Postup : 2014/0059(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0141/2015

Predkladané texty :

A8-0141/2015

Rozpravy :

PV 19/05/2015 - 3
CRE 19/05/2015 - 3
PV 15/03/2017 - 14
CRE 15/03/2017 - 14

Hlasovanie :

PV 20/05/2015 - 10.7
CRE 20/05/2015 - 10.7
Vysvetlenie hlasovaní
PV 16/03/2017 - 6.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0204
P8_TA(2017)0090

SPRÁVA     ***I
PDF 905kWORD 659k
24.4.2015
PE 546.838v02-00 A8-0141/2015

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje systém Únie na samocertifikáciu náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci zodpovedných dovozcov cínu, tantalu a volfrámu a ich rúd a zlata s pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach

(COM(2014)0111 – C7‑0092/2014 – 2014/0059(COD))

Výbor pre medzinárodný obchod

Spravodajca: Iuliu Winkler

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre rozvoj
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje systém Únie na samocertifikáciu náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci zodpovedných dovozcov cínu, tantalu a volfrámu a ich rúd a zlata s pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach

(COM(2014)0111 – C7‑0092/2014 – 2014/0059(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM (2014)0111),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0092/2014),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a na stanovisko Výboru pre rozvoj (A8-0141/2015),

1.      prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.      žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) Prírodné nerastné zdroje v oblastiach ovplyvnených konfliktom alebo vo vysokorizikových oblastiach, napriek tomu, že disponujú potenciálom pre rozvoj, môžu byť príčinou sporu, ak príjmy z nich podnecujú vznik alebo podporujú pokračovanie násilného konfliktu a podkopávajú tak vnútroštátne snahy o rozvoj, dobrú správu a právny štát. Pre mier a stabilitu v týchto oblastiach je nanajvýš dôležité preťať prepojenie medzi konfliktom a nelegálnou ťažbou nerastov.

(1) Prírodné nerastné zdroje v oblastiach ovplyvnených konfliktom alebo vo vysokorizikových oblastiach, napriek tomu, že disponujú potenciálom pre rozvoj, môžu byť príčinou sporu, ak príjmy z nich podnecujú vznik alebo podporujú pokračovanie násilného konfliktu a podkopávajú tak snahy o rozvoj, dobrú správu a právny štát. Pre zabezpečenie mieru, rozvoja a stability v týchto oblastiach je nanajvýš dôležité preťať prepojenie medzi konfliktom a nelegálnou ťažbou nerastov.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a) Porušovanie ľudských práv je v ťažobnom priemysle bežné a môže zahŕňať detskú prácu, sexuálne násilie, nedobrovoľné zmiznutie, nútené vysťahovanie a ničenie rituálne alebo kultúrne významných pamiatok.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) Táto otázka sa týka regiónov bohatých na zdroje, kde vlády a medzinárodné organizácie spolu s podnikateľskými subjektmi a organizáciami občianskej spoločnosti stoja pred výzvou minimalizovať financovanie ozbrojených skupín a bezpečnostných síl.

(2) Táto otázka sa týka oblastí bohatých na zdroje, kde vlády a medzinárodné organizácie spolu s podnikateľskými subjektmi a organizáciami občianskej spoločnosti, vrátane organizácií žien, ktoré najviac upozorňujú na vykorisťovanie zo strany týchto skupín, ako aj na znásilňovanie a násilie používané na kontrolu miestneho obyvateľstva, stoja pred výzvou zabrániť financovaniu ozbrojených skupín a bezpečnostných síl.

 

(Pozmeňujúci návrh, ktorým sa nahrádza výraz „regióny“ výrazom „oblasti“, sa uplatňuje v celom texte. Jeho prijatie si vyžiada príslušné zmeny v celom texte).

Odôvodnenie

V záujme vnútornej právnej konzistentnosti by sa mali všetky odkazy na „regióny“ zmeniť na „oblasti“, aby bola lepšie vyjadrená definícia uvedená v článku 2, ktorá nespomína „regióny“, iba „oblasti“.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a) Toto nariadenie je jedným zo spôsobov, ako odstrániť financovanie ozbrojených skupín prostredníctvom kontroly obchodu s nerastnými surovinami pochádzajúcimi z oblastí postihnutých konflikatmi; táto skutočnosť však nemení nič na tom, že by sa kroky v oblasti zahraničnej a rozvojovej politiky Európskej únie mali sústrediť na boj proti miestnej korupcii a priepustnosti hraníc a na zabezpečenie vzdelávania miestnych obyvateľov a ich zástupcov s cieľom upozorniť na porušovanie práv.

Odôvodnenie

Boj proti nezákonnému obchodovaniu podľa tohto nariadenia je potrebné chápať ako prostriedok, nie cieľ.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) Európsky parlament prijal 7. októbra 2010 uznesenie, v ktorom vyzýva EÚ, aby prijímala právne predpisy v súlade s americkým zákonom o nerastoch z konfliktných oblastí, teda oddielom 1502 Doddovho-Frankovho zákona o reforme Wall Street a ochrane spotrebiteľa; a Komisia vo svojich oznámeniach z rokov 2011 a 2012 oznámila svoj zámer preskúmať, ako možno zlepšiť transparentnosť v rámci dodávateľského reťazca vrátane aspektov náležitej starostlivosti. Komisia sa v druhom zmienenom oznámení a v súlade so záväzkom, ktorý prijala na májovej ministerskej rade OECD v roku 2011, takisto vyjadrila za väčšiu podporu usmerneniam OECD pre nadnárodné podniky a za ich širšie využívanie, ako aj za využívanie usmernenia o náležitej starostlivosti, a to aj mimo členských štátov OECD.

(7) Európsky parlament vo svojich uzneseniach zo 7. októbra 2010, z 8. marca 2011, z 5. júla 2011 a z 26. februára 2014 vyzval Úniu, aby prijímala právne predpisy v súlade s americkým zákonom o nerastoch z konfliktných oblastí, teda oddielom 1502 Doddovho-Frankovho zákona o reforme Wall Street a ochrane spotrebiteľa; a Komisia vo svojich oznámeniach z rokov 2011 a 2012 oznámila svoj zámer preskúmať, ako možno zlepšiť transparentnosť v rámci dodávateľského reťazca vrátane aspektov náležitej starostlivosti. Komisia sa v druhom zmienenom oznámení a v súlade so záväzkom, ktorý prijala na májovej ministerskej rade OECD v roku 2011, takisto vyjadrila za väčšiu podporu usmerneniam OECD pre nadnárodné podniky a za ich širšie využívanie, ako aj za využívanie usmernenia o náležitej starostlivosti, a to aj mimo členských štátov OECD.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) Občania Únie a aktéri občianskych spoločností zvyšujú informovanosť, pokiaľ ide o spoločnosti pôsobiace v rámci jurisdikcie EÚ a poukazujú pritom na to, že tieto spoločnosti nenesú zodpovednosť za svoje potenciálne prepojenie s nelegálnou ťažbou nerastov z konfliktných regiónov a obchodom s nimi. Následkom toho vzniká prostredníctvom týchto nerastov, ktoré sú potenciálne prítomné v spotrebiteľských výrobkoch, väzba medzi spotrebiteľmi a konfliktami, ktoré sa odohrávajú mimo EÚ. Z tohto dôvodu občania, najmä prostredníctvom petícií, žiadali, aby sa Európskemu parlamentu a Rade navrhli právne predpisy, podľa ktorých by boli spoločnosti zodpovedné v zmysle usmernení stanovených OSN a OECD .

(8) Občania Únie a aktéri občianskych spoločností zvyšujú informovanosť, pokiaľ ide o spoločnosti pôsobiace v rámci jurisdikcie EÚ a poukazujú pritom na to, že tieto spoločnosti nenesú zodpovednosť za svoje potenciálne prepojenie s nelegálnou ťažbou nerastov z konfliktných regiónov a obchodom s nimi. Následkom toho vzniká prostredníctvom týchto nerastov, ktoré sú potenciálne prítomné v spotrebiteľských výrobkoch, väzba medzi spotrebiteľmi a konfliktami, ktoré sa odohrávajú mimo EÚ. Spotrebitelia sú tak nepriamo spájaní s konfliktami, ktoré majú vážny vplyv na ľudské práva, najmä na práva žien, keďže ozbrojené skupiny často používajú hromadné znásilňovanie ako úmyselnú stratégiu na zastrašovanie a ovládanie miestneho obyvateľstva za účelom ochrany svojich záujmov. Z tohto dôvodu občania, najmä prostredníctvom petícií, žiadali, aby sa Európskemu parlamentu a Rade navrhli právne predpisy, podľa ktorých by boli spoločnosti zodpovedné v zmysle usmernení stanovených OSN a OECD .

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) V kontexte tohto nariadenia je náležitá starostlivosť v dodávateľskom reťazci prebiehajúcim, proaktívnym a reaktívnym procesom, prostredníctvom ktorého podnikateľské subjekty monitorujú a spravujú svoj nákup a predaj s cieľom zabezpečiť, aby neprispievali ku konfliktu a jeho negatívnym vplyvom.

(9) V kontexte tohto nariadenia je náležitá starostlivosť v dodávateľskom reťazci prebiehajúcim, proaktívnym a reaktívnym procesom prostredníctvom ktorého dodávatelia môžu monitorovať a spravovať svoje dodávateľské reťazce s cieľom zabezpečiť, aby neprispievali ku konfliktu a jeho negatívnym vplyvom. Toto nariadenie by malo zabezpečiť preťatie spojnice medzi konfliktom a nelegálnym využívaním bez toho, aby bol ohrozený hospodársky význam obchodu s cínom, tantalom, volfrámom a zlatom pre rozvoj príslušných krajín.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a) V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/95/EÚ1a sa vyžaduje, aby spoločnosti, ktoré majú viac ako 500 zamestnancov, zverejňovali informácie o viacerých politikách vrátane ľudských práv, boja proti korupcii a náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci. V tejto smernici sa Komisii ukladá, aby vypracovala usmernenia s cieľom uľahčiť zverejňovanie týchto informácií. Komisia by mala zvážiť, či do týchto usmernení nezahrnie ukazovatele plnenia odporúčaní týkajúcich sa nerastov z konfliktných oblastí.

 

 

__________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/95/EÚ z 22. októbra 2014, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými podnikmi a skupinami (Ú. v. EÚ L 330, 15.11.2014, s. 1).

Odôvodnenie

The directive on disclosure of non-financial and diversity information by certain large groups and companies (Directive 2014/95/EU), which was adopted by Parliament and Council in 2014 and which will be applicable in 2017, enhances business transparency on social and environmental matters and also covered supply chain due diligence. The Commission will need to draft the guidelines on the methodology in 2016 and use of international standards and non-financial performance indicators in order to assist undertakings in their reporting. In this context the rapporteur wants the Commission also to include reporting on supply chain due diligence in relation to conflict minerals. This reporting requirement for large groups and companies needs to be coordinated with the decision making on the Regulation proposed by the Commission.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11b) K dosiahnutiu cieľov tohto nariadenia by mohli prispieť viaceré existujúce systémy náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci. Existujú už systémy v rámci odvetví, ktoré sa zameriavajú na prerušenie spojitosti medzi konfliktom a získavaním cínu, tantalu, volfrámu a zlata. Tieto systémy využívajú nezávislé audity vykonávané tretími stranami, aby certifikovali taviarne a rafinérie, ktoré už majú systémy na zabezpečenie výhradne zodpovedného získavania nerastných surovín. Tieto systémy existujúce v rámci odvetví by mohli byť uznané v systéme Únie. Treba však objasniť kritériá a postupy, na základe ktorých budú tieto systémy uznané za ekvivalentné s požiadavkami tohto nariadenia, aby bolo možné dodržať prísne normy a predísť dvojitému vykonávaniu auditu.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) Spoločnosti Únie vyjadrili svoj záujem o zodpovedné získavanie nerastov prostredníctvom verejnej konzultácie a informovali o súčasných systémoch priemyselných odvetví, ktoré sú navrhnuté tak, aby spĺňali ciele sociálnej zodpovednosti podnikov, požiadavky zákazníkov či bezpečnosť dodávok. Spoločnosti Únie však oznámili aj nespočetné ťažkosti pri výkone náležitej starostlivosti v dodávateľských reťazcoch pre dlhé a zložité globálne dodávateľské reťazce, ktoré zahŕňajú veľký počet subjektov, ktoré často nie sú dostatočne informované alebo o toto etické hľadisko nemajú záujem. Komisia by mala monitorovať náklady na zodpovedné získavanie zdrojov, ako aj potenciálny vplyv na konkurencieschopnosť, a to predovšetkým MSP.

(12) Spoločnosti Únie vyjadrili svoj záujem o zodpovedné získavanie nerastov prostredníctvom verejnej konzultácie a informovali o súčasných systémoch priemyselných odvetví, ktoré sú navrhnuté tak, aby spĺňali ciele sociálnej zodpovednosti podnikov, požiadavky zákazníkov či bezpečnosť dodávok. Spoločnosti Únie však oznámili aj nespočetné ťažkosti a praktické výzvy pri výkone náležitej starostlivosti v dodávateľských reťazcoch pre dlhé a zložité globálne dodávateľské reťazce, ktoré zahŕňajú veľký počet subjektov, ktoré často nie sú dostatočne informované alebo o toto etické hľadisko nemajú záujem. Komisia by mala dôsledne monitorovať náklady na zodpovedné získavanie zdrojov, audity vykonávané tretími stranami, ich administratívne dôsledky a potenciálny vplyv na konkurencieschopnosť a podávať o nich správy, a to predovšetkým v súvislosti s MSP. Komisia by mala v záujme vykonávania tohto nariadenia poskytnúť mikropodnikom a malým a stredným podnikom technickú a finančnú pomoc a uľahčiť výmenu informácií. MSP so sídlom v Únii, ktoré dovážajú nerastné suroviny a kovy a ktoré zavádzajú systémy náležitej starostlivosti, by mali dostávať finančnú pomoc prostredníctvom programu Komisie COSME.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a) Zodpovední dovozcovia, ktorí sa rozhodnú pre systém vlastného vyhlásenia podľa tohto nariadenia, by mali získať certifikát v podobe značky.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12b) Spoločnosti so sídlom v Únii, ktoré fungujú v neskorších fázach dodávateľského reťazca a dobrovoľne uplatňujú opatrenia v oblasti zodpovedného získavania nerastných surovín a kovov, by mali od príslušných orgánov členských štátov získať certifikáciu v podobe značky. Komisia by pri stanovovaní kritérií udeľovania tejto certifikácie mala vychádzať z usmernení OECD vyplývajúcich z hĺbkovej analýzy, a v tejto súvislosti môže konzultovať sekretariát OECD. Podmienky udelenia európskej certifikácie zodpovednosti by mali byť rovnako prísne ako tie, ktoré stanovuje systém certifikácie OECD. Spoločnostiam, ktoré získali európsku certifikáciu zodpovednosti sa odporúča, aby túto skutočnosť uviedli na svojej internetovej stránke a zaradili ju medzi informácie poskytované európskym spotrebiteľom.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12c) V spoločnom oznámení z 5. marca 20141a načrtla Komisia a podpredsedníčka Komisie a vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku plány realizácie sprievodných opatrení s cieľom podpory zodpovedného získavania surovín a dosiahnutia vysokého stupňa účasti podnikov s riadnym prihliadnutím na nákladnosť náležitej starostlivosti, najmä pre malé a stredné podniky a pre mikropodniky.

 

__________________

 

1a Spoločné oznámenie z 5. marca 2014 Európskemu parlamentu a Rade s názvom Zodpovedné získavanie nerastov s pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach (JOIN(2014)0008).

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13) Taviarne a rafinérie sú dôležitým bodom v globálnom dodávateľskom reťazci nerastov, keďže väčšinou ide o poslednú fázu, v ktorej možno účinne zaistiť náležitú starostlivosť tým, že sa zhromaždia, zverejnia a overia informácie o pôvode nerastu a jeho vysledovateľnosti. Po tejto fáze transformácie je často nemožné vystopovať pôvod nerastov. Zoznam zodpovedných taviarní a rafinérií Únie by preto mohol poskytnúť transparentnosť a istotu spoločnostiam v dolnej časti dodávateľského reťazca, pokiaľ ide o postupy náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci.

(13) Taviarne a rafinérie sú dôležitým bodom v globálnom dodávateľskom reťazci nerastov, keďže väčšinou ide o poslednú fázu, v ktorej možno účinne zaistiť náležitú starostlivosť tým, že sa zhromaždia, zverejnia a overia informácie o pôvode nerastu a jeho vysledovateľnosti. Po tejto fáze transformácie je často nemožné vystopovať pôvod nerastov. To isté platí pre recyklované kovy, pri ktorých sa dokonca uplatnili ďalšie kroky v rámci transformačného postupu. Zoznam zodpovedných taviarní a rafinérií Únie by preto mohol poskytnúť transparentnosť a istotu spoločnostiam v neskorších fázach dodávateľského reťazca, pokiaľ ide o postupy náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci. V súlade s usmernením OECD o náležitej starostlivosti by podniky v hornej časti dodávateľského reťazca, ako sú taviarne a rafinérie, mali prejsť nezávislým auditom vykonávaným treťou stranou, pokiaľ ide o ich postupy náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci, a to preto, aby boli tiež zaradené do zoznamu zodpovedných taviarní a rafinérií.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a) Taviarne a rafinérie, ktoré spracúvajú a dovážajú nerastné suroviny a ich koncentráty, by mali povinne uplatňovať systém Únie pre náležitú starostlivosť v rámci dodávateľského reťazca.

Odôvodnenie

Taviarne a rafinérie sú kľúčovými aktérmi dodávateľského reťazca, keďže zasahujú do procesu v okamžiku spracovania nerastných surovín a ich koncentrátov. Sú teda v lepšej pozícii zhromažďovať, poskytovať a overovať informácie o pôvode nerastných surovín a o rôznych hospodárskych subjektoch, ktoré sú za ne zodpovedné. Z tohto dôvodu by mali byť povinné dodržiavať toto nariadenie.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13b) Používanie všetkých nerastných surovín a kovov, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia, by malo spĺňať požiadavky tohto nariadenia. Je nevyhnutné, aby dovozcovia dodržiavali ustanovenia tohto nariadenia.

 

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15) V záujme zabezpečenia riadneho vykonávania tohto nariadenia by sa Komisii mali udeliť vykonávacie právomoci. Vykonávacie právomoci týkajúce sa zoznamu zodpovedných taviarní a rafinérií a zoznamu príslušných orgánov členských štátov by sa mali vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

(15) V záujme zabezpečenia riadneho vykonávania tohto nariadenia by sa Komisii mali udeliť vykonávacie právomoci. Vykonávacie právomoci týkajúce sa zoznamu zodpovedných dovozcov, zoznamu zodpovedných taviarní a rafinérií a zoznamu príslušných orgánov členských štátov by sa mali vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

Odôvodnenie

Spravodajca chce zahrnúť zoznam zodpovedných dovozcov ako prílohu k nariadeniu. Keďže Komisia zostavuje tieto zoznamy len s malým priestorom na voľné uváženie, ktorý neprekračuje hranice prostého vykonávania, zdá sa, že vhodnou formou by boli vykonávacie akty.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a) V záujme zabezpečenia účinného vykonávania tohto nariadenia treba prijať ustanovenie o dvojročnom prechodnom období, ktoré umožní Komisii, aby zaviedla systém auditov vykonávaných treťou stranou, a zodpovedným dovozcom, aby sa zoznámili so svojimi povinnosťami vyplývajúcimi z nariadenia.

Odôvodnenie

Spravodajca si uvedomuje zložitosť zahrnutých výzev, dúfa však, že Komisia dokáže za dva roky zaviesť štruktúry potrebné na prevádzku systému.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15b) Komisia by mala pravidelne posudzovať svoju finančnú pomoc a politické záväzky voči oblastiam postihnutým konfliktami a vysokorizikovým oblastiam, kde sa ťaží cín, tantal, volfrám a zlato, najmä v oblasti Veľkých jazier, s cieľom zabezpečiť súdržnosť politík a podnietiť a posilniť dodržiavanie zásad riadnej správy, právneho štátu, a najmä etickej ťažby.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16) Komisia by mala pravidelne podávať RadeEurópskemu parlamentu správy o účinkoch systému. Komisia by mala preskúmať fungovanie a účinnosť tohto nariadenia najneskôr tri roky po nadobudnutí jeho účinnosti a potom každých šesť rokov, a to aj pokiaľ ide o podporu zodpovedného získavania nerastov z oblastí ovplyvnených konfliktom a vysokorizikových oblastí v rozsahu jeho pôsobnosti. K správam sa podľa potreby môžu pripojiť primerané legislatívne návrhy, ktoré môžu zahŕňať povinné opatrenia,

(16) Komisia by mala pravidelne podávať Európskemu parlamentuRade správy o účinkoch systému. Dva roky po začatí uplatňovania tohto nariadenia a následne každé tri roky by Komisia mala preskúmať fungovanie a účinnosť tohto nariadenia a najnovší vplyv systému na mieste, pokiaľ ide o podporu zodpovedného získavania nerastov z oblastí ovplyvnených konfliktom a vysokorizikových oblastí v rozsahu jeho pôsobnosti, a podávať správy Európskemu parlamentu a Rade. Pri vykonávaní tohto prieskumu by Komisia mala plne analyzovať vyhodnocovať všetky aspekty tohto nariadenia v kontexte integrovaného prístupu, jeho účinku a nákladov, najmä v súvislosti s taviarňami a rafinériami a dovozcami, ktorí dodržiavajú požiadavky náležitej starostlivosti, a akékoľvek možné presmerovanie obchodu z ťažobných oblastí a jeho vplyv na živobytie ľudí pracujúcich na mieste, s osobitným prihliadnutím na remeselnú ťažbu. Prieskum by mal zahŕňať vstupy príslušných zúčastnených strán, vrátane vlád, podnikov, malých a stredných podnikov a miestnych občianskych spoločností, ako aj tých, ktorých sa táto situácia týka priamo na mieste v oblastiach postihnutých konfliktami. K správam sa podľa potreby môžu pripojiť primerané legislatívne návrhy, ktoré môžu zahŕňať ďalšie povinné opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16a) Vo svojom spoločnom oznámení z 5. marca 2014 sa Komisia a podpredsedníčka Komisie a vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku zaviazali vykonávať sprievodné opatrenia vedúce k integrovanému prístupu EÚ k zodpovednému získavaniu surovín súbežne s týmto nariadením, nielen s cieľom dosiahnuť vysokú mieru účasti spoločností na systéme Únie stanovenom v tomto nariadení, ale aj na zabezpečenie globálneho, súdržného a komplexného prístupu na podporu zodpovedného získavania surovín z oblasti zasiahnutých konfliktami a z vysokorizikových oblastí.

Odôvodnenie

Nerastné suroviny z oblastí zasiahnutých konfliktami sú jedným z aspektov, ktoré podnecujú ozbrojené konflikty. Hlavnou hnacou silou týchto konfliktov však často sú aj politické, hospodárske a spoločenské dôvody, ktoré je potrebné zohľadniť. Preto je dôležité, aby toto nariadenie bolo zaradené do širšieho rámca krokov a opatrení, ktorých cieľom je predchádzať ozbrojeným konfliktom a ukončovať ich.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Týmto nariadením sa stanovujú povinnosti náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci pre dovozcov Únie, ktorí sa rozhodnú sami certifikovať ako zodpovední dovozcovia nerastov alebo kovov, ktoré obsahujú cín, tantal, volfrám a zlato, alebo z nich pozostávajú, ako sa uvádza v prílohe I.

2. Týmto nariadením sa stanovujú povinnosti náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci pre dovozcov Únie, ktorí sa rozhodnú vyhlásiť sa za zodpovedných dovozcov nerastov alebo kovov, ktoré obsahujú cín, tantal, volfrám a zlato, alebo z nich pozostávajú, ako sa uvádza v prílohe I.

 

(Tento pozmeňujúci návrh sa vzťahuje na celý text. Jeho prijatie si vyžiada príslušné zmeny v celom texte).

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Na kovy, ktoré je možné odôvodnene považovať za recyklované, sa toto nariadenie nevzťahuje.

Odôvodnenie

V súlade s usmerneniami OECD vyplývajúcimi z hĺbkovej analýzy a týkajúcimi sa zodpovedných dodávateľských reťazcov nerastov a nerastov z oblastí ovplyvnených konfliktom a s vysokým rizikom sa toto nariadenie nevzťahuje na kovy, o ktorých sa odôvodnene predpokladá, že sú recyklované.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e) „oblasti ovplyvnené konfliktom a vysokorizikové oblasti“ sú oblasti v stave ozbrojeného konfliktu, nestabilné oblasti po konflikte, ako aj oblasti, ktoré majú slabú alebo neexistujúcu správu a bezpečnosť, ako sú zlyhávajúce štáty, v ktorých dochádza k rozsiahlemu a systematickému porušovaniu medzinárodného práva vrátane zneužívania ľudských práv;

e) „oblasti ovplyvnené konfliktom a vysokorizikové oblasti“ sú oblasti v stave ozbrojeného konfliktu, v ktorých je všeobecne rozšírené násilie, oblasti so zrútenou občianskou infraštruktúrou, oblasti s pretrvávajúcou nestabilitou po konflikte, ako aj oblasti, ktoré majú slabú alebo neexistujúcu správu a bezpečnosť, ako sú zlyhávajúce štáty vyznačujúce sa rozsiahlym a systematickým porušovaním ľudských práv, ako je stanovené v medzinárodnom práve;

Odôvodnenie

Definícia tak, ako ju navrhuje Komisia, je nekonkrétna a mohla by pri uplatňovaní vyvolávať neistotu. V záujme právnej zrozumiteľnosti sa preto navrhuje zmena definície.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g) „dovozca“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá deklaruje nerasty alebo kovy v rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, s cieľom prepustiť ich do voľného obehu v zmysle článku 79 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/199213;

g) „dovozca“ je každá fyzická alebo právnická osoba so sídlom v Únii, ktorá vo svojom vlastnom mene podáva colné vyhlásenie pre nerasty a kovy v rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia s cieľom prepustiť ich do voľného obehu, alebo osoba, v ktorej mene je colné vyhlásenie podané; na účely tohto nariadenia sa za dovozcu považuje tiež zástupca, ktorý podáva colné vyhlásenie a koná pritom v mene alebo v zastúpení inej osoby, alebo zástupca, ktorý koná vo svojom vlastnom mene a v zastúpení inej osoby;

__________________

 

13 Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1).

 

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba) „recyklované kovy“ sú regenerované výrobky od koncových používateľov alebo spotrebiteľov alebo spracované odpadové kovy vytvorené v priebehu výroby výrobku; recyklované kovy zahŕňajú nadbytočné, zastarané, chybné a odpadové kovové materiály obsahujúce rafinované alebo spracované kovy, ktoré sú vhodné na recykláciu pri výrobe cínu, tantalu, volfrámu a/alebo zlata; medzi recyklované kovy nepatria čiastočne spracované a nespracované nerasty alebo vedľajšie produkty z inej rudy;

Odôvodnenie

V súlade s usmerneniami OECD vyplývajúcimi z hĺbkovej analýzy a týkajúcimi sa zodpovedných dodávateľských reťazcov nerastov a nerastov z oblastí ovplyvnených konfliktom a s vysokým rizikom sa toto nariadenie nevzťahuje na kovy, o ktorých sa odôvodnene predpokladá, že sú recyklované.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i) „samocertifikácia“ je akt prihlásenia sa k dodržiavaniu povinností týkajúcich sa systémov riadenia, riadenia rizík, nezávislých auditov a zverejňovania, ako sa stanovuje v tomto nariadení;

i) „samocertifikácia“ je akt prihlásenia sa k dodržiavaniu povinností týkajúcich sa systémov riadenia, riadenia rizík, posudzovania zhody vykonávaného treťou stranou a zverejňovania, ako sa stanovuje v tomto nariadení;

 

(Tento pozmeňujúci návrh sa vzťahuje na celý text. Jeho prijatie si vyžiada príslušné zmeny v celom texte).

 

Odôvodnenie

V záujme urýchlenia legislatívneho procesu tento pozmeňujúci návrh predkladá návrh Holandska, ktorý sa v súčasnosti prerokúva v Rade. Tento pozmeňujúci návrh bol predložený, aby snemovňa mohla už v počiatočnej fáze o tomto návrhu rokovať a zaujať k nemu svoje stanovisko.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno p

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

p) „zodpovedné taviarne alebo rafinérie“ sú taviarne alebo rafinérie v dodávateľskom reťazci zodpovedného dovozcu;

p) „zodpovedné taviarne alebo rafinérie“ sú všetky taviarne alebo rafinérie, ktoré dodržiavajú usmernenia OECD vyplývajúce z hĺbkovej analýzy a ktorých auditované výkazy boli predložené v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. c);

Odôvodnenie

Táto definícia sa vzťahuje aj na celosvetovo pôsobiace taviarne a rafinérie a na ďalšie subjekty v počiatočnej časti dodávateľského reťazca nachádzajúce sa mimo EÚ.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod q a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

qa) „systém priemyselného odvetvia“ je kombinácia postupov, nástrojov a mechanizmov dobrovoľnej náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci, ktoré vypracovali a na ktoré dohliadajú príslušné priemyselné združenia, vrátane posudzovania zhody vykonávaného treťou stranou;

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod q b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

qb) „ozbrojené skupiny a bezpečnostné sily“ sú skupiny uvedené v prílohe II k usmerneniu OECD o náležitej starostlivosti;

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) prijme politiku dodávateľského reťazca pre nerasty a kovy s potenciálnym pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach a jasne ju oznámi dodávateľom a verejnosti;

a) prijme politiku dodávateľského reťazca pre nerasty a kovy s potenciálnym pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach a jasne a systematicky ju oznámi dodávateľom a verejnosti;

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zodpovedný dovozca nerastov alebo kovov v rámci rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia vykonáva nezávislé externé audity.

Zodpovedný dovozca nerastných surovín alebo kovov v rámci rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia požiada notifikovaný orgán posudzovania zhody o vykonanie posúdenia zhody v súlade so systémom posudzovania zhody uvedeným v článku 6a.

Odôvodnenie

V záujme urýchlenia legislatívneho procesu tento pozmeňujúci návrh predkladá návrh Holandska, ktorý sa v súčasnosti prerokúva v Rade. Tento pozmeňujúci návrh bol predložený, aby snemovňa mohla už v počiatočnej fáze o tomto návrhu rokovať a zaujať k nemu svoje stanovisko.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Nezávislý externý audit

vypúšťa sa

(a) zahrnie do rozsahu auditu všetky činnosti zodpovedného dovozcu, všetky jeho postupy a systémy, ktoré sa používajú na vykonávanie náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci, pokiaľ ide o nerasty alebo kovy v rámci rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, a to vrátane systému riadenia a riadenia rizík zodpovedného dovozcu, ako aj zverejňovania informácií zo strany zodpovedného dovozcu;

 

(b) si za cieľ auditu určí zhodu postupov náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci zodpovedného dovozcu s článkami 4, 5 a 6 tohto nariadenia;

 

(c) dodržiava zásady auditu, ktorými sú nezávislosť, kompetencia a zodpovednosť, ako sa stanovuje v usmernení OECD o náležitej starostlivosti.

 

Odôvodnenie

V záujme urýchlenia legislatívneho procesu tento pozmeňujúci návrh predkladá návrh Holandska, ktorý sa v súčasnosti prerokúva v Rade. Tento pozmeňujúci návrh bol predložený, aby snemovňa mohla už v počiatočnej fáze o tomto návrhu rokovať a zaujať k nemu svoje stanovisko.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 6a

 

Systém posudzovania zhody

 

Komisia prijme vykonávací akt, v ktorom určí jeden alebo viac systémov posudzovania zhody, ktorý:

 

a) zahŕňa všetky činnosti zodpovedného dovozcu, všetky jeho postupy a systémy, ktoré sa používajú na vykonávanie náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci, pokiaľ ide o nerasty alebo kovy v rámci rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, a to vrátane dodávateľovho systému riadenia, riadenia rizík a sprístupňovania informácií;

 

a

 

b) stanovuje predpoklad dodržiavania požiadaviek uvedených v článkoch 4, 5 a 7.

 

Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13 ods. 2a.

Odôvodnenie

V záujme urýchlenia legislatívneho procesu tento pozmeňujúci návrh predkladá návrh Holandska, ktorý sa v súčasnosti prerokúva v Rade. Tento pozmeňujúci návrh bol predložený, aby snemovňa mohla už v počiatočnej fáze o tomto návrhu rokovať a zaujať k nemu svoje stanovisko.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 6 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 6b

 

Notifikácia orgánov posudzovania zhody

 

1. Členské štáty oznamujú Komisii a ostatným členským štátom orgány, ktoré sú ako tretie strany oprávnené vykonávať úlohy posudzovania zhody podľa tohto nariadenia.

 

2. Komisia zverejňuje zoznam osôb notifikovaných podľa odseku 1 vrátane identifikačných čísiel, ktoré im boli pridelené, a činností, v súvislosti s ktorými boli notifikované. Komisia zabezpečuje aktualizáciu tohto zoznamu.

 

3. Členské štáty môžu notifikovať iba orgány posudzovania zhody, ktoré splnili požiadavky stanovené v článku 6c.

 

4. Predpokladá sa, že orgány posudzovania zhody, ktoré sú akreditované v súlade s nariadením (ES) č. 765/2008 na základe príslušnej harmonizovanej akreditačnej norme vykonávania posudzovania zhody na základe určeného systému posudzovania zhody, spĺňajú požiadavky uvedené v článku 6c.

 

5. Ak notifikujúci orgán zistil alebo bol informovaný o tom, že notifikovaný orgán už nespĺňa požiadavky stanovené v článku 6c alebo že si neplní svoje záväzky, notifikujúci orgán podľa potreby obmedzí, pozastaví alebo stiahne notifikáciu v závislosti od závažnosti neplnenia týchto požiadaviek alebo povinností. Bezodkladne o tom informuje Komisiu a ostatné členské štáty.

 

6. V prípade obmedzenia, pozastavenia alebo zrušenia notifikácie, alebo ak notifikovaný orgán svoju činnosť už nevykonáva, notifikujúci členský štát prijme primerané opatrenia, aby zabezpečil spracovanie podkladov tohto orgánu iným notifikovaným orgánom alebo aby boli k dispozícii príslušným notifikujúcim orgánom na ich žiadosť.

Odôvodnenie

V záujme urýchlenia legislatívneho procesu tento pozmeňujúci návrh predkladá návrh Holandska, ktorý sa v súčasnosti prerokúva v Rade. Tento pozmeňujúci návrh bol predložený, aby snemovňa mohla už v počiatočnej fáze o tomto návrhu rokovať a zaujať k nemu svoje stanovisko.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 6 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 6c

 

Požiadavky týkajúce sa orgánov posudzovania zhody na účely ich oznámení

 

1. Orgán posudzovania zhody sa zriaďuje podľa vnútroštátneho práva a má právnu subjektivitu.

 

2. Orgán posudzovania zhody je subjekt tretej strany nezávislý od dovozcu, ktorého posudzuje, a od taviarní a rafinérií, ich pobočiek, koncesionárov, zmluvných partnerov, dodávateľov a spoločností spolupracujúcich na posudzovaní zhody.

 

Za takýto orgán možno pod podmienkou, že je preukázaná jeho nezávislosť a nedochádza ku konfliktu záujmov, považovať subjekt patriaci do obchodného združenia alebo profesijnej federácie, ktoré zastupujú podniky dovážajúce nerastné suroviny alebo zaoberajúce sa ich tavením alebo rafináciou, ktoré tento subjekt posudzuje.

 

3. Orgán posudzovania zhody, jeho najvyššie vedenie a pracovníci zodpovední za vykonávanie úloh v rámci posudzovania zhody nesmú byť dovozcami, taviarňami alebo rafinériami cínu, tantalu a volfrámu, ich rúd a zlata.

 

Orgán posudzovania zhody, jeho najvyššie vedenie a pracovníci zodpovední za vykonávanie úloh v rámci posudzovania zhody sa nesmú priamo podieľať na obchodovaní a tavení a rafinácii cínu, tantalu a volfrámu, ich rúd a zlata, ani zastupovať strany, ktoré sa týmito činnosťami zaoberajú. Nesmú vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla ohroziť ich nezávislý úsudok alebo integritu vo vzťahu k činnostiam posudzovania zhody, v súvislosti s ktorými boli notifikovaní. Vzťahuje sa to najmä na poradenské služby.

 

Orgány posudzovania zhody zabezpečia, aby činnosti ich pobočiek alebo subdodávateľov neovplyvňovali dôvernosť, objektivitu alebo nestrannosť ich činností posudzovania zhody.

 

5. Orgány posudzovania zhody a ich zamestnanci vykonávajú činnosti posudzovania zhody na najvyššej úrovni odbornej integrity a nevyhnutnej technickej kompetentnosti v danej oblasti a nesmú podliehať žiadnemu tlaku ani stimulom, najmä finančným, ktoré by mohli ovplyvniť ich rozhodnutie alebo výsledky ich činností posudzovania zhody, najmä zo strany osôb alebo skupín osôb, ktoré majú záujem na výsledku týchto činností.

 

6. Orgán posudzovania zhody je schopný vykonávať všetky úlohy posudzovania zhody, ktoré mu boli pridelené na základe článku 6d a v súvislosti s ktorými bol notifikovaný, či už ide o úlohy vykonávané samotným orgánom posudzovania zhody, alebo v jeho mene a na jeho zodpovednosť.

 

Orgán posudzovania zhody má vždy a pre každý postup posudzovania zhody, v súvislosti s ktorou bol notifikovaný, k dispozícii nevyhnutných/-é:

 

a) zamestnancov s odbornými znalosťami a dostatočnými a primeranými skúsenosťami na vykonávanie úloh posudzovania zhody;

 

b) opisy postupov, v súlade s ktorými sa vykonáva posudzovanie zhody a ktorými sa zabezpečuje transparentnosť a reprodukovateľnosť týchto postupov; ďalej má zavedené vhodné politiky a postupy na rozlíšenie úloh, ktoré vykonáva ako notifikovaný orgán, a iných činností;

 

c) potrebné postupy na vykonávanie svojej činnosti zohľadňujúce veľkosť podniku, odvetvie, v ktorom podniká, jeho štruktúru, stupeň zložitosti príslušnej technológie používanej pri výrobku a hromadný či sériový charakter výrobného procesu.

 

Má prostriedky nevyhnutné na primerané vykonávanie technických a administratívnych úloh spojených s činnosťami posudzovania zhody a má prístup ku všetkým potrebným zariadeniam alebo vybaveniu.

 

7. Zamestnanci zodpovední za výkon činností posudzovania zhody majú:

 

a) dôkladné technické a odborné školenia vzťahujúce sa na všetky činnosti posudzovania zhody, v súvislosti s ktorými bol orgán posudzovania zhody notifikovaný;

 

b) dostatočné znalosti o požiadavkách posudzovaní, ktoré vykonávajú, a primeranú právomoc vykonávať tieto posudzovania;

 

c) primerané znalosti a pochopenie základných požiadaviek, uplatniteľných harmonizovaných noriem a príslušných ustanovení harmonizovaných právnych predpisov Únie a ich vykonávacích predpisov;

 

d) schopnosť vypracovať certifikáty, záznamy a protokoly preukazujúce, že sa vykonalo posúdenie.

 

8. Musí sa zaručiť nestrannosť orgánov posudzovania zhody, ich vrcholového manažmentu a pracovníkov, ktorí vykonávajú posudzovanie.

 

Odmeňovanie vrcholového manažmentu orgánu posudzovania zhody a jeho pracovníkov, ktorí vykonávajú posudzovanie, nesmie závisieť od počtu vykonaných posúdení, ani od výsledkov týchto posúdení.

 

9. Orgány posudzovania zhody uzavrú poistenie zodpovednosti za škodu, ak túto zodpovednosť nenesie štát v súlade s vnútroštátnym právom alebo ak za posudzovanie zhody nie je priamo zodpovedný samotný členský štát.

 

10. Zamestnanci orgánu posudzovania zhody sú povinní dodržiavať služobné tajomstvo, pokiaľ ide o všetky informácie získané pri vykonávaní svojich úloh podľa článku 6d alebo akéhokoľvek ustanovenia vnútroštátneho práva, ktoré tento predpis uvádzajú do účinnosti, nie však vo vzťahu k príslušným orgánom členského štátu, kde daný orgán vykonáva svoju činnosť. Vlastnícke práva sú chránené.

Odôvodnenie

V záujme urýchlenia legislatívneho procesu tento pozmeňujúci návrh predkladá návrh Holandska, ktorý sa v súčasnosti prerokúva v Rade. Tento pozmeňujúci návrh bol predložený, aby snemovňa mohla už v počiatočnej fáze o tomto návrhu rokovať a zaujať k nemu svoje stanovisko.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 6 d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 6d

 

Povinnosti notifikovaných orgánov posudzovania zhody

 

1. Notifikované orgány posudzovania zhody vykonávajú posudzovanie zhody v súlade so systémom posudzovania zhody stanoveným na základe článku 6a.

 

2. Ak notifikovaný orgán posudzovania zhody zistí, že dovozca nesplnil požiadavky stanovené na základe systému posudzovania zhody, požiada dovozcu, aby prijal vhodné nápravné opatrenia, a nevydá certifikát.

 

3. Ak po vydaní osvedčenia notifikovaný orgán posudzovania zhody v rámci monitorovania zhody zistí, že výrobok už nespĺňa požiadavky systému posudzovania zhody, požiada dovozcu, aby prijal primerané nápravné opatrenia, a ak to je potrebné, pozastaví alebo odníme certifikát.

 

4. Ak sa neprijmú nápravné opatrenia alebo ak nemajú požadovaný účinok, notifikovaný orgán posudzovania zhody podľa potreby obmedzí, pozastaví alebo stiahne všetky certifikáty.

Odôvodnenie

V záujme urýchlenia legislatívneho procesu tento pozmeňujúci návrh predkladá návrh Holandska, ktorý sa v súčasnosti prerokúva v Rade. Tento pozmeňujúci návrh bol predložený, aby snemovňa mohla už v počiatočnej fáze o tomto návrhu rokovať a zaujať k nemu svoje stanovisko.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) nezávislé externé audity vykonané v súlade s článkom 6 tohto nariadenia.

c) certifikát vystavený ako výsledok posudzovania zhody vykonaného treťou stranou v súlade s článkom 6 tohto nariadenia.

Odôvodnenie

V záujme urýchlenia legislatívneho procesu tento pozmeňujúci návrh predkladá návrh Holandska, ktorý sa v súčasnosti prerokúva v Rade. Tento pozmeňujúci návrh bol predložený, aby snemovňa mohla už v počiatočnej fáze o tomto návrhu rokovať a zaujať k nemu svoje stanovisko.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) nezávislé externé audity týkajúce sa všetkých zodpovedných taviarní alebo rafinérií vo svojom dodávateľskom reťazci vykonané v súlade s rozsahom, cieľom a zásadami stanovenými v článku 6 nariadenia,

b) certifikát nezávislého orgánu posudzovania zhody v podobe tretej strany, ktorý sa týka všetkých zodpovedných taviarní alebo rafinérií v jeho dodávateľskom reťazci vykonaný v súlade s rozsahom, cieľom a zásadami stanovenými v článku 6 nariadenia,

Odôvodnenie

V záujme urýchlenia legislatívneho procesu tento pozmeňujúci návrh predkladá návrh Holandska, ktorý sa v súčasnosti prerokúva v Rade. Tento pozmeňujúci návrh bol predložený, aby snemovňa mohla už v počiatočnej fáze o tomto návrhu rokovať a zaujať k nemu svoje stanovisko.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 7 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 7a

 

Zoznam zodpovedných dovozcov

 

1. Komisia na základe informácií predložených členskými štátmi v ich správach, ako sa uvádza v článku 15, prijme a verejne sprístupní rozhodnutie, v ktorom budú uvedené názvy a adresy zodpovedných dovozcov nerastných surovín a kovov v rámci rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

 

2. Komisia prijme zoznam podľa vzoru uvedeného v prílohe Ia a v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 13 ods. 2.

 

3. Komisia včas aktualizuje a uverejní, a to aj na internete, informácie zahrnuté v uvedenom zozname. Komisia vypustí zo zoznamu názvy dovozcov, ktorí (v prípade neprimeraného nápravného opatrenia zo strany zodpovedných dovozcov) nie sú členskými štátmi uznávaní ako zodpovední dovozcovia v súlade s článkom 14 ods. 3.

Odôvodnenie

Spravodajca chce poukázať na úsilie spoločností, ktoré prijímajú záväzky v tejto oblasti. V záujme dosiahnutia tohto cieľa požaduje, aby Komisia vypracovala zoznam zodpovedných dovozcov na základe správ o vykonávaní nariadenia predložených členskými štátmi. Zoznam sa môže stať dodatočným podnetom pre spoločnosti, aby sa zapojili do systému, ako aj pre ich konkurentov, ktorí sa po kladnej (mediálnej) pozornosti môžu rozhodnúť urobiť to isté.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 7 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 7b

 

Značka európskeho zodpovedného dovozcu

 

1. Zodpovedným dovozcom pridelia príslušné orgány členských štátov značku európskeho zodpovedného dovozcu.

 

2. V prípade nedodržania tohto nariadenia môžu príslušné orgány členských štátov značku európskeho zodpovedného dovozcu odňať alebo jej prepožičanie pozastaviť.

 

3. Grafické prvky značky európskeho zodpovedného dovozcu stanoví Komisia.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 7 c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 7c

 

Systémy priemyselných odvetví

 

1. Príslušné priemyselné združenia môžu v prechodnom období predložiť Komisii žiadosť o uznanie systému priemyselného odvetvia ako ekvivalentu k požiadavkám tohto nariadenia.

 

Žiadosť je podložená dôkazmi a informáciami.

 

2. Žiadosti uvedené v odseku 1 je možné predkladať len pre systémy priemyselných odvetví, ktoré existujú v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

 

3. Ak Komisia na základe informácií a dôkazov predložených podľa odseku 1 určí, že systém priemyselného odvetvia (ktorý je účinne vykonávaný zodpovedným dovozcom) umožňuje zodpovednému dovozcovi dodržiavať povinnosti vyplývajúce z článkov 4, 5, 6 a 7, uzná tento systém za rovnocenný.

 

4. Zainteresované strany informujú Komisiu o všetkých zmenách alebo aktualizáciách systémov priemyselných odvetví, ktoré boli uznané ako rovnocenné v súlade s odsekom 3.

 

5. Komisia zruší uznanie rovnocennosti v prípade, keď určí, že zmenami alebo aktualizáciami v systéme priemyselného odvetvia sa narušuje schopnosť zodpovedného dovozcu plniť si povinnosti vyplývajúce z článkov 4, 5, 6 a 7, alebo v prípade, ak opakované alebo významné prípady porušenia povinností zodpovedných dovozcov súvisia s nedostatkami systému.

 

6. Komisia zriadi a vedie aktuálny internetový register systémov priemyselných odvetví, ktorých rovnocennosť bola uznaná.

 

7. Z požiadavky na nezávislý audit vykonávaný treťou stranou sú vyňatí zodpovední dovozcovia nerastných surovín a kovov, ktorí môžu preukázať, že nakupujú výlučne od strán certifikovaných v rámci systému priemyselného odvetvia uznaného za rovnocenný, alebo ktorí sa sami certifikovali prostredníctvom systému priemyselného odvetvia uznaného za rovnocenný. Toto osvedčenie systémom v rámci odvetvia sa následne zašle príslušným orgánom.

Odôvodnenie

The rapporteur wants to avoid duplication of audits and ensure coherence with  the existing industry schemes, recognizing the responsible efforts already done by industry associations. To that end, the rapporteur wants to create a procedure for recognition of equivalence after verification by the Commission. A procedure for withdrawal of the recognition is included as well. For the sake of efficiency for the responsible importers, the rapporteur wants to give publicity to this list on internet. Your rapporteur also wants responsible importers that sourced from an industry scheme for which a recognition of equivalence has been granted to be exempted from the independent third party audit.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 7 d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 7d

 

Povinnosti taviarní a rafinérií týkajúce sa náležitej starostlivosti

 

1. Taviarne a rafinérie so sídlom v Únii, ktoré spracúvajú a dovážajú nerastné suroviny a ich koncentráty, majú povinnosť uplatňovať systém Únie v oblasti náležitej starostlivosti v rámci dodávateľského reťazca alebo systém náležitej starostlivosti uznaný Komisiou za rovnocenný.

 

2. Riadne uplatňovanie európskeho systému náležitej starostlivosti zo strany taviarní a rafinérií zabezpečujú príslušné orgány členských štátov. Ak si taviarne a rafinérie neplnia tieto záväzky, orgány ich o tejto skutočnosti upovedomia a požiadajú ich, aby prijali nápravné opatrenia a podriadili sa európskemu systému náležitej starostlivosti. V prípade pretrvávajúceho neplnenia si záväzkov príslušné orgány členských štátov uložia sankcie za porušenie tohto nariadenia. Tieto sankcie budú zrušené, ak sa taviareň či rafinéria podriadi ustanoveniam tohto nariadenia.

 

Odôvodnenie

Európske taviarne a rafinérie sú kľúčovými aktérmi dodávateľského reťazca, keďže zasahujú do procesu v okamžiku spracovania nerastných surovín. Sú teda v lepšej pozícii zhromažďovať, poskytovať a overovať informácie o pôvode nerastných surovín a o rôznych hospodárskych subjektoch, ktoré sú za ne zodpovedné. Z tohto dôvodu by mali byť povinné dodržiavať toto nariadenie.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Komisia na základe informácií predložených členskými štátmi v ich správach, ako sa uvádza v článku 15, prijme a verejne sprístupní rozhodnutie, v ktorom budú uvedené názvy a adresy zodpovedných taviarní a rafinérií nerastov v rámci rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

1. Komisia na základe informácií predložených členskými štátmi v ich správach, ako sa uvádza v článku 15, prijme a verejne sprístupní rozhodnutie, v ktorom budú uvedené názvy a adresy zodpovedných taviarní a rafinérií.

Odôvodnenie

Komisiou navrhovaný zoznam je vymedzený ako zoznam všetkých taviarní a rafinérií v dodávateľskom reťazci zodpovedného dovozcu bez ohľadu na to, či tieto taviarne a rafinérie, na území EÚ alebo za jej hranicami, spĺňajú normy usmernenia OECD. Aby bol tento zoznam skutočnou motiváciou, mali by napr. podávať verejné správy o svojej náležitej starostlivosti, a mali by svoj audit sprístupniť, v súlade s usmernením OECD. Tento systém by taktiež mal byť otvorený taviarňam a rafinériám, ktoré v súčasnosti nie sú v dodávateľskom reťazci európskych spoločností.

Pozmeňujúci návrh   45

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Komisia identifikuje na zozname, ktorý sa uvádza v odseku 1, tie zodpovedné taviarne a rafinérie, ktoré aspoň čiastočne získavajú zdroje z oblastí ovplyvnených konfliktom a vysokorizikových oblastí.

2. Komisia identifikuje na zozname, ktorý sa uvádza v odseku 1, tie zodpovedné taviarne a rafinérie, ktoré aspoň čiastočne získavajú zdroje z oblastí ovplyvnených konfliktom a vysokorizikových oblastí. Tento zoznam je vypracovaný tak, že zohľadňuje existujúce rovnocenné odvetvia, štátne alebo iné systémy náležitej starostlivosti, ktoré zahŕňajú nerastné suroviny a kovy, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Komisia prijme zoznam v súlade so vzorom uvedeným v prílohe II a s regulačným postupom uvedeným v článku 13 ods. 2. Konzultuje sa so sekretariátom OECD.

3. Komisia prijme zoznam s použitím vzoru uvedeného v prílohe II a v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 13 ods. 2. Konzultuje sa so sekretariátom OECD.

Odôvodnenie

Spravodajca mení komitologický jazyk, používa správne vzory a uvádza článok 9 ods. 2 do súladu s článkom 13 ods. 2, v ktorom sa navrhuje konzultačný postup.

Pozmeňujúci návrh   47

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Komisia včas aktualizuje informácie zahrnuté v uvedenom zozname. Komisia odstráni z uvedeného zoznamu názvy taviarní a rafinérií, ktoré už členskými štátmi nie sú uznávané ako zodpovední dovozcovia v súlade s článkom 14 ods. 3, alebo názvy taviarní a rafinérií v dodávateľskom reťazci dovozcov, ktorí už nie sú uznávaní ako zodpovední dovozcovia.

4. Komisia včas aktualizuje a uverejní, a to aj na internete, informácie zahrnuté v uvedenom zozname. Komisia odstráni z uvedeného zoznamu názvy taviarní a rafinérií, ktoré už členskými štátmi nie sú uznávané ako zodpovední dovozcovia v súlade s článkom 14 ods. 3, alebo názvy taviarní a rafinérií v dodávateľskom reťazci dovozcov, ktorí už nie sú uznávaní ako zodpovední dovozcovia.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Komisia rozhodne o uverejnení, a to aj na internete, zoznamu príslušných orgánov v súlade so vzorom uvedeným v prílohe III a regulačným postupom uvedeným v článku 13 ods. 2. Komisia zoznam pravidelne aktualizuje.

2. Komisia rozhodne o uverejnení, a to aj na internete, zoznam príslušných orgánov s použitím vzoru uvedeného v prílohe III a v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 13 ods. 2. Komisia zoznam pravidelne aktualizuje.

Odôvodnenie

Spravodajca mení komitologický jazyk, používa správne vzory a uvádza článok 9 ods. 2 do súladu s článkom 13 ods. 2, v ktorom sa navrhuje konzultačný postup.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Kontroly uvedené v odseku 1 sa vykonávajú na základe prístupu založeného na riziku. Okrem toho sa kontroly môžu vykonávať, ak príslušný orgán disponuje relevantnými informáciami, ako aj na základe opodstatnených obáv tretích strán, ktoré sa týkajú dodržiavania tohto nariadenia zo strany zodpovedného dovozcu.

2. Kontroly uvedené v odseku 1 sa vykonávajú na základe prístupu založeného na riziku. Okrem toho sa kontroly vykonávajú, ak príslušný orgán disponuje relevantnými informáciami, ako aj na základe opodstatnených obáv tretích strán, ktoré sa týkajú dodržiavania tohto nariadenia zo strany zodpovedného dovozcu.

Odôvodnenie

Spravodajca chce zabezpečiť, aby príslušný orgán členského štátu nezneužíval svoju právomoc voľného uváženia a aby vykonal kontroly v prípade, že mu boli predložené závažné a opodstatnené sťažnosti. Preto chce nahradiť spojenie „kontroly sa môžu vykonávať“ spojením „kontroly sa vykonávajú“.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 11 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 11a

 

Zavedenie európskej certifikácie zodpovednosti na základe udeľovania známok spoločnostiam pôsobiacim v neskorších fázach dodávateľského reťazca nerastných surovín

 

1. Spoločnostiam pôsobiacim v neskorších fázach dodávateľského reťazca a uplatňujúcim opatrenia náležitej starostlivosti na základe usmernení OECD vyplývajúcich z hĺbkovej analýzy alebo iného systému náležitej starostlivosti uznaného týmto nariadením za rovnocenný, môže byť udelená európska certifikácia zodpovednosti;

 

2. Spoločnosti so sídlom v Únii pôsobiace v neskorších fázach dodávateľského reťazca nerastných surovín, ktoré by chceli tento certifikát získať, môžu príslušné orgány členských štátov osloviť so žiadosťou, ktorá špecifikuje nimi zavedené opatrenia náležitej starostlivosti.

 

3. Na základe kritérií, ktoré stanovuje Komisia, môžu príslušné orgány členských štátov vydať tento certifikát spoločnostiam so sídlom v Únii pôsobiacim v neskorších fázach dodávateľského reťazca nerastných surovín. Za rovnocenné, pokiaľ ide o požiadavky tohto nariadenia, môžu byť uznané systémy používane v rámci odvetví.

 

4. Grafické prvky európskej certifikácie zodpovednosti stanoví Komisia.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 12 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 12a

 

V záujme zabezpečenia prehľadnosti, zrozumiteľnosti a konzistentnosti pre potreby hospodárskych subjektov, najmä malých a stredných podnikov, vypracuje Komisia na základe konzultácií s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť a OECD nezáväzné pokyny vo forme príručky pre spoločnosti, kde bude vysvetlené, ako najlepšie uplatňovať kritériá pre oblasti, na ktoré sa môže vzťahovať toto nariadenie. Táto príručka bude vychádzať z definícií oblastí postihnutých konfliktom a vysoko rizikových oblastí stanovených v článku 2e tohto nariadenia a zohľadní usmernenia OECD vyplývajúce z hĺbkovej analýzy.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade, že sa stanovisko výboru má získať prostredníctvom písomného postupu, takýto postup sa skončí bez výsledku vtedy, ak tak v lehote na doručenie stanoviska rozhodne predseda výboru alebo ak o to požiada jednoduchá väčšina členov výboru.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Spravodajca sa domnieva, že neexistuje žiadny dôvod na zahrnutie ustanovenia o nepredložení stanoviska do textu správy, a preto navrhuje vypustenie druhej časti článku 13 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a) Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Odôvodnenie

V záujme urýchlenia legislatívneho procesu tento pozmeňujúci návrh predkladá návrh Holandska, ktorý sa v súčasnosti prerokúva v Rade. Tento pozmeňujúci návrh bol predložený, aby snemovňa mohla už v počiatočnej fáze o tomto návrhu rokovať a zaujať k nemu svoje stanovisko.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Komisia by mala preskúmať fungovanie a účinnosť tohto nariadenia tri roky po nadobudnutí jeho účinnosti a potom každých šesť rokov, a to aj pokiaľ ide o podporu a náklady zodpovedného získavania nerastov z oblastí ovplyvnených konfliktom a vysokorizikových oblastí v rozsahu jeho pôsobnosti. Komisia predloží správu o preskúmaní Európskemu parlamentu a Rade.

3. Komisia by mala preskúmať fungovanie a účinnosť, ako aj aktuálny vplyv systému v EÚ a na mieste, tohto nariadenia dva roky odo dňa začiatku jeho uplatňovania a potom každé tri roky, a to aj pokiaľ ide o podporu a náklady zodpovedného získavania nerastných surovín z oblastí ovplyvnených konfliktom a vysokorizikových oblastí v rozsahu jeho pôsobnosti. Komisia predloží správu o preskúmaní Európskemu parlamentu a Rade.

 

Počas tohto preskúmania Komisia:

 

– posúdi, či je pre podniky v neskoršej fáze dodávateľského reťazca možné, aby s vynaložením všetkého úsilia identifikovali proces náležitej starostlivosti taviarní/rafinérií vo svojom dodávateľskom reťazci, preskúmali ho a posúdili, či dodržiavajú opatrenia náležitej starostlivosti navrhnuté v usmernení OECD vyplývajúcom z hĺbkovej analýzy;

 

– analyzuje možnosť začleniť do pôsobnosti tohto nariadenia na základe riadneho posúdenia vplyvu nové nerastné suroviny a kovy, pokiaľ v dodávateľskom reťazci existuje v súvislosti s danou nerastnou surovinou či kovom dostatok skúseností a odborných znalostí týkajúcich sa náležitej starostlivosti.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 15 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 15a

 

Sprievodné opatrenia

 

1. Komisia v prípade potreby predloží počas prechodného obdobia legislatívny návrh, v ktorom stanoví sprievodné opatrenia s cieľom zvýšiť účinnosť tohto nariadenia v súlade so spoločným oznámením Európskemu parlamentu a Rade s názvom Zodpovedné získavanie nerastov s pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach: Smerom k integrovanému prístupu EÚ (JOIN (2014) 8).

 

Sprievodné opatrenia zabezpečujúce integrovaný prístup EÚ k povinnosti zodpovedného získavania zdrojov stanovujú:

 

a) podporu spoločností, ktoré zodpovedne získavajú zdroje, v podobe stimulov, technickej pomoci a usmernení určených podnikom so zreteľom na situáciu malých a stredných podnikov a ich pozíciu v rámci dodávateľského reťazca s cieľom zjednodušiť dodržiavanie požiadaviek tohto nariadenia;

 

b) pokračujúce politické dialógy s tretími krajinami a ostatnými zainteresovanými stranami vrátane možnosti harmonizácie s národnými a regionálnymi systémami certifikácie a spoluprácu s verejno-súkromnými iniciatívami;

 

c) pokračujúcu cielenú rozvojovú spoluprácu s tretími krajinami, najmä pomoc s uvádzaním na trh v prípade nerastov, ktoré nepochádzajú z konfliktných oblastí, a posilňovanie schopnosti miestnych podnikov dodržiavať toto nariadenie;

 

d) úzku spoluprácu s členskými štátmi zameranú na zavedenie doplnkových iniciatív v oblasti informovania spotrebiteľov, investorov a zákazníkov, ako aj ďalšie stimuly na zodpovedné správanie podnikov a doložky týkajúce sa plnenia verejných zákaziek podpísaných orgánmi týchto členských štátov, ako sa stanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ.

 

 

2. Komisia predkladá výročnú správu o plnení týkajúcu sa sprievodných opatrení vykonávaných podľa odseku 1 a ich vplyvu a účinnosti.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Toto nariadenie sa uplatňuje od …*

 

___________________________

 

*Ú.v.: Vložte dátum: dva roky od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Európska komisia predložila 5. marca 2014 legislatívny návrh zameraný na to, aby pre ozbrojené skupiny v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach bolo zložitejšie financovať svoju činnosť prostredníctvom ťažby a predaja nerastných surovín. Zámerom prístupu je zjednodušiť spoločnostiam zodpovedné obstarávanie cínu, tantalu, volfrámu a zlata a podporiť zákonné obchodné kanály.

Historický kontext

Návrh predstavuje príspevok EÚ k medzinárodnému úsiliu o riešenie problémov v krajinách bohatých na nerastné suroviny, ale náchylných na ozbrojené konflikty (napríklad oblasť Veľkých jazier) a čerpá poučenie z tohto úsilia. Dve najznámejšie opatrenia boli prijaté v roku 2011 a 2010. Ide o Usmernenie OECD o náležitej starostlivosti a zodpovednom riadení dodávateľských reťazcov nerastov z oblastí ovplyvnených konfliktom a vysokorizikových oblastí (usmernenie OECD o náležitej starostlivosti) a oddiel 1502 Doddovho-Frankovho zákona o reforme Wall Street a ochrane spotrebiteľa v Spojených štátoch.

Obsah

Komisia predkladá návrh nariadenia aj ako odpoveď na uznesenia Parlamentu, ktorými sa zriaďuje európsky systém samocertifikácie dovozcov cínu, tantalu, volfrámu a zlata, ktorí sa rozhodli pre zodpovedný dovoz do Únie. V rámci samocertifikácie sa od dovozcov uvedených kovov a príslušných rúd do EÚ vyžaduje, aby uplatňovali „náležitú starostlivosť“, t. j. aby predchádzali poškodzovaniu v dolnej časti reťazca, a to sledovaním a spravovaním svojich nákupov a predaja v súlade s piatimi krokmi uvedenými v usmernení Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) o náležitej starostlivosti. Prostredníctvom nariadenia sa dovozcom do EÚ ponúka príležitosť, aby prehĺbili svoje úsilie o zabezpečenie čistých dodávateľských reťazcov pri zákonnom obchodovaní so subjektmi v krajinách ovplyvnených konfliktom. V záujme zvýšenia verejnej zodpovednosti taviarní a rafinérií, prehĺbenia transparentnosti dodávateľského reťazca a uľahčenia zodpovedného obstarávania nerastov má Európska únia každoročne uverejniť zoznam „zodpovedných taviarní a rafinérií“ v rámci EÚ i celého sveta. Európska únia, v ktorej pôsobí 400 dovozcov cínu, tantalu, volfrámu a zlata a ich rúd, patrí medzi najväčšie trhy s uvedenými kovmi a rudami.

Podpora návrhu Komisie

Spravodajca vo všeobecnosti podporuje návrh nariadenia Komisie. Návrh sa zameriava na najefektívnejšiu úroveň dodávateľského reťazca uvedených nerastov do EÚ, taviarní a rafinérií nerastov s cieľom uľahčiť tok informácií o náležitej starostlivosti až ku koncovým používateľom. Taviarne a rafinérie predstavujú posledné miesto, na ktorom sa dá vysledovať pôvod nerastov. Z hľadiska náležitej starostlivosti sú dôležité všetky informácie, ktoré taviarne a rafinérie môžu poskytnúť o svojich dodávateľoch. Prostredníctvom návrhu Komisie sa umožňuje spoločnostiam v EÚ lepšie plniť požiadavky Doddovho-Frankovho zákona.

Spravodajca tiež súhlasí s tým, že systém EÚ (napríklad usmernenie OECD) by sa mal vzťahovať na všetky oblasti ovplyvnené konfliktom a vysokorizikové oblasti. Na rozdiel od Doddovho-Frankovho zákona platného v USA, ktorý sa doteraz zameriaval len na oblasť Veľkých jazier, Európska únia chce, aby poškodzovaniu predchádzali všetky spoločnosti na celom svete. Spravodajca sa domnieva, že EÚ by nemala zostavovať zoznam oblastí ovplyvnených konfliktom a vysokorizikových oblastí, ale skôr vypracovať príručku a v nej poskytnúť spoločnostiam nástroje, ktoré potrebujú na účely náležitej starostlivosti.

Spravodajca tiež podporuje dobrovoľný prístup, ktorý je vyjadrený v návrhu Komisie. Je presvedčený, že trhové tlaky na malom, transparentnom trhu dovozcov, taviarní a rafinérií povedú k vysokej miere zapojenia. Spravodajca víta sprievodné opatrenia uvedené v sprievodnom oznámení(1) s cieľom podporiť vysoké úrovne zapojenia a dúfa, že súbežne s nariadením bude možné nielen vykonávať tieto opatrenia, ale aj priebežne informovať Parlament o ich vykonávaní.

Spravodajca sa okrem toho domnieva, že výberom dobrovoľného prístupu sa EÚ umožní efektívnejšie spolupracovať so systémami náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci zavedenými priemyselnými združeniami, ktoré v súlade s usmernením OECD stanovili celosvetové normy v príslušných oblastiach.

Zodpovední dovozcovia môžu nakupovať len od taviarní/rafinérií, v ktorých sa uskutočnil audit tretej strany. Prostredníctvom týchto auditov poskytne európsky systém dostatočný prehľad o dodávateľoch a baniach. Postupné zvyšovanie počtu taviarní, v ktorých sa uskutoční audit, umožní prispôsobenie sa odvetvia pravidlám bez výkyvov pri dodávkach.

Dobrovoľným prístupom sa zvýši záujem uvedomelých a zodpovedných spoločností o zapojenie sa do systému. Táto skupina sa bude postupne zväčšovať pod vplyvom konkurenčných tlakov trhu. Spoločnosti sa môžu rozhodnúť, že sa do systému zapoja vlastným tempom. Bude možné dôkladne pripraviť rozhodnutie o zapojení sa do systému a znížiť súvisiace náklady a dôsledky.

Spravodajca chce spolupracovať so zodpovednými podnikmi s cieľom predísť krátkodobým výpadkom dodávok a utlmeniu hospodárskej činnosti v oblastiach ovplyvnených konfliktom a podporiť zákonný obchod.

Smernica o zverejňovaní nefinančných informácií

Spravodajca podporuje použitie existujúcich nástrojov na podporu predkladania správ o náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci pri obchodovaní s nerastmi. V smernici o zverejňovaní nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými podnikmi a skupinami sa vyžaduje, aby veľké spoločnosti, ktoré majú viac ako 500 zamestnancov, zverejňovali informácie o politikách v oblasti ľudských práv, boja proti korupcii a náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci. V smernici sa ukladá Komisii, aby do roku 2016 vypracovala usmernenia s cieľom uľahčiť zverejňovanie týchto informácií po nadobudnutí účinnosti smernice v roku 2017. Spravodajca sa pripojí k presvedčovaniu Komisie, aby do usmernení zahrnula ukazovatele plnenia, pokiaľ ide o zverejňovanie informácií o obchodovaní s nerastmi, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Problémy súvisiace so skutočnosťou, že spoločnosti obchodujú s nerastmi v konfliktných oblastiach, čo môže mať vedľajší vplyv na predlžovanie konfliktu, sú príliš závažné a nemožno ich v tejto súvislosti ignorovať. Keď sa Komisia zaviaže zahrnúť uvedené ukazovatele, požiadavky na oznamovanie, napríklad tie, ktoré sa predpokladajú v usmernení OECD, budú uplatniteľné aj pre veľké európske spoločnosti.

Malé a stredné podniky

Spravodajca sa domnieva, že do systému EÚ by sa mali zapojiť aj malé a stredné podniky, pokiaľ chcú patriť k pokrokovým spoločnostiam, nechce ich však nútiť. Podľa názoru spravodajcu Komisia aj v tomto prípade správne zvolila dobrovoľný prístup. MSP je možné presvedčiť, aby sa na základe vlastného rozhodnutia dobrovoľne zapojili do systému v súlade so svojou podnikovou logikou, a to výberom správnych podnetov a poskytnutím pomoci, ako je uvedené v sprievodných opatreniach.

Zefektívnenie nariadenia

Spravodajca predkladá viacero pozmeňujúcich návrhov s cieľom zefektívniť nariadenie. Podľa spravodajcu je správne dodržať odporúčanie OECD a vylúčiť z rozsahu pôsobnosti nariadenia kovy, ktoré možno odôvodnene považovať za recyklované, aby nedochádzalo k trestaniu subjektov, ktoré berú ohľad na ochranu životného prostredia. Toto odporúčanie vychádza z praktického a rozumného usmernenia OECD, ako aj zo zásad náležitej starostlivosti, ktorá bude stále potrebná na ukončenie zneužívania.

Existuje viacero iných systémov náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci. Spravodajca chce predísť zdvojeniu auditov. Dobrovoľný systém by mal byť čo najúčinnejší a najefektívnejší. Komisia by mala vytvoriť správne nástroje na hodnotenie fungovania ostatných systémov náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci. Treba vypracovať jasné kritériá, na základe ktorých sa bude rozhodovať o uznaní jednotlivých systémov.

Spravodajca uprednostňuje preskúmanie po troch rokoch, keďže ide o dôležitý moment budovania čo najefektívnejšieho systému. Časový harmonogram kontrol však bude závisieť od toho, kedy bude systém uvedený do prevádzky. Je potrebné, aby boli ukončené dva dvojročné cykly predtým, než bude možné uskutočniť spoľahlivé preskúmanie.

Zvýšenie počtu subjektov zapojených do systému prostredníctvom správnych podnetov

Spravodajca chce v maximálnej možnej miere poukázať na spoločnosti, ktoré robia dobrú vec. Zoznam taviarní by mal obsahovať stĺpec, v ktorom by bol uvedený nerast a skupina taviarní/rafinérií podľa nerastu, aby dovozcovia a ostatné subjekty mohli v dokumente bez problémov vyhľadať informácie.

Podobne chce spravodajca zostaviť zoznam zodpovedných dovozcov. Tí dovozcovia, ktorí sa rozhodnú urobiť niečo navyše, budú ocenení a získajú príležitosť zlepšiť svoj verejný obraz. Prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa by sa mohol stať zoznam zodpovedných dovozcov.

Spravodajca sa domnieva, že zapojenie dovozcov a taviarní/rafinérií má zásadný význam pre úspešnosť nariadenia. Počet zapojených dovozcov sa zvýši prostredníctvom sprievodných opatrení, napríklad podnetov pre MSP, čo povedie k zdokonaleniu systému.

Spravodajca tiež požaduje rozšírenie vymedzenia pojmu „dovozca“ tak, aby sa samocertifikácia a zapojenie do nového systému umožnili aj obchodníkom.

Účasť Parlamentu a komitológia

Spravodajca si je vedomý, že mnohé praktické záležitosti sa budú riešiť v rámci príručiek a usmernení. Rád by však s kolegami v Parlamente diskutoval o spôsobe dosiahnutia rovnováhy medzi operačnou flexibilitou, pokiaľ ide o vykonávanie, a ďalším správnym zapojením zákonodarcu do riešenia dôležitých praktických záležitostí, ako je napríklad frekvencia požadovaných auditov.

Spravodajca má okrem toho v úmysle predložiť niektoré pozmeňujúce návr hy týkajúce sa komitologického postupu. Ak v nariadení napokon nebude ponechaný žiadny priestor pre voľné uváženie Komisie, ale stanoví sa len požiadavka na vykonanie, vhodnou formou budú vykonávacie akty. Ak sa však v priebehu legislatívneho konania zmení povaha tohto vzťahu a Komisia získa na základe pozmeňujúcich návrhov väčší priestor na vlastné uváženie, vhodnejšou formou by mohli byť delegované akty.

Spravodajca chce už teraz zamietnuť zastaraný regulačný postup a nahradiť ho konzultačným postupom podľa predpokladov Komisie v článku 13 ods. 2. Okrem toho pre spravodajcu nie je prípustné zahrnutie ustanovenia o nepredložení stanoviska.

(1)

Spoločné oznámenie s názvom Zodpovedné získavanie nerastov s pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach: smerom k integrovanému prístupu EÚ z 5. marca 2014, (JOIN(2014)8).


STANOVISKO Výboru pre rozvoj (23.3.2015)

pre Výbor pre medzinárodný obchod

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje systém Únie na samocertifikáciu náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci zodpovedných dovozcov cínu, tantalu a volfrámu a ich rúd a zlata s pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach

(COM(2014)0111 – C7‑0092/2014 – 2014/0059(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Bogdan Brunon Wenta

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca plne podporuje hlavný cieľ tohto legislatívneho návrhu, a to prerušiť prepojenie medzi konfliktom a nelegálnou ťažbou nerastov. Preťať toto prepojenie je mimoriadne dôležité, keďže tzv. konfliktné nerasty narúšajú úsilie vlád o dosiahnutie inkluzívneho sociálno-ekonomického rozvoja, dobrej správy vecí verejných, právneho štátu a ochrany ľudských práv.

Usmernenie OECD o náležitej starostlivosti a zodpovednom riadení dodávateľských reťazcov nerastov z oblastí ovplyvnených konfliktom a vysokorizikových oblastí prijala ministerská rada OECD 25. mája 2011. Jeho cieľom je pomáhať spoločnostiam, aby dodržiavali ľudské práva a neprispievali ku konfliktom prostredníctvom svojich postupov získavania nerastov. Usmernenie OECD sa uznáva ako dobrovoľný medzinárodný rámec pre opatrenia náležitej starostlivosti, ktoré majú zrealizovať spoločnosti, ktoré sú povinné podávať správu o konfliktných nerastoch podľa oddielu 1502 Doddovho-Frankovho zákona. Okrem toho toto usmernenie získalo podporu Organizácie Spojených národov a takisto vo vyhlásení z Lusaky podpísanom 11 vedúcimi predstaviteľmi štátov, ktoré sa zúčastnili na medzinárodnej konferencii o oblasti Veľkých jazier (ICGLR), sa uvádza, že postupy a normy usmernenia OECD sa začlenia do šiestich nástrojov regionálnej iniciatívy proti nezákonnému využívaniu prírodných zdrojov. Spoločnosti napriek takejto širokej podpore využívajú tento dobrovoľný rámec náležitej starostlivosti iba v malej miere (12 %).

Návrh Komisie vo svojej súčasnej podobe založenej na prístupe „nespôsobenia škody“ zároveň znamená riziko, že neprinesie ani nič dobré. Spravodajca sa domnieva, že Európska únia by mala preukázať v tejto problematike vedúce postavenie a vytvoriť mechanizmus povinnej samocertifikácie pre rafinérie a dovozcov cínu, tantalu a volfrámu a ich rúd a zlata s pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach. Tento prístup by bol v súlade s možnosťou IV zvažovanou v posúdení vplyvu, ktoré vypracovala Komisia.

Tento návrh nariadenia nemožno považovať iba za samostatný nástroj obchodnej politiky, ale mal by sa vnímať zo širšieho medzinárodného hľadiska vrátane rozvojovej spolupráce. S cieľom zaručiť efektívnosť jeho vykonávania je nevyhnutné súbežne s týmto nariadením prijať sprievodné opatrenia uvedené v spoločnom oznámení s názvom Zodpovedné získavanie nerastov s pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach: smerom k integrovanému prístupu EÚ (JOIN(2014)8).

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) Prírodné nerastné zdroje v oblastiach ovplyvnených konfliktom alebo vo vysokorizikových oblastiach, napriek tomu, že disponujú potenciálom pre rozvoj, môžu byť príčinou sporu, ak príjmy z nich podnecujú vznik alebo podporujú pokračovanie násilného konfliktu a podkopávajú tak vnútroštátne snahy o rozvoj, dobrú správu a právny štát. Pre mier a stabilitu v týchto oblastiach je nanajvýš dôležité preťať prepojenie medzi konfliktom a nelegálnou ťažbou nerastov.

(1) Prírodné nerastné zdroje v oblastiach ovplyvnených konfliktom alebo vo vysokorizikových oblastiach, napriek tomu, že disponujú potenciálom pre rozvoj, ak sa spravujú udržateľným spôsobom, príčinou sporu a príjmy z nich podnecujú vznik alebo podporujú pokračovanie násilného konfliktu, a podkopávajú tak vnútroštátne snahy o rozvoj, dobrú správu a právny štát. Pre mier a stabilitu v týchto oblastiach je nanajvýš dôležité preťať prepojenie medzi konfliktom a nelegálnou ťažbou nerastov.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a) Porušovanie ľudských práv je v ťažobnom priemysle bežné a môže zahŕňať detskú prácu, sexuálne násilie, miznutie ľudí, nútené vysťahovanie a ničenie rituálne alebo kultúrne významných pamiatok.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) Európsky parlament prijal 7. októbra 2010 uznesenie, v ktorom vyzýva EÚ, aby prijímala právne predpisy v súlade s americkým zákonom o nerastoch z konfliktných oblastí, teda oddielom 1502 Doddovho-Frankovho zákona o reforme Wall Street a ochrane spotrebiteľa; a Komisia vo svojich oznámeniach z rokov 20119 a 201210 oznámila svoj zámer preskúmať, ako možno zlepšiť transparentnosť v rámci dodávateľského reťazca vrátane aspektov náležitej starostlivosti. Komisia sa v druhom zmienenom oznámení a v súlade so záväzkom, ktorý prijala na májovej ministerskej rade OECD v roku 2011, takisto vyjadrila za väčšiu podporu usmerneniam OECD pre nadnárodné podniky a za ich širšie využívanie, ako aj za využívanie usmernenia o náležitej starostlivosti, a to aj mimo členských štátov OECD.

(7) Európsky parlament vo svojich uzneseniach zo 7. októbra 20108a, z 8. marca 20118b, 5. júla 20118c a 26. februára 20148d vyzval Úniu, aby prijímala právne predpisy v súlade s americkým zákonom o nerastoch z konfliktných oblastí, teda oddielom 1502 Doddovho-Frankovho zákona o reforme Wall Street a ochrane spotrebiteľa; a Komisia vo svojich oznámeniach z rokov 20119 a 201210 oznámila svoj zámer preskúmať, ako možno zlepšiť transparentnosť v rámci dodávateľského reťazca vrátane aspektov náležitej starostlivosti. Komisia sa v druhom zmienenom oznámení a v súlade so záväzkom, ktorý prijala na májovej ministerskej rade OECD v roku 2011, takisto vyjadrila za väčšiu podporu usmerneniam OECD pre nadnárodné podniky a za ich širšie využívanie, ako aj za využívanie usmernenia o náležitej starostlivosti, a to aj mimo členských štátov OECD.

__________________

__________________

 

8a Uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. októbra 2010 o zlyhaniach v oblasti ochrany ľudských práv a spravodlivosti v Konžskej demokratickej republike.

 

8b Uznesenie Európskeho parlamentu z 8. marca 2011 o daniach a rozvoji – spolupráca s rozvojovými krajinami na podpore dobrej správy v daňových záležitostiach.

 

8c Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. júla 2011 o zvyšovaní vplyvu rozvojovej politiky EÚ.

 

8d Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. februára 2014 o podpore rozvoja prostredníctvom zodpovedných obchodných praktík, a to aj pokiaľ ide o úlohu ťažobného priemyslu v rozvojových krajinách.

9 Komoditné trhy a trhy s nerastnými surovinami, COM(2011) 25 v konečnom znení.

9 Komoditné trhy a trhy s nerastnými surovinami, COM(2011)0025 final.

10 Obchod, rast a rozvoj, COM(2012) 22 final.

10 Obchod, rast a rozvoj, COM(2012)0022 final.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) V kontexte tohto nariadenia je náležitá starostlivosť v dodávateľskom reťazci prebiehajúcim, proaktívnym a reaktívnym procesom, prostredníctvom ktorého podnikateľské subjekty monitorujú a spravujú svoj nákup a predaj s cieľom zabezpečiť, aby neprispievali ku konfliktu a jeho negatívnym vplyvom.

(9) V kontexte tohto nariadenia a v súlade s usmernením OECD o náležitej starostlivosti je náležitá starostlivosť v dodávateľskom reťazci prebiehajúcim, proaktívnym a reaktívnym procesom, prostredníctvom ktorého podnikateľské subjekty monitorujú a spravujú svoj nákup a predaj v hornej a dolnej časti dodávateľského reťazca s cieľom zabezpečiť, aby dodržiavali ľudské práva a neprispievali ku konfliktu a jeho negatívnym vplyvom, a to priamo v ťažobnom odvetví aj nepriamo v rámci širších spoločenstiev.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) Spoločnosti Únie vyjadrili svoj záujem o zodpovedné získavanie nerastov prostredníctvom verejnej konzultácie a informovali o súčasných systémoch priemyselných odvetví, ktoré sú navrhnuté tak, aby spĺňali ciele sociálnej zodpovednosti podnikov, požiadavky zákazníkov či bezpečnosť dodávok. Spoločnosti Únie však oznámili aj nespočetné ťažkosti pri výkone náležitej starostlivosti v dodávateľských reťazcoch pre dlhé a zložité globálne dodávateľské reťazce, ktoré zahŕňajú veľký počet subjektov, ktoré často nie sú dostatočne informované alebo o toto etické hľadisko nemajú záujem. Komisia by mala monitorovať náklady na zodpovedné získavanie zdrojov, ako aj potenciálny vplyv na konkurencieschopnosť, a to predovšetkým MSP.

(12) Spoločnosti Únie vyjadrili svoj záujem o zodpovedné získavanie nerastov prostredníctvom verejnej konzultácie a informovali o súčasných systémoch priemyselných odvetví, ktoré sú navrhnuté tak, aby spĺňali ciele sociálnej zodpovednosti podnikov, požiadavky zákazníkov či bezpečnosť dodávok. V súlade s usmernením OECD o náležitej starostlivosti je známe, že náležitá starostlivosť v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach predstavuje praktický problém, a že pri jej uplatňovaní je preto potrebná flexibilita. Charakter a rozsah náležitej starostlivosti, ktorá je vhodná pre individuálnu situáciu jednotlivých podnikov, závisí od množstva faktorov vrátane ich veľkosti a pozície v rámci dodávateľského reťazca, pričom sa v plnej miere zohľadňujú problémy, ktorým čelia MSP.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13) Taviarne a rafinérie sú dôležitým bodom v globálnom dodávateľskom reťazci nerastov, keďže väčšinou ide o poslednú fázu, v ktorej možno účinne zaistiť náležitú starostlivosť tým, že sa zhromaždia, zverejnia a overia informácie o pôvode nerastu a jeho vysledovateľnosti. Po tejto fáze transformácie je často nemožné vystopovať pôvod nerastov. Zoznam zodpovedných taviarní a rafinérií Únie by preto mohol poskytnúť transparentnosť a istotu spoločnostiam v dolnej časti dodávateľského reťazca, pokiaľ ide o postupy náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci.

(13) Dovozcovia sú dôležitým bodom v globálnom dodávateľskom reťazci nerastov a kovov, keďže majú väčšinou lepšie možnosti na zhromažďovanie, zverejňovanie a overovanie informácií o pôvode nerastu a kovu a jeho vysledovateľnosti. Zoznam zodpovedných dovozcov Únie by preto mohol poskytnúť transparentnosť a istotu podnikom v dolnej časti dodávateľského reťazca, ktoré musia v závislosti od svojej pozície v dodávateľskom reťazci samy dodržiavať postupy náležitej starostlivosti vymedzené týmto nariadením a usmernením OECD o náležitej starostlivosti.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14) Príslušné orgány členských štátov sú zodpovedné za zabezpečenie jednotného uplatňovania samocertifikácie zodpovedných dovozcov tým, že vykonajú primerané ex post kontroly, aby overili, či samocertifikovaný zodpovedný dovozca nerastov a/alebo kovov v rámci rozsahu pôsobnosti nariadenia dodržiava povinnosti náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci. Záznamy o týchto kontrolách by sa mali uchovávať aspoň 5 rokov. Členské štáty sú zodpovedné za stanovenie pravidiel, ktoré sa uplatňujú na porušenia ustanovení tohto nariadenia.

(14) Príslušné orgány členských štátov sú zodpovedné za zabezpečenie jednotného uplatňovania certifikácie zodpovedných dovozcov tým, že vykonajú primerané ex post kontroly, aby overili, či certifikovaný zodpovedný dovozca nerastov a/alebo kovov v rámci rozsahu pôsobnosti nariadenia dodržiava povinnosti náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci. Záznamy o týchto kontrolách by sa mali uchovávať aspoň 5 rokov. Komisia by mala byť zodpovedná za stanovenie pravidiel, ktoré sa uplatňujú na porušenia ustanovení tohto nariadenia, a za informovanie členských štátov o týchto pravidlách.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15) V záujme zabezpečenia riadneho vykonávania tohto nariadenia by sa Komisii mali udeliť vykonávacie právomoci. Vykonávacie právomoci týkajúce sa zoznamu zodpovedných taviarní a rafinérií a zoznamu príslušných orgánov členských štátov by sa mali vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/201111.

(15) V záujme zabezpečenia riadneho vykonávania tohto nariadenia by sa Komisii mali udeliť vykonávacie právomoci. Vykonávacie právomoci týkajúce sa zoznamu zodpovedných dovozcov a zoznamu príslušných orgánov členských štátov by sa mali vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/201111.

__________________

_______________

11 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

11 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a) S cieľom zabezpečiť účinnosť tohto nariadenia prostredníctvom priebežnej identifikácie nerastov a kovov, ktorých získavanie sa používa na financovanie ozbrojených skupín a bezpečnostných síl v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach, by právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide zmenu, ak a kedy je to potrebné, zoznamu nerastov a kovov uvedeného v prílohe I, mala byť delegovaná na Komisiu. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16) Komisia by mala pravidelne podávať Rade a Európskemu parlamentu správy o účinkoch systému. Komisia by mala preskúmať fungovanie a účinnosť tohto nariadenia najneskôr tri roky po nadobudnutí jeho účinnosti a potom každých šesť rokov, a to aj pokiaľ ide o podporu zodpovedného získavania nerastov z oblastí ovplyvnených konfliktom a vysokorizikových oblastí v rozsahu jeho pôsobnosti. K správam sa podľa potreby môžu pripojiť primerané legislatívne návrhy, ktoré môžu zahŕňať povinné opatrenia,

(16) Komisia by mala pravidelne podávať Rade a Európskemu parlamentu správy o účinkoch systému. Komisia by mala preskúmať fungovanie a účinnosť tohto nariadenia najneskôr tri roky po nadobudnutí jeho účinnosti a potom každých šesť rokov, a to aj pokiaľ ide o podporu zodpovedného získavania nerastov a kovov z oblastí ovplyvnených konfliktom a vysokorizikových oblastí v rozsahu jeho pôsobnosti. K správam sa podľa potreby môžu pripojiť primerané legislatívne návrhy;

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Týmto nariadením sa zriaďuje systém Únie na samocertifikáciu náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci s cieľom obmedziť príležitosti ozbrojených skupín a bezpečnostných síl12 na obchod s cínom, tantalom a volfrámom a ich rudami a zlatom. Toto nariadenie je navrhnuté tak, aby poskytovalo transparentnosť a istotu, pokiaľ ide o dodávateľské postupy dovozcov, taviarní a rafinérií, ktorí získavajú zdroje z oblastí ovplyvnených konfliktom a vysokorizikových oblastí.

 

1. Týmto nariadením sa zriaďuje systém Únie týkajúci sa náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci, ktorý je povinný s cieľom odstrániť obchodovanie ozbrojených skupín a bezpečnostných síl12 s nerastmi a kovmi. Toto nariadenie je navrhnuté tak, aby poskytovalo transparentnosť a istotu, pokiaľ ide o dodávateľský reťazec nerastov a kovov, najmä taviarní a rafinérií, ktoré získavajú zdroje z oblastí ovplyvnených konfliktom a vysokorizikových oblastí.

__________________

 

12 „Ozbrojené skupiny a bezpečnostné sily“, ako sú definované v prílohe II k Usmerneniu OECD o náležitej starostlivosti a zodpovednom riadení dodávateľských reťazcov nerastov z oblastí ovplyvnených konfliktom a vysokorizikových oblastí: Druhé vydanie, OECD Publishing, OECD (2013). http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.

 

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

 

2. Týmto nariadením sa stanovujú povinnosti náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci pre dovozcov Únie, ktorí sa rozhodnú sami certifikovať ako zodpovední dovozcovia nerastov alebo kovov, ktoré obsahujú cín, tantal, volfrám a zlato, alebo z nich pozostávajú, ako sa uvádza v prílohe I.

2. Týmto nariadením sa stanovujú povinnosti náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci pre všetkých dovozcov Únie, ktorí získavajú nerasty a kovy v rámci rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia v súlade s usmernením OECD o náležitej starostlivosti. Má zaistiť transparentnosť a vysledovateľnosť ich dodávateľských postupov, ak získavajú zdroje v oblastiach ovplyvnených konfliktom alebo vo vysokorizikových oblastiach, aby sa minimalizovali násilné konflikty a porušovanie ľudských práv alebo aby sa predchádzalo ich vzniku, a to obmedzovaním možností ozbrojených skupín a bezpečnostných síl s týmito nerastmi a kovmi obchodovať.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Toto nariadenie sa uplatňuje na podniky na všetkých stupňoch dodávateľského reťazca nerastov a kovov, ktoré by mohli dodávať alebo využívať nerasty alebo kovy pochádzajúce z oblastí ovplyvnených konfliktom alebo vysokorizikových oblastí.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b. Aby sa zabránilo nezamýšľaným prípadom narušenia trhu, toto nariadenie rozlišuje medzi úlohami podnikov situovaných v hornej a dolnej časti dodávateľského reťazca. Vykonávanie náležitej starostlivosti sa musí prispôsobiť činnostiam daného podniku a jeho pozícii v dodávateľskom reťazci.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou

 

 

2c. Komisia by v spolupráci s certifikačnými orgánmi a v súlade s usmernením OECD mohla poskytnúť ďalšie usmernenia týkajúce sa povinností, ktoré musia splniť podniky v závislosti od svojej pozície v dodávateľskom reťazci, a zabezpečiť, aby tento systém zahŕňal pružný postup, ktorý zohľadňuje postavenie MSP.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) „nerasty“ sú rudy a koncentráty, ktoré obsahujú cín, tantal a volfrám a zlato, ako sa stanovuje v prílohe I;

a) „nerasty a kovy v rámci rozsahu pôsobnosti tohto nariadeniasú všetky nerasty a kovy stanovené v prílohe I;

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) „kovy“ sú kovy, ktoré obsahujú cín, tantal a volfrám a zlato alebo z nich pozostávajú, ako sa stanovuje v prílohe I;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca) „usmernenie OECD o náležitej starostlivosti“ je dokument Usmernenie OECD o náležitej starostlivosti a zodpovednom riadení dodávateľských reťazcov nerastov z oblastí ovplyvnených konfliktom a vysokorizikových oblastí: Druhé vydanie, OECD Publishing (OECD (2013)) vrátane všetkých odporúčaní Rady, príloh a dodatkov, ktoré možno pravidelne meniť alebo nahrádzať;

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e) „oblasti ovplyvnené konfliktom a vysokorizikové oblasti“ sú oblasti v stave ozbrojeného konfliktu, nestabilné oblasti po konflikte, ako aj oblasti, ktoré majú slabú alebo neexistujúcu správu a bezpečnosť, ako sú zlyhávajúce štáty, v ktorých dochádza k rozsiahlemu a systematickému porušovaniu medzinárodného práva vrátane zneužívania ľudských práv;

e) „oblasti ovplyvnené konfliktom a vysokorizikové oblasti“ sú oblasti identifikované na základe prítomnosti ozbrojeného konfliktu, rozšíreného násilia alebo iných rizík ohrozujúcich ľudí a na tieto účely bolo uznané, že:

 

i) ozbrojený konflikt môže mať rôzne podoby, napríklad ako konflikt medzinárodného alebo iného ako medzinárodného charakteru, do ktorého môžu byť zapojené dva alebo viac štátov, alebo môže mať podobu vojny o oslobodenie, povstania alebo občianskych vojen; a

 

ii) vysokorizikové oblasti môžu zahŕňať politicky nestabilné oblasti alebo oblasti, pre ktoré je charakteristický útlak, inštitucionálna slabosť, neistota, kolaps civilnej infraštruktúry a rozšírené násilie, pričom pre obe tieto oblasti je často typické rozšírené porušovanie ľudských práv a porušovanie vnútroštátneho alebo medzinárodného práva;

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa) „podniky v dolnej časti dodávateľského reťazca“ sú obchodníci a burzy obchodujúce s kovmi, výrobcovia zložiek, výrobcovia výrobkov, výrobcovia pôvodných zariadení a maloobchodní predajcovia;

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g) „dovozca“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá deklaruje nerasty alebo kovy v rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, s cieľom prepustiť ich do voľného obehu v zmysle článku 79 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/199213;

g) „dovozca“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá po prvýkrát uvádza na trh nerasty alebo kovy v rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, s cieľom prepustiť ich do voľného obehu v zmysle článku 79 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/199213;

__________________

__________________

13 Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1).

13 Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h) „zodpovedný dovozca“ je každý dovozca, ktorý sa rozhodne sám sa certifikovať podľa pravidiel stanovených v tomto nariadení;

h) „zodpovedný dovozca“ je každý dovozca nerastov a kovov, ktorý dodržiava pravidlá stanovené v tomto nariadení;

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno h a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ha) „zodpovedný podnik“ je každý podnik, ktorý dodržiava náležitú starostlivosť, ako je vymedzené v usmernení OECD o náležitej starostlivosti;

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i) „samocerifikácia“ je akt prihlásenia sa k dodržiavaniu povinností týkajúcich sa systémov riadenia, riadenia rizík, nezávislých auditov a zverejňovania, ako sa stanovuje v tomto nariadení;

i) „európsky certifikát zodpovedného dovozcu“ je dokument vydaný príslušnými orgánmi každému dovozcovi, ktorý dodržiava pravidlá stanovené v tomto nariadení;

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno n a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

na) „podniky v hornej časti dodávateľského reťazca“ sú banské podniky (remeselní výrobcovia a výrobcovia malého alebo veľkého rozsahu), miestni obchodníci alebo vývozcovia z krajiny pôvodu nerastov a kovov, medzinárodní obchodníci s koncentrátmi, podniky na opätovné spracovanie nerastov a kovov a taviarne/rafinérie;

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno o

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

o) „náležitá starostlivosť v dodávateľskom reťazci“ sú povinnosti zodpovedných dovozcov cínu, tantalu a volfrámu, ich rúd a zlata v súvislosti s ich systémom riadenia, riadením rizík, externým auditom a so zverejňovaním informácií, pokiaľ ide o identifikovanie a riešenie aktuálnych a potenciálnych rizík spojených s oblasťami ovplyvnenými konfliktom a vysokorizikovými oblasťami s cieľom predísť negatívnym vplyvom spojených s ich činnosťami získavania nerastov alebo tieto riziká zmierniť;

o) „náležitá starostlivosť v dodávateľskom reťazci“ sú povinnosti zodpovedných podnikov v súvislosti s ich systémami riadenia, riadením rizík, externým auditom a so zverejňovaním informácií, pokiaľ ide o identifikovanie aktuálnych a potenciálnych rizík spojených s oblasťami ovplyvnenými konfliktom a vysokorizikovými oblasťami s cieľom predísť negatívnym vplyvom spojeným s ich činnosťami získavania zdrojov alebo tieto vplyvy zmierniť a zabezpečovať, aby tieto činnosti neprispievali k nelegálnemu obchodu s nerastmi a kovmi a financovaniu konfliktov a nespôsobovali porušovanie ľudských práv;

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno q a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

qa) „ozbrojené skupiny a bezpečnostné sily“ sú skupiny uvedené v prílohe II k usmerneniu OECD o náležitej starostlivosti;

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 3 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Samocertifikácia ako zodpovedný dovozca

Certifikácia ako zodpovedný dovozca

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Každý dovozca nerastov alebo kovov v rámci rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia sa môže sám certifikovať ako zodpovedný dovozca tým, že vyhlási pred príslušným orgánom členského štátu, že dodržiava povinnosti náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci, ako sa stanovuje v tomto nariadení. Vyhlásenie obsahuje tak dokumentáciu, v ktorej dovozca potvrdí, že dodržiava povinnosti, ako aj výsledky vykonaného nezávislého externého auditu.

1. Každý dovozca nerastov alebo kovov v rámci rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia je certifikovaný príslušným orgánom členského štátu ako zodpovedný dovozca po tom, ako vyhlási, že dodržiava povinnosti náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci, ako sa stanovuje v tomto nariadení. Vyhlásenie obsahuje tak dokumentáciu, v ktorej dovozca potvrdí, že dodržiava povinnosti, ako aj výsledky vykonaného nezávislého externého auditu.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Príslušné orgány členského štátu vykonajú primerané ex post kontroly, aby zabezpečili, že samocertifikovaní zodpovední dovozcovia nerastov alebo kovov v rámci rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia dodržiavajú svoje povinnosti podľa článkov 4, 5, 6 a 7 tohto nariadenia.

2. Príslušné orgány členského štátu vykonajú primerané ex post kontroly, aby zabezpečili, že certifikovaní zodpovední dovozcovia nerastov alebo kovov v rámci rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia dodržiavajú svoje povinnosti podľa článkov 4, 5, 6 a 7 tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 4 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Povinnosti týkajúce sa systému riadenia

Povinnosti dovozcov týkajúce sa systému riadenia

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zodpovedný dovozca nerastov alebo kovov v rámci rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia:

Každý dovozca nerastov a kovov v rámci rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia v súlade s usmernením OECD o náležitej starostlivosti:

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) prijme politiku dodávateľského reťazca pre nerasty a kovy s potenciálnym pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach a jasne ju oznámi dodávateľom a verejnosti;

a) prijme politiku dodávateľského reťazca pre nerasty a kovy s potenciálnym pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach a jasne a systematicky ju oznámi dodávateľom a verejnosti;

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 5 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Povinnosti týkajúce sa riadenia rizík

Povinnosti dovozcov týkajúce sa riadenia rizík

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 5a

 

Povinnosti podnikov týkajúce sa systému riadenia a riadenia rizík

 

Podniky v dolnej časti dodávateľského reťazca okrem iného v rámci svojho najlepšieho úsilia identifikujú proces náležitej starostlivosti taviarní/rafinérií vo svojom dodávateľskom reťazci, preskúmajú ho a posúdia, či dodržiavajú opatrenia náležitej starostlivosti navrhnuté v usmernení OECD o náležitej starostlivosti. Podniky v dolnej časti dodávateľského reťazca by sa mohli zúčastňovať na systémoch na úrovni celého odvetvia, ktorými sa posudzuje, ako taviarne/rafinérie dodržiavajú usmernenie OECD o náležitej starostlivosti, a mohli by využívať informácie poskytované týmito systémami s cieľom pomáhať im pri plnení odporúčaní uvedených v usmernení OECD o náležitej starostlivosti a sprístupňovať tieto informácie verejnosti.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) dodržiava zásady auditu, ktorými sú nezávislosť, kompetencia a zodpovednosť, ako sa stanovuje v usmernení OECD o náležitej starostlivosti.

c) dodržiava zásady auditu, ktorými sú nezávislosť, kompetencia a zodpovednosť, a všetky uplatniteľné rozsahy, kritériá a činnosti auditu, ako sa stanovuje v usmernení OECD o náležitej starostlivosti.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) názov a adresu všetkých zodpovedných taviarní alebo rafinérií vo svojom dodávateľskom reťazci;

a) názov a adresu všetkých taviarní alebo rafinérií a/alebo každého podniku vo svojom dodávateľskom reťazci;

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) nezávislé externé audity týkajúce sa všetkých zodpovedných taviarní alebo rafinérií vo svojom dodávateľskom reťazci vykonané v súlade s rozsahom, cieľom a zásadami stanovenými v článku 6 nariadenia,

b) nezávislé externé audity týkajúce sa všetkých zodpovedných taviarní alebo rafinérií a/alebo každého podniku vo svojom dodávateľskom reťazci vykonané v súlade s rozsahom, cieľom a zásadami stanovenými v článku 6 nariadenia;

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Zodpovedný dovozca nerastov alebo kovov v rámci rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia sprístupní svojim bezprostredným kupujúcim v dolnej časti dodávateľského reťazca všetky informácie, ktoré získal a uschoval v súlade s náležitou starostlivosťou vo svojom dodávateľskom reťazci s náležitým zreteľom na obchodné tajomstvo a iné obavy týkajúce sa hospodárskej súťaže.

4. Každý podnik sprístupní svojim bezprostredným kupujúcim v dolnej časti dodávateľského reťazca všetky informácie, ktoré získal a uschoval v súlade s náležitou starostlivosťou vo svojom dodávateľskom reťazci, s náležitým zreteľom na obchodné tajomstvo a iné obavy týkajúce sa hospodárskej súťaže.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 8 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zoznam zodpovedných taviarní a rafinérií

Zoznam zodpovedných dovozcov nerastov a kovov

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Komisia na základe informácií predložených členskými štátmi v ich správach, ako sa uvádza v článku 15, prijme a verejne sprístupní rozhodnutie, v ktorom budú uvedené názvy a adresy zodpovedných taviarní a rafinérií nerastov v rámci rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

1. Komisia na základe informácií predložených členskými štátmi v ich správach, ako sa uvádza v článku 15, prijme a verejne sprístupní rozhodnutie, v ktorom budú uvedené názvy a adresy zodpovedných dovozcov nerastov a kovov v rámci rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Komisia včas aktualizuje informácie zahrnuté v uvedenom zozname. Komisia odstráni z uvedeného zoznamu názvy taviarní a rafinérií, ktoré už členskými štátmi nie sú uznávané ako zodpovední dovozcovia v súlade s článkom 14 ods. 3, alebo názvy taviarní a rafinérií v dodávateľskom reťazci dovozcov, ktorí už nie sú uznávaní ako zodpovední dovozcovia.

4. Komisia včas aktualizuje informácie zahrnuté v uvedenom zozname. Každých šesť mesiacov Komisia odstráni z uvedeného zoznamu názvy dovozcov, ktorí už členskými štátmi nie sú uznávaní ako zodpovední dovozcovia v súlade s článkom 14 ods. 3, alebo názvy taviarní a rafinérií v dodávateľskom reťazci dovozcov, ktorí už nie sú uznávaní ako zodpovední dovozcovia.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a. Príslušné orgány členských štátov uverejnia správu s podrobnými informáciami o všetkých zisteniach prípadných ex post kontrol spolu s odôvodneným vysvetlením týchto zistení a akoukoľvek dokumentáciou, na základe ktorej príslušný orgán zakladá svoje zistenia.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 12 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 12a

 

Informácie o „konfliktnej oblasti“ alebo „vysokorizikovej oblasti“:

 

Komisia v úzkej spolupráci s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť poskytne verejnosti a podnikom dostatočné informácie o tom, čo sa chápe pod pojmami „konfliktná oblasť“ alebo „vysokoriziková oblasť“ a ako sú určené.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. V prípade porušenia ustanovení tohto nariadenia vydajú príslušné orgány členských štátov oznámenie o nápravných opatreniach, ktoré má zodpovedný dovozca prijať.

2. V prípade porušenia ustanovení tohto nariadenia príslušné orgány členských štátov informujú zodpovedný podnik o nápravných opatreniach, ktoré má prijať.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. Toto nariadenie ustanovuje dvojročné prechodné obdobie, ktoré dovozcom nerastov a kovov umožní plniť si povinnosti v oblasti informovania verejnosti.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b. Akékoľvek zmeny usmernenia OECD sa vzťahujú mutatis mutandis na toto nariadenie.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 15 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 15a

 

Sprievodné opatrenia

 

1. Komisia predloží počas prechodného obdobia legislatívny návrh, v ktorom stanoví sprievodné opatrenia s cieľom zvýšiť účinnosť tohto nariadenia v súlade so spoločným oznámením Európskemu parlamentu a Rade s názvom Zodpovedné získavanie nerastov s pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach: smerom k integrovanému prístupu EÚ (JOIN(2014)8).

 

– Sprievodné opatrenia zabezpečujúce integrovaný prístup EÚ k povinnosti zodpovedného získavania zdrojov:

 

a) podpora spoločností, ktoré zodpovedne získavajú zdroje, v podobe stimulov, technickej pomoci a usmernení určených podnikom so zreteľom na situáciu malých a stredných podnikov a ich pozíciu v rámci dodávateľského reťazca s cieľom zjednodušiť dodržiavanie požiadaviek tohto nariadenia;

 

b) pokračujúce politické dialógy s tretími krajinami a ostatnými zainteresovanými stranami vrátane možnosti harmonizácie s národnými a regionálnymi systémami certifikácie a spolupráca s verejno-súkromnými iniciatívami;

 

c) pokračujúca cielená rozvojová spolupráca s tretími krajinami, najmä pomoc s uvádzaním na trh v prípade nerastov, ktoré nepochádzajú z konfliktných oblastí, a posilňovanie schopnosti miestnych podnikov dodržiavať toto nariadenie;

 

d) úzka spolupráca s členskými štátmi zameraná na zavedenie doplnkových iniciatív v oblasti informovania spotrebiteľov, investorov a zákazníkov, ako aj ďalšie stimuly na zodpovedné správanie podnikov a doložky týkajúce sa plnenia verejných zákaziek podpísaných orgánmi týchto členských štátov, ako sa stanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ.

 

2. Komisia predkladá výročnú správu o plnení týkajúcu sa sprievodných opatrení vykonávaných podľa odseku 1 a ich vplyvu a účinnosti.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 15 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 15b

 

Delegovanie právomoci

 

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 15c prijímať delegované akty týkajúce sa zmeny zoznamu nerastov a kovov stanoveného v prílohe I.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 15 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 15c

 

Vykonávanie delegovania právomoci

 

Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 15a sa Komisii udeľuje na obdobie ... rokov od*. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto …-ročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

 

_________________

 

*Ú. v. EÚ: vložte dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

POSTUP

Názov

Systém Únie na samocertifikáciu náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci zodpovedných dovozcov cínu, tantalu a volfrámu a ich rúd a zlata s pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach

Referenčné čísla

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Gestorský výbor

               dátum oznámenia na schôdzi

INTA

13.3.2014

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

               dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

13.3.2014

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

               dátum vymenovania

Bogdan Brunon Wenta

 

29.9.2014

Prerokovanie vo výbore

10.11.2014

21.1.2015

 

 

Dátum prijatia

9.3.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

23

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Heubuch, Hans Jansen, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Seb Dance, Paul Rübig, Judith Sargentini

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Hilde Vautmans


POSTUP

Názov

Systém Únie na samocertifikáciu náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci zodpovedných dovozcov cínu, tantalu a volfrámu a ich rúd a zlata s pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach

Referenčné čísla

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Dátum predloženia v EP

5.3.2014

 

 

 

Gestorský výbor

               dátum oznámenia na schôdzi

INTA

13.3.2014

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

               dátum oznámenia na schôdzi

AFET

13.3.2014

DEVE

13.3.2014

BUDG

13.3.2014

ITRE

13.3.2014

Bez predloženia stanoviska

               dátum rozhodnutia

AFET

9.3.2015

BUDG

25.6.2014

ITRE

22.7.2014

 

Spravodajcovia:

               dátum vymenovania

Iuliu Winkler

3.9.2014

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

6.11.2014

23.2.2015

19.3.2015

 

Dátum prijatia

14.4.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

22

16

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Reimer Böge, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Nicola Danti, Danuta Maria Hübner, Stelios Kouloglou, Sander Loones, Frédérique Ries, Pedro Silva Pereira, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Judith Sargentini

Dátum predloženia

24.4.2015

Právne oznámenie