Procedūra : 2014/0059(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0141/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0141/2015

Debates :

PV 19/05/2015 - 3
CRE 19/05/2015 - 3
PV 15/03/2017 - 14
CRE 15/03/2017 - 14

Balsojumi :

PV 20/05/2015 - 10.7
CRE 20/05/2015 - 10.7
Balsojumu skaidrojumi
PV 16/03/2017 - 6.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0204
P8_TA(2017)0090

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 1053kWORD 657k
24.4.2015
PE 546.838v02-00 A8-0141/2015

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības sistēmu konfliktu skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes alvas, tantala, volframa, to rūdu un zelta atbildīgu importētāju pašsertifikācijai attiecībā uz piegādes ķēdes pienācīgu pārbaudi

(COM(2014)0111 – C7‑0092/2014 – 2014/0059(COD))

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Referents: Iuliu Winkler

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 Attīstības komitejas ATZINUMS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības sistēmu konfliktu skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes alvas, tantala, volframa, to rūdu un zelta atbildīgu importētāju pašsertifikācijai attiecībā uz piegādes ķēdes pienācīgu pārbaudi

(COM(2014)0111 – C7‑0092/2014 – 2014/0059(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0111),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7‑0092/2014),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–       ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–       ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu, kā arī Attīstības komitejas atzinumu (A8-0141/2015),

1.      pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.      prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.      uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) Derīgie izrakteņi konfliktu skartās un augsta riska teritorijās var izraisīt konfliktus, ja ieņēmumi no tiem veicina tādu vardarbīgu konfliktu izcelšanos vai turpināšanos, kas apdraud valstu centienus attīstības, labas pārvaldības un tiesiskuma jomā. Lai nodrošinātu mieru un stabilitāti, šajās jomās ir būtiski saraut saikni starp konfliktu un izrakteņu nelikumīgu izmantošanu.

(1) Derīgie izrakteņi konfliktu skartās un augsta riska teritorijās var izraisīt konfliktus, ja ieņēmumi no tiem veicina tādu vardarbīgu konfliktu izcelšanos vai turpināšanos, kas apdraud centienus attīstības, labas pārvaldības un tiesiskuma jomā. Lai nodrošinātu mieru, attīstību un stabilitāti, šajās jomās ir būtiski saraut saikni starp konfliktu un izrakteņu nelikumīgu izmantošanu.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums

1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a) Ieguves rūpniecībā ir bieži sastopami cilvēktiesību pārkāpumi, kas var ietvert bērnu darbu, seksuālo vardarbību, cilvēku piespiedu pazušanu, piespiedu pārcelšanos un rituālā vai kultūras ziņā nozīmīgu vietu iznīcināšanu.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) Minētais jautājums ir aktuāls resursiem bagātos reģionos, kuros valdības un starptautiskās organizācijas kopā ar ekonomikas dalībniekiem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām cenšas īstenot uzdevumus, kas izriet no centieniem mazināt bruņoto grupējumu un drošības spēku finansējumu.

(2) Minētais jautājums ir aktuāls resursiem bagātās teritorijās, kurās uzdevumus, kas izriet no centieniem nepieļaut bruņoto grupējumu un drošības spēku finansēšanu, cenšas īstenot valdības un starptautiskās organizācijas kopā ar ekonomikas dalībniekiem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, tostarp sieviešu organizācijām, kas ir galvenās organizācijas, kuras piesaista uzmanību šādu grupējumu uzspiestiem ekspluatējošiem nosacījumiem, kā arī izvarošanām un vardarbībai, ko izmanto, lai kontrolētu vietējos iedzīvotājus.

 

(Grozījums par vārda „reģions” aizstāšanu ar vārdu „teritorija” attiecas uz visu tekstu kopumā. Tā pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

Pamatojums

Juridiskās konsekvences nolūkos visas atsauces uz „reģioniem” būtu jāaizstāj ar „teritorijām”, lai labāk atspoguļotu 2. pantā ietvertās definīcijas, kur tiek minētas tikai „teritorijas”, nevis „reģioni”.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a) Šī regula ir viens no līdzekļiem, kā samazināt bruņotu grupu finansēšanu, kontrolējot konfliktu skarto teritoriju izcelsmes izrakteņu tirdzniecību; tas nemaina faktu, ka Eiropas Savienības ārlietu un attīstības politikas pasākumos būtu jākoncentrējas uz cīņu pret vietēja mēroga korupciju un vāju robežkontroli, kā arī uz vietējo iedzīvotāju un viņu pārstāvju izglītošanu, lai varētu atklāt vardarbības gadījumus.

Pamatojums

Šī regula ir jāuzskata par līdzekli, kā apkarot kontrabandu, tomēr tas nav pašmērķis.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) Eiropas Parlaments 2010. gada 7. oktobrī pieņēma rezolūciju, aicinot Savienību pieņemt tiesību aktus saskaņoti ar ASV “konfliktu izrakteņu” akta, proti, Doda-Franka Volstrītas reformas un patērētāju aizsardzības akta 1502. sadaļu, un Komisija 2011. gada un 2012. gada paziņojumos iezīmēja nodomu izpētīt pārredzamības uzlabošanas iespējas, ieskaitot pienācīgās pārbaudes visā piegādes ķēdē. Pēdējā paziņojumā un saskaņā ar apņemšanos, ko Komisija paudusi 2011. gada maija ESAO Ministru padomes sanāksmē, Komisija atbalstīja to, ka arī ārpus ESAO tiek plašāk izmantotas ESAO Vadlīnijas multinacionāliem uzņēmumiem un ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijas.

(7) Eiropas Parlaments 2010. gada 7. oktobra, 2011. gada 8. marta, 2011. gada 5. jūlija un 2014. gada 26. februāra rezolūcijā prasīja Savienībai pieņemt tiesību aktus saskaņoti ar ASV “konfliktu izrakteņu” akta, proti, Doda-Franka Volstrītas reformas un patērētāju aizsardzības akta 1502. sadaļu, un Komisija 2011. gada un 2012. gada paziņojumos iezīmēja nodomu izpētīt pārredzamības uzlabošanas iespējas, ieskaitot pienācīgās pārbaudes visā piegādes ķēdē. Pēdējā paziņojumā un saskaņā ar apņemšanos, ko Komisija paudusi 2011. gada maija ESAO Ministru padomes sanāksmē, Komisija atbalstīja to, ka arī ārpus ESAO tiek plašāk izmantotas ESAO Vadlīnijas multinacionāliem uzņēmumiem un ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijas.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Savienības pilsoņi un pilsoniskās sabiedrības dalībnieki ir veicinājuši izpratni par to, ka uzņēmumi, kas darbojas Savienības jurisdikcijā, netiek saukti pie atbildības par iespējamo saikni ar izrakteņu nelikumīgu ieguvi un tirdzniecību no konfliktu reģioniem. Sekas ir tādas, ka patērētāji šādu izrakteņu dēļ, kas potenciāli ir patēriņa precēs, tiek saistīti ar konfliktiem ārpus Savienības. Tādēļ pilsoņi, īpaši izmantojot lūgumrakstus, ir pieprasījuši, lai Eiropas Parlaments un Padome ierosinātu tiesību aktus, kuros paredz uzņēmumu atbildību saskaņā ar ANO un ESAO vadlīnijām.

(8) Savienības pilsoņi un pilsoniskās sabiedrības dalībnieki ir veicinājuši izpratni par to, ka uzņēmumi, kas darbojas Savienības jurisdikcijā, netiek saukti pie atbildības par iespējamo saikni ar izrakteņu nelikumīgu ieguvi un tirdzniecību no konfliktu reģioniem. Sekas ir tādas, ka patērētāji šādu izrakteņu dēļ, kas potenciāli ir patēriņa precēs, tiek saistīti ar konfliktiem ārpus Savienības. Tādējādi patērētāji ir netieši saistīti ar konfliktiem, kas būtiski ietekmē cilvēktiesības, jo īpaši sieviešu tiesības, jo bruņoti grupējumi nereti izmanto masveida izvarošanu kā apzinātu stratēģiju, lai iebiedētu un kontrolētu vietējos iedzīvotājus nolūkā aizsargāt savas intereses. Tādēļ pilsoņi, īpaši izmantojot lūgumrakstus, ir pieprasījuši, lai Eiropas Parlaments un Padome ierosinātu tiesību aktus, kuros paredz uzņēmumu atbildību saskaņā ar ANO un ESAO vadlīnijām.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9) Šīs regulas kontekstā piegādes ķēdes pienācīga pārbaude ir nepārtraukts, proaktīvs un reaktīvs process, kurā uzņēmumi uzrauga un pārvalda pirkumus un pārdevumus, lai nodrošinātu, ka tie neveicina konfliktus un to negatīvo ietekmi.

(9) Šīs regulas kontekstā piegādes ķēdes pienācīga pārbaude ir nepārtraukts, proaktīvs un reaktīvs process, kurā importētāji var uzraudzīt un pārvaldīt savas piegādes ķēdes, lai nodrošinātu, ka tās neveicina konfliktus un to negatīvo ietekmi. Šai regulai būtu jānodrošina, ka tiek sarauta saikne starp konfliktiem un nelikumīgu izmantošanu, neapdraudot ekonomisko nozīmi, kāda tirdzniecībai ar alvu, tantalu, volframu un zeltu ir attiecīgo valstu attīstībā.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums

11.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11a) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/95/ES1a paredzēts, ka lieliem uzņēmumiem, kuros strādā vairāk par 500 darbiniekiem, ir jāatklāj informācija par noteiktu uzņēmuma politiku, tostarp cilvēktiesību, korupcijas novēršanas un piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes jomā. Direktīvā ir noteikts, ka Komisija izstrādā pamatnostādnes, lai sekmētu šīs informācijas sniegšanu. Komisijai būtu jāapsver iespēja šajās pamatnostādnēs iekļaut veiktspējas rādītājus attiecībā uz konfliktu izrakteņiem.

 

__________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra Direktīva 2014/95/ES, ar ko groza Direktīvu 2013/34/ES attiecībā uz noteiktu lielu uzņēmumu un grupu nefinanšu un daudzveidības informācijas atklāšanu (OV L 330, 15.11.2014., 1. lpp.).

Pamatojums

The directive on disclosure of non-financial and diversity information by certain large groups and companies (Directive 2014/95/EU), which was adopted by Parliament and Council in 2014 and which will be applicable in 2017, enhances business transparency on social and environmental matters and also covered supply chain due diligence. The Commission will need to draft the guidelines on the methodology in 2016 and use of international standards and non-financial performance indicators in order to assist undertakings in their reporting. In this context the rapporteur wants the Commission also to include reporting on supply chain due diligence in relation to conflict minerals. This reporting requirement for large groups and companies needs to be coordinated with the decision making on the Regulation proposed by the Commission.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums

11.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11b) Daudzas pašreiz izmantotās piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes sistēmas varētu palīdzēt sasniegt šīs regulas mērķus. Jau tiek izmantotas nozares shēmas, kas paredz saraut saikni starp konfliktiem un alvas, tantala, volframa un zelta sagādi. Šajās shēmās kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu sertificēšanai izmanto neatkarīgas trešās personas revīzijas, un ir ieviestas sistēmas, kas nodrošina tikai atbildīgu izrakteņu sagādi. Šīs nozares shēmas būtu jāatzīst Savienības sistēmā. Tomēr būtu jāprecizē kritēriji un procedūras, ar kurām attiecīgās shēmas atzīst par līdzvērtīgām šīs regulas prasībām, lai tādējādi varētu ievērot augstus standartus un izvairīties no dubultām revīzijām.

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12) Savienības uzņēmumi ir pauduši ieinteresētību sabiedriskajā apspriešanā par izrakteņu atbildīgu sagādi un ziņo par pašreizējām nozares shēmām, kas izstrādātas, lai īstenotu korporatīvās sociālās atbildības mērķus, reaģētu uz klientu pieprasījumiem vai risinātu piegāžu drošības jautājumu. Tomēr Savienības uzņēmumi ziņojuši arī par ļoti daudzām grūtībām, kas saistītas ar piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes īstenošanu, jo globālās piegādes ķēdes ir garas un sarežģītas un ietver daudzus tirgus dalībniekus, kuri bieži vien ir nepietiekami informēti vai nav norūpējušies par ētikas jautājumiem. Komisijai būtu jāuzrauga atbildīgas sagādes izmaksas un to iespējamā ietekme uz konkurētspēju, īpaši MVU konkurētspēju.

(12) Savienības uzņēmumi ir pauduši ieinteresētību sabiedriskajā apspriešanā par izrakteņu atbildīgu sagādi un ziņo par pašreizējām nozares shēmām, kas izstrādātas, lai īstenotu korporatīvās sociālās atbildības mērķus, reaģētu uz klientu pieprasījumiem vai risinātu piegāžu drošības jautājumu. Tomēr Savienības uzņēmumi ziņojuši arī par ļoti daudzām grūtībām un praktiskiem šķēršļiem, kas saistīti ar piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes īstenošanu, jo globālās piegādes ķēdes ir garas un sarežģītas un ietver daudzus tirgus dalībniekus, kuri bieži vien ir nepietiekami informēti vai nav norūpējušies par ētikas jautājumiem. Komisijai būtu cieši jāuzrauga izmaksas saistībā ar atbildīgu sagādi, trešās personas revīzijām, to administratīvajām sekām un iespējamo ietekmi uz konkurētspēju, īpaši MVU konkurētspēju, un jāziņo par tām. Komisijai būtu jāsniedz mikrouzņēmumiem un MVU tehniska un finansiāla palīdzība un būtu jāsekmē informācijas apmaiņa, lai īstenotu šo regulu. Savienībā reģistrēti MVU, kas importē izrakteņus un metālus un kas ievieš pienācīgas pārbaudes sistēmas, būtu jāsaņem finansiāla palīdzība no Komisijas programmas COSME līdzekļiem.

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums

12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12a) Atbildīgi importētāji, kas izvēlas šajā regulā paredzēto pašdeklarācijas sistēmu, būtu jāsertificē, piešķirot noteiktu marķējumu.

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums

12.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12b) Dalībvalstu kompetentajām iestādēm ar noteiktu marķējumu būtu jāsertificē Savienībā reģistrēti uzņēmumi, kas darbojas lejupējā izrakteņu piegādes ķēdē un kas brīvprātīgi izveido atbildīgu izrakteņu un metālu sagādes sistēmu. Komisijai būtu jānosaka sertifikācijas kritēriji, pamatojoties uz ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijām, un tā šajā nolūkā var apspriesties ar ESAO sekretariātu. Eiropas atbildīgas prakses sertifikāta piešķiršanas noteikumiem vajadzētu būt tikpat stingriem kā ESAO sertifikācijas sistēmas noteikumiem. Uzņēmumi, kas saņem Eiropas atbildīgas prakses sertifikātu, būtu jāmudina to norādīt savā tīmekļa vietnē un Eiropas patērētājiem sniegtajā informācijā.

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums

12.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12c) Ar 2014. gada 5. marta kopīgo paziņojumu1a Komisija un Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos/ Komisijas priekšsēdētāja vietniece paredz papildu pasākumu īstenošanu, lai veicinātu atbildīgu sagādi un tādējādi sasniegtu augstu uzņēmumu līdzdalības līmeni, ievērojot pienācīgu pārbaudi jo īpaši attiecībā uz MVU un mikrouzņēmumiem.

 

__________________

 

1aEiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 5. marta kopīgais paziņojums “Konfliktu skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes izrakteņu atbildīga sagāde” (JOIN(2014)0008).

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13) Kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumi ir būtisks elements globālajā izrakteņu piegādes ķēdē, jo tie parasti ir pēdējais posms, kur faktiski vēl var nodrošināt pienācīgu pārbaudi, vācot, izpaužot un pārbaudot informāciju par izrakteņu izcelsmi un pārraudzības ķēdi. Pēc šā pārstrādes posma bieži vien nav iespējams izsekot izrakteņu izcelsmei. Tādējādi Savienības atbildīgu kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu saraksts varētu nodrošināt pārredzamību un noteiktību lejupējās piegādes ķēdes uzņēmumiem attiecībā uz piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes praksi.

(13) Kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumi ir būtisks elements globālajā izrakteņu piegādes ķēdē, jo tie parasti ir pēdējais posms, kur faktiski vēl var nodrošināt pienācīgu pārbaudi, vācot, izpaužot un pārbaudot informāciju par izrakteņu izcelsmi un pārraudzības ķēdi. Pēc šā pārstrādes posma bieži vien nav iespējams izsekot izrakteņu izcelsmei. Tas pats attiecas uz pārstrādātajiem metāliem, kuru pārveides procesā ir vēl vairāk posmu. Tādējādi Savienības atbildīgu kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu saraksts varētu nodrošināt pārredzamību un noteiktību lejupējās piegādes ķēdes uzņēmumiem attiecībā uz piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes praksi. Saskaņā ar ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijām augšupējiem uzņēmumiem, piemēram, kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumiem, būtu jāveic neatkarīga trešās personas revīzija attiecībā uz to piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes praksi, lai arī tos ietvertu atbildīgu kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu sarakstā.

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums

13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(13a) Kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumiem, kas pārveido un importē izrakteņus un to koncentrātus, ir pienākums piemērot Savienības sistēmu attiecībā uz piegādes ķēdes pienācīgu pārbaudi.

Pamatojums

Kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumi ir galvenie piegādes ķēdes dalībnieki, jo tie sāk savu darbību izrakteņu un to koncentrātu transformēšanas brīdī. Tāpēc tie var savākt, paziņot un pārbaudīt informāciju par izrakteņiem un dažādiem par tiem atbildīgiem uzņēmumiem. Šī iemesla dēļ regula tiem būtu jāpiemēro obligāti.

Grozījums Nr.  16

Regulas priekšlikums

13.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(13b) Visu regulas darbības jomā ietverto izrakteņu un metālu izmantošanai būtu jāatbilst šīs regulas prasībām. Ir svarīgi, lai importētāji obligāti ievērotu šīs regulas noteikumus.

Grozījums Nr.  17

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15) Lai nodrošinātu šīs regulas pienācīgu īstenošanu, īstenošanas pilnvaras būtu jāuztic Komisijai. Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011 būtu jāizmanto īstenošanas pilnvaras, kas saistītas ar atbildīgu kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu sarakstu un dalībvalstu kompetento iestāžu sarakstu.

(15) Lai nodrošinātu šīs regulas pienācīgu īstenošanu, īstenošanas pilnvaras būtu jāuztic Komisijai. Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011 būtu jāizmanto īstenošanas pilnvaras, kas saistītas ar atbildīgu importētāju sarakstu, atbildīgu kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu sarakstu un dalībvalstu kompetento iestāžu sarakstu.

Pamatojums

Referents vēlas regulas pielikumā iekļaut atbildīgu importētāju sarakstu. Tā kā Komisijai šo sarakstu veidošanā ir ierobežota rīcības brīvība, kas nepārsniedz vienkāršu īstenošanu, īstenošanas aktu izmantošana ir pareizā izvēle.

Grozījums Nr.  18

Regulas priekšlikums

15.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(15a) Lai garantētu šīs regulas efektīvu īstenošanu, būtu jāparedz divu gadu pārejas periods, kurā Komisija varētu izveidot trešās personas revīzijas sistēmu un lai atbildīgie importētāji varētu pienācīgi iepazīties ar šajā regulā noteiktajiem pienākumiem.

Pamatojums

Referents apzinās uzdevumu sarežģītību, tomēr cer, ka Komisija būs spējīga izveidot struktūras, kas ir vajadzīgas, lai šī sistēma būtu gatava izmantošanai divu gadu laikā.

Grozījums Nr.  19

Regulas priekšlikums

15.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(15b) Komisijai būtu regulāri jāpārskata sava finansiālā palīdzība un politiskās apņemšanās attiecībā uz konfliktu skartām un augsta riska teritorijām, kurās iegūst alvu, tantalu, volframu un zeltu, it sevišķi uz Lielo ezeru reģionu, lai nodrošinātu politikas saskaņotību un sekmētu un nostiprinātu labu pārvaldību, tiesiskumu un, pats svarīgākais, ētisku ieguvi.

Grozījums Nr.  20

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16) Komisijai būtu regulāri jāziņo Padomei un Eiropas Parlamentam par shēmas ietekmi. Ne vēlāk kā pēc trim gadiem no šīs regulas stāšanās spēkā un pēc tam reizi sešos gados Komisijai būtu jāpārskata regulas darbība un efektivitāte, tostarp attiecībā uz to, kā veicināt regulas darbības jomas izrakteņu atbildīgu sagādi no konfliktu skartām un augsta riska teritorijām. Vajadzības gadījumā ziņojumiem var pievienot attiecīgus tiesību aktu priekšlikumus, kas var ietvert obligātus pasākumus,

(16) Komisijai būtu regulāri jāziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par shēmas ietekmi. Otrajā gadā pēc šīs regulas piemērošanas dienas un pēc tam reizi trijos gados Komisijai būtu jāpārskata regulas darbība un efektivitāte, kā arī shēmas jaunākā praktiskā ietekme attiecībā uz to, kā veicināt regulas darbības jomas izrakteņu atbildīgu sagādi no konfliktu skartām un augsta riska teritorijām, un jāziņo Eiropas Parlamentam un Padomei. Pārskatīšanas laikā Komisijai saistībā ar integrēto pieeju būtu visaptveroši jāanalizē un jānovērtē visi regulas aspekti, kā arī tās ietekme un izmaksas, jo īpaši attiecībā uz kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumiem un importētājiem, kas īsteno pienācīgu pārbaudi, jebkādu iespējamu novirzi tirdzniecības plūsmās no ieguves vietām un to ietekmi uz tur strādājošo cilvēku iztikas līdzekļiem, it sevišķi pievēršot uzmanību nerūpnieciskajiem izrakteņu ieguvējiem. Pārskatīšanā būtu plaši jāiesaista attiecīgās ieinteresētās personas, tostarp valdības, uzņēmumi, MVU un vietējā pilsoniskā sabiedrība, kā arī konfliktu teritorijās tieši skartās personas. Vajadzības gadījumā ziņojumiem var pievienot attiecīgus tiesību aktu priekšlikumus, kas var ietvert turpmākus obligātus pasākumus,

Grozījums Nr.  21

Regulas priekšlikums

16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(16a) Komisija un Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos/ Komisijas priekšsēdētāja vietniece 2014. gada 5. marta kopīgajā paziņojumā pauda apņemšanos īstenot papildu pasākumus, lai līdztekus šai regulai virzītos uz integrētu ES pieeju atbildīgai sagādei ne tikai ar mērķi panākt uzņēmumu plašu līdzdalību šajā regulā paredzētajā Savienības sistēmā, bet arī ar mērķi nodrošināt globālu, saskaņotu un visaptverošu pieeju, lai veicinātu atbildīgu sagādi no konfliktu skartām un augsta riska teritorijām.

Pamatojums

Konfliktu izrakteņi ir tikai viens no bruņotu konfliktu veicinošajiem faktoriem. Nereti galvenie veicinošie faktori ir citi politiskie, ekonomiskie un sociālie cēloņi, un tie ir jāņem vērā. Tādēļ ir svarīgi šo regulu ietvert plašākā darbību un pasākumu sistēmā, kas izstrādātas, lai novērstu un izbeigtu bruņotus konfliktus.

Grozījums Nr.  22

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Šajā regulā paredz piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes pienākumus Savienības importētājiem, kuri izvēlas pašsertificēties par atbildīgiem importētājiem, kuri importē I pielikumā uzskaitītos izrakteņus vai metālus, kas satur alvu, tantalu, volframu un zeltu vai sastāv no tiem.

2. Šajā regulā paredz piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes pienākumus Savienības importētājiem, kuri izvēlas pašdeklarēties par atbildīgiem importētājiem, kuri importē I pielikumā uzskaitītos izrakteņus vai metālus, kas satur alvu, tantalu, volframu un zeltu vai sastāv no tiem.

 

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

Grozījums Nr.  23

Regulas priekšlikums

1. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Šo regulu neattiecina uz metāliem, kas pamatoti uzskatāmi par pārstrādātiem.

Pamatojums

Saskaņā ar ESAO Pienācīgas pārbaudes pamatnostādnēm attiecībā uz atbildīgām izrakteņu piegādes ķēdēm no konfliktu skartām un augsta riska teritorijām šo regulu neattiecina uz metāliem, kurus pamatoti uzskata par pārstrādātiem.

Grozījums Nr.  24

Regulas priekšlikums

2. pants – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e) “konfliktu skartas un augsta riska teritorijas” ir teritorijas, kurās notiek bruņoti konflikti vai kurās ir nestabila situācija pēc konfliktiem, kā arī teritorijas, kurās ir vāja pārvaldība un drošība vai to nav, piemēram, nefunkcionējošas valstis, un kurās notiek plaši un sistemātiski starptautisko tiesību pārkāpumi, tostarp cilvēktiesību pārkāpumi;

 

(e) “konfliktu skartas un augsta riska teritorijas” ir teritorijas, kurās ir bruņoti konflikti, plaša vardarbība, civilās infrastruktūras sabrukums vai kurās ir nestabila situācija pēc konfliktiem, kā arī teritorijas, kurās trūkst pārvaldības un drošības, piemēram, nefunkcionējošas valstis, kurās notiek plaši un sistemātiski starptautiskajās tiesībās noteikto cilvēktiesību pārkāpumi;

Pamatojums

Komisijas ierosinātā definīcija ir neskaidra un var radīt neskaidrības īstenošanas procesā. Tādēļ juridiskās skaidrības nolūkā ir ierosināts veikt grozījumus definīcijā.

Grozījums Nr.  25

Regulas priekšlikums

2. pants – g punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g) “importētājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas šīs regulas darbības jomas izrakteņus vai metālus deklarē laišanai brīvā apgrozībā Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/199213 79. panta nozīmē;

(g) »“importētājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un kas savā vai citas personas vārdā sniedz deklarāciju par šīs regulas darbības jomā esošu izrakteņu un metālu laišanu brīvā apritē.« Šajā regulā par importētāju uzskata gan pārstāvi, kas sniedz deklarāciju citas personas vārdā un uzdevumā, gan pārstāvi, kas sniedz deklarāciju savā vārdā citas personas uzdevumā;

__________________

 

13Padomes 1992. gada 12. oktobra Regula (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.).

 

Grozījums Nr.  26

Regulas priekšlikums

2. pants – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba) “pārstrādāti metāli” ir reģenerēti galapatēriņa vai pēclietošanas produkti vai apstrādāti metāllūžņi, kas radušies produktu ražošanā; “pārstrādāti metāli” ir tādi pārpalikuši, novecojuši, bojāti metāla materiāli un metāllūžņi, kas satur rafinētus vai apstrādātus metālus, kurus var pārstrādāt, lai iegūtu alvu, tantalu, volframu un/vai zeltu; par pārstrādātiem metāliem neuzskata daļēji apstrādātus izrakteņus, neapstrādātus izrakteņus vai izrakteņus, kas ir citu rūdu ieguves blakusprodukti;

Pamatojums

Saskaņā ar ESAO Pienācīgas pārbaudes pamatnostādnēm attiecībā uz atbildīgām izrakteņu piegādes ķēdēm no konfliktu skartām un augsta riska teritorijām šīs regulas darbības jomu neattiecina uz metāliem, kurus pamatoti uzskata par pārstrādātiem.

Grozījums Nr.  27

Regulas priekšlikums

2. pants – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(i) “pašsertifikācija” ir deklarācija, kurā deklarētājs apliecina, ka saskaņā ar šo regulu pildīs pienākumus, kas saistīti ar vadības sistēmām, riska pārvaldību, trešo personu veiktām revīzijām un informācijas izpaušanu;

(i) “pašsertifikācija” ir deklarācija, kurā deklarētājs apliecina, ka saskaņā ar šo regulu pildīs pienākumus, kas saistīti ar vadības sistēmām, riska pārvaldību, trešo personu veiktu atbilstības novērtēšanu un informācijas izpaušanu;

 

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

Pamatojums

Lai paātrinātu likumdošanas procesu, šajā grozījumā ietverts Nīderlandes ierosinājums, kas pašlaik tiek apspriests Padomē. Grozījums iesniegts, lai Parlaments varētu savlaikus apspriest šo priekšlikumu un pieņemt attiecīgu nostāju.

Grozījums Nr.  28

Regulas priekšlikums

2. pants – p punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(p) “atbildīgi kausēšanas vai attīrīšanas uzņēmumi” ir kausēšanas vai attīrīšanas uzņēmumi atbildīga importētāja piegādes ķēdē;

(p) „atbildīgs kausēšanas vai attīrīšanas uzņēmums” ir jebkurš kausēšanas vai attīrīšanas uzņēmums, kas ievēro ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijas un kas ir iesniedzis revidētos ziņojumus saskaņā ar 7. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

Pamatojums

Definīcijā ietilpst pasaules kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumi un citi augšupējie ķēdes dalībnieki, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības.

Grozījums Nr.  29

Regulas priekšlikums

2. pants – qa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(qa) “nozares shēma” ir brīvprātīgas piegādes ķēžu pienācīgas pārbaudes procedūras, instrumenti un mehānismi, kurus izstrādā un uzrauga attiecīgas nozares apvienības, tostarp trešo personu veikti atbilstības novērtējumi;

Grozījums Nr.  30

Regulas priekšlikums

2. pants – qb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(qb) „bruņoti grupējumi un drošības spēki” ir ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīniju II pielikumā minētie grupējumi;

Grozījums Nr.  31

Regulas priekšlikums

4. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) pieņem un skaidri paziņo piegādātājiem un sabiedrībai piegādes ķēdes politiku, kas saistītas ar konfliktu skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes izrakteņiem un metāliem,

(a) pieņem un skaidri un sistemātiski paziņo piegādātājiem un sabiedrībai piegādes ķēdes politiku, kas saistītas ar konfliktu skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes izrakteņiem un metāliem,

Grozījums Nr.  32

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Atbildīgs importētājs, kas importē šīs regulas darbības jomas izrakteņus un metālus, pasūta revīziju, ko veic neatkarīga trešā persona.

Atbildīgs importētājs, kas importē šīs regulas darbības jomas izrakteņus un metālus, prasa pilnvarotai atbilstības novērtēšanas struktūrai veikt atbilstības novērtēšanu saskaņā ar 6.a pantā minēto atbilstības novērtēšanas sistēmu.

Pamatojums

Lai paātrinātu likumdošanas procesu, šajā grozījumā ietverts Nīderlandes ierosinājums, kas pašlaik tiek apspriests Padomē. Grozījums iesniegts, lai Parlaments varētu savlaikus apspriest šo priekšlikumu un pieņemt attiecīgu nostāju.

Grozījums Nr.  33

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Neatkarīgas trešās personās veiktā revīzijā:

svītrots

(a) revīzijas tvērumā ietver visas atbildīga importētāja darbības, procesus un sistēmas, ko izmanto, lai īstenotu piegādes ķēdes pienācīgu pārbaudi attiecībā uz regulas darbības jomas izrakteņiem vai metāliem, ietverot arī atbildīga importētāja vadības sistēmu, riska pārvaldību un informācijas izpaušanu,

 

(b) par revīzijas mērķi nosaka atbildīga importētāja piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes prakses atbilstību šīs regulas 4., 5. un 7. pantam,

 

(c) ievēro revīzijas principus — neatkarību, kompetenci un pārskatatbildība —, kā izklāstīts ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijās.

 

Pamatojums

Lai paātrinātu likumdošanas procesu, šajā grozījumā ietverts Nīderlandes ierosinājums, kas pašlaik tiek apspriests Padomē. Grozījums iesniegts, lai Parlaments varētu savlaikus apspriest šo priekšlikumu un pieņemt attiecīgu nostāju.

Grozījums Nr.  34

Regulas priekšlikums

6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a pants

 

Atbilstības novērtēšanas shēma

 

Komisija pieņem īstenošanas aktu, nosakot vienu vai vairākas atbilstības novērtēšanas shēmas, kuras:

 

a) attiecas uz visām atbildīga importētāja darbībām, procesiem un sistēmām, ko izmanto, lai īstenotu piegādes ķēdes pienācīgu pārbaudi attiecībā uz regulas darbības jomā ietvertajiem izrakteņiem vai metāliem, ietverot arī atbildīga importētāja vadības sistēmu, riska pārvaldību un informācijas izpaušanu;

 

un

 

b) sniedz pieņēmumu par atbilstību 4., 5. un 7. pantā minētajām prasībām.

 

Šādu īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 13. panta 2.a punktā minēto pārbaudes procedūru.

Pamatojums

Lai paātrinātu likumdošanas procesu, šajā grozījumā ietverts Nīderlandes ierosinājums, kas pašlaik tiek apspriests Padomē. Grozījums iesniegts, lai Parlaments varētu savlaikus apspriest šo priekšlikumu un pieņemt attiecīgu nostāju.

Grozījums Nr.  35

Regulas priekšlikums

6.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.b pants

 

Atbilstības novērtēšanas struktūru paziņošana

 

1. Dalībvalstis paziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm struktūras, kuras ir pilnvarotas veikt trešo personu atbilstības novērtēšanas uzdevumus saskaņā ar šo regulu.

 

2. Komisija dara publiski pieejamu sarakstu ar 1. punktā minētajām struktūrām, tām piešķirtajiem identifikācijas numuriem un darbībām, kurām tās ir pilnvarotas. Komisija nodrošina minētā saraksta atjaunināšanu.

 

3. Dalībvalstis var pilnvarot tikai tās atbilstības novērtēšanas struktūras, kuras atbilst 6.c panta prasībām.

 

4. Par atbilstīgām 6.c panta prasībām atzīst tās atbilstības novērtēšanas iestādes, kas akreditētas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 765/2008 pēc attiecīga saskaņota akreditācijas standarta tāda atbilstības novērtējuma veikšanai, kura pamatā ir noteikta atbilstības novērtējuma sistēma.

 

5. Ja pilnvarojošā iestāde ir noskaidrojusi vai tikusi informēta, ka pilnvarotā struktūra vairs neatbilst 6.c panta prasībām vai nepilda savus pienākumus, vajadzības gadījumā pilnvarojošā iestāde attiecīgi ierobežo, aptur vai atsauc paziņojumu atkarībā no tā, kādā ziņā attiecīgā struktūra nav spējusi nodrošināt atbilstību minētajām prasībām vai pildīt minētos pienākumus. Pilnvarojošā iestāde nekavējoties par to attiecīgi informē Komisiju un pārējās dalībvalstis.

 

6. Ja pilnvarojums tiek ierobežots, apturēts vai atsaukts vai ja pilnvarotā struktūra ir beigusi darbību, pilnvarojošā dalībvalsts veic atbilstīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka minētās struktūras dokumentus apstrādā cita pilnvarotā struktūra vai arī tie pēc pieprasījuma ir pieejami atbildīgajām pilnvarojošajām iestādēm.

Pamatojums

Lai paātrinātu likumdošanas procesu, šajā grozījumā ietverts Nīderlandes ierosinājums, kas pašlaik tiek apspriests Padomē. Grozījums iesniegts, lai Parlaments varētu savlaikus apspriest šo priekšlikumu un pieņemt attiecīgu nostāju.

Grozījums Nr.  36

Regulas priekšlikums

6.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.c pants

 

Prasības saistībā ar atbilstības novērtēšanas struktūrām, kas vēlas saņemt pilnvarojumu

 

1. Atbilstības novērtēšanas struktūra tiek izveidota saskaņā ar valsts tiesību aktiem, un tai ir juridiskas personas statuss.

 

2. Atbilstības novērtēšanas struktūra ir trešās puses struktūra, kas ir neatkarīga no importētāja, kuru tā novērtē, kā arī no kausēšanas vai attīrīšanas uzņēmuma, kausēšanas vai attīrīšanas uzņēmuma meitasuzņēmumiem, licenciātiem, līgumslēdzējiem, piegādātājiem un uzņēmumiem, kas sadarbojas atbilstības novērtēšanas jomā.

 

Struktūru, kas pieder pie uzņēmumu apvienības vai profesionālas federācijas, kura pārstāv tās novērtētos uzņēmumus, kuri importē, kausē vai attīra izrakteņus, var uzskatīt par atbilstības novērtēšanas struktūru, ja ir pierādīta tās neatkarība un interešu konflikta neesamība.

 

 

3. Atbilstības novērtēšanas struktūra, tās augstākā vadība un darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanu, nav alvas, tantala, volframa, to rūdu un zelta importētāji, kausētāji vai attīrītāji.

 

Atbilstības novērtēšanas struktūra, tās augstākā vadība un darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanu, nav tieši iesaistīti alvas, tantala, volframa, to rūdu un zelta tirdzniecībā, kausēšanā un attīrīšanā un nepārstāv šajās darbībās iesaistītās personas. Viņi neiesaistās darbībās, kas var būt pretrunā viņu lēmuma neatkarībai vai integritātei attiecībā uz tām novērtēšanas darbībām, kuras viņi ir pilnvaroti veikt. Tas jo īpaši attiecas uz konsultāciju pakalpojumiem.

 

Atbilstības novērtēšanas struktūras nodrošina, lai to meitasuzņēmumu vai apakšlīgumu slēdzēju darbības neietekmētu atbilstības novērtēšanas darbību konfidencialitāti, objektivitāti vai taisnīgumu.

 

5. Atbilstības novērtēšanas struktūras un to darbinieki veic atbilstības novērtēšanas darbības ar augstāko profesionālo integritāti un vajadzīgo tehnisko kompetenci konkrētajā jomā bez spiediena un pamudinājumiem, jo īpaši finansiāla rakstura, kas varētu ietekmēt viņu lēmumu vai atbilstības novērtēšanas darbību rezultātus, īpaši attiecībā uz personām vai personu grupām, kuras ir ieinteresētas šo darbību rezultātos.

 

6. Atbilstības novērtēšanas struktūra ir spējīga veikt visus atbilstības novērtēšanas uzdevumus, kuri tai noteikti 6.d pantā un saistībā ar kuriem tā ir pilnvarota, neatkarīgi no tā, vai šos uzdevumus veic pati atbilstības novērtēšanas struktūra, vai tie tiek veikti tās uzdevumā un uz tās atbildību.

 

Atbilstības novērtēšanas struktūras rīcībā vienmēr un par visām atbilstības novērtēšanas procedūrām, saistībā ar kurām tā ir pilnvarota, ir nepieciešamie:

 

(a) darbinieki ar tehniskām zināšanām un pietiekamu un atbilstīgu pieredzi, lai veiktu atbilstības novērtēšanas uzdevumus;

 

(b) to procedūru apraksti, kuras tiek ievērotas, veicot atbilstības novērtēšanu, nodrošinot pārredzamību un spēju minētās procedūras atkārtot. Tai ir izstrādāta pienācīga politika un procedūras, ar ko uzdevumi, ko tā veic kā pilnvarotā struktūra, ir nodalīti no citām darbībām;

 

(c) procedūras to darbību veikšanai, kurās pienācīgi ņem vērā uzņēmuma lielumu, nozari, kurā tas darbojas, tās struktūru, attiecīgās produktu tehnoloģijas sarežģītības pakāpi un to, vai ražošanas process ir masveida vai sērijveida.

 

Tai ir līdzekļi, kas nepieciešami, lai pienācīgi veiktu tehniskos un administratīvos uzdevumus, kuri saistīti ar atbilstības novērtēšanas darbībām, un ir piekļuve visam nepieciešamajam aprīkojumam vai iekārtām.

 

7. Darbiniekiem, kas atbildīgi par atbilstības novērtēšanas darbību veikšanu, ir:

 

(a) atbilstoša tehniskā un profesionālā izglītība visu to atbilstības novērtēšanas darbību jomā, saistībā ar kuru atbilstības novērtēšanas struktūra ir tikusi pilnvarota;

 

(b) pietiekamas zināšanas par prasībām attiecībā uz veicamo novērtēšanu un atbilstīgas pilnvaras veikt šo novērtēšanu;

 

(c) atbilstīgas zināšanas un sapratne par pamatprasībām, piemērojamajiem saskaņotajiem standartiem un attiecīgajiem noteikumiem Savienības saskaņošanas tiesību aktos un to īstenošanas noteikumos;

 

(d) spēja sagatavot sertifikātus, dokumentāciju un ziņojumus, kas apliecina, ka ir veikta novērtēšana.

 

8. Pilnvarotā struktūra nodrošina atbilstības novērtēšanas struktūru, to augstākās vadības un darbinieku, kas veic novērtēšanu, neatkarību.

 

Atalgojums, ko saņem atbilstības novērtēšanas struktūras augstākā līmeņa vadība un darbinieki, kas veic novērtēšanu, nav atkarīgs no veikto novērtējumu skaita vai to rezultātiem.

 

9. Atbilstības novērtēšanas struktūrām ir apdrošināta civiltiesiskā atbildība, ja vien atbildību neuzņemas valsts saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai ja dalībvalsts pati nav tieši atbildīga par atbilstības novērtēšanu.

 

10. Atbilstības novērtēšanas struktūras darbinieki neizpauž dienesta noslēpumus attiecībā uz visu informāciju, kas iegūta, veicot savus pienākumus, uz kuriem attiecas 6.d pants vai valstu tiesību aktu noteikumi, kuri attiecas uz to, izņemot attiecībā uz tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā darbības tiek veiktas. Īpašumtiesības ir aizsargātas.

Pamatojums

Lai paātrinātu likumdošanas procesu, šajā grozījumā ietverts Nīderlandes ierosinājums, kas pašlaik tiek apspriests Padomē. Grozījums iesniegts, lai Parlaments varētu savlaikus apspriest šo priekšlikumu un pieņemt attiecīgu nostāju.

Grozījums Nr.  37

Regulas priekšlikums

6.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.d pants

 

Pilnvaroto atbilstības novērtēšanas struktūru pienākumi

 

1. Pilnvarotā atbilstības novērtēšanas struktūra veic atbilstības novērtējumu saskaņā ar atbilstības novērtēšanas sistēmu, kas ir noteikta saskaņā ar 6.a pantu.

 

2. Ja pilnvarotā atbilstības novērtēšanas struktūra atklāj, ka importētājs nav izpildījis atbilstības novērtēšanas sistēmā noteiktās prasības, tā pieprasa, lai minētais importētājs veiktu attiecīgus korektīvus pasākumus, un neizsniedz atbilstības sertifikātu.

 

3. Ja, uzraugot atbilstību pēc sertifikāta izsniegšanas, pilnvarotā atbilstības novērtēšanas struktūra atklāj, ka kāds produkts vairs neatbilst atbilstības novērtēšanas sistēmas prasībām, tā pieprasa, lai importētājs veiktu attiecīgus korektīvus pasākumus, un, ja nepieciešams, aptur vai atsauc sertifikātu.

 

4. Ja korektīvi pasākumi netiek veikti vai tie nedod vēlamo rezultātu, pilnvarotā atbilstības novērtēšanas struktūra attiecīgi ierobežo, aptur vai atsauc attiecīgos sertifikātus.

Pamatojums

Lai paātrinātu likumdošanas procesu, šajā grozījumā ietverts Nīderlandes ierosinājums, kas pašlaik tiek apspriests Padomē. Grozījums iesniegts, lai Parlaments varētu savlaikus apspriest šo priekšlikumu un pieņemt attiecīgu nostāju.

Grozījums Nr.  38

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) neatkarīgas trešās personas saskaņā ar šīs regulas 6. pantu veiktu revīziju.

(c) sertifikātu, kas ir izsniegts pēc trešās personas veikta atbilstības novērtējuma saskaņā ar šīs regulas 6. pantu.

Pamatojums

Lai paātrinātu likumdošanas procesu, šajā grozījumā ietverts Nīderlandes ierosinājums, kas pašlaik tiek apspriests Padomē. Grozījums iesniegts, lai Parlaments varētu savlaikus apspriest šo priekšlikumu un pieņemt attiecīgu nostāju.

Grozījums Nr.  39

Regulas priekšlikums

7. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) par revīzijām, kuras attiecībā uz visiem atbildīgiem kausēšanas vai attīrīšanas uzņēmumiem importētāja piegādes ķēdē veic neatkarīgas trešās personas saskaņā ar šīs regulas 6. panta darbības jomu, mērķiem un principiem,

(b) par sertifikātiem, kurus attiecībā uz visiem atbildīgiem kausēšanas vai attīrīšanas uzņēmumiem importētāja piegādes ķēdē izsniedz neatkarīgas trešās personas atbilstības novērtēšanas struktūra saskaņā ar šīs regulas 6. panta darbības jomu, mērķiem un principiem,

Pamatojums

Lai paātrinātu likumdošanas procesu, šajā grozījumā ietverts Nīderlandes ierosinājums, kas pašlaik tiek apspriests Padomē. Grozījums iesniegts, lai Parlaments varētu savlaikus apspriest šo priekšlikumu un pieņemt attiecīgu nostāju.

Grozījums Nr.  40

Regulas priekšlikums

7.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.a pants

 

Atbildīgu importētāju sarakts

 

1. Pamatojoties uz informāciju dalībvalstu ziņojumos, kura sniegta 15. pantā minētajā kārtībā, Komisija pieņem un dara publiski pieejamu lēmumu, kurā uzskaitīti šīs regulas darbības jomā ietilpstošo izrakteņu un metālu atbildīgu importētāju nosaukumi un adreses.

 

2. Komisija pieņem sarakstu, izmantojot Ia pielikumā minēto paraugu un saskaņā ar 13. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

 

3. Komisija savlaicīgi atjaunina un publicē, tostarp internetā, sarakstā iekļauto informāciju. Komisija svītro no saraksta to importētāju nosaukumus, kuru veiktie korektīvie pasākumi nav bijuši pienācīgi un kuri līdz ar to vairs netiek atzīti par atbildīgiem importētājiem saskaņā ar 14. panta 3. punktu.

Pamatojums

Referents vēlas publiskot to uzņēmumu centienus, kuri ir uzņēmušies pienākumus šajā jomā. Lai to panāktu, referents vēlas, lai Komisija izstrādātu atbildīgu importētāju sarakstu, pamatojoties uz dalībvalstu ziņojumiem par šīs regulas īstenošanu. Šis saraksts varētu sniegt uzņēmumiem papildu stimulu, lai piedalītos šajā sistēma, un līdz ar pozitīvu plašsaziņas līdzekļu interesi tas varētu mudināt līdzīgi rīkoties arī šo uzņēmumu konkurentus.

Grozījums Nr.  41

Regulas priekšlikums

7.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.b pants

 

„Eiropas atbildīga importētāja” marķējums

 

1. Atbildīgiem importētājiem dalībvalstu kompetentās iestādes piešķir „Eiropas atbildīga importētāja” marķējumu.

 

2. Ja importētājs neievēro šīs regulas prasības, dalībvalstu kompetentās iestādes var „Eiropas atbildīgā importētāja” marķējumu atsaukt vai apturēt.

 

3. Komisija nosaka „Eiropas atbildīgā importētāja” marķējuma grafiskos elementus.

Grozījums Nr.  42

Regulas priekšlikums

7.c pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.c pants

 

Nozares shēmas

 

1. Pārejas periodā attiecīgās nozares asociācijas var iesniegt pieteikumu Komisijai, lai to nozares shēmu atzītu par līdzvērtīgu šīs regulas prasībām.

 

Pieteikumu pamato ar pierādījumiem un informāciju.

 

2. Šā panta 1. punktā minēto pieteikumu var iesniegt vienīgi par tādām nozares shēmām, kas jau bija izveidotas šīs regulas spēkā stāšanās dienā.

 

3. Ja, pamatojoties uz pierādījumiem un informāciju, kas sniegti saskaņā ar šā panta 1. punktu, Komisija konstatē, ka konkrētā nozares shēma — ja to atbildīgais importētājs pienācīgi izmanto — dod iespēju minētajam atbildīgajam importētājam izpildīt 4., 5., 6. un 7. pantā minētos pienākumus, tā šo shēmu atzīst par līdzvērtīgu.

 

4. Ieinteresētās personas informē Komisiju par visām izmaiņām vai atjauninājumiem nozares shēmās, kuras ir atzītas par līdzvērtīgām saskaņā ar 3. punktu.

 

5. Komisija atsauc atzīto līdzvērtību, ja tā ir konstatējusi, ka nozares shēmas izmaiņu dēļ atbildīgais importētājs nespēj izpildīt 4., 5., 6. un 7. pantā minētos pienākumus, vai atkārtotos vai ievērojamos gadījumos, kad atbildīgo importētāju pienākumu neievērošana ir saistīta ar shēmas nepilnībām.

 

6. Komisija izveido un pastāvīgi atjaunina par līdzvērtīgu atzīto nozares shēmu reģistru internetā.

 

7. Neatkarīgas trešās personas revīziju neveic atbildīgajiem importētājiem, kuri var pierādīt, ka to importētos izrakteņus vai metālus ir ieguvušas tikai personas, kuras ir sertificētas par līdzvērtīgu atzītā nozares pārbaudes sistēmā, vai arī atbildīgajiem importētājiem, kuri paši ir sertificēti par līdzvērtīgu atzītā nozares pārbaudes sistēmā. Šādus nozares pārbaudes sistēmā iegūtos sertifikātus nosūta kompetentajām iestādēm.

Pamatojums

The rapporteur wants to avoid duplication of audits and ensure coherence with  the existing industry schemes, recognizing the responsible efforts already done by industry associations. To that end, the rapporteur wants to create a procedure for recognition of equivalence after verification by the Commission. A procedure for withdrawal of the recognition is included as well. For the sake of efficiency for the responsible importers, the rapporteur wants to give publicity to this list on internet. Your rapporteur also wants responsible importers that sourced from an industry scheme for which a recognition of equivalence has been granted to be exempted from the independent third party audit.

Grozījums Nr.  43

Regulas priekšlikums

7.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.d pants

 

Kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu pienākumi saistībā ar pienācīgu pārbaudi

 

1. Eiropas kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumiem, kas apstrādā un importē izrakteņus un to koncentrātus, ir pienākums piegādes ķēdei piemērot Savienības piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes sistēmu vai Komisijas par ekvivalentu atzītu pārbaudes sistēmu.

 

2. Dalībvalstu kompetentās iestādes nodrošina, ka kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumi pareizi ievieš Eiropas pienācīgas pārbaudes sistēmu. Ja šis pienākums netiek pildīts, iestādes par to informē kausēšanas vai attīrīšanas uzņēmumu un pieprasa veikt korektīvus pasākumus, lai nodrošinātu to atbilstību Eiropas pienācīgas pārbaudes sistēmai. Ja pienākuma nepildīšana turpinās, dalībvalstu kompetentās iestādes piemēro sankcijas par šīs regulas pārkāpšanu. Šīs sankcijas atceļ, tiklīdz kausēšanas vai attīrīšanas uzņēmums nodrošina atbilstību šai regulai.

Pamatojums

Kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumi ir galvenie piegādes ķēdes dalībnieki, jo tie sāk savu darbību izrakteņu un to koncentrātu transformēšanas brīdī. Tāpēc tie var savākt, paziņot un pārbaudīt informāciju par izrakteņiem un dažādiem par tiem atbildīgiem uzņēmumiem. Šī iemesla dēļ regula tiem būtu jāpiemēro obligāti.

Grozījums Nr.  44

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Pamatojoties informāciju dalībvalstu ziņojumos, kura sniegta, kā minēts 15. pantā, Komisija pieņem un dara publiski pieejamu lēmumu, kurā uzskaitīti šīs regulas darbības jomas izrakteņu atbildīgu kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu nosaukumi un adreses.

1. Pamatojoties informāciju dalībvalstu ziņojumos, kura sniegta, kā minēts 15. pantā, Komisija pieņem un dara publiski pieejamu lēmumu, kurā uzskaitīti atbildīgu kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu nosaukumi un adreses.

Pamatojums

Komisijas saraksts ir definēts kā visu kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu atbildīga importētāja piegādes ķēdē saraksts neatkarīgi no tā, vai šie kausēšanas vai attīrīšanas uzņēmumi atrodas ES teritorijā vai ārpus tās un vai tie ievēro ESAO pamatnostādņu standartus. Lai padarītu šo sarakstu par patiesu stimulu, tiem būtu, piemēram, publiski jāziņo par savu uzticamības pārbaudi un jāpadara savas revīzijas ziņojumi pieejami saskaņā ar ESAO pamatnostādnēm. Šai sistēmai būtu jābūt atvērtai arī tiem kausēšanas/attīrīšanas uzņēmumiem, kuri pašlaik neietilpst Eiropas uzņēmumu piegādes ķēdē.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Komisija 1. punktā minētajā sarakstā identificē atbildīgus kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumus, kas veic vismaz daļēju sagādi no konfliktu skartām un augsta riska teritorijām.

2. Komisija 1. punktā minētajā sarakstā identificē atbildīgus kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumus, kas veic vismaz daļēju sagādi no konfliktu skartām un augsta riska teritorijām. Šo sarakstu sagatavo, ņemot vērā spēkā esošās ekvivalentās nozares, valdības vai citas pienācīgas pārbaudes sistēmas, kas aptver šīs regulas darbības jomas izrakteņus un metālus.

Grozījums Nr.  46

Regulas priekšlikums

8. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Komisija pieņem sarakstu saskaņā ar paraugu II pielikumā un 13. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru. Notiek apspriešanās ar ESAO sekretariātu.

3. Komisija pieņem sarakstu, izmantojot II pielikumā minēto paraugu un saskaņā ar 13. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru. Notiek apspriešanās ar ESAO sekretariātu.

Pamatojums

Referents veicis izmaiņas komitoloģijas tekstā, izmanojot pareizos paraugus un vienādojot 9. panta 2. punktu ar 13. panta 2. punktu, kurā ir ierosināta konsultēšanās procedūra.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums

8. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Komisija savlaicīgi atjaunina informāciju, kas iekļauta sarakstā. Komisija svītro no saraksta tādu kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu nosaukumus, kurus dalībvalstis saskaņā ar 14. panta 3. punktu vairs neatzīst par atbildīgiem importētājiem, vai to kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu nosaukumus piegādes ķēdē, kurus vairs neatzīst par atbildīgiem importētājiem.

4. Komisija savlaicīgi atjaunina un publicē, tostarp internetā, sarakstā iekļauto informāciju. Komisija svītro no saraksta tādu kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu nosaukumus, kurus dalībvalstis saskaņā ar 14. panta 3. punktu vairs neatzīst par atbildīgiem importētājiem, vai to kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu nosaukumus piegādes ķēdē, kurus vairs neatzīst par atbildīgiem importētājiem.

Grozījums Nr.  48

Regulas priekšlikums

9. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Komisija pieņem lēmumu publicēt, tostarp internetā, kompetento iestāžu sarakstu saskaņā ar paraugu III pielikumā un 13. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru. Komisija regulāri atjauno minēto sarakstu.

2. Komisija pieņem lēmumu publicēt, tostarp internetā, kompetento iestāžu sarakstu, izmantojot III pielikumā minēto paraugu un saskaņā ar 13. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru. Komisija regulāri atjauno minēto sarakstu.

Pamatojums

Referents veicis izmaiņas komitoloģijas tekstā, izmanojot pareizos paraugus un vienādojot 9. panta 2. punktu ar 13. panta 2. punktu, kurā ir ierosināta konsultēšanās procedūra.

Grozījums Nr.  49

Regulas priekšlikums

10. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pārbaudes, kas minētas 1. punktā, veic, izmantojot uz risku balstītu pieeju. Turklāt pārbaudes var veikt, ja kompetentās iestādes rīcībā ir attiecīga informācija, arī pamatojoties uz trešo personu pamatotām bažām par atbildīga importētāja atbilstību šīs regulas prasībām.

2. Pārbaudes, kas minētas 1. punktā, veic, izmantojot uz risku balstītu pieeju. Turklāt pārbaudes veic, ja kompetentās iestādes rīcībā ir attiecīga informācija, arī pamatojoties uz trešo personu pamatotām bažām par atbildīga importētāja atbilstību šīs regulas prasībām.

Pamatojums

Referents vēlas nodrošināt, ka dalībvalstu kompetentā iestāde ļaunprātīgi neizmanto savu rīcības brīvību un veic pārbaudes, ja tai ir pienācīgi pamatota informācija. Tādēļ referents vēlas „var veikt” aizvietot ar „veic”.

Grozījums Nr.  50

Regulas priekšlikums

11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

11.a pants

 

„Eiropas atbildīgas prakses sertifikāta” izveide marķējuma veidā izrakteņu lejupējās piegādes ķēdes uzņēmumiem

 

1. „Eiropas atbildīgas prakses sertifikātu” var piešķirt uzņēmumiem, kas darbojas lejupējā piegādes ķēdē un īsteno pienācīgas pārbaudes pasākumus, kas pamatojas uz ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijām vai šajā regulā atzītu līdzvērtīgu pienācīgas pārbaudes shēmu.

 

2. Savienībā reģistrēti uzņēmumi, kas darbojas izrakteņu lejupējā piegādes ķēdē un vēlas saņemt šo sertifikātu, dalībvalstu kompetentajām iestādēm var iesniegt pieteikumu, kurā izklāstīti ieviestie pienācīgas pārbaudes pasākumi.

 

3. Dalībvalstu kompetentās iestādes, pamatojoties uz Komisijas izstrādātajiem kritējiem, var sertificēt Savienības uzņēmumus, kas darbojas izrakteņu lejupējā piegādes ķēdē. Nozares shēmas var atzīt par līdzvērtīgām šīs regulas prasībām.

 

4. Komisija nosaka „Eiropas atbildīgās prakses sertifikāta” marķējuma grafiskos elementus.

Grozījums Nr.  51

Regulas priekšlikums

12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

12.a pants

 

Lai nodrošinātu skaidrību un noteiktību ekonomikas dalībniekiem, it sevišķi MVU, kā arī lai nodrošinātu konsekvenci starp tiem, Komisija, apspriežoties ar Eiropas Ārējās darbības dienestu un ESAO, uzņēmumiem izstrādā nesaistošas pamatnostādnes rokasgrāmatas veidā, izskaidrojot, kā labāk piemērot kritērijus jomās, uz kurām var attiecināt šo regulu. Šī rokasgrāmata pamatojas uz konfliktu skarto un augsta riska teritoriju definīciju, kas minēta šīs regulas 2. panta e) apakšpunktā un ņem vērā šajā jomā izstrādātās ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijas.

Grozījums Nr.  52

Regulas priekšlikums

13. pants – 2. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja komitejas atzinums jāsaņem rakstiskā procedūrā, minēto procedūru izbeidz, nepanākot rezultātu, ja atzinuma sniegšanas termiņā tā nolemj komitejas priekšsēdētājs vai to pieprasa komitejas locekļi ar vienkāršu balsu vairākumu.

svītrots

Pamatojums

Referents uzskata, ka šajā regulā nav pamatojuma iekļaut atzinuma nesniegšanas klauzulu un tādēļ ierosina svītrot 13. panta 2. punkta otro daļu.

Grozījums Nr.  53

Regulas priekšlikums

13. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a) Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

Pamatojums

Lai paātrinātu likumdošanas procesu, šajā grozījumā ietverts Nīderlandes ierosinājums, kas pašlaik tiek apspriests Padomē. Grozījums iesniegts, lai Parlaments varētu savlaikus apspriest šo priekšlikumu un pieņemt attiecīgu nostāju.

Grozījums Nr.  54

Regulas priekšlikums

15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Pēc trim gadiem no šīs regulas stāšanās spēkā un pēc tam reizi sešos gados Komisija pārskata regulas darbību un efektivitāti, tostarp attiecībā uz regulas darbības jomas izrakteņu atbildīgu sagādi no konfliktu skartām un augsta riska teritorijām, atbildīgas sagādes veicināšanu un tās izmaksām. Komisija iesniedz pārskata ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei.

3. Pēc diviem gadiem no šīs regulas piemērošanas un pēc tam reizi trijos gados Komisija pārskata regulas darbību un efektivitāti un jaunāko shēmas ietekmi gan ES, gan attiecīgajās teritorijās, tostarp attiecībā uz regulas darbības jomas izrakteņu atbildīgas sagādes no konfliktu skartām un augsta riska teritorijām veicināšanu un tās izmaksām. Komisija iesniedz pārskata ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei.

 

Komisija pārskatīšanā:

 

- izvērtē iespējamību, ka lejupējie uzņēmumi pēc iespējas labāk centīsies noteikt un pārskatīt kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu pienācīgas pārbaudes procesu to piegādes ķēdē un novērtē, vai tie ievēro pienācīgas pārbaudes pasākumus, kas ierosināti ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijās;

 

- analizē iespēju šīs regulas darbības jomā iekļaut jaunus izrakteņus un metālus, pamatojoties uz pienācīgas ietekmes izvērtējumu un to, vai attiecībā uz konkrēto izrakteni vai metālu ir pietiekama pieredze un zināšanas piegādes ķēdes pienācīgā pārbaudē.

Grozījums Nr.  55

Regulas priekšlikums

15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

15.a pants

 

Papildu pasākumi

 

1. Vajadzības gadījumā Komisija pārejas periodā iesniedz likumdošanas priekšlikumu, nosakot papildu pasākumus, lai palielinātu šīs regulas efektivitāti saskaņā ar kopīgo paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei „Konfliktu skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes izrakteņu atbildīga sagāde. Integrētas ES pieejas izstrāde” (JOIN(2014)8).

 

Papildu pasākumos, lai nodrošinātu integrētu ES pieeju pienākumam īstenot atbildīgu sagādi, paredz:

 

(a) atbalstu atbildīgiem sagādes uzņēmumiem, tiem nodrošinot stimulus, tehnisku palīdzību un norādes, ņemot vērā mazo un vidējo uzņēmumu situāciju un to pozīciju piegādes ķēdē, lai veicinātu šīs regulas prasību ievērošanu;

 

(b) pastāvīgu politisko dialogu ar trešām valstīm un citām ieinteresētajām personām, tostarp par iespēju veikt saskaņošanu ar valstu un reģionālajām sertifikācijas sistēmām un sadarbību ar publiskā un privātā sektora iniciatīvu īstenotājiem;

 

(c) pastāvīgu, mērķtiecīgu attīstības sadarbību ar trešām valstīm, jo īpaši palīdzību ar konfliktiem nesaistītu izrakteņu tirdzniecībā un labvēlīgāku apstākļu nodrošināšanu vietējiem uzņēmumiem, lai tie varētu ievērot šīs regulas noteikumus;

 

(d) ciešu sadarbību ar dalībvalstīm, lai uzsāktu īstenot papildu iniciatīvas patērētāju, investoru un klientu informācijas jomā un turpmākus stimulus atbildīgas uzņēmēju rīcības un izpildes klauzulu iekļaušanai publiskā iepirkuma līgumos, ko valstu iestādes paraksta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/24/ES noteikumiem.

 

2. Komisija iesniedz ikgadēju izpildes ziņojumu par atbilstīgi šā panta 1. punktam īstenotajiem papildu pasākumiem un to ietekmi un efektivitāti.

Grozījums Nr.  56

Regulas priekšlikums

16. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Šo regulu piemēro no...*

 

___________________________

 

*OV: Lūgums ievietot datumu: divi gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā.


PASKAIDROJUMS

Eiropas Komisija 2014. gada 5. martā iesniedza tiesību akta priekšlikumu, kas paredzēja radīt grūtības bruņotiem grupējumiem konfliktu skartās un augsta riska teritorijās finansēt savas darbības ar izrakteņu ieguvi un tirdzniecību. Šīs pieejas mērķis ir palīdzēt uzņēmumiem atbildīgi iegūt alvu, tantalu, volframu un zeltu un veicināt likumīgus tirdzniecības kanālus.

Vēsturiskais konteksts

Šis priekšlikums ir ES pienesums starptautiskās sabiedrības centieniem risināt problēmas valstīs, kas ir bagātas ar derīgajiem izrakteņiem, bet kurās bieži izceļas bruņoti konflikti, piemēram, Lielo ezeru reģionā, un mācīties no šiem centieniem. Divi plaši zināmi pasākumi pieņemti attiecīgi 2011. un 2010. gadā: ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijas attiecībā uz atbildīgām izrakteņu piegādes ķēdēm no konfliktu skartām un augsta riska teritorijām (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas) un 1502. sadaļa ASV Doda-Franka Volstrītas reformas un patērētāju aizsardzības aktā (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act).

Saturs

Komisija ir iesniegusi regulas projektu arī kā atbildi uz Parlamenta rezolūcijām, izveidojot ES pašsertifikācijas sistēmu alvas, tantala, volframa un zelta importētājiem, kuri izvēlas veikt atbildīgu importu Savienībā. Pašsertifikācija paredz šo metālu un rūdu ES importētājiem veikt „pienācīgu pārbaudi”, t.i., neveicināt konfliktus attiecīgajā valstī, uzraugot un pārvaldot pirkumus un pārdevumus atbilstīgi pieciem soļiem Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) Pienācīgas pārbaudes vadlīnijās. Šī regula sniedz ES importētājiem iespēju rīkoties vēl vairāk, lai nodrošinātu ētiskas piegādes ķēdes, veicot likumīgu tirdzniecību ar partneriem konfliktu skartās valstīs. Lai palielinātu kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu publisko pārskatatbildību, pastiprinātu ķēdes pārredzamību un sekmētu atbildīgu izrakteņu sagādi, ES paredz katru gadu publicēt ES un pasaules atbildīgo kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu sarakstu. ES ir vairāk nekā 400 šādu rūdu un metālu importētāju, un tai ir viens no lielākajiem alvas, tantala, volframa un zelta noieta tirgiem.

Atbalsts Komisijas priekšlikumam

Referents kopumā atbalsta Komisijas regulas priekšlikumu. Priekšlikumā likts uzsvars uz efektīvāko posmu šo izrakteņu ES piegādes ķēdē — izrakteņu kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumiem —, lai sekmētu pienācīgas pārbaudes informācijas nokļūšanu līdz galalietotājiem. Kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumi ir pēdējais posms, kurā vēl var noteikt izrakteņu izcelsmi.

Pienācīgā pārbaudē ir svarīga jebkura informācija, ko var iegūt no kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumiem par to piegādātājiem.

Komisijas priekšlikums palīdz ES uzņēmumiem labāk ievērot Doda-Franka akta prasības.

Referents piekrīt, ka šī ES sistēma (tāpat kā ESAO vadlīnijas) būtu jāpiemēro visām konfliktu skartajām un augsta riska teritorijām. Atšķirībā no ASV Dodda-Franka akta, kas līdz šim ir vienīgi koncentrējies uz Lielo ezeru reģionu, ES vēlas, lai uzņēmumi neveicinātu konfliktus nevienā pasaules valstī. Referents pauž viedokli, ka ES būtu nevis jāizstrādā konfliktu skarto un augsta riska teritoriju saraksts, bet gan rokasgrāmatā jānodrošina uzņēmumiem vajadzīgie instrumenti, lai tie spētu veikt pienācīgu pārbaudi.

Referents arī atbalsta Komisijas priekšlikumā ietverto brīvprātības pieeju. Referents uzskata, ka tirgus spiediens mazā pārredzamā importētāju un kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu tirgū veicinās lielāku līdzdalību šajos pasākumos. Referents atzinīgi vērtē priekšlikumam pievienotajā paziņojumā(1) paredzētos papildu pasākumus, kuru mērķis ir veicināt plašu līdzdalību, un pauž cerību, ka šos pasākumus ne tikai īstenos līdztekus regulai, bet arī par to īstenošanu informēs Parlamentu.

Turklāt referents uzskata, ka izvēlētā brīvprātības pieeja palīdzēs ES efektīvāk strādāt ar piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes sistēmām, kuras izstrādājušas uzņēmēju asociācijas, kas savās nozarēs ir noteikušās globālus standartus atbilstīgi ESAO vadlīnijām.

Atbildīgi importētāji var veikt sagādi no kausēšanas/attīrīšanas uzņēmumiem vienīgi tad, ja tiek veikta trešās personas revīzija. Šādas revīzijas ES sistēmai sniegs pienācīgu informāciju par piegādātājiem un raktuvēm. Revidēto kausēšanas uzņēmumu skaita pakāpeniska palielināšana ļaus nozarei pielāgoties jaunajiem noteikumiem bez piegādes pārtraukumiem.

Brīvprātības pieeja ieinteresēs pašus atbildīgākos uzņēmumus. Šī grupa pakāpeniski palielināsies tirgus spiediena dēļ. Uzņēmumi var izvēlēties pievienoties šai sistēmai tiem izdevīgā laikā. Līdz ar to šim lēmumam var labi sagatavoties un ierobežot izmaksas un ietekmi.

Referents vēlas sadarboties ar atbildīgiem uzņēmumiem, lai nepieļautu piegāžu pagaidu nepietiekamību, ekonomiskās darbības mazināšanos konfliktu skartās teritorijās un lai veicinātu likumīgu tirdzniecību.

Direktīva par nefinanšu informācijas atklāšanu

Referents labāk vēlētos izmantot jau esošus instrumentus, lai izrakteņu tirdzniecības jomā veicinātu ziņošanu par piegādes ķēdes pienācīgu pārbaudi. Direktīva par noteiktu lielu uzņēmumu un grupu nefinanšu un daudzveidības informācijas atklāšanu paredz, ka lieliem uzņēmumiem, kuru darbinieku skaits pārsniedz 500, ir jāatklāj informācija par uzņēmuma politiku cilvēktiesību, pretkorupcijas un piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes jomā. Direktīvā ir noteikts, ka Komisija 2016. gadā izstrādā pamatnostādnes, lai sekmētu šīs informācijas sniegšanu no tiesību akta stāšanās spēkā 2017. gadā. Referents rīkosies, lai pārliecinātu Komisiju šajās pamatnostādnēs iekļaut veiktspējas rādītājus attiecībā uz pienākumu atklāt informāciju par šajā regulā iekļauto izrakteņu tirdzniecību. Šajā kontekstā nevar ignorēt nopietnas problēmas saistībā ar to, ka uzņēmums varētu būt iesaistīts konflikta izrakteņu tirdzniecībā, kas, iespējams, attiecīgo konfliktu tikai pastiprina. Tiklīdz Komisija apņemsies to izdarīt, tāds ziņošanas pienākums, kādu paredz ESAO vadlīnijas, tiks izvirzīts arī lieliem ES uzņēmumiem.

Mazie un vidējie uzņēmumi

Referents uzskata, ka MVU būtu jāsniedz iespēja piedalīties šajā ES sistēmā, ja tie vēlas būt vieni no progresīvākajiem uzņēmumiem, tomēr nevēlas tos piespiest. Referents pauž viedokli, ka Komisija arī šajā jautājumā ir pareizi izvēlējusies brīvprātības pieeju. Ar papildu pasākumos paredzētajām pareizajām iniciatīvām un palīdzību mazos un vidējos uzņēmumus var pārliecināt piedalīties šajā sistēmā brīvprātīgi un atbilstīgi to uzņēmējdarbības loģikai.

Lielāka regulas efektivitāte

Referents ierosina vēl dažus grozījumus, lai šī regula kļūtu efektīvāka. Lai nesodītu videi draudzīgos uzņēmumus, referents uzskata, ka būtu pareizi sekot ESAO piemēram un izslēgt metālus, kurus var pienācīgi uzskatīt par pārstrādātiem. Tas atspoguļo ESAO vadlīnijās paustās praktiskās zināšanas un pastāvīgu nepieciešamību pēc pienācīgas pārbaudes, lai nepieļautu ļaunprātīgu izmantošanu.

Ir izstrādātas daudzas citas piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes sistēmas. Referents nevēlas pieļaut dubultu revīziju. Brīvprātīgajai sistēmai vajadzētu būt pēc iespējas efektīvākai un konstruktīvākai. Komisijai būtu jāizstrādā pareizie instrumenti citu piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes sistēmu novērtēšanai. Būtu jāizstrādā skaidri kritēriji, pēc kuriem noteikt, kuras no šīs sistēmām būtu jāreorganizē.

Referents uzskata, ka labāk būtu noteikt pārskatīšanu pēc trijiem gadiem, kas ir ļoti svarīgi, lai izveidotu pēc iespējas efektīvāku sistēmu. Tomēr pārskatīšanas laiks būs atkarīgs no tā, kad šī sistēma sāks darboties. Ir jāpaiet diviem divu gadu laikposmiem, lai šādu pārskatīšanu varētu veikt pienācīgi.

Palielināt līdzdalību sistēmā ar pareizajām iniciatīvām

Referents vēlas maksimāli publiskot atbildīgos uzņēmumus. Kausēšanas uzņēmumu sarakstā būtu jāiekļauj sleja, kurā norādīts attiecīgā izrakteņa veids, un kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumi būtu jāgrupē pēc to izmantotajiem izrakteņiem, lai importētāji varētu dokumentu viegli izmantot.

Līdzīgi referents vēlas izstrādāt atbildīgo importētāju sarakstu. Būtu jāatalgo importētāji, kuri ir piekrituši veikt šādus papildu pasākumus, un viņiem jāsniedz iespēja šādi uzlabot savu publisko tēlu. To varētu panākt ar atbildīgu importētāju sarakstu.

Referents uzskata, ka šīs regulas veiksmīgas īstenošanas pamatā ir importētāju un kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu līdzdalība. Papildu pasākumi, piemēram iniciatīvas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, veicinās daudz lielāku importētāju līdzdalību, kas savukārt uzlabos pašu sistēmu.

Referents arī vēlas paplašināt importētāju definīciju, lai tirdzniecības uzņēmumi varētu pašsertificēties un arī piedalīties jaunajā sistēmā.

Parlamenta iesaistīšana un komitoloģija

Referents uzskata, ka daudzus praktiskus jautājumus varēs risināt ar rokasgrāmatām un pamatnostādnēm. Referents vēlas Parlamentā ar kolēģiem apspriest to, kā rast pareizo līdzsvaru starp darbības elastību īstenošanā un pienācīgu likumdevēja iesaistīšanu svarīgos praktiskos jautājumos, piemēram, paredzēto revīziju biežumu.

Turklāt referents vēlas ierosināt vairākus grozījumus komitoloģijas jomā. Īstenošanas aktus var izmantot tad, kad regula neparedz Komisijai rīcības brīvību, vienīgi īstenošanas prasību. Tomēr, ja likumdošanas procedūrā šīs attiecības mainās un grozījumu dēļ Komisijas rīcības brīvība palielinās, tad piemērotāk būtu izmantot deleģētos aktus.

Referents jau tagad vēlas noraidīt novecojušo regulatīvo procedūru un to aizstāt ar konsultēšanās procedūru, kuru Komisija paredzējusi 13. panta 2. punktā. Turklāt referentam nav pieņemama atzinuma nesniegšanas klauzula.

(1)

Kopīgais paziņojums „Konfliktu skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes izrakteņu atbildīga sagāde", 2014. gada 5. marts, (JOIN(2014) 8).


Attīstības komitejas ATZINUMS (23.3.2015)

Starptautiskās tirdzniecības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības sistēmu konfliktu skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes alvas, tantala, volframa, to rūdu un zelta atbildīgu importētāju pašsertifikācijai attiecībā uz piegādes ķēdes pienācīgu pārbaudi

(COM(2014)0111 – C8‑0092/2014 – 2014/0059(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Bogdan Brunon Wenta

ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma sagatavotājs pilnībā atbalsta tiesību akta priekšlikuma galveno mērķi — saraut saikni starp konfliktiem un izrakteņu nelikumīgu izmantošanu. Minētās saiknes saraušana ir būtiska, jo tā dēvētie konfliktu izrakteņi apdraud valdību centienus nodrošināt iekļaujošu sociālekonomisko attīstību, labu pārvaldību, tiesiskumu un cilvēktiesību aizsardzību.

ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijas attiecībā uz atbildīgām izrakteņu piegādes ķēdēm no konfliktu skartām un augsta riska teritorijām tika pieņemtas ESAO Ministru padomes 2011. gada 25. maija sanāksmē. To mērķis ir palīdzēt uzņēmumiem ievērot cilvēktiesības un ar to īstenoto izrakteņu sagādes praksi nesaasināt konfliktu. ESAO vadlīnijas ir atzītas par starptautisku satvaru, kas brīvprātīgi piemērojams pienācīgas pārbaudes pasākumiem, kuri jāveic uzņēmumiem, kam ir pienākums iesniegt ziņojumu par konfliktu izrakteņiem saskaņā ar Doda-Franka akta 1502. sadaļu. Turklāt atbalstu tām paudusi Apvienoto Nāciju Organizācija, un arī Lusakas deklarācijā, ko parakstīja 11 valstu vadītāji Starptautiskajā konferencē par Lielo ezeru reģionu (ICGLR), ir norādīts, ka ESAO vadlīniju procedūras un standarti tiks integrēti sešos instrumentos saistībā ar reģionālo iniciatīvu pret dabas resursu nelegālu izmantošanu. Neraugoties uz plašo atbalstu, minētā brīvprātīgā pienācīgas pārbaudes satvara piemērošanas līmenis uzņēmumos ir bijis zems (to piemērojuši tikai 12 % uzņēmumu).

Arī Komisijas priekšlikums, kura pašreizējā redakcija ir balstīta uz principu „nekaitēt”, iespējams, nesniegs pozitīvus rezultātus. Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka Eiropas Savienībai būtu jāuzņemas vadošā loma šajā jautājumā un jānosaka obligāts mehānisms konfliktu skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes alvas, tantala, volframa, to rūdu un zelta attīrīšanas uzņēmumu un importētāju pašsertifikācijai. Šāda pieeja atbilstu IV pieejai, kas iztirzāta Komisijas ietekmes novērtējumā.

Šo regulas priekšlikumu nevar uzskatīt tikai par izolētu tirdzniecības politikas instrumentu, bet tas būtu jāskata plašākā — starptautiskā — kontekstā, arī saistībā ar sadarbību attīstības jomā. Lai nodrošinātu īstenošanas efektivitāti, ir būtiski, lai vienlaicīgi ar šo regulu tiktu īstenoti papildu pasākumi, kas izklāstīti kopīgajā paziņojumā „Konfliktu skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes izrakteņu atbildīga sagāde. Integrētas ES pieejas izstrāde” (JOIN (2014)8).

GROZĪJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) Derīgie izrakteņi konfliktu skartās un augsta riska teritorijās var izraisīt konfliktus, ja ieņēmumi no tiem veicina tādu vardarbīgu konfliktu izcelšanos vai turpināšanos, kas apdraud valstu centienus attīstības, labas pārvaldības un tiesiskuma jomā. Lai nodrošinātu mieru un stabilitāti, šajās jomās ir būtiski saraut saikni starp konfliktu un izrakteņu nelikumīgu izmantošanu.

(1) Derīgie izrakteņi konfliktu skartās un augsta riska teritorijās — lai gan ietver lielu izaugsmes potenciālu, ja tos pārvalda ilgtspējīgi, — izraisa konfliktus, un ieņēmumi no tiem veicina tādu vardarbīgu konfliktu izcelšanos vai turpināšanos, kas apdraud valstu centienus attīstības, labas pārvaldības un tiesiskuma jomā. Lai nodrošinātu mieru un stabilitāti, šajās jomās ir būtiski saraut saikni starp konfliktu un izrakteņu nelikumīgu izmantošanu.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums

1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1 a) Ieguves rūpniecībā ir bieži sastopami cilvēktiesību pārkāpumi, kas var ietvert bērnu darbu, seksuālo vardarbību, cilvēku pazušanu, piespiedu pārcelšanos un rituālu vai kultūras ziņā nozīmīgu vietu iznīcināšanu.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) Eiropas Parlaments 2010. gada 7. oktobrī pieņēma rezolūciju, aicinot Savienību pieņemt tiesību aktus saskaņoti ar ASV “konfliktu izrakteņu” akta, proti, Doda-Franka Volstrītas reformas un patērētāju aizsardzības akta 1502. sadaļu, un Komisija 2011. gada9 un 2012. gada10 paziņojumos iezīmēja nodomu izpētīt pārredzamības uzlabošanas iespējas, ieskaitot pienācīgās pārbaudes visā piegādes ķēdē. Pēdējā paziņojumā un saskaņā ar apņemšanos, ko Komisija paudusi 2011. gada maija ESAO Ministru padomes sanāksmē, Komisija atbalstīja to, ka arī ārpus ESAO tiek plašāk izmantotas ESAO Vadlīnijas multinacionāliem uzņēmumiem un ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijas.

(7) Eiropas Parlaments 2010. gada 7. oktobra8a, 2011. gada 8. marta8b, 2011. gada 5. jūlija8c un 2014. gada 26. februāra8d rezolūcijā prasīja Savienībai pieņemt tiesību aktus saskaņoti ar ASV “konfliktu izrakteņu” akta, proti, Doda-Franka Volstrītas reformas un patērētāju aizsardzības akta 1502. sadaļu, un Komisija 2011. gada9 un 2012. gada10 paziņojumos iezīmēja nodomu izpētīt pārredzamības uzlabošanas iespējas, ieskaitot pienācīgās pārbaudes visā piegādes ķēdē. Pēdējā paziņojumā un saskaņā ar apņemšanos, ko Komisija paudusi 2011. gada maija ESAO Ministru padomes sanāksmē, Komisija atbalstīja to, ka arī ārpus ESAO tiek plašāk izmantotas ESAO Vadlīnijas multinacionāliem uzņēmumiem un ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijas.

__________________

__________________

 

8a Eiropas Parlamenta 2010. gada 7. oktobra rezolūcija par nespēju aizsargāt cilvēktiesības un tiesiskumu Kongo Demokrātiskajā Republikā.

 

8b Eiropas Parlamenta 2011. gada 8. marta rezolūcija par nodokļiem un attīstību — sadarbība ar jaunattīstības valstīm, lai veicinātu labu pārvaldību nodokļu lietās.

 

8c Eiropas Parlamenta 2011. gada 5. jūlija rezolūcija par ES attīstības politikas ietekmes palielināšanu.

 

8d Eiropas Parlamenta 2014. gada 26. februāra rezolūcija par attīstības veicināšanu ar atbildīgu uzņēmējdarbības praksi, tostarp — ieguves rūpniecības lomu jaunattīstības valstīs.

9 Preču tirgi un izejvielas, COM(2011) 25 galīgā redakcija.

9 Preču tirgi un izejvielas, COM(2011) 25 galīgā redakcija.

10 Tirdzniecība, izaugsme un attīstība, COM(2012) 22 galīgā redakcija.

10 Tirdzniecība, izaugsme un attīstība, COM(2012) 22 galīgā redakcija.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9) Šīs regulas kontekstā piegādes ķēdes pienācīga pārbaude ir nepārtraukts, proaktīvs un reaktīvs process, kurā uzņēmumi uzrauga un pārvalda pirkumus un pārdevumus, lai nodrošinātu, ka tie neveicina konfliktus un to negatīvo ietekmi.

(9) Šīs regulas kontekstā un saskaņā ar ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijām piegādes ķēdes pienācīga pārbaude ir nepārtraukts, proaktīvs un reaģējošs process, kurā uzņēmumi uzrauga un pārvalda pirkumus un pārdevumus piegādes augšupējā un lejupējā ķēdē, lai nodrošinātu, ka tie ir saskaņā ar cilvēktiesībām un neveicina konfliktus un to negatīvo ietekmi gan tieši — derīgo izrakteņu ieguves nozarē, gan netieši — plašākā sabiedrībā.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12) Savienības uzņēmumi ir pauduši ieinteresētību sabiedriskajā apspriešanā par izrakteņu atbildīgu sagādi un ziņo par pašreizējām nozares shēmām, kas izstrādātas, lai īstenotu korporatīvās sociālās atbildības mērķus, reaģētu uz klientu pieprasījumiem vai risinātu piegāžu drošības jautājumu. Tomēr Savienības uzņēmumi ziņojuši arī par ļoti daudzām grūtībām, kas saistītas ar piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes īstenošanu, jo globālās piegādes ķēdes ir garas un sarežģītas un ietver daudzus tirgus dalībniekus, kuri bieži vien ir nepietiekami informēti vai nav norūpējušies par ētikas jautājumiem. Komisijai būtu jāuzrauga atbildīgas sagādes izmaksas un to iespējamā ietekme uz konkurētspēju, īpaši MVU konkurētspēju.

(12) Savienības uzņēmumi ir pauduši ieinteresētību sabiedriskajā apspriešanā par izrakteņu atbildīgu sagādi un ziņo par pašreizējām nozares shēmām, kas izstrādātas, lai īstenotu korporatīvās sociālās atbildības mērķus, reaģētu uz klientu pieprasījumiem vai risinātu piegāžu drošības jautājumu. Saskaņā ar ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijām ir atzīts, ka pienācīgas pārbaudes veikšana konfliktu skartās un augsta riska teritorijās ir saistīta ar praktiskām grūtībām un ka tādēļ tās piemērošanā nepieciešams elastīgums. Uzņēmumu konkrētajiem apstākļiem piemērots pienācīgas pārbaudes raksturs un piemērošanas joma ir atkarīgi no vairākiem faktoriem, tostarp no uzņēmuma lieluma un pozīcijas piegādes ķēdē, pilnībā ņemot vērā grūtības, ar ko saskaras MVU.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13) Kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumi ir būtisks elements globālajā izrakteņu piegādes ķēdē, jo tie parasti ir pēdējais posms, kur faktiski vēl var nodrošināt pienācīgu pārbaudi, vācot, izpaužot un pārbaudot informāciju par izrakteņu izcelsmi un pārraudzības ķēdi. Pēc šā pārstrādes posma bieži vien nav iespējams izsekot izrakteņu izcelsmei. Tādējādi Savienības atbildīgu kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu saraksts varētu nodrošināt pārredzamību un noteiktību lejupējās piegādes ķēdes uzņēmumiem attiecībā uz piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes praksi.

(13) Importētāji ir būtisks elements globālajā izrakteņu un metālu piegādes ķēdē, jo tiem parasti ir labākas iespējas vākt, sniegt un pārbaudīt informāciju par izrakteņu un metālu izcelsmi un pārraudzības ķēdi. Tādējādi Savienības atbildīgo importētāju saraksts varētu nodrošināt pārredzamību un noteiktību lejupējiem uzņēmumiem, kuriem arī jāievēro pienācīgas pārbaudes prakse atkarībā no to pozīcijas piegādes ķēdē, kā noteikts šajā regulā un ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijās.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14) Dalībvalsts kompetentās iestādes ir atbildīgas par to, ka tiek nodrošināta atbildīgu importētāju pašsertifikācijas prasību vienota ievērošana, veicot ex post pārbaudes, lai noskaidrotu, vai regulas darbības jomas izrakteņu un/vai metālu pašsertificēts atbildīgs importētājs pilda piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes pienākumus. Visu minēto pārbaužu uzskaite būtu jāglabā vismaz 5 gadus. Dalībvalstis ir atbildīgas par to, lai tiktu pieņemti noteikumi, kas piemērojami šīs regulas noteikumu pārkāpumiem.

(14) Dalībvalsts kompetentās iestādes ir atbildīgas par to, ka tiek nodrošināta atbildīgu importētāju sertifikācijas prasību vienota ievērošana, veicot ex post pārbaudes, lai noskaidrotu, vai regulas darbības jomas izrakteņu un/vai metālu sertificēts atbildīgs importētājs pilda piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes pienākumus. Visu minēto pārbaužu uzskaite būtu jāglabā vismaz 5 gadus. Komisijai vajadzētu būt atbildīgai par to, lai tiktu pieņemti noteikumi, kas piemērojami šīs regulas noteikumu pārkāpumiem, un par to, lai paziņotu šos noteikumus dalībvalstīm.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15) Lai nodrošinātu šīs regulas pienācīgu īstenošanu, īstenošanas pilnvaras būtu jāuztic Komisijai. Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/201111 būtu jāizmanto īstenošanas pilnvaras, kas saistītas ar atbildīgu kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu sarakstu un dalībvalstu kompetento iestāžu sarakstu.

(15) Lai nodrošinātu šīs regulas pienācīgu īstenošanu, īstenošanas pilnvaras būtu jāuztic Komisijai. Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/201111 būtu jāizmanto īstenošanas pilnvaras, kas saistītas ar atbildīgo importētāju sarakstu un dalībvalstu kompetento iestāžu sarakstu.

__________________

_______________

11 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

11 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums

15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(15a) Lai nodrošinātu šīs regulas efektīvitāti, regulāri nosakot izrakteņus un metālus, kuru sagāde tiek izmantota, lai finansētu bruņotus grupējumus un drošības spēkus konfliktu skartās un augsta riska teritorijās, Komisijai būtu jādeliģē pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz to, lai attiecīgi un nepieciešamības gadījumā grozītu I pielikumā norādīto izrakteņu un metālu sarakstu. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu janodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16) Komisijai būtu regulāri jāziņo Padomei un Eiropas Parlamentam par shēmas ietekmi. Ne vēlāk kā pēc trim gadiem no šīs regulas stāšanās spēkā un pēc tam reizi sešos gados Komisijai būtu jāpārskata regulas darbība un efektivitāte, tostarp attiecībā uz to, kā veicināt regulas darbības jomas izrakteņu atbildīgu sagādi no konfliktu skartām un augsta riska teritorijām. Vajadzības gadījumā ziņojumiem var pievienot attiecīgus tiesību aktu priekšlikumus, kas var ietvert obligātus pasākumus,

(16) Komisijai būtu regulāri jāziņo Padomei un Eiropas Parlamentam par shēmas ietekmi. Ne vēlāk kā pēc trim gadiem no šīs regulas stāšanās spēkā un pēc tam reizi sešos gados Komisijai būtu jāpārskata regulas darbība un efektivitāte, tostarp attiecībā uz to, kā veicināt regulas darbības jomas izrakteņu un metālu atbildīgu sagādi no konfliktu skartām un augsta riska teritorijām. Vajadzības gadījumā ziņojumiem var pievienot attiecīgus tiesību aktu priekšlikumus,

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Lai mazinātu bruņoto grupējumu un drošības spēku12 iespējas tirgoties ar alvu, tantalu, volframu, to rūdām un zeltu, ar šo regulu izveido Savienības piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes pašsertifikācijas sistēmu. Ar šo regulu tiecas nodrošināt pārredzamību un noteiktību attiecībā uz importētāju, kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu piegādes praksi, ko piemēro izrakteņu sagādē no konfliktu skartām un augsta riska teritorijām.

1. Ar šo regulu izveido Savienības piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes sistēmu, kura ir obligāta, lai izskaustu bruņotu grupējumu un drošības spēku tirgošanos ar izrakteņiem un metāliem. Ar šo regulu tiecas nodrošināt pārredzamību un noteiktību attiecībā uz izrakteņu un metālu piegādes ķēdi, jo īpaši attiecībā uz kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu veikto sagādi no konfliktu skartām un augsta riska teritorijām.

__________________

 

12 '“Bruņotie grupējumi un drošības spēki” definēti “ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīniju” II pielikumā (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Second Edition, OECD Publishing (OECD (2013). http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.

 

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Šajā regulā paredz piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes pienākumus Savienības importētājiem, kuri izvēlas pašsertificēties par atbildīgiem importētājiem, kuri importē I pielikumā uzskaitītos izrakteņus vai metālus, kas satur alvu, tantalu, volframu un zeltu vai sastāv no tiem.

2. Šajā regulā paredz piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes pienākumus visiem Savienības importētājiem, kuri veic šīs regulas darbības jomas izrakteņu un metālu sagādi saskaņā ar ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijām. Tā ir izstrādāta, lai nodrošinātu pārredzamību un izsekojamību attiecībā uz to īstenoto sagādes praksi konfliktu skartās vai augsta riska teritorijās un lai maksimāli samazinātu vai novērstu vardarbīgus konfliktus un cilvēktiesību pārkāpumus, mazinot bruņoto grupējumu un drošības spēku iespējas tirgoties ar minētajiem izrakteņiem un metāliem.

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums

1. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Šo regulu piemēro tiem uzņēmumiem visos izrakteņu un metālu piegādes ķēdes posmos, kuri var piegādāt vai izmantot izrakteņus vai metālus no konfliktu skartām vai augsta riska teritorijām.

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums

1. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b Lai novērstu netīšus tirgus traucējumus, šajā regulā uzdevumi, kas jāveic piegādes ķēdes augšupējiem uzņēmumiem, tiek nošķirti no uzdevumiem, kas jāveic piegādes ķēdes lejupējiem uzņēmumiem. Pienācīgā pārbaude ir jāpielāgo attiecīgā uzņēmuma īstenotajām darbībām un tā pozīcijai piegādes ķēdē.

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums

1. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.c Komisija sadarbībā ar sertifikācijas struktūrām un saskaņā ar ESAO vadlīnijām var sniegt papildu norādes par pienākumiem, kas uzņēmumiem ir jāpilda atkarībā no to pozīcijas piegādes ķēdē, un nodrošina, ka sistēma ietver elastīgu procedūru, kurā tiek ņemts vērā MVU stāvoklis.

Grozījums Nr.  16

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) “izrakteņi” ir rūdas un koncentrāti, kas satur alvu, tantalu un volframu, ka arī zelts, izklāstīts I pielikumā;

a) šīs regulas darbības jomas izrakteņi un metāli” ir visi izrakteņi un metāli, kas izklāstīti I pielikumā;

Grozījums Nr.  17

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) “metāli” ir metāli, kas satur alvu, tantalu, volframu un zeltu vai sastāv no tiem, kā izklāstīts I pielikumā;

svītrots

Grozījums Nr.  18

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ca) „ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijas” ir ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijas attiecībā uz atbildīgām izrakteņu piegādes ķēdēm no konfliktu skartām un augsta riska teritorijām, otrais izdevums, ESAO publikācija (ESAO (2013)), ietverot visus Padomes ieteikumus, pielikumus un papildinājumus, kas laika gaitā var tikt grozīti vai aizstāti.

 

Grozījums Nr.  19

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

e) “konfliktu skartas un augsta riska teritorijas” ir teritorijas, kurās notiek bruņoti konflikti vai kurās ir nestabila situācija pēc konfliktiem, kā arī teritorijas, kurās ir vāja pārvaldība un drošība vai to nav, piemēram, nefunkcionējošas valstis, un kurās notiek plaši un sistemātiski starptautisko tiesību pārkāpumi, tostarp cilvēktiesību pārkāpumi;

e) “konfliktu skartas un augsta riska teritorijas” ir teritorijas, kuru statusu nosaka tas, ka tajās notiek bruņoti konflikti, plaša vardarbība vai citi kaitējuma riski cilvēkiem, un šajā sakarā tiek atzīts, ka:

 

i) var būt vairāku veidu bruņoti konflikti, piemēram, starptautisks vai nestarptautisks konflikts, kurā iesaistītas divas vai vairākas valstis vai kurš var ietvert brīvības cīņas vai nemierus, pilsoņu karu, un

 

ii) augsta riska teritorijas var ietvert politiski nestabilas teritorijas vai tādas teritorijas, kurās valda politiskā represija, institucionālais vājums, nedrošība, civilās infrastruktūras sabrukums un plaša vardarbība, un abus šos teritoriju veidus nereti raksturo plaši cilvēktiesību pārkāpumi, kā arī valsts vai starptautisko tiesību pārkāpumi;

Grozījums Nr.  20

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – fa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

fa) „lejupējie uzņēmumi” ir metāla tirgotāji un maiņas darījumu veicēji, komponentu ražotāji, preču ražotāji, oriģinālo iekārtu ražotāji un mazumtirgotāji;

Grozījums Nr.  21

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – g punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

g) “importētājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas šīs regulas darbības jomas izrakteņus vai metālus deklarē laišanai brīvā apgrozībā Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/199213 79. panta nozīmē;

g) “importētājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas pirmo reizi laiž tirgū šīs regulas darbības jomas izrakteņus vai metālus, lai laistu tos brīvā apgrozībā Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/199213 79. panta nozīmē;

__________________

__________________

13 Padomes 1992. gada 12. oktobra Regula (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.).

13 Padomes 1992. gada 12. oktobra Regula (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.).

Grozījums Nr.  22

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – h punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

h) “atbildīgs importētājs” ir importētājs, kas izvēlas pašsertificēties saskaņā ar šajā regulā izklāstītajiem noteikumiem;

h) “atbildīgs importētājs” ir jebkurš izrakteņu un metālu importētājs, kurš atbilst šajā regulā izklāstītajiem noteikumiem;

Grozījums Nr.  23

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – ha punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ha) „atbildīgs uzņēmums” ir jebkurš uzņēmums, kas ievēro pienācīgas pārbaudes pienākumus, kā noteikts ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijās;

Grozījums Nr.  24

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

i) “pašsertifikācija” ir deklarācija, kurā deklarētājs apliecina, ka saskaņā ar šo regulu pildīs pienākumus, kas saistīti ar vadības sistēmām, riska pārvaldību, trešo personu veiktām revīzijām un informācijas izpaušanu;

i) „Eiropas atbildīgā importētāja sertifikāts” ir dokuments, ko kompetentās iestādes izdod jebkuram importētājam, kurš atbilst šajā regulā izklāstītajiem noteikumiem;

Grozījums Nr.  25

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – na punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

na) „augšupēji uzņēmumi” ir izrakteņu ieguvēji (nerūpnieciskie un mazie vai lielie ražotāji), vietējie tirdzniecības uzņēmumi vai eksportētāji, kas veic eksportu no izrakteņu un metālu izcelsmes valsts, starptautiskie koncentrātu tirgotāji, izrakteņu un metālu pārstrādātāji un kausēšanas/attīrīšanas uzņēmumi;

Grozījums Nr.  26

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – o punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

o) “piegādes ķēdes pienācīga pārbaude” ir atbildīgu alvas, volframa un tantala, to rūdu un zelta importētāju pienākumi, kas saistīti ar to vadības sistēmām, riska pārvaldību, trešo personu veiktām revīzijām un informācijas izpaušanu ar mērķi identificēt un novērst faktiskos un iespējamos riskus, kas saistīti ar konfliktu skartām un augsta riska teritorijām, lai novērstu vai mazinātu negatīvu ietekmi, kas saistīta ar to sagādes darbībām;

o) “piegādes ķēdes pienācīga pārbaude” ir atbildīgu uzņēmumu pienākumi, kas saistīti ar to vadības sistēmām, riska pārvaldību, trešo personu veiktām revīzijām un informācijas izpaušanu ar mērķi identificēt un novērst faktiskos un iespējamos riskus, kas saistīti ar konfliktu skartām un augsta riska teritorijām, lai novērstu vai mazinātu negatīvu ietekmi, kas saistīta ar to sagādes darbībām, un nodrošinātu, ka šīs darbības neveicina izrakteņu un metālu nelegālu tirdzniecību un konfliktu finansēšanu un nerada cilvēktiesību pārkāpumus;

Grozījums Nr.  27

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – qa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

qa) „bruņoti grupējumi un drošības spēki” ir ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīniju II pielikumā minētie grupējumi;

Grozījums Nr.  28

Regulas priekšlikums

3. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Atbildīga importētāja pašsertifikācija

Atbildīga importētāja sertifikācija

Grozījums Nr.  29

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Visi regulas darbības jomas izrakteņu vai metālu importētāji var pašsertificēties par atbildīgiem importētājiem, deklarējot dalībvalsts kompetentajai iestādei, ka pilda piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes pienākumus, kas izklāstīti šajā regulā. Deklarācija ietver dokumentāciju, kurā importētājs apstiprina, ka pilda pienākumus, kā arī neatkarīgas trešās personas veiktas revīzijas rezultātus.

1. Dalībvalsts kompetentā iestāde visus regulas darbības jomā ietverto izrakteņu vai metālu importētājus sertificē par atbildīgiem importētājiem pēc tam, kad tie ir deklarējuši, ka pilda piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes pienākumus, kas izklāstīti šajā regulā. Deklarācija ietver dokumentāciju, kurā importētājs apstiprina, ka pilda pienākumus, kā arī neatkarīgas trešās personas veiktas revīzijas rezultātus.

Grozījums Nr.  30

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Dalībvalstu kompetentās iestādes veic atbilstīgas ex post pārbaudes, lai nodrošinātu, ka pašsertificēti atbildīgi importētāji, kas importē šīs regulas darbības jomas izrakteņus un metālus, pilda pienākumus saskaņā ar šīs regulas 4., 5., 6. un 7. pantu.

2. Dalībvalstu kompetentās iestādes veic atbilstīgas ex post pārbaudes, lai nodrošinātu, ka sertificēti atbildīgi importētāji, kas importē šīs regulas darbības jomas izrakteņus un metālus, pilda pienākumus saskaņā ar šīs regulas 4., 5., 6. un 7. pantu.

Grozījums Nr.  31

Regulas priekšlikums

4. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ar vadības sistēmu saistītie pienākumi

Ar vadības sistēmu saistītie importētāju pienākumi

Grozījums Nr.  32

Regulas priekšlikums

4. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Atbildīgs importētājs, kas importē šīs regulas darbības jomas izrakteņus un metālus:

Katrs importētājs, kas importē šīs regulas darbības jomas izrakteņus un metālus, saskaņā ar ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijām:

Grozījums Nr.  33

Regulas priekšlikums

4. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) pieņem un skaidri paziņo piegādātājiem un sabiedrībai piegādes ķēdes politiku, kas saistītas ar konfliktu skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes izrakteņiem un metāliem,

a) pieņem un skaidri un sistemātiski paziņo piegādātājiem un sabiedrībai piegādes ķēdes politiku, kas saistīta ar, iespējams, konfliktu skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes izrakteņiem un metāliem,

Grozījums Nr.  34

Regulas priekšlikums

5. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Riska pārvaldības pienākumi

Riska pārvaldības pienākumi importētājiem

Grozījums Nr.  35

Regulas priekšlikums

5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a pants

 

Ar vadības sistēmu un riska pārvaldību saistītie pienākumi uzņēmumiem

 

Lejupēji uzņēmumi pēc iespējas labāk cenšas noteikt un pārskatīt kausēšanas/attīrīšanas uzņēmumu pienācīgas pārbaudes procesu to piegādes ķēdē un novērtē, vai tie ievēro pienācīgas pārbaudes pasākumus, kas ierosināti ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijās. Lejupēji uzņēmumi var piedalīties nozares mēroga mehānismos, kas paredzēti, lai izvērtētu kausēšanas/attīrīšanas uzņēmumu atbilstību ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijām, un tie var izmantot šo mehānismu sniegto informāciju, lai palīdzētu tiem ievērot ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijās sniegtos ieteikumus, un nodrošināt šīs informācijas publiskošanu.

Grozījums Nr.  36

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c) ievēro revīzijas principus — neatkarību, kompetenci un pārskatatbildība —, kā izklāstīts ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijās.

c) ievēro revīzijas principus — neatkarību, kompetenci un pārskatatbildību  un piemērojamo revīzijas tvērumu, kritērijus un darbības, kā izklāstīts ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijās.

Grozījums Nr.  37

Regulas priekšlikums

7. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) par visu to atbildīgo kausēšanas vai attīrīšanas uzņēmumu nosaukumiem un adresēm, kuri ir importētāja piegādes ķēdē,

a) par visu to atbildīgo kausēšanas vai attīrīšanas uzņēmumu un/vai jebkura cita uzņēmuma nosaukumiem un adresēm, kuri ir importētāja piegādes ķēdē,

Grozījums Nr.  38

Regulas priekšlikums

7. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) par revīzijām, kuras attiecībā uz visiem atbildīgiem kausēšanas vai attīrīšanas uzņēmumiem importētāja piegādes ķēdē veic neatkarīgas trešās personas saskaņā ar šīs regulas 6. panta darbības jomu, mērķiem un principiem,

b) par revīzijām, kuras attiecībā uz visiem atbildīgiem kausēšanas vai attīrīšanas uzņēmumiem un/vai jebkuru citu uzņēmumu importētāja piegādes ķēdē veic neatkarīgas trešās personas saskaņā ar šīs regulas 6. panta darbības jomu, mērķiem un principiem,

Grozījums Nr.  39

Regulas priekšlikums

7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Atbildīgs importētājs, kas importē šīs regulas darbības jomas izrakteņus un metālus, pienācīgi ņemot vērā uzņēmējdarbības konfidencialitātes un citus konkurences jautājumus, izpauž pircējiem lejupējā piegādes ķēdē visu informāciju, kas iegūta un glabāta saskaņā ar importētāja piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes sistēmu.

4. Visi uzņēmumi, pienācīgi ņemot vērā uzņēmējdarbības konfidencialitātes un citus konkurences jautājumus, izpauž pircējiem lejupējā piegādes ķēdē visu informāciju, kas iegūta un glabāta saskaņā ar uzņēmuma piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes sistēmu.

Grozījums Nr.  40

Regulas priekšlikums

8. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Atbildīgu kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu saraksts

Atbildīgu izrakteņu un metālu importētāju saraksts

Grozījums Nr.  41

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Pamatojoties informāciju dalībvalstu ziņojumos, kura sniegta, kā minēts 15. pantā, Komisija pieņem un dara publiski pieejamu lēmumu, kurā uzskaitīti šīs regulas darbības jomas izrakteņu atbildīgu kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu nosaukumi un adreses.

1. Pamatojoties uz informāciju dalībvalstu ziņojumos, kura sniegta 15. pantā minētajā kārtībā, Komisija pieņem un dara publiski pieejamu lēmumu, kurā uzskaitīti šīs regulas darbības jomā ietilpstošo izrakteņu un metālu atbildīgu importētāju nosaukumi un adreses.

Grozījums Nr.  42

Regulas priekšlikums

8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Komisija savlaicīgi atjaunina informāciju, kas iekļauta sarakstā. Komisija svītro no saraksta tādu kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu nosaukumus, kurus dalībvalstis saskaņā ar 14. panta 3. punktu vairs neatzīst par atbildīgiem importētājiem, vai to kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu nosaukumus piegādes ķēdē, kurus vairs neatzīst par atbildīgiem importētājiem.

4. Komisija savlaicīgi atjaunina informāciju, kas iekļauta sarakstā. Ik pēc sešiem mēnešiem Komisija svītro no saraksta tādu importētāju nosaukumus, kurus dalībvalstis saskaņā ar 14. panta 3. punktu vairs neatzīst par atbildīgiem importētājiem, vai kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu nosaukumus to importētāju piegādes ķēdē, kurus vairs neatzīst par atbildīgiem importētājiem.

Grozījums Nr.  43

Regulas priekšlikums

10. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a Dalībvalstu kompetentās iestādes publicē ziņojumu, kurā sīki izklāsta visus jebkādu ex-post pārbaužu secinājumus, pievienojot pamatojumu par šo secinājumu iegūšanu un visu dokumentāciju, ko kompetentā iestāde ir izmantojusi secinājumu iegūšanai.

Grozījums Nr.  44

Regulas priekšlikums

12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

12.a pants

 

Informācija par konflikta skartu teritoriju vai augsta riska teritoriju

 

Komisija ciešā sadarbībā ar Eiropas Ārējās darbības dienestu nodrošina sabiedrībai un uzņēmumiem piekļuvi atbilstīgai informācijai par jēdzienu „konflikta skarta teritorija” vai „augsta riska teritorija” nozīmi un par šādu teritoriju noteikšanu.

Grozījums Nr.  45

Regulas priekšlikums

14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Šīs regulas noteikumu pārkāpuma gadījumā dalībvalstu kompetentās iestādes sagatavo paziņojumu par korektīvu darbību, ko veic atbildīgs importētājs.

2. Šīs regulas noteikumu pārkāpuma gadījumā dalībvalstu kompetentās iestādes informē atbildīgo uzņēmumu par korektīvu darbību, kas tam jāveic.

Grozījums Nr.  46

Regulas priekšlikums

15. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a Ar šo regulu tiek noteikts divu gadu pārejas periods, lai izrakteņu un metālu importētāji varētu nodrošināt to prasību ievērošanu, kas attiecas uz publisko ziņojumu sniegšanu.

Grozījums Nr.  47

Regulas priekšlikums

15. pants – 3.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.b Visas izmaiņas ESAO vadlīnijās mutatis mutandis attiecas uz šo regulu.

Grozījums Nr.  48

Regulas priekšlikums

15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

15.a pants

 

Papildu pasākumi

 

1. Komisija pārejas periodā iesniedz likumdošanas priekšlikumu, nosakot papildu pasākumus, lai palielinātu šīs regulas efektivitāti saskaņā ar kopīgo paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei „Konfliktu skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes izrakteņu atbildīga sagāde. Integrētas ES pieejas izstrāde” (JOIN (2014) 8).

 

– Papildu pasākumi, lai nodrošinātu integrētu ES pieeju pienākumam īstenot atbildīgu sagādi:

 

a) atbalsts atbildīgiem sagādes uzņēmumiem, nodrošinot stimulus, tehnisku palīdzību un norādes uzņēmumiem un ņemot vērā mazo un vidējo uzņēmumu situāciju un to pozīciju piegādes ķēdē, lai veicinātu šīs regulas prasību ievērošanu;

 

b) pastāvīgs politiskais dialogs ar trešām valstīm un citām ieinteresētajām personām, tostarp par iespēju veikt saskaņošanu ar valstu un reģionālajām sertifikācijas sistēmām un sadarbību ar publiskā un privātā sektora iniciatīvu īstenotājiem;

 

c) pastāvīga, mērķtiecīga attīstības sadarbība ar trešām valstīm, jo īpaši palīdzība ar konfliktiem nesaistītu izrakteņu tirdzniecībā un labvēlīgāku apstākļu nodrošināšana vietējiem uzņēmumiem, lai ievērotu šīs regulas noteikumus;

 

d) cieša sadarbība ar dalībvalstīm, lai uzsāktu īstenot papildu iniciatīvas patērētāju, investoru un klientu informācijas jomā, turpmāki stimuli atbildīgai uzņēmēju rīcībai un izpildes klauzulas publiskā iepirkuma līgumos, ko valstu iestādes paraksta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/24/ES noteikumiem.

 

2. Komisija iesniedz ikgadēju izpildes ziņojumu par saskaņā ar šā panta 1. punktu īstenotajiem papildu pasākumiem un par to ietekmi un efektivitāti.

Grozījums Nr.  49

Regulas priekšlikums

15.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

15.b pants

 

Pilnvaru deleģēšana

 

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 15.c pantu attiecībā uz I pielikumā iekļautā izrakteņu un metālu saraksta grozīšanu.

Grozījums Nr.  50

Regulas priekšlikums

15.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

15.c pants

 

Deleģēšanas īstenošana

 

Pilnvaras pieņemt 15.a. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz ... gadu laikposmu no*. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms ... gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

 

_________________

 

*OV: lūdzu, ievietot šīs regulas spēkā stāšanās dienu.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Savienības sistēma konfliktu skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes alvas, tantala, volframa, to rūdu un zelta atbildīgu importētāju pašsertifikācijai attiecībā uz piegādes ķēdes pienācīgu pārbaudi

Atsauces

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

13.3.2014

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

DEVE

13.3.2014

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Bogdan Brunon Wenta

29.9.2014

Izskatīšana komitejā

10.11.2014

21.1.2015

 

 

Pieņemšanas datums

9.3.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

23

2

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Heubuch, Hans Jansen, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Seb Dance, Paul Rübig, Judith Sargentini

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Hilde Vautmans


PROCEDŪRA

Virsraksts

Savienības sistēma konfliktu skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes alvas, tantala, volframa, to rūdu un zelta atbildīgu importētāju pašsertifikācijai attiecībā uz piegādes ķēdes pienācīgu pārbaudi

Atsauces

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

5.3.2014

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

13.3.2014

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

13.3.2014

DEVE

13.3.2014

BUDG

13.3.2014

ITRE

13.3.2014

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

AFET

9.3.2015

BUDG

25.6.2014

ITRE

22.7.2014

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Iuliu Winkler

3.9.2014

 

 

 

Izskatīšana komitejā

6.11.2014

23.2.2015

19.3.2015

 

Pieņemšanas datums

14.4.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

22

16

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Reimer Böge, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Nicola Danti, Danuta Maria Hübner, Stelios Kouloglou, Sander Loones, Frédérique Ries, Pedro Silva Pereira, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Judith Sargentini

Iesniegšanas datums

24.4.2015

Juridisks paziņojums