Postup : 2015/2012(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0144/2015

Předložené texty :

A8-0144/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.63
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0172

ZPRÁVA     
PDF 392kWORD 628k
27.4.2015
PE 551.776v02-00 A8-0144/2015

o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2016

(2015/2012(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodaj: Gérard Deprez

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: NÁVRH ODHADU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2016

(2015/2012(BUD))

Evropský parlament,

–       – s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a zejména na článek 36 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014-2020(2),

–       s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3), a zejména na bod 27 této dohody,

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1023/2013 ze dne 22. října 2013, kterým se mění služební řád úředníků Evropské unie a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie(4),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 23. října 2013(5) a ze dne 22. října 2014(6) o návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, resp. na rozpočtový rok 2015,

–       s ohledem na zprávu generálního tajemníka předsednictvu o vypracování předběžného návrhu odhadu příjmů a výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 2016,

–       s ohledem na předběžný návrh odhadu příjmů a výdajů, který vypracovalo předsednictvo dne 27. dubna 2015,

–       s ohledem na odhad výdajů, který podle čl. 96 odst. 2 jednacího řádu Evropského parlamentu vypracoval Rozpočtový výbor,

–       s ohledem na články 96 a 97 jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0144/2015),

A.     vzhledem k tomu, že tento proces je prvním kompletním rozpočtovým procesem v novém volebním období a třetím procesem víceletého finančního rámce na období 2014–2020;

B.     vzhledem k tomu, že na své schůzi dne 9. února 2015 předsednictvo schválilo pokyny pro rozpočet na rok 2016 na základě návrhu generálního tajemníka; vzhledem k tomu, že tyto pokyny se zaměřují na posílení kapacity parlamentních výborů, pokud jde o kontrolu prováděcích pravomocí, zejména v případě aktů v přenesené pravomoci; na investice do bezpečnosti v budovách Parlamentu a na počítačovou bezpečnost; a na podporu poslanců, zejména pokud jde o parlamentní asistenci;

C.     vzhledem k tomu, že v předběžném odhadu příjmů a výdajů Parlamentu na rok 2016 navrhl generální tajemník rozpočet ve výši 1 850 470 600 EUR, což představuje 3,09% zvýšení oproti rozpočtu na rok 2015 a 19,51% podíl okruhu V víceletého finančního rámce na období 20142020;

D.     vzhledem k tomu, že v současné situaci, kdy členské státy výrazně tíží zadlužení veřejných rozpočtů a usilují o konsolidaci veřejných financí, by měl Parlament projevit rozpočtovou zodpovědnost a sebekázeň, současně však musí zajistit, aby byl poskytnut dostatek zdrojů, který umožní Parlamentu vykonávat všechny své pravomoci a zajistit řádný chod instituce;

E.     vzhledem k tomu, že i přes malý manévrovací prostor a potřebu vyvažovat úspory v jiných oblastech by se mělo uvažovat o určitých investicích k posílení institucionální úlohy Parlamentu;

F.     vzhledem k tomu, že strop okruhu V víceletého finančního rámce (VFR) na rok 2016 činí 9 483 milionů EUR v běžných cenách;

G.     vzhledem k tomu, že ve dnech 24. března a 14. a 15. dubna 2015 se uskutečnily dohodovací schůzky delegací předsednictva a Rozpočtového výboru;

Obecný rámec a celkový rozpočet

1.      vítá dobrou spolupráci mezi předsednictvem Evropského parlamentu a Rozpočtovým výborem, kterou se podařilo navázat během tohoto rozpočtového procesu, a dohodu dosaženou v dohodovacím řízení;

2.      bere na vědomí prioritní cíle, které navrhl generální tajemník pro rok 2016;

3.      připomíná, že od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost musel rozpočet Parlamentu pokrýt značné dodatečné výdaje, a to v důsledku těchto změn: Evropský parlament se stal skutečným spolutvůrcem právních předpisů a zavedl propracovanější politiku v oblasti nemovitostí (v období 2010–2012), došlo k přistoupení Chorvatska, vznikl projekt Dům evropských dějin (2013), byla vytvořena výzkumná služba Parlamentu (2014–2015); vítá skutečnost, že Parlamentu se podařilo kompenzovat převážnou část těchto nákladů úsporami v důsledku strukturálních a organizačních reforem, takže uvedené změny vedly pouze k mírným zvýšením rozpočtu ve výši zhruba odpovídající míře inflace;

4.      podotýká, že v minulém volebním období se Parlament dohodl na řadě politických priorit, v jejichž důsledku došlo buď k mírnému navýšení rozpočtu, nebo k úsporám rozpočtových prostředků; domnívá se, že nově zvolený Parlament by se měl těmito víceletými projekty znovu důkladně zabývat a na základě jejich prozkoumání by měl rozhodnout o svých vlastních prioritách, a bude-li třeba, i o tom, že v některých činnostech pokračovat nebude; v tomto ohledu požaduje, aby generální tajemník předložil včas před čtením rozpočtu v Parlamentu na podzim 2015 hodnotící zprávu o uvedených víceletých projektech;

5.      domnívá se, že pro rok 2016 by se mělo stát prioritou posílení parlamentní práce, zejména tím, že se zlepší legislativní činnost Parlamentu a také jeho kapacita pro kontrolu výkonu prováděcích pravomocí a bude zesílena bezpečnost v budovách Parlamentu a počítačová bezpečnost;

6.      je toho názoru, že by Parlament měl jít příkladem a vyvinout zvláštní snahu, pokud jde o velikost jeho rozpočtu a míru zvýšení výdajů oproti roku 2015; zdůrazňuje, že rozpočet na rok 2016 by měl být postaven na realistickém základě a měl by být v souladu se zásadami rozpočtové kázně a řádného finančního řízení;

7.      domnívá se, že strukturální a organizační reformy s cílem dosáhnout větší efektivnosti, environmentální udržitelnosti a účinnosti by měly dále pokračovat důkladným zkoumáním možných synergií a úspor; připomíná, jak výrazných úspor by bylo možno dosáhnout tím, že by měl Parlament pouze jediné pracovní místo namísto současných tří (Brusel, Štrasburk a Lucemburk); zdůrazňuje, že tento proces by měl probíhat, aniž by byla ohrožena vysoce kvalitní legislativní práce Parlamentu, výkon jeho rozpočtových a kontrolních pravomocí nebo kvalita pracovních podmínek poslanců, asistentů a zaměstnanců;

8.      zdůrazňuje, že v zájmu toho, aby mohli poslanci Parlamentu vykonávat svůj mandát a aby byla posílena schopnost Parlamentu vykonávat všechny své pravomoci, by měla být zajištěna dostatečná výše zdrojů; zdůrazňuje, že musí být pokryty zákonné a povinné výdaje pro rok 2016;

9.      vítá skutečnost, že podíl rozpočtu Parlamentu na celkové výši prostředků v okruhu V VFR byl v minulém volebním období – s výjimkou roků 2011 a 2014 – pod úrovní 20 %; domnívá se, že podíl rozpočtu Parlamentu pro rok 2016 je také třeba udržet pod 20 %;

10.    je toho názoru, že pro celkové zvýšení výdajů v rozpočtu Parlamentu na rok 2016 ve srovnání s rokem 2015 by měly být určující tyto dva faktory:

i) míra zvýšení běžných výdajů, která nesmí překročit 1,6 %;

ii) výše mimořádných výdajů potřebných v roce 2016 k posílení bezpečnosti budov Evropského parlamentu a počítačové bezpečnosti v Bruselu, která může dosáhnout maximálně 15 milionů EUR;

zdůrazňuje, že k tomu jsou nutné úspory v jiných oblastech;

11.    vítá skutečnost, že se delegace Rozpočtového výboru a předsednictva na dohodovacích schůzkách ve dnech 14. a 15. dubna 2015 dohodly na úsporách ve srovnání s výší předběžného návrhu příjmů a výdajů původně navrženého předsednictvem;

12.    stanoví výši svých běžných/provozních výdajů na rok 2016 na 1 823 648 600 EUR, což odpovídá 1,6% zvýšení oproti rozpočtu na rok 2015, a přidává do svého návrhu odhadu příjmů a výdajů výjimečný a mimořádný výdaj ve výši 15 milionů EUR, který je v roce 2016 požadován na zesílení bezpečnosti budov v Bruselu a na zvýšení počítačové bezpečnosti Parlamentu;

13.    využívá příležitosti, kterou je tento první kompletní dohodovací proces ve věci rozpočtu Parlamentu v 8. volebním období, aby požádal generálního tajemníka a předsednictvo o předložení střednědobého a dlouhodobého rozpočtového plánování, spolu s dokumenty týkajícími se postupu sestavování rozpočtu na rok 2017; žádá generálního tajemníka, aby jasně uvedl, jaké jsou výdaje na investice (budovy, nákupy apod.) a jaké jsou výdaje na chod Parlamentu a na jeho zákonné povinnosti;

14.    připomíná, že Parlament má v rámci rozpočtového procesu možnost své rozpočtové priority ještě upravit a přijme konečné rozhodnutí na podzim 2015;

Specifické otázky

Priority parlamentní práce

15.    zdůrazňuje, že poté, co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, která učinila Parlament skutečným spolutvůrcem právních předpisů, a vzhledem k tomu, že jedním z nejdůležitějších úkolů Parlamentu je kontrolovat výkon prováděcích pravomocí, je nyní naprosto zásadní klást důraz na legislativní a kontrolní činnost poslanců;

16.    domnívá se, že v zájmu konsolidace úlohy Parlamentu by měla být administrativní kapacita sekretariátů specializovaných parlamentních výborů tam, kde k tom ještě nedošlo, odpovídajícím způsobem posílena, a to přesunem zaměstnanců;

17.    je přesvědčen, že k zajištění odpovídající podpory poslancům při výkonu jejich parlamentních činností, bude nezbytná nová rovnováha mezi akreditovanými parlamentními asistenty a místními asistenty; žádá generálního tajemníka, aby co nejdříve v této věci předložil předsednictvu návrh rozhodnutí; je přesvědčen, že by mělo být v případě revize dosavadních předpisů ponecháno přechodné období, a očekává, že konečné rozhodnutí vstoupí v platnost nejpozději v červenci 2016;

18.    připomíná, že podle článku 130 jednacího řádu Parlamentu má Konference předsedů do července 2015 provést hodnocení režimu otázek k písemnému zodpovězení, pokud jde o dodatečné otázky; zdůrazňuje, že zaměření na statistiku parlamentních činností by nemělo být na úkor samotné legislativní práce poslanců; žádá proto revizi tohoto režimu a vyzývá příslušný orgán, aby:

- omezil u každého poslance počet parlamentních otázek předložených v elektronickém formátu na maximálně pět otázek měsíčně (přičemž se nepočítá spoluautorství);

- zrušil praxi zveřejňování těchto otázek na internetových stránkách Parlamentu a možnost podávat další otázky v podobě tištěného dokumentu předloženého a osobně podepsaného poslancem;

19.    zdůrazňuje, že takováto změna jednacího řádu Parlamentu upravující otázky k písemnému zodpovězení (článek 130) může přinést úspory a omezí administrativní zátěž evropských institucí, aniž by byly ohroženy legislativní pravomoci Evropského parlamentu; očekává, že takto pozměněný jednací řád bude uplatňován od ledna 2016;

20.    domnívá se, že Parlament musí být vybaven moderními, vysoce účelnými pracovními prostory pro poslance a zaměstnance;

Bezpečnost

21.    zdůrazňuje, že v současné situaci by měla být nejvyšší prioritou bezpečnost prostor Parlamentu; zdůrazňuje, že Parlament bude muset učinit nová opatření nezbytná k posílení bezpečnosti uvnitř i vně svých prostor, přičemž současně musí zůstat „otevřen“ evropským občanům, a také k posílení počítačové bezpečnosti;

22.    žádá v tomto ohledu generálního tajemníka, aby předložil Rozpočtovému výboru celkové posouzení dosavadních bezpečnostních opatření, která Parlament přijal od rozhodnutí internalizovat bezpečnostní služby (rozhodnutí předsednictva z června 2012), a jejich rozpočtových důsledků a aby nastínil plánovaná opatření k posílení bezpečnosti Parlamentu uvnitř i vně jeho prostor a také dopad těchto opatření na rozpočet na rok 2016; požaduje informace o finančních důsledcích interinstitucionálních dohod o administrativní spolupráci v oblasti bezpečnosti;

Počítačová bezpečnost

23.    je toho názoru, že vzhledem ke stále rostoucí míře používání elektronických médií a zařízení by měla být věnována mimořádná pozornost bezpečnosti IT, aby byla zajištěna maximální možná míra zabezpečení informačních a komunikačních systémů; domnívá se, že jakékoli opatření v této oblasti by mělo vycházet z jednoznačného posouzení potřeb Parlamentu a mělo by o něm být rozhodnuto v rámci rozpočtového procesu;

Politika v oblasti nemovitostí

24.    připomíná, že střednědobá strategie v oblasti budov, kterou přijalo předsednictvo v roce 2010, se právě reviduje; vyzývá generálního tajemníka, aby předložil Rozpočtovému výboru novou střednědobou strategii týkající se budov co nejdříve a nejpozději do srpna 2015 před čtením rozpočtu v Parlamentu na podzim 2015;

25.    znovu opakuje, že k dlouhodobým investicím, jako jsou stavební projekty Parlamentu, je třeba přistupovat obezřetně a transparentně; trvá na nutnosti zajistit přísné řízení nákladů, plánování projektů a dohled; znovu vyzývá k tomu, aby byl rozhodovací proces v souvislosti s politikou v oblasti nemovitostí transparentní a vycházel z včas poskytovaných informací, s patřičným přihlédnutím k článku 203 finančního nařízení;

26.    vyzývá odpovědné místopředsedy, aby předložili příslušnému výboru novou střednědobou strategii v oblasti budov a také průběžnou zprávu o stavbě budovy KAD včetně možností jejího financování; na základě toho během čtení rozpočtu rozhodne o zařazení financování budovy KAD do rozpočtu Parlamentu na rok 2016, přičemž zváží možné úspory na úrokových sazbách;

27.    připomíná, že díky výstavbě budovy KAD budou celkové roční platby v budoucnu mnohem nižší než výdaje na pronájem srovnatelné nemovitosti;

Komunikace

28.    vyzývá generálního tajemníka, aby podal Rozpočtovému výboru zprávu o vyhodnocení kampaně před volbami do Parlamentu v roce 2014 a také o účinnosti komunikačních opatření Parlamentu zaměřených na širokou veřejnost;

29.    je pevně přesvědčen, že hlavní mandát poslanců spočívá v legislativní práci; domnívá se proto, že za tímto účelem by měla být prioritou komunikace s veřejností a dalšími zúčastněnými stranami a měla by být modernizováno technické zařízení a mediální zázemí, a to vzhledem ke zvýšenému zájmu sdělovacích prostředků, rostoucímu významu sociálních médií a zvýšených potřeb poslanců během řádných plenárních zasedání;

30.    žádá předsednictvo, aby přikročilo k nezávislému posouzení prvního Evropského setkání mládeže, než bude organizovat druhé setkání;

Dům evropských dějin

31.    připomíná, že na rok 2016 je plánováno otevření Domu evropského dějin; žádá generálního tajemníka, aby Rozpočtovému výboru předložil v patřičné době před čtením v Parlamentu na podzim 2015 aktualizované rozpočtové návrhy na dalších pět let týkající se předpokládaných operačních a provozních výdajů Domu evropských dějin od jeho otevření, a to včetně účasti Komise; připomíná, že v rozpočtu na rok 2014 vznikla nová rozpočtová položka 16 03 04 „Dům evropských dějin“ v oddíle III rozpočtu Unie pro příspěvek Komise na operační náklady Domu evropských dějin;

Opatření týkající se zaměstnanců

32.    zdůrazňuje, že plnění cíle 5% snížení stavu zaměstnanců, o němž bylo rozhodnuto v rámci dohody na VFR na období 2014–2020, by mělo pokračovat i v roce 2016; vítá, že bylo potvrzeno, že se snižování stavu zaměstnanců nebude týkat zaměstnanců politických skupin, což je plně v souladu s výše uvedenými usneseními Parlamentu o rozpočtech na roky 2014 a 2015;

33.    bere na vědomí, že pro rok 2016 se navrhuje zrušit v plánu pracovních míst sekretariátu Parlamentu 57 míst, čímž by měla vzniknout úspora ve výši přibližně 1,8 milionu EUR, vzhledem k tomu, že některá z těchto míst jsou v současné době neobsazena a pracovníci na zbývajících místech odejdou v průběhu roku do důchodu nebo budou přeloženi do jiných pozic; bere na vědomí, že se navrhuje zrušit v plánu pracovních míst Parlamentu další dvě místa a převést je do Komise na dva interinstitucionální projekty IT, které spravuje Komise, a že tedy budou v plánu pracovních míst Komise na rok 2016 vytvořena dvě místa navíc;

34.    schvaluje návrh generálního tajemníka vytvořit 25 dalších míst k posílení GŘ SAFE s cílem zvýšit účinnost bezpečnostních systémů uvnitř i vně prostor Parlamentu a zlepšit protipožární ochranu v budovách a také zajistit odpovídající ochranu poslancům, zaměstnancům a významným hostům v prostorách Parlamentu; žádá o informace o konkrétních nákladech spojených s těmito místy; domnívá se však, že bezpečnostní systém mimo prostory Parlamentu by měly zajišťovat belgické orgány;

35.    vítá návrh posílit sekretariáty parlamentních výborů a umožnit tak, aby se poslancům dostalo potřebné podpory při plnění jejich kontrolní pravomoci, zejména v těch parlamentních výborech, které v současnosti projednávají nebo budou v budoucnu projednávat nejvíce prováděcích aktů a aktů v přenesené pravomoci;

36.    bere na vědomí, že k tomuto účelu generální tajemník navrhuje vytvoření 20 dalších míst, která posílí sekretariáty nejvíce zatížených parlamentních výborů (ECON, ENVI, ITRE,TRAN a LIBE);

37.    vyzývá generálního tajemníka, aby Rozpočtovému výboru předložil úplný přehled vývoje pracovních míst a toho, jak se doposud daří plnit cíl 5% snížení stavu zaměstnanců, jakým způsobem bude s postupem času plněn až do jeho dosažení a jaký referenční počet míst v plánu pracovních míst slouží k plnění tohoto cíle;

Závěrečná konstatování

38.    přijímá odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2016;

39.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení a odhad příjmů a výdajů Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s 1.

(4)

Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 15.

(5)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0437.

(6)

Přijaté texty, P8_TA(2014)0036.


PŘÍLOHA: NÁVRH ODHADU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

 

NÁVRH ODHADU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ NA ROK 2016

 

PŘIJATÝ ROZPOČTOVÝM VÝBOREM NA SCHŮZI KONANÉ DNE

 

27. DUBNA 2015

 

NÁVRH ODHADU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

NA ROK 2016

Příspěvek Evropské unie na financování výdajů

Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2016

Název

Částka

 

 

Výdaje

1.838.648.600

Vlastní příjmy

152.437.131

Výše potřebného příspěvku

1.686.211.469

PŘÍJMY

Hlava Kapitola Článek Bod

Název

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2015

Plnění 2014

 

 

 

 

 

4

PŘÍJMY OD OSOB PRACUJÍCÍCH V ORGÁNECH A JINÝCH INSTITUCÍCH UNIE

 

 

 

4 0

RŮZNÉ DANĚ A SRÁŽKY

 

 

 

4 0 0

Výnosy ze zdanění platů, mezd a služebních požitků členů orgánů, úředníků, ostatních zaměstnanců a příjemců důchodů

73 021 345

69 674 060

71 471 886,11

4 0 3

Výnosy z dočasného příspěvku placeného z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v aktivním zaměstnání

p.m.

p.m.

25 197,48

4 0 4

Výnos ze zvláštních poplatků určených pro odměny členů orgánů, úředníků a jiných zaměstnanců v aktivním zaměstnání

10 710 325

9 412 163

9 772 278,65

 

 

83 731 670

79 086 223

81 269 362,24

Kapitola 4 0 — celkem

4 1

PŘÍSPĚVKY DO SYSTÉMU DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ

 

 

 

4 1 0

Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění

59 184 461

60 237 843

53 614 328,60

4 1 1

Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců

9 100 000

9 100 000

11 352 853,21

4 1 2

Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou na dovolené z osobních důvodů

10 000

10 000

24 042,14

 

 

68 294 461

69 347 843

64 991 223,95

Kapitola 4 1 — celkem

4 2

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY DO SYSTÉMU DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ

 

 

 

4 2 1

Příspěvky poslanců Evropského parlamentu do systému starobního důchodového pojištění

p.m.

p.m.

-

 

Kapitola 4 2 — celkem

p.m.

p.m.

-

 

Hlava 4 — celkem

152 026 131

148 434 066

146 260 586,19

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNU

 

 

 

5 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO MAJETKU (DODÁVKY ZBOŽÍ) A NEMOVITÉHO MAJETKU

 

 

 

5 0 0

Výnosy z prodeje movitého majetku (dodávky zboží)

 

 

 

5 0 0 0

Výnosy z prodeje vozidel – účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

-

5 0 0 1

Výnosy z prodeje ostatního movitého majetku – účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

6 888,00

5 0 0 2

Výnosy z dodávek zboží jiným institucím nebo orgánům – účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

6 427,81

5 0 1

Výnosy z prodeje nemovitého majetku

p.m.

p.m.

-

5 0 2

Výnosy z prodeje publikací, tištěných publikací a filmů – účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

5 848,47

 

Kapitola 5 0 — celkem

p.m.

p.m.

19 164,28

5 1

VÝNOSY Z PRONÁJMU

 

 

 

5 1 1

Výnosy z přímého a zprostředkovaného pronájmu nemovitostí a úhrady poplatků souvisejících s pronájmy

 

 

 

5 1 1 0

Výnosy z přímého a zprostředkovaného pronájmu nemovitostí – účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

2 728 921,78

5 1 1 1

Úhrada poplatků souvisejících s pronájmy – účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

10 681,12

 

Kapitola 5 1 — celkem

p.m.

p.m.

2 739 602,90

5 2

PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍCH A JINÝCH ÚROKŮ

 

 

 

5 2 0

Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovní a ostatní úroky na účtech orgánu

410 000

410 000

442 335,67

 

Kapitola 5 2 — celkem

410 000

410.000

442.335,67

5 5

PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A PRACÍ

 

 

 

5 5 0

Příjmy z poskytnutí služeb a prací jiným orgánům nebo institucím, včetně náhrad poskytnutých těmito orgány nebo institucemi za služební cesty, které byly zaplaceny jejich jménem – účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

5 232 191,62

5 5 1

Příjmy od třetích osob za poskytnutí služeb nebo práce provedené na jejich žádost – účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

1 105 304,58

 

Kapitola 5 5 — celkem

p.m.

p.m.

6 337 496,20

5 7

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ ORGÁNU

 

 

 

5 7 0

Příjmy z náhrady částek vyplacených bez právního důvodu – účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

4 705 964,82

5 7 1

Příjmy určené na zvláštní účely, např. příjmy z nadací, podpor, darů a odkazů, včetně vlastních účelově vázaných příjmů orgánu – účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

-

5 7 2

Zpětná úhrada výdajů na sociální péči, které vznikly jménem jiného orgánu

p.m.

p.m.

-

5 7 3

Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu – účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

2 084 376,41

 

Kapitola 5 7 — celkem

p.m.

p.m.

6 790 341,23

5 8

RŮZNÉ PLATBY

 

 

 

5 8 1

Příjmy z přijatých plateb pojistného plnění – účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

185 508,04

 

Kapitola 5 8 — celkem

p.m.

p.m.

185 508,04

 

Hlava 5 — celkem

410.000

410.000

16 514 448,32

6

PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY V RÁMCI DOHOD A PROGRAMŮ UNIE

 

 

 

6 6

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY

 

 

 

6 6 0

Ostatní příspěvky a náhrady

 

 

 

6 6 0 0

Ostatní účelově vázané příspěvky a náhrady – účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

10 906 918,89

6 6 0 1

Ostatní příspěvky a náhrady, které nejsou účelově vázány

p.m.

p.m.

-

 

Kapitola 6 6 — celkem

p.m.

p.m.

10 906 918,89

 

Hlava 6 — celkem

p.m.

p.m.

10 906 918,89

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

 

 

 

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

 

 

 

9 0 0

Různé příjmy

1 000

1 000

754 898 78

 

Kapitola 9 0 — celkem

1 000

1 000

754 898,78

 

Hlava 9 — celkem

1 000

1 000

754 898,78

 

CELKOVÝ SOUČET

152 437 131

148 845 066

174 436 852,18

VÝDAJE

Celkový přehled prostředků (roky 2016 a 2015) a plnění (2014)

Hlava Kapitola

Název

Prostředky na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

 

 

 

 

 

1

OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0

ČLENOVÉ ORGÁNU

214.240.500

220 252 000

223 348 317,16

1 2

ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI

624.331.000

608 733 635

592 225 771,19

1 4

OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY

122.001.000

121 114 400

89 659 625,67

1 6

OSTATNÍ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU

17.522.500

18 314 480

15 769 390,60

 

Hlava 1 — celkem

978.095.000

968 414 515

921 003 104,62

 

 

 

 

 

2

BUDOVY, NÁBYTEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ

 

 

 

 

PROVOZNÍ VÝDAJE

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0

BUDOVY A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ

212.568.000

210 241 500

261 255 176,91

2 1

VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK

167.886.850

149 330 149

127 593 866,92

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

5.912.750

6 049 000

4 824 591,00

 

Hlava 2 — celkem

386.367.600

365 620 649

393 673 634,83

 

 

 

 

 

3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OBECNÝMI ČINNOSTMI ORGÁNU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 0

SCHŮZE A KONFERENCE

35.093.000

36 175 971

28 562 579,97

3 2

ODBORNÉ PORADENSTVÍ A INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, TVORBA A ŠÍŘENÍ DOKUMENTŮ

115.433.000

115 686 393

112 532 749,84

 

Hlava 3 — celkem

150.526.000

151 862 364

141 095 329,81

 

 

 

 

 

4

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ SE ZVLÁŠTNÍMI ČINNOSTMI ORGÁNU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 0

ZVLÁŠTNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE NĚKTERÝCH ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

111 100 000

104 818 084

100 523 786,23

4 2

VÝDAJE NA PARLAMENTNÍ ASISTENCI

202.140.000

192 113 500

181 048 836,81

4 4

SCHŮZE A OSTATNÍ ČINNOSTI POSLANCŮ A BÝVALÝCH POSLANCŮ

420.000

400 000

400 000

 

Hlava 4 — celkem

313 660 000

297 331 584

281 972 623,04

 

 

 

 

 

10

OSTATNÍ VÝDAJE

 

 

 

 

 

 

 

 

10 0

PŘEDBĚŽNÉ PROSTŘEDKY

p.m.

p.m.

0

10 1

POHOTOVOSTNÍ REZERVA

10 000 000

11 700 000

0

10 3

REZERVA NA ROZŠÍŘENÍ

p.m.

p.m.

0

10 4

Rezerva na informační a komunikační politiku

p.m.

p.m.

0

10 5

PŘEDBĚŽNÉ PROSTŘEDKY NA BUDOVY

p.m.

p.m.

0

10 6

REZERVA NA NOVÉ PRIORITNÍ CÍLE

p.m.

p.m.

0

10 8

REZERVA NA EMAS

p.m.

p.m.

0

 

Hlava 10 — celkem

10 000 000

11 700 000

0

 

CELKOVÝ SOUČET

1 838 648 600

1 794 929 112

1 737 744 692,30

Příjmy — Vlastní příjmy

Hlava 4 — Příjmy od osob pracujících v orgánech a jiných institucích Unie

Kapitola 4 0 — Různé daně a srážky

Článek 4 0 0 – Výnosy ze zdanění platů, mezd a služebních požitků členů orgánů, úředníků, ostatních zaměstnanců a příjemců důchodů

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2015

Plnění 2014

73 021 345

69 674 060

71 471 886,11

Poznámky

Protokol o výsadách a imunitách Evropské unie, a zejména článek 12 tohoto protokolu.

Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 ze dne 29. února 1968, kterým se stanoví podmínky a postup pro uplatňování daně ve prospěch Evropských společenství (Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 8).

Článek 4 0 3 – Výnosy z dočasného příspěvku placeného z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v aktivním zaměstnání

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2015

Plnění 2014

p.m.

p.m.

25 197,48

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 66a tohoto řádu ve znění platném do 15. prosince 2003.

Článek 4 0 4 — Výnosy ze zvláštních a solidárních odvodů z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v aktivním zaměstnání

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2015

Plnění 2014

10 710 325

9 412 163

9 772 278,65

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 66a tohoto řádu.

Kapitola 4 1 — Příspěvky do systému důchodového pojištění

Článek 4 1 0 — Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2015

Plnění 2014

59 184 461

60 237 843

53 614 328,60

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména čl. 83 odst. 2 tohoto služebního řádu.

Článek 4 1 1 – Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2015

Plnění 2014

9 100 000

9 100 000

11 352 853,21

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 4, čl. 11 odst. 2 a 3 a článek 48 přílohy VIII tohoto služebního řádu.

Článek 4 1 2 – Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou na dovolené z osobních důvodů

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2015

Plnění 2014

10 000

10 000

24 042,14

Kapitola 4 2 — Ostatní příspěvky do systému důchodového pojištění

Článek 4 2 1 – Příspěvky poslanců Evropského parlamentu do systému starobního důchodového pojištění

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2015

Plnění 2014

p.m.

p.m.

0,00

Poznámky

Pravidla pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům Evropského parlamentu, a zejména příloha III těchto pravidel.

Hlava 5 – Příjmy ze správní činnosti orgánu

Kapitola 5 0 – Výnosy z prodeje movitého majetku (dodávky zboží) a nemovitého majetku

Článek 5 0 0 – Výnosy z prodeje movitého majetku (dodávky zboží)

Bod 5 0 0 0 – Výnosy z prodeje vozidel – účelově vázané příjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2015

Plnění 2014

p.m.

p.m.

0,00

Poznámky

Tento bod je určen k zaznamenávání příjmů z prodeje nebo částečné obměny vozidel, která patří orgánům.

V souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení jsou tyto příjmy považovány za účelově vázané příjmy a zapisují se jako dodatečné finanční prostředky do položek, z nichž byly hrazeny počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům.

Bod 5 0 0 1 – Výnosy z prodeje ostatního movitého majetku – účelově vázané příjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2015

Plnění 2014

p.m.

p.m.

6 888,00

Poznámky

Tento bod je určen k zaznamenávání příjmů z prodeje nebo částečné obměny movitého majetku jiného než vozidel, který patří orgánu.

V souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení jsou tyto příjmy považovány za účelově vázané příjmy a zapisují se jako dodatečné finanční prostředky do okruhů, z nichž byly hrazeny počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům.

Bod 5 0 0 2 – Výnosy z dodávek zboží jiným orgánům nebo institucím – účelově vázané příjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2015

Plnění 2014

p.m.

p.m.

6 427,81

Poznámky

V souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení jsou tyto příjmy považovány za účelově vázané příjmy a zapisují se jako dodatečné finanční prostředky do položek, z nichž byly hrazeny počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům.

Podrobnosti týkající se výdajů a příjmů plynoucích ze zapůjčení nebo pronájmu nebo poskytování služeb v tomto rozpočtovém bodě by měly být uvedeny v příloze tohoto rozpočtu.

Článek 5 0 1 – Výnosy z prodeje nemovitého majetku

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2015

Plnění 2014

p.m.

p.m.

0,00

Poznámky

Tento článek je určen k zaznamenávání příjmů z prodeje nemovitého majetku, který patří orgánům.

Článek 5 0 2 – Výnosy z prodeje publikací, tištěných publikací a filmů – účelově vázané příjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2015

Plnění 2014

p.m.

p.m.

5 848,47

Poznámky

V souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení jsou tyto příjmy považovány za účelově vázané příjmy a zapisují se jako dodatečné finanční prostředky do položek, z nichž byly hrazeny počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům.

Tento článek zahrnuje rovněž výnosy z prodeje těchto produktů na elektronických nosičích.

Kapitola 5 1 – Výnosy z pronájmu

Článek 5 1 1 – Výnosy z přímého a zprostředkovaného pronájmu nemovitostí a úhrady poplatků souvisejících s pronájmy

Bod 5 1 1 0 — Výnosy z přímého a zprostředkovaného pronájmu nemovitostí – účelově vázané příjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2015

Plnění 2014

p.m.

p.m.

2 728.921,78

Poznámky

V souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení jsou tyto příjmy považovány za účelově vázané příjmy a zapisují se jako dodatečné finanční prostředky do položek, z nichž byly hrazeny počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům.

Podrobnosti týkající se výdajů a příjmů plynoucích ze zapůjčení nebo pronájmu nebo poskytování služeb v tomto rozpočtovém bodě by měly být uvedeny v příloze tohoto rozpočtu.

Bod 5 1 1 1 – Úhrada poplatků souvisejících s pronájmy – účelově vázané příjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2015

Plnění 2014

p.m.

p.m.

10 681,12

Poznámky

V souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení jsou tyto příjmy považovány za účelově vázané příjmy a zapisují se jako dodatečné finanční prostředky do položek, z nichž byly hrazeny počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům.

Kapitola 5 2 — Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků

Článek 5 2 0 — Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2015

Plnění 2014

410 000

410 000

442 335,67

Poznámky

Tento článek je určen k zaznamenávání příjmů z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu.

Kapitola 5 5 — Příjmy z poskytování služeb a prací

Článek 5 5 0 – Příjmy z poskytnutí služeb a prací jiným orgánům nebo institucím, včetně náhrad poskytnutých těmito orgány nebo institucemi za služební cesty, které byly zaplaceny jejich jménem – účelově vázané příjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2015

Plnění 2014

p.m.

p.m.

5 232 191,62

Poznámky

V souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení jsou tyto příjmy považovány za účelově vázané příjmy a zapisují se jako dodatečné finanční prostředky do položek, z nichž byly hrazeny počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům.

Článek 5 5 1 – Příjmy od třetích osob za poskytnutí služeb nebo práce provedené na jejich žádost – účelově vázané příjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2015

Plnění 2014

p.m.

p.m.

1 105 304,58

Poznámky

V souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení jsou tyto příjmy považovány za účelově vázané příjmy a zapisují se jako dodatečné finanční prostředky do položek, z nichž byly hrazeny počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům.

Kapitola 5 7 – Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu

Článek 5 7 0 – Příjmy z náhrady částek vyplacených bez právního důvodu – účelově vázané příjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2015

Plnění 2014

p.m.

p.m.

4 705 964,82

Poznámky

V souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení jsou tyto příjmy považovány za účelově vázané příjmy a zapisují se jako dodatečné finanční prostředky do položek, z nichž byly hrazeny počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům.

Článek 5 7 1 – Příjmy určené na zvláštní účely, např. příjmy z nadací, podpor, darů a odkazů, včetně vlastních účelově vázaných příjmů orgánů – účelově vázané příjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2015

Plnění 2014

p.m.

p.m.

0,00

Poznámky

V souladu s čl. 21 odst. 2 písm. d) finančního nařízení jsou tyto příjmy považovány za účelově vázané příjmy a zapisují se jako dodatečné finanční prostředky do okruhů, z nichž byly hrazeny počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům.

Článek 5 7 2 — Zpětná úhrada výdajů na sociální péči, které vznikly jménem jiného orgánu

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2015

Plnění 2014

p.m.

p.m.

0,00

Poznámky

Tento článek je určen k zaznamenávání příjmů ze zpětné úhrady výdajů na sociální péči, které vznikly jménem jiného orgánu.

Článek 5 7 3 – Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu – účelově vázané příjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2015

Plnění 2014

p.m.

p.m.

2 084 376,41

Kapitola 5 8 — Různé platby

Článek 5 8 1 – Příjmy z přijatých plateb pojistného plnění – účelově vázané příjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2015

Plnění 2014

p.m.

p.m.

185 508,04

Poznámky

V souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení jsou tyto příjmy považovány za účelově vázané příjmy a zapisují se jako dodatečné finanční prostředky do položek, z nichž byly hrazeny počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům.

Tento článek zahrnuje také úhradu platů úředníků, kteří byli účastníky nehod, ze strany pojišťoven.

Hlava 6 — Příspěvky a náhrady v rámci dohod a programů Unie

Kapitola 6 6 – Ostatní příspěvky a náhrady

Článek 6 6 0 — Ostatní příspěvky a náhrady

Bod 6 6 0 0 — Ostatní účelově vázané příspěvky a náhrady – účelově vázané příjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2015

Plnění 2014

p.m.

p.m.

10 906 918,89

Poznámky

Tento bod je v souladu s článkem 21 finančního nařízení určen k zaznamenávání veškerých příjmů, které nejsou uvedeny v žádné jiné části hlavy 6 a které jsou zapsány jako dodatečné prostředky na financování výdajů, pro něž jsou tyto příjmy účelově vázány.

Bod 6 6 0 1 — Ostatní příspěvky a náhrady, které nejsou účelově vázány

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2015

Plnění 2014

p.m.

p.m.

0,00

Hlava 9 — Různé příjmy

Kapitola 9 0 — Různé příjmy

Článek 9 0 0 — Různé příjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2015

Plnění 2014

1 000

1 000

754 898,78

Poznámky

Tento článek je určen k zaznamenávání různých příjmů.

Podrobnosti týkající se výdajů a příjmů plynoucích ze zapůjčení nebo pronájmu nebo poskytování služeb v tomto článku by měly být uvedeny v příloze tohoto rozpočtu.

Výdaje — Výdaje

Hlava 1 — Osoby pracující v orgánu

Kapitola 1 0 — Členové orgánu

Článek 1 0 0 — Odměny a příspěvky

Bod 1 0 0 0 — Odměny

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

72 520 000

71 530 000

74 881 314,28

Poznámky

Statut poslanců Evropského parlamentu, a zejména články 9 a 10 tohoto statutu.

Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména články 1 a 2 těchto prováděcích opatření.

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí odměny stanovené statutem poslanců.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Bod 1 0 0 4 — Příspěvek na běžné cestovní výdaje

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

74 700 000

72 800 000

66 550 000,00

Poznámky

Statut poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 20 tohoto statutu.

Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména články 10 až 21 a článek 24 těchto prováděcích opatření.

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí cestovních výdajů a výdajů na pobyt souvisejících s cestami do a z pracovních míst a s dalšími služebními cestami.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 25 000 EUR.

Bod 1 0 0 5 — Ostatní cestovní výdaje

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

6 550 000

5 850 000

7 500 000,00

Poznámky

Statut poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 20 tohoto statutu.

Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména články 22 a 23 těchto prováděcích opatření.

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí dodatečných cestovních výdajů a výdajů na cesty uskutečněné v členském státě, v němž byl poslanec zvolen.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 1 000 EUR.

Bod 1 0 0 6 — Příspěvek na všeobecné výdaje

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

39 814 000

39 715 000

43 215 516,17

Poznámky

Statut poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 20 tohoto statutu.

Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména články 25 až 28 těchto prováděcích opatření.

Tento příspěvek je určen na úhradu výdajů souvisejících s parlamentní činností poslanců Evropského parlamentu, a to v souladu s výše uvedenými články prováděcích opatření ke statutu poslanců.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 75 000 EUR.

Bod 1 0 0 7 — Příspěvky na výkon funkce

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

181 500

179 000

171 049,74

Poznámky

Statut poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 20 tohoto statutu.

Rozhodnutí předsednictva z 16.–17. června 2009.

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí paušálních příspěvků na pobyt a reprezentaci v souvislosti s výkonem funkce předsedy Evropského parlamentu.

Článek 1 0 1 — Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení

Bod 1 0 1 0 — Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

3 058 000

3 358 000

2 339 883,01

Poznámky

Statut poslanců Evropského parlamentu, a zejména články 18 a 19 tohoto statutu.

Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména články 3 až 9 a 29 těchto prováděcích opatření.

Společné předpisy pro úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání úředníků Evropské unie.

Společné předpisy pro zdravotní pojištění úředníků Evropských společenství.

Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví obecná prováděcí opatření pro úhradu léčebných nákladů.

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí úrazového pojištění, úhrady léčebných nákladů poslanců a pojištění proti ztrátě nebo krádeži, které se vztahuje na osobní věci poslanců.

Jsou rovněž určeny na pojištění a asistenci poslancům v případě nutnosti repatriace v průběhu oficiální cesty, pokud vážně onemocní, stanou se obětí nehody nebo nepředvídané události, která znemožní řádný průběh cesty. Tato asistence zahrnuje vyřízení repatriace a úhradu nákladů s ní spojených.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 79 000 EUR.

Bod 1 0 1 2 — Zvláštní prostředky pro zdravotně postižené poslance

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

798 000

301 000

239 224,34

Poznámky

Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 30 těchto prováděcích opatření.

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí některých výdajů nutných pro poskytnutí pomoci vážně zdravotně postiženému poslanci.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Článek 1 0 2 — Odchodné

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

1 770 000

11 810 000

14 766 194,17

Poznámky

Statut poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 13 tohoto statutu.

Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména články 45 až 48 a článek 77 těchto prováděcích opatření.

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí odchodného po skončení poslaneckého mandátu.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Článek 1 0 3 — Důchody

Bod 1 0 3 0 — Starobní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

11 450 000

11 010 000

10 422 836,85

Poznámky

Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 75 těchto prováděcích opatření, a příloha III pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům Evropského parlamentu.

Tyto prostředky jsou určeny na vyplácení starobního důchodu po skončení poslaneckého mandátu.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 150 000 EUR.

Bod 1 0 3 1 — Invalidní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

291 000

285 000

282 186,10

Poznámky

Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 75 těchto prováděcích opatření, a příloha III pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům Evropského parlamentu.

Tyto prostředky jsou určeny na vyplácení invalidního důchodu poslanci v případě, že invalidita vznikla v průběhu výkonu mandátu.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Bod 1 0 3 2 — Pozůstalostní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

2 458 000

2 782 000

2 454 828,14

Poznámky

Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 75 těchto prováděcích opatření, a příloha III pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům Evropského parlamentu.

Tyto prostředky jsou určeny na vyplácení pozůstalostních vdovských nebo sirotčích důchodu v případě úmrtí poslance nebo bývalého poslance.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 15 000 EUR.

Bod 1 0 3 3 — Dobrovolný systém důchodového pojištění poslanců

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

p.m.

32 000

25 284,36

Poznámky

Statut poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 27 tohoto statutu.

Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 76 těchto prováděcích opatření, a příloha III pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům Evropského parlamentu.

Dobrovolný systém důchodového pojištění poslanců Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí příspěvku orgánu do dobrovolného doplňkového systému důchodového pojištění poslanců.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 500 EUR.

Článek 1 0 5 — Jazykové kurzy a kurzy výpočetní techniky

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

650 000

600 000

500 000,00

Poznámky

Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 44 těchto prováděcích opatření.

Rozhodnutí předsednictva ze dne 4. května 2009 ohledně jazykových kurzů a kurzy výpočetní techniky pro poslance.

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů za účast v jazykových kurzech a kurzech výpočetní techniky pro poslance.

Článek 1 0 9 — Předběžné prostředky

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

p.m.

p.m.

 

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí důsledků případných úprav plateb členům orgánu.

Jde pouze o předběžně vyčleněné finanční prostředky, které mohou být použity pouze po převodu do jiných položek v souladu s finančním nařízením.

Kapitola 1 2 — Úředníci a dočasní zaměstnanci

Článek 1 2 0 — Platy a ostatní nároky

Bod 1 2 0 0 — Platy a příspěvky

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

620 033 000

604 340 535

588 325 126,76

Poznámky

Služební řád úředníků Evropské unie.

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie.

Tyto prostředky jsou určeny v případě úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří zastávají pracovní místo uvedené v plánu pracovních míst, zejména na pokrytí:

 platů, příspěvků a úhrad souvisejících s platy,

 nemocenského pojištění, úrazového pojištění, pojištění pro případ nemoci z povolání a jiných plateb sociálního zabezpečení,

 paušálních příspěvků za přesčasy,

 různých dávek a příspěvků,

 cestovních výdajů úředníků a dočasných zaměstnanců, jejich manželů/manželek a vyživovaných dětí za přepravu z místa výkonu jejich zaměstnání do místa jejich původu,

 důsledků úpravy mezd opravnými koeficienty a výdajů spojených s částí příjmů převedených do jiné země, než je země, ve které jsou zaměstnáni,

 pojištění pro případ ztráty zaměstnání a pokrytí částek, které platí daný orgán dočasným zaměstnancům, aby jim v zemi jejich původu vznikly nebo byly zachovány nároky na důchod.

Jsou rovněž určeny na pokrytí pojistného pro úrazy při sportovních aktivitách zaměstnanců využívajících sportovní střediska Evropského parlamentu v Bruselu a ve Štrasburku.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 300 000 EUR.

Bod 1 2 0 2 — Odměny za přesčasy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

248 000

296 500

110 000,00

Poznámky

Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména článek 56 a příloha VI tohoto služebního řádu.

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie.

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí příplatků za přesčasovou práci v souladu s výše uvedenými ustanoveními.

Bod 1 2 0 4 — Nároky při nástupu do služebního poměru, přeložení a skončení služebního poměru

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

2 950 000

3 760 000

3 200 000,00

Poznámky

Služební řád úředníků Evropské unie.

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie.

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

 cestovních nákladů souvisejících s nástupem do služebního poměru, se skončením služebního poměru nebo s přeložením do jiného místa výkonu služby úředníků a dočasných zaměstnanců (včetně jejich rodinných příslušníků),

 příspěvků na zařízení a znovuusídlení a nákladů na stěhování úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří byli nuceni změnit své bydliště z důvodu nástupu do služebního poměru, přeložení do nového místa výkonu služby nebo definitivního skončení služebního poměru po přeložení do jiného místa výkonu služby,

 denních příspěvků pro úředníky a dočasné zaměstnance, kteří mohou doložit, že byli po nástupu do služebního poměru nebo přeložení do nového místa výkonu služby nuceni změnit místo svého bydliště,

 odstupného pro úředníka ve zkušební době, který je propuštěn pro zjevně neuspokojivý pracovní výkon,

 odstupného pro dočasného zaměstnance, jehož smlouva byla ukončena ze strany orgánu,

 rozdílu mezi příspěvky, které platí smluvní zaměstnanci do systému důchodového pojištění členského státu, a mezi příspěvky, které je třeba platit do systému Unie, v případě změny pracovního zařazení zaměstnance.

Článek 1 2 2 — Odstupné po předčasném skončení služebního poměru

Bod 1 2 2 0 — Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno, a finanční příspěvek při převedení na volno ze služebních důvodů

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

1 100 000

335 600

418 515,27

Poznámky

Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména články 41, 42c a 50 a příloha IV tohoto služebního řádu, a článek 48a pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie.

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí náhrad, na které mají nárok:

 úředníci, kteří byli přeloženi do neaktivního postavení v souvislosti s kroky ke snížení počtu pracovních míst v orgánu,

 úředníci, kteří byli převedeni na volno v zájmu uspokojení organizačních potřeb spojených s nabýváním nových dovedností v rámci orgánu,

 úředníci a dočasní zaměstnanci v sekretariátech politických skupin na pracovních místech tříd AD 16 a AD 15, kteří byli propuštěni ze služebních důvodů.

Pokrývají rovněž příspěvek zaměstnavatele na nemocenské pojištění a důsledky úpravy opravnými koeficienty vztahující se na toto odstupné (s výjimkou příjemců příspěvku podle článku 42c, kteří nemají na úpravu opravným koeficientem nárok).

Bod 1 2 2 2 — Odstupné pro zaměstnance, jejichž služební poměr definitivně skončil, a zvláštní systém uvolňování pracovních míst pro stálé a dočasné zaměstnance

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

p.m.

1 000

172 129,16

Poznámky

Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména články 64 a 72 tohoto služebního řádu.

Nařízení Rady (ES, Euratom, ESUO) č. 2689/95 ze dne 17. listopadu 1995, kterým se v souvislosti s přistoupením Rakouska, Finska a Švédska zavádí zvláštní opatření týkající se definitivního skončení služebního poměru dočasných zaměstnanců Evropských společenství (Úř. věst. L 280, 23.11.1995, s. 4).

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1748/2002 ze dne 30. září 2002, kterým se v souvislosti s modernizací orgánu zavádí zvláštní opatření týkající se definitivního skončení služebního poměru úředníků Evropských společenství jmenovaných na stálé pracovní místo v Evropském parlamentu a dočasných zaměstnanců politických skupin Evropského parlamentu (Úř. věst. L 264, 2.10.2002, s. 9).

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

 odstupného vypláceného na základě služebního řádu nebo nařízení Rady (ES, Euratom, ESUO) č. 2689/95 a nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1748/2002 ,

 příspěvků zaměstnavatele na nemocenské pojištění příjemců odstupného,

 důsledků úpravy opravnými koeficienty u různých náhrad a příspěvků.

Článek 1 2 4 — Předběžné prostředky

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

p.m.

p.m.

 

Poznámky

Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména článek 65 a příloha XI tohoto služebního řádu.

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí dopadu případných platových úprav schválených Radou v průběhu rozpočtového roku.

Jde o předběžně vyčleněné finanční prostředky, které mohou být použity pouze po převodu do příslušných okruhů v této kapitole.

Kapitola 1 4 — Ostatní zaměstnanci a externí služby

Článek 1 4 0 — Ostatní zaměstnanci a externí osoby

Bod 1 4 0 0 — Ostatní zaměstnanci

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

60 801 000

54 199 000

45 051 879,32

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie (hlava 4).

Obecná prováděcí ustanovení týkající se konkurzů a výběrových řízení, přijímání a zařazování úředníků a ostatních zaměstnanců Evropského parlamentu do platových tříd v platnosti ode dne 1. listopadu 2014.

Tyto prostředky jsou zejména určeny na pokrytí výdajů na:

 platy, včetně přídavků a příspěvků, ostatních zaměstnanců, včetně smluvních zaměstnanců a zvláštních poradců (ve smyslu pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie), příspěvků zaměstnavatele na různé systémy sociálního zabezpečení, především do systému Společenství, a důsledků úpravy platů těchto zaměstnanců,,

 zaměstnávání dočasných zaměstnanců.

 faktury vystavené PMO v souvislosti s přijímáním pracovníků, jejichž náplní práce je vést administrativní složky zaměstnanců Evropského parlamentu (zejména pokud jde o příspěvky v nezaměstnanosti, důchodové nároky apod.).

Část těchto prostředků má být použita na nábor smluvních zaměstnanců se zdravotním postižením podle rozhodnutí předsednictva ze 7. a 9. července 2008.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 3 000 000 EUR.

Bod 1 4 0 2 — Výdaje na tlumočení

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

45 125 000

49 524 900

34 553 991,00

Poznámky

Služební řád úředníků Evropské unie.

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie.

Úmluva upravující pracovní a platové podmínky konferenčních tlumočníků (a prováděcí pravidla k ní) ze dne 28. července 1999, jak byla pozměněna dne 13. října 2004 a revidována dne 31. července 2008.

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí těchto výdajů:

 výdaje na odměny a podobné náhrady, příspěvky na sociální zabezpečení, cestovní výdaje a další výdaje konferenčních tlumočníků, kteří jsou najímáni Evropským parlamentem na schůze pořádané Evropským parlamentem pro jeho vlastní potřeby nebo pro potřeby jiných orgánů nebo institucí, pokud není možné zajistit nezbytné služby prostřednictvím stálých nebo dočasných tlumočníků Evropského parlamentu,

 výdaje na služby konferenčních agentur, techniků a administrátorů využívané pro výše zmíněné schůze, pokud není možné zajistit služby prostřednictvím úředníků, dočasných zaměstnanců nebo jiných pracovníků Evropského parlamentu,

 výdaje v souvislosti se službami poskytovanými Evropskému parlamentu tlumočníky, kteří jsou zaměstnanci jiných regionálních, národních a mezinárodních institucí,

 výdaje spojené s činnostmi souvisejícími s tlumočením, zejména v souvislosti s přípravou schůzí, školení a výběru tlumočníků.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 3 570 000 EUR.

Bod 1 4 0 4 — Stáže, granty a výměny úředníků

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

7 185 000

7 390 500

5 791 881,77

Poznámky

Předpisy pro dočasné přeložení úředníků Evropského parlamentu a dočasných zaměstnanců politických skupin k vnitrostátním správním orgánům, k jim podobným institucím a mezinárodním organizacím (rozhodnutí předsednictva ze dne 7. března 2005).

Předpisy pro přidělování národních odborníků k Evropskému parlamentu (rozhodnutí předsednictva ze dne 4. května 2009).

Vnitřní předpisy pro stáže a studijní pobyty na generálním sekretariátu Evropského parlamentu (rozhodnutí generálního tajemníka Evropského parlamentu ze dne 1. února 2013).

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

 odměn stážistů s ukončeným vzděláním (stipendií), včetně případných příspěvků na domácnost a ostatních příspěvků vyplácených stážistům,

 cestovních výdajů stážistů,

 dodatečných nákladů stážistů v pilotním programu stáží pro osoby se zdravotním postižením, které bezprostředně souvisejí s jejich zdravotním postižením, podle č. 24 odst. 9 (bývalý čl. 20 odst. 8) vnitřních předpisů pro stáže a studijní pobyty na generálním sekretariátu Evropského parlamentu. Ty zahrnují náklady na doplňkový příspěvek v souvislosti se zdravotním postižením (až do výše 50 % stipendia),

 nemocenského a úrazového pojištění pro stážisty,

 výdajů spojených s pořádáním informačních schůzek / školení pro stážisty (včetně výdajů na přijetí stážistů),

 výdajů spojených s výměnou zaměstnanců mezi Evropským parlamentem a sektorem veřejné správy v členských státech nebo v jiných zemích uvedených v předpisech,

 výdajů v souvislosti s přidělením národních odborníků k Evropskému parlamentu, včetně náhrad a příspěvků a cestovních výdajů,

 úrazového pojištění pro takto přidělené národní odborníky,

 náhrad a příspěvků při studijních pobytech,

 nákladů na pořádání vzdělávacích programů pro konferenční tlumočníky a překladatele, mimo jiné ve spolupráci s tlumočnickými školami a univerzitami poskytujícími vzdělání v oblasti překladu, a také na samotné školení a další vzdělávání tlumočníků a překladatelů, na nákup výukových materiálů a na náklady s tím spojené,

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Bod 1 4 0 6 — Pozorovatelé

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

p.m.

p.m.

 

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí úhrady výdajů na pozorovatele v souladu s článkem 13 (bývalý článek 11) jednacího řádu Evropského parlamentu.

Článek 1 4 2 — Externí překladatelské služby

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

8 890 000

10 000 000

4 261 873,58

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na překladatelské a písařské práce, na pomoc s kódováním a na technickou pomoc, kterou zajišťují externí dodavatelé.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 135 000 EUR.

Článek 1 4 4 — Předběžné prostředky

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

p.m.

p.m.

 

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie.

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí dopadu případných platových úprav schválených Radou v průběhu rozpočtového roku.

Jde o předběžně vyčleněné finanční prostředky, které mohou být použity pouze po převodu do příslušných okruhů v této kapitole.

Kapitola 1 6 — Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu

Článek 1 6 1 — Výdaje spojené se zaměstnanci

Bod 1 6 1 0 — Výdaje na nábor pracovníků

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

254 000

328 980

236 000,00

Poznámky

Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména články 27 až 31 a článek 33 a příloha III tohoto služebního řádu.

Rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady, Komise, Soudního dvora, Účetního dvora, Hospodářského a sociálního výboru, Výboru regionů a veřejného ochránce práv 2002/620/ES ze dne 25. července 2002 o zřízení Úřadu pro výběr personálu Evropských společenství (Úř. věst. L 197, 26.7.2002, s. 53) a rozhodnutí generálních tajemníků Evropského parlamentu, Rady a Komise, tajemníka Soudního dvora, generálních tajemníků Účetního dvora, Hospodářského a sociálního výboru, Výboru regionů a zástupce evropského veřejného ochránce práv 2002/621/ES ze dne 25. července 2002 o organizaci a způsobu práce Úřadu pro výběr personálu Evropských společenství (Úř. věst. L 197, 26.7.2002, s. 56).

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

 výdajů na pořádání výběrových řízení podle článku 3 rozhodnutí 2002/621/ES a na pokrytí cestovních výdajů a výdajů na pobyt pro uchazeče, kteří byli pozváni k pohovorům a na lékařské prohlídky,

 výdajů na pořádání výběrových řízení pro zaměstnance.

V případech řádně odůvodněných provozními potřebami a po konzultaci s Úřadem pro výběr personálu Evropských společenství lze tyto prostředky použít pro výběrová řízení, která pořádá orgán samostatně.

Bod 1 6 1 2 — Další odborné vzdělávání

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

6 400 000

5 200 000

4 835 590,94

Poznámky

Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména článek 24a tohoto služebního řádu.

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie.

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na vzdělávání s cílem zlepšovat dovednosti zaměstnanců a výkonnost a produktivitu orgánu, např. formou jazykových kurzů s výukou úředních pracovních jazyků.

Článek 1 6 3 — Aktivity týkající se zaměstnanců orgánu

Bod 1 6 3 0 — Sociální péče

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

784 000

764 000

517 180,69

Poznámky

Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména článek 1d, čl. 9 odst. 3 třetí pododstavec a článek 76 tohoto služebního řádu.

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

 v rámci politiky pomoci zdravotně postiženým u následujících kategorií zdravotně postižených osob:

 úředníků a dočasných zaměstnanců v činné službě,

 manželů/manželek úředníků a dočasných zaměstnanců v činné službě,

 všech vyživovaných dětí ve smyslu služebního řádu úředníků Evropské unie,

úhrady výdajů (jiných než na lékařskou péči) uznaných za nezbytné a souvisejících s postižením, které jsou řádně doloženy a nejsou hrazeny ze společného systému zdravotního pojištění, a to v závislosti na možnostech rozpočtu a byly-li vyčerpány veškeré nároky na vnitrostátní úrovni v zemi pobytu nebo v zemi původu,

 plateb v případě úředníků a ostatních zaměstnanců, kteří se nacházejí ve velmi obtížné situaci,

 poskytování dotací pro výbor zaměstnanců a pokrytí mimořádných výdajů oddělení sociální péče. Příspěvky nebo úhrada nákladů účastníkům sociálních aktivit ze strany výboru zaměstnanců budou zaměřeny na financování aktivit, které mají společenský, kulturní nebo jazykový rozměr, nebudou však obsahovat dotace pro jednotlivé zaměstnance nebo domácnosti,

 dalších akcí společenského charakteru na institucionální nebo interinstitucionální úrovni, které mají za cíl integrovat úředníky a ostatní zaměstnance,

 financování specifických opatření přiměřených úprav pro úředníky a ostatní zaměstnance se zdravotním postižením a stážisty se zdravotním postižením na základě článku 1d služebního řádu, zejména zajištění osobní asistence na pracovišti nebo při služebních cestách.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 000 EUR.

Bod 1 6 3 1 — Mobilita

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

754 000

754 000

702 914,74

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů spojených s plánem mobility v různých pracovních místech.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Bod 1 6 3 2 — Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

238 000

255 000

248 522,25

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na podporu a finanční zajištění projektů, jejichž cílem je podpořit společenské styky mezi zaměstnanci z různých zemí, např. formou dotací zaměstnaneckým klubům, sportovním sdružením, kulturním spolkům atd., a na pokrytí příspěvku na výdaje na stálé centrum pro využití volného času (kulturní a sportovní aktivity, koníčky, restaurace).

Pokrývají rovněž finanční podporu interinstitucionálních společenských aktivit.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 600 000 EUR.

Článek 1 6 5 — Činnosti týkající se osob pracujících v orgánu

Bod 1 6 5 0 — Lékařská služba

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

1 100 000

1 100 000

1 172 537,01

Poznámky

Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména článek 59 a článek 8 přílohy II tohoto služebního řádu.

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí provozních nákladů na lékařskou službu ve třech pracovních místech Parlamentu, mimo jiné k nákupu materiálu a léčivých přípravků apod., na pokrytí výdajů spojených s preventivními lékařskými prohlídkami, provozních výdajů výboru pro otázky invalidity a výdajů na služby externích lékařů-specialistů, které považují zdravotní úředníci za nezbytné.

Dále jsou určeny na pokrytí výdajů na nákup určitých pracovních nástrojů, které jsou z lékařských důvodů považovány za nezbytné, a také na služby vyššího a středního zdravotnického personálu poskytované na základě smluv o poskytování služeb nebo o krátkodobém zastupování.

Bod 1 6 5 2 — Běžné provozní výdaje na restaurace a jídelny

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

1 365 000

3 500 000

4 050 000,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí správních a provozních nákladů restaurací a jídelen.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 1 000 000 EUR.

Bod 1 6 5 4 — Zařízení péče o děti

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

6 427 500

6 212 500

4 006 644,97

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí příspěvku Evropského parlamentu na výdaje střediska péče o děti předškolního věku a externích jeslí, s nimiž Parlament uzavřel dohodu.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 4 762 000 EUR.

Bod 1 6 5 5 — Příspěvek Evropského parlamentu na akreditované Evropské školy (typu 2)

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

200 000

200 000

 

Poznámky

Provádění rozhodnutí Komise C(2013)4886 ze dne 1. srpna 2013 (Úř. věst. C 222, 2.8.2013, s.8).

Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí příspěvku Evropského parlamentu na Evropské školy typu 2, které jsou akreditovány Nejvyšší radou Evropských škol a nebo na úhradu příspěvku Evropského parlamentu na Evropské školy typu 2 akreditované Nejvyšší radou Evropských škol, který hradí jeho jménem Komise, v souladu s dohodou o poskytování služeb uzavřenou s Komisí. Pokrývají náklady související s dětmi statutárních zaměstnanců Evropského parlamentu zapsaných do těchto škol.

Hlava 2 — Budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje

Poznámky

Vzhledem k tomu, že pojišťovny vypověděly smlouvy o pojištění proti rizikům, riziko průmyslových konfliktů a teroristických útoků, kterému jsou vystaveny budovy Evropského parlamentu, je třeba pokrýt z prostředků souhrnného rozpočtu Evropské unie.

Finanční prostředky v této hlavě tudíž pokrývají veškeré výdaje spojené se škodami způsobenými průmyslovými konflikty a teroristickými útoky.

Kapitola 2 0 — Budovy a náklady s nimi spojené

Článek 2 0 0 — Budovy

Bod 2 0 0 0 — Nájemné

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

33 058 000

28 782 000

29 109 302,26

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nájemného v budovách nebo částech budov, které Evropský parlament využívá.

Pokrývají také daň z nemovitosti. Nájemné se vypočítává za 12 měsíců na základě existujících nebo připravovaných pronájmů, přičemž se běžně ponechává prostor pro zohlednění životních nákladů nebo stavebních nákladů.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 1 500 000 EUR.

Finanční příspěvky členských států, jejich veřejných agentur nebo subjektů ve formě financování nebo náhrady nákladů a souvisejících poplatků týkajících se nákupu nebo využívání půdy či budov a také poplatků v souvislosti s budovami a zařízeními dané instituce se považují za vnější účelově vázané příjmy ve smyslu čl. 21 odst. 2 finančního nařízení.

Bod 2 0 0 1 — Roční splátky

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

p.m.

6 590 000

76 914 000,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí ročních splátek za budovy nebo části budov na základě platných nebo připravovaných smluv o odkoupení na splátky.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 50 000 EUR.

Finanční příspěvky členských států, jejich veřejných agentur nebo subjektů ve formě financování nebo náhrady nákladů a souvisejících poplatků týkajících se nákupu nebo využívání půdy či budov a také poplatků v souvislosti s budovami a zařízeními dané instituce se považují za vnější účelově vázané příjmy ve smyslu čl. 21 odst. 2 finančního nařízení.

Bod 2 0 0 3 — Nabývání nemovitostí

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

p.m.

p.m.

 

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na nákup nemovitostí. Dotace na pozemky a jejich rozvoj budou poskytovány v souladu s ustanoveními finančního nařízení.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 1 000 000 EUR.

Finanční příspěvky členských států, jejich veřejných agentur nebo subjektů ve formě financování nebo náhrady nákladů a souvisejících poplatků týkajících se nákupu nebo využívání půdy či budov a také poplatků v souvislosti s budovami a zařízeními dané instituce se považují za vnější účelově vázané příjmy ve smyslu čl. 21 odst. 2 finančního nařízení.

Bod 2 0 0 5 — Výstavba budov

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

15 770 000

18 560 000

29 037 044,51

Poznámky

Tento bod je určen k případnému zapsání prostředků na výstavbu budov (práce, honoráře za studie a veškeré související náklady).

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Finanční příspěvky členských států, jejich veřejných agentur nebo subjektů ve formě financování nebo náhrady nákladů a souvisejících poplatků týkajících se nákupu nebo využívání půdy či budov a také poplatků v souvislosti s budovami a zařízeními dané instituce se považují za vnější účelově vázané příjmy ve smyslu čl. 21 odst. 2 finančního nařízení.

Bod 2 0 0 7 — Zařízení prostor

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

57 940 000

45 471 000

23 517 399,72

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí úhrady prací spojených se zařízením prostor, včetně dalších výdajů spojených s těmito pracemi, zejména honorářů architektům a inženýrům atd.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 600 000 EUR.

Finanční příspěvky členských států, jejich veřejných agentur nebo subjektů ve formě financování nebo náhrady nákladů a souvisejících poplatků týkajících se nákupu nebo využívání půdy či budov a také poplatků v souvislosti s budovami a zařízeními dané instituce se považují za vnější účelově vázané příjmy ve smyslu čl. 21 odst. 2 finančního nařízení.

Bod 2 0 0 8 — Specifická správa nemovitostí

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

5 256 000

5 561 000

4 060 467,21

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů na správu budov, které nejsou specificky uvedeny v jiných článcích této kapitoly, zejména na:

 nakládání s odpady,

 povinné kontroly, kontroly kvality, odborné posudky, audity, informovanost o právních předpisech apod.,

 technickou knihovnu,

 pomoc se správou (Building Helpdesk),

 správu plánů budov a nosičů dat,

 ostatní výdaje.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 50 000 EUR.

Článek 2 0 2 — Výdaje na budovy

Bod 2 0 2 2 — Údržba, obsluha a úklid budov

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

62 944 000

62 400 000

54 930 847,78

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů na údržbu, obsluhu a úklid budov (vnitřních prostor a technických zařízení) využívaných Evropským parlamentem, které má v pronájmu nebo ve vlastnictví, a to základě stávajících smluv.

Před prodloužením nebo uzavřením smluv bude orgán konzultovat s ostatními orgány smluvní podmínky, které tyto orgány získaly (ceny, zvolená měna, zohlednění životních nákladů, trvání smlouvy, jiná ustanovení), s ohledem na článek 104 finančního nařízení.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 200 000 EUR.

Bod 2 0 2 4 — Energetická spotřeba

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

20 160 000

21 690 000

17 034 803,69

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny zejména na pokrytí nákladů na vodu, plyn, elektřinu a topení.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 000 EUR.

Bod 2 0 2 6 — Bezpečnost a ostraha budov

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

16 760 000

20 211 500

25 890 784,21

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny zejména na pokrytí výdajů na hlídání a ostrahu budov využívaných Evropským parlamentem v jeho třech obvyklých pracovních místech, v jeho informačních kancelářích v Unii a v jeho kancelářích ve třetích zemích.

Před prodloužením nebo uzavřením smluv bude orgán konzultovat s ostatními orgány smluvní podmínky, které tyto orgány získaly (ceny, zvolená měna, zohlednění životních nákladů, trvání smlouvy, jiná ustanovení), s ohledem na článek 104 finančního nařízení.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 120 000 EUR.

Bod 2 0 2 8 — Pojištění

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

680 000

976 000

760 527,53

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí plateb souvisejících s pojistkami.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 50 000 EUR.

Kapitola 2 1 — Výpočetní technika, zařízení a nábytek

Poznámky

V oblasti veřejných zakázek bude orgán konzultovat s ostatními orgány smluvní podmínky, které tyto orgány získaly.

Článek 2 1 0 — Výpočetní technika a telekomunikace

Bod 2 1 0 0 — Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti související s řádným fungováním

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

25 310 000

28 560 000

21 066 292,36

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na nákup, pronájem, servis a údržbu zařízení a softwaru a také výdajů na asistenci servisních a poradenských firem v souvislosti s pravidelnými činnostmi nezbytnými pro řádné fungování informačních a telekomunikačních systémů Evropského parlamentu. Tyto výdaje se týkají zejména systémů ve výpočetním a telekomunikačním centru, počítačů na úrovni oddělení a správy sítě.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 140 000 EUR.

Bod 2 1 0 1 — Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti související s infrastrukturou

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

19 029 000

18 404 000

21 890 682,48

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na nákup, pronájem, servis a údržbu zařízení a softwaru a také výdajů na asistenci servisních a poradenských firem v souvislosti s pravidelnými činnostmi v oblasti správy a údržby infrastruktury související s informačními a telekomunikačními systémy Evropského parlamentu. Tyto výdaje se týkají zejména infrastruktury v oblasti sítí, kabelů, telekomunikací, individuálního vybavení a hlasovacích zařízení.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 291 000 EUR.

Bod 2 1 0 2 — Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti související s s obecnou podporou poskytovanou uživatelům

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

13 910 000

13 202 500

11 763 534,15

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na nákup, pronájem, servis a údržbu zařízení a softwaru a také výdajů na asistenci servisních a poradenských firem v souvislosti s pravidelnými činnostmi v oblasti obecné pomoci a podpory poskytované uživatelům ohledně informačních a telekomunikačních systémů Parlamentu. Tyto výdaje se týkají zejména podpůrných služeb pro poslance a pro administrativní a legislativní aplikace.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Bod 2 1 0 3 — Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti v oblasti správy aplikací IKT

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

18 920 365

18 380 809

16 841 575,41

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na nákup, pronájem, servis a údržbu zařízení a softwaru a související práce, jakož i výdajů na asistenci servisních a poradenských firem v rámci pravidelných činností souvisejících se správou aplikací IKT Parlamentu. Tyto výdaje se týkají zejména aplikací pro poslance, pro komunikaci a také administrativních a legislativních aplikací.

Jsou také určeny na pokrytí výdajů na nástroje IKT financované společně v rámci interinstitucionální spolupráce v oblasti jazyků, a to na základě rozhodnutí Interinstitucionálního výboru pro překlady a tlumočení.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 32 000 EUR.

Bod 2 1 0 4 — Výpočetní technika a telekomunikace — investice do infrastruktury

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

21 824 135

21 173 000

19 352 736,86

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na nákup zařízení a softwaru a také výdajů na asistenci servisních a poradenských firem v souvislosti s investicemi do infrastruktury Evropského parlamentu v oblasti výpočetní techniky a telekomunikací. Tyto investice se týkají zejména systémů ve výpočetním a telekomunikačním centru, sítí, kabelů a také systémů pro videokonference.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 30 000 EUR.

Bod 2 1 0 5 — Výpočetní technika a telekomunikace — investice do projektů

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

24 324 750

15 454 750

12 213 961,44

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na nákup zařízení a softwaru a také výdajů na asistenci servisních a poradenských firem v souvislosti s investicemi do stávajících nebo nových projektů IKT. Tyto investice se týkají zejména aplikací pro poslance, aplikací v legislativní, administrativní a finanční oblasti a také aplikací souvisejících se správou IKT.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 2 000 EUR.

Článek 2 1 2 — Nábytek

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

7 018 500

3 007 000

3 168 096,49

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákupu, pronájmu, údržby a opravy nábytku, včetně nákupu kancelářského ergonomického nábytku, na výměnu opotřebovaného a zničeného nábytku a kancelářských strojů. Jsou také určeny na pokrytí různých výdajů souvisejících se správou movitého majetku Evropského parlamentu.

Pokud jde o umělecká díla, jsou tyto prostředky určeny na pokrytí jak nákladů na získání a nákup specifických předmětů, tak běžných výdajů s nimi spojených, např. na znalecké posudky, konzervaci, zarámování, restaurování, čištění, pojištění a jednorázové náklady na přepravu.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Článek 2 1 4 — Technické zařízení a instalace

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

30 868 100

24 159 090

19 365 043,88

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákupu, pronájmu, údržby, opravy a správy technického zařízení a instalací, a zejména na:

 různé doplňkové pevné a přenosné technické instalace a zařízení určené pro publikační a zabezpečovací činnost (včetně IT softwaru) pro jídelny a budovy atd.,

 obnovu zařízení, zejména tiskáren, telefonních služeb, jídelen, obchodů pro zaměstnance, bezpečnostních zařízení, konferenční techniky, audiovizuální techniky atd.,

 zvláštní zařízení (elektronická, počítačová a elektrická) a externí služby s nimi spojené,

 instalaci dvou dalších telefonních linek v kancelářích poslanců na základě žádosti.

Tyto prostředky rovněž pokrývají náklady na reklamu v souvislosti s odprodejem a odepsáním položek inventáře a nákladů na technickou asistenci (konzultace) u záležitostí, u nichž je nezbytné využít externí odborné poradenství.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 135 000 EUR.

Článek 2 1 6 — Přeprava poslanců, jiných osob a věcí

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

6 682 000

6 989 000

4 961 174,18

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákupu, údržby, používání a opravy vozidel (vozového parku a jízdních kol) a na pronájem osobních vozů, vozů taxislužby, autobusů a nákladních automobilů, a to s řidičem či bez něj, včetně příslušných pojištění a ostatních správních výdajů. Při nahrazování vozidel, jejich nákupu či pronájmu bude dána přednost vozidlům používajícím nejméně znečišťující technologie, např. hybridním automobilům.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 000 EUR.

Kapitola 2 3 — Běžné správní výdaje

Poznámky

V oblasti veřejných zakázek bude orgán konzultovat s ostatními orgány smluvní podmínky, které tyto orgány získaly.

Článek 2 3 0 — Kancelářské potřeby

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

1 756 000

2 263 000

1 463 016,51

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na nákup papíru, obálek, kancelářských potřeb, potřeb pro tiskárny a rozmnožovny atd. a souvisejících správních nákladů.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 2 500 EUR.

Článek 2 3 1 — Poplatky za finanční služby

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

40 000

40 000

19 598,46

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí bankovních poplatků (provize, přirážky a různé poplatky) a ostatních poplatků za finanční služby, včetně vedlejších nákladů spojených s financováním budov.

Článek 2 3 2 — Soudní výdaje a náhrady škody

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

1 110 000

1 035 000

842 916,34

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

 nákladů soudního řízení, jejichž zaplacení uložil Evropského parlamentu Soudní dvůr, Tribunál, Soud pro veřejnou službu a také vnitrostátní soudy,

 nákladů na služby externích právníků zastupujících Evropský parlament u Soudního dvora Evropské unie a u vnitrostátních soudů a nákladů na služby právních poradců nebo odborníků,

 nákladů na právního zástupce v rámci disciplinárních a jim podobných řízení,

 výdajů souvisejících s náhradami škody a úroky,

 náhrad dohodnutých v rámci smírného narovnání podle článků 91 a 92 (bývalých článků 69 a 70) jednacího řádu Soudu pro veřejnou službu.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Článek 2 3 6 — Poštovné a doručné

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

303 000

355 000

297 523,89

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na poštovné, na zpracování a doručení zásilek vnitrostátními poštovními službami nebo soukromými doručovacími službami.

Tyto prostředky jsou rovněž určeny na pokrytí poskytování služeb v oblasti pošty.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 25 000 EUR.

Článek 2 3 7 — Stěhování

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

1 440 000

1 160 000

1 512 597,25

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů na stěhovací a manipulační práci vykonávanou stěhovacími firmami nebo dočasnými zaměstnanci, které zajišťují externí subjekty.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Článek 2 3 8 — Ostatní správní výdaje

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

1 013 750

946 000

688 938,55

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

 pojištění, které není konkrétně uvedeno v jiném bodě,

 nákupu stejnokrojů pro službu v prostorách Parlamentu, řidiče, recepční, skladníky, zaměstnance stěhovací služby, pro zaměstnance v oddělení pro návštěvy a semináře, v oddělení Parlamentarium, zaměstnance lékařské a bezpečnostní služby a oddělení pro údržbu budov a péče o tyto stejnokroje a různé technické služby,

 různých provozních a správních výdajů, nákupů zboží nebo služeb, které nejsou konkrétně uvedeny v jiné položce,

 různých nákupů v souvislosti s činnostmi v rámci systému pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) (propagační kampaň atd.).

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Článek 2 3 9 — Činnosti v rámci EMAS, včetně jejich propagace, a kompenzace emisí uhlíku v Evropském parlamentu

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

250 000

250 000

 

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na činnosti v rámci EMAS, které mají za cíl zlepšit výsledky Parlamentu v oblasti ochrany životního prostředí, včetně propagace těchto činností, a na systém kompenzace emisí uhlíku v Evropském parlamentu.

Hlava 3 — Výdaje související s obecnými činnostmi orgánu

Kapitola 3 0 — Schůze a konference

Článek 3 0 0 — Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

27 700 000

28 748 281

22 818 505,73

Poznámky

Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména článek 71 tohoto služebního řádu a články 11, 12 a 13 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů spojených s cestami zaměstnanců orgánu, přidělených národních odborníků, stážistů a zaměstnanců ostatních evropských orgánů či mezinárodních institucí pozvaných Parlamentem mezi místem výkonu práce a jedním ze tří pracovních míst Evropského parlamentu (Brusel, Lucemburk a Štrasburk) a se služebními cestami do jiných míst než do tří pracovních míst. Těmito výdaji jsou výdaje na dopravu, denní příspěvky, výdaje na ubytování a náhrady za ztrátu času. Pokrývají rovněž vedlejší výdaje, mj. výdaje v případě zrušení jízdenek/letenek a rezervací ubytování, výdaje spojené se systémem elektronické fakturace, výdaje na pojištění při služební cestě.

Tyto prostředky jsou rovněž určeny na pokrytí výdajů na případné kompenzace emisí uhlíku v souvislosti se služebními a jinými cestami zaměstnanců.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 240 000 EUR.

Článek 3 0 2 — Výdaje na recepce a reprezentaci

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

1 388 000

1 392 690

816 097,91

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

 výdajů spojených s povinnostmi orgánu v souvislosti s reprezentací, včetně recepcí v rámci činnosti oddělení orgánu pro Vědecké posuzování technologických možností (STOA) a reprezentace členů orgánu,

 výdajů předsedy na reprezentaci při jeho cestách mimo pracovní místa,

 výdajů na reprezentaci a příspěvku na administrativní výdaje kanceláře předsedy Parlamentu,

 výdajů sekretariátu na recepce a na reprezentaci, včetně nákupu reprezentačních předmětů a na vyznamenání pro úředníky, kteří dosáhli patnácti nebo dvaceti pěti let služby,

 různých výdajů protokolu, jako např. vlajky, stojany, pozvánky, tisk menu atd.,

 cestovních výdajů a výdajů na pobyt VIP návštěv v Parlamentu,

 nákladů na víza pro poslance a zaměstnance Evropského parlamentu při služebních cestách,

 výdajů na recepce a reprezentaci a dalších specifických výdajů poslanců, kteří v Evropském parlamentu vykonávají oficiální funkci.

Článek 3 0 4 — Různé výdaje na schůze

Bod 3 0 4 0 — Různé výdaje na interní schůze

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

1 400 000

1 400 000

2 246 000,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů na nákup nápojů, občerstvení a příležitostných lehkých jídel podávaných při schůzích, které orgán pořádá, a rovněž na správu těchto služeb.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Bod 3 0 4 2 — Schůze, kongresy a konference

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

1 465 000

1 435 000

440 674,05

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny zejména na pokrytí:

 výdajů spojených s pořádáním schůzí mimo pracovní místa (výbory nebo jejich delegace, politické skupiny), včetně výdajů na reprezentaci, bude-li to zapotřebí,

 příspěvků v mezinárodních organizacích, kterých je Evropský parlament nebo některý z jeho orgánů členem (Meziparlamentní unie, Sdružení generálních tajemníků parlamentů, Skupina 12+ v rámci Meziparlamentní unie).

 úhrad podílu Parlamentu na nákladech na vydání průkazů ke vstupu EU (za zařízení, zaměstnance a materiál) vyplácených Komisi na základě smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi Evropským parlamentem a Komisí, v souladu s Protokolem o výsadách a imunitách Evropské unie (článek 6), s článkem 23 služebního řádu úředníků Evropské unie, s články 11 a 81 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie a s nařízením Rady (EU) č. 1417/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví vzor průkazu vydávaného Evropskou unií (Úř. věst. L 353, 28.12.2013, s. 26).

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 20 000 EUR.

Bod 3 0 4 3 — Různé výdaje na pořádání parlamentních shromáždění, meziparlamentních delegací a jiných delegací

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

1 100 000

1 200 000

256 302,28

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny zejména na pokrytí výdajů – kromě těch, které jsou hrazeny z kapitoly 1 0 a článku 3 0 0 – spojených s pořádáním schůzí:

 delegace do Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU, Parlamentního shromáždění EUROLAT, Parlamentního shromáždění Euronest a jejich orgánů,

 Parlamentního shromáždění Unie pro Středomoří (EMPA), jeho výborů a předsednictva; tyto výdaje zahrnují příspěvek Evropského parlamentu na rozpočet samostatného sekretariátu EMPA nebo na přímé hrazení nákladů představujících podíl Evropského parlamentu na rozpočtu EMPA,

 meziparlamentních delegací, delegací ad hoc, smíšených parlamentních výborů, parlamentních výborů pro spolupráci a parlamentních delegací při WTO a Parlamentní konference o WTO a jejího řídícího výboru.

Bod 3 0 4 9 — Náklady na služby cestovní kanceláře

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

2 040 000

2 000 000

1 985 000,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí správních nákladů cestovní kanceláře, která je s Evropským parlamentem ve smluvním vztahu.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 50 000 EUR.

Kapitola 3 2 — Odborné poradenství a informace: získávání, archivace, tvorba a šíření dokumentů

Článek 3 2 0 — Získávání odborného poradenství

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

9 309 500

8 957 000

4 963 870,79

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

 nákladů na studijní a výzkumné činnosti, které jsou smluvně zadány kvalifikovaným odborníkům a výzkumným ústavům (pracovní semináře, kulaté stoly, odborné panelové diskuse a konference) které se pořádají pro orgány Evropského parlamentu parlamentní výbory a správu,

 cestovních výdajů, výdajů na pobyt a vedlejších výdajů odborníků a dalších osob, včetně předkladatelů petic určených Evropskému parlamentu, kteří jsou přizváni k účasti na schůzích výborů, delegací a studijních a pracovních skupin a také na workshopech,

 nákladů na šíření produktů interního nebo externího parlamentního výzkumu a dalších relevantních produktů, aby je mohl využívat orgán a veřejnost (zejména jejich publikací na internetu, vedením interních databází, vydáváním brožur a publikací),

 výdajů na přizvání externích pracovníků k účasti na práci orgánů, jako je disciplinární komise nebo zvláštní komise pro finanční nesrovnalosti.

Článek 3 2 1 — Získávání odborného poradenství pro služby parlamentního výzkumu, knihovnu a archiv

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

8 829 000

9 107 200

5 876 203,82

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43) a rozhodnutí předsednictva ze dne 28. listopadu 2001 o pravidlech, pro přístup veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu ve znění ze dne 22. června 2011 (Úř. věst. C 216, 22.7.2011, s.19).

Rozhodnutí předsednictva ze dne 16. prosince 2002 týkající se zvýšení informovanosti a průhlednosti archivů Evropského parlamentu.

Rozhodnutí předsednictva ze dne 10. března 2014 o postupech pro nabývání soukromých archívů poslanců a bývalých poslanců Evropského parlamentu.

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na činnosti GŘ EPRS, zejména na:

 získávání specializovaného odborného poradenství a podpory výzkumným činnostem Evropského parlamentu (včetně článků, studií, workshopů, seminářů, kulatých stolů, odborných panelových diskusí a konferencí), které lze v případě potřeby provádět v partnerské spolupráci s jinými orgány, mezinárodními organizacemi, výzkumnými útvary a knihovnami vnitrostátních parlamentů, s reflexními skupinami, výzkumnými institucemi a dalšími kvalifikovanými odborníky,

 získávání specializovaného odborného poradenství v oblastech posuzování dopadu, hodnocení ex-ante a ex-post, evropské přidané hodnoty a vědeckého posuzování technologických možností (STOA),

 nákup nebo pronájem knih, odborných periodik, časopisů, databází, zpráv tiskových agentur a veškerých dalších informačních zdrojů určených pro knihovnu v různých formátech, včetně nákladů na ochranu autorských práv, na systém managementu kvality, na vazačské a konzervační práce a k tomu potřebná zařízení a na další s tím související služby,

 náklady na externí archivační služby (organizace, výběr, popis, přenos na různé nosiče a digitalizace, získávání primárních archivních zdrojů),

 pořizování, rozvíjení, instalaci, využívání a údržbu speciální knihovnické a archivační dokumentace a speciálních zařízení pro mediatéku, včetně elektrických, elektronických a počítačových zařízení nebo systémů a vazačských a konzervačních zařízení,

 náklady na šíření výstupů interního parlamentního výzkumu ku prospěchu orgánu i veřejnosti (zejména ve formě publikací na internetu, interních databází, brožur a tištěných publikací),

 cestovní výdaje, výdaje na pobyt a další výdaje odborníků a autorů vědeckých prací pozvaných k účasti na prezentacích, seminářích, workshopech nebo jiných činnostech tohoto typu organizovaných GŘ EPRS,

 účast orgánu pro vědecké posuzování technologických možností (STOA) na činnostech evropských a mezinárodních vědeckých institucí,

 povinnosti Evropského parlamentu na základě mezinárodních nebo interinstitucionálních dohod o spolupráci, včetně příspěvku Evropského parlamentu na finanční náklady spojené se správou historických archivů Unie (nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 354/83 ze dne 1. února 1983 o otevření historických archivů EHS a Evropského společenství pro atomovou energii veřejnosti ve znění pozdějších změn).

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 20 000 EUR.

Článek 3 2 2 — Výdaje na dokumentaci

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

2 217 000

2 308 000

2 464 212,10

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

 předplatného novin a časopisů a předplatného zpravodajství tiskových kanceláří, jejich publikací a on-line služeb, poplatků za autorská práva k reprodukci a šíření výše uvedených materiálů v tištěné nebo elektronické formě a na uzavírání smluv o poskytování služeb na přehledy tisku a výstřižkovou službu,

 předplatného nebo smluv o poskytování služeb na dodávání souhrnných přehledů a rozborů obsahu časopisů nebo na uchovávání článků z takových časopisů na optických médiích,

 nákladů na používání externích dokumentačních a statistických databází (s výjimkou výdajů na počítačový hardware a telekomunikační poplatky),

 nákladů na nákup nových slovníků nebo obnovení stávajícího fondu slovníků, glosářů na veškerých médiích, také pro nová jazyková oddělení, a dalších materiálů určených pro jazykové služby a pro oddělení kvality legislativy.

Článek 3 2 3 — Podpora demokracie a posilování parlamentních kapacit parlamentů třetích zemí

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

1 100 000

1 340 000

512 925,74

Poznámky

Rozhodnutí předsednictva ze dne 12. prosince 2012 o zřízení ředitelství pro podporu demokracie na generálním ředitelství EXPO.

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

 výdajů na programy výměny informací a spolupráce mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty zemí připravujících se na přistoupení, zejména zemí západního Balkánu a Turecka;

 výdajů určených na podporu vztahů mezi Evropským parlamentem a demokraticky zvolenými vnitrostátními parlamenty z třetích zemí (kromě zemí uvedených v předchozí odrážce) a také s příslušnými regionálními parlamentními organizacemi. Příslušné činnosti mají zejména za cíl posílit parlamentní kapacity v nových a právě se rodících demokraciích zejména v evropském sousedství (na jihu a na východě);

 výdajů na prosazování činností na podporu zprostředkovatelství a programů pro mladé politické lídry z Evropské unie a ze zemí v evropském sousedství;

 výdajů vynakládaných na organizaci Sacharovovy ceny (zejména finanční odměna spojená s cenou, cestovní náklady a náklady na přijetí laureáta nebo laureátů, náklady na fungování sítě nositelů Sacharovovy ceny a na pracovní cesty členů sítě) a na činnosti na podporu lidských práv.

Tyto činnosti zahrnují informační návštěvy v Evropském parlamentu v Bruselu, v Lucemburku nebo ve Štrasburku a tyto prostředky jsou určeny k plnému nebo částečnému pokrytí výdajů účastníků programu, zejména jejich cestovních výdajů, ubytování a denních příspěvků.

Článek 3 2 4 — Tvorba a šíření dokumentů

Bod 3 2 4 0 — Úřední věstník

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

4 373 000

4 244 000

4 202 107,46

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí podílu orgánu na výdajích Úřadu pro publikace týkajících se uveřejňování a šíření a také souvisejících nákladů, pokud jde o texty, které mají být uveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie.

Bod 3 2 4 1 — Elektronické a tradiční (tištěné) publikace

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

3 771 000

3 705 000

3 496 946,08

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

 veškerých nákladů na elektronickou publikaci (na intranetových stránkách) a na tradiční tištěné publikace (různé dokumenty a tiskoviny zadávané externím dodavatelům), včetně jejich distribuce,

 aktualizace a vývojové údržby a opravných prací u redakčních systémů.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 6 000 EUR.

Bod 3 2 4 2 — Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

16 662 000

16 501 034

19 651 446,69

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na informační publikace, včetně elektronických publikací, na informační činnosti, na vztahy s veřejností a na účast na veřejných akcích, obchodních veletrzích a výstavách konaných v členských státech a v kandidátských zemích a v zemích, v nichž má Evropský parlament styčný úřad, včetně aktualizace evropského legislativního přehledu (OEIL), a na vývoj nástrojů nebo prostředků s cílem zvýšit nebo usnadnit jeho přístupnost veřejnosti na mobilních zařízeních.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Bod 3 2 4 3 — Parlamentarium — návštěvnické centrum Evropského parlamentu

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

6 030 000

4 150 000

4 748 380,08

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny k financování Parlamentaria – návštěvnického centra Evropského parlamentu v Bruselu – a také instalací, výstav a materiálů uzpůsobených nebo reprodukovaných tak, aby je bylo možno samostatně použít mimo Brusel.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 9 300 EUR.

Bod 3 2 4 4 — Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

30 723 500

31 739 039

27 249 058,55

Poznámky

Rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2002 ve znění ze dne 26. února 2013.

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí finančních příspěvků poskytovaných skupinovým návštěvám a jejich doprovodu a nákladů na zajištění infrastruktury, dále na financování stáží pro osoby významné pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí a na pokrytí provozních nákladů programů Euroscola, EuroMed-Scola a Euronest-Scola. Programy EuroMed-Scola a Euronest-Scola se konají každoročně střídavě v prostorách Evropského parlamentu ve Štrasburku nebo v Bruselu, s výjimkou roku, v němž se konají volby do Evropského parlamentu.

Tyto prostředky budou každoročně zvyšovány s použitím deflátoru zohledňujícího aktuální změny HND a cen.

Každý poslanec Evropského parlamentu má právo pozvat každý kalendářní rok maximálně pět skupin celkem o 110 návštěvnících.

Zahrnuta je odpovídající částka pro návštěvníky se zdravotním postižením.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 000 EUR.

Bod 3 2 4 5 — Pořádání seminářů, odborných konferencí a kulturních akcí

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

5 262 000

5 077 120

5 610 918,40

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

 výdajů nebo finančních příspěvků spojených s pořádáním národních a mezinárodních odborných konferencí a seminářů pro osoby významné pro utváření veřejného mínění z členských států, z kandidátských zemí a ze zemí, v nichž má Evropský parlament styčný úřad, na pokrytí nákladů na pořádání parlamentních konferencí a seminářů a k financování kulturních projektů evropského zájmu, např. Ceny LUX Evropského parlamentu za evropskou filmovou tvorbu,

 výdajů na zvláštní akce při plenárních zasedáních ve Štrasburku a v Bruselu podle ročního programu přijatého předsednictvem,

 opatření a nástrojů podporujících mnohojazyčnost, jako jsou např. semináře a konference, schůzky s poskytovateli odborné přípravy pro tlumočníky nebo překladatele, opatření a akce ke zvýšení informovanosti o mnohojazyčnosti a k propagaci povolání tlumočníka nebo překladatele, včetně programu dotací pro univerzity, školy a jiné organizace zabývající se studiem tlumočení nebo překladatelství, řešení podporující elektronickou komunikaci a účast na podobných akcích a opatřeních pořádaných společně s jinými útvary v rámci interinstitucionální a mezinárodní spolupráce.

Z těchto prostředků se rovněž hradí výdaje na organizaci těchto činností, včetně využívání služeb zajišťujících pohoštění a nákladů na ně a také nákladů spojených s přizváním novinářů na tyto činnosti.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 25 000 EUR.

Bod 3 2 4 6 — Parlamentní televizní kanál (Web TV)

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

5 000 000

5 000 000

4 994 665,86

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny k financování nákladů spojených s produkcí a hostingem ze strany Evropského parlamentu (EuroparlTV), s klipy na internet a audiovizuálním materiálem určeným k šíření, v souladu s komunikační strategií Evropského parlamentu.

Bod 3 2 4 7 — Dům evropských dějin

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

6 500 000

10 000 000

9 571 045,83

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny k financování činnosti Domu evropských dějin: na zvláštní stavební úpravy vnitřních prostor, akvizici sbírek, pořádání výstav a provozní náklady, včetně nákladů na nákup knih, časopisů a jiných publikací souvisejících s činností Domu evropských dějin.

Jsou také určeny na pokrytí nákladů na studijní a výzkumné činnosti, které jsou smluvně zadány kvalifikovaným odborníkům a výzkumným ústavům (workshopy, kulaté stoly, odborné panelové diskuse a konference) a které se provádějí pro Dům evropských dějin.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 000 EUR.

Bod 3 2 4 8 — Výdaje na audiovizuální informační materiály

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

14 506 000

12 608 000

15 484 852,11

Poznámky

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2002 o pokynech pro rozpočtový proces pro rok 2003 (Úř. věst. C 47 E, 27.2.2003, s. 72).

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. května 2002 o odhadu příjmů a výdajů Parlamentu pro rozpočtový rok 2003 (Úř. věst. C 180 E, 31.7.2003, s. 150).

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. května 2003 o odhadu příjmů a výdajů Parlamentu pro rozpočtový rok 2004 (Úř. věst. C 67 E, 17.3.2004, s. 179).

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

 provozního rozpočtu audiovizuálního oddělení (včetně služeb pod jeho vlastní kontrolou a externí pomoci, jako jsou technické služby pro rozhlasové a televizní stanice, zajištění, výroba a koprodukce audiovizuálních pořadů, pronájem kabeláže, přenos televizních a rozhlasových programů a další opatření potřebná k zajištění spolupráce mezi Parlamentem a subjekty zajišťujícími audiovizuální přenos),

 výdajů na přímý přenos plenárních zasedání a schůzí parlamentních výborů prostřednictvím internetu,

 vytvoření příslušného archivu materiálů, který zajistí sdělovacím prostředkům a občanům nepřetržitý přístup k těmto informacím.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 13 000 EUR.

Bod 3 2 4 9 — Výměna informací s vnitrostátními parlamenty

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

250 000

250 000

65 334,15

Poznámky

Konference předsedů evropských parlamentů (červen 1977) a parlamentů států Evropské unie (září 2000, březen 2001).

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

 výdajů na rozvoj vztahů mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty. Týká se parlamentních vztahů jiných než těch, které jsou uvedeny v kapitolách 1 0 a 3 0, výměn informací a dokumentů a pomoci při jejich analýze a správě, včetně styků s Evropským centrem pro parlamentní výzkum a dokumentaci (ECPRD),

 financování programů spolupráce a vzdělávacích programů pro úředníky výše uvedených parlamentů a obecně činností zaměřených na posílení jejich parlamentní infrastruktury.

Vzdělávací programy zahrnují informační návštěvy Evropského parlamentu v Bruselu, Lucemburku nebo Štrasburku; prostředky jsou určeny k plnému nebo částečnému pokrytí výdajů účastníků programu, zejména jejich cestovních výdajů, ubytování a denních příspěvků,

 opatření spolupráce, včetně spolupráce související s legislativní činností, a opatření týkající se dokumentace, analýzy a poskytování informací a zabezpečení domény www.ipex.eu, včetně opatření, která zajišťuje ECPRD.

Tyto prostředky jsou určeny na financování spolupráce mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty v oblasti parlamentního přezkumu SBOP/SZBP v souladu s ustanoveními Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie a zejména články 9 a 10 Protokolu 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii.

Článek 3 2 5 — Výdaje na informační kanceláře

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

900 000

700 000

980 570,90

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí všeobecných výdajů a různých drobných výdajů spojených s informačními kancelářemi Evropského parlamentu (zejména na kancelářské potřeby, telekomunikace, poštovné, údržbu, dopravu, skladování, běžné propagační předměty, databáze).

Hlava 4 — Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu

Kapitola 4 0 — Zvláštní výdaje týkající se některých orgánů a institucí

Článek 4 0 0 — Správní výdaje na chod a na politické informační činnosti politických skupin a nezařazených poslanců

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

61 000 000

59 800 000

59 416 002,23

Poznámky

Předpisy přijaté rozhodnutím předsednictva ze dne 30. června 2003, naposledy pozměněné dne 14. dubna 2014.

V souvislosti s politickými skupinami a nezařazenými poslanci jsou tyto prostředky určeny na pokrytí :

 asistenčních, administrativních a provozních výdajů,

 výdajů na politické a informační činnosti prováděné v souvislosti s politickými činnostmi Unie.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 50 000 EUR.

Článek 4 0 2 — Financování evropských politických stran

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

31 400 000

28 350 084

27 713 795,20

Poznámky

Smlouva o Evropské unii, a zejména čl. 10 odst. 4 této smlouvy.

Smlouva o fungování Evropské unie, a zejména článek 224 této smlouvy.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 ze dne 4. listopadu 2003 týkající se statutu a financování politických stran na evropské úrovni (Úř. věst. L 297, 15.11.2003, s. 1).

Rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 29. března 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 o statutu a financování politických stran na evropské úrovni (Úř. věst. C 252, 3.10.2008, s. 1).

Tyto prostředky jsou určeny k financování politických stran na evropské úrovni.

Článek 4 0 3 — Financování evropských politických nadací

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

18 700 000

16 668 000

13 393 988,80

Poznámky

Smlouva o Evropské unii, a zejména čl. 10 odst. 4 této smlouvy.

Smlouva o fungování Evropské unie, a zejména článek 224 této smlouvy.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 ze dne 4. listopadu 2003 týkající se statutu a financování politických stran na evropské úrovni (Úř. věst. L 297, 15.11.2003, s. 1).

Rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 29. března 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 o statutu a financování politických stran na evropské úrovni (Úř. věst. C 252, 3.10.2008, s. 1).

Tyto prostředky jsou určeny k financování politických nadací na evropské úrovni.

Kapitola 4 2 — Výdaje na parlamentní asistenci

Článek 4 2 2 — Výdaje na parlamentní asistenci

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

202 140 000

192 113 500

181 048 836,81

Poznámky

Statut poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 21 tohoto statutu.

Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména články 33 až 44 těchto prováděcích opatření.

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie, a zejména články 5a a 125 až 139 tohoto pracovního řádu.

Prováděcí opatření k hlavě VII pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství přijatá předsednictvem.

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na parlamentní asistenci.

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí kurzových ztrát, které se hradí z rozpočtu Evropského parlamentu v souladu s ustanoveními vztahujícími se na úhradu výdajů na parlamentní asistenci.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 775 000 EUR.

Kapitola 4 4 — Schůze a ostatní činnosti poslanců a bývalých poslanců

Článek 4 4 0 — Náklady na setkání bývalých poslanců a na jiné jejich činnosti

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

210 000

200 000

200 000,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů na zajištění setkání sdružení bývalých poslanců Evropského parlamentu včetně veškerých dalších případných nákladů s tím spojených.

Článek 4 4 2 — Náklady na schůze Evropského parlamentního sdružení a na jiné jeho činnosti

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

210 000

200 000

200 000,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů na schůze Evropského parlamentního sdružení včetně veškerých dalších případných nákladů s nimi spojených.

Hlava 10 — Ostatní výdaje

Kapitola 10 0 — Předběžné prostředky

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

p.m.

p.m.

 

Kapitola 10 1 — Pohotovostní rezerva

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

10 000 000

11.700.000

 

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů vyplývajících z rozpočtových rozhodnutí přijatých v průběhu rozpočtového roku (výdaje, které není možno předem odhadnout).

Kapitola 10 3 — Rezerva na rozšíření

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

p.m.

p.m.

 

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů na přípravu orgánu na rozšíření.

Kapitola 10 4 — Rezerva na informační a komunikační politiku

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

p.m.

p.m.

 

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na informační a komunikační politiku.

Kapitola 10 5 — Předběžné prostředky na budovy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

p.m.

p.m.

 

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí investic do nemovitostí ze strany orgánu a na práce na zařízení prostor. Předsednictvo Evropského parlamentu se žádá, aby v oblasti nemovitostí a budov přijalo promyšlenou a odpovědnou dlouhodobou strategii, která se bude věnovat zvláštnímu problému zvyšujících se nákladů na údržbu, potřeb rekonstrukce a nákladů na zajištění bezpečnosti a zajistí dlouhodobou udržitelnost rozpočtu Evropského parlamentu.

Kapitola 10 6 — Rezerva na připravované prioritní projekty

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

p.m.

p.m.

 

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na připravované prioritní projekty orgánu.

Kapitola 10 8 – Rezerva na EMAS

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Prostředky na rok 2015

Plnění 2014

p.m.

p.m.

 

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny k přidělení do příslušných provozních okruhů poté, co předsednictvo rozhodne o provádění akčního plánu EMAS, konkrétně poté, co bude v Evropském parlamentu ukončen audit týkající se emisí uhlíku.

1. Příloha S — ZAMĚSTNANCI

1.1. Příloha S 1 — oddíl I — Evropský parlament

Funkční skupina a třída

2015

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Ostatní

Politické skupiny

bez zařazení

1

0

0

0

AD 16

13

0

1

7

AD 15

40

0

1

4

AD 14

234

2

7

26

AD 13

456

8

2

43

AD 12

204

0

12

64

AD 11

189

0

6

29

AD 10

180

0

9

27

AD 9

178

0

5

24

AD 8

420

0

3

33

AD 7

328

0

7

47

AD 6

198

0

7

53

AD 5

209

0

6

58

AD celkem

2649

10

66

415

AST 11

147

10

0

34

AST 10

95

0

20

30

AST 9

364

0

4

44

AST 8

421

0

6

41

AST 7

443

0

1

44

AST 6

311

0

7

71

AST 5

295

0

17

62

AST 4

320

0

6

76

AST 3

270

0

5

71

AST 2

168

0

0

60

AST 1

37

0

0

68

AST celkem

2871

10

66

601

AST/SC 6

0

0

0

0

AST/SC 5

0

0

0

0

AST/SC 4

0

0

0

0

AST/SC 3

0

0

0

0

AST/SC 2

50

0

0

0

AST/SC 1

20

0

0

0

AST/SC celkem

70

0

0

0

Celkem

5591(1)

20(2)

132

1 016

Celkový součet

6739(3)

Funkční skupina a třída

2016

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Ostatní

Politické skupiny

bez zařazení

1

0

0

0

AD 16

13

0

1

7

AD 15

47

0

1

4

AD 14

227

2

7

29

AD 13

456

8

2

40

AD 12

244

0

12

64

AD 11

174

0

6

30

AD 10

195

0

9

26

AD 9

178

0

6

29

AD 8

435

0

3

37

AD 7

286

0

6

57

AD 6

196

0

8

48

AD 5

223

0

5

44

AD celkem

2 674

10

66

415

AST 11

147

10

0

36

AST 10

95

0

20

33

AST 9

494

0

4

44

AST 8

321

0

6

40

AST 7

413

0

2

43

AST 6

321

0

6

72

AST 5

307

0

19

69

AST 4

400

0

5

78

AST 3

249

0

4

73

AST 2

93

0

0

58

AST 1

52

0

0

55

AST celkem

2 892

10

66

601

SC 6

0

0

0

0

SC 5

0

0

0

0

SC 4

0

0

0

0

SC 3

0

0

0

0

SC 2

50

0

0

0

SC 1

20

0

0

0

SC celkem

70

0

0

0

Celkem

5 637(4)

20(5)

132

1 016

Celkový součet

6 785(6) (7)

PŘÍLOHA

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

Rozpočtová položka

Název

Získané příjmy

Odhad

2014

2016

5000

Výnosy z prodeje vozidel

-

p.m.

5001

Výnosy z prodeje ostatního movitého majetku

6 888

5 000

5002

Výnosy z dodávek zboží jiným orgánům nebo institucím

6 428

19 000

502

Výnosy z prodeje publikací, tištěných materiálů a filmů

5 848

1 000

5110

Výnosy z přímého a zprostředkovaného pronájmu nemovitostí

2 728 922

2 540 000

5111

Úhrada poplatků souvisejících s pronájmy

10 681

10 000

550

Příjmy z poskytnutí služeb a prací jiným orgánům nebo institucím, včetně náhrad poskytnutých těmito orgány nebo institucemi za služební cesty, které byly zaplaceny jejich jménem

5 232 192

1 745 000

551

Příjmy od třetích osob za poskytnutí služeb nebo práce provedené na jejich žádost

1 105 305

p.m.

570

Příjmy z náhrady částek vyplacených bez právního důvodu

4 705 965

154 000

571

Příjmy určené na zvláštní účely, např. příjmy z nadací, podpor, darů a odkazů, včetně vlastních účelově vázaných příjmů orgánů

-

p.m.

573

Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu

2 084 376

25 000

581

Příjmy z přijatých plateb pojistného plnění

185 508

p.m.

6600

Ostatní účelově vázané příspěvky a náhrady

10 875 372

2 188 000

 

 CELKEM

26 947 485

6 687 000

(1)

Z toho tři povýšení ad personam (tři z AD 14 do AD 15); k tomuto povýšení dochází ve výjimečných případech jako ocenění zásluh úředníků.

(2)

Virtuální rezerva pro úředníky přeložené ze služebních důvodů, která není zahrnuta v celkovém součtu.

(3)

Smlouva o interinstitucionální spolupráci podepsaná dne 5. února 2014 mezi Parlamentem a Výborem regionů a Hospodářským a sociálním výborem předpokládá přesun až 80 nových pracovních míst (60 míst AD a 20 míst AST) z těchto výborů do Parlamentu. Praktické provedení této operace bude probíhat postupně od podzimu 2014 a zapsání těchto míst do plánu pracovních míst Parlamentu, k němuž došlo již v roce 2014, bude kompenzováno zrušením příslušných míst v plánu pracovních míst obou výborů.

(4)

Z toho tři povýšení ad personam (tři z AD 14 do AD 15); k tomuto povýšení dochází ve výjimečných případech jako ocenění zásluh úředníků.

(5)

Virtuální rezerva pro úředníky přeložené ze služebních důvodů, která není zahrnuta v celkovém součtu.

(6)

Smlouva o interinstitucionální spolupráci podepsaná dne 5. února 2014 mezi Parlamentem a Výborem regionů a Hospodářským a sociálním výborem předpokládá přesun až 80 nových pracovních míst (60 míst AD a 20 míst AST) z těchto výborů do Parlamentu. Praktické provedení této operace bude probíhat postupně od podzimu 2014 a zapsání těchto míst do plánu pracovních míst Parlamentu, k němuž došlo již v roce 2014, bude kompenzováno zrušením příslušných míst v plánu pracovních míst obou výborů.

(7)

Do celkového součtu bude ohlášené snížení stavu zaměstnanců o 1 % (konkrétně 57 míst) započteno podle jednotlivých platových tříd a kategorií při čtení návrhu rozpočtu na rok 2016 v EP.


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

27.4.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

25

9

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Ivan Štefanec, Flavio Zanonato

Právní upozornění