucijų sąrašu, turėtų būti naudojamasi pagal Reglamentą (ES) Nr. 182/2011;

(15) siekiant užtikrinti tinkamą šio reglamento įgyvendinimą, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Įgyvendinimo įgaliojimais, susijusiais su atsakingų importuotojų sąrašu, atsakingų lydyklų ir rafinavimo įmonių sąrašu ir valstybių narių kompetentingų institucijų sąrašu, turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011;

Pagrindimas

Pranešėjas nori atsakingų importuotojų sąrašą kaip priedą pridėti prie šio reglamento. Kadangi Komisija rengia šiuos sąrašus turėdama nedidelę veiksmų laisvę ir apsiribodama vien įgyvendinimu, įgyvendinimo aktai atrodo tinkamas pasirinkimas.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a) siekiant užtikrinti efektyvų šio reglamento įgyvendinimą, reikėtų numatyti dvejų metų pereinamąjį laikotarpį, per kurį Komisija galėtų sukurti trečiųjų asmenų audito sistemą, o atsakingi importuotojai susipažintų su savo prievolėmis pagal šį reglamentą;

Pagrindimas

Pranešėjas suvokia, kad esama sudėtingų iššūkių, tačiau tikisi, kad Komisija sugebės per dvejus metus sukurti struktūras, būtinas šiai sistemai taikyti.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

15 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15b) Komisija turėtų reguliariai peržiūrėti savo finansinės pagalbos ir politinius įsipareigojimus konfliktinėse ir didelės rizikos zonose, kur išgaunami alavas, tantalas, volframas ir auksas, visų pirma Didžiųjų ežerų regione, siekiant užtikrinti politikos suderinamumą ir paskatinti bei stiprinti pagarbą gero valdymo, teisinės valstybės ir ypač etiškos gavybos principams;

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) Komisija Tarybai ir Europos Parlamentui turėtų teikti reguliarias sistemos poveikio ataskaitas. Praėjus ne daugiau kaip trejiems metų po įsigaliojimo, o vėliau kas šešerius metus Komisija turėtų peržiūrėti šio reglamento veikimą ir veiksmingumą, įskaitant atsakingo naudingųjų iškasenų, kurioms taikomas šis reglamentas, pirkimo iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų skatinimą. Prireikus, su ataskaitomis gali būti teikiami atitinkami teisėkūros pasiūlymai, kuriuose gali būti nustatytos privalomos priemonės,

(16) Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų teikti reguliarias sistemos poveikio ataskaitas. Praėjus dvejiems metams po reglamento taikymo, o vėliau kas trejus metus Komisija turėtų peržiūrėti šio reglamento veikimą ir veiksmingumą, taip pat pastarojo meto sistemos poveikį vietoje, susijusį su atsakingo naudingųjų iškasenų, kurioms taikomas šis reglamentas, pirkimo iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų skatinimu, ir pateikti apie tai ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai. Peržiūros metu Komisija, vadovaudamasi integruotu požiūriu, turėtų visapusiškai išanalizuoti ir įvertinti visus šio reglamento taikymo aspektus ir jo poveikį bei sąnaudas, ypač lydykloms, rafinavimo įmonėms ir importuotojams, besilaikantiems išsamaus patikrinimo reikalavimų, bet kokį galimą prekybos srautų nukreipimą iš gavybos zonų į kitas šalis ir jo poveikį tose zonose dirbančių žmonių pragyvenimui, ypač daug dėmesio skiriant tradicinės kalnakasybos atstovams. Peržiūra turėtų apimti susijusių suinteresuotųjų subjektų indėlį, įskaitant vyriausybes, įmones, MVĮ ir vietos pilietinę visuomenę, taip pat tuos asmenis, kurie patiria tiesioginę įtaką konfliktinėse zonose. Prireikus, su ataskaitomis gali būti teikiami atitinkami teisėkūros pasiūlymai, kuriuose gali būti nustatytos kitos privalomos priemonės,

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16a) savo 2014 m. kovo 5 d. bendrame komunikate Europos Komisija ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotoja įsipareigojo kartu su reglamentu įgyvendinti papildomąsias priemones, kurios padėtų suformuoti integruotą ES požiūrį į atsakingą pirkimą, ne tik siekiant užtikrinti aktyvų įmonių dalyvavimą šiame reglamente numatytoje Sąjungos sistemoje, bet ir visuotinį, nuoseklų ir išsamų požiūrį, kuriuo būtų skatinamas atsakingas pirkimas iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų;

 

Pagrindimas

Konfliktinių zonų naudingosios iškasenos – vienas iš ginkluotojo konflikto skatinimo aspektų. Dažnai pagrindiniai veiksniai yra kitos politinės, ekonominės ir socialinės sąlygos, ir į jas turi būti atsižvelgta. Todėl labai svarbu, kad šiame reglamente būtų numatyta platesnė veiksmų ir priemonių, skirtų užkirsti kelią ginkluotiems konfliktams ir juos nutraukti, sistema.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Šiame reglamente nustatomos išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo prievolės, taikomos Sąjungos importuotojams, kurie nusprendžia pasitvirtinti kaip atsakingi naudingųjų iškasenų ar metalų, kurių sudėtyje yra alavo, tantalo, volframo ir aukso, arba kurie iš jų sudaryti, kaip išdėstyta I priede, importuotojai.

2. Šiame reglamente nustatomos išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo prievolės, taikomos Sąjungos importuotojams, kurie nusprendžia atlikti savideklaraciją kaip atsakingi naudingųjų iškasenų ar metalų, kurių sudėtyje yra alavo, tantalo, volframo ir aukso, arba kurie iš jų sudaryti, kaip išdėstyta I priede, importuotojai.

 

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį priėmus reikės padaryti atitinkamus pakeitimus visame tekste.)

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Šis reglamentas netaikomas metalams, kuriuos pagrįstai galima laikyti esant perdirbtais.

Pagrindimas

Pagal EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijas dėl atsakingo naudingųjų iškasenų tiekimo iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų grandinių šis reglamentas netaikomas metalams, kuriuos pagrįstai galima laikyti esant perdirbtais.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(e) konfliktinės ir didelės rizikos zonos – zonos, kuriose vyksta ginkluoti konfliktai arba po konfliktų susidarė nestabili padėtis, taip pat zonos, kuriose valdymas ir saugumas yra silpnas arba jo visai nėra, kaip antai žlugusios valstybės, ir kuriose plačiu mastu ir nuolat pažeidinėjama tarptautinė teisė, įskaitant žmogaus teisių pažeidimus;

(e) konfliktinės ir didelės rizikos zonos – zonos, kuriose vyksta ginkluoti konfliktai vyraujant plataus masto smurtui ir žlungant civilinei infrastruktūrai arba po konfliktų susidarė nestabili padėtis, taip pat zonos, kuriose valdymas ir saugumas yra silpnas arba jo visai nėra, kaip antai žlugusios valstybės, kuriose plačiu mastu ir nuolat pažeidinėjamos žmogaus teisės, apibrėžtos pagal tarptautinę teisę;

Pagrindimas

Komisijos siūloma apibrėžtis yra neaiški, todėl įgyvendinant būtų susiduriama su netikrumu. Todėl teisinio aiškumo tikslais siekiama iš dalies pakeisti šią apibrėžtį.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g) importuotojas – bet koks fizinis ar juridinis asmuo, deklaruojantis naudingąsias iškasenas ar metalus, kuriems taikomas šis reglamentas, skirtus išleisti į laisvą apyvartą, kaip apibrėžta Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/199213 79 straipsnyje;

g) importuotojas – bet koks Sąjungoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, savo vardu deklaruojantis naudingųjų iškasenų ar metalų, kuriems taikomas šis reglamentas, išleidimą į laisvą apyvartą, arba asmuo, kurio naudai tokia deklaracija pateikiama. Tiek atstovas, pateikiantis deklaraciją kito asmens vardu ir kito asmens naudai, tiek atstovas, veikiantis savo vardu ir kito asmens naudai, laikomi importuotojais taikant šį reglamentą;

__________________

 

13 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2913/92, nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą (OL L 302, 1992 10 19, p. 1).

 

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) perdirbti metalai – utilizuoti galutinio vartotojo arba po vartojimo naudojami produktai arba produkto gamybos metu iš metalo laužo gautas metalas. Perdirbtas metalas, be kita ko, yra perteklinės, pasenusios, turinčios trūkumų ir metalo laužo medžiagos, kurių sudėtyje yra perdirbtų arba apdorotų metalų, kurie tinkami perdirbti į alavą, tantalą, volframą ir (arba) auksą. Iš dalies perdirbtos, neperdirbtos arba kaip šalutinis produktas iš kitos rūdos gaunamos naudingosios iškasenos nėra perdirbti metalai;

Pagrindimas

Pagal EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijas dėl atsakingo naudingųjų iškasenų tiekimo iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų grandinių šis reglamentas netaikomas metalams, kuriuos pagrįstai galima laikyti esant perdirbtais.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i) pasitvirtinimas – asmens patvirtinimas, kad jis laikosi šiame reglamente nustatytų su valdymo sistemomis, rizikos valdymu, trečiosios šalies atliekamu auditu ir informacijos atskleidimu susijusių prievolių;

i) pasitvirtinimas – asmens patvirtinimas, kad jis laikosi šiame reglamente nustatytų su valdymo sistemomis, rizikos valdymu, trečiosios šalies atliekamu atitikties vertinimu ir informacijos atskleidimu susijusių prievolių;

 

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį priėmus reikės padaryti atitinkamus pakeitimus visame tekste.)

Pagrindimas

Siekiant paspartinti teisėkūros procesą, šiuo pakeitimu įvedamas Nyderlandų pasiūlytas sumanymas, kuris šiuo metu svarstomas Taryboje. Šis pakeitimas pateiktas tam, kad Taryba galėtų iš anksto aptarti šį pasiūlymą ir priimti atitinkamą sprendimą.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio p punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

p) atsakingos lydyklos ar rafinavimo įmonės – atsakingo importuotojo tiekimo grandinėje esančios lydyklos ar rafinavimo įmonės;

p) atsakinga lydykla ar rafinavimo įmonė – tai lydykla ar rafinavimo įmonė, kuri laikosi EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijų ir kurios audito ataskaitos pateiktos pagal 7 straipsnio 1 dalies c punktą;

 

Pagrindimas

Šis apibrėžimas apima ne ES esančias pasaulio lydyklas, rafinavimo įmones ir gamintojų grandies subjektus.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio q a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

qa) pramonės sistema – savanoriškų išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo procedūrų, priemonių ir mechanizmų, parengtų ir prižiūrimų atitinkamų pramonės šakų asociacijų, derinys, įskaitant trečiųjų asmenų atliekamą atitikties vertinimą.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio q b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

qb) ginkluotos grupuotės ir saugumo pajėgos – EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijų II priede nurodytos grupuotės;

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) patvirtina savo tiekimo grandinės politiką, susijusią su naudingosiomis iškasenomis ir metalais, kurie gali būti kilę iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų, ir apie ją aiškiai praneša tiekėjams ir visuomenei;

a) patvirtina savo tiekimo grandinės politiką, susijusią su į sąrašą įtrauktais ištekliais, kurie gali būti kilę iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų, ir apie ją aiškiai ir sistemingai praneša tiekėjams ir visuomenei;

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Atsakingas naudingųjų iškasenų arba metalų, kuriems taikomas šis reglamentas, importuotojas užtikrina, kad auditas būtų atliekamas nepriklausomos trečiosios šalies.

Atsakingas naudingųjų iškasenų arba metalų, kuriems taikomas šis reglamentas, importuotojas paprašo, kad notifikuotoji atitikties vertinimo įstaiga atliktų atitikties vertinimą pagal atitikties vertinimo sistemą, kaip nurodyta 6a straipsnyje.

Pagrindimas

Siekiant paspartinti teisėkūros procesą, šiuo pakeitimu įrašomas Nyderlandų pasiūlytas sumanymas, kuris šiuo metu svarstomas Taryboje. Šis pakeitimas pateiktas tam, kad Taryba galėtų iš anksto aptarti šį pasiūlymą ir priimti atitinkamą sprendimą.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nepriklausomai trečiajai šaliai atliekant auditą:

Išbraukta.

a) tikrinama visa su naudingosiomis iškasenomis arba metalais, kuriems taikomas šis reglamentas, susijusi atsakingo importuotojo veikla, procesai ir sistemos, naudojami išsamiam tiekimo grandinės patikrinimui atlikti, įskaitant atsakingo importuotojo valdymo sistemą, rizikos valdymą ir informacijos atskleidimą;

 

b) kaip audito tikslas nustatoma, ar atsakingo importuotojo išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo praktika atitinka šio reglamento 4, 5 ir 7 straipsnius;

 

c) atsižvelgiama į audito principus – nepriklausomumą, kompetenciją ir atskaitomybę, kaip nustatyta EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijose.

 

Pagrindimas

Siekiant paspartinti teisėkūros procesą, šiuo pakeitimu įrašomas Nyderlandų pasiūlytas sumanymas, kuris šiuo metu svarstomas Taryboje. Šis pakeitimas pateiktas tam, kad Taryba galėtų iš anksto aptarti šį pasiūlymą ir priimti atitinkamą sprendimą.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a straipsnis

 

Atitikties vertinimo sistema

 

Komisija priima įgyvendinimo aktą, nustatydama vieną ar daugiau atitikties vertinimo sistemą (-ų), pagal kurią (-jas):

 

a) vertinama visa su naudingosiomis iškasenomis arba metalais, kuriems taikomas šis reglamentas, susijusi atsakingo importuotojo veikla, procesai ir sistemos, naudojami išsamiam tiekimo grandinės patikrinimui atlikti, įskaitant atsakingo importuotojo valdymo sistemą, rizikos valdymą ir informacijos atskleidimą;

 

ir

 

b) daroma prielaida dėl atitikties 4, 5 ir 7 straipsniuose nustatytiems reikalavimams.

 

Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 13 straipsnio 2a dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pagrindimas

Siekiant paspartinti teisėkūros procesą, šiuo pakeitimu įrašomas Nyderlandų pasiūlytas sumanymas, kuris šiuo metu svarstomas Taryboje. Šis pakeitimas pateiktas tam, kad Taryba galėtų iš anksto aptarti šį pasiūlymą ir priimti atitinkamą sprendimą.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento

6 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6b straipsnis

 

Pranešimas apie notifikuotąsias atitikties vertinimo įstaigas

 

1. Valstybės narės Komisijai ir kitoms valstybėms narėms praneša apie įstaigas, įgaliotas pagal šį reglamentą atlikti trečiosios šalies atitikties vertinimo užduotis.

 

 

2. Komisija viešai paskelbia įstaigų, notifikuotų pagal 1 dalį, sąrašą, taip pat nurodo joms suteiktus identifikavimo numerius ir veiklą, kuriai atlikti jos yra notifikuotos. Komisija užtikrina, kad tas sąrašas būtų nuolat atnaujinamas.

 

3. Valstybės narės gali paskelbti tik tas atitikties vertinimo įstaigas, kurios atitinka 6c straipsnyje nustatytus reikalavimus.

 

4. Laikoma, kad atitikties vertinimo įstaigos, kurios yra akredituotos remiantis Reglamentu (EB) Nr. 765/2008 pagal atitinkamą suderintą akreditacijos standartą ir turi teisę atlikti atitikties vertinimą, atsižvelgiant į nustatytą atitikties vertinimo sistemą, atitinka 6c straipsnyje išdėstytus reikalavimus.

 

5. Jeigu skelbiančioji institucija išsiaiškina arba jai yra pranešama, kad notifikuotoji įstaiga nebeatitinka 6c straipsnyje nustatytų reikalavimų arba kad ji nevykdo savo prievolių, skelbiančioji institucija atitinkamai apriboja, laikinai sustabdo arba atšaukia notifikavimo galiojimą, atsižvelgdama į reikalavimų nesilaikymo arba prievolių nevykdymo padarinius. Apie tai ji nedelsdama praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

 

6. Jeigu pranešimo galiojimas apribojamas, laikinai sustabdomas ar atšaukiamas arba kai notifikuotoji įstaiga nutraukia veiklą, notifikuojančioji valstybė narė imasi tinkamų priemonių siekdama užtikrinti, kad tos įstaigos bylos būtų perduotos tvarkyti kitai notifikuotajai įstaigai arba saugomos, kad su jomis galėtų susipažinti prašymą pateikusios atsakingos notifikuojančiosios įstaigos.

Pagrindimas

Siekiant paspartinti teisėkūros procesą, šiuo pakeitimu įrašomas Nyderlandų pasiūlytas sumanymas, kuris šiuo metu svarstomas Taryboje. Šis pakeitimas pateiktas tam, kad Taryba galėtų iš anksto aptarti šį pasiūlymą ir priimti atitinkamą sprendimą.

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento

6 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6c straipsnis

 

Reikalavimai, susiję su paskelbimo siekiančiomis atitikties vertinimo įstaigomis

 

1. Atitikties vertinimo įstaiga turi būti įsteigta pagal nacionalinę teisę ir turėti teisinį subjektiškumą.

 

2. Atitikties vertinimo įstaiga yra įstaiga, kuri nėra priklausoma nuo vertinamo importuotojo, taip pat nuo lydyklos ar rafinavimo įmonės, lydyklos ar rafinavimo įmonės patronuojamųjų įmonių, licencijos turėtojų, rangovų, tiekėjų ir bendrovių, bendradarbiaujančių atliekant atitikties vertinimą.

 

Atitikties vertinimo įstaiga gali būti laikoma įstaiga, priklausanti verslo asociacijai arba profesinei federacijai, atstovaujančiai įmonėms, kurios užsiima naudingųjų iškasenų importo, lydymo ar rafinavimo veikla, jeigu įrodoma, kad ji yra nešališka ir nėra jokio interesų konflikto.

 

3. Atitikties vertinimo įstaiga, jos aukščiausio lygio vadovai ir už atitikties vertinimo užduotis atsakingi darbuotojai negali būti alavo, tantalo ir volframo, jų rūdų ir aukso importuotojai, lydyklos ar rafinavimo įmonės.

 

Atitikties vertinimo įstaiga, jos aukščiausio lygio vadovai ir už atitikties vertinimo užduotis atsakingi darbuotojai tiesiogiai nedalyvauja alavo, tantalo ir volframo, jų rūdų ir aukso prekybos, jų lydymo ir rafinavimo veikloje, taip pat negali atstovauti šioje veikloje dalyvaujančioms šalims. Jie nesiima jokios veiklos, kuri jiems trukdytų nepriklausomai ar sąžiningai priimti sprendimus, susijusius su atitikties vertinimo veikla, kuriai atlikti jie yra notifikuoti. Tai visų pirma taikoma konsultavimo paslaugoms.

 

Atitikties vertinimo įstaigos užtikrina, kad joms pavaldžių įstaigų ar subrangovų veikla nedarytų poveikio jų atitikties vertinimo veiklos konfidencialumui, objektyvumui ar nešališkumui.

 

5. Atitikties vertinimo veiklą vykdančios atitikties vertinimo įstaigos ir jų darbuotojai atitikties vertinimo veiklą vykdo laikydamiesi griežčiausių profesinio sąžiningumo reikalavimų, turi turėti reikiamą konkrečios srities techninę kompetenciją ir nepasiduoti jokiam spaudimui ir paskatoms, ypač finansinėms, kurie galėtų paveikti jų sprendimus ar atitikties vertinimo veiklos rezultatus, juo labiau, jei tai siūlo šios veiklos rezultatais suinteresuoti asmenys ar asmenų grupės.

 

6. Atitikties vertinimo įstaiga turi būti pajėgi atlikti visas atitikties vertinimo užduotis, kurios jai yra pavestos pagal 6d straipsnį ir kurioms atlikti ji yra notifikuota, neatsižvelgiant į tai, ar šias užduotis atlieka pati atitikties vertinimo įstaiga, ar jos yra atliekamos įstaigos vardu ir atsakomybe.

 

Visais atvejais kiekvienai atitikties vertinimo procedūrai, kurios atžvilgiu yra pranešta apie atitikties vertinimo įstaigą, atitikties vertinimo įstaiga turi turėti:

 

a) darbuotojų, turinčių techninių žinių ir pakankamos bei tinkamos patirties atitikties vertinimo užduotims atlikti;

 

b) procedūrų, pagal kurias atliekama atitikties vertinimo veikla, aprašymus, taip užtikrinant skaidrumą ir galimybę tas procedūras atkurti; ji turi taikyti tinkamą politiką ir procedūras, kuriomis užtikrinamas užduočių, kurias ji atlieka kaip notifikuotoji įstaiga, ir kitų jos užduočių atskyrimas;

 

c) procedūrų, pagal kurias ji galėtų vykdyti savo veiklą tinkamai atsižvelgdama į įmonės dydį, veiklos sektorių ir struktūrą, atitinkamo gaminio technologijos sudėtingumą ir į tai, ar gamybos procesas masinis, ar serijinis.

 

Ji turi priemones, būtinas su atitikties vertinimo veikla susijusioms techninėms ir administracinėms užduotims tinkamai atlikti ir gali naudotis visa būtina įranga arba įrenginiais.

 

7. Už atitikties vertinimo veiklos vykdymą atsakingi darbuotojai:

 

a) turi tinkamą techninį ir profesinį parengimą, apimantį visą atitinkamų rūšių atitikties vertinimo veiklą, kuriai atitikties vertinimo įstaiga yra notifikuota;

 

b) pakankamai gerai išmano atliekamo vertinimo reikalavimus ir turi reikiamus įgaliojimus tiems vertinimams atlikti;

 

c) turi reikiamų žinių ir išmano esminius reikalavimus, taikomus darniuosius standartus, atitinkamas Sąjungos teisės aktų ir nacionalinės teisės aktų nuostatas;

 

d) turi gebėjimų rengti pažymėjimus, įrašus ir ataskaitas, kuriais patvirtinama, kad vertinimas atliktas.

 

8. Užtikrinamas atitikties vertinimo įstaigų, jų aukščiausio lygio vadovų ir vertinimą atliekančių darbuotojų nešališkumas .

 

Atitikties vertinimo įstaigos aukščiausio lygio vadovų ir vertinimą atliekančių darbuotojų atlyginimas nepriklauso nuo atliktų įvertinimų skaičiaus ar rezultatų.

 

9. Atitikties vertinimo įstaigos apsidraudžia atsakomybės draudimu, išskyrus atvejus, kai atsakomybę pagal nacionalinės teisės aktus prisiima valstybė arba kai pati valstybė narė tiesiogiai atsako už atitikties vertinimą.

 

10. Atitikties vertinimo įstaigos darbuotojai laikosi profesinio slaptumo reikalavimo, taikomo visai informacijai, kurią jie gauna atlikdami užduotis pagal 6d straipsnį arba bet kurią nacionalinės teisės aktų nuostatą, kuria jis įgyvendinamas, išskyrus atvejus, susijusius su valstybės narės, kurioje vykdoma veikla, kompetentingomis institucijomis. Nuosavybės teisės yra saugomos.

Pagrindimas

Siekiant paspartinti teisėkūros procesą, šiuo pakeitimu įrašomas Nyderlandų pasiūlytas sumanymas, kuris šiuo metu svarstomas Taryboje. Šis pakeitimas pateiktas tam, kad Taryba galėtų iš anksto aptarti šį pasiūlymą ir priimti atitinkamą sprendimą.

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento

6 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6d straipsnis

 

Notifikuotųjų atitikties vertinimo įstaigų prievolės

 

1. Notifikuotoji atitikties vertinimo įstaiga atlieka atitikties vertinimą, vadovaudamasi atitikties vertinimo sistema, nustatyta pagal 6a straipsnį.

 

2. Jeigu notifikuotoji atitikties vertinimo įstaiga nustato, kad importuotojas neįvykdė atitikties vertinimo sistemoje nustatytų reikalavimų, ji reikalauja, kad jis imtųsi atitinkamų taisomųjų priemonių, ir neišduoda atitikties sertifikato.

 

3. Jeigu atliekant atitikties stebėseną po pažymėjimo išdavimo paskelbtoji atitikties vertinimo įstaiga nustato, kad produktas nebeatitinka atitikties vertinimo sistemos reikalavimų, ji reikalauja, kad importuotojas imtųsi atitinkamų taisomųjų priemonių ir prireikus laikinai sustabdo arba panaikina pažymėjimo galiojimą.

 

4. Jeigu taisomųjų priemonių nesiimama arba jos nedaro reikiamo poveikio, notifikuotoji atitikties vertinimo įstaiga prireikus apriboja, sustabdo arba panaikina pažymėjimo galiojimą.

Pagrindimas

Siekiant paspartinti teisėkūros procesą, šiuo pakeitimu įrašomas Nyderlandų pasiūlytas sumanymas, kuris šiuo metu svarstomas Taryboje. Šis pakeitimas pateiktas tam, kad Taryba galėtų iš anksto aptarti šį pasiūlymą ir priimti atitinkamą sprendimą.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) pagal šio reglamento 6 straipsnį nepriklausomo trečiosios šalies atlikto audito rezultatus.

c) pažymėjimas išduotas pagal šio reglamento 6 straipsnį atlikto trečiosios šalies atitikties vertinimo rezultatus.

Pagrindimas

Siekiant paspartinti teisėkūros procesą, šiuo pakeitimu įrašomas Nyderlandų pasiūlytas sumanymas, kuris šiuo metu svarstomas Taryboje. Šis pakeitimas pateiktas tam, kad Taryba galėtų iš anksto aptarti šį pasiūlymą ir priimti atitinkamą sprendimą.

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) pagal šio reglamento 6 straipsnyje nustatytą taikymo sritį, tikslą ir principus nepriklausomo trečiosios šalies atlikto audito, per kurį tikrinta kiekviena jo tiekimo grandinėje esanti lydykla arba rafinavimo įmonė, rezultatus;

b) pagal šio reglamento 6 straipsnyje nustatytą taikymo sritį, tikslą ir principus nepriklausomo trečiosios šalies atlikto atitikties vertinimo, per kurį tikrinta kiekviena jo tiekimo grandinėje esanti lydykla arba rafinavimo įmonė, įstaigos pažymėjimus;

Pagrindimas

Siekiant paspartinti teisėkūros procesą, šiuo pakeitimu įrašomas Nyderlandų pasiūlytas sumanymas, kuris šiuo metu svarstomas Taryboje. Šis pakeitimas pateiktas tam, kad Taryba galėtų iš anksto aptarti šį pasiūlymą ir priimti atitinkamą sprendimą.

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7 a straipsnis

 

Atsakingų importuotojų sąrašas

 

1. Remdamasi informacija, kurią valstybės narės pateikia savo ataskaitose, kaip nurodyta 15 straipsnyje, Komisija priima ir viešai paskelbia sprendimą, kuriame pateikia naudingųjų iškasenų ir metalų, kuriems taikomas šis reglamentas, atsakingų importuotojų pavadinimų ir adresų sąrašą.

 

2. Komisija patvirtina sąrašą naudodama Ia priede pateiktą pavyzdį ir laikydamasi 13 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

 

3. Komisija laiku atnaujina ir viešai paskelbia (be kita ko, internete) į sąrašą įtrauktą informaciją. Komisija išbraukia iš sąrašo importuotojų, kurie valstybių narių nebepripažįstami atsakingais importuotojais pagal 14 straipsnio 3 dalį, jei jie nesiima tinkamų taisomųjų veiksmų, pavadinimus.

Pagrindimas

Pranešėjas nori atkreipti dėmesį į įsipareigojimus šioje srityje prisiimančių įmonių pastangas. Siekiant šių tikslų, pranešėjas norėtų, kad Komisija, remdamasi ataskaitomis apie reglamento įgyvendinimą valstybėse narėse, parengtų atsakingų importuotojų sąrašą. Šis sąrašas gali būti papildoma paskata įmonėms dalyvauti sistemoje ir dėl teigiamo (žiniasklaidos) dėmesio paskata jų konkurentėms daryti tą patį.

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl reglamento

7 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7 b straipsnis

 

Europos atsakingo importuotojo ženklas

 

1. Valstybių narių kompetentingos institucijos atsakingiems importuotojams suteikia Europos atsakingo importuotojo ženklą.

 

2. Jei nesilaikoma šio reglamento, valstybių narių kompetentingos institucijos gali panaikinti arba sustabdyti Europos atsakingo importuotojo ženklo galiojimą.

 

3. Komisija nustato grafinius Europos atsakingo importuotojo ženklo elementus.

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl reglamento

7 c straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7c straipsnis

 

Pramonės sistemos

 

1. Pereinamuoju laikotarpiu atitinkamos pramonės asociacijos gali pateikti Komisijai prašymą pripažinti pramonės sistemą atitinkančia šio reglamento reikalavimus.

 

Toks prašymas grindžiamas įrodymais ir informacija.

 

2. 1 dalyje nurodytos paraiškos gali būti teikiamos tik dėl pramonės sistemų, veikusių šio reglamento galiojimo pradžios metu.

 

4. Suinteresuotieji asmenys praneša Komisijai apie visus pramonės sistemų, kurių lygiavertiškumas pripažintas pagal 3 dalį, pakeitimus arba atnaujinimus.

 

3. Tais atvejais, kai remdamasi įrodymais ir informacija, pateiktais pagal 1 dalį, Komisija nustato, kad pramonės sistema, veiksmingai įgyvendinama atsakingo importuotojo, sudaromos galimybės tam atsakingam importuotojui įvykdyti savo prievoles pagal 4, 5, 6 ir 7 straipsnius, ji pripažįsta lygiavertiškumą.

 

 

5. Komisija panaikina lygiavertiškumo pripažinimą, jei nustato, kad pramonės sistemos pakeitimais ar atnaujinimais pakenkiama atsakingo importuotojo gebėjimui vykdyti savo prievoles pagal 4, 5, 6 ir 7 straipsnius arba kad kartotiniai ar rimti atsakingų importuotojų neatitikties atvejai yra susiję su sistemos trūkumais.

 

6. Komisija sudaro ir nuolat atnaujina internetinį pramonės sistemų, kurių lygiavertiškumas pripažintas, registrą.

 

7. Jei įmanoma įrodyti, kad atsakingi importuotojai naudingąsias iškasenas ir metalus įsigijo iš subjektų, kurie gavo pramonės sistemos, kurios lygiavertiškumas pripažintas, patvirtinimą, arba jei patys atsakingi importuotojai gavo pramonės sistemos, kurios lygiavertiškumas pripažintas, patvirtinimą, tie importuotojai atleidžiami nuo prievolės dėl nepriklausomo trečiojo asmens atliekamo audito. Pramonės sistemos patvirtinimas išsiunčiamas kompetentingoms institucijoms.

 

Pagrindimas

The rapporteur wants to avoid duplication of audits and ensure coherence with  the existing industry schemes, recognizing the responsible efforts already done by industry associations. To that end, the rapporteur wants to create a procedure for recognition of equivalence after verification by the Commission. A procedure for withdrawal of the recognition is included as well. For the sake of efficiency for the responsible importers, the rapporteur wants to give publicity to this list on internet. Your rapporteur also wants responsible importers that sourced from an industry scheme for which a recognition of equivalence has been granted to be exempted from the independent third party audit.

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl reglamento

7 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7d straipsnis

 

Lydyklų ir rafinavimo įmonių prievolės, susijusios su išsamiu patikrinimu

 

1. Naudingąsias iškasenas ir jų koncentratus perdirbančios ir importuojančios Sąjungoje įsisteigusios lydyklos ir rafinavimo įmonės privalo taikyti Sąjungos išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo sistemą arba išsamaus patikrinimo sistemą, kurią Komisija pripažino kaip lygiavertę.

 

2. Valstybių narių kompetentingos institucijos užtikrina, kad lydyklos ir rafinavimo įmonės tinkamai įgyvendintų Europos išsamaus patikrinimo sistemą. Jeigu šios prievolės nevykdomos, institucijos apie tai praneša lydyklai arba rafinavimo įmonei ir jų paprašo imtis taisomųjų veiksmų, kad Europos išsamaus patikrinimo sistema būtų įgyvendinta. Jeigu prievolės ir toliau nevykdomos, valstybių narių kompetentingos institucijos taiko sankcijas už šio reglamento pažeidimą. Kai lydykla arba rafinavimo įmonė šio reglamento nuostatas įgyvendina, tokios sankcijos nebetaikomos.

Pagrindimas

Europos lydyklos ir rafinavimo įmonės yra svarbiausios tiekimo grandinės dalyvės, nes jos perdirba naudingąsias iškasenas. Taigi jos geriau gali rinkti, perduoti ir tikrinti informaciją apie naudingųjų iškasenų kilmę ir įvairius veiklos vykdytojus, kurie atsakingi už šias iškasenas. Dėl šios priežasties reglamentas joms turėtų būti taikomas privalomai.

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Remdamasi informacija, kurią valstybės narės pateikia savo ataskaitose, kaip nurodyta 15 straipsnyje, Komisija priima ir viešai paskelbia sprendimą, kuriame išvardyti atsakingų naudingųjų iškasenų, kurioms taikomas šis reglamentas, lydyklų ir rafinavimo įmonių pavadinimai ir adresai.

1. Remdamasi informacija, kurią valstybės narės pateikia savo ataskaitose, kaip nurodyta 15 straipsnyje, Komisija priima ir viešai paskelbia sprendimą, kuriame išvardyti atsakingų lydyklų ir rafinavimo įmonių pavadinimai ir adresai.

Pagrindimas

Komisijos sąrašas apibrėžiamas kaip visų lydyklų ir rafinavimo įmonių atsakingo importuotojo tiekimo grandinėje sąrašas, neatsižvelgiant į tai, ar tos lydyklos ar rafinavimo įmonės, įsikūrusios ES ar už jos ribų, laikosi EBPO rekomendacijose nustatytų standartų. Kad sąrašas taptų tikra paskata, jos turėtų, pavyzdžiui, viešai pranešti apie savo išsamų patikrinimą ir skelbti savo audito ataskaitas, laikantis EBPO rekomendacijų. Ši sistema taip pat turėtų būti atvira lydykloms ar rafinavimo įmonėms, kurios šiuo metu nėra Europos bendrovių tiekimo grandinėje.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytame sąraše Komisija nurodo atsakingas lydyklas ir rafinavimo įmones, kurios bent iš dalies perka iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų.

2. 1 dalyje nurodytame sąraše Komisija nurodo atsakingas lydyklas ir rafinavimo įmones, kurios bent iš dalies perka iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų. Sąrašas sudaromas atsižvelgiant į esamas lygiavertes pramonės, vyriausybės ar kitas išsamaus patikrinimo sistemas, apimančias naudingąsias iškasenas ir metalus, kuriems taikomas reglamentas.

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Komisija patvirtina sąrašą pagal II priede pateiktą pavyzdį ir 13 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą. Konsultuojamasi su EBPO sekretoriatu.

3. Komisija patvirtina sąrašą naudodama II priede pateiktą pavyzdį ir laikydamasi 13 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros. Konsultuojamasi su EBPO sekretoriatu.

Pagrindimas

Pranešėjas pakeičia komitologijos formuluotes, numato tinkamų pavyzdžių naudojimą ir suderina 9 straipsnio 2 dalį su 13 straipsnio 2 dalimi, kurioje siūloma taikyti patariamąją procedūrą.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Komisija laiku atnaujina į sąrašą įtrauktą informaciją. Komisija išbraukia iš sąrašo lydyklų ir rafinavimo įmonių, kurios valstybių narių nebepripažįstamos atsakingais importuotojais pagal 14 straipsnio 3 dalį, arba importuotojų, kurie nebepripažįstami atsakingais, tiekimo grandinėje esančių lydyklų ir rafinavimo įmonių pavadinimus.

4. Komisija laiku atnaujina ir viešai paskelbia (be kita ko, internete) į sąrašą įtrauktą informaciją. Komisija išbraukia iš sąrašo lydyklų ir rafinavimo įmonių, kurios valstybių narių nebepripažįstamos atsakingais importuotojais pagal 14 straipsnio 3 dalį, arba importuotojų, kurie nebepripažįstami atsakingais, tiekimo grandinėje esančių lydyklų ir rafinavimo įmonių pavadinimus.

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisija nusprendžia paskelbti, taip pat internete, kompetentingų institucijų sąrašą pagal III priede pateiktą pavyzdį ir 13 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą. Komisija reguliariai atnaujina šį sąrašą.

2. Komisija nusprendžia paskelbti, be kita ko, internete, kompetentingų institucijų sąrašą, naudodama III priede pateiktą pavyzdį ir laikydamasi 13 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros. Komisija reguliariai atnaujina šį sąrašą.

Pagrindimas

Pranešėjas pakeičia komitologijos formuluotes, numato tinkamų pavyzdžių naudojimą ir suderina 9 straipsnio 2 dalį su 13 straipsnio 2 dalimi, kurioje siūloma taikyti patariamąją procedūrą.

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Atliekant 1 dalyje nurodytus patikrinimus taikomas rizikos vertinimu pagrįstas metodas. Be to, patikrinimai gali būti vykdomi, jei kompetentinga institucija turi atitinkamos informacijos, įskaitant pagrįstus trečiųjų šalių skundus, dėl atsakingo importuotojo atitikties šio reglamento reikalavimams.

2. Atliekant 1 dalyje nurodytus patikrinimus taikomas rizikos vertinimu pagrįstas metodas. Be to, patikrinimai privalo būti vykdomi, jei kompetentinga institucija turi atitinkamos informacijos, įskaitant pagrįstus trečiųjų šalių skundus, dėl atsakingo importuotojo atitikties šio reglamento reikalavimams.

Pagrindimas

Pranešėjas nori užtikrinti, kad valstybės narės kompetentinga institucija nepiktnaudžiautų savo diskrecija ir vykdytų patikrinimus, kai ji turi atitinkamos pagrįstos informacijos. Taigi pranešėjas nori vietoje „gali būti vykdomi“ įrašyti „vykdomi“.

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11a straipsnis

 

Ženklo „Europos atsakomybės sertifikatas“ įsteigimas bendrovėms, veikiančioms naudingųjų iškasenų tiekimo grandinės vartotojų grandyje

 

1. Bendrovėms, veikiančioms naudingųjų iškasenų tiekimo grandinės vartotojų grandyje ir taikančioms išsamaus patikrinimo priemones, pagrįstas EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijomis, ar atitinkamą išsamaus patikrinimo sistemą, pripažįstamą pagal šį reglamentą, gali būti suteiktas „Europos atsakomybės sertifikatas“.

 

2. Sąjungoje įsisteigusios bendrovės, veikiančios naudingųjų iškasenų tiekimo grandinės vartotojų grandyje ir norinčios gauti sertifikatą, gali kreiptis į valstybių narių kompetentingas institucijas, nuodugniai nurodydamos išsamaus patikrinimo priemones, kurias jos taiko.

 

3. Remdamosi Komisijos nustatytais kriterijais, valstybių narių kompetentingos institucijos gali suteikti sertifikatą Sąjungoje įsisteigusioms bendrovėms, veikiančioms naudingųjų iškasenų tiekimo grandinės vartotojų grandyje. Pramonės sistemos gali būti pripažintos lygiavertėmis šio reglamento reikalavimams.

 

4. Komisija nustato grafinius ženklo „Europos atsakomybės sertifikatas“ elementus.

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl reglamento

12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12a straipsnis

 

Siekiant aiškumo ir tikrumo ekonominės veiklos vykdytojams, ypač MVĮ, ir tarp jų, Komisija, konsultuodamasi su Europos išorės veiksmų tarnyba ir EBPO, parengia neprivalomas gaires – vadovą bendrovėms, kuriame būtų paaiškinta, kaip būtų galima geriausiai taikyti kriterijus toms zonoms, kurios gali priklausyti šio reglamento taikymo sričiai. Šis vadovas grindžiamas konfliktinių ir didelės rizikos zonų apibrėžimu, pateikiamu šio reglamento 2 straipsnio e punkte ir jame atsižvelgiama į EBPO šios srities išsamaus patikrinimo rekomendacijas.

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kai komiteto nuomonei gauti būtina rašytinė procedūra, tokia procedūra laikoma baigta be rezultato, jei per nuomonei pateikti nustatytą laikotarpį taip nusprendžia komiteto pirmininkas arba to prašo paprastoji komiteto narių dauguma.

Išbraukta.

Pagrindimas

Pranešėjas šiame pranešime laikosi nuomonės, kad nėra jokio pagrindo įrašyti nuostatą dėl nuomonės nepateikimo, taigi siūlo išbraukti 13 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą.

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a) Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

Pagrindimas

Siekiant paspartinti teisėkūros procesą, šiuo pakeitimu įrašomas Nyderlandų pasiūlytas sumanymas, kuris šiuo metu svarstomas Taryboje. Šis pakeitimas pateiktas tam, kad Taryba galėtų iš anksto aptarti šį pasiūlymą ir priimti atitinkamą sprendimą.

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Praėjus trejiems metų po šio reglamento įsigaliojimo, o vėliau kas šešerius metus Komisija peržiūri šio reglamento veikimą ir veiksmingumą, įskaitant atsakingo naudingųjų iškasenų, kurioms jis taikomas, pirkimo iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų skatinimą ir sąnaudas. Komisija peržiūros ataskaitą pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai.

3. Praėjus dvejiems metas po šio reglamento taikymo pradžios, o vėliau kas treji metai Komisija peržiūri šio reglamento veikimą ir veiksmingumą ir naujausią sistemos poveikį ES ir vietoje, įskaitant atsakingo naudingųjų iškasenų, kurioms jis taikomas, pirkimo iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų skatinimą ir sąnaudas. Komisija peržiūros ataskaitą pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

Šio peržiūros proceso metu Komisija:

 

– įvertina vartotojų grandies bendrovių galimybes, dedant visas įmanomas pastangas nustatyti ir persvarstyti jų tiekimo grandinės lydyklų ir rafinavimo įmonių išsamaus patikrinimo procesą ir įvertinti, ar jos taiko EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijose numatytas išsamaus patikrinimo priemones;

 

– remdamasi tinkamu poveikio vertinimu išnagrinėja galimybę į šio reglamento taikymo sritį įtraukti naujų naudingųjų iškasenų ir metalų ir ar išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo procese esama pakankamai patirties ir ekspertinių žinių, susijusių su tam tikra naudingąja iškasena ar metalu.

Pakeitimas  55

Pasiūlymas dėl reglamento

15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

15a straipsnis

 

Susijusios priemonės

 

1. Komisija, jeigu reikia, pereinamuoju laikotarpiu pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriame nustatomos papildomos priemonės siekiant padidinti šio reglamento veiksmingumą laikantis bendro komunikato Europos Parlamentui ir Tarybai „Atsakingas naudingųjų iškasenų pirkimas iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų. Integruoto ES požiūrio formavimas“ (JOIN(2014) 8) nuostatų.

 

Papildomos priemonės, kuriomis užtikrinamas integruotas ES požiūris į atsakingo pirkimo prievolę numato:

 

a) paramą įmonėms, kad jos atsakingai pirktų iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų, teikiant techninę ir kitą pagalbą bei konsultacijas veiklos vykdytojams, atsižvelgiant į mažųjų ir vidutinių įmonių padėtį bei jų poziciją tiekimo grandinėje, siekiant palengvinti šio reglamento reikalavimų laikymąsi;

 

b) nuolat vykstančius dialogus politikos klausimais su trečiosiomis šalimis ir kitais suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant suderinimo su nacionalinėmis ir regioninėmis sertifikavimo sistemomis galimybę ir bendradarbiavimą su viešojo ir privačiojo sektorių iniciatyvoms;

 

c) nuolatinį ir tikslinį vystomąjį bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, ypač pagalbą prekiaujant iš nekonfliktinių zonų kilusiomis naudingosiomis iškasenomis ir vietos įmonių padėties gerinimą, kad jos atitiktų šio reglamento nuostatas;

 

d) glaudų bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis siekiant imtis papildomų iniciatyvų vartotojų, investuotojų ir klientų informavimo srityje ir tolesnių atsakingo įmonių elgesio paskatų, taip pat į nacionalinių valdžios institucijų pasirašytas viešųjų pirkimų sutartis įtraukti vykdymo sąlygas pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2014/24/ES nuostatas.

 

2. Komisija pateikia metinę veiksmingumo ataskaitą dėl papildomų priemonių, įgyvendintų pagal 1 dalį, ir jų poveikio bei veiksmingumo.

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Šis reglamentas taikomas nuo...*

 

___________________________

 

*OL: prašom įrašyti datą – dveji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo datos.


AIŠKINAMOJI DALIS

2014 m. kovo 5 d. Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo siekiama apriboti ginkluotų grupuočių konfliktinėse ir didelės rizikos zonose galimybes finansuoti savo veiklą iš naudingųjų iškasenų kasybos ir prekybos gautomis lėšomis. Pagrindinis pasiūlymo tikslas – sudaryti įmonėms palankesnes sąlygas atsakingu būdu įsigyti alavo, tantalo, volframo ir aukso ir skatinti teisėtos prekybos kanalus.

Istorinės aplinkybės

Šis pasiūlymas yra ES indėlis į tarptautines pastangas sprendžiant problemas šalyse, kurios turtingos išteklių, bet pažeidžiamos ginkluotų konfliktų, pavyzdžiui, Didžiųjų ežerų regione, ir remiasi šių pastangų patirtimi. Dvi geriausiai žinomos priemonės priimtos atitinkamai 2011 m. ir 2010 m.: EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijos dėl atsakingo naudingųjų iškasenų tiekimo iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų grandinių (toliau – EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijos), ir Jungtinių Valstijų priimto C. Doddo ir B. Franko Volstryto reformų ir vartotojų apsaugos akto (angl. Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) 1502 skirsnis.

Turinys

Komisija siūlo reglamento projektą (taip pat kaip atsaką į Parlamento rezoliucijas), kuriuo sukuriama alavo, tantalo, volframo ir aukso importuotojų, pasirinkusių atsakingai importuoti šiuos metalus į Sąjungą, pasitvirtinimo ES sistema. Pasitvirtinimui reikia, kad šių metalų ES importuotojai taikytų išsamaus patikrinimo principą (t. y. vengtų sukelti žalą atitinkamose vietovėse) stebėdami ir valdydami savo pirkimą ir pardavimą pagal Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) išsamaus patikrinimo rekomendacijų penkis etapus. ES importuotojams reglamentu suteikiama galimybė nuodugniau vykdyti dabartinę veiklą, kuria siekiama užtikrinti teisėtos prekybos su šalių, kuriose vyksta konfliktai, ekonominės veiklos vykdytojais tiekimo grandinių švarumą. Kad padidintų lydyklų ir rafinavimo įmonių atsakomybę visuomenei bei tiekimo grandinės skaidrumą ir palengvintų atsakingą naudingųjų iškasenų pirkimą, ES siekia skelbti metinį ES ir pasaulio atsakingų lydyklų ir rafinavimo įmonių sąrašą. ES yra viena didžiausių alavo, tantalo, volframo ir aukso rinkų – joje veikia daugiau nei 400 šių rūdų ir metalų importuotojų.

Pritarimas Komisijos pasiūlymui

Pranešėjas iš esmės pritaria Komisijos pasiūlymui dėl reglamento. Siekiant galutiniams vartotojams sudaryti palankesnes sąlygas gauti išsamaus patikrinimo informaciją, pasiūlyme daugiausia dėmesio skiriama šių naudingųjų iškasenų tiekimo grandinės ES veiksmingiausiam lygmeniui – naudingųjų iškasenų rafinavimo įmonėms ir lydykloms. Lydyklos ir rafinavimo įmonės yra paskutinė vieta, kurioje galima atsekti naudingųjų iškasenų kilmę. Bet kokia informacija, kurią iš lydyklų ir rafinavimo įmonių galima gauti apie jų tiekėjus, yra svarbi išsamiam patikrinimui. Komisijos pasiūlyme sudaromos sąlygos ES įmonėms lengviau laikytis C. Doddo ir B. Franko akto reikalavimų.

Pranešėjas taip pat sutinka, kad ši ES sistema (kaip ir EBPO gairės) turi apimti visas konfliktines ir didelės rizikos zonas. Skirtingai nuo C. Doddo ir B. Franko akto, kuriame iki šiol dėmesys skiriamas tik Didžiųjų ežerų regionui, ES nori, kad įmonės žalos nedarytų visame pasaulyje. Pranešėjas laikosi nuomonės, kad ES turėtų ne sudaryti konfliktinių ir didelės rizikos zonų sąrašą, o vadove nurodyti įmonėms priemones, kurių joms reikia išsamiam patikrinimui atlikti.

Pranešėjas taip pat remia savanoriškumo strategiją, kuri atsispindi Komisijos pasiūlyme. Pranešėjas mano, kad rinkos spaudimas mažoje ir skaidrioje importuotojų, lydyklų ir rafinavimo įmonių rinkoje turėtų nulemti aktyvų dalyvavimą. Pranešėjas palankiai vertina pridedamame komunikate(1) numatytas papildomąsias aktyvaus dalyvavimo skatinimo priemones ir ne tik tikisi, kad šios priemonės galės būti įgyvendinamos lygiagrečiai su šiuo reglamentu, bet ir viliasi, kad Parlamentas taip pat bus informuojamas apie jų įgyvendinimą.

Be to, pranešėjas laikosi nuomonės, kad pasirinkus savanoriškumo strategiją ES sudaroma galimybė veiksmingiau bendradarbiauti su verslo asociacijų, pagal EBPO rekomendacijas nustačiusių pasaulinius standartus savo sektoriuose, sukurtomis išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo sistemomis.

Atsakingi importuotojai gali pirkti tik trečiųjų subjektų audituojamų lydyklų ir (arba) rafinavimo įmonių produktus. Taigi dėl šių audito patikrinimų ES sistema suteiks pakankamai informacijos apie tiekėjus ir kasyklas. Laipsniškas audituotų lydyklų skaičiaus didinimas sudarys galimybes sektoriui prisitaikyti prie taisyklių nepatiriant pasiūlos sutrikimų.

Savanoriškumo strategija paskatins pažangiausias atsakingas įmones dalyvauti. Ši grupė palaipsniui didės dėl konkurencinio spaudimo rinkoje. Įmonės gali nuspręsti dalyvauti joms priimtinu laiku. Sprendimas dalyvauti gali būti gerai parengtas, o sąnaudos ir poveikis gali būti nedideli.

Pranešėjas nori bendradarbiauti su atsakingomis įmonėmis, siekiant išvengti laikinų tiekimo trūkumų bei ekonominės veiklos mažinimo konfliktinėse zonose ir skatinti teisėtą prekybą.

Nefinansinių ataskaitų teikimo direktyva

Tam, kad būtų skatinama teikti ataskaitas dėl išsamaus naudingųjų iškasenų tiekimo grandinės patikrinimo, pranešėjas siūlo labiau naudoti esamas priemones. Direktyvoje dėl didžiųjų įmonių ir grupių nefinansinės ir įvairovės informacijos atskleidimo reikalaujama, kad didelės, daugiau nei 500 darbuotojų turinčios įmonės atskleistų informaciją apie savo žmogaus teisių, kovos su korupcija ir išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo politikos priemones. Toje direktyvoje numatoma, kad Komisija 2016 m. parengia gaires siekiant palengvinti šios informacijos atskleidimą nuo direktyvos įsigaliojimo 2017 m. Pranešėjas padės įtikinti Komisiją į šias gaires įtraukti rodiklius, atspindinčius informacijos atskleidimo prievolės, susijusios su prekyba naudingosiomis iškasenomis, kurioms taikomas šis reglamentas, vykdymą. Problemos, susijusios su įmonės dalyvavimu prekyboje konfliktų zonų naudingosiomis iškasenomis (jo galimas šalutinis poveikis – konflikto palaikymas), yra pernelyg svarbios, kad į jas būtų galima nekreipti dėmesio šiame kontekste. Komisija įsipareigojusi tai atlikti, ataskaitų teikimo reikalavimai (tokie kaip numatyti EBPO rekomendacijose) taip pat bus taikomi didelėms ES įmonėms.

Mažosios ir vidutinės įmonės

Pranešėjas laikosi nuomonės, kad pageidaujančioms būti pažangos priešakyje MVĮ turėtų būti sudarytos sąlygos dalyvauti ES sistemoje, bet nenori versti jų to daryti. Pranešėjas mano, kad ir šiuo atžvilgiu Komisija teisi pasirinkdama savanoriškumo strategiją. Teisingomis paskatomis ir parama, kaip numatyta papildomosiose priemonėse, MVĮ gali būti įtikintos dalyvauti savo laisva valia ir atsižvelgdamos į savo verslo principus.

Reglamento efektyvumo didinimas

Pranešėjas siūlo daugiau pakeitimų, kurių paskirtis – padidinti reglamento efektyvumą. Siekiant, kad nebūtų pakenkta aplinką tausojantiems ekonominės veiklos vykdytojams, pranešėjo nuomone, teisinga vadovautis EBPO nuostatomis ir metalų, kuriuos pagrįstai galima manyti esant perdirbtais, neįtraukti į taikymo sritį. Ši nuostata atspindi tiek praktinį EBPO rekomendacijų racionalumą, tiek nuolatinį išsamaus patikrinimo, siekiant sustabdyti piktnaudžiavimą, poreikį.

Sukurta daug kitų išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo sistemų. Pranešėjas nori išvengti dvigubo audito. Savanoriška sistema turėtų būti kuo efektyvesnė ir veiksmingesnė. Komisija turėtų parengti tinkamas priemones, skirtas kitų išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo sistemų veikimui įvertinti. Siekiant nustatyti, kuriuos iš šių sistemų turėtų būti pripažįstamos, reikėtų suformuluoti aiškius kriterijus.

Pranešėjas teikia pirmenybę kas treji metai vykdomai peržiūrai, nes tai yra labai svarbus laikas siekiant sukurti efektyviausią sistemą. Vis dėlto peržiūros laikas priklausys nuo to, kada ši sistema pradės veikti. Peržiūrai rimtai atlikti reikia, kad praeitų du metiniai ciklai.

Aktyvesnis dalyvavimas sistemoje numatant tinkamas paskatas

Pranešėjas nori suteikti didžiausią matomumą toms įmonėms, kurios elgiasi teisingai. Į lydyklų sąrašą turėtų būti įtraukta skiltis, kurioje nurodoma naudingoji iškasena ir pagal naudingąją iškaseną pateikiama lydyklų ir (arba) rafinavimo įmonių grupė, kad importuotojai ir kiti subjektai galėtų lengvai dokumente rasti informaciją.

Pranešėjas tais pačiais sumetimais norėtų parengti atsakingų importuotojų sąrašą. Importuotojų, kurie nusprendžia imtis papildomų priemonių, pastangas derėtų atlyginti, suteikiant galimybę gauti naudos, susijusios su viešuoju įvaizdžiu. Šį tikslą būtų galima pasiekti sudarant atsakingų importuotojų sąrašą.

Pranešėjas laikosi nuomonės, kad šio reglamento sėkmingam įgyvendinimui esminės įtakos turės importuotojų, lydyklų ir (arba) rafinavimo įmonių dalyvavimas. Taikant papildomąsias priemones, pavyzdžiui, paskatas MVĮ, dalyvaus gerokai daugiau importuotojų, o tai pagerins sistemą.

Pranešėjas taip pat pageidauja, jog importuotojo apibrėžtis būtų išplėsta, kad prekybininkai taip pat galėtų pasitvirtinti atitiktį ir dalyvauti naujojoje sistemoje.

Parlamento dalyvavimas ir komitologija

Pranešėjas žino, kad daug praktinių klausimų bus aptariami vadovuose ir gairių dokumentuose. Pranešėjas norėtų Parlamente su kolegomis aptarti, kaip numatyti tinkamai subalansuotas nuostatas dėl veiklos lankstumo, įgyvendinimo ir teisės aktų leidėjo kitokio pobūdžio tinkamo dalyvavimo sprendžiant svarbius praktinius klausimus, pavyzdžiui, dėl reikalaujamo audito periodiškumo.

Be to, pranešėjas norėtų pasiūlyti keletą pakeitimų dėl komitologijos. Jei reglamentu iš tiesų Komisijai nebus suteikta jokios veiksmų laisvės, bet bus vien reikalaujama jį įgyvendinti, įgyvendinimo aktai yra tinkami. Tačiau, jei teisėkūros procedūros eigoje šio santykio pobūdis pasikeis ir Komisija dėl pakeitimų gaus didesnę veiksmų laisvę, deleguotieji teisės aktai galėtų tapti tinkamesni.

Pranešėjas jau dabar nori atsisakyti pasenusios reguliavimo procedūros ir pakeisti ją patariamąja procedūra, kaip 13 straipsnis 2 dalyje numatyta Komisijos. Be to, pranešėjui nepriimtinas nuostatos dėl nuomonės nepateikimo įtraukimas.

(1)

Bendras komunikatas „Atsakingas naudingųjų iškasenų pirkimas iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų. Integruoto ES požiūrio formavimas“, 2014 m. kovo 5 d. (JOIN(2014) 8).


Vystymosi komiteto NUOMONĖ (23.3.2015)

pateikta Tarptautinės prekybos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Sąjungos sistema, pagal kurią atsakingi alavo, tantalo, volframo, jų rūdų ir aukso iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų importuotojai atlieka pasitvirtinimą, susijusį su išsamiu tiekimo grandinės patikrinimu

(COM(2014) 0111 – C8‑0092/2014 – 2014/0059(COD))

Nuomonės referentas: Bogdan Brunon Wenta

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentas visapusiškai remia pagrindinį pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto tikslą – nutraukti konfliktų ir neteisėto naudingųjų iškasenų naudojimo sąsają. Šią sąsają būtina nutraukti todėl, kad vadinamosios konfliktinių zonų naudingosios iškasenos daro neigiamą poveikį vyriausybių siekiui užtikrinti įtraukų socialinį ir ekonominį vystymąsi, gerą valdymą ir žmogaus teisių apsaugą.

2011 m. gegužės 25 d. EBPO ministrų taryba patvirtino EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijas dėl atsakingo naudingųjų iškasenų tiekimo iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų grandinių. Šių rekomendacijų tikslas – padėti įmonėms gerbti žmogaus teises ir savo naudingųjų iškasenų pirkimo praktika neprisidėti prie konflikto. EBPO rekomendacijos pripažįstamos kaip savanoriška tarptautinė sistema, pagal kurią išsamaus patikrinimo priemonių turi imtis įmonės, kurios privalo parengti konfliktinių zonų naudingųjų iškasenų ataskaitą pagal Volstryto reformų ir vartotojų apsaugos akto 1502 skirsnį. Be to, šioms rekomendacijoms pritarė Jungtinės Tautos, taip pat Lusakos deklaracijoje, kurią pasirašė Tarptautinės Didžiųjų ežerų regiono konferencijos 11 valstybių vadovų, nurodoma, kad EBPO rekomendacijų procesai ir standartai bus integruoti į šešias regioninės iniciatyvos kovojant su neteisėtu gamtos išteklių naudojimu priemones. Nepaisant šios plataus masto paramos, įmonių naudojimosi išsamaus patikrinimo sistema lygis yra žemas (tik 12 proc.).

Dabartinis Komisijos pasiūlymas, grindžiamas nekenkimo principu, taip pat gali neturėti teigiamo poveikio. Nuomonės referentas laikosi nuomonės, kad Europos Sąjunga turėtų imtis vadovaujančio vaidmens šiuo klausimu ir nustatyti privalomą pasitvirtinimo mechanizmą, taikomą alavo, tantalo ir volframo, jų rūdų ir aukso iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų rafinavimo įmonėms ir importuotojams. Šis požiūris būtų suderinamas su IV galimybe, apsvarstyta Komisijos poveikio vertinime.

Šis pasiūlymas dėl reglamento negali būti vertinamas vien tik kaip atskira prekybos politikos priemonė ir turėtų būti traktuojamas atsižvelgiant į platesnį tarptautinį aspektą, įskaitant vystomąjį bendradarbiavimą. Siekiant užtikrinti įgyvendinimo veiksmingumą, labai svarbu, kad papildomos priemonės, apibrėžtos bendrame komunikate „Atsakingas naudingųjų iškasenų pirkimas iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų. Integruoto ES požiūrio formavimas“ (JOIN(2014) 8), būtų įgyvendinamos lygiagrečiai su šiuo reglamentu.

PAKEITIMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) gamtos naudingosios iškasenos konfliktinėse ir didelės rizikos zonose suteikia didelių vystymosi galimybių, tačiau jos taip pat gali būti nesutarimų priežastimi, kai dėl iš jų gaunamų pajamų prasideda arba tęsiasi smurtiniai konfliktai ir kliudoma šalims siekti vystymosi, gero valdymo ir teisės viršenybės. Siekiant užtikrinti taiką ir stabilumą šiose zonose itin svarbu nutraukti konfliktų ir neteisėto naudingųjų iškasenų naudojimo sąsają;

(1) gamtos naudingosios iškasenos konfliktinėse ir didelės rizikos zonose, jeigu valdomos tvariai, suteikia didelių vystymosi galimybių, tačiau jos taip pat yra nesutarimų priežastis ir dėl iš jų gaunamų pajamų prasideda arba tęsiasi smurtiniai konfliktai ir kliudoma šalims siekti vystymosi, gero valdymo ir teisės viršenybės. Siekiant užtikrinti taiką ir stabilumą šiose zonose itin svarbu nutraukti konfliktų ir neteisėto naudingųjų iškasenų naudojimo sąsają;

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a) gavybos pramonėje žmogaus teisių pažeidimai yra dažni ir gali apimti vaikų darbą, seksualinį smurtą, žmonių dingimą, priverstinį persikėlimą ir ritualiniu ar kultūros požiūriu svarbių vietovių sunaikinimą;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) 2010 m. spalio 7 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją, kuria Sąjunga raginama nustatyti teisės aktus, kurie atitiktų JAV konfliktinių zonų naudingųjų iškasenų srities teisės aktus, alias Volstryto reformų ir vartotojų apsaugos akto 1502 skirsnį, be to, Komisija savo 20119 ir 2012 m.10 komunikatuose paskelbė apie savo ketinimus nagrinėti būdus, kaip pagerinti tiekimo grandinės skaidrumą, įskaitant išsamaus patikrinimo aspektus. Atsižvelgdama į savo įsipareigojimus, prisiimtus 2011 m. EBPO ministrų taryboje, Komisija pastarajame komunikate taip pat ragino plačiau remti ir taikyti EBPO rekomendacijas daugiašalėms įmonėms ir EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijas, netgi EBPO nepriklausančiose šalyse;

(7) savo 2010 m. spalio 7 d.8a, 2011 m. kovo 8 d.8b, 2011 m. liepos 5 d.8c ir 2014 m. vasario 26 d.8d rezoliucijose Europos Parlamentas ragino Sąjungą nustatyti teisės aktus, kurie atitiktų JAV konfliktinių zonų naudingųjų iškasenų srities teisės aktus, alias Volstryto reformų ir vartotojų apsaugos akto 1502 skirsnį; be to, Komisija savo 20119 ir 2012 m.10 komunikatuose paskelbė apie savo ketinimus nagrinėti būdus, kaip pagerinti tiekimo grandinės skaidrumą, įskaitant išsamaus patikrinimo aspektus. Atsižvelgdama į savo įsipareigojimus, prisiimtus 2011 m. EBPO ministrų taryboje, Komisija pastarajame komunikate taip pat ragino plačiau remti ir taikyti EBPO rekomendacijas daugiašalėms įmonėms ir EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijas, netgi EBPO nepriklausančiose šalyse;

__________________

__________________

 

8a 2010 m. spalio 7 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl nesėkmių ginant žmogaus teises ir teisingumą Kongo Demokratinėje Respublikoje.

 

8b 2011 m. kovo 8 d. Europos Parlamento rezoliucija „Mokesčiai ir vystymasis. Bendradarbiavimas su besivystančiomis šalimis skatinant gerą mokesčių srities valdymą“.

 

8c 2011 m. liepos 5 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES vystymosi politikos poveikio didinimo.

 

8d 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl vystymosi skatinimo vykdant atsakingą verslo veiklą gavybos pramonės vaidmens besivystančiose šalyse atžvilgiu.

9 Komunikatas dėl biržos prekių rinkų ir žaliavų, COM(2011) 25 galutinis.

9 Komunikatas dėl biržos prekių rinkų ir žaliavų, COM(2011) 25 galutinis.

10 Komunikatas dėl prekybos, augimo ir vystymosi, COM(2012) 22 galutinis.

10 Komunikatas dėl prekybos, augimo ir vystymosi, COM(2012) 22 galutinis.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) pagal šį reglamentą išsamus tiekimo grandinės patikrinimas yra nuolatinis, aktyvus ir nuoseklus procesas, kurį taikydami verslo subjektai stebi ir valdo savo pirkimą ir pardavimą, kad jais nebūtų prisidedama prie konfliktų ir su jais susijusio neigiamo poveikio;

(9) pagal šį reglamentą, taip pat atsižvelgiant į EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijas, išsamus tiekimo grandinės patikrinimas yra nuolatinis, aktyvus ir nuoseklus procesas, kurį taikydami verslo subjektai stebi ir valdo savo pirkimą ir pardavimą tiekimo grandinės gamintojų ir vartotojų grandyse, siekdami užtikrinti, kad – tiesiogiai kasybos sektoriuje ir netiesiogiai bendruomenėse platesniu mastu – būtų gerbiamos žmogaus teisės ir nebūtų prisidedama prie konfliktų ir su jais susijusio neigiamo poveikio;

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) per viešas konsultacijas Sąjungos bendrovės pareiškė susidomėjimą atsakingu naudingųjų iškasenų pirkimu ir pranešė apie dabartines pramonės sistemas, skirtas jų socialinės atsakomybės tikslams siekti, vartotojų prašymams vykdyti arba jų atsargų saugumui užtikrinti. Tačiau Sąjungos bendrovės taip pat pranešė apie daugybę sunkumų, kurie kyla atliekant išsamų tiekimo grandinės patikrinimą, nes pasaulinė tiekimo grandinė yra labai ilga ir sudėtinga, ją sudaro daug veiklos vykdytojų, kurie dažnai turi nepakankamai žinių arba nepaiso etikos normų. Komisija turėtų stebėti atsakingo pirkimo sąnaudas ir galimą jų poveikį konkurencingumui, ypač MVĮ;

(12) per viešas konsultacijas Sąjungos bendrovės pareiškė susidomėjimą atsakingu naudingųjų iškasenų pirkimu ir pranešė apie dabartines pramonės sistemas, skirtas jų socialinės atsakomybės tikslams siekti, vartotojų prašymams vykdyti arba jų atsargų saugumui užtikrinti. Atsižvelgiant į EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijas, pripažįstama, kad išsamus patikrinimas konfliktinėse ir didelės rizikos zonose kelia praktinių sunkumų, todėl taikant šią procedūrą būtinas lankstumas. Išsamaus patikrinimo pobūdis ir mastas, atsižvelgiant į bendrovių individualias aplinkybes, priklauso nuo keleto veiksnių, įskaitant bendrovės dydį ir padėtį tiekimo grandinėje, visapusiškai įvertinant sunkumus, su kuriais susiduria MVĮ;

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) lydyklos ir rafinavimo įmonės yra svarbi pasaulinės naudingųjų iškasenų tiekimo grandinės dalis, nes jos paprastai yra paskutinė grandis, kurioje galima veiksmingai užtikrinti išsamų patikrinimą, t. y. rinkti, atskleisti ir tikrinti informaciją apie naudingųjų iškasenų kilmę ir priežiūros grandinę. Dažnai laikoma, kad po šio transformacijos etapo atsekti naudingųjų iškasenų kilmę tampa nebeįmanoma. Todėl sudarius atsakingų lydyklų ir rafinavimo įmonių Sąjungos sąrašą vartotojų grandies bendrovėms būtų suteikta skaidrumo ir tikrumo dėl išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo praktikos;

(13) importuotojai yra svarbi pasaulinės naudingųjų iškasenų ir metalų tiekimo grandinės dalis, nes jų padėtis paprastai yra geresnė siekiant rinkti, atskleisti ir tikrinti informaciją apie naudingųjų iškasenų ir metalų kilmę ir priežiūros grandinę. Todėl sudarius atsakingų importuotojų Sąjungos sąrašą būtų suteikta skaidrumo ir tikrumo vartotojų grandies bendrovėms, kurios pačios, priklausomai nuo jų padėties tiekimo grandinėje, turi laikytis išsamaus patikrinimo praktikos, kaip apibrėžta šiame reglamente ir EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijose;

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) valstybių narių kompetentingos institucijos yra atsakingos už tai, kad būtų užtikrinta vienoda atsakingų importuotojų pasitvirtinimo atitiktis – jos atlieka tinkamus ex post patikrinimus, ar pasitvirtinę atsakingi naudingųjų iškasenų ir (arba) metalų, kuriems taikomas šis reglamentas, importuotojai laikosi išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo prievolių. Tokių patikrinimų duomenys turėtų būti saugomi bent penkerius metus. Valstybės narės yra atsakingos už taisyklių, taikytinų už šio reglamento nuostatų pažeidimus, nustatymą;

(14) valstybių narių kompetentingos institucijos yra atsakingos už tai, kad būtų užtikrinta vienoda atsakingų importuotojų patvirtinimo atitiktis – jos atlieka tinkamus ex post patikrinimus, ar patvirtinti atsakingi naudingųjų iškasenų ir (arba) metalų, kuriems taikomas šis reglamentas, importuotojai laikosi išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo prievolių. Tokių patikrinimų duomenys turėtų būti saugomi bent penkerius metus. Komisija turėtų būti atsakinga už taisyklių, taikytinų už šio reglamento nuostatų pažeidimus, nustatymą ir pranešti apie šias taisykles valstybėms narėms;

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) siekiant užtikrinti tinkamą šio reglamento įgyvendinimą, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Įgyvendinimo įgaliojimais, susijusiais su atsakingų lydyklų ir rafinavimo įmonių sąrašu ir valstybių narių kompetentingų institucijų sąrašu, turėtų būti naudojamasi pagal Reglamentą (ES) Nr. 182/201111;

(15) siekiant užtikrinti tinkamą šio reglamento įgyvendinimą, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Įgyvendinimo įgaliojimais, susijusiais su atsakingų importuotojų sąrašu ir valstybių narių kompetentingų institucijų sąrašu, turėtų būti naudojamasi pagal Reglamentą (ES) Nr. 182/201111;

__________________

_______________

11 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

11 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a) siekiant užtikrinti šio reglamento veiksmingumą nuolat nustatant naudingąsias iškasenas ir metalus, kuriuos perkant finansuojamos ginkluotos grupuotės ir saugumo pajėgos konfliktinėse ir didelės rizikos zonose, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais prireikus būtų galima iš dalies keisti I priede nustatytą naudingųjų iškasenų ir metalų sąrašą. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) Komisija Tarybai ir Europos Parlamentui turėtų teikti reguliarias sistemos poveikio ataskaitas. Praėjus ne daugiau kaip trejiems metų po įsigaliojimo, o vėliau kas šešerius metus Komisija turėtų peržiūrėti šio reglamento veikimą ir veiksmingumą, įskaitant atsakingo naudingųjų iškasenų, kurioms taikomas šis reglamentas, pirkimo iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų skatinimą. Prireikus, su ataskaitomis gali būti teikiami atitinkami teisėkūros pasiūlymai, kuriuose gali būti nustatytos privalomos priemonės,

(16) Komisija Tarybai ir Europos Parlamentui turėtų teikti reguliarias sistemos poveikio ataskaitas. Praėjus ne daugiau kaip trejiems metų po įsigaliojimo, o vėliau kas šešerius metus Komisija turėtų peržiūrėti šio reglamento veikimą ir veiksmingumą, įskaitant atsakingo naudingųjų iškasenų ir metalų, kuriems taikomas šis reglamentas, pirkimo iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų skatinimą. Prireikus, su ataskaitomis gali būti teikiami atitinkami teisėkūros pasiūlymai,

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatoma Sąjungos sistema, pagal kurią atliekamas pasitvirtinimas, susijęs su išsamaus tiekimo grandinės patikrinimu, siekiant apriboti ginkluotų grupuočių ir saugumo pajėgų12 galimybes prekiauti alavu, tantalu, volframu, jų rūdomis ir auksu. Šia sistema siekiama suteikti skaidrumo ir tikrumo dėl importuotojų, lydyklų ir rafinavimo įmonių, perkančių iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų, tiekimo praktikos.

1. Šiuo reglamentu nustatoma Sąjungos sistema, susijusi su išsamaus tiekimo grandinės patikrinimu, kuri taikoma privaloma tvarka siekiant panaikinti ginkluotų grupuočių ir saugumo pajėgų prekybą naudingosiomis iškasenomis ir metalais12. Šia sistema siekiama suteikti skaidrumo ir tikrumo atsižvelgiant į naudingųjų iškasenų ir metalų tiekimo grandinę ir ypač į lydyklas ir rafinavimo įmones, perkančias iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų.

__________________

 

12 Ginkluotos grupuotės ir saugumo pajėgos – kaip apibrėžta EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijų dėl atsakingo naudingųjų iškasenų tiekimo iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų grandinių II priede (Antrasis leidimas, EBPO leidykla (EBPO, 2013 m.), http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.

 

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Šiame reglamente nustatomos išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo prievolės, taikomos Sąjungos importuotojams, kurie nusprendžia pasitvirtinti kaip atsakingi naudingųjų iškasenų ar metalų, kurių sudėtyje yra alavo, tantalo, volframo ir aukso, arba kurie iš jų sudaryti, kaip išdėstyta I priede, importuotojai.

2. Šiame reglamente, laikantis EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijų, nustatomos išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo prievolės, taikomos visiems Sąjungos importuotojams, kurie perka naudingąsias iškasenas ir metalus, kuriems taikomas šis reglamentas. Reglamentu siekiama užtikrinti importuotojų pirkimo praktikos konfliktinėse ir didelės rizikos zonose skaidrumą ir atsekamumą, kad būtų kuo labiau sumažintos smurtinio konflikto ir žmogaus teisių pažeidimų galimybės arba užkertamas jiems kelias apribojant ginkluotų grupuočių ir saugumo pajėgų galimybes prekiauti šiomis naudingosiomis iškasenomis ir metalais.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Šis reglamentas taikomas bendrovėms, kurios gali tiekti arba naudoti naudingąsias iškasenas arba metalus iš konfliktinių ar didelės rizikos zonų, visose naudingųjų iškasenų ir metalų tiekimo grandyse.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b. Siekiant išvengti nenumatytų rinkos iškraipymų, šiame reglamente bus nustatytas bendrovių, sudarančių tiekimo grandinės gamintojų grandį, ir bendrovių, sudarančių tiekimo grandinės vartotojų grandį, vaidmens skirtumas. Išsamus patikrinimas turi būti pritaikytas prie atitinkamos bendrovės veiklos ir jos padėties tiekimo grandinėje.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2c. Komisija, bendradarbiaudama su sertifikavimo įstaigomis ir laikydamasi EBPO rekomendacijų, gali pateikti tolesnes gaires dėl bendrovėms privalomų prievolių, priklausomai nuo jų padėties tiekimo grandinėje, ir užtikrinti, kad sistema apimtų lanksčią procedūrą, kurią taikant būtų atsižvelgiama į MVĮ padėtį.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) naudingosios iškasenos – rūdos ir koncentratai, kurių sudėtyje yra alavo, tantalo, volframo arba kurie iš jų sudaryti, ir auksas, kaip išdėstyta I priede;

a) naudingosios iškasenos ir metalai pagal šį reglamentą visos I priede nurodytos naudingosios iškasenos ir metalai;

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) metalai – metalai, kurių sudėtyje yra alavo, tantalo, volframo ir aukso arba kurie iš jų sudaryti, kaip išdėstyta I priede;

Išbraukta.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca) EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijos – tai EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijos dėl atsakingo naudingųjų iškasenų tiekimo iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų grandinių, antrasis leidimas, EBPO leidykla (EBPO, 2013 m.), įskaitant visas Tarybos rekomendacijas, priedus ir priedėlius, kurios gali būti periodiškai keičiamos arba pakeičiamos;

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) konfliktinės ir didelės rizikos zonos – zonos, kuriose vyksta ginkluoti konfliktai arba po konfliktų susidarė nestabili padėtis, taip pat zonos, kuriose valdymas ir saugumas yra silpnas arba jo visai nėra, kaip antai žlugusios valstybės, ir kuriose plačiu mastu ir nuolat pažeidinėjama tarptautinė teisė, įskaitant žmogaus teisių pažeidimus;

e) konfliktinės ir didelės rizikos zonos – zonos, kuriose vyksta ginkluoti konfliktai, plačiai paplitęs smurtas arba kyla kitokio pobūdžio pavojus žmonėms ir dėl to pripažįstama, kad:

 

i) ginkluotas konfliktas gali būti įvairių formų, pvz., tai gali būti tarptautinio ar netarptautinio pobūdžio konfliktas, susijęs su dviem ar daugiau valstybių, arba apimti išsivadavimo karus ar sukilimus, pilietinius karus ir

 

ii) didelės rizikos zonos gali apimti politinio nestabilumo sritis arba represijas, institucinį silpnumą, nesaugumą, civilinės infrastruktūros žlugimą ir plataus masto smurtą, kuriems dažnai būdingi didelio masto žmogaus teisių pažeidimai ir nacionalinės arba tarptautinės teisės pažeidimai;

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa) vartotojų grandies bendrovės – prekiautojai metalu ir metalo biržos prekiautojai, sudedamųjų dalių gamintojai, produktų gamintojai, pirminės įrangos gamintojai ir mažmenininkai;

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g) importuotojas – bet koks fizinis ar juridinis asmuo, deklaruojantis naudingąsias iškasenas ar metalus, kuriems taikomas šis reglamentas, skirtus išleisti į laisvą apyvartą, kaip apibrėžta Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/199213 79 straipsnyje;

g) importuotojas – bet koks fizinis ar juridinis asmuo, pirmą kartą rinkai teikiantis naudingąsias iškasenas ar metalus, kuriems taikomas šis reglamentas, skirtus išleisti į laisvą apyvartą, kaip apibrėžta Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/199213 79 straipsnyje;

__________________

__________________

13 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2913/92, nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą (OL L 302, 1992 10 19, p. 1).

13 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2913/92, nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą (OL L 302, 1992 10 19, p. 1).

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h) atsakingas importuotojas – bet koks importuotojas, kuris nusprendžia pats patvirtinti savo atitiktį pagal šiame reglamente išdėstytas taisykles;

h) atsakingas importuotojas – bet koks naudingųjų iškasenų ir metalų importuotojas, kuris laikosi šiame reglamente išdėstytų taisyklių;

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ha) atsakinga bendrovė – kiekviena bendrovė, kuri laikosi išsamaus patikrinimo reikalavimų, kaip apibrėžta EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijose;

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i) pasitvirtinimas – asmens patvirtinimas, kad jis laikosi šiame reglamente nustatytų su valdymo sistemomis, rizikos valdymu, trečiosios šalies atliekamu auditu ir informacijos atskleidimu susijusių prievolių;

i) Europos atsakingo importuotojo patvirtinimas – bet kuriam importuotojui, kuris laikosi šiame reglamente nustatytų taisyklių, kompetentingų institucijų išduotas dokumentas;

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies n a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

na) gamintojų grandies bendrovės – kalnakasybos bendrovės (tradiciniai ir smulkieji arba stambieji gamintojai), naudingųjų iškasenų ir metalų kilmės šalies vietos prekiautojai arba eksportuotojai, tarptautiniai prekiautojai koncentratais, naudingųjų iškasenų ir metalų perdirbėjai, lydyklos ir rafinavimo įmonės;

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies o punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

o) išsamus tiekimo grandinės patikrinimas – atsakingų alavo, tantalo, volframo, jų rūdų ir aukso importuotojų prievolės, susijusios su jų valdymo sistema, rizikos valdymu, trečiųjų šalių auditu ir informacijos atskleidimu, kuriomis siekiama nustatyti ir pašalinti esamus ir galimus pavojus, susijusius su konfliktinėmis ir didelės rizikos zonomis, kad būtų galima išvengti perkant šias naudingąsias iškasenas atsirandančio neigiamo poveikio ar jį sušvelninti;

o) išsamus tiekimo grandinės patikrinimas – atsakingų bendrovių prievolės, susijusios su jų valdymo sistema, rizikos valdymu, trečiųjų šalių auditu ir informacijos atskleidimu, kuriomis siekiama nustatyti esamus ir galimus pavojus, susijusius su konfliktinėmis ir didelės rizikos zonomis, kad būtų galima išvengti perkant šias naudingąsias iškasenas atsirandančio neigiamo poveikio ar jį sušvelninti, ir užtikrinti, kad pirkimo veikla nebūtų prisidedama prie neteisėtos prekybos naudingosiomis iškasenomis ir metalais, nebūtų finansuojami konfliktai ir sudaromos sąlygos žmogaus teisių pažeidimams;

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies q a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

qa) ginkluotos grupuotės ir saugumo pajėgos – EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijų II priede nurodytos grupuotės;

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Atsakingo importuotojo pasitvirtinimas

Atsakingo importuotojo patvirtinimas

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Bet koks naudingųjų iškasenų arba metalų, kuriems taikomas šis reglamentas, importuotojas gali pasitvirtinti kaip atsakingas importuotojas, pateikdamas valstybės narės kompetentingai institucijai deklaraciją, kad jis laikosi šiame reglamente nustatytų išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo prievolių. Kartu su deklaracija pateikiami dokumentai, įskaitant nepriklausomo trečiosios šalies atlikto audito rezultatus, kuriais importuotojas patvirtina, kad laikosi prievolių.

1. Valstybės narės kompetentinga institucija patvirtina bet kokį naudingųjų iškasenų arba metalų, kuriems taikomas šis reglamentas, importuotoją kaip atsakingą importuotoją po to, kai gauna jo deklaraciją, kad jis laikosi šiame reglamente nustatytų išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo prievolių. Kartu su deklaracija pateikiami dokumentai, įskaitant nepriklausomo trečiosios šalies atlikto audito rezultatus, kuriais importuotojas patvirtina, kad laikosi prievolių.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Siekdamos užtikrinti, kad pasitvirtinę atsakingi naudingųjų iškasenų arba metalų, kuriems taikomas šis reglamentas, importuotojai laikytųsi jiems taikomų prievolių pagal šio reglamento 4, 5, 6 ir 7 straipsnius, valstybės narės kompetentingos institucijos atlieka atitinkamus ex-post patikrinimus.

2. Siekdamos užtikrinti, kad patvirtinti atsakingi naudingųjų iškasenų arba metalų, kuriems taikomas šis reglamentas, importuotojai laikytųsi jiems taikomų prievolių pagal šio reglamento 4, 5, 6 ir 7 straipsnius, valstybės narės kompetentingos institucijos atlieka atitinkamus ex-post patikrinimus.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Su valdymo sistema susijusios prievolės

Su valdymo sistema susijusios importuotojų prievolės

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Atsakingas naudingųjų iškasenų arba metalų, kuriems taikomas šis reglamentas, importuotojas:

Kiekvienas naudingųjų iškasenų ir metalų, kuriems taikomas šis reglamentas, importuotojas, laikydamasis EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijų:

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) patvirtina savo tiekimo grandinės politiką, susijusią su naudingosiomis iškasenomis ir metalais, kurie gali būti kilę iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų, ir apie ją aiškiai praneša tiekėjams ir visuomenei;

a) patvirtina savo tiekimo grandinės politiką, susijusią su naudingosiomis iškasenomis ir metalais, kurie gali būti kilę iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų, ir apie ją aiškiai ir sistemingai praneša tiekėjams ir visuomenei;

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Su rizikos valdymu susijusios prievolės

Su rizikos valdymu susijusios importuotojų prievolės

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a straipsnis

 

Su valdymo sistema ir su rizikos valdymu susijusios bendrovių prievolės

 

Vartotojų grandies bendrovės, be kita ko, dėdamos visas įmanomas pastangas nustato ir persvarsto jų tiekimo grandinės lydyklų ir (arba) rafinavimo įmonių išsamaus patikrinimo procesą ir įvertina, ar jos taiko EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijose numatytas išsamaus patikrinimo priemones. Vartotojų grandies bendrovės gali dalyvauti taikant visam pramonės sektoriui skirtas schemas, pagal kurias vertinama lydyklų ir (arba) rafinavimo įmonių atitiktis EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijoms, ir gali remtis taikant šias schemas gauta informacija siekdamos vykdyti EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijas ir paskelbti šią informaciją visuomenei.

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) atsižvelgiama į audito principus – nepriklausomumą, kompetenciją ir atskaitomybę, kaip nustatyta EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijose.

c) atsižvelgiama į audito principus – nepriklausomumą, kompetenciją ir atskaitomybę, taip pat taikytiną audito apimtį, kriterijus ir veiklą, kaip nustatyta EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijose.

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) kiekvienos atsakingos lydyklos arba rafinavimo įmonės, esančios jo tiekimo grandinėje, pavadinimą ir adresą;

a) kiekvienos lydyklos arba rafinavimo įmonės ir (arba) kiekvienos bendrovės, esančios jo tiekimo grandinėje, pavadinimą ir adresą;

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) pagal šio reglamento 6 straipsnyje nustatytą taikymo sritį, tikslą ir principus nepriklausomo trečiosios šalies atlikto audito, per kurį tikrinta kiekviena jo tiekimo grandinėje esanti lydykla arba rafinavimo įmonė, rezultatus;

b) pagal šio reglamento 6 straipsnyje nustatytą taikymo sritį, tikslą ir principus nepriklausomo trečiosios šalies atlikto audito, per kurį tikrinta kiekviena jo tiekimo grandinėje esanti lydykla arba rafinavimo įmonė ir (arba) kiekviena bendrovė, rezultatus;

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Atsakingas naudingųjų iškasenų arba metalų, kuriems taikomas šis reglamentas, importuotojas betarpiškai su juo susijusiems vartotojų grandies pirkėjams pateikia visą informaciją, kurią jis gavo atlikęs išsamų savo tiekimo grandinės patikrinimą, tinkamai atsižvelgdamas į verslo konfidencialumą ir kitus su konkurencija susijusius klausimus.

4. Kiekviena bendrovė betarpiškai su ja susijusiems vartotojų grandies pirkėjams pateikia visą informaciją, kurią ji gavo atlikusi išsamų savo tiekimo grandinės patikrinimą, tinkamai atsižvelgdama į verslo konfidencialumą ir kitus su konkurencija susijusius klausimus.

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Atsakingų lydyklų ir rafinavimo įmonių sąrašas

Atsakingų naudingųjų iškasenų ir metalų importuotojų sąrašas

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Remdamasi informacija, kurią valstybės narės pateikia savo ataskaitose, kaip nurodyta 15 straipsnyje, Komisija priima ir viešai paskelbia sprendimą, kuriame išvardyti atsakingų naudingųjų iškasenų, kurioms taikomas šis reglamentas, lydyklų ir rafinavimo įmonių pavadinimai ir adresai.

1. Remdamasi informacija, kurią valstybės narės pateikia savo ataskaitose, kaip nurodyta 15 straipsnyje, Komisija priima ir viešai paskelbia sprendimą, kuriame pateikia naudingųjų iškasenų ir metalų, kuriems taikomas šis reglamentas, atsakingų importuotojų pavadinimų ir adresų sąrašą.

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Komisija laiku atnaujina į sąrašą įtrauktą informaciją. Komisija išbraukia iš sąrašo lydyklų ir rafinavimo įmonių, kurios valstybių narių nebepripažįstamos atsakingais importuotojais pagal 14 straipsnio 3 dalį, arba importuotojų, kurie nebepripažįstami atsakingais, tiekimo grandinėje esančių lydyklų ir rafinavimo įmonių pavadinimus.

4. Komisija laiku atnaujina į sąrašą įtrauktą informaciją. Komisija kas šešis mėnesius išbraukia iš sąrašo importuotojų, kurie valstybių narių nebepripažįstami atsakingais importuotojais pagal 14 straipsnio 3 dalį, arba importuotojų, kurie nebepripažįstami atsakingais, tiekimo grandinėje esančių lydyklų ir rafinavimo įmonių pavadinimus.

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. Kompetentingos valstybių narių institucijos paskelbia ataskaitą, kurioje nurodo išsamias ex post patikrinimų išvadas, kartu pridėdamos pagrįstą šių išvadų sudarymo paaiškinimą ir visus dokumentus, kuriais kompetentinga institucija grindė savo išvadas.

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl reglamento

12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12a straipsnis

 

Informacija apie konfliktinę arba didelės rizikos zoną

 

Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su Europos išorės veiksmų tarnyba, pateikia visuomenei ir bendrovėms tinkamą informaciją apie tai, ką reiškia sąvokos „konfliktinė zona“ ir „didelės rizikos zona“ ir kaip jos nustatomos.

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jei pažeidžiamos šio reglamento nuostatos, valstybių narių kompetentingos institucijos pateikia pranešimą dėl taisomųjų veiksmų, kurių turi imtis atsakingas importuotojas.

2. Jei pažeidžiamos šio reglamento nuostatos, valstybių narių kompetentingos institucijos praneša atsakingai bendrovei apie taisomuosius veiksmus, kurių ji turi imtis.

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Pagal šį reglamentą numatomas pereinamasis dvejų metų laikotarpis, kad naudingųjų iškasenų ir metalų importuotojai galėtų pradėti vykdyti viešos atskaitomybės prievoles.

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b. Visi EBPO rekomendacijų pakeitimai mutatis mutandis taikomi šiam reglamentui.

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl reglamento

15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

15a straipsnis

 

Papildomos priemonės

 

1. Komisija pereinamuoju laikotarpiu pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriame nustatomos papildomos priemonės siekiant padidinti šio reglamento veiksmingumą laikantis bendro komunikato Europos Parlamentui ir Tarybai „Atsakingas naudingųjų iškasenų pirkimas iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų. Integruoto ES požiūrio formavimas“ (JOIN(2014) 8) nuostatų.

 

– Papildomos priemonės, kuriomis užtikrinamas integruotas ES požiūris į atsakingo pirkimo prievolę:

 

a) parama atsakingai perkančioms įmonėms, teikiama iniciatyvų, techninės pagalbos ir rekomendacijų įmonėms forma, atsižvelgiant į mažųjų ir vidutinių įmonių padėtį bei jų poziciją tiekimo grandinėje, siekiant palengvinti šio reglamento reikalavimų laikymąsi;

 

b) nuolat vykstantys dialogai politikos klausimais su trečiosiomis šalimis ir kitais suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant suderinimo su nacionalinėmis ir regioninėmis sertifikavimo sistemomis galimybę ir bendradarbiavimą su viešojo ir privačiojo sektorių iniciatyvoms;

 

c) nuolatinis ir tikslinis vystomasis bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis, ypač pagalba prekiaujant iš nekonfliktinių zonų kilusiomis naudingosiomis iškasenomis ir vietos įmonių padėties gerinimas, kad jos atitiktų šio reglamento nuostatas;

 

d) glaudus bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis siekiant imtis papildomų iniciatyvų vartotojų, investuotojų ir klientų informavimo srityje ir tolesnių atsakingo įmonių elgesio paskatų, taip pat į nacionalinių valdžios institucijų pasirašytas viešųjų pirkimų sutartis įtraukti vykdymo sąlygas pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2014/24/ES nuostatas.

 

2. Komisija pateikia metinę veiksmingumo ataskaitą dėl papildomų priemonių, įgyvendintų pagal 1 dalį, ir jų poveikio bei veiksmingumo.

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl reglamento

15 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

15b straipsnis

 

Įgaliojimų delegavimas

 

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 15c straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl I priede pateikto naudingųjų iškasenų ir metalų sąrašo keitimo.

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl reglamento

15 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

15c straipsnis

 

Įgaliojimų delegavimas

 

Įgaliojimai priimti 15a straipsnyje nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami [...] metų laikotarpiui nuo*. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki [...] metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

 

_________________

 

*OL: prašom įrašyti šio reglamento įsigaliojimo datą.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Sąjungos sistema, pagal kurią atsakingi alavo, tantalo, volframo, jų rūdų ir aukso iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų importuotojai atlieka pasitvirtinimą, susijusį su išsamiu tiekimo grandinės patikrinimu

Nuorodos

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

13.3.2014

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE

13.3.2014

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Bogdan Brunon Wenta

29.9.2014

Svarstymas komitete

10.11.2014

21.1.2015

 

 

Priėmimo data

9.3.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

23

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Heubuch, Hans Jansen, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Seb Dance, Paul Rübig, Judith Sargentini

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Hilde Vautmans


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Sąjungos sistema, pagal kurią atsakingi alavo, tantalo, volframo, jų rūdų ir aukso iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų importuotojai atlieka pasitvirtinimą, susijusį su išsamiu tiekimo grandinės patikrinimu

Nuorodos

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

5.3.2014

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

13.3.2014

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

13.3.2014

DEVE

13.3.2014

BUDG

13.3.2014

ITRE

13.3.2014

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

AFET

9.3.2015

BUDG

25.6.2014

ITRE

22.7.2014

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Iuliu Winkler

3.9.2014

 

 

 

Svarstymas komitete

6.11.2014

23.2.2015

19.3.2015

 

Priėmimo data

14.4.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

22

16

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Reimer Böge, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Nicola Danti, Danuta Maria Hübner, Stelios Kouloglou, Sander Loones, Frédérique Ries, Pedro Silva Pereira, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Judith Sargentini

Pateikimo data

24.4.2015

Teisinis pranešimas