Διαδικασία : 2015/2012(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0144/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0144/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.63
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0172

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 431kWORD 698k
27.4.2015
PE 551.776v02-00 A8-0144/2015

σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2016

(2015/2012(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγητής: Gérard Deprez

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2016,

(2015/2012(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 36,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2),

–       έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), και ιδίως το σημείο 27,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1023/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης(4),

–       έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 23ης Οκτωβρίου 2013(5) και της 22ας Οκτωβρίου 2014(6) σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα οικονομικά έτη 2014 και 2015 αντιστοίχως,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα προς το Προεδρείο εν όψει της κατάρτισης του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2016,

–       έχοντας υπόψη το προσχέδιο κατάστασης προβλέψεων που κατάρτισε το Προεδρείο στις 27 Απριλίου 2015,

–       έχοντας υπόψη το σχέδιο κατάστασης προβλέψεων που κατάρτισε η Επιτροπή Προϋπολογισμών σύμφωνα με το άρθρο 96 παράγραφος 2 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου,

–       έχοντας υπόψη τα άρθρα 96 και 97 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0144/2015),

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα διαδικασία είναι η πρώτη πλήρης διαδικασία του προϋπολογισμού στο πλαίσιο της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου και η τρίτη διαδικασία του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη συνεδρίασή του της 9ης Φεβρουαρίου 2015, το Προεδρείο υιοθέτησε τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2016 όπως προτάθηκαν από τον Γενικό Γραμματέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές εστιάζουν στην ενίσχυση της ικανότητας των κοινοβουλευτικών επιτροπών να ελέγχουν το εκτελεστικό σώμα, ιδίως όσον αφορά τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, τις επενδύσεις για την ασφάλεια στα κτίρια του Κοινοβουλίου και την κυβερνοασφάλεια· και την υποστήριξη προς τους βουλευτές, κυρίως σε σχέση με την κοινοβουλευτική επικουρία·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι για το προσχέδιο κατάστασης προβλέψεων του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2016 ο Γενικός Γραμματέας εισηγήθηκε προϋπολογισμό 1 850 470 600 EUR, ποσό που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 3,09 % σε σύγκριση προς τον προϋπολογισμό 2015 και στο 19,51% του τομέα V του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο του δυσβάστακτου δημόσιου χρέους και της δημοσιονομικής εξυγίανσης που αντιμετωπίζουν επί του παρόντος τα κράτη μέλη, το Κοινοβούλιο οφείλει να επιδείξει δημοσιονομική υπευθυνότητα και αυτοσυγκράτηση, διασφαλίζοντας, παράλληλα, επαρκείς πόρους προκειμένου να μπορεί το Κοινοβούλιο να ασκεί όλες τις εξουσίες του και να διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του οργάνου·

E.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την ύπαρξη ελάχιστου περιθωρίου ελιγμών και την ανάγκη αντιστάθμισης των εξοικονομήσεων σε άλλους τομείς, θα πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο υλοποίησης ορισμένων επενδύσεων με σκοπό να ενισχυθεί ο θεσμικός ρόλος του Κοινοβουλίου·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το ανώτατο όριο του τομέα V του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για τον προϋπολογισμό 2016 ανέρχεται σε 9,483 δισεκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 24 Μαρτίου και στις 14 και 15 Απριλίου 2015 πραγματοποιήθηκαν συνεδριάσεις «συνδιαλλαγής» μεταξύ των αντιπροσωπειών του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών·

Γενικό πλαίσιο και συνολικός προϋπολογισμός

1.      εκφράζει επιδοκιμασία για την αρμονική συνεργασία μεταξύ του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών η οποία καθιερώθηκε κατά τη διάρκεια της τρέχουσας διαδικασίας του προϋπολογισμού και για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συνδιαλλαγής·

2.      επισημαίνει τους πρωταρχικούς στόχους που προτείνει ο Γενικός Γραμματέας για το 2016·

3.      υπενθυμίζει ότι, μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιβαρύνθηκε σημαντικά από πρόσθετες δαπάνες, ως αποτέλεσμα των εξής εξελίξεων: καθιέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως πραγματικού συννομοθέτη και ενισχυμένη πολιτική ακινήτων (2010-2012), προσχώρηση της Κροατίας, Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας (2013), δημιουργία της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2014-2015)· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο μπόρεσε να αντισταθμίσει το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών του μέσω εξοικονομήσεων που προέκυψαν από τις διαρθρωτικές και οργανωτικές μεταρρυθμίσεις, με αποτέλεσμα να υπάρξουν μέτριες μόνον αυξήσεις του προϋπολογισμού, οι οποίες κυμαίνονται γύρω από τον δείκτη πληθωρισμού·

4.      σημειώνει ότι, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περιόδου, το Κοινοβούλιο συμφώνησε για μια σειρά πολιτικών προτεραιοτήτων, ορισμένες εκ των οποίων οδήγησαν σε μέτρια αύξηση του προϋπολογισμού ενώ άλλες σε εξοικονομήσεις πόρων· εκτιμά ότι το νεοεκλεγέν Κοινοβούλιο θα πρέπει να μελετήσει σε βάθος την εφαρμογή των εν λόγω πολυετών προγραμμάτων και να αποφασίσει, κατόπιν τούτου, ποιες θα είναι οι δικές του πολιτικές προτεραιότητες, συμπεριλαμβανομένων, αν χρειαστεί, των αρνητικών προτεραιοτήτων· ζητεί εν προκειμένω από τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει εγκαίρως, και πριν από την ανάγνωση του Κοινοβουλίου το φθινόπωρο του 2015, έκθεση αξιολόγησης σχετικά με τα εν λόγω πολυετή προγράμματα·

5.      θεωρεί ότι, για το έτος 2016, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην ενίσχυση του κοινοβουλευτικού έργου, ιδίως με τη βελτίωση του νομοθετικού έργου του Κοινοβουλίου και της ικανότητάς του για έλεγχο του εκτελεστικού, καθώς και στην ενίσχυση της ασφάλειας των κτιρίων του Κοινοβουλίου και της κυβερνοασφάλειας·

6.      εκτιμά ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να τηρήσει υποδειγματική στάση, εντείνοντας τις προσπάθειες όσον αφορά το μέγεθος του προϋπολογισμού του και το επίπεδο της αύξησης των δαπανών σε σύγκριση με το 2015· τονίζει ότι ο προϋπολογισμός του 2016 θα πρέπει να τεθεί σε ρεαλιστική βάση και να συμμορφώνεται προς τις αρχές της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

7.      θεωρεί ότι οι διαρθρωτικές και οργανωτικές μεταρρυθμίσεις με στόχο την επίτευξη μεγαλύτερης αποδοτικότητας, περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και αποτελεσματικότητας θα πρέπει να συνεχιστούν μέσα από την ενδελεχή εξέταση πιθανών συνεργειών και εξοικονομήσεων· υπενθυμίζει τη σημαντική εξοικονόμηση που θα μπορούσε να επιτευχθεί με την καθιέρωση ενός μόνο τόπου εργασίας αντί τριών (Βρυξέλλες, Στρασβούργο, Λουξεμβούργο)· τονίζει ότι η διαδικασία αυτή θα πρέπει να εξελιχθεί χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο η νομοθετική αριστεία του Κοινοβουλίου, οι αρμοδιότητές του ως προς τον προϋπολογισμό και οι εξουσίες ελέγχου, ή η ποιότητα των εργασιακών συνθηκών για τους βουλευτές, τους βοηθούς και το προσωπικό·

8.      τονίζει ότι, προκειμένου να παρέχεται στους βουλευτές του Κοινοβουλίου η δυνατότητα να ασκούν την εντολή τους και να ενισχυθεί η ικανότητα του Κοινοβουλίου να ασκεί όλες τις εξουσίες του, θα πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκές επίπεδο πόρων· υπογραμμίζει ότι οι εκ του νόμου προβλεπόμενες και υποχρεωτικές δαπάνες που είναι αναγκαίες το 2016 πρέπει να καλυφθούν·

9.      χαιρετίζει το γεγονός ότι το μερίδιο του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου επί του συνόλου του τομέα V, με εξαίρεση τα έτη 2011 και 2014, παραμένει, ήταν χαμηλότερο από 20% κατά τη διάρκεια της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περιόδου· εκτιμά ότι το μερίδιο του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου για το 2016 θα πρέπει επίσης να παραμείνει κάτω από το 20%·

10.    εκτιμά ότι η συνολική αύξηση των δαπανών του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου για το 2016, σε σύγκριση με το 2015, θα πρέπει να καθοριστεί με γνώμονα τα εξής δύο στοιχεία:

i) το ποσοστό αύξησης των τρεχουσών δαπανών, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,6%·

ii) το επίπεδο των έκτακτων δαπανών που απαιτούνται το 2016 προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια των κτιρίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η κυβερνοασφάλεια στις Βρυξέλλες για μέγιστο ποσό 15 εκατομμυρίων EUR·

τονίζει ότι, για τον σκοπό αυτό, είναι αναγκαίο να επιτευχθούν εξοικονομήσεις σε άλλους τομείς·

11.    εκφράζει επιδοκιμασία για τη συμφωνία σχετικά με τις εξοικονομήσεις η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ της Επιτροπής Προϋπολογισμών και των αντιπροσωπειών του Προεδρείου στις συνεδριάσεις συνδιαλλαγής της 14ης και 15ης Απριλίου, σε σύγκριση με το επίπεδο του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων που είχε προταθεί αρχικά από το Προεδρείο·

12.    ορίζει το επίπεδο των τρεχουσών/λειτουργικών δαπανών για το έτος 2016 σε 1 823 648 600 EUR, ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε αύξηση 1,6% σε σχέση με τον προϋπολογισμό 2015 και προσθέτει στην κατάσταση προβλέψεών του τις έκτακτες δαπάνες ύψους 15 εκατομμυρίων EUR οι οποίες θα απαιτηθούν το 2016 για την ενίσχυση της ασφάλειας των κτιρίων του στις Βρυξέλλες και της κυβερνοασφάλειας του Κοινοβουλίου·

13.    δράττεται της ευκαιρίας που προσφέρει η πρώτη πλήρης διαδικασία συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της όγδοης κοινοβουλευτικής περιόδου για να ζητήσει από τον Γενικό Γραμματέα και το Προεδρείο να παρουσιάσουν τον μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο δημοσιονομικό σχεδιασμό, μαζί με τα έγγραφα που αφορούν τη διαδικασία για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2017· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να επισημάνει με σαφήνεια τις δαπάνες σε σχέση με τις επενδύσεις (κτίρια, αγορές κλπ,) και τις δαπάνες που αφορούν τη λειτουργία του Κοινοβουλίου και τις εκ του νόμου υποχρεώσεις του·

14.    υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού, έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τις δημοσιονομικές του προτεραιότητες και θα λάβει την οριστική απόφαση το φθινόπωρο του 2015·

Ειδικά ζητήματα

Προτεραιότητα στο κοινοβουλευτικό έργο

15.    υπογραμμίζει ότι, μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, βάσει της οποίας το Κοινοβούλιο καθίσταται πραγματικός συννομοθέτης, και με δεδομένο το γεγονός ότι ένα από τα κύρια καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι να ελέγχει την εκτελεστική εξουσία, στην παρούσα φάση έχει απολύτως καθοριστική σημασία να δοθεί έμφαση στο νομοθετικό και ελεγκτικό έργο των βουλευτών·

16.    θεωρεί ότι, προκειμένου να εδραιωθεί ο ρόλος του Κοινοβουλίου, η διοικητική ικανότητα των γραμματειών των ειδικευμένων κοινοβουλευτικών επιτροπών θα πρέπει, όπου αυτό δεν έχει ήδη γίνει, να ενισχυθεί αναλόγως, μέσω αναδιάταξης·

17.    φρονεί ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής υποστήριξη στους βουλευτές για την εκπλήρωση των κοινοβουλευτικών τους δραστηριοτήτων, απαιτείται μια νέα ισορροπία μεταξύ διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών και τοπικών βοηθών· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει το συντομότερο πρόταση απόφασης στο Προεδρείο για τον σκοπό αυτό· εκτιμά ότι θα πρέπει να τηρηθεί μια μεταβατική περίοδος σε περίπτωση αναθεώρησης των ισχυόντων κανόνων και αναμένει ότι η τελική απόφαση θα τεθεί σε ισχύ τον Ιούλιο του 2016 το αργότερο·

18.    υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 130 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, η Διάσκεψη των Προέδρων, έως τον Ιούλιο 2015, αξιολογεί το καθεστώς των γραπτών ερωτήσεων όσον αφορά τις επιπλέον ερωτήσεις· υπογραμμίζει ότι η επικέντρωση στις στατιστικές κοινοβουλευτικού έργου δεν θα πρέπει να αποβαίνει εις βάρος του πραγματικού νομοθετικού έργου των βουλευτών· ζητεί, για τον λόγο αυτό, αναθεώρηση του εν λόγω καθεστώτος και ζητεί από την αρμόδια αρχή:

- να περιορίσει για κάθε βουλευτή τον αριθμό των κοινοβουλευτικών ερωτήσεων που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή σε 5 ερωτήσεις ανά μήνα κατ’ ανώτατο όριο (χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι από κοινού συντάκτες)·

- να καταργήσει τη δημοσίευση των ερωτήσεων στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου και τη δυνατότητα υποβολής οποιασδήποτε επιπλέον ερώτησης σε έντυπη μορφή που κατατίθεται και υπογράφεται προσωπικά από τον ενδιαφερόμενο βουλευτή·

19.    τονίζει ότι η αναθεώρηση αυτή του Κανονισμού του Κοινοβουλίου σε σχέση με τις ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης (άρθρο 130) μπορεί να εξασφαλίσει εξοικονόμηση πόρων και μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο οι νομοθετικές εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· αναμένει ότι ο αναθεωρημένος Κανονισμός θα τεθεί σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2016·

20.    εκτιμά ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να αποκτήσει ένα σύγχρονο, εξαιρετικά αποτελεσματικό χώρο εργασίας για τους βουλευτές και το προσωπικό.

Ασφάλεια

21.    τονίζει ότι, στο σημερινό πλαίσιο, πρέπει να δοθεί ύψιστη προτεραιότητα στην ασφάλεια των εγκαταστάσεων του Κοινοβουλίου· υπογραμμίζει ότι το Κοινοβούλιο θα χρειαστεί να λάβει τα νέα μέτρα που απαιτούνται για την ενίσχυση τόσο της ασφάλειας εντός και εκτός των εγκαταστάσεών του, παραμένοντας ταυτόχρονα ένα «ανοικτό σπίτι» για τους ευρωπαίους πολίτες όσο και της κυβερνοασφάλειας·

22.    ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, από τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει στην Επιτροπή Προϋπολογισμών συνολική αξιολόγηση των μέτρων ασφαλείας που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και των δημοσιονομικών επιπτώσεών τους, μετά την απόφαση για την εσωτερική ανάθεση των υπηρεσιών ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (απόφαση του Προεδρείου του Ιουνίου 2012), και να παράσχει συνοπτική περιγραφή των μέτρων που προβλέπονται για την ενίσχυση της ασφάλειας του Κοινοβουλίου εντός και εκτός των εγκαταστάσεών του, καθώς και του αντίκτυπου που θα έχουν τα μέτρα αυτά στον προϋπολογισμό του 2016· ζητεί να του δοθούν πληροφορίες σχετικά με τις δημοσιονομικές συνέπειες των μέτρων διοργανικής διοικητικής συνεργασίας στο πεδίο της ασφάλειας·

Κυβερνοασφάλεια

23.    εκτιμά ότι, λόγω της αυξανόμενης χρήσης ηλεκτρονικών μέσων και εξοπλισμού, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην ασφάλεια ΤΠ για να εξασφαλιστεί το μέγιστο δυνατό επίπεδο ασφάλειας στα συστήματα πληροφοριών και επικοινωνίας· φρονεί ότι οποιοδήποτε μέτρο στον τομέα αυτό θα πρέπει να βασίζεται σε σαφή αξιολόγηση των αναγκών του Κοινοβουλίου και να αποφασίζεται στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού·

Πολιτική ακινήτων

24.    υπενθυμίζει ότι η μεσοπρόθεσμη στρατηγική για την πολιτική ακινήτων, η οποία εγκρίθηκε από το Προεδρείο το 2010, τελεί σήμερα υπό αναθεώρηση· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει στην Επιτροπή Προϋπολογισμών τη νέα μεσοπρόθεσμη στρατηγική για τα κτίρια το συντομότερο και έως τον Αύγουστο του 2015 το αργότερο, πριν από την ανάγνωση του προϋπολογισμού στο Κοινοβούλιο το φθινόπωρο του 2015·

25.    επαναλαμβάνει ότι ο χειρισμός των μακροπρόθεσμων επενδύσεων, όπως τα έργα κατασκευής κτιρίων του Κοινοβουλίου, πρέπει να χαρακτηρίζεται από σύνεση και διαφάνεια· απαιτεί αυστηρότητα στη διαχείριση του κόστους, στον σχεδιασμό των έργων και στην εποπτεία τους· κάνει εκ νέου έκκληση για διαφανή διαδικασία λήψης αποφάσεων στον τομέα της πολιτικής κτιρίων με βάση έγκαιρη ενημέρωση, λαμβανομένου δεόντως υπόψη του άρθρου 203 του δημοσιονομικού κανονισμού·

26.    καλεί τους υπεύθυνους αντιπροέδρους να υποβάλουν στην αρμόδια επιτροπή τη νέα μεσοπρόθεσμη στρατηγική για τα κτίρια καθώς και έκθεση προόδου σχετικά με το κτίριο KAD στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται δυνατότητες χρηματοδότησης· σε αυτή τη βάση θα αποφασίσει κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης του προϋπολογισμού σχετικά με την ενσωμάτωση της χρηματοδότησης του κτιρίου KAD στον προϋπολογισμό 2016 του Κοινοβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη πιθανές εξοικονομήσεις επιτοκίων·

27.    επισημαίνει ότι με την ανέγερση του κτιρίου KAD το σύνολο των ετήσιων πληρωμών θα είναι μελλοντικά χαμηλότερο από ό, τι οι δαπάνες για τη μίσθωση συγκρίσιμου ακινήτου·

Επικοινωνία

28.    καλεί τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει έκθεση στην Επιτροπή Προϋπολογισμών σχετικά με την αξιολόγηση της προεκλογικής εκστρατείας για τις εκλογές του Κοινοβουλίου του 2014, καθώς και για την αποτελεσματικότητα των μέτρων επικοινωνίας που απευθύνονται στο ευρύ κοινό·

29.    εκφράζει την αταλάντευτη πεποίθησή του ότι η πρωταρχική εντολή των βουλευτών είναι το νομοθετικό έργο· φρονεί, ως εκ τούτου, ότι για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην επικοινωνία με το κοινό και άλλους ενδιαφερόμενους παράγοντες μέσω της αναβάθμισης του τεχνικού εξοπλισμού και των υπηρεσιών που παρέχονται στα μέσα ενημέρωσης, λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος από πλευράς των μέσων ενημέρωσης, της αυξανόμενης σημασίας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των πρόσθετων αναγκών των βουλευτών κατά τη διάρκεια των τακτικών συνόδων της ολομέλειας·

30.    ζητεί από το Προεδρείο να προχωρήσει σε ανεξάρτητη αξιολόγηση της πρώτης Ευρωπαϊκής Εκδήλωσης για τη Νεολαία πριν από τη διοργάνωση μιας δεύτερης εκδήλωσης·

Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας

31.    σημειώνει ότι τα εγκαίνια του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας προβλέπονται για το 2016· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει στην Επιτροπή Προϋπολογισμών εγκαίρως και πριν από την ανάγνωση του Κοινοβουλίου το φθινόπωρο του 2015, επικαιροποιημένο δημοσιονομικό προγραμματισμό των επιχειρησιακών δαπανών και των δαπανών λειτουργίας για τα επόμενα πέντε έτη του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, από την έναρξη λειτουργίας του, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής της Επιτροπής· υπενθυμίζει ότι στον προϋπολογισμό του 2014 δημιουργήθηκε ένα νέο κονδύλιο 16 03 04 «Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας», στο τμήμα III του προϋπολογισμού της Ένωσης, για τη συνεισφορά της Επιτροπής στο κόστος λειτουργίας του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας·

Μέτρα για το προσωπικό

32.    τονίζει ότι η υλοποίηση του στόχου της μείωσης του προσωπικού κατά 5%, όπως αποφασίστηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας για το ΠΔΠ 2014-2020, θα πρέπει να συνεχιστεί το 2016· χαιρετίζει την επιβεβαίωση της μη επέκτασης της μείωσης του προσωπικού στο προσωπικό των πολιτικών ομάδων, η οποία είναι απόλυτα σύμφωνη με τα προαναφερθέντα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου για τους προϋπολογισμούς του 2014 και του 2015·

33.    σημειώνει ότι για το 2016 προτείνεται η διαγραφή 57 θέσεων από τον πίνακα προσωπικού της Γενικής Γραμματείας του Κοινοβουλίου, η οποία θα οδηγήσει στην εξοικονόμηση περίπου 1,8 εκατομμυρίων EUR, με το σκεπτικό ότι ορισμένες από τις θέσεις αυτές είναι επί του παρόντος κενές και ότι οι κάτοχοι των υπόλοιπων θέσεων είτε θα συνταξιοδοτηθούν είτε θα μετατεθούν σε άλλες θέσεις κατά τη διάρκεια του έτους· σημειώνει ότι προτείνεται να αφαιρεθούν ακόμη δύο θέσεις από τον πίνακα προσωπικού του Κοινοβουλίου και να μεταφερθούν στην Επιτροπή σε συνδυασμό με δύο διοργανικά έργα ΤΠ τα οποία διαχειρίζεται η Επιτροπή, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν δύο επιπλέον θέσεις στον πίνακα προσωπικού της Επιτροπής για το 2016·

34.    εγκρίνει την πρόταση του Γενικού Γραμματέα για δημιουργία 25 πρόσθετων θέσεων για να ενισχυθεί η ΓΔ Ασφάλειας προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των συστημάτων ασφαλείας εντός και εκτός των χώρων του Κοινοβουλίου και η πυρασφάλεια στα κτίρια, και να εξασφαλιστεί επίσης η δέουσα προστασία για τους βουλευτές, το προσωπικό και τους επισκέπτες υψηλού επιπέδου στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Κοινοβουλίου· ζητεί να πληροφορηθεί το ακριβές κόστος των θέσεων αυτών· εκτιμά, ωστόσο, ότι οι βελγικές αρχές είναι αυτές που θα πρέπει να παρέχουν το σύστημα ασφαλείας εκτός των εγκαταστάσεων του Κοινοβουλίου·

35.    χαιρετίζει την πρόταση για ενίσχυση των γραμματειών των κοινοβουλευτικών επιτροπών, προκειμένου να μπορούν οι βουλευτές να λαμβάνουν την αναγκαία στήριξη σε σχέση με τον έλεγχο, ιδίως στις κοινοβουλευτικές επιτροπές που έχουν τον μεγαλύτερο αριθμό εκτελεστικών και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, υφιστάμενων ή επικείμενων·

36.    επισημαίνει ότι, για τον σκοπό αυτό, ο Γενικός Γραμματέας προτείνει τη δημιουργία 20 πρόσθετων θέσεων για να ενισχύσει τις γραμματείες των κοινοβουλευτικών επιτροπών που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή (ECON, ENVI, ITRE, TRAN και LIBE)·

37.    καλεί τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει στην Επιτροπή Προϋπολογισμών πλήρη επισκόπηση της εξέλιξης των θέσεων στο Κοινοβούλιο, του τρόπου με τον οποίο έχει προσεγγιστεί μέχρι στιγμής ο στόχος μείωσης του προσωπικού κατά 5%, του τρόπου με τον οποίο ο στόχος αυτός θα μπορέσει να επιτευχθεί εγκαίρως και του αριθμού αναφοράς θέσεων που χρησιμοποιείται στο οργανόγραμμα για την υλοποίηση αυτού του στόχου·

Τελικές παρατηρήσεις

38.    εγκρίνει το σχέδιο κατάστασης προβλέψεων για το οικονομικό έτος 2016·

39.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.

(3)

ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 287, 29.10.2013, σ. 15.

(5)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0437.

(6)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0036.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

 

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016·

 

ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΗΣ

 

27ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

2016

Συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χρηματοδότηση των δαπανών

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2016

Ονομασία

Ποσό

 

 

Δαπάνες

1.838.648.600

Ίδια έσοδα

152.437.131

Συνεισφορά προς είσπραξη

1.686.211.469

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2016

Προϋπολογισμός 2015

Εκτέλεση 2014

 

 

 

 

 

4

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

 

 

4 0

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

 

 

 

4 0 0

Προϊόν του φόρου επί των μισθών, ημερομισθίων και επιδομάτων των μελών του οργάνου, των υπαλλήλων, του λοιπού προσωπικού και των προσώπων που λαμβάνουν σύνταξη

73.021.345

69.674.060

71.471.886,11

4 0 3

Προϊόν της προσωρινής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων εν ενεργεία

p.m.

p.m.

25.197,48

4 0 4

Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αμοιβών των μελών του οργάνου, των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων εν ενεργεία

10.710.325

9.412.163

9.772.278,65

 

 

83.731.670

79.086.223

81.269.362,24

Κεφάλαιο 4 0 — Σύνολο

4 1

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 

 

 

4 1 0

Εισφορές του προσωπικού στη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος

59.184.461

60.237.843

53.614.328,60

4 1 1

Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό

9.100.000

9.100.000

11.352.853,21

4 1 2

Εισφορές των μόνιμων υπαλλήλων και των εκτάκτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό σύστημα

10.000

10.000

24.042,14

 

 

68.294.461

69.347.843

64.991.223;95

Κεφάλαιο 4 1 — Σύνολο

4 2

ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 

 

 

4 2 1

Εισφορές των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο συνταξιοδοτικό σύστημα

p.m.

p.m.

-

 

Κεφάλαιο 4 2 — Σύνολο

p.m.

p.m.

-

 

Τίτλος 4 — Σύνολο

152.026.131

148.434.066

146.260.586,19

5

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

 

 

 

5 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

 

 

 

5 0 0

Προϊόν πώλησης κινητών αγαθών (προμηθειών)

 

 

 

5 0 0 0

Προϊόν πώλησης μέσων μεταφοράς — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

-

5 0 0 1

Προϊόν πώλησης λοιπών κινητών αγαθών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

6.888,00

5 0 0 2

Έσοδα που προέρχονται από την προμήθεια αγαθών σε άλλα όργανα ή οργανισμούς — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

6.427,81

5 0 1

Προϊόν πώλησης ακινήτων

p.m.

p.m.

-

5 0 2

Προϊόν πώλησης δημοσιεύσεων, εντύπων και ταινιών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

5.848,47

 

Κεφάλαιο 5 0 — Σύνολο

p.m.

p.m.

19.164,28

5 1

ΠΡΟΪΟΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ

 

 

 

5 1 1

Προϊόν των εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακινήτων και επιστροφή των εξόδων εκμίσθωσης

 

 

 

5 1 1 0

Προϊόν εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακινήτων — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

2.728.921,78

5 1 1 1

Επιστροφή των εξόδων εκμίσθωσης — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

10.681,12

 

Κεφάλαιο 5 1 — Σύνολο

p.m.

p.m.

2.739.602,90

5 2

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ

 

 

 

5 2 0

Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι που προέρχονται από τους λογαριασμούς του οργάνου

410.000

410.000

442.335,67

 

Κεφάλαιο 5 2 — Σύνολο

410.000

410.000

442.335,67

5 5

ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

 

 

5 5 0

Έσοδα που προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών και εργασίας που πραγματοποιήθηκαν υπέρ άλλων οργάνων ή οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου και του ποσού των αποζημιώσεων αποστολής που κατεβλήθησαν για λογαριασμό άλλων οργάνων ή οργανισμών και επεστράφησαν από αυτά — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

5.232.191,62

5 5 1

Έσοδα προερχόμενα από τρίτους για την παροχή υπηρεσιών ή εργασιών που πραγματοποιούνται τη αιτήσει τους — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

1.105.304,58

 

Κεφάλαιο 5 5 — Σύνολο

p.m.

p.m.

6.337.496,20

5 7

ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

 

 

 

5 7 0

Έσοδα που προέρχονται από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

4.705.964,82

5 7 1

Έσοδα που αντιστοιχούν σε καθορισμένο προορισμό όπως οι πρόσοδοι ιδρυμάτων, οι επιχορηγήσεις, οι δωρεές ή τα κληροδοτήματα, συμπεριλαμβανομένων και των ιδίων εσόδων για ειδικό προορισμό κάθε οργάνου — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

-

5 7 2

Επιστροφή των κοινωνικών δαπανών που έγιναν για λογαριασμό άλλου οργάνου

p.m.

p.m.

-

5 7 3

Άλλες εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

2.084.376,41

 

Κεφάλαιο 5 7 — Σύνολο

p.m.

p.m.

6.790.341,23

5 8

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

 

 

 

5 8 1

Έσοδα που προέρχονται από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

185.508,04

 

Κεφάλαιο 5 8 — Σύνολο

p.m.

p.m.

185.508,04

 

Τίτλος 5 — Σύνολο

410.000

410.000

16.514.448,32

6

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

 

 

6 6

ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

 

 

 

6 6 0

Άλλες εισφορές και επιστροφές

 

 

 

6 6 0 0

Άλλες εισφορές και επιστροφές για ειδικό προορισμό — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

10.906.918,89

6 6 0 1

Άλλες εισφορές και επιστροφές χωρίς ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

-

 

Κεφάλαιο 6 6 — Σύνολο

p.m.

p.m.

10.906.918,89

 

Τίτλος 6 — Σύνολο

p.m.

p.m.

10.906.918,89

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

 

 

 

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

 

 

 

9 0 0

Διάφορα έσοδα

1.000

1.000

754.898,78

 

Κεφάλαιο 9 0 — Σύνολο

1.000

1.000

754.898,78

 

Τίτλος 9 — Σύνολο

1.000

1.000

754.898,78

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

152.437.131

148.845.066

174.436.852,18

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Γενική ανακεφαλαίωση των πιστώσεων (2016 και 2015) και της εκτέλεσης (2014)

Τίτλος Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

 

 

 

 

 

1

ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

214.240.500

220.252.000

223.348.317,16

1 2

ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

624.331.000

608.733.635

592.225.771,19

1 4

ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

122.001.000

121.114.400

89.659.625,67

1 6

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ

17.522.500

18.314.480

15.769.390,60

 

Τίτλος 1 — Σύνολο

978.095.000

968.414.515

921.003.104,62

 

 

 

 

 

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 

 

 

 

ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0

ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

212.568.000

210.241.500

261.255.176,91

2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ

167.886.850

149.330.149

127.593.866,92

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

5.912.750

6.049.000

4.824.591,00

 

Τίτλος 2 — Σύνολο

386.367.600

365.620.649

393.673.634,83

 

 

 

 

 

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 0

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

35.093.000

36.175.971

28.562.579,97

3 2

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

115.433.000

115.686.393

112.532.749,84

 

Τίτλος 3 — Σύνολο

150.526.000

151.862.364

141.095.329,81

 

 

 

 

 

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 0

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

111.100.000

104.818.084

100.523.786,23

4 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

202.140.000

192.113.500

181.048.836,81

4 4

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

420.000

400.000

400.000

 

Τίτλος 4 — Σύνολο

313.660.000

297.331.584

281.972.623,04

 

 

 

 

 

10

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

10 0

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

p.m.

p.m.

0

10 1

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

10.000.000

11.700.000

0

10 3

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ

p.m.

p.m.

0

10 4

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

p.m.

p.m.

0

10 5

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

p.m.

p.m.

0

10 6

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

p.m.

p.m.

0

10 8

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ EMAS

p.m.

p.m.

0

 

Τίτλος 10 — Σύνολο

10.000.000

11.700.000

0

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1.838.648.600

1.794.929.112

1.737.744.692,30

EΣΟΔΑ — ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

ΤΙΤΛΟΣ 4 — ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 — ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Άρθρο 4 0 0 — Προϊόν του φόρου επί των μισθών, ημερομισθίων και επιδομάτων των μελών του οργάνου, των υπαλλήλων, του λοιπού προσωπικού και των προσώπων που λαμβάνουν σύνταξη

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Προϋπολογισμός 2015

Εκτέλεση 2014

73 021 345

69 674 060

71 471 886,11

Παρατηρήσεις

Πρωτόκολλο περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 12.

Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 260/68 του Συμβουλίου, της 29ης Φεβρουαρίου 1968, περί καθορισμού των όρων και της διαδικασίας επιβολής του φόρου του θεσπισθέντος υπέρ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 8).

Άρθρο 4 0 3 — Προϊόν της προσωρινής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων εν ενεργεία

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Προϋπολογισμός 2015

Εκτέλεση 2014

p.m.

p.m.

25 197,48

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 66α της εκδόσεως με ισχύ έως την 15η Δεκεμβρίου 2003.

Άρθρο 4 0 4 — Προϊόν της ειδικής εισφοράς και της εισφοράς αλληλεγγύης επί των αμοιβών των μελών του οργάνου, των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων εν ενεργεία

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Προϋπολογισμός 2015

Εκτέλεση 2014

10 710 325

9 412 163

9 772 278,65

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 66α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1 — ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Άρθρο 4 1 0 — Εισφορές του προσωπικού στη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Προϋπολογισμός 2015

Εκτέλεση 2014

59 184 461

60 237 843

53 614 328,60

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 83 παράγραφος 2.

Άρθρο 4 1 1 — Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Προϋπολογισμός 2015

Εκτέλεση 2014

9 100 000

9 100 000

11 352 853,21

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 4, το άρθρο 11 παράγραφοι 2 και 3 και το άρθρο 48 του παραρτήματος VIII.

Άρθρο 4 1 2 — Εισφορές των μόνιμων υπαλλήλων και των εκτάκτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό σύστημα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Προϋπολογισμός 2015

Εκτέλεση 2014

10 000

10 000

24 042,14

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 2 — ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Άρθρο 4 2 1 — Εισφορές των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο συνταξιοδοτικό σύστημα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Προϋπολογισμός 2015

Εκτέλεση 2014

p.m.

p.m.

0,00

Παρατηρήσεις

Διατάξεις που αφορούν τα έξοδα και τις αποζημιώσεις των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το παράρτημα III.

ΤΙΤΛΟΣ 5 — ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 — ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Άρθρο 5 0 0 — Προϊόν πώλησης κινητών αγαθών (προμηθειών)

Θέση 5 0 0 0 — Προϊόν πώλησης μέσων μεταφοράς — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Προϋπολογισμός 2015

Εκτέλεση 2014

p.m.

p.m.

0,00

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να δεχθεί τα έσοδα που προέρχονται από την πώληση ή την εξαγορά μέσων μεταφοράς που ανήκουν στο όργανο.

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Θέση 5 0 0 1 — Προϊόν πώλησης λοιπών κινητών αγαθών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Προϋπολογισμός 2015

Εκτέλεση 2014

p.m.

p.m.

6 888,00

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να δεχθεί τα έσοδα που προέρχονται από την πώληση ή την επιστροφή κινητών αγαθών που ανήκουν στο όργανο εκτός από τα μέσα μεταφοράς.

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Θέση 5 0 0 2 — Έσοδα που προέρχονται από την προμήθεια αγαθών σε άλλα όργανα ή οργανισμούς — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Προϋπολογισμός 2015

Εκτέλεση 2014

p.m.

p.m.

6 427,81

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τις δαπάνες και τα έσοδα που απορρέουν από δάνεια, μισθώματα ή παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του κονδυλίου αυτού εμφαίνονται σε παράρτημα στον παρόντα προϋπολογισμό.

Άρθρο 5 0 1 — Προϊόν πώλησης ακινήτων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Προϋπολογισμός 2015

Εκτέλεση 2014

p.m.

p.m.

0,00

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό προορίζεται να δεχθεί τα έσοδα που προέρχονται από την πώληση ακινήτων που ανήκουν στο όργανο.

Άρθρο 5 0 2 — Προϊόν πώλησης δημοσιεύσεων, εντύπων και ταινιών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Προϋπολογισμός 2015

Εκτέλεση 2014

p.m.

p.m.

5 848,47

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Το άρθρο αυτό περιλαμβάνει επίσης τα έσοδα που προέρχονται από την πώληση των προϊόντων αυτών σε ηλεκτρονική μορφή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 1 — ΠΡΟΪΟΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ

Άρθρο 5 1 1 — Προϊόν των εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακινήτων και επιστροφή των εξόδων εκμίσθωσης

Θέση 5 1 1 0 — Προϊόν εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακινήτων — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Προϋπολογισμός 2015

Εκτέλεση 2014

p.m.

p.m.

2 728 921,78

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τις δαπάνες και τα έσοδα που απορρέουν από δάνεια, μισθώματα ή παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του κονδυλίου αυτού εμφαίνονται σε παράρτημα στον παρόντα προϋπολογισμό.

Θέση 5 1 1 1 — Επιστροφή των εξόδων εκμίσθωσης — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Προϋπολογισμός 2015

Εκτέλεση 2014

p.m.

p.m.

10 681,12

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 — ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ

Άρθρο 5 2 0 — Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι που προέρχονται από τους λογαριασμούς του οργάνου

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Προϋπολογισμός 2015

Εκτέλεση 2014

410 000

410 000

442 335,67

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό προορίζεται να δεχθεί τα έσοδα που προέρχονται από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικούς και άλλους τόκους από τους λογαριασμούς του οργάνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 5 — ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Άρθρο 5 5 0 — Έσοδα που προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών και εργασίας που πραγματοποιήθηκαν υπέρ άλλων οργάνων ή οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου και του ποσού των αποζημιώσεων αποστολής που κατεβλήθησαν για λογαριασμό άλλων οργάνων ή οργανισμών και επεστράφησαν από αυτά — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Προϋπολογισμός 2015

Εκτέλεση 2014

p.m.

p.m.

5 232 191,62

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Άρθρο 5 5 1 — Έσοδα προερχόμενα από τρίτους για την παροχή υπηρεσιών ή εργασιών που πραγματοποιούνται τη αιτήσει τους — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Προϋπολογισμός 2015

Εκτέλεση 2014

p.m.

p.m.

1 105 304,58

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 7 — ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Άρθρο 5 7 0 — Έσοδα που προέρχονται από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Προϋπολογισμός 2015

Εκτέλεση 2014

p.m.

p.m.

4 705 964,82

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Άρθρο 5 7 1 — Έσοδα που αντιστοιχούν σε καθορισμένο προορισμό όπως οι πρόσοδοι ιδρυμάτων, οι επιχορηγήσεις, οι δωρεές ή τα κληροδοτήματα, συμπεριλαμβανομένων και των ιδίων εσόδων για ειδικό προορισμό κάθε οργάνου — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Προϋπολογισμός 2015

Εκτέλεση 2014

p.m.

p.m.

0,00

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Άρθρο 5 7 2 — Επιστροφή των κοινωνικών δαπανών που έγιναν για λογαριασμό άλλου οργάνου

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Προϋπολογισμός 2015

Εκτέλεση 2014

p.m.

p.m.

0,00

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό προορίζεται να δεχθεί τα έσοδα που συνδέονται με την επιστροφή των κοινωνικών δαπανών που έγιναν για λογαριασμό άλλου οργάνου.

Άρθρο 5 7 3 — Άλλες εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Προϋπολογισμός 2015

Εκτέλεση 2014

p.m.

p.m.

2 084 376,41

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 8 — ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Άρθρο 5 8 1 — Έσοδα που προέρχονται από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Προϋπολογισμός 2015

Εκτέλεση 2014

p.m.

p.m.

185 508,04

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Το άρθρο αυτό περιλαμβάνει επίσης την επιστροφή από τις ασφάλειες των αποδοχών των υπαλλήλων λόγω ατυχήματος.

ΤΙΤΛΟΣ 6 — ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 6 — Άλλες εισφορές και επιστροφές

Άρθρο 6 6 0 — Άλλες εισφορές και επιστροφές

Θέση 6 6 0 0 — Άλλες εισφορές και επιστροφές για ειδικό προορισμό — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Προϋπολογισμός 2015

Εκτέλεση 2014

p.m.

p.m.

10 906 918,89

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να δεχθεί, σύμφωνα με το άρθρο 21 του δημοσιονομικού κανονισμού, τα ενδεχόμενα έσοδα που δεν έχουν προβλεφθεί στα άλλα μέρη του τίτλου 6 και οδηγούν σε άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προοριζόμενων να χρηματοδοτήσουν τις δαπάνες για τις οποίες προορίζονται τα έσοδα αυτά.

Θέση 6 6 0 1 — Άλλες εισφορές και επιστροφές χωρίς ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Προϋπολογισμός 2015

Εκτέλεση 2014

p.m.

p.m.

0,00

ΤΙΤΛΟΣ 9 — ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 — ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

Άρθρο 9 0 0 — Διάφορα έσοδα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Προϋπολογισμός 2015

Εκτέλεση 2014

1 000

1 000

754 898,78

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό προορίζεται να δεχθεί διάφορα έσοδα.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τις δαπάνες και τα έσοδα που απορρέουν από δάνεια, μισθώματα ή παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του άρθρου αυτού εμφαίνονται σε παράρτημα στον παρόντα προϋπολογισμό.

ΕΞΟΔΑ — ΔΑΠΑΝΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ 1 — ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 — ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Άρθρο 1 0 0 — Αποζημιώσεις και επιδόματα

Θέση 1 0 0 0 — Αποζημιώσεις

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

72 520 000

71 530 000

74 881 314,28

Παρατηρήσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 9 και 10.

Μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ειδικότερα τα άρθρα 1 και 2.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αποζημίωση που προβλέπεται από το καθεστώς των βουλευτών.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5.000 EUR.

Θέση 1 0 0 4 — Συνήθη έξοδα ταξιδίου

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

74 700 000

72 800 000

66 550 000,00

Παρατηρήσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 20.

Μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 10 έως 21 και 24.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την επιστροφή εξόδων ταξιδίου και διαμονής για μετακινήσεις μεταξύ των τόπων εργασίας και άλλες μετακινήσεις στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 25.000 EUR.

Θέση 1 0 0 5 — Λοιπά έξοδα ταξιδίου

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

6 550 000

5 850 000

7 500 000,00

Παρατηρήσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 20.

Μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ειδικότερα τα άρθρα 22 και 23.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την επιστροφή πρόσθετων εξόδων ταξιδίου, και εξόδων ταξιδίου στο κράτος μέλος εκλογής.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 1.000 EUR.

Θέση 1 0 0 6 — Αποζημιώσεις γενικών εξόδων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

39 814 000

39 715 000

43 215 516,17

Παρατηρήσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 20.

Μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 25 έως 28.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που απορρέουν από την κοινοβουλευτική δραστηριότητα των βουλευτών, σύμφωνα με τα ως άνω άρθρα των μέτρων εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 75.000 EUR.

Θέση 1 0 0 7 — Αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

181 500

179 000

171 049,74

Παρατηρήσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 20.

Απόφαση του Προεδρείου της 16ης και 17ης Ιουνίου 2009.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις κατ’ αποκοπή αποζημιώσεις διαμονής και παράστασης που έχουν σχέση με τα καθήκοντα του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Άρθρο 1 0 1 — Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις

Θέση 1 0 1 0 — Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές επιβαρύνσεις

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

3 058 000

3 358 000

2 339 883,01

Παρατηρήσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 18 και 19.

Μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 3 έως 9 και 29.

Κοινές διατάξεις σχετικά με την κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κοινές διατάξεις σχετικά με την κάλυψη των κινδύνων ασθενείας των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Απόφαση της Επιτροπής που ορίζει γενικές διατάξεις εφαρμογής σχετικά με την επιστροφή ιατρικών εξόδων.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τους κινδύνους ατυχήματος, την επιστροφή των ιατρικών εξόδων των βουλευτών και τους κινδύνους απώλειας και κλοπής των προσωπικών αντικειμένων των βουλευτών.

Προορίζεται επίσης να καλύψει την παροχή ασφάλισης και βοήθειας στους βουλευτές σε περίπτωση που χρειαστεί να επαναπατριστούν κατά τη διάρκεια επίσημου ταξιδίου, αν ασθενήσουν, ή αν τους συμβεί ατύχημα ή άλλο απρόβλεπτο περιστατικό που δεν επιτρέπει την ομαλή διεξαγωγή του ταξιδιού. Η βοήθεια περιλαμβάνει την οργάνωση του επαναπατρισμού και την ανάληψη των σχετικών εξόδων.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 79.000 EUR.

Θέση 1 0 1 2 — Ειδικές παρεμβάσεις υπέρ των βουλευτών με αναπηρία

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

798 000

301 000

239 224,34

Παρατηρήσεις

Μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 30.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει ορισμένες δαπάνες απαραίτητες για την παροχή βοήθειας σε βουλευτή με σοβαρή αναπηρία.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5.000 EUR.

Άρθρο 1 0 2 — Μεταβατικές αποζημιώσεις

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

1 770 000

11 810 000

14 766 194,17

Παρατηρήσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 13.

Μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 45 έως 48 και 77.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη μεταβατική αποζημίωση μετά τη λήξη της θητείας των βουλευτών.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5.000 EUR.

Άρθρο 1 0 3 — Συντάξεις

Θέση 1 0 3 0 — Συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου βάσει των κανονιστικών ρυθμίσεων ΚΕΑΒ

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

11 450 000

11 010 000

10 422 836,85

Παρατηρήσεις

Μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 75, και παράρτημα ΙΙΙ των κανονιστικών ρυθμίσεων περί καταβολής των εξόδων και αποζημιώσεων των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΚΕΑΒ).

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την καταβολή συντάξεων γήρατος μετά τη λήξη της θητείας των βουλευτών.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 150.000 EUR.

Θέση 1 0 3 1 — Συντάξεις αναπηρίας βάσει των κανονιστικών ρυθμίσεων ΚΕΑΒ

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

291 000

285 000

282 186,10

Παρατηρήσεις

Μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 75, και παράρτημα ΙΙ των κανονιστικών ρυθμίσεων ΚΕΑΒ.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την καταβολή συντάξεως σε βουλευτή στην περίπτωση αναπηρίας που επέρχεται κατά τη διάρκεια της εντολής του.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5.000 EUR.

Θέση 1 0 3 2 — Συντάξεις επιζώντων βάσει των κανονιστικών ρυθμίσεων ΚΕΑΒ

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

2 458 000

2 782 000

2 454 828,14

Παρατηρήσεις

Μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 75, και παράρτημα Ι των κανονιστικών ρυθμίσεων ΚΕΑΒ.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την καταβολή συντάξεως επιζώντων και/ή ορφανού παιδιού στην περίπτωση θανάτου βουλευτή ή πρώην βουλευτή.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 15.000 EUR.

Θέση 1 0 3 3 — Προαιρετικό καθεστώς συντάξεως των βουλευτών

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

p.m.

32 000

25 284,36

Παρατηρήσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 27.

Μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 76, και παράρτημα VΙΙ των κανονιστικών ρυθμίσεων ΚΕΑΒ.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το μερίδιο του οργάνου για το καθεστώς προαιρετικής συμπληρωματικής συντάξεως των μελών.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 500 EUR.

Άρθρο 1 0 5 — Μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

650 000

600 000

500 000,00

Παρατηρήσεις

Μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 44.

Απόφαση του Προεδρείου, της 4ης Μαΐου 2009, σχετικά με τα μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής των βουλευτών.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μαθημάτων γλωσσών και μαθημάτων πληροφορικής των βουλευτών.

Άρθρο 1 0 9 — Προσωρινή πίστωση

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

p.m.

p.m.

 

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις επιπτώσεις των ενδεχόμενων αναπροσαρμογών των υπηρεσιών που παρέχονται στα μέλη του θεσμικού οργάνου.

Έχει καθαρά προσωρινό χαρακτήρα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον αφού μεταφερθεί στα προσήκοντα κονδύλια, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 — ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Άρθρο 1 2 0 — Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα

Θέση 1 2 0 0 — Αποδοχές και αποζημιώσεις

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

620 033 000

604 340 535

588 325 126,76

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πίστωση αυτή προορίζεται κυρίως να καλύψει, για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους που κατέχουν μια θέση προβλεπόμενη στον πίνακα προσωπικού:

 τους μισθούς, τις αποζημιώσεις και τα επιδόματα που συνδέονται με τους μισθούς,

 τους κινδύνους ασθενείας, ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου και λοιπές επιβαρύνσεις κοινωνικής ασφαλίσεως,

 τις κατ’ αποκοπή αποζημιώσεις υπερωριών,

 τα λοιπά επιδόματα και τις διάφορες αποζημιώσεις,

 την πληρωμή των εξόδων ταξιδίου από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής για τον μόνιμο ή έκτακτο υπάλληλο, τον (την) σύζυγό του και τα συντηρούμενα από αυτόν πρόσωπα,

 την επίπτωση από την εφαρμογή του διορθωτικού συντελεστή στις αποδοχές και στο μέρος των απολαβών που μεταφέρονται σε χώρα διαφορετική εκείνης του τόπου διορισμού,

 τον κίνδυνο ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων καθώς και τα ποσά που καταβάλλονται από το όργανο υπέρ αυτών για τη σύσταση ή τη διατήρηση των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων στη χώρα καταγωγής τους.

Προορίζεται επίσης να καλύψει τις δαπάνες για την ασφάλιση έναντι ατυχήματος κατά την άσκηση αθλητικής δραστηριότητας για τους χρήστες του αθλητικού κέντρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 300.000 EUR.

Θέση 1 2 0 2 — Υπερωρίες επ’ αμοιβή

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

248 000

296 500

110 000,00

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 56 και το παράρτημα VI.

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την πληρωμή των υπερωριών, υπό τους όρους που ορίζονται στις προαναφερθείσες διατάξεις.

Θέση 1 2 0 4 — Δικαιώματα συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

2 950 000

3 760 000

3 200 000,00

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

 τα έξοδα ταξιδιού των υπαλλήλων και έκτακτων υπαλλήλων (συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογένειάς τους) με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων τους, της εξόδου από την υπηρεσία ή της μετάθεσής τους σε άλλον τόπο διορισμού,

 τα έξοδα εγκατάστασης/επανεγκατάστασης και τα έξοδα μετακόμισης που οφείλει το όργανο στους υπαλλήλους και εκτάκτους υπαλλήλους όταν είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν κατοικία μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους ή κατά τη μετάθεσή τους σε νέο τόπο υπηρεσίας, καθώς και κατά την οριστική λήξη καθηκόντων η οποία ακολουθείται από επανεγκατάσταση σε άλλον τόπο,

 τις ημερήσιες αποζημιώσεις των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων που αποδεικνύουν ότι λόγω της ανάληψης των καθηκόντων τους ή λόγω τοποθέτησής τους σε νέο τόπο υπηρεσίας είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν τόπο κατοικίας,

 την αποζημίωση που καταβάλλεται σε ασκούμενο υπάλληλο απολυόμενο λόγω προφανούς ανικανότητας,

 την αποζημίωση καταγγελίας της σύμβασης εκτάκτου υπαλλήλου από το όργανο,

 τη διαφορά μεταξύ των εισφορών που καταβάλλουν οι επί συμβάσει υπάλληλοι σε συνταξιοδοτικό καθεστώς κράτους μέλους και εκείνων που καταβάλλουν στο κοινοτικό συνταξιοδοτικό καθεστώς στην περίπτωση μετατροπής σύμβασης.

Άρθρο 1 2 2 — Αποζημιώσεις μετά την πρόωρη λήξη καθηκόντων

Θέση 1 2 2 0 — Αποζημιώσεις στην περίπτωση απομάκρυνσης από την υπηρεσία και χορηγήσεων αδείας προς το συμφέρον της υπηρεσίας

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

1 100 000

335 600

418 515,27

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 41, 42γ, 50 και το παράρτημα IV καθώς και το άρθρο 48α του Καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποζημιώσεις που πρέπει να καταβληθούν:

 στους υπαλλήλους που τίθενται σε διαθεσιμότητα συνεπεία μείωσης του αριθμού των θέσεων εντός του οργάνου,

 στους υπαλλήλους οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί από τη θέση τους λόγω οργανωτικών αναγκών που συνδέονται με την απόκτηση νέων ικανοτήτων εντός του θεσμικού οργάνου,

 στους υπαλλήλους και σε ανώτερους έκτακτους υπαλλήλους πολιτικών ομάδων που κατέχουν θέση AD 16 και AD 15 οι οποίοι απομακρύνονται από τη θέση τους προς το συμφέρον της υπηρεσίας.

Καλύπτει επίσης τις εργοδοτικές εισφορές για την ασφάλιση κατά των κινδύνων ασθενείας και τις συνέπειες των συντελεστών αναπροσαρμογής που εφαρμόζονται στις ως άνω αποζημιώσεις (με εξαίρεση τους δικαιούχους του άρθρου 42γ οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα αναπροσαρμογής αποδοχών βάσει διορθωτικού συντελεστή).

Θέση 1 2 2 2 — Αποζημιώσεις για οριστική λήξη καθηκόντων και ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

p.m.

1 000

172 129,16

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 64 και 72.

Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 2689/95 του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 1995, για τη θέσπιση ειδικών μέτρων που αφορούν την οριστική λήξη των καθηκόντων έκτακτων υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με την ευκαιρία της προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας (ΕΕ L 280 της 23.11.1995, σ. 4).

Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1748/2002 του Συμβουλίου, της 30ής Σεπτεμβρίου 2002, για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του οργάνου, των ιδιαιτέρων μέτρων που αφορούν την οριστική λήξη καθηκόντων υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, οι οποίοι έχουν διορισθεί σε μόνιμη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έκτακτων υπαλλήλων των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΕ L 264 της 2.10.2002, σ. 9).

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

 τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται δυνάμει του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης ή των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 2689/95 και (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1748/2002,

 τις εργοδοτικές εισφορές για την ασφάλιση κατά των κινδύνων ασθενείας για τους λαμβάνοντες τις αποζημιώσεις,

 τις συνέπειες των συντελεστών αναπροσαρμογής οι οποίοι εφαρμόζονται στις διάφορες αποζημιώσεις.

Άρθρο 1 2 4 — Προσωρινή πίστωση

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

p.m.

p.m.

 

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 65 και το παράρτημα XI.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις επιπτώσεις των ενδεχόμενων αναπροσαρμογών των αποδοχών που θα αποφασίσει το Συμβούλιο στη διάρκεια του οικονομικού έτους.

Έχει προσωρινό χαρακτήρα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον αφού μεταφερθεί στα σχετικά κονδύλια του παρόντος κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Άρθρο 1 4 0 — Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες

Θέση 1 4 0 0 — Λοιπό προσωπικό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

60 801 000

54 199 000

45 051 879,32

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τίτλος 4).

Γενικές εκτελεστικές διατάξεις που διέπουν τους διαγωνισμούς και τις διαδικασίες επιλογής, την πρόσληψη και την κατάταξη των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίες εφαρμόζονται από 1ης Νοεμβρίου 2014.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες:

 τις αποδοχές, περιλαμβανομένων των επιδομάτων και αποζημιώσεων, του λοιπού προσωπικού, περιλαμβανομένων του προσωπικού επί συμβάσει και των ειδικών συμβούλων (κατά την έννοια του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης), τις εισφορές εργοδότη στα διάφορα καθεστώτα κοινωνικών ασφαλίσεων των κρατών μελών και κατά κύριο λόγο στο σύστημα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων καθώς και τις συνέπειες των μισθολογικών αναπροσαρμογών που εφαρμόζονται στις αποδοχές αυτού του προσωπικού,

 την απασχόληση προσωρινού προσωπικού μέσω εταιρειών εύρεσης εργασίας.

 τα τιμολόγια που εκδίδονται από το Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων (PMO) για την απασχόληση προσωπικού που προορίζεται για τη διεκπεραίωση των διοικητικών φακέλων του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (συγκεκριμένα επιδόματα ανεργίας, συνταξιοδοτικά δικαιώματα κλπ.)

Μέρος αυτής της πίστωσης πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την πρόσληψη επί συμβάσει προσωπικού με αναπηρία σύμφωνα με την απόφαση του Προεδρείου της 7ης και 9ης Ιουλίου 2008.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 3.000.000 EUR.

Θέση 1 4 0 2 — Δαπάνες για τη διερμηνεία

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

45 125 000

49 524 900

34 553 991,00

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμβαση που ορίζει τις συνθήκες εργασίας και το καθεστώς αμοιβής των διερμηνέων συνεδριάσεων (AIC) (και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της) που εκπονήθηκε στις 28 Ιουλίου 1999, έτυχε σχολιασμένης απόδοσης στις 13 Οκτωβρίου 2004 και αναθεωρήθηκε στις 31 Ιουλίου 2008.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες:

 τις αμοιβές και τις εξομοιούμενες αποζημιώσεις, τις ασφαλιστικές εισφορές, τα έξοδα ταξιδίου και τα λοιπά έξοδα των διερμηνέων συνεδριάσεων τους οποίους προσλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για συνεδριάσεις που διοργανώνει για τις δικές του ανάγκες ή για τις ανάγκες άλλων θεσμικών οργάνων ή οργανισμών, όταν δεν μπορεί να εξασφαλισθεί κάλυψη των απαιτούμενων υπηρεσιών από τους διερμηνείς μονίμους ή εκτάκτους υπαλλήλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

 τις δαπάνες για υπεύθυνους λειτουργίας, τεχνικούς και διαχειριστές συνεδριάσεων για τις ως άνω συνεδριάσεις, όταν δεν μπορεί να εξασφαλισθεί κάλυψη των υπηρεσιών από μονίμους υπαλλήλους, εκτάκτους υπαλλήλους ή λοιπό προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

 τα έξοδα που σχετίζονται με υπηρεσίες που παρέχουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι διερμηνείς άλλων περιφερειακών, εθνικών και διεθνών θεσμικών οργάνων,

 τα έξοδα που αφορούν δραστηριότητες που συνδέονται με τη διερμηνεία, ιδίως εκείνες που σχετίζονται με την προετοιμασία συνεδριάσεων και την εκπαίδευση και την επιλογή διερμηνέων.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 3.570.000 EUR.

Θέση 1 4 0 4 — Περίοδοι πρακτικής ασκήσεως, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

7 185 000

7 390 500

5 791 881,77

Παρατηρήσεις

Διατάξεις που διέπουν τη διάθεση μονίμων υπαλλήλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εκτάκτων υπαλλήλων των πολιτικών ομάδων στις δημόσιες διοικήσεις των κρατών μελών, τους φορείς που εξομοιώνονται προς αυτές και τους διεθνείς οργανισμούς (απόφαση του Προεδρείου, της 7ης Μαρτίου 2005).

Διατάξεις σχετικά με την απόσπαση εθνικών εμπειρογνωμόνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (απόφαση του Προεδρείου, της 4ης Μαΐου 2009).

Εσωτερικές διατάξεις σχετικά με τις περιόδους πρακτικής άσκησης και τις επισκέψεις μελέτης στη Γενική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 2013).

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

 τις αποδοχές των διπλωματούχων ασκουμένων (υποτροφίες), συμπεριλαμβανομένων των ενδεχόμενων επιδομάτων νοικοκυριού, καθώς και τις αποζημιώσεις για τα άτομα που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση κατάρτισης,

 τα έξοδα ταξιδίου των ασκουμένων,

 τα πρόσθετα έξοδα που συνδέονται άμεσα με την αναπηρία τους για τους ασκούμενους του προτύπου προγράμματος περιόδων ασκήσεως για άτομα με αναπηρία, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 9 (πρώην άρθρο 20 παράγραφος 8) των εσωτερικών κανόνων περί περιόδων ασκήσεως και επισκέψεων μελέτης στη Γενική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτά περιλαμβάνουν το κόστος συμπληρωματικού ποσού (έως και 50% του ποσού της υποτροφίας) που χορηγείται σε περίπτωση αναπηρίας,

 τις δαπάνες για την ασφάλιση των ασκουμένων έναντι ασθένειας και έναντι ατυχημάτων

 τις δαπάνες που σχετίζονται με την διοργάνωση ενημερωτικών/εκπαιδευτικών εκδηλώσεων για τους ασκούμενους (ιδίως δε για την υποδοχή των ασκουμένων),

 τις δαπάνες που προκύπτουν από τη διάθεση προσωπικού μεταξύ του Κοινοβουλίου και του δημόσιου τομέα των κρατών μελών ή άλλων χωρών που προβλέπονται από τις διατάξεις,

 τα έξοδα που σχετίζονται με την απόσπαση εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδίως δε για τις αποζημιώσεις και τα έξοδα ταξιδίου τους,

 τα έξοδα ασφάλισης έναντι ατυχημάτων για τους αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες

 τις αποζημιώσεις για επισκέψεις μελέτης,

 τις ενέργειες στον τομέα της κατάρτισης των διερμηνέων συνεδριάσεων και μεταφραστών, ιδίως σε συνεργασία με τις σχολές διερμηνείας και με πανεπιστήμια που παρέχουν κατάρτιση στη μετάφραση, καθώς και τη χορήγηση υποτροφιών για την κατάρτιση και την επαγγελματική τελειοποίηση διερμηνέων και μεταφραστών, την αγορά διδακτικού υλικού και τα συναφή έξοδα,

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5.000 EUR.

Θέση 1 4 0 6 — Παρατηρητές

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

p.m.

p.m.

 

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για να καλυφθούν οι δαπάνες σε σχέση με τους παρατηρητές, σύμφωνα με το άρθρο 13 (πρώην άρθρο 11) του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Άρθρο 1 4 2 — Ανάθεση μεταφραστικών υπηρεσιών εκτός οργάνου

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

8 890 000

10 000 000

4 261 873,58

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις εργασίες για μεταφράσεις, δακτυλογραφήσεις, κωδικοποίηση και τεχνική συνδρομή που ανατίθενται σε τρίτους.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 135.000 EUR.

Άρθρο 1 4 4 — Προσωρινή πίστωση

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

p.m.

p.m.

 

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις επιπτώσεις των ενδεχόμενων αναπροσαρμογών των αποδοχών που θα αποφασίσει το Συμβούλιο στη διάρκεια του οικονομικού έτους.

Έχει προσωρινό χαρακτήρα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον αφού μεταφερθεί στα σχετικά κονδύλια του παρόντος κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 — ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ

Άρθρο 1 6 1 — Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του προσωπικού

Θέση 1 6 1 0 — Δαπάνες πρόσληψης

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

254 000

328 980

236 000,00

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 27 έως 31 και 33 και το παράρτημα ΙII.

Απόφαση 2002/620/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής, του Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών και του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, της 25ης Ιουλίου 2002, για την ίδρυση της Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 197 της 26.7.2002, σ. 53), και απόφαση 2002/621/ΕΚ των Γενικών Γραμματέων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής, του Γραμματέα του Δικαστηρίου, των Γενικών Γραμματέων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών και του αντιπροσώπου του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, της 25ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της υπηρεσίας επιλογής του προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 197 της 26.7.2002, σ. 56).

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

 τις δαπάνες διοργάνωσης των διαγωνισμών που προβλέπει το άρθρο 3 της απόφασης 2002/621/ΕΚ, καθώς και τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής των υποψηφίων που καλούνται σε συνεντεύξεις πρόσληψης και των ιατρικών εξετάσεων πρόσληψης,

 το κόστος διοργάνωσης διαδικασιών για την επιλογή προσωπικού.

Σε περιπτώσεις που δικαιολογούνται δεόντως από τις λειτουργικές ανάγκες και αφού ληφθεί η γνώμη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού, η πίστωση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διοργάνωση διαγωνισμών από το ίδιο το όργανο.

Θέση 1 6 1 2 — Επαγγελματική επιμόρφωση

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

6 400 000

5 200 000

4 835 590,94

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 24α.

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την επιμόρφωση, με στόχο τη βελτίωση των ικανοτήτων του προσωπικού και της επίδοσης και αποτελεσματικότητας του θεσμικού οργάνου, για παράδειγμα με γλωσσικά μαθήματα για τις επίσημες γλώσσες εργασίας.

Άρθρο 1 6 3 — Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου

Θέση 1 6 3 0 — Κοινωνική υπηρεσία

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

784 000

764 000

517 180,69

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 1 δ, το άρθρο 9 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο και το άρθρο 76.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

 στο πλαίσιο μιας διοργανικής πολιτικής υπέρ των ατόμων με αναπηρίες που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

 εν ενεργεία μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι,

 σύζυγοι των εν ενεργεία μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων,

 συντηρούμενα τέκνα κατά την έννοια του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

την επιστροφή, στον βαθμό που επιτρέπεται από τον προϋπολογισμό και μετά την εξάντληση των ποσών που δικαιούται ο ενδιαφερόμενος στη χώρα κατοικίας ή στη χώρα καταγωγής του, των εξόδων (πλην των ιατρικών) που αναγνωρίζονται ως αναγκαία και απορρέουν από την αναπηρία, στοιχειοθετούνται δεόντως και δεν επιστρέφονται από το κοινό σύστημα ασφαλίσεως κατά των κινδύνων ασθενείας,

 τις παρεμβάσεις υπέρ υπαλλήλων και λοιπού προσωπικού που ευρίσκονται σε ιδιαιτέρως δύσκολη κατάσταση,

 τη χορήγηση επιδοτήσεως υπέρ της Επιτροπής Προσωπικού και μικρών δαπανών της κοινωνικής υπηρεσίας· οι συνεισφορές ή αναλήψεις δαπανών οι οποίες παρέχονται από την Επιτροπή Προσωπικού στους συμμετέχοντες σε μια κοινωνική δραστηριότητα στόχο θα έχουν τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων με κοινωνική, πολιτιστική ή γλωσσική διάσταση, ωστόσο δεν θα χορηγούνται επιδοτήσεις σε μεμονωμένα μέλη του προσωπικού ή νοικοκυριά,

 άλλες δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα στο επίπεδο του οργάνου ή σε διοργανικό επίπεδο που αποσκοπούν στην ένταξη των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού,

 τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων εύλογων μέτρων στέγασης για υπαλλήλους και λοιπό προσωπικό με αναπηρίες και ασκουμένους με αναπηρίες κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 δ του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων, ειδικότερα βοήθεια σε προσωπική βάση στον χώρο εργασίας ή στη διάρκεια των αποστολών.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100.000 EUR.

Θέση 1 6 3 1 — Κινητικότητα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

754 000

754 000

702 914,74

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών σχετικών με την κινητικότητα στους τόπους εργασίας.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5 00 EUR.

Θέση 1 6 3 2 — Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

238 000

255 000

248 522,25

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την ενθάρρυνση και την οικονομική ενίσχυση κάθε πρωτοβουλίας που στοχεύει στην αναβάθμιση των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ υπαλλήλων διαφορετικών εθνικοτήτων, όπως επιδοτήσεις στις λέσχες, τα αθλητικά σωματεία και τους πολιτιστικούς συλλόγους του προσωπικού, καθώς και ως συνεισφορά στο κόστος μόνιμου εντευκτηρίου για τον ελεύθερο χρόνο (με πολιτιστικές δραστηριότητες, ψυχαγωγία, εστιατόριο).

Καλύπτει επίσης τη χρηματοδοτική συμμετοχή στις διοργανικές κοινωνικές δραστηριότητες.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 600.000 EUR.

Άρθρο 1 6 5 — Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των μελών και του προσωπικού του οργάνου

Θέση 1 6 5 0 — Ιατρική υπηρεσία

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

1 100 000

1 100 000

1 172 537,01

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 59 και το άρθρο 8 του παραρτήματος II.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα λειτουργίας της ιατρικής υπηρεσίας στους τρεις τόπους εργασίας, στα οποία περιλαμβάνονται επίσης οι αγορές υλικού, φαρμακευτικών προϊόντων κ.λπ., οι δαπάνες για τις προληπτικές ιατρικές εξετάσεις, οι δαπάνες λειτουργίας της επιτροπής κρίσης αναπηριών, καθώς και οι δαπάνες που σχετίζονται με την παροχή εξωτερικών υπηρεσιών από ειδικούς ιατρούς όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από τους ιατρούς-συμβούλους.

Καλύπτει επίσης τις δαπάνες αγοράς ορισμένων εργαλείων που κρίνονται ιατρικώς απαραίτητα και τις δαπάνες για ιατρικό ή παραϊατρικό προσωπικό που εμπίπτει σε διευθετήσεις παροχής υπηρεσιών ή στο οποίο ανατίθενται καθήκοντα βραχείας διαρκείας προς αναπλήρωση άλλων εργαζομένων.

Θέση 1 6 5 2 — Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

1 365 000

3 500 000

4 050 000,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή αποσκοπεί στην κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των εκμεταλλεύσεων των εστιατορίων και κυλικείων.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 1.000.000 EUR.

Θέση 1 6 5 4 — Δομές φροντίδας παιδιών

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

6 427 500

6 212 500

4 006 644,97

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο σύνολο των δαπανών του κέντρου παιδικής μέριμνας και των εξωτερικών βρεφονηπιακών σταθμών με τους οποίους έχει συνάψει συμφωνία.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 4.762.000 EUR.

Θέση 1 6 5 5 — Συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία (τύπου 2)

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

200 000

200 000

 

Παρατηρήσεις

Εφαρμογή της απόφασης C(2013)4886 της Επιτροπής της 1ης Αυγούστου 2013 (ΕΕ C 222 της 2.8.2013, σ. 8).

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα διαπιστευμένα από το Ανώτατο Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Σχολείου ευρωπαϊκά σχολεία τύπου 2, ή την επιστροφή της συνεισφοράς που κατέβαλε η Επιτροπή εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα διαπιστευμένα από το Ανώτατο Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Σχολείου ευρωπαϊκά σχολεία τύπου 2, σύμφωνα με την συμφωνία παροχής υπηρεσιών που συνήφθη με την Επιτροπή. Η πίστωση καλύπτει τις δαπάνες που σχετίζονται με τα εγγεγραμμένα στα εν λόγω σχολεία τέκνα των μονίμων υπαλλήλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

ΤΙΤΛΟΣ 2 — ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Παρατηρήσεις

Δεδομένου ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες ακύρωσαν τη σχετική κάλυψη, οι κίνδυνοι εργασιακών συγκρούσεων και τρομοκρατικών επιθέσεων στους οποίους είναι εκτεθειμένα τα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να καλυφθούν από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά συνέπεια, οι πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στο συγκεκριμένο τίτλο καλύπτουν όλες τις δαπάνες λόγω ζημιών που οφείλονται σε εργασιακές συγκρούσεις και τρομοκρατικές επιθέσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

Άρθρο 2 0 0 — Κτίρια

Θέση 2 0 0 0 — Μισθώματα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

33 058 000

28 782 000

29 109 302,26

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα μισθώματα των κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων που καταλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Καλύπτει επίσης τους φόρους των ακινήτων. Οι μισθώσεις υπολογίζονται για δώδεκα μήνες και με βάση τα υπάρχοντα ή υπό προετοιμασία συμβόλαια που προβλέπουν κανονικά την προσαρμογή τους στο κόστος ζωής ή στο κατασκευαστικό κόστος.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 1.500.000 EUR.

Οι οικονομικές συνεισφορές των κρατών μελών ή των δημόσιων οργανισμών ή φορέων τους, στη μορφή χρηματοδότησης ή επιστροφής του κόστους και των σχετικών δαπανών για την αγορά ή τη χρήση γης ή κτιρίων, καθώς και σε σχέση με τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις του οργάνου, θα θεωρούνται εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό υπό την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Θέση 2 0 0 1 — Εμφυτευτικές δόσεις

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

p.m.

6 590 000

76 914 000,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την καταβολή των εμφυτευτικών δόσεων των σχετικών με τα κτίρια ή τμήματα κτιρίων δυνάμει συμβάσεων που ισχύουν ή προετοιμάζονται.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 50.000 EUR.

Οι οικονομικές συνεισφορές των κρατών μελών ή των δημόσιων οργανισμών ή φορέων τους, στη μορφή χρηματοδότησης ή επιστροφής του κόστους και των σχετικών δαπανών για την αγορά ή τη χρήση γης ή κτιρίων, καθώς και σε σχέση με τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις του οργάνου, θα θεωρούνται εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό υπό την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Θέση 2 0 0 3 — Απόκτηση ακινήτων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

p.m.

p.m.

 

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την απόκτηση ακινήτων. Οι επιδοτήσεις για τα οικόπεδα και τον χαρακτηρισμό τους ως οικοδομήσιμων θα εξετασθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 1.000.000 EUR.

Οι οικονομικές συνεισφορές των κρατών μελών ή των δημόσιων οργανισμών ή φορέων τους, στη μορφή χρηματοδότησης ή επιστροφής του κόστους και των σχετικών δαπανών για την αγορά ή τη χρήση γης ή κτιρίων, καθώς και σε σχέση με τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις του οργάνου, θα θεωρούνται εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό υπό την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Θέση 2 0 0 5 — Ανέγερση κτιρίων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

15 770 000

18 560 000

29 037 044,51

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την ενδεχόμενη εγγραφή πίστωσης που προορίζεται για την ανέγερση κτιρίων (εργασίες, αμοιβές για μελέτες και κάθε σχετική δαπάνη).

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5.000 EUR.

Οι οικονομικές συνεισφορές των κρατών μελών ή των δημόσιων οργανισμών ή φορέων τους, στη μορφή χρηματοδότησης ή επιστροφής του κόστους και των σχετικών δαπανών για την αγορά ή τη χρήση γης ή κτιρίων, καθώς και σε σχέση με τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις του οργάνου, θα θεωρούνται εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό υπό την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Θέση 2 0 0 7 — Διαρρύθμιση των χώρων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

57 940 000

45 471 000

23 517 399,72

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης των χώρων, καθώς και τις λοιπές δαπάνες τις σχετικές με αυτές τις διαρρυθμίσεις, ειδικότερα τις αμοιβές αρχιτέκτονα ή μηχανικού κ.λπ.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 600.000 EUR.

Οι οικονομικές συνεισφορές των κρατών μελών ή των δημόσιων οργανισμών ή φορέων τους, στη μορφή χρηματοδότησης ή επιστροφής του κόστους και των σχετικών δαπανών για την αγορά ή τη χρήση γης ή κτιρίων, καθώς και σε σχέση με τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις του οργάνου, θα θεωρούνται εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό υπό την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Θέση 2 0 0 8 — Ειδική διαχείριση ακινήτων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

5 256 000

5 561 000

4 060 467,21

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες του τομέα διαχείρισης ακινήτων για τις οποίες δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη στα λοιπά άρθρα του παρόντος κεφαλαίου, συγκεκριμένα:

 τη διαχείριση και επεξεργασία των αποβλήτων,

 τους υποχρεωτικούς ελέγχους, τους ελέγχους ποιότητας, τις υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων, τους λογιστικούς ελέγχους, τη βάσει των διατάξεων εγρήγορση κ.λπ.,

 την τεχνική βιβλιοθήκη,

 την παροχή βοήθειας για τη διαχείριση (building helpdesk),

 τη διαχείριση των σχεδίων των κτιρίων και των μέσων αποθήκευσης πληροφοριών,

 τις λοιπές δαπάνες.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 50.000 EUR.

Άρθρο 2 0 2 — Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα

Θέση 2 0 2 2 — Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των ακινήτων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

62 944 000

62 400 000

54 930 847,78

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα διατήρησης, συντήρησης, τεχνικής παρακολούθησης και καθαρισμού, σύμφωνα με τις εν ισχύι συμβάσεις, των επ’ ενοικίω ή δικής του ιδιοκτησίας ακινήτων (χώροι και τεχνικοί εξοπλισμοί) που καταλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πριν από την ανανέωση ή τη σύναψη συμβάσεων, το θεσμικό όργανο συνεννοείται με τα άλλα θεσμικά όργανα σχετικά με τους όρους των συμβάσεων (τιμή, επιλεγέν νόμισμα, συντελεστής αναπροσαρμογής, διάρκεια, άλλες ρήτρες) που επέτυχε έκαστο, τηρουμένου του άρθρου 104 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 200.000 EUR.

Θέση 2 0 2 4 — Καταναλώσεις ενέργειας

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

20 160 000

21 690 000

17 034 803,69

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα κατανάλωσης νερού, φυσικού αερίου, ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100.000 EUR.

Θέση 2 0 2 6 — Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

16 760 000

20 211 500

25 890 784,21

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει κυρίως τα έξοδα φύλαξης και επίβλεψης των κτιρίων που καταλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στους τρεις συνήθεις τόπους εργασίας του, των γραφείων πληροφοριών του στην Ένωση καθώς και των παραρτημάτων του σε τρίτες χώρες.

Πριν από την ανανέωση ή τη σύναψη συμβάσεων, το θεσμικό όργανο συνεννοείται με τα άλλα θεσμικά όργανα σχετικά με τους όρους των συμβάσεων (τιμή, επιλεγέν νόμισμα, συντελεστής αναπροσαρμογής, διάρκεια, άλλες ρήτρες) που επέτυχε έκαστο, τηρουμένου του άρθρου 104 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 120.000 EUR.

Θέση 2 0 2 8 — Ασφαλίσεις

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

680 000

976 000

760 527,53

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα ασφάλιστρα.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 50 000 EUR.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ

Παρατηρήσεις

Επί θεμάτων δημοσίων συμβάσεων το θεσμικό όργανο συνεννοείται με τα άλλα θεσμικά όργανα σχετικά με τους όρους των συμβάσεων που έχει επιτύχει έκαστο εξ αυτών.

Άρθρο 2 1 0 — Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες

Θέση 2 1 0 0 — Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες λειτουργίας

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

25 310 000

28 560 000

21 066 292,36

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά, τη μίσθωση, τη διατήρηση και τη συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού, καθώς επίσης τις δαπάνες υποστήριξης εκ μέρους επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και γραφείων συμβούλων για τις επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες που είναι αναγκαίες για την ομαλή λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι δαπάνες αυτές αφορούν ειδικότερα τα συστήματα του κέντρου πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, τα κατά τμήματα συστήματα πληροφορικής, και τη διαχείριση του δικτύου.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 140.000 EUR.

Θέση 2 1 0 1 — Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες σχετικές με την υποδομή

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

19 029 000

18 404 000

21 890 682,48

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά, τη μίσθωση, τη διατήρηση και τη συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού, καθώς επίσης τις δαπάνες υποστήριξης εκ μέρους επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και γραφείων συμβούλων για τις επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες διαχείρισης και συντήρησης των υποδομών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι δαπάνες αυτές αφορούν ειδικότερα την υποδομή των δικτύων, της καλωδίωσης, των τηλεπικοινωνιών, του ατομικού εξοπλισμού και των συστημάτων ψηφοφορίας.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 291.000 EUR.

Θέση 2 1 0 2 — Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες σχετικές με τη γενική υποστήριξη των χρηστών

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

13 910 000

13 202 500

11 763 534,15

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά, τη μίσθωση, τη διατήρηση και τη συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού, καθώς επίσης τις δαπάνες υποστήριξης εκ μέρους επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και γραφείων συμβούλων για τις επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες βοήθειας και γενικής υποστήριξης προς τους χρήστες σε σχέση με τα συστήματα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι δαπάνες αυτές αφορούν ιδίως τις υπηρεσίες υποστήριξης των βουλευτών και τις διοικητικές και νομοθετικές εφαρμογές.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5.000 EUR.

Θέση 2 1 0 3 — Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες διαχείρισης εφαρμογών ΤΠΕ

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

18 920 365

18 380 809

13 812 344,88

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά, τη μίσθωση, τη διατήρηση και τη συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού και τις σχετικές εργασίες, καθώς επίσης τις δαπάνες για την υποστήριξη εκ μέρους επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και γραφείων συμβούλων για τιε επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες διαχείρισης των εφαρμογών ΤΠΕ του Κοινοβουλίου. Οι δαπάνες αυτές αφορούν ιδίως τις σχετικές με τους βουλευτές εφαρμογές, τις σχετικές με την επικοινωνία εφαρμογές, καθώς και τις διοικητικές και νομοθετικές εφαρμογές.

Καλύπτει επίσης τις δαπάνες που σχετίζονται με τα εργαλεία ΤΠΕ που χρηματοδοτούνται από κοινού στο πλαίσιο της διοργανικής συνεργασίας στον τομέα των γλωσσών σύμφωνα με τις αποφάσεις της διοργανικής επιτροπής μετάφρασης και διερμηνείας.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 32.000 EUR.

Θέση 2 1 0 4 — Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

21 824 135

21 173 000

19 352 736,86

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά του εξοπλισμού και του λογισμικού, καθώς επίσης τις δαπάνες υποστήριξης εκ μέρους επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και γραφείων συμβούλων για τις επενδύσεις στις υποδομές των συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι επενδύσεις αφορούν ειδικότερα τα συστήματα του κέντρου πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, τα δίκτυα, την καλωδίωση και τα συστήματα βιντεοσύσκεψης.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 30.000 EUR.

Θέση 2 1 0 5 — Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε έργα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

24 324 750

15 454 750

12 213 961,44

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά του εξοπλισμού και του λογισμικού, καθώς επίσης τις δαπάνες υποστήριξης εκ μέρους επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και γραφείων συμβούλων για επενδύσεις που σχετίζονται με υφιστάμενα ή νέα έργα ΤΠΕ. Οι επενδύσεις αφορούν ειδικότερα εφαρμογές που σχετίζονται με τους βουλευτές, εφαρμογές στον νομοθετικό, τον διοικητικό και τον οικονομικό τομέα, καθώς και εφαρμογές σχετικές με τη διακυβέρνηση των ΤΠΕ.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 2.000 EUR.

Άρθρο 2 1 2 — Έπιπλα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

7 018 500

3 007 000

3 168 096,49

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά, μίσθωση, συντήρηση και επισκευή επίπλων, περιλαμβανομένης της αγοράς εργονομικών επίπλων γραφείου, την αντικατάσταση πεπαλαιωμένων και εκτός χρήσεως επίπλων και μηχανών γραφείου. Προορίζεται επίσης να καλύψει τις διαφόρων ειδών δαπάνες διαχείρισης των κινητών αγαθών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σε σχέση με τα έργα τέχνης η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τόσο τις δαπάνες για την απόκτηση και τις δαπάνες αγοράς ειδικού υλικού όσο και τις σχετικές τρέχουσες δαπάνες, όπως είναι οι δαπάνες για εμπειρογνωμοσύνη, συντήρηση, κορνίζες, αποκατάσταση, καθαρισμό, ασφαλίσεις καθώς και οι δαπάνες για περιστασιακή μεταφορά.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5.000 EUR.

Άρθρο 2 1 4 — Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

30 868 100

24 159 090

19 365 043,88

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά, μίσθωση, συντήρηση, επιδιόρθωση και διαχείριση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων, και ιδίως:

 διαφόρων υλικών και τεχνικών εγκαταστάσεων, σταθερών και κινητών, που αφορούν τις εκδόσεις, την ασφάλεια (συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού ΤΠ), τα εστιατόρια, τα ακίνητα κ.λπ.,

 ειδών εξοπλισμού, ειδικότερα του τυπογραφείου, της τηλεφωνικής υπηρεσίας, των κυλικείων, των καταστημάτων του προσωπικού, της ασφάλειας, της τεχνικής υπηρεσίας διασκέψεων, του οπτικοακουστικού τομέα κ.λπ.,

 ειδικών υλικών (ηλεκτρονικών, υλικού πληροφορικής, ηλεκτρικών) και την εκτέλεση των σχετικών κατ’ ανάθεση υπηρεσιών,

 δύο συμπληρωματικών τηλεφωνικών γραμμών προς εγκατάσταση, κατόπιν αιτήσεως, στα γραφεία των βουλευτών.

Καλύπτει επίσης τις δαπάνες δημοσιότητας για τη μεταπώληση και την απόσυρση αντικειμένων καθώς και τις δαπάνες που σχετίζονται με την τεχνική βοήθεια (παροχή συμβουλών) για ζητήματα για τα οποία απαιτείται εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 135.000 EUR.

Άρθρο 2 1 6 — Μεταφορά βουλευτών, άλλων ατόμων και αγαθών

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

6 682 000

6 989 000

4 961 174,18

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά, συντήρηση, χρήση και επιδιόρθωση των μεταφορικών μέσων (αυτοκινήτων και δικύκλων) και τη μίσθωση οχημάτων, αγοραίων αυτοκινήτων, λεωφορείων και φορτηγών, με ή χωρίς οδηγό, καθώς και τις σχετικές ασφαλίσεις και άλλα έξοδα διαχείρισης. Κατά την ανανέωση του στόλου οχημάτων και την αγορά ή τη μίσθωση αυτοκινήτων, θα δίδεται προτεραιότητα στα ολιγότερο ρυπογόνα για το περιβάλλον αυτοκίνητα, όπως τα υβριδικά.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100.000 EUR.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

Παρατηρήσεις

Επί θεμάτων δημοσίων συμβάσεων το θεσμικό όργανο συνεννοείται με τα άλλα θεσμικά όργανα σχετικά με τους όρους των συμβάσεων που έχει επιτύχει έκαστο εξ αυτών.

Άρθρο 2 3 0 — Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

1 756 000

2 263 000

1 463 016,51

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά χαρτιού, φακέλων, ειδών γραφείου, προϊόντων για το τυπογραφείο και τα εργαστήρια αναπαραγωγής εγγράφων κ.λπ. καθώς και τα παρεπόμενα έξοδα διαχείρισης.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 2.500 EUR.

Άρθρο 2 3 1 — Χρηματοδοτικά έξοδα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

40 000

40 000

19 598,46

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα τραπεζικά έξοδα [προμήθειες, επικαταλλαγές (agios), διάφορα έξοδα], τα λοιπά χρηματοδοτικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων δαπανών για τη χρηματοδότηση των κτιρίων.

Άρθρο 2 3 2 — Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

1 110 000

1 035 000

842 916,34

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

 το ποσό της ενδεχόμενης καταβολής δικαστικών δαπανών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάσει αποφάσεων του Δικαστηρίου, του Γενικού Δικαστηρίου, του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ένωσης ή των εθνικών δικαστηρίων,

 τα έξοδα πρόσληψης εξωτερικών δικηγόρων που εκπροσωπούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε δικαστήρια της Ένωσης και εθνικά δικαστήρια, και τα έξοδα πρόσληψης νομικών συμβούλων ή ειδικών για τη συνδρομή της Νομικής Υπηρεσίας,

 τις επιστροφές καταβληθέντων εξόδων σε δικηγόρους στο πλαίσιο διαδικασιών πειθαρχικών μέτρων και των εξομοιούμενων προς αυτές,

 τις δαπάνες που έχουν σχέση με τις αποζημιώσεις,

 το ποσό των αποζημιώσεων που συμφωνούνται στο πλαίσιο φιλικών διακανονισμών κατ’ εφαρμογή των άρθρων 91 και 92 (πρώην άρθρα 69 και 70) του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5.000 EUR.

Άρθρο 2 3 6 — Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

303 000

355 000

297 523,89

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα γραμματοσήμανσης, επεξεργασίας και αποστολής με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες των κρατών μελών ή τις ιδιωτικές εταιρείες διανομής.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει επίσης την παροχή υπηρεσιών στον τομέα του ταχυδρομείου.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 25.000 EUR.

Άρθρο 2 3 7 — Μετακομίσεις

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

1 440 000

1 160 000

1 512 597,25

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που σχετίζονται με εργασίες μετακόμισης και διαρρύθμισης χώρων, για τις οποίες χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες εταιρειών μετακόμισης ή εταιρειών που προμηθεύουν προσωρινό προσωπικό διαρρύθμισης χώρων.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5.000 EUR.

Άρθρο 2 3 8 — Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

1 013 750

946 000

688 938,55

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

 τις ασφάλειες που δεν προβλέπονται ειδικά σε άλλη θέση,

 την αγορά και συντήρηση στολών υπηρεσίας για κλητήρες, οδηγούς, υπαλλήλους υποδοχής αποθηκάριους, μεταφορείς, όπως επίσης για το προσωπικό της υπηρεσίας επισκέψεων και σεμιναρίων, του Parlamentarium, της ιατρικής υπηρεσίας, της υπηρεσίας ασφαλείας, των υπηρεσιών συντήρησης των κτιρίων και διαφόρων τεχνικών υπηρεσιών,

 διάφορες δαπάνες λειτουργίας και διαχείρισης, αγορές αγαθών ή υπηρεσιών που δεν προβλέπονται ρητώς σε άλλη θέση,

 διάφορες αγορές που σχετίζονται με τις δραστηριότητες οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) (εκστρατείες προώθησης, κ.λπ.).

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5.000 EUR.

Άρθρο 2 3 9 — Δραστηριότητες EMAS, περιλαμβανομένης της προώθησης, και αντιστάθμιση των εκπομπών άνθρακα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

250 000

250 000

 

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες EMAS οι οποίες αποσκοπούν σε βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του Κοινοβουλίου, περιλαμβανομένης της προώθησης αυτών των δραστηριοτήτων, και στο σύστημα αντιστάθμισης των εκπομπών άνθρακα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

ΤΙΤΛΟΣ 3 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

Άρθρο 3 0 0 — Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

27 700 000

28 748 281

22 818 505,73

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 71 και τα άρθρα 11, 12 και 13 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που συνδέονται με τις μετακινήσεις του προσωπικού του οργάνου, των αποσπασμένων εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη, των ασκούμενων και των υπαλλήλων των άλλων ευρωπαϊκών ή διεθνών οργάνων που έχει προσκαλέσει το όργανο ανάμεσα στον τόπο διορισμού και έναν των τριών τόπων εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο και Στρασβούργο) και με τις αποστολές προς οιονδήποτε άλλον τόπο πέραν των ανωτέρω τριών τόπων εργασίας. Καλυπτόμενες δαπάνες είναι τα έξοδα μεταφοράς, οι ημερήσιες αποζημιώσεις, τα έξοδα διαμονής και οι αποζημιώσεις αντιστάθμισης δεσμευτικών ωραρίων. Καλύπτονται επίσης τα παρεπόμενα έξοδα, περιλαμβανομένων των εξόδων ακύρωσης εισιτηρίων και κρατήσεων διαμονής, των εξόδων που συνδέονται με το σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης τιμολογίου και των εξόδων που σχετίζονται με τη σύναψη ασφάλισης για την αποστολή.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει επίσης τις δαπάνες που αφορούν ενδεχόμενες αντισταθμίσεις των εκπομπών άνθρακα που προκύπτουν κατά τις αποστολές και τις μετακινήσεις του προσωπικού.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 240.000 EUR.

Άρθρο 3 0 2 — Έξοδα υποδοχής και παράστασης

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

1 388 000

1 392 690

816 097,91

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

 τις δαπάνες που αφορούν τις υποχρεώσεις που βαρύνουν το όργανο στον τομέα της υποδοχής, συμπεριλαμβανομένων των εκδηλώσεων που σχετίζονται με τις εργασίες της ομάδας εργασίας STOA (αξιολόγηση επιστημονικών και τεχνολογικών επιλογών), και της παράστασης για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

 τα έξοδα παράστασης του προέδρου κατά τις μετακινήσεις του εκτός των τόπων εργασίας,

 τα έξοδα παράστασης και τη συμμετοχή στα έξοδα γραμματείας του ιδιαιτέρου γραφείου του προέδρου,

 τα έξοδα δεξιώσεων και παράστασης της Γενικής Γραμματείας, περιλαμβανομένης και της αγοράς αντικειμένων και μεταλλείων για τους υπαλλήλους που συμπληρώνουν δεκαπενταετή και/ή εικοσιπενταετή υπηρεσία,

 τα διάφορα έξοδα πρωτοκόλλου όπως σημαίες, προθήκες, προσκλητήρια, εκτύπωση καταλόγων εστιατορίων κ.λπ.,

 τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής που συνδέονται με την επίσκεψη υψηλών προσώπων στο όργανο,

 τα έξοδα θεωρήσεων των βουλευτών και υπαλλήλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τις υπηρεσιακές μετακινήσεις,

 τα έξοδα υποδοχής και παράστασης και τα λοιπά ειδικά έξοδα για τους βουλευτές που επιτελούν επίσημα καθήκοντα εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Άρθρο 3 0 4 — Διάφορα έξοδα συνεδριάσεων

Θέση 3 0 4 0 — Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

1 400 000

1 400 000

2 246 000,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα αναψυκτικών και άλλων ποτών, περιστασιακά και πρόχειρου φαγητού, που σερβίρονται κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του οργάνου, καθώς και τα έξοδα διαχείρισης της παροχής αυτών των υπηρεσιών.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5.000 EUR.

Θέση 3 0 4 2 — Συνεδριάσεις, συνέδρια και διασκέψεις

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

1 465 000

1 435 000

440 674,05

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, μεταξύ άλλων:

 τα έξοδα τα σχετικά με τη διοργάνωση συνεδριάσεων εκτός των τόπων εργασίας (κοινοβουλευτικές επιτροπές ή αντιπροσωπείες τους, πολιτικές ομάδες), περιλαμβανομένων, σε ορισμένες περιπτώσεις, των εξόδων παράστασης,

 τις συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς των οποίων είναι μέλος το Κοινοβούλιο ή ένα από τα όργανά του (Διακοινοβουλευτική Ένωση, Σύνδεσμος Γενικών Γραμματέων των Κοινοβουλίων, Ομάδα 12 + εντός της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης).

 την επιστροφή στην Επιτροπή, βάσει της συμφωνίας παροχής υπηρεσιών που έχει συναφθεί μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπής, των δαπανών της Επιτροπής για την κάλυψη του μεριδίου του Κοινοβουλίου όσον αφορά την έκδοση κοινοτικών αδειών διέλευσης (εξοπλισμός, προσωπικό και προμήθειες), σύμφωνα με τις διατάξεις του Πρωτοκόλλου περί προνομίων και ασυλιών (άρθρο 6), του άρθρου 23 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των άρθρων 11 και 81 του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1417/2013 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό της μορφής των αδειών διέλευσης που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 353 της 28.12.2013, σ. 26).

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 20.000 EUR.

Θέση 3 0 4 3 — Διάφορα έξοδα διοργάνωσης κοινοβουλευτικών συνελεύσεων, διακοινοβουλευτικών και άλλων αντιπροσωπειών

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

1 100 000

1 200 000

256 302,28

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, ειδικότερα, έξοδα άλλα από εκείνα που καλύπτονται από το κεφάλαιο 1 0 και το άρθρο 3 0 0, τα οποία αφορούν την οργάνωση συνεδριάσεων:

 των αντιπροσωπειών στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης EUROLAT, της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Euronest και των οργάνων τους,

 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο (ΕΜΚΣ), των επιτροπών της και του προεδρείου της· αυτές οι δαπάνες περιλαμβάνουν τη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον προϋπολογισμό της αυτόνομης γραμματείας της ΕΜΚΣ ή την άμεση ανάληψη των εξόδων που αντιστοιχούν στο μερίδιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον προϋπολογισμό της ΕΜΚΣ,

 των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, ειδικών αντιπροσωπειών, μεικτών κοινοβουλευτικών επιτροπών, κοινοβουλευτικών επιτροπών συνεργασίας, κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών στον ΠΟΕ και της Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης για τον ΠΟΕ και της διευθύνουσας επιτροπής του.

Θέση 3 0 4 9 — Δαπάνες για τις υπηρεσίες γραφείου ταξιδίων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

2 040 000

2 000 000

1 985 000,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση προορίζεται να καλύψει τα έξοδα λειτουργίας του γραφείου ταξιδίων που έχει συνάψει σύμβαση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 50.000 EUR.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 — ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

Άρθρο 3 2 0 — Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

9 309 500

8 957 000

4 963 870,79

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

 το κόστος των συμβάσεων με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και ερευνητικά ιδρύματα για τις μελέτες και τις άλλες ερευνητικές δραστηριότητες (εργαστήρια, στρογγυλές τράπεζες, ομάδες ή ακροάσεις εμπειρογνωμόνων, διασκέψεις) που πραγματοποιούνται για τα όργανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για τις κοινοβουλευτικές επιτροπές και για τη διοίκηση,

 τα έξοδα ταξιδίου, έξοδα διαμονής και παρεπόμενα έξοδα των εμπειρογνωμόνων και άλλων προσωπικοτήτων —περιλαμβανομένων εκείνων που έχουν υποβάλει αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο— που έχουν κληθεί να συμμετάσχουν στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, τις αντιπροσωπείες και τις ομάδες μελέτης και εργασίας καθώς και σε εργαστήρια,

 το κόστος διάδοσης προϊόντων εσωτερικής ή εκτός του οργάνου κοινοβουλευτικής έρευνας και άλλων σχετικών προϊόντων προς όφελος του θεσμικού οργάνου και του κοινού (ειδικότερα μέσω δημοσιεύσεων στο διαδίκτυο, εσωτερικών βάσεων δεδομένων, φυλλαδίων και δημοσιεύσεων),

 τις δαπάνες μετακλήσεως ατόμων εκτός του θεσμικού οργάνου για να συμμετάσχουν στις εργασίες οργάνων όπως είναι το πειθαρχικό συμβούλιο και η ομάδα που ειδικεύεται στον τομέα των οικονομικών παρατυπιών.

Άρθρο 3 2 1 — Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης για τις υπηρεσίες κοινοβουλευτικής έρευνας, τη βιβλιοθήκη και τα αρχεία

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

8 829 000

9 107 200

5 876 203,82

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43), καθώς και απόφαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2001, για τη ρύθμιση σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου , όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 22 Ιουνίου 2011 (ΕΕ C 216 της 22.7.2011, σ. 19).

Απόφαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με την ενίσχυση της ενημέρωσης και της διαφάνειας: τα αρχεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Απόφαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διέπει την επεξεργασία των αρχείων εν ενεργεία και πρώην βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει ιδίως τις δαπάνες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της ΓΔ EPRS (Υπηρεσιών Κοινοβουλευτικής Έρευνας), συγκεκριμένα:

 την απόκτηση ειδικής εμπειρογνωμοσύνης για τη στήριξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (μεταξύ άλλων, μέσω άρθρων, μελετών, εργαστηρίων, σεμιναρίων, συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης, ομάδων εμπειρογνωμόνων και διασκέψεων), οι οποίες μπορούν να πραγματοποιούνται, εάν είναι απαραίτητο, σε συνεργασία με άλλα θεσμικά όργανα, διεθνείς οργανισμούς, ερευνητικά τμήματα και βιβλιοθήκες των εθνικών κοινοβουλίων, ομάδων προβληματισμού, ερευνητικών φορέων και άλλων ειδικών εμπειρογνωμόνων,

 την απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης στους τομείς της εκτίμησης αντίκτυπου / της εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολόγησης, της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας και της αξιολόγησης των επιστημονικών και τεχνολογικών επιλογών (STOA),

 την απόκτηση ή τη μίσθωση βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων, βάσεων δεδομένων, προϊόντων ειδησεογραφικών πρακτορείων τύπου και κάθε άλλου υλικού πληροφόρησης που προορίζεται για τη Βιβλιοθήκη σε διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα (copyright), το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας, τα υλικά και τις εργασίες βιβλιοδεσίας και συντήρησης, καθώς και άλλες συναφείς υπηρεσίες,

 το κόστος εξωτερικών υπηρεσιών αρχειοθέτησης (οργάνωση, επιλογή, περιγραφή, μεταφορά σε διάφορα μέσα και αποϋλοποίηση, απόκτηση πηγών πρωτογενούς αρχειακού υλικού),

 την απόκτηση, την ανάπτυξη, την εγκατάσταση, την αξιοποίηση και τη συντήρηση ειδικής τεκμηρίωσης βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης και ειδικών υλικών της βιβλιοθήκης πολυμέσων, συμπεριλαμβανομένων υλικών και/ή συστημάτων ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και πληροφορικής καθώς και υλικών βιβλιοδεσίας και συντήρησης,

 τα έξοδα διάδοσης των προϊόντων της εσωτερικής ή εξωτερικής κοινοβουλευτικής έρευνας και άλλων συναφών προϊόντων, προς όφελος του θεσμικού οργάνου και του κοινού (ιδίως μέσω της δημοσίευσης εσωτερικών βάσεων δεδομένων, ενημερωτικών φυλλαδίων και δημοσιεύσεων στο διαδίκτυο),

 τα έξοδα ταξιδίου, διαμονής και τα παρεπόμενα έξοδα των εμπειρογνωμόνων και άλλων ατόμων που προσκαλούνται να συμμετάσχουν σε παρουσιάσεις, σεμινάρια, εργαστήρια ή άλλες παρόμοιες δραστηριότητες που οργανώνει η ΓΔ EPRS,

 τη συμμετοχή της ομάδας αξιολόγησης επιστημονικών και τεχνολογικών επιλογών (ομάδα STOA) στις δραστηριότητες ευρωπαϊκών και διεθνών επιστημονικών φορέων,

 τις υποχρεώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που απορρέουν από διεθνείς και/ή διοργανικές συμφωνίες συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της συνεισφοράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην οικονομική δαπάνη που συνδέεται με τη διαχείριση των ιστορικών αρχείων της Ένωσης [κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 354/83 του Συμβουλίου, της 1ης Φεβρουαρίου 1983, για το άνοιγμα στο κοινό των ιστορικών αρχείων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, καθώς και επακόλουθες τροποποιήσεις].

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 20.000 EUR.

Άρθρο 3 2 2 — Δαπάνες τεκμηρίωσης

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

2 217 000

2 308 000

2 464 212,10

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

 τις συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά, πρακτορεία ειδήσεων, τις εκδόσεις και υπηρεσίες που παρέχουν μέσω του διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών για δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε περίπτωση αναπαραγωγής και διάδοσης με γραπτή και/ή ηλεκτρονική μορφή των συνδρομών αυτών και τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για τις ανασκοπήσεις τύπου και τα αποκόμματα τύπου,

 τις συνδρομές ή συμβάσεις υπηρεσιών για την προμήθεια περιλήψεων και αναλύσεων του περιεχομένου των περιοδικών ή τη σε οπτικά μέσα αντιγραφή άρθρων που είναι δημοσιευμένα στα περιοδικά αυτά,

 τις δαπάνες χρήσεως των εξωτερικών βάσεων στατιστικών δεδομένων ή τεκμηρίωσης (πλην του κόστους του μηχανογραφικού υλικού και των τηλεπικοινωνιών),

 την αγορά νέων ή την ανανέωση λεξικών, γλωσσαρίων επί παντός μέσου, μεταξύ άλλων και για τις νέες γλωσσικές υπηρεσίες, καθώς και άλλων έργων που προορίζονται για τις γλωσσικές υπηρεσίες και τις μονάδες για την ποιότητα των νομοθετικών πράξεων.

Άρθρο 3 2 3 — Στήριξη της δημοκρατίας και ενδυνάμωση των κοινοβουλευτικών ικανοτήτων των κοινοβουλίων τρίτων κρατών

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

1 100 000

1 340 000

512 925,74

Παρατηρήσεις

Απόφαση του Προεδρείου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, για την δημιουργία Διεύθυνσης Στήριξης της Δημοκρατίας στους κόλπους της Γενικής Διεύθυνσης Εξωτερικών Πολιτικών της Ένωσης (ΓΔ EXPO).

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

 τις δαπάνες για προγράμματα ανταλλαγής πληροφοριών και συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων των χωρών που βρίσκονται σε προενταξιακό στάδιο, ιδίως δε εκείνων των Δυτικών Βαλκανίων και της Τουρκίας

 τις δαπάνες που αναλαμβάνονται προς προώθηση των σχέσεων ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα δημοκρατικά εκλεγμένα κοινοβούλια τρίτων χωρών (πλην εκείνων που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση) καθώς και με αντίστοιχα κοινοβουλευτικά σε περιφερειακό επίπεδο σώματα οι σχετικές δραστηριότητες αποσκοπούν κυρίως στην ενδυνάμωση των κοινοβουλευτικών ικανοτήτων σε νέες και αναδυόμενες δημοκρατίες και κυρίως σε εκείνες που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Γειτονία (νότια και ανατολική)·

 τις δαπάνες για την προώθηση των δραστηριοτήτων στήριξης τόσο των προσπαθειών διαμεσολάβησης όσο και των νέων πολιτικών ηγετών από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από χώρες στην Ευρωπαϊκή Γειτονία·

 τις δαπάνες για τη διοργάνωση του Βραβείου Ζαχάρωφ (συγκεκριμένα, το ποσό του βραβείου, τα έξοδα ταξιδίου και υποδοχής του νικητή ή των νικητών του βραβείου, τις επιχειρησιακές δαπάνες του Δικτύου Ζαχάρωφ και τις αποστολές των μελών του) και για δραστηριότητες που αποσκοπούν στην προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Σε αυτές τις ενέργειες περιλαμβάνονται επισκέψεις ενημέρωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, στο Λουξεμβούργο ή στο Στρασβούργο, και οι πιστώσεις καλύπτουν πλήρως ή εν μέρει τα έξοδα των συμμετεχόντων, ιδίως έξοδα ταξιδίου, μετακινήσεων, στέγασης, καθώς και τις ημερήσιες αποζημιώσεις.

Άρθρο 3 2 4 — Παραγωγή και διάδοση

Θέση 3 2 4 0 — Επίσημη Εφημερίδα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

4 373 000

4 244 000

4 202 107,46

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το μερίδιο του θεσμικού οργάνου στις δαπάνες δημοσίευσης, διάδοσης και άλλα παρεπόμενα έξοδα της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων για τα κείμενα προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θέση 3 2 4 1 — Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

3 771 000

3 705 000

3 496 946,08

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

 το σύνολο των εξόδων έκδοσης με ψηφιακά (θέσεις στο ενδοδίκτυο) και παραδοσιακά μέσα (έγγραφα, διάφορα έντυπα με υπεργολαβία), περιλαμβανομένης και της διανομής,

 την επικαιροποίηση και εξελικτική συντήρηση των συστημάτων εκδόσεων.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 6.000 EUR.

Θέση 3 2 4 2 — Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

16 662 000

16 501 034

19 651 446,69

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τις δημοσιεύσεις ενημέρωσης, περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής διάθεσης εκδόσεων, τις δραστηριότητες πληροφόρησης, τις δημόσιες σχέσεις, τη συμμετοχή σε δημόσιες εκδηλώσεις, εκθέσεις και εμποροπανηγύρεις στα κράτη μέλη και στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες και τις χώρες στις οποίες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει γραφείο συνδέσμου, καθώς και την ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Θεσμικών και Νομοθετικών Θεμάτων (OEIL) και την ανάπτυξη εργαλείων ή μέσων για τη βελτίωση και διευκόλυνση τ ης πρόσβασης του κοινού σε αυτό μέσω κινητού εξοπλισμού.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5.000 EUR.

Θέση 3 2 4 3 — Parlamentarium — Κέντρο Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

6 030 000

4 150 000

4 748 380,08

Παρατηρήσεις

Η πίστωση προορίζεται να χρηματοδοτήσει το Parlamentarium — Κέντρο Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες καθώς και τις εγκαταστάσεις, τις εκθέσεις και το υλικό που προσαρμόζεται και αναπαράγεται για να χρησιμοποιηθεί χωριστά εκτός Βρυξελλών.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 9 300 EUR.

Θέση 3 2 4 4 — Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

30 723 500

31 739 039

27 249 058,55

Παρατηρήσεις

Απόφαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 26 Φεβρουαρίου 2013.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις επιδοτήσεις ομάδων επισκεπτών, καθώς και τα παρεπόμενα έξοδα πλαισίωσης και υποδομής, τη χρηματοδότηση περιόδων πρακτικής άσκησης για παράγοντες διαμόρφωσης της κοινής γνώμης σε τρίτες χώρες (EUVP) και τις δαπάνες λειτουργίας των προγραμμάτων Εurοscοla, Euromed-Scola και Euronest-Scola. Τα προγράμματα Euromed-Scola και Euronest-Scola διεξάγονται κατ’ έτος, εναλλακτικά, στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο ή τις Βρυξέλλες, με εξαίρεση τα έτη διεξαγωγής εκλογών.

Η πίστωση αυτή θα αυξάνεται κατ’ έτος χρησιμοποιώντας έναν αποπληθωριστικό συντελεστή που λαμβάνει υπόψη τις αλλαγές στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα και τις τιμές.

Κάθε βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει το δικαίωμα να καλεί ανά ημερολογιακό έτος πέντε ομάδες επισκεπτών κατ’ ανώτατο όριο, συνολικά 110 επισκέπτες.

Ένα αρμόζον ποσό θα διατεθεί για επισκέπτες με αναπηρία.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100.000 EUR.

Θέση 3 2 4 5 — Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και πολιτιστικών δράσεων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

5 262 000

5 077 120

5 610 918,40

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

 τις δαπάνες ή επιδοτήσεις για τη διοργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο, για τους παράγοντες διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τα κράτη μέλη και τα υποψήφια προς ένταξη κράτη και τα κράτη στα οποία το Κοινοβούλιο διαθέτει γραφείο συνδέσμου, καθώς και τα έξοδα για τη διοργάνωση κοινοβουλευτικών συνεδρίων και σεμιναρίων και τη χρηματοδότηση πολιτιστικών πρωτοβουλιών ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως είναι το Βραβείο LUX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο,

 τις δαπάνες που σχετίζονται με την πραγματοποίηση «εκδηλώσεων στα ημικύκλια» στο Στρασβούργο και τις Βρυξέλλες, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα που εγκρίνει το Προεδρείο,

 μέτρα στήριξης της πολυγλωσσίας και εργαλεία όπως σεμινάρια και συνέδρια, συναντήσεις με παρόχους υπηρεσιών κατάρτισης στη διερμηνεία ή τη μετάφραση, μέτρα και ενέργειες ευαισθητοποίησης για την πολυγλωσσία και προώθησης του επαγγέλματος του διερμηνέα ή του μεταφραστή, περιλαμβανομένου προγράμματος επιδοτήσεων για πανεπιστήμια, σχολεία και άλλους οργανισμούς που ασχολούνται με τις σπουδές διερμηνείας ή μετάφρασης, λύσεις που ευνοούν την εικονική επικοινωνία, καθώς επίσης τη συμμετοχή σε παρόμοιες ενέργειες και μέτρα που διοργανώνονται από κοινού με άλλες υπηρεσίες στο πλαίσιο της διοργανικής και διεθνούς συνεργασίας.

Η πίστωση αυτή καλύπτει επίσης τα έξοδα διοργάνωσης αυτών των δραστηριοτήτων, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών και των εξόδων εστίασης καθώς και των εξόδων που συνδέονται με την πρόσκληση δημοσιογράφων σε αυτές τις δραστηριότητες.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 25.000 EUR.

Θέση 3 2 4 6 — Τηλεοπτικό κανάλι του Κοινοβουλίου (web TV)

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

5 000 000

5 000 000

4 994 665,86

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη του κόστους παραγωγής και αποθήκευσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Europarl TV) βίντεο για τον Ιστό και οπτικοακουστικού υλικού έτοιμου για μετάδοση, σύμφωνα με τη στρατηγική επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Θέση 3 2 4 7 — Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

6 500 000

10 000 000

9 571 045,83

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, όπως είναι η ειδική διαμόρφωση εσωτερικών χώρων, η απόκτηση συλλογών, η διοργάνωση εκθέσεων και τα έξοδα λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για την αγορά βιβλίων, περιοδικών και άλλων εκδόσεων σχετικών με τη δραστηριότητα του Σπιτιού της Ευρωπαϊκή Ιστορίας.

Προορίζεται να καλύψει επίσης το κόστος των συμβάσεων με ειδικούς εμπειρογνώμονες και ερευνητικά ιδρύματα για μελέτες και άλλες ερευνητικές δραστηριότητες (εργαστήρια, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, ομάδες εμπειρογνωμόνων, διασκέψεις) που πραγματοποιούνται για το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5.000.000 EUR.

Θέση 3 2 4 8 — Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

14 506 000

12 608 000

15 484 852,11

Παρατηρήσεις

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2002, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2003 (ΕΕ C 47 Ε της 27.2.2003, σ. 72).

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 14ης Μαΐου 2002, σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2003 (ΕΕ C 180 Ε της 31.7.2003, σ. 150).

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 14ης Μαΐου 2003, σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2004 (ΕΕ C 67 Ε της 17.3.2004, σ. 179).

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

 τον προϋπολογισμό λειτουργίας του οπτικοακουστικού τομέα (με ίδια μέσα ή με εξωτερική συνδρομή, όπως τεχνική συνδρομή προς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, σκηνοθεσία, παραγωγή, συμπαραγωγή και μετάδοση οπτικοακουστικών προγραμμάτων, ενοικίαση συχνοτήτων και μετάδοση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων, και άλλες ενέργειες για την ανάπτυξη των σχέσεων του οργάνου με τους οργανισμούς οπτικοακουστικών εκπομπών),

 τις δαπάνες για την απευθείας μετάδοση των συνεδριάσεων της ολομέλειας και των κοινοβουλευτικών επιτροπών στο διαδίκτυο,

 τη δημιουργία κατάλληλων αρχείων, στο υλικό των οποίων θα έχουν διαρκή πρόσβαση τα μέσα ενημέρωσης και οι πολίτες.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 13.000 EUR.

Θέση 3 2 4 9 — Ανταλλαγές πληροφοριών με τα εθνικά κοινοβούλια

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

250 000

250 000

65 334,15

Παρατηρήσεις

Διασκέψεις των προέδρων των ευρωπαϊκών κοινοβουλευτικών συνελεύσεων (Ιούνιος 1977) και των κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σεπτέμβριος 2000, Μάρτιος 2001).

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

 τις δαπάνες για την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κοινοβουλίων των κρατών μελών· οι δαπάνες αυτές αφορούν τις κοινοβουλευτικές σχέσεις εκτός των σχέσεων που καλύπτονται από τα κεφάλαια 1 0 και 3 0, τις ανταλλαγές πληροφοριών και τεκμηρίωσης, καθώς και τη συνδρομή για την ανάλυση και τη διαχείριση των πληροφοριών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλαγών με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινοβουλευτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (CERDP),

 τη χρηματοδότηση προγραμμάτων συνεργασίας και δραστηριοτήτων για την κατάρτιση υπαλλήλων από τα ως άνω κοινοβούλια και εν γένει δραστηριότητες προς ενδυνάμωση των κοινοβουλευτικών ικανοτήτων αυτών των κοινοβουλίων.

Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν επισκέψεις ενημέρωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, στο Λουξεμβούργο ή στο Στρασβούργο· οι πιστώσεις καλύπτουν πλήρως ή εν μέρει τα έξοδα των συμμετεχόντων, ιδίως έξοδα ταξιδίου, μετακινήσεων, στέγασης, καθώς και τις ημερήσιες αποζημιώσεις,

 τις δράσεις συνεργασίας, που έχουν σχέση κυρίως με τη νομοθετική δραστηριότητα, καθώς και τις δράσεις που έχουν σχέση με την τεκμηρίωση, την ανάλυση και την πληροφόρηση, και την ασφάλεια του τομέα www.ipex.eu, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων που επιτελούνται εντός του Ευρωπαϊκού Κέντρου Κοινοβουλευτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (CERDP).

Η πίστωση αυτή προορίζεται για τη χρηματοδότηση της συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων στο πεδίο του κοινοβουλευτικού ελέγχου της ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ, σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 9 και 10 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Άρθρο 3 2 5 — Δαπάνες για τα γραφεία πληροφοριών

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

900 000

700 000

980 570,90

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα γενικά έξοδα και διάφορες μικροδαπάνες που σχετίζονται με τα γραφεία πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ειδικότερα είδη γραφείου, τηλεπικοινωνίες, έξοδα αποστολής, διαμόρφωση χώρων, μεταφορές, αποθήκευση, γενικό διαφημιστικό υλικό, βάσεις δεδομένων).

ΤΙΤΛΟΣ 4 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 — ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

Άρθρο 4 0 0 — Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, πολιτικές και ενημερωτικές δραστηριότητες των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων βουλευτών

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

61 000 000

59 800 000

59 416 002,23

Παρατηρήσεις

Ρύθμιση την οποία ενέκρινε το Προεδρείο με απόφασή του της 30ής Ιουνίου 2003, όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 14 Απριλίου 2014.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει για τις πολιτικές ομάδες και τους μη εγγεγραμμένους βουλευτές:

 τις δαπάνες γραμματείας, τις διοικητικές δαπάνες και τις λειτουργικές δαπάνες,

 τις δαπάνες που συνδέονται με τις πολιτικές και ενημερωτικές τους δραστηριότητες στο πλαίσιο των πολιτικών δραστηριοτήτων της Ένωσης.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 50.000 EUR.

Άρθρο 4 0 2 — Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

31 400 000

28 350 084

27 713 795,20

Παρατηρήσεις

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 4.

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 224.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (ΕΕ L 297 της 15.11.2003, σ. 1).

Απόφαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 29ης Μαρτίου 2004, για τον καθορισμό των όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (ΕΕ C 112 της 9.4.2011, σ. 1).

Η πίστωση αυτή προορίζεται για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Άρθρο 4 0 3 — Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

18 700 000

16 668 000

13 393 988,80

Παρατηρήσεις

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 4.

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 224.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (ΕΕ L 297 της 15.11.2003, σ. 1).

Απόφαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 29ης Μαρτίου 2004, για τον καθορισμό των όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (ΕΕ C 112 της 9.4.2011, σ. 1).

Η πίστωση αυτή προορίζεται για τη χρηματοδότηση των πολιτικών ιδρυμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 2 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Άρθρο 4 2 2 — Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

202 140 000

192 113 500

181 048 836,81

Παρατηρήσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 21.

Μέτρα εφαρμογής για το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 33 έως 44.

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 5α και τα άρθρα 125 έως 139.

Μέτρα εφαρμογής για τον τίτλο VII του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων, τα οποία εγκρίθηκαν από το Προεδρείο.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα επικούρησης των βουλευτών.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις συναλλαγματικές διαφορές που βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται για τις αποζημιώσεις εξόδων επικούρησης των βουλευτών.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 775 000 EUR.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 4 — ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Άρθρο 4 4 0 — Δαπάνες για συνεδριάσεις και άλλες δραστηριότητες πρώην βουλευτών

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

210 000

200 000

200 000,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για συνεδριάσεις του συνδέσμου πρώην βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και άλλες ενδεχόμενες δαπάνες.

Άρθρο 4 4 2 — Κόστος των συνεδριάσεων και λοιπών δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

210 000

200 000

200 000,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου, καθώς και άλλες ενδεχόμενες δαπάνες στο ίδιο πλαίσιο.

ΤΙΤΛΟΣ 10 — ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 0 — ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

p.m.

p.m.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 1 — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

10 000 000

11 700 000

 

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες που απορρέουν από δημοσιονομικές αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους (δαπάνες που δεν μπορούν να προβλεφθούν προς το παρόν).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 3 — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

p.m.

p.m.

 

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος της προετοιμασίας του θεσμικού οργάνου για τη διεύρυνση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 4 — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

p.m.

p.m.

 

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την πολιτική πληροφόρησης και επικοινωνίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 5 — ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

p.m.

p.m.

 

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για επενδύσεις του οργάνου σε ακίνητα και για έργα προς διαρρύθμιση χώρων. Το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει ζητήσει να εγκριθεί συνεκτική και υπεύθυνη μακρόπνοη στρατηγική στον τομέα των κτιρίων, η οποία να λαμβάνει υπόψη το ιδιαίτερο πρόβλημα του κόστους για τη συντήρηση, των αναγκών για ανακαίνιση και του κόστους για την ασφάλεια ενώ θα λαμβάνεται μέριμνα για την ορθή χρησιμοποίηση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 6 — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

p.m.

p.m.

 

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με τα υπό ανάπτυξη έργα προτεραιότητας του οργάνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 8 — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ EMAS

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

p.m.

p.m.

 

Παρατηρήσεις

Εν συνεχεία των αποφάσεων που θα ληφθούν από το Προεδρείο για την εφαρμογή του προγράμματος δράσης της EMAS, ιδίως μετά την κατάρτιση ισοζυγίου άνθρακα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η πίστωση αυτή προορίζεται να τροφοδοτήσει τα σχετικά επιχειρησιακά κονδύλια.

1. S — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1.1. S 1 — Τμήμα I — Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Κατηγορία και βαθμός

2015

Θέσεις μονίμων υπαλλήλων

Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων

Λοιπές θέσεις

Θέσεις πολιτικών ομάδων

Εκτός κατηγορίας

1

0

0

0

AD 16

13

0

1

7

AD 15

40

0

1

4

AD 14

234

2

7

26

AD 13

456

8

2

43

AD 12

204

0

12

64

AD 11

189

0

6

29

AD 10

180

0

9

27

AD 9

178

0

5

24

AD 8

420

0

3

33

AD 7

328

0

7

47

AD 6

198

0

7

53

AD 5

209

0

6

58

Σύνολο θέσεων AD

2649

10

66

415

AST 11

147

10

0

34

AST 10

95

0

20

30

AST 9

364

0

4

44

AST 8

421

0

6

41

AST 7

443

0

1

44

AST 6

311

0

7

71

AST 5

295

0

17

62

AST 4

320

0

6

76

AST 3

270

0

5

71

AST 2

168

0

0

60

AST 1

37

0

0

68

Σύνολο θέσεων AST

2871

10

66

601

AST/SC 6

0

0

0

0

AST/SC 5

0

0

0

0

AST/SC 4

0

0

0

0

AST/SC 3

0

0

0

0

AST/SC 2

50

0

0

0

AST/SC 1

20

0

0

0

AST/SC σύνολο

70

0

0

0

Σύνολο

5591(1)

20(2)

132

1 016

Γενικό σύνολο

6739(3)

Κατηγορία και βαθμός

2016

Θέσεις μονίμων υπαλλήλων

Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων

Λοιπές θέσεις

Θέσεις πολιτικών ομάδων

Εκτός κατηγορίας

1

0

0

0

AD 16

13

0

1

7

AD 15

47

0

1

4

AD 14

227

2

7

29

AD 13

456

8

2

40

AD 12

244

0

12

64

AD 11

174

0

6

30

AD 10

195

0

9

26

AD 9

178

0

6

29

AD 8

435

0

3

37

AD 7

286

0

6

57

AD 6

196

0

8

48

AD 5

223

0

5

44

Σύνολο θέσεων AD

2 674

10

66

415

AST 11

147

10

0

36

AST 10

95

0

20

33

AST 9

494

0

4

44

AST 8

321

0

6

40

AST 7

413

0

2

43

AST 6

321

0

6

72

AST 5

307

0

19

69

AST 4

400

0

5

78

AST 3

249

0

4

73

AST 2

93

0

0

58

AST 1

52

0

0

55

Σύνολο θέσεων AST

2 892

10

66

601

SC 6

0

0

0

0

SC 5

0

0

0

0

SC 4

0

0

0

0

SC 3

0

0

0

0

SC 2

50

0

0

0

SC 1

20

0

0

0

Σύνολο SC

70

0

0

0

Σύνολο

5 637(4)

20(5)

132

1 016

Γενικό σύνολο

6 785(6) (7)

Παράρτημα

ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

Γραμμή προϋπολογισμού

Ονομασία

Πραγματοποιηθείσες εισπράξεις

Προβλέψεις

2014

2016

5000

Προϊόν πώλησης υλικού μεταφοράς

-

p.m.

5001

Προϊόν πώλησης λοιπών κινητών αγαθών

6.888

5.000

5002

Έσοδα που προέρχονται από την προμήθεια υλικού σε άλλα όργανα ή οργανισμούς

6.428

19.000

502

Προϊόν πώλησης δημοσιεύσεων, εντύπων και ταινιών

5.848

1.000

5110

Προϊόν εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακινήτων

2.728.922

2.540.000

5111

Επιστροφή των εξόδων εκμίσθωσης

10.681

10.000

550

Έσοδα που προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών και εργασίας που πραγματοποιήθηκαν υπέρ άλλων οργάνων ή οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου και του ποσού των αποζημιώσεων αποστολής που κατεβλήθησαν για λογαριασμό άλλων οργάνων ή οργανισμών και επεστράφησαν από αυτά

5.232.192

1.745.000

551

Έσοδα προερχόμενα από τρίτους για παροχή υπηρεσιών ή εργασιών που πραγματοποιούνται τη αιτήσει τους

1.105.305

p.m.

570

Έσοδα που προέρχονται από επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

4.705.965

154.000

571

Έσοδα που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο προορισμό όπως τα έσοδα ιδρυμάτων, οι επιδοτήσεις, οι δωρεές και τα κληροδοτήματα, συμπεριλαμβανομένων και των ιδίων εσόδων για ειδικό προορισμό κάθε οργάνου

-

p.m.

573

Λοιπές εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου

2.084.376

25.000

581

Έσοδα που προέρχονται από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις

185.508

p.m.

6600

Λοιπές εισφορές και επιστροφές με ειδικό προορισμό

10.875.372

2.188.000

 

ΣΥΝΟΛΟ

26.947.485

6.687.000

(1)

Εκ των οποίων τρεις προαγωγές επί προσωπικής βάσεως (τρεις από AD 14 σε AD 15) που χορηγούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε άξιους υπαλλήλους.

(2)

Θεωρητικό αποθεματικό, που δεν περιλαμβάνεται στο γενικό σύνολο, για τους υπαλλήλους που αποσπώνται προς το συμφέρον της υπηρεσίας.

(3)

Η συμφωνία διοργανικής συνεργασίας που υπεγράφη στις 5 Φεβρουαρίου 2014 μεταξύ του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής των Περιφερειών και της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής προβλέπει τη μεταφορά έως 80 θέσεων (60 AD και 20 AST) από τις επιτροπές αυτές στο Κοινοβούλιο. Το μέτρο αυτό θα εφαρμοστεί σταδιακά, αρχής γενομένης από το φθινόπωρο του 2014, και η ενσωμάτωση των εν λόγω θέσεων στο οργανόγραμμα του Κοινοβουλίου (που έγινε ήδη το 2014) θα αντισταθμιστεί με την κατάργηση αντίστοιχου αριθμού θέσεων στα οργανογράμματα των δύο επιτροπών.

(4)

Εκ των οποίων τρεις προαγωγές επί προσωπικής βάσεως (τρεις από AD 14 σε AD 15) που χορηγούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε άξιους υπαλλήλους.

(5)

Θεωρητικό αποθεματικό, που δεν περιλαμβάνεται στο γενικό σύνολο, για τους υπαλλήλους που αποσπώνται προς το συμφέρον της υπηρεσίας.

(6)

Η συμφωνία διοργανικής συνεργασίας που υπεγράφη στις 5 Φεβρουαρίου 2014 μεταξύ του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής των Περιφερειών και της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής προβλέπει τη μεταφορά έως 80 θέσεων (60 AD και 20 AST) από τις επιτροπές αυτές στο Κοινοβούλιο. Το μέτρο αυτό θα εφαρμοστεί σταδιακά, αρχής γενομένης από το φθινόπωρο του 2014, και η ενσωμάτωση των εν λόγω θέσεων στο οργανόγραμμα του Κοινοβουλίου (που έγινε ήδη το 2014) θα αντισταθμιστεί με την κατάργηση αντίστοιχου αριθμού θέσεων στα οργανογράμματα των δύο επιτροπών.

(7)

Ο καταλογισμός στο σύνολο, ανά βαθμό και κατηγορία, της κατά 1 % μείωσης του δυναμικού που έχει ανακοινωθεί (57 θέσεις) θα πραγματοποιηθεί κατά την ανάγνωση του σχεδίου προϋπολογισμού 2016 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

27.4.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

25

9

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Marco Zanni, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου, Неджми Али

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Stanisław Ożóg, Ivan Štefanec, Flavio Zanonato, Андрей Новаков

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου