Menetlus : 2015/2012(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0144/2015

Esitatud tekstid :

A8-0144/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 29/04/2015 - 10.63
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0172

RAPORT     
PDF 333kWORD 557k
27.4.2015
PE 551.776v02-00 A8-0144/2015

Euroopa Parlamendi 2016. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta

(2015/2012(BUD))

Eelarvekomisjon

Raportöör: Gérard Deprez

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
 LISA: EELARVESTUSE PROJEKT
 PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa Parlamendi 2016. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta

(2015/2012(BUD))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 314,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(1), ja eriti selle artiklit 36,

–       võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2),

–       võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3), eriti selle punkti 27,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1023/2013, millega muudetakse Euroopa Liidu ametnike personalieeskirju ja Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimusi(4),

–       võttes arvesse oma 23. oktoobri 2013. aasta resolutsiooni(5) ja 22. oktoobri 2014. aasta resolutsiooni(6) Euroopa Liidu 2014. ja 2015. aasta üldeelarve projekti kohta,

–       võttes arvesse peasekretäri aruannet juhatusele Euroopa Parlamendi 2016. aasta esialgse eelarvestuse projekti koostamise kohta,

–      võttes arvesse juhatuse poolt 27. aprillil 2015. aastal koostatud esialgset eelarvestuse projekti,

–      võttes arvesse vastavalt kodukorra artikli 96 lõikele 2 eelarvekomisjoni poolt koostatud eelarvestuse projekti,

–       võttes arvesse kodukorra artikleid 96 ja 97,

–       võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8‑0144/2015),

A.     arvestades, et käesolev menetlus on esimene täispikk eelarvemenetlus uue koosseisu ametiajal ja kolmas menetlus 2014.–2020. aasta finantsraamistiku ajal;

B.     arvestades, et 9. veebruari 2015. aasta koosolekul kiitis juhatus peasekretäri esitatud 2016. aasta eelarve suunised heaks; arvestades, et suuniste keskmes on parlamendikomisjonide suutlikkuse suurendamine täitevvõimu kontrollimiseks, eelkõige delegeeritud õigusaktide puhul, Euroopa Parlamendi hoonete turvalisusse ja küberjulgeolekusse tehtavad investeeringud ning parlamendiliikmetele pakutav tugi, eelkõige assisteerimise osas;

C.     arvestades, et peasekretäri poolt esitatud Euroopa Parlamendi 2016. aasta esialgses eelarvestuse projektis oli eelarve summaks ette nähtud 1 850 470 600 eurot, mis on 3,09 % suurem kui 2015. aasta eelarve ja moodustab 2014.–2020. aasta finantsraamistiku 5. rubriigist 19,51 %;

D.     arvestades, et kuna liikmesriikidel lasub praegu suur avaliku sektori võla ja eelarve konsolideerimise koormus, peaks Euroopa Parlament näitama üles eelarvealast vastutustundlikkust ja oma kulude piiramise soovi, tagades samas piisavad vahendid, tänu millele on parlamendil võimalik täita kõiki oma ülesandeid ja tagada institutsiooni normaalne toimimine;

E.     arvestades, et vaatamata väiksele manööverdamisruumile ja vajadusele tasakaalustada kokkuhoidu muudes valdkondades, tuleks kaaluda teatavaid investeeringuid, et tugevdada Euroopa Parlamendi institutsioonilist rolli;

F.     arvestades, et mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi 5 ülemmäär 2016. aasta eelarves on praegustes hindades 9 483 miljonit eurot;

G.     arvestades, et 24. märtsil ning 14. ja 15. aprillil 2015 toimusid juhatuse ja eelarvekomisjoni delegatsioonide vahel lepitusprotsessi koosolekud;

Üldine raamistik ja üldeelarve

1.      väljendab heameelt Euroopa Parlamendi juhatuse ja eelarvekomisjoni hea koostöö üle praeguse eelarvemenetluse raames ning lepitusprotsessi jooksul saavutatud kokkuleppe üle;

2.      võtab teadmiseks peasekretäri poolt 2016. aastaks esitatud kõige olulisemad eesmärgid;

3.      tuletab meelde, et alates Lissaboni lepingu jõustumisest on Euroopa Parlamendi eelarve sisaldanud märkimisväärseid lisakulutusi, mis on seotud järgmiste sündmustega: Euroopa Parlamendi muutumine täieõiguslikuks kaasseadusandjaks ja kinnisvarapoliitika tugevdamine (2010–2012), Horvaatia ühinemine ja Euroopa Ajaloo Maja (2013) ning Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse loomine (2014–2015); tunneb heameelt asjaolu üle, et parlament suutis tasaarvestada suure osa nendest kuludest struktuuri- ja organisatsioonilistest reformidest tulenevate kokkuhoitud vahenditega, mistõttu on eelarve suurenenud üksnes mõõdukalt umbes inflatsioonimäära võrra;

4.      märgib, et eelmisel ametiajal leppis Euroopa Parlament kokku reas poliitilistes prioriteetides, mis kas suurendasid eelarvet mõõdukalt või millega hoiti eelarvelisi kulusid kokku; on seisukohal, et Euroopa Parlamendi uus koosseis peaks nende mitmeaastaste projektide elluviimist põhjalikult kontrollima ja tegema selle põhjal otsuse omaenda poliitiliste prioriteetide kohta, sh vajaduse korral negatiivsete prioriteetide kohta; palub sellega seoses, et peasekretär esitaks nende mitmeaastaste projektide kohta hindamisaruande õigeaegselt enne 2015. aasta sügisel parlamendis toimuvat lugemist;

5.      on seisukohal, et 2016. aastal tuleks esmatähtsale kohale seada Euroopa Parlamendi töö tugevdamine, tõhustades eelkõige parlamendi seadusandlikku tööd ja selle täitevvõimu kontrollimise suutlikkust, ning parlamendi hoonete turvalisuse ja küberjulgeoleku suurendamine;

6.      on seisukohal, et Euroopa Parlament peaks olema eeskujuks, tehes erilisi pingutusi, et piirata eelarve mahtu ja kulude suurendamist 2015. aastaga võrreldes; rõhutab, et 2016. aasta eelarve peaks põhinema realistlikel alustel ning olema kooskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõttega;

7.      on seisukohal, et struktuurseid ja organisatsioonilisi reforme, mille eesmärk on suurema tõhususe, keskkonnasäästlikkuse ja tulemuslikkuse saavutamine, tuleks jätkata võimaliku koostoime ja kokkuhoiu põhjaliku analüüsimise kaudu; tuletab meelde olulist kokkuhoidu, mida oleks võimalik saavutada, kui kolme töökoha (Brüssel, Strasbourg ja Luxembourg) asemel oleks vaid üks töökoht; rõhutab, et seejuures ei tohiks ohtu seada Euroopa Parlamendi kõrgetasemelist õigusloomet, eelarvepädevust ja kontrollipädevust ega parlamendiliikmete, assistentide ja töötajate häid töötingimusi;

8.      rõhutab, et selleks, et parlamendiliikmetel oleks võimalik täita oma kohustusi ja suurendada Euroopa Parlamendi suutlikkust täita kõiki oma pädevusi, tuleks tagada piisav vahendite tase; toonitab, et põhikirjajärgsed ja kohustuslikud kulud tuleb 2016. aastal katta;

9.      tunneb heameelt, et Euroopa Parlamendi eelarve osakaal kõigist mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi 5 kulutustest oli eelmisel ametiajal (välja arvatud aastatel 2011 ja 2014) alla 20 %; on seisukohal, et Euroopa Parlamendi eelarve osakaal peaks 2016. aastal jääma samuti alla 20 %;

10.    on seisukohal, et Euroopa Parlamendi 2016. aasta eelarve kulude suurenemist võrreldes 2015. aastaga peaksid mõjutama kaks järgmist tegurit:

i) jooksvate kulude suurenemine, mis ei tohi ületada 1,6 %;

ii) erakorralised kulud, mida on 2016. aastal vaja Euroopa Parlamendi Brüsseli hoonete turvalisuse ja küberjulgeoleku suurendamiseks, summas kuni 15 miljonit eurot;

rõhutab, et sel eesmärgil on vaja kokkuhoidu muudes valdkondades;

11.    väljendab heameelt kokkuleppe üle, mille eelarvekomisjoni ja juhatuse delegatsioonid saavutasid 14. ja 15. aprilli 2015. aasta lepituskoosolekutel ja mis käsitleb kokkuhoidu võrreldes juhatuse soovitatud esialgse eelarvestuse projektiga;

12.    määrab jooksvate tegevuskulude tasemeks 2016. aastaks 1 823 648 600 eurot, mis tähendab 2015. aasta eelarvega võrreldes 1,6 % suurenemist, ning lisab eelarvestuse projektile erakorralise kulu summas 15 miljonit eurot, mida on 2016. aastal vaja Brüsseli hoonete turvalisuse ja parlamendi küberjulgeoleku suurendamiseks;

13.    kasutab seda esimest täieõiguslikku lepitusmenetlust Euroopa Parlamendi eelarve kohta kaheksandal ametiajal võimalusena paluda peasekretäril ja juhatusel esitada keskpika ja pika perioodi eelarvekava koos dokumentidega, mis on seotud 2017. aasta eelarve koostamise menetlusega; palub peasekretäril tuua selgelt välja kulud, mis on seotud investeeringutega (hooned, soetused jne), ning kulud, mis on seotud Euroopa Parlamendi töö ja selle põhikirjajärgsete kohustustega;

14.    tuletab meelde, et Euroopa Parlamendil on eelarvemenetluse raames võimalik eelarveprioriteete korrigeerida ja Euroopa Parlament teeb lõpliku otsuse 2015. aasta sügisel;

Eriküsimused

Parlamendi töö esmatähtsale kohale seadmine

15.    rõhutab, et tuginedes Lissaboni lepingule, millega Euroopa Parlamendist sai täieõiguslik kaasseadusandja, ning arvestades asjaolu, et Euroopa Parlamendi üks tähtsamaid ülesandeid on kontrollida täitevvõimu, on praegu väga oluline panna rõhku parlamendiliikmete seadusandlikule ja kontrollitööle;

16.    on seisukohal, et Euroopa Parlamendi rolli tugevdamiseks tuleks parlamendikomisjonide sekretariaatide haldussuutlikkust vastavalt suurendada (kus seda ei ole juba tehtud) ja seda ümberpaigutamise kaudu;

17.    on veendunud, et parlamendiliikmetele nende tööga seotud ülesannete täitmiseks piisava toe tagamiseks on vaja uut tasakaalu parlamendiliikmete registreeritud assistentide ja kohalike assistentide vahel; nõuab, et peasekretär esitaks juhatusele võimalikult kiiresti sellekohase otsuse ettepaneku; on veendunud, et kehtivate eeskirjade läbivaatamise korral tuleks pidada kinni üleminekuperioodist, ning loodab, et lõplik otsus jõustub hiljemalt 2016. aasta juulis;

18.    tuletab meelde, et vastavalt parlamendi kodukorra artiklile 130 viib esimeeste konverents 2015. aasta juuliks seoses lisaküsimustega läbi kirjalikult vastatavate küsimuste esitamise korra hindamise; toonitab asjaolu, et parlamendi tööd käsitlevale statistikale keskendumine ei tohiks kahjustada parlamendiliikmete tegelikku seadusandlikku tööd; nõuab seetõttu korra läbivaatamist ning palub pädeval organil teha järgmist:

– piirata iga parlamendiliikme elektroonilisel kujul esitatavate küsimuste arvu kuni viie küsimuseni kuus (võtmata arvesse kaasautoreid);

– lõpetada küsimuste avaldamine parlamendi veebisaidil ning kaotada võimalus esitada lisaküsimusi parlamendiliikme poolt isiklikult allkirjastatud ja esitatud paberdokumendina;

19.    toonitab, et Euroopa Parlamendi kodukorra kirjalikult vastatavaid küsimusi käsitlevate sätete (artikkel 130) läbivaatamine võib aidata saavutada kokkuhoidu ja piirata halduskoormust Euroopa institutsioonides, seadmata ohtu Euroopa Parlamendi seadusandlikke volitusi; loodab, et läbivaadatud kodukorda hakatakse kohaldama alates 2016. aasta jaanuarist;

20.    on seisukohal, et Euroopa Parlamendi liikmetele ja töötajatele tuleb luua tänapäevane ja väga tõhus töökeskkond;

Turvalisus

21.    rõhutab, et praeguses olukorras tuleks Euroopa Parlamendi hoonete turvalisust pidada esmatähtsaks; rõhutab, et parlament peab võtma vajalikud uued meetmed, et tugevdada turvalisust parlamendi hoonetes ja väljaspool neid (jäädes samas Euroopa kodanikele avatuks), samuti küberjulgeolekut;

22.    nõuab sellega seoses, et peasekretär esitaks eelarvekomisjonile üldhinnangu Euroopa Parlamendis pärast parlamendi turvateenistuse institutsioonisiseseks muutmise otsuse tegemist (juhatuse 2012. aasta juuni otsus) võetud turvameetmete kohta ja niisuguste meetmete mõju kohta eelarvele ning annaks ülevaate kavandatud meetmetest Euroopa Parlamendi turvalisuse tugevdamiseks nii hoonete sees kui ka väljaspool neid ning selliste meetmete mõjust 2016. aasta eelarvele; nõuab teavet turvalisuse valdkonnas tehtava institutsioonidevahelise halduskoostöö finantsmõju kohta;

Küberjulgeolek

23.    on seisukohal, et elektrooniliste vahendite ja seadmete järjest suureneva kasutamise tõttu tuleks eritähelepanu pöörata infotehnoloogia turvalisusele, et tagada parlamendi info- ja kommunikatsioonisüsteemide suurim võimalik turvalisus; on seisukohal, et kõik selle valdkonna meetmed peaksid põhinema parlamendi vajaduste selgel hindamisel ja nende kohta tuleks otsus teha eelarvemenetluse raames;

Kinnisvarapoliitika

24.    tuletab meelde, et juhatuses 2010. aastal vastu võetud keskpika perioodi kinnisvarastrateegia on praegu läbivaatamisel; palub peasekretäril esitada eelarvekomisjonile võimalikult kiiresti, kuid hiljemalt 2015. aasta augustiks, st enne 2015. aasta sügisel Euroopa Parlamendis toimuvat eelarve lugemist, uue keskpika perioodi kinnisvarastrateegia;

25.    kordab, et pikaajalisi investeeringuid, mida tehakse näiteks Euroopa Parlamendi kinnisvaraprojektidesse, tuleb käsitleda ettevaatlikult ja läbipaistvalt; nõuab ranget kulude kontrollimist, projektide kavandamist ja järelevalvet; kordab, et kinnisvarapoliitika valdkonnas tuleb otsuseid teha läbipaistvalt ja aegsasti esitatud teabe põhjal, võttes arvesse finantsmääruse artiklit 203;

26.    palub vastutavatel asepresidentidel esitada vastutavale komisjonile uue keskpika perioodi kinnisvarastrateegia, samuti KADi hoone eduaruanne, sh finantsvõimalused; otsustab selle põhjal eelarve lugemisel KADi hoone rahastamise parlamendi 2016. aasta eelarvesse lisamise üle, võttes arvesse võimalikku kokkuhoidu intressimäärades;

27.    tuletab meelde, et KADi hoone ehitamise tõttu on kogumaksed aasta kohta edaspidi palju väiksemad kui võrreldava kinnisvara rendikulud;

Kommunikatsioon

28.    palub peasekretäril anda eelarvekomisjonile aru 2014. aasta parlamendivalimiste kampaania hindamise kohta ning üldsusele mõeldud Euroopa Parlamendi kommunikatsioonimeetmete tulemuslikkuse kohta;

29.    on kindlalt veendunud, et parlamendiliikmete esmane mandaat seisneb seadusandlikus töös; on seetõttu seisukohal, et esmatähtsale kohale tuleks sel eesmärgil seada suhtlemine üldsuse ja muude sidusrühmadega tehnilise varustuse ja meediakanalite ajakohastamise abil, sest meediahuvi on suurenenud, sotsiaalmeedia muutub järjest tähtsamaks ja parlamendiliikmete vajadused korraliste täiskogu istungjärkude ajal on suurenenud;

30.    palub, et juhatus annaks esimesele Euroopa noorteüritusele sõltumatu hinnangu, enne kui korraldatakse teine üritus;

Euroopa Ajaloo Maja

31.    märgib, et Euroopa Ajaloo Maja avamine on kavandatud 2016. aastasse; palub, et peasekretär esitaks eelarvekomisjonile õigeaegselt enne 2015. aasta sügisel Euroopa Parlamendis toimuvat lugemist järgmise viie aasta ajakohastatud eelarve kava Euroopa Ajaloo Maja tegevus- ja toimimiskulude kohta alates selle avamisest, hõlmates ka komisjoni osalust; tuletab meelde, et 2014. aasta eelarves nähti liidu eelarve III jaos ette uus eelarverida 16 03 04 „Euroopa Ajaloo Maja” komisjoni osalemiseks Euroopa Ajaloo Maja tegevuskulude katmises;

Töötajatega seotud meetmed

32.    rõhutab, et 2016. aastal tuleks jätkata personali 5 % vähendamise eesmärgi täitmist, nagu otsustati 2014.–2020. aasta finantsraamistiku kokkuleppimisel; tunneb heameelt kinnituse üle jätta fraktsioonide töötajate arv vähendamise alt välja, mis on täielikult kooskõlas Euroopa Parlamendi ülalnimetatud resolutsioonidega 2014. ja 2015. aasta eelarve kohta;

33.    märgib, et 2016. aastal on Euroopa Parlamendi sekretariaadi ametikohtade loetelust kavas kustutada 57 ametikohta, mis peaks andma umbes 1,8 miljoni euro suuruse kokkuhoiu, arvestades, et mõned nendest ametikohtadest on praegu vabad ning ülejäänud ametikohtade täitjad lähevad pensionile või paigutatakse ümber aasta jooksul; märgib, et Euroopa Parlamendi ametikohtade loetelust on kavas kustutada veel kaks ametikohta, et viia need komisjoni juhtimisel läbiviidava kahe institutsioonidevahelise IT-projektiga seoses komisjoni üle, ning komisjoni 2016. aasta ametikohtade loetelus luuakse seetõttu kaks uut ametikohta;

34.    kiidab heaks peasekretäri ettepaneku luua 25 uut ametikohta turvalisuse ja ohutuse peadirektoraadi tugevdamiseks, et parandada turvasüsteemide tõhusust parlamendi hoonetes ja nendest väljaspool ning hoonete tuleohutust ja tagada parlamendiliikmete, töötajate ja kõrgete külaliste asjakohane kaitse parlamendi hoonetes; palub teavet selle kohta, milline on niisuguste ametikohtade täpne kulu; on siiski seisukohal, et väljaspool parlamendi hooneid asuva turvasüsteemi peaksid tagama Belgia ametivõimud;

35.    tunneb heameelt ettepaneku üle tugevdada parlamendikomisjonide sekretariaate, et parlamendiliikmetel oleks kontrollitegevuses võimalik saada vajalikku tuge, eelkõige praeguse või tulevase suurima rakendusaktide ja delegeeritud õigusaktide arvuga parlamendikomisjonides;

36.    märgib, et peasekretär on teinud ettepaneku luua selleks 20 uut ametikohta, et tugevdada asjaomaste parlamendikomisjonide (majandus- ja rahanduskomisjon, keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon, transpordi- ja turismikomisjon ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon) sekretariaati;

37.    palub, et peasekretär esitaks eelarvekomisjonile tervikliku ülevaate parlamendi ametikohtade arengu ja selle kohta, kuidas on siiani lähenetud eesmärgile vähendada personali 5 %, kuidas see eesmärk õigeaegselt saavutatakse ja millist ametikohtade loetelus sisalduvat ametikohtade võrdlusarvu kasutatakse selle eesmärgi rakendamiseks;

Lõppmärkused

38.    võtab vastu 2016. aasta eelarvestuse projekti;

39.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon ning eelarvestus nõukogule ja komisjonile.

(1)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(2)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(3)

ELT L 373, 20.12.2013, lk 1.

(4)

ELT L 287, 29.10.2013, lk 15.

(5)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0437.

(6)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2014)0036.


LISA: EELARVESTUSE PROJEKT

 

2016. AASTA EELARVESTUSE PROJEKT

 

EELARVEKOMISJONI POOLT 27. APRILLI 2015. AASTA KOOSOLEKUL

 

KINNITATUD KUJUL

 

 

EELARVESTUSE PROJEKT

2016

Euroopa Liidu osamaks

Euroopa Parlamendi kulude rahastamiseks 2016. aastal

Rubriik

Summa

 

 

Kulud

1 838 648 600

Omavahendid

152 437 131

Nõutav osamaks

1 686 211 469

TULUD

Jaotis Peatükk Artikkel Punkt

Rubriik

Eelarve 2016

Eelarve 2015

Täitmine 2014

 

 

 

 

 

4

TULUD INSTITUTSIOONIDE JA MUUDE LIIDU ASUTUSTE HEAKS TÖÖTAVATELT ISIKUTELT

 

 

 

4 0

MITMESUGUSED MAKSUD JA MAHAARVAMISED

 

 

 

4 0 0

Laekumised institutsioonide liikmete, ametnike, muude teenistujate ja pensioni saavate isikute palkade, töötasu ja hüvitiste maksustamisest

73.021.345

69.674.060

71.471.886,11

4 0 3

Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate töötasule rakendatavast ajutisest maksust

p.m.

p.m.

25.197,48

4 0 4

Laekumised institutsioonide liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate töötasule rakendatavast erimaksust

10.710.325

9.412.163

9.772.278,65

 

 

83.731.670

79.086.223

81.269.362,24

Peatükk 4 0 — Kogusumma

4 1

SISSEMAKSED PENSIONISKEEMI

 

 

 

4 1 0

Teenistujate sissemaksed pensioniskeemi

59.184.461

60.237.843

53.614.328,60

4 1 1

Teenistujate pensioniõiguste ülekandmine või tagasiostmine

9.100.000

9.100.000

11.352.853,21

4 1 2

Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi

10.000

10.000

24.042,14

 

 

68.294.461

69.347.843

64.991.223;95

Peatükk 4 1 — Kogusumma

4 2

MUUD SISSEMAKSED PENSIONISKEEMI

 

 

 

4 2 1

Parlamendiliikmete sissemaksed vanaduspensioniskeemi

p.m.

p.m.

-

 

Peatükk 4 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

-

 

Jaotis 4 — Kogusumma

152.026.131

148.434.066

146.260.586,19

5

TULUD INSTITUTSIOONI HALDUSTEGEVUSEST

 

 

 

5 0

LAEKUMISED VALLASVARA (KAUPADE TARNIMINE) JA KINNISVARA MÜÜGIST

 

 

 

5 0 0

Laekumised vallasvara müügist (kaupade tarnimine)

 

 

 

5 0 0 0

Laekumised sõidukite müügist – Sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

-

5 0 0 1

Laekumised muu vallasvara müügist — Sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

6.888,00

5 0 0 2

Laekumised kaupade tarnimisest muudele institutsioonidele või asutustele –– Sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

6.427,81

5 0 1

Laekumised kinnisvara müügist

p.m.

p.m.

-

5 0 2

Laekumised väljaannete, trükiste ja filmide müügist — Sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

5.848,47

 

Peatükk 5 0 — Kogusumma

p.m.

p.m.

19.164,28

5 1

ÜÜRITULU

 

 

 

5 1 1

Laekumised kinnisvara üürile ja allüürile andmisest ning üüri kõrvalkulude tagasimaksetest

 

 

 

5 1 1 0

Laekumised kinnisvara üürile ja allüürile andmisest — Sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

2.728.921,78

5 1 1 1

Üüri kõrvalkulude tagasimaksed — Sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

10.681,12

 

Peatükk 5 1 — Kogusumma

p.m.

p.m.

2.739.602,90

5 2

TULUD INVESTEERINGUTEST, ANTUD LAENUDEST NING PANGA- JA MUUDEST INTRESSIDEST

 

 

 

5 2 0

Tulud investeeringutest või antud laenudest, institutsiooni kontode panga- ja muud intressid

410.000

410.000

442.335,67

 

Peatükk 5 2 — Kogusumma

410.000

410.000

442.335,67

5 5

TULUD OSUTATUD TEENUSTE JA TEHTUD TÖÖDE EEST

 

 

 

5 5 0

Tulu teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest, sealhulgas teiste institutsioonide või asutuste nimel makstud lähetuskulude hüvitiste tagasimaksed — Sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

5.232.191,62

5 5 1

Tulud kolmandatelt isikutelt, mis on saadud nende tellimusel osutatud teenuste või tehtud tööde eest — Sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

1.105.304,58

 

Peatükk 5 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

6.337.496,20

5 7

MUUD INSTITUTSIOONI HALDUSTEGEVUSEGA SEOTUD OSA- JA TAGASIMAKSED

 

 

 

5 7 0

Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksetest — Sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

4.705.964,82

5 7 1

Sihtotstarbelised tulud, näiteks tulu fondidelt, toetused, kinked ja annakud, kaasa arvatud iga institutsiooni sihtotstarbelised tulud — Sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

-

5 7 2

Teise institutsiooni nimel tehtud hoolekandekulude tagasimaksed

p.m.

p.m.

-

5 7 3

Muud institutsiooni haldustegevusega seotud osa- ja tagasimaksed – Sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

2.084.376,41

 

Peatükk 5 7 — Kogusumma

p.m.

p.m.

6.790.341,23

5 8

MITMESUGUSED HÜVITISED

 

 

 

5 8 1

Tulud laekunud kindlustushüvitistest — Sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

185.508,04

 

Peatükk 5 8 — Kogusumma

p.m.

p.m.

185.508,04

 

Jaotis 5 — Kogusumma

410.000

410.000

16.514.448,32

6

 

LIIDU KOKKULEPETE JA PROGRAMMIDEGA SEOTUD OSA- JA TAGASIMAKSED

 

 

 

6 6

MUUD OSA- JA TAGASIMAKSED

 

 

 

6 6 0

Muud osa- ja tagasimaksed

 

 

 

6 6 0 0

Muud sihtotstarbelised osa- ja tagasimaksed — Sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

10.906.918,89

6 6 0 1

Muud sihtotstarbeta osa- ja tagasimaksed

p.m.

p.m.

-

 

Peatükk 6 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

10.906.918,89

 

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

10.906.918,89

9

MITMESUGUSED TULUD

 

 

 

9 0

MITMESUGUSED TULUD

 

 

 

9 0 0

Mitmesugused tulud

1.000

1.000

754.898,78

 

Peatükk 9 0 — Kogusumma

1.000

1.000

754.898,78

 

Jaotis 9 — Kogusumma

1.000

1.000

754.898,78

 

TULUD KOKKU

152.437.131

148.845.066

174.436.852,18

KULUD

Üldine kokkuvõte assigneeringutest (2016 ja 2015) ning eelarve täitmisest (2014)

Jaotis Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

1

INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVATE ISIKUTE KULUD

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0

INSTITUTSIOONI LIIKMED

214.240.500

220.252.000

223.348.317,16

1 2

AMETNIKUD JA AJUTISED TEENISTUJAD

624.331.000

608.733.635

592.225.771,19

1 4

MUUD TEENISTUJAD JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED

122.001.000

121.114.400

89.659.625,67

1 6

INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVATE ISIKUTE MUUD KULUD

17.522.500

18.314.480

15.769.390,60

 

Jaotis 1 — Kogusumma

978.095.000

968.414.515

921.003.104,62

2

HOONED, MÖÖBEL, SEADMED JA

 

 

 

 

MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0

HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

212.568.000

210.241.500

261.255.176,91

2 1

ARVUTISÜSTEEMID, SEADMED JA VALLASVARA

167.886.850

149.330.149

127.593.866,92

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

5.912.750

6.049.000

4.824.591,00

 

Jaotis 2 — Kogusumma

386.367.600

365.620.649

393.673.634,83

 

 

 

 

 

3

INSTITUTSIOONI ÜLDISTE ÜLESANNETE TÄITMISE KULUD

 

 

 

 

 

 

 

 

3 0

KOOSOLEKUD JA KONVERENTSID

35.093.000

36.175.971

28.562.579,97

3 2

EKSPERDIARVAMUSED JA TEAVE: HANKIMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE

115.433.000

115.686.393

112.532.749,84

 

Jaotis 3 — Kogusumma

150.526.000

151.862.364

141.095.329,81

 

 

 

 

 

4

INSTITUTSIOONI ERIÜLESANNETE TÄITMISE KULUD

 

 

 

 

 

 

 

 

4 0

TEATAVATE INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE KULUD

111.100.000

104.818.084

100.523.786,23

4 2

PARLAMENDILIIKMETE ASSISTENTIDE KULUD

202.140.000

192.113.500

181.048.836,81

4 4

PARLAMENDILIIKMETE JA ENDISTE PARLAMENDILIIKMETE KOOSOLEKUD JA MUU TEGEVUS

420.000

400.000

400.000

 

Jaotis 4 — Kogusumma

313.660.000

297.331.584

281.972.623,04

 

 

 

 

 

10

MUUD KULUD

 

 

 

 

 

 

 

 

10 0

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

p.m.

p.m.

0

10 1

ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV

10.000.000

11.700.000

0

10 3

LAIENEMISRESERV

p.m.

p.m.

0

10 4

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONIPOLIITIKA RESERV

p.m.

p.m.

0

10 5

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD HOONETE JAOKS

p.m.

p.m.

0

10 6

UUTE PRIORITEETSETE EESMÄRKIDE RESERV

p.m.

p.m.

0

10 8

SÜSTEEMI EMAS RESERV

p.m.

p.m.

0

 

Jaotis 10 — Kogusumma

10.000.000

11.700.000

0

 

KULUD KOKKU

1.838.648.600

1.794.929.112

1.737.744.692,30

Tulud — Omavahendid

Jaotis 4 — Tulud institutsioonide ja muude liidu asutuste heaks töötavatelt isikutelt

Peatükk 4 0 — Mitmesugused maksud ja mahaarvamised

Artikkel 4 0 0 — Institutsiooni liikmete, ametnike, muude teenistujate ja pensioni saavate isikute palkade, töötasu ja hüvitiste maksustamisest laekuv tulu

Arvandmed

Eelarve 2016

Eelarve 2015

Täitmine 2014

73 021 345

69 674 060

71 471 886,11

Märkused

Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokoll, eelkõige selle artikkel 12.

Nõukogu 29. veebruari 1968. aasta määrus (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 260/68, millega kehtestatakse Euroopa ühendustele makstavate maksude kohaldamise tingimused ja kord (EÜT L 56, 4.3.1968, lk 8).

Artikkel 4 0 3 — Institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate töötasule rakendatavast ajutisest maksust laekuv tulu

Arvandmed

Eelarve 2016

Eelarve 2015

Täitmine 2014

p.m.

p.m.

25 197,48

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige selle artikkel 66a kuni 15. detsembrini 2003 kehtinud versioonis.

Artikkel 4 0 4 — Institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate töötasule rakendatavast erimaksust ja solidaarsusmaksust laekuv tulu

Arvandmed

Eelarve 2016

Eelarve 2015

Täitmine 2014

10 710 325

9 412 163

9 772 278,65

Märkused

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige selle artikkel 66a.

Peatükk 4 1 — Sissemaksed pensioniskeemi

Artikkel 4 1 0 — Teenistujate sissemaksed pensioniskeemi

Arvandmed

Eelarve 2016

Eelarve 2015

Täitmine 2014

59 184 461

60 237 843

53 614 328,60

Märkused

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige selle artikli 83 lõige 2.

Artikkel 4 1 1 — Teenistujate pensioniõiguste ülekandmine või tagasiostmine

Arvandmed

Eelarve 2016

Eelarve 2015

Täitmine 2014

9 100 000

9 100 000

11 352 853,21

Märkused

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige VIII lisa artikkel 4, artikli 11 lõiked 2 ja 3 ning artikkel 48.

Artikkel 4 1 2 — Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi

Arvandmed

Eelarve 2016

Eelarve 2015

Täitmine 2014

10 000

10 000

24 042,14

Peatükk 4 2 — Muud sissemaksed pensioniskeemi

Artikkel 4 2 1 — Parlamendiliikmete sissemaksed vanaduspensioniskeemi

Arvandmed

Eelarve 2016

Eelarve 2015

Täitmine 2014

p.m.

p.m.

0,00

Märkused

Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri, eelkõige selle III lisa.

Jaotis 5 — Tulud institutsiooni haldustegevusest

Peatükk 5 0 — Laekumised vallasvara (kaupade tarnimine) ja kinnisvara müügist

Artikkel 5 0 0 — Laekumised vallasvara müügist (kaupade tarnimine)

Punkt 5 0 0 0 — Laekumised sõidukite müügist – Sihtotstarbeline tulu

Arvandmed

Eelarve 2016

Eelarve 2015

Täitmine 2014

p.m.

p.m.

0,00

Märkused

Punkt on ette nähtud institutsioonile kuuluvate sõidukite müügist või väljavahetamisest laekuvate tulude kirjendamiseks.

Finantsmääruse artikli 21 lõike 3 kohaselt käsitatakse nimetatud tulusid sihtotstarbelise tuluna ja selle alusel avatakse täiendavaid assigneeringuid eelarveridadel, millele kirjendati vastavaid tulusid tinginud esialgsed kulud.

Punkt 5 0 0 1 — Laekumised muu vallasvara müügist — Sihtotstarbeline tulu

Arvandmed

Eelarve 2016

Eelarve 2015

Täitmine 2014

p.m.

p.m.

6 888,00

Märkused

Punkt on ette nähtud institutsioonile kuuluva vallasvara (v.a sõidukite) müügist või väljavahetamisest laekuvate tulude kirjendamiseks.

Finantsmääruse artikli 21 lõike 3 kohaselt käsitatakse nimetatud tulusid sihtotstarbelise tuluna ja selle alusel avatakse täiendavaid assigneeringuid eelarveridadel, millele kirjendati vastavaid tulusid tinginud esialgsed kulud.

Punkt 5 0 0 2 — Laekumised kaupade tarnimisest muudele institutsioonidele või asutustele –– Sihtotstarbeline tulu

Arvandmed

Eelarve 2016

Eelarve 2015

Täitmine 2014

p.m.

p.m.

6 427,81

Märkused

Finantsmääruse artikli 21 lõike 3 kohaselt käsitatakse nimetatud tulusid sihtotstarbelise tuluna ja selle alusel avatakse täiendavaid assigneeringuid eelarveridadel, millele kirjendati vastavaid tulusid tinginud esialgsed kulud.

Eelarvepunktis sisalduvate laenu- ja üürikulude ning -tulude, samuti teenuste osutamise kulude ja tulude üksikasjad tuuakse ära eelarve lisas.

Artikkel 5 0 1 — Laekumised kinnisvara müügist

Arvandmed

Eelarve 2016

Eelarve 2015

Täitmine 2014

p.m.

p.m.

0,00

Märkused

Artikkel on ette nähtud institutsioonile kuuluva kinnisvara müügist laekuvate tulude kirjendamiseks.

Artikkel 5 0 2 — Laekumised väljaannete, trükiste ja filmide müügist — Sihtotstarbeline tulu

Arvandmed

Eelarve 2016

Eelarve 2015

Täitmine 2014

p.m.

p.m.

5 848,47

Märkused

Finantsmääruse artikli 21 lõike 3 kohaselt käsitatakse nimetatud tulusid sihtotstarbelise tuluna ja selle alusel avatakse täiendavaid assigneeringuid eelarveridadel, millele kirjendati vastavaid tulusid tinginud esialgsed kulud.

Artiklis sisalduvad ka elektroonilisel andmekandjal olevate toodete müügist laekuvad tulud.

Peatükk 5 1 — Üüritulu

Artikkel 5 1 1 — Laekumised kinnisvara üürile ja allüürile andmisest ning üüri kõrvalkulude tagasimaksetest

Punkt 5 1 1 0 — Laekumised kinnisvara üürile ja allüürile andmisest — Sihtotstarbeline tulu

Arvandmed

Eelarve 2016

Eelarve 2015

Täitmine 2014

p.m.

p.m.

2 728 921,78

Märkused

Finantsmääruse artikli 21 lõike 3 kohaselt käsitatakse nimetatud tulusid sihtotstarbelise tuluna ja selle alusel avatakse täiendavaid assigneeringuid eelarveridadel, millele kirjendati vastavaid tulusid tinginud esialgsed kulud.

Eelarvepunktis sisalduvate laenu- ja üürikulude ning -tulude, samuti teenuste osutamise kulude ja tulude üksikasjad tuuakse ära eelarve lisas.

Punkt 5 1 1 1 — Üüri kõrvalkulude tagasimaksed — Sihtotstarbeline tulu

Arvandmed

Eelarve 2016

Eelarve 2015

Täitmine 2014

p.m.

p.m.

10 681,12

Märkused

Finantsmääruse artikli 21 lõike 3 kohaselt käsitatakse nimetatud tulusid sihtotstarbelise tuluna ja selle alusel avatakse täiendavaid assigneeringuid eelarveridadel, millele kirjendati vastavaid tulusid tinginud esialgsed kulud.

Peatükk 5 2 — Tulud investeeringutest, antud laenudest ning panga- ja muudest intressidest

Artikkel 5 2 0 — Tulud investeeringutest või antud laenudest, institutsiooni kontode panga- ja muud intressid

Arvandmed

Eelarve 2016

Eelarve 2015

Täitmine 2014

410 000

410 000

442 335,67

Märkused

Artikkel on ette nähtud investeeringutest või antud laenudest, samuti institutsiooni kontodele makstud panga- ja muude intressidena laekuvate tulude kirjendamiseks.

Peatükk 5 5 — Tulud osutatud teenuste ja tehtud tööde eest

Artikkel 5 5 0 — Tulu teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest, sealhulgas teiste institutsioonide või asutuste nimel makstud lähetuskulude hüvitiste tagasimaksed — Sihtotstarbeline tulu

Arvandmed

Eelarve 2016

Eelarve 2015

Täitmine 2014

p.m.

p.m.

5 232 191,62

Märkused

Finantsmääruse artikli 21 lõike 3 kohaselt käsitatakse nimetatud tulusid sihtotstarbelise tuluna ja selle alusel avatakse täiendavaid assigneeringuid eelarveridadel, millele kirjendati vastavaid tulusid tinginud esialgsed kulud.

Artikkel 5 5 1 — Tulud kolmandatelt isikutelt, mis on saadud nende tellimusel osutatud teenuste või tehtud tööde eest — Sihtotstarbeline tulu

Arvandmed

Eelarve 2016

Eelarve 2015

Täitmine 2014

p.m.

p.m.

1 105 304,58

Märkused

Finantsmääruse artikli 21 lõike 3 kohaselt käsitatakse nimetatud tulusid sihtotstarbelise tuluna ja selle alusel avatakse täiendavaid assigneeringuid eelarveridadel, millele kirjendati vastavaid tulusid tinginud esialgsed kulud.

Peatükk 5 7 — Muud institutsiooni haldustegevusega seotud osa- ja tagasimaksed

Artikkel 5 7 0 — Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksetest — Sihtotstarbeline tulu

Arvandmed

Eelarve 2016

Eelarve 2015

Täitmine 2014

p.m.

p.m.

4 705 964,82

Märkused

Finantsmääruse artikli 21 lõike 3 kohaselt käsitatakse nimetatud tulusid sihtotstarbelise tuluna ja selle alusel avatakse täiendavaid assigneeringuid eelarveridadel, millele kirjendati vastavaid tulusid tinginud esialgsed kulud.

Artikkel 5 7 1 — Sihtotstarbelised tulud, näiteks tulu fondidelt, toetused, kinked ja annakud, kaasa arvatud iga institutsiooni sihtotstarbelised tulud — Sihtotstarbeline tulu

Arvandmed

Eelarve 2016

Eelarve 2015

Täitmine 2014

p.m.

p.m.

0,00

Märkused

Finantsmääruse artikli 21 lõike 2 punkti d kohaselt käsitatakse nimetatud tulusid sihtotstarbelise tuluna ja selle alusel avatakse täiendavaid assigneeringuid eelarveridadel, millele kirjendati vastavaid tulusid tinginud esialgsed kulud.

Artikkel 5 7 2 — Teise institutsiooni nimel tehtud hoolekandekulude tagasimaksed

Arvandmed

Eelarve 2016

Eelarve 2015

Täitmine 2014

p.m.

p.m.

0,00

Märkused

Artikkel on ette nähtud teise institutsiooni nimel tehtud hoolekandekulude tagasimaksetest laekuvate tulude kirjendamiseks.

Artikkel 5 7 3 — Muud institutsiooni haldustegevusega seotud osa- ja tagasimaksed — Sihtotstarbeline tulu

Arvandmed

Eelarve 2016

Eelarve 2015

Täitmine 2014

p.m.

p.m.

2 084 376,41

Peatükk 5 8 — Mitmesugused hüvitised

Artikkel 5 8 1 — Tulud laekunud kindlustushüvitistest — Sihtotstarbeline tulu

Arvandmed

Eelarve 2016

Eelarve 2015

Täitmine 2014

p.m.

p.m.

185 508,04

Märkused

Finantsmääruse artikli 21 lõike 3 kohaselt käsitatakse nimetatud tulusid sihtotstarbelise tuluna ja selle alusel avatakse täiendavaid assigneeringuid eelarveridadel, millele kirjendati vastavaid tulusid tinginud esialgsed kulud.

Artikkel hõlmab ka õnnetusjuhtumitesse sattunud ametnike palga tagasimakseid kindlustusseltsidelt.

Jaotis 6 — Liidu kokkulepete ja programmidega seotud osa- ja tagasimaksed

Peatükk 6 6 — Muud osa- ja tagasimaksed

Artikkel 6 6 0 — Muud osa- ja tagasimaksed

Punkt 6 6 0 0 — Muud sihtotstarbelised osa- ja tagasimaksed — Sihtotstarbeline tulu

Arvandmed

Eelarve 2016

Eelarve 2015

Täitmine 2014

p.m.

p.m.

10 906 918,89

Märkused

Finantsmääruse artikli 21 kohaselt on punkt ette nähtud selliste tulude kirjendamiseks, mida ei nähta ette jaotise 6 teistes osades ja mida kasutatakse täiendavate assigneeringutena nende kulutuste rahastamisel, milleks nimetatud tulud on sihtotstarbeliselt määratud.

Punkt 6 6 0 1 — Muud sihtotstarbeta osa- ja tagasimaksed

Arvandmed

Eelarve 2016

Eelarve 2015

Täitmine 2014

p.m.

p.m.

0,00

Jaotis 9 — Mitmesugused tulud

Peatükk 9 0 — Mitmesugused tulud

Artikkel 9 0 0 — Mitmesugused tulud

Arvandmed

Eelarve 2016

Eelarve 2015

Täitmine 2014

1 000

1 000

754 898,78

Märkused

Artikkel on ette nähtud mitmesuguste tulude kirjendamiseks.

Artiklis sisalduvate laenu- ja üürikulude ning -tulude, samuti teenuste osutamise kulude ja tulude üksikasjad tuuakse ära käesoleva eelarve lisas.

Kulud — Kulud

Jaotis 1 — Institutsiooni heaks töötavate isikute kulud

Peatükk 1 0 — Institutsiooni liikmed

Artikkel 1 0 0 — Palgad ja hüvitised

Punkt 1 0 0 0 — Palgad

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

72 520 000

71 530 000

74 881 314,28

Märkused

Euroopa Parlamendi liikmete põhimäärus, eelkõige artiklid 9 ja 10.

Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmed, eelkõige artiklid 1 ja 2.

Assigneering on ette nähtud parlamendiliikmete põhimäärusega sätestatud palkadeks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 5 000 eurot.

Punkt 1 0 0 4 — Tavalised reisikulud

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

74 700 000

72 800 000

66 550 000,00

Märkused

Euroopa Parlamendi liikmete põhimäärus, eelkõige artikkel 20.

Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmed, eelkõige artiklid 10–21 ja 24.

Assigneering on ette nähtud reisi- ja elamiskulude hüvitamiseks seoses töökohta ja sealt tagasi sõitmise ning muude ametireisidega.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 25 000 eurot.

Punkt 1 0 0 5 — Muud reisikulud

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

6 550 000

5 850 000

7 500 000,00

Märkused

Euroopa Parlamendi liikmete põhimäärus, eelkõige artikkel 20.

Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmed, eelkõige artiklid 22 ja 23.

Assigneering on ette nähtud täiendavate reisikulude ja parlamendiliikme valimisriigis sooritatud reiside kulude hüvitamiseks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 1 000 eurot.

Punkt 1 0 0 6 — Üldkulude hüvitis

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

39 814 000

39 715 000

43 215 516,17

Märkused

Euroopa Parlamendi liikmete põhimäärus, eelkõige artikkel 20.

Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmed, eelkõige artiklid 25–28.

Assigneering on ette nähtud parlamendiliikmete tööülesannetest tulenevateks kuludeks vastavalt Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmete ülalnimetatud artiklitele.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 75 000 eurot.

Punkt 1 0 0 7 — Ametiülesannete täitmisega seotud hüvitised

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

181 500

179 000

171 049,74

Märkused

Euroopa Parlamendi liikmete põhimäärus, eelkõige artikkel 20.

Juhatuse 16.–17. juuni 2009. aasta otsus.

Assigneering on ette nähtud Euroopa Parlamendi presidendi ametiülesannetega seotud kindlaksmääratud suurusega elamis- ja esinduskulude hüvitiste katmiseks.

Artikkel 1 0 1 — Õnnetusjuhtumi- ja ravikindlustus ning muud sotsiaalkindlustuse meetmed

Punkt 1 0 1 0 — Õnnetusjuhtumi- ja ravikindlustus ning muud sotsiaalkindlustuse kulud

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

3 058 000

3 358 000

2 339 883,01

Märkused

Euroopa Parlamendi liikmete põhimäärus, eelkõige artiklid 18 ja 19.

Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmed, eelkõige artiklid 3–9 ja 29.

Euroopa Liidu ametnike õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustuse ühine eeskiri.

Euroopa Ühenduse ametnike ravikindlustuse ühine eeskiri.

Komisjoni otsus, mis käsitleb ravikulude hüvitamise üldisi rakendussätteid.

Assigneering on ette nähtud parlamendiliikmete õnnetusjuhtumikindlustuseks, ravikulude hüvitamiseks ja isiklike asjade kaotuse või varguse kindlustuseks.

Assigneering on ette nähtud ka parlamendiliikmete kindlustamiseks ja abistamiseks, kui neil on vaja ametisõitude ajal kodumaale tagasi pöörduda seetõttu, et nad haigestuvad raskelt, nendega juhtub õnnetus või kui nende reisi tõrgeteta kulgu häirivad ettenägematud asjaolud. Abi hõlmab tagasitoimetamise korraldamist ja sellega seotud kulude hüvitamise kohustuse ülevõtmist.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 79 000 eurot.

Punkt 1 0 1 2 — Puudega parlamendiliikmetega seotud erimeetmed

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

798 000

301 000

239 224,34

Märkused

Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmed, eelkõige artikkel 30.

Assigneering on ette nähtud teatavateks kuludeks, mis on vajalikud selleks, et anda abi raske puudega parlamendiliikmele.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 5 000 eurot.

Artikkel 1 0 2 — Üleminekuhüvitised

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

1 770 000

11 810 000

14 766 194,17

Märkused

Euroopa Parlamendi liikmete põhimäärus, eelkõige artikkel 13.

Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmed, eelkõige artiklid 45–48 ja 77.

Assigneering on ette nähtud parlamendiliikme ametiaja lõppemisel makstavateks üleminekutoetusteks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 5 000 eurot.

Artikkel 1 0 3 — Pensionid

Punkt 1 0 3 0 — Vanaduspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

11 450 000

11 010 000

10 422 836,85

Märkused

Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmed, eelkõige artikkel 75, ning Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskirja III lisa.

Assigneering on ette nähtud vanaduspensioni maksmiseks pärast parlamendiliikme ametiaja lõppu.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 150 000 eurot.

Punkt 1 0 3 1 — Invaliidsuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

291 000

285 000

282 186,10

Märkused

Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmed, eelkõige artikkel 75, ning Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskirja II lisa.

Assigneering on ette nähtud pensioni maksmiseks parlamendiliikmetele, kellel tuvastatakse invaliidsus ametiaja jooksul.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 5 000 eurot.

Punkt 1 0 3 2 — Toitjakaotuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

2 458 000

2 782 000

2 454 828,14

Märkused

Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmed, eelkõige artikkel 75, ning Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskirja I lisa.

Assigneering on ette nähtud toitjakaotuspensioni ja/või orvupensioni maksmiseks parlamendiliikmete või endiste parlamendiliikmete surma korral.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 15 000 eurot.

Punkt 1 0 3 3 — Parlamendiliikmete vabatahtlik pensioniskeem

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

p.m.

32 000

25 284,36

Märkused

Euroopa Parlamendi liikmete põhimäärus, eelkõige artikkel 27.

Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmed, eelkõige artikkel 76, ning Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskirja VII lisa.

Assigneering on ette nähtud institutsiooni sissemakseteks parlamendiliikmete täiendavasse vabatahtlikku pensioniskeemi.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 500 eurot.

Artikkel 1 0 5 — Keele- ja arvutikursused

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

650 000

600 000

500 000,00

Märkused

Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmed, eelkõige artikkel 44.

Juhatuse 4. mai 2009. aasta otsus parlamendiliikmete keele- ja arvutikoolituse kohta.

Assigneering on ette nähtud parlamendiliikmete keele- ja arvutikursuste kuludeks.

Artikkel 1 0 9 — Määratlemata otstarbega assigneering

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

p.m.

p.m.

 

Märkused

Assigneering on ette nähtud institutsiooni liikmetele tehtavate väljamaksete võimaliku korrigeerimisega seotud kuludeks.

Assigneering on määratlemata otstarbega ja seda võib kasutada ainult pärast selle ümberpaigutamist muudele eelarveridadele kooskõlas finantsmäärusega.

Peatükk 1 2 — Ametnikud ja ajutised töötajad

Artikkel 1 2 0 — Töötasu ja muud õigused

Punkt 1 2 0 0 — Töötasu ja hüvitised

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

620 033 000

604 340 535

588 325 126,76

Märkused

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad.

Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused.

Assigneering on peamiselt ette nähtud ametikohtade loetelus sisalduvatel ametikohtadel töötavate ametnike ning ajutiste töötajatega seotud järgmisteks kuludeks:

 palgad, hüvitised ja palgaga seotud väljamaksed;

 ravikindlustus, õnnetusjuhtumikindlustus, kutsehaiguskindlustus ja muud sotsiaalkindlustuskulud;

 kindlasummalised ületunnitasud;

 mitmesugused hüvitised ja toetused;

 ametnike või ajutiste töötajate, nende abikaasade ja ülalpeetavate reisikulude hüvitamine nende sõitmisel teenistuskohast päritolukohta;

 töötasule ja tasude osalisele ülekandmisele teenistuskoha asukohariigist erinevasse riiki kohaldatavatest paranduskoefitsientidest tingitud kulud;

 ajutiste töötajate töötuskindlustus ja institutsiooni maksed, mis võimaldavad ajutistel töötajatel luua või säilitada pensioniõigused nende päritoluriigis.

Assigneering on ette nähtud ka Euroopa Parlamendi Brüsseli ja Strasbourgi spordikeskustes aset leidvate õnnetusjuhtumitega seotud kindlustusmakseteks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 300 000 eurot.

Punkt 1 2 0 2 — Tasustatav ületunnitöö

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

248 000

296 500

110 000,00

Märkused

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 56 ja VI lisa.

Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused.

Assigneering on ette nähtud ületunnitöö tasustamise kuludeks vastavalt ülalnimetatud sätetele.

Punkt 1 2 0 4 — Õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

2 950 000

3 760 000

3 200 000,00

Märkused

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad.

Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused.

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

 ametnike ja ajutiste töötajate (ning nende pereliikmete) sõidukulud, mis hüvitatakse teenistusse asumise, teenistusest lahkumise või teisele ametikohale üleviimise korral, kui muutub töökoha asukoht;

 sisseseadmis- ja ümberasumistoetused ning kolimiskulud, mida makstakse ametnikele ja ajutistele teenistujatele, kes on sunnitud muutma elukohta seoses tööle asumisega, teisele ametikohale üleviimisega, kui muutub töökoha asukoht, või institutsioonist lahkumise ja mujale elama asumisega;

 päevaraha, mida makstakse ametnikele ja ajutistele teenistujatele, kes tõendavad, et olid sunnitud vahetama elukohta seoses tööle asumisega või teisele ametikohale üleviimisega, kui muutus töökoha asukoht;

 hüvitis katseajal olevatele ametnikele, kellega lõpetatakse töösuhe ilmse tööga toimetulematuse tõttu;

 hüvitis ajutistele töötajatele, kui institutsioon lõpetab nendega töölepingu;

 lepinguliste töötajate poolt liikmesriikide pensioniskeemi tehtud osamaksete ja liidu vastavasse skeemi tehtavate osamaksete vahe lepingu muutumisel.

Artikkel 1 2 2 — Hüvitised teenistussuhte ennetähtaegsel lõpetamisel

Punkt 1 2 2 0 — Hüvitised teenistuse huvides teenistusest vabastamise ja teenistuse huvides puhkusele saatmise korral

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

1 100 000

335 600

418 515,27

Märkused

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 41, 42c ja 50 ning IV lisa ja Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste artikkel 48a.

Assigneering on ette nähtud hüvitiste maksmiseks:

 ametnikele, kes on arvatud reservi seoses ametikohtade vähendamisega institutsioonis;

 ametnikele, kes on saadetud puhkusele organisatsiooniliste vajaduste tõttu, mis on seotud uute pädevuste omandamisega institutsioonides;

 fraktsioonide kõrgema astme ametnikele ja ajutistele töötajatele, kes töötavad palgaastme AD 16 või AD 15 ametikohal ning vabastatakse teenistusest teenistuse huvides.

Assigneering katab samuti tööandjapoolse ravikindlustuse osamakse ja nendele hüvitistele kohaldatavatest paranduskoefitsientidest tingitud kahjud (v.a töötajate puhul, kelle suhtes kohaldatakse artiklit 42c ja kelle suhtes paranduskoefitsienti ei kohaldata).

Punkt 1 2 2 2 — Hüvitised teenistuse lõpetamise korral ning ametnike ja ajutiste töötajate vanaduspensioni eriskeem

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

p.m.

1 000

172 129,16

Märkused

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 64 ja 72.

Nõukogu määrus (EÜ, Euratom, ESTÜ) nr 2689/95, 17. november 1995, millega kehtestatakse erimeetmed Euroopa ühenduste ajutiste töötajate teenistuse lõpetamiseks Austria, Soome ja Rootsi ühinemise tõttu (EÜT L 280, 23.11.1995, lk 4).

Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1748/2002, 30. september 2002, millega kehtestatakse erimeetmed Euroopa Parlamendi koosseisulisele ametikohale määratud Euroopa ühenduste ametnike ja Euroopa Parlamendi poliitiliste fraktsioonide ajutiste töötajate teenistuse lõpetamiseks seoses institutsiooni reformiga (EÜT L 264, 2.10.2002, lk 9).

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

 personalieeskirjade või nõukogu määruste (EÜ, Euratom, ESTÜ) nr 2689/95 ja (EÜ, Euratom) nr 1748/2002 alusel makstavad toetused;

 tööandjapoolsed osamaksed hüvitiste saajate ravikindlustusse;

 mitmesugustele hüvitistele kohaldatavate paranduskoefitsientide mõju.

Artikkel 1 2 4 — Määratlemata otstarbega assigneering

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

p.m.

p.m.

 

Märkused

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 65 ja XI lisa.

Assigneering on ette nähtud nõukogu poolt eelarveaasta jooksul otsustatava töötasude võimaliku korrigeerimisega seotud kuludeks.

Assigneering on määratlemata otstarbega ning seda võib kasutada ainult pärast selle ümberpaigutamist käesoleva peatüki asjakohastele eelarveridadele.

Peatükk 1 4 — Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

Artikkel 1 4 0 — Muud teenistujad ja koosseisuvälised isikud

Punkt 1 4 0 0 — Muud teenistujad

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

60 801 000

54 199 000

45 051 879,32

Märkused

Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused (jaotis 4).

Konkursse ja valikumenetlusi ning Euroopa Parlamendi ametnike ja muude teenistujate töölevõtmist ja nende palgaastme määramist reguleerivad üldised rakendussätted, mida kohaldatakse alates 1. novembrist 2014. aastal.

Assigneering on peamiselt ette nähtud järgmisteks kuludeks:

  muude teenistujate, sealhulgas lepinguliste töötajate ja erinõunike (Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste tähenduses) töötasud (sealhulgas toetused ja hüvitised), tööandja sissemaksed mitmesugustesse sotsiaalkindlustusskeemidesse, millest suurem osa tehakse ühenduse sotsiaalkindlustusskeemi, ning kulud, mis tulenevad kohanduskoefitsientide kohaldamisest nimetatud teenistujate töötasude suhtes;

 ajutiselt teistest asutustest tööle võetud töötajate töötasud;

 individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti väljastatud arved niisuguste teenistujate töölevõtmiseks, kelle ülesanne on Euroopa Parlamendi teenistujate haldusdokumentidega (eelkõige töötushüvitised, pensioniõigused jne) tegelemine.

Osa nendest assigneeringutest tuleb kasutada puudega lepinguliste töötajate töölevõtmiseks vastavalt juhatuse 7. ja 9. juuli 2008. aasta otsusele.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 3 000 000 eurot.

Punkt 1 4 0 2 — Suulise tõlke kulud

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

45 125 000

49 524 900

34 553 991,00

Märkused

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad.

Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused.

28. juuli 1999. aasta kokkulepe, millega määratakse kindlaks konverentsitõlkide töötingimused ja rahalised tasud (ja selle rakendussätted), koos sellele 13. oktoobril 2004. aastal lisatud märkustega ja mida on muudetud 31. juulil 2008. aastal.

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

 Euroopa Parlamendi poolt iseenda tarbeks või muude institutsioonide või asutuste tarbeks korraldatud koosolekute jaoks, kus Euroopa Parlamendi tõlgid (ametnikud või ajutised teenistujad) ei saa vajalikke teenuseid osutada, palgatud lepinguliste tõlkide tasud ja asjaomased hüvitised, sotsiaalkindlustusmaksed, sõidukulud ja muud kulud;

 ülalnimetatud koosolekutel, kus Euroopa Parlamendi ametnikud, ajutised teenistujad või muud teenistujad ei saa vajalikke teenuseid osutada, rakendatavate konverentsikorraldusettevõtjate, tehnikute ja administraatorite teenustega seotud kulud;

  kulud seoses teenustega, mida Euroopa Parlamendile osutavad muude piirkondlike, riiklike ja rahvusvaheliste institutsioonide tõlgid;

 kulud, mis on seotud suulise tõlkega seotud tegevusega, eelkõige koosolekute ettevalmistamise ning tõlkide koolitamise ja valimisega.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 3 570 000 eurot.

Punkt 1 4 0 4 — Praktika, stipendiumid ja ametnike vahetus

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

7 185 000

7 390 500

5 791 881,77

Märkused

Euroopa Parlamendi ametnike ja fraktsioonide ajutiste teenistujate riikide valitsusasutuste, viimastega võrdsustatavate asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonide juurde tööle lähetamise eeskiri (juhatuse 7. märtsi 2005. aasta otsus).

Ekspertide Euroopa Parlamenti tööle lähetamise eeskiri (juhatuse 4. mai 2009. aasta otsus).

Euroopa Parlamendi peasekretariaadi praktika ja õppekülastuste sise-eeskiri (Euroopa Parlamendi peasekretäri 1. veebruari 2013. aasta otsus).

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

 praktikantide rahalised õigused (stipendiumid), sh majapidamistoetus ja praktikantidele makstavad toetused;

 praktikantide sõidukulud;

 puudega inimeste praktika katseprogrammi raames praktika lisakulud, mis on otseselt seotud praktikandi puudega, kooskõlas Euroopa Parlamendi peasekretariaadi praktika ja õppekülastuste sise-eeskirja artikli 24 lõikega 9 (varem artikli 20 lõige 8). Need kulud hõlmavad puudega inimestele makstavat lisatoetust (kuni 50% stipendiumist);

 praktikantide õnnetusjuhtumi- ja ravikindlustus;

 praktikantidele teabe/koolitusürituste korraldamisega seotud kulud (sh praktikantide vastuvõtmise kulud);

 Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide või muude riikide avaliku sektori vahelise personalivahetusega seotud kulude katmine vastavalt eeskirjadele;

 kulud, mis on seotud riiklike ekspertide lähetamisega Euroopa Parlamenti, sh toetused ja sõidukulud;

 riikide lähetatud ekspertide õnnetusjuhtumikindlustus;

 õppekülastuste hüvitis;

 tõlkidele ja tõlkijatele koolituste korraldamine, sealhulgas koostöös konverentsitõlke koolitusasutuste ja tõlkealast koolitust pakkuvate ülikoolidega, samuti stipendiumid tõlkide ja tõlkijate koolituseks ning erialaseks täiendusõppeks, õppematerjalide hankimine ja sellega seotud kulud.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 5 000 eurot.

Punkt 1 4 0 6 — Vaatlejad

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

p.m.

p.m.

 

Märkused

Assigneering on ette nähtud vaatlejatega seotud kulude katmiseks vastavalt Euroopa Parlamendi kodukorra artiklile 13 (varem artikkel 11).

Artikkel 1 4 2 — Välistõlketeenused

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

8 890 000

10 000 000

4 261 873,58

Märkused

Assigneering on ette nähtud mittekoosseisuliste töövõtjate tehtavate tõlke-, trüki-, kodeerimis- ja tehnilisteks abitöödeks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 135 000 eurot.

Artikkel 1 4 4 — Määratlemata otstarbega assigneering

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

p.m.

p.m.

 

Märkused

Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused.

Assigneering on ette nähtud nõukogu poolt eelarveaasta jooksul otsustatava töötasude võimaliku korrigeerimisega seotud kuludeks.

Assigneering on määratlemata otstarbega ning seda võib kasutada ainult pärast selle ümberpaigutamist käesoleva peatüki asjakohastele eelarveridadele.

Peatükk 1 6 — Institutsiooni heaks töötavate isikute muud kulud

Artikkel 1 6 1 — Personalijuhtimise kulud

Punkt 1 6 1 0 — Töölevõtmise kulud

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

254 000

328 980

236 000,00

Märkused

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 27–31, artikkel 33 ja III lisa.

Euroopa Parlamendi, nõukogu, komisjoni, kohtu, kontrollikoja, majandus- ja sotsiaalkomitee, regioonide komitee ja Euroopa Ombudsmani otsus 2002/620/EÜ, 25. juuli 2002, Euroopa ühenduste personalivaliku ameti asutamise kohta (EÜT L 197, 26.7.2002, lk 53) ja Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni peasekretäride ja Euroopa Kohtu kohtusekretäri ning kontrollikoja, majandus- ja sotsiaalkomitee ning regioonide komitee peasekretäride ja Euroopa ombudsmani esindaja 25. juuli 2002. aasta otsus 2002/621/EÜ Euroopa ühenduste personalivaliku ameti organisatsiooni ja tegevuse kohta (EÜT L 197, 26.7.2002, lk 56).

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

 otsuse 2002/621/EÜ artiklis 3 sätestatud konkursside korraldamise kulud ning intervjuule ja meditsiinilisele läbivaatusele kutsutud kandidaatide reisi- ja elamiskulud;

 teenistujate valimise menetluste korralduskulud.

Põhjendatud juhtudel ja pärast Euroopa Personalivaliku Ametiga konsulteerimist võib assigneeringut kasutada institutsiooni enda korraldatud konkurssideks.

Punkt 1 6 1 2 — Täiendusõpe

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

6 400 000

5 200 000

4 835 590,94

Märkused

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 24a.

Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused.

Assigneering on ette nähtud selliste koolituste kulude katmiseks, mille eesmärk on suurendada töötajate teadmisi ja oskusi ning institutsiooni töö tulemuslikkust ja tõhusust, näiteks ametlike töökeelte kursuste kaudu.

Artikkel 1 6 3 — Toetusmeetmed institutsiooni teenistujatele

Punkt 1 6 3 0 — Sotsiaalhoolekanne

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

784 000

764 000

517 180,69

Märkused

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 1d, 9 (lõike 3 kolmas lõik) ja 76.

Assigneering on ette nähtud järgmiste kulude katmiseks:

 järgmistesse kategooriatesse kuuluvate inimeste abistamine institutsioonidevahelise puudega inimeste abistamispoliitika raames:

 aktiivses teenistuses ametnikud ja ajutised teenistujad,

 aktiivses teenistuses ametnike ja ajutiste teenistujate abikaasad,

 ülalpeetavad lapsed Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjades määratletud tähenduses,

puudest tingitud ning vajalikuks tunnistatud, dokumentaalselt tõendatud ja ühisest ravikindlustusskeemist mittehüvitatavate mittemeditsiiniliste kulude tagasimaksed eelarve võimaluste piires, kui elukoha- või päritoluriigis kehtivad õigused on ammendatud;

 meetmed eriti raskes olukorras ametnike ja muude teenistujate abistamiseks;

 toetus personalikomiteele ning sotsiaalhoolekande ettenägematud kulud. Sotsiaaltegevuses osalejatele personalikomitee poolt tehtavate maksete või hüvitatavate kulude eesmärk on rahastada tegevusi, millel on sotsiaalne, kultuuriline või keeleline mõõde, kuid üksikutele töötajatele või leibkondadele toetusi ei maksta;

 muud institutsiooni tasandil või institutsioonidevahelisel tasandil võetavad sotsiaalsed meetmed, mille eesmärk on ametnike ja teenistujate integreerimine;

 niisuguste konkreetsete mõistlike abinõude (eelkõige isiklik abi töökohal või lähetuses viibimisel) rahastamine, mida pakutakse puudega ametnikele ja muudele teenistujatele ning puudega praktikantidele personalieeskirjade artiklit 1d kohaldades.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 100 000 eurot.

Punkt 1 6 3 1 — Liikuvus

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

754 000

754 000

702 914,74

Märkused

Assigneering on ette nähtud liikuvusega seotud kuludeks eri töökohtades.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 5 000 eurot.

Punkt 1 6 3 2 — Töötajate sotsiaalsed suhted ja muud sotsiaalsed meetmed

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

238 000

255 000

248 522,25

Märkused

Assigneering on ette nähtud eri rahvusest teenistujate vahel sotsiaalsete suhete edendamiseks ja selle rahaliseks toetamiseks, näiteks toetusteks töötajate klubidele, spordiühingutele, kultuuriühingutele jms, samuti alalise vaba aja keskuse (kultuuri- ja spordiüritused, hobid, restoran) kulude osamaksuks.

Assigneeringust rahastatakse ka toetust institutsioonidevahelisele ühiskondlikule tegevusele.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 600 000 eurot.

Artikkel 1 6 5 — Kõiki institutsiooni heaks töötavaid isikuid puudutavad meetmed

Punkt 1 6 5 0 — Meditsiiniteenistus

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

1 100 000

1 100 000

1 172 537,01

Märkused

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 59 ja II lisa artikkel 8.

Assigneering on ette nähtud meditsiiniteenistuse halduskuludeks Euroopa Parlamendi kolmes töökohas, sealhulgas materjalide, ravimite jms hankimiseks, ennetuslike arstlike läbivaatuste kuludeks, invaliidsuskomisjoni halduskuludeks ning kulutusteks üldarsti ettekirjutuse kohaselt väljastpoolt saadava eriarstiabi eest.

Samuti kaetakse assigneeringust teatavate meditsiiniliselt vajalike töövahendite hankimise kulud ning teenuseosutamislepingute alusel või lühiajaliselt asendajatena töötavate meditsiini- ja parameditsiinitöötajatega seotud kulud.

Punkt 1 6 5 2 — Restoranide ja sööklate jooksvad tegevuskulud

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

1 365 000

3 500 000

4 050 000,00

Märkused

Assigneering on ette nähtud restoranide ja sööklate haldus- ning tegevuskuludeks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 1 000 000 eurot.

Punkt 1 6 5 4 — Lastehoiuasutused

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

6 427 500

6 212 500

4 006 644,97

Märkused

Assigneering on ette nähtud lasteaia ja lepinguliste lastesõimede üldkulude Euroopa Parlamendi osamakseteks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 4 762 000 eurot.

Punkt 1 6 5 5 — Euroopa Parlamendi toetus akrediteeritud Euroopa koolidele (2. tüüp)

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

200 000

200 000

 

Märkused

Komisjoni 1. augusti 2013. aasta otsuse C(2013)4886 rakendamine (ELT C 222, 2.8.2013, lk 8).

Assigneeringust rahastatakse Euroopa Parlamendi toetust nendele 2. tüübi Euroopa koolidele, mille on akrediteerinud Euroopa Koolide kuratoorium, või hüvitatakse komisjonile toetus, mille komisjon maksis Euroopa Koolide kuratooriumi poolt akrediteeritud 2. tüüpi Euroopa koolidele Euroopa Parlamendi nimel komisjoniga sõlmitud teenuslepingu alusel. Sellega kaetakse nendes koolis käivate Euroopa Parlamendi koosseisuliste töötajate lastega seotud kulud.

Jaotis 2 — Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

Märkused

Kuna kindlustusettevõtjad ei kata enam Euroopa Parlamendi hoonete osas töövaidluste ja terrorirünnakutega seotud riske, tuleb need riskid katta Euroopa Liidu üldeelarvest.

Seetõttu rahastatakse selle jaotise assigneeringutest kõiki töövaidlustest ja terrorirünnakutest põhjustatud kahjudega seotud kulusid.

Peatükk 2 0 — Hooned ja nendega seotud kulud

Artikkel 2 0 0 — Hooned

Punkt 2 0 0 0 — Üür

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

33 058 000

28 782 000

29 109 302,26

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Parlamendi kasutatavate hoonete või hooneosade üürikuludeks.

Samuti kaetakse sellest hoonetega seotud maksud. Üürikulud arvutatakse 12 kuu kohta kehtivate või ettevalmistatavate üürilepingute alusel, milles üldjuhul on sätestatud ka seos elukallidus- või ehitushinnaindeksiga.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 1 500 000 eurot.

Liikmesriikide või nende avalik-õiguslike asutuste või üksuste rahaline osalus maa ja hoonete ostmise või kasutamisega seotud kulude ja nendega seotud tasude, samuti institutsiooni hoonetega ja rajatistega seotud kulude rahastamise või hüvitamise kujul loetakse sihtotstarbeliseks väliskuluks finantsmääruse artikli 21 lõike 2 tähenduses.

Punkt 2 0 0 1 — Liisingumaksed

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

p.m.

6 590 000

76 914 000,00

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete või hooneosade iga-aastasteks liisingumakseteks vastavalt kehtivatele või ettevalmistatavatele lepingutele.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 50 000 eurot.

Liikmesriikide või nende avalik-õiguslike asutuste või üksuste rahaline osalus maa ja hoonete ostmise või kasutamisega seotud kulude ja nendega seotud tasude, samuti institutsiooni hoonetega ja rajatistega seotud kulude rahastamise või hüvitamise kujul loetakse sihtotstarbeliseks väliskuluks finantsmääruse artikli 21 lõike 2 tähenduses.

Punkt 2 0 0 3 — Kinnisvara soetamine

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

p.m.

p.m.

 

Märkused

Assigneering on ette nähtud kinnisvara soetamisega seotud kuludeks. Kinnistute ja nende arendamisega seotud toetusi käsitletakse vastavalt finantsmääruse sätetele.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 1 000 000 eurot.

Liikmesriikide või nende avalik-õiguslike asutuste või üksuste rahaline osalus maa ja hoonete ostmise või kasutamisega seotud kulude ja nendega seotud tasude, samuti institutsiooni hoonetega ja rajatistega seotud kulude rahastamise või hüvitamise kujul loetakse sihtotstarbeliseks väliskuluks finantsmääruse artikli 21 lõike 2 tähenduses.

Punkt 2 0 0 5 — Hoonete ehitus

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

15 770 000

18 560 000

29 037 044,51

Märkused

Punkt on ette nähtud hoonete ehituseks (ehitustööd, uuringutasud ja kõik sellega seotud kulud) mõeldud võimalike assigneeringute kirjendamiseks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 5 000 eurot.

Liikmesriikide või nende avalik-õiguslike asutuste või üksuste rahaline osalus maa ja hoonete ostmise või kasutamisega seotud kulude ja nendega seotud tasude, samuti institutsiooni hoonetega ja rajatistega seotud kulude rahastamise või hüvitamise kujul loetakse sihtotstarbeliseks väliskuluks finantsmääruse artikli 21 lõike 2 tähenduses.

Punkt 2 0 0 7 — Ruumide sisustamine

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

57 940 000

45 471 000

23 517 399,72

Märkused

Assigneering on ette nähtud sisustustööde ja sellega seotud muude tööde kuludeks, sh arhitektide või inseneride tasudeks jms.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 600 000 eurot.

Liikmesriikide või nende avalik-õiguslike asutuste või üksuste rahaline osalus maa ja hoonete ostmise või kasutamisega seotud kulude ja nendega seotud tasude, samuti institutsiooni hoonetega ja rajatistega seotud kulude rahastamise või hüvitamise kujul loetakse sihtotstarbeliseks väliskuluks finantsmääruse artikli 21 lõike 2 tähenduses.

Punkt 2 0 0 8 — Muud kinnisvarahaldusega seotud kulud

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

5 256 000

5 561 000

4 060 467,21

Märkused

Assigneering on ette nähtud kinnisvarahaldusega seotud kulude katmiseks, mida ei ole selle peatüki teistes artiklites eraldi välja toodud, nt:

 jäätmekäitlus ja -töötlus,

 kohustuslik kontroll, kvaliteedikontroll, ekspertiisid, auditid, täitmise järelevalve jne,

 tehniline raamatukogu,

 haldustugi (building helpdesk),

 hooneplaanide haldus ja teabealane tugi,

 muud kulud.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 50 000 eurot.

Artikkel 2 0 2 — Hoonetega seotud kulud

Punkt 2 0 2 2 — Hoonete korrashoid, hooldus, käitamine ja puhastus

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

62 944 000

62 400 000

54 930 847,78

Märkused

Assigneering on mõeldud Euroopa Parlamendi kasutatavate talle kuuluvate või üüritud hoonete (ruumid ja tehnilised seadmed) korrashoiu, hoolduse, käitamise ja puhastusega seotud kulude katmiseks vastavalt kehtivatele lepingutele.

Enne lepingute uuendamist või sõlmimist konsulteerib institutsioon saavutatud lepingutingimuste osas (hinnad, valitud vääring, indekseerimine, kestus, muud tingimused) teiste institutsioonidega, võttes arvesse finantsmääruse artiklit 104.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 200 000 eurot.

Punkt 2 0 2 4 — Energiatarbimine

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

20 160 000

21 690 000

17 034 803,69

Märkused

Assigneering on ette nähtud eelkõige vee-, gaasi-, elektrienergia- ja küttekuludeks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 100 000 eurot.

Punkt 2 0 2 6 — Hoonete turvalisus ja valve

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

16 760 000

20 211 500

25 890 784,21

Märkused

Assigneering on eelkõige ette nähtud Euroopa Parlamendi kolme alalise töökoha ja liidus asuvate infobüroode ning kolmandates riikides asuvate büroode turvalisuse ja valve kuludeks.

Enne lepingute uuendamist või sõlmimist konsulteerib institutsioon saavutatud lepingutingimuste osas (hinnad, valitud vääring, indekseerimine, kestus, muud tingimused) teiste institutsioonidega, võttes arvesse finantsmääruse artiklit 104.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 120 000 eurot.

Punkt 2 0 2 8 — Kindlustus

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

680 000

976 000

760 527,53

Märkused

Assigneering on ette nähtud kindlustusmakseteks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 50 000 eurot.

Peatükk 2 1 — Arvutisüsteemid, seadmed ja vallasvara

Märkused

Hangete puhul konsulteerib institutsioon saavutatud lepingutingimuste osas teiste institutsioonidega.

Artikkel 2 1 0 — Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid

Punkt 2 1 0 0 — Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Tavapärased tegevused

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

25 310 000

28 560 000

21 066 292,36

Märkused

Assigneering on ette nähtud seadmete ja tarkvara hankimise, rentimise, korrashoiu ja hoolduse kuludeks ning kulutusteks, mida tehakse teenindus- ja nõustamisettevõtjatelt Euroopa Parlamendi arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemide tõrgeteta tööks vajalike tavapäraste tööde sisseostmiseks. Need kulud puudutavad eelkõige andmetöötlus- ja telekommunikatsioonikeskuse süsteeme, osakondade arvutitega varustamist ja võrgu haldamist.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 140 000 eurot.

Punkt 2 1 0 1 — Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriga seotud tavapärased tegevused

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

19 029 000

18 404 000

21 890 682,48

Märkused

Assigneering on ette nähtud seadmete ja tarkvara hankimise, rentimise, korrashoiu ja hoolduse kuludeks ning kulutusteks, mida tehakse teenindus- ja nõustamisettevõtjatelt Euroopa Parlamendi arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemide infrastruktuuride haldamiseks ja korrashoidmiseks vajalike tavapäraste tööde sisseostmiseks. Need kulud puudutavad eelkõige võrkude, elektrikaablite, telekommunikatsioonisüsteemide, töökohtade varustuse ja hääletussüsteemidega seotud infrastruktuure.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 291 000 eurot.

Punkt 2 1 0 2 — Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

13 910 000

13 202 500

11 763 534,15

Märkused

Assigneering on ette nähtud seadmete ja tarkvara hankimise, rentimise, korrashoiu ja hoolduse kuludeks ning kulutusteks, mida tehakse teenindus- ja nõustamisettevõtjatelt Euroopa Parlamendi arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemide kasutajate abistamiseks ja toetamiseks vajalike tavapäraste tegevuste sisseostmiseks. Need kulud puudutavad eelkõige parlamendiliikmetele ning haldus- ja õigusloomealaste rakenduste jaoks mõeldud tugiteenuseid.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 5 000 eurot.

Punkt 2 1 0 3 — Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

18 920 365

18 380 809

13 812 344,88

Märkused

Assigneering on ette nähtud seadmete ja tarkvara hankimise, rentimise, korrashoiu ja hoolduse ning nendega seotud tööde kulude katmiseks ning kulutusteks, mida tehakse teenindus- ja nõustamisettevõtjatelt institutsiooni info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamiseks vajalike tavapäraste tegevuste sisseostmiseks. Need kulud on eeskätt seotud parlamendiliikmetele ja teabevahetuseks mõeldud rakenduste ning haldus- ja õigusloomealaste rakendustega.

Assigneering on ette nähtud ka institutsioonide keelealase koostöö raames vastavalt institutsioonidevahelise kirjaliku ja suulise tõlke komitee otsustele ühiselt rahastatavate info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahenditega seotud kulude katmiseks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 32 000 eurot.

Punkt 2 1 0 4 — Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

21 824 135

21 173 000

19 352 736,86

Märkused

Assigneering on ette nähtud seadmete ja tarkvara hankimise kuludeks ning kulutusteks, mida tehakse teenindus- ja nõustamisettevõtjatelt Euroopa Parlamendi arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemide infrastruktuuridesse tehtavate investeeringutega seotud teenuste sisseostmiseks. Investeeringud puudutavad eelkõige andmetöötlus- ja telekommunikatsioonikeskuse süsteeme, võrke, elektrikaableid ja videokonverentsisüsteeme.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 30 000 eurot.

Punkt 2 1 0 5 — Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

24 324 750

15 454 750

12 213 961,44

Märkused

Assigneering on ette nähtud seadmete ja tarkvara hankimise kuludeks ning kulutusteks, mida tehakse teenindus- ja nõustamisettevõtjatelt olemasolevatesse ja uutesse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia projektidesse tehtavate investeeringutega seotud teenuste sisseostmiseks. Need investeeringud puudutavad eelkõige parlamendiliikmetele mõeldud rakendusi, õigusloome-, haldus- ja finantsvaldkonna rakendusi ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia haldamise rakendusi.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 2 000 eurot.

Artikkel 2 1 2 — Mööbel

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

7 018 500

3 007 000

3 168 096,49

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli, sealhulgas ergonoomilise büroomööbli hankimiseks, rentimiseks, korrashoiuks ja parandustöödeks, samuti kulunud ja kasutamiskõlbmatu mööbli ning bürooseadmete väljavahetamiseks. Assigneering on samuti ette nähtud Euroopa Parlamendi mööblivarude haldamise mitmesuguste kulude katmiseks.

Samuti on assigneering ette nähtud kunstiteoste ja erivahendite hankimiseks ning nendega seotud jooksvateks kuludeks, nagu eksperdi-, säilitamis-, raamimis-, restaureerimis-, puhastus-, kindlustus- ning eritranspordikuludeks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 5 000 eurot.

Artikkel 2 1 4 — Tehniline varustus ja sisseseade

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

30 868 100

24 159 090

19 365 043,88

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmise tehnilise varustuse ja sisseseade soetamiseks, rentimiseks, hoolduseks ja remondiks, samuti haldamiseks:

 kirjastamise, turvalisuse (sh infotehnoloogia tarkvara), toitlustamise, hoonete jms tehniline kohtkindel või teisaldatav varustus ja sisseseade;

 trükikoja, telefoniteenuse, sööklate, kaupluste, turvateenistuse, konverentside tehnilise teenindamise, audiovisuaalsektori jms sisseseade;

 erivahendid (elektroonilised, arvutitehnilised, elektrilised vahendid) ja nendega seotud sisseostetavad teenused;

 taotluse alusel kahe täiendava telefoniliini paigaldamine parlamendiliikmete bürooruumidesse.

Assigneering on ette nähtud ka inventari edasimüügi jaoks tehtava reklaami ja mahakandmisega seotud kuludeks ning tehnilise abi (nõustamise) kuludeks väliseksperdi abi vajavate juhtumite puhul.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 135 000 eurot.

Artikkel 2 1 6 — Parlamendiliikmete, muude isikute ja kaupade vedu

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

6 682 000

6 989 000

4 961 174,18

Märkused

Assigneering on ette nähtud sõidukite (autod ja jalgrattad) hankimiseks, korrashoiuks ja remondiks ning autode, taksode, busside ja veoautode üürimiseks koos juhiga või ilma juhita, samuti asjakohasteks kindlustuskuludeks ning muudeks halduskuludeks. Sõidukipargi uuendamisel ning sõidukite hankimisel ja üürimisel eelistatakse keskkonda kõige vähem saastavaid sõidukeid, nt hübriidautosid.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 100 000 eurot.

Peatükk 2 3 — Jooksvad halduskulud

Märkused

Hangete puhul konsulteerib institutsioon saavutatud lepingutingimuste osas teiste institutsioonidega.

Artikkel 2 3 0 — Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused äratarvitatavad kaubad

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

1 756 000

2 263 000

1 463 016,51

Märkused

Assigneering on ette nähtud paberi, ümbrike, kontoritarvete, trükikoja ja paljundustöökodade varustuse jms ostmiseks, samuti sellega seotud halduskuludeks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 2 500 eurot.

Artikkel 2 3 1 — Finantskulud

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

40 000

40 000

19 598,46

Märkused

Assigneering on ette nähtud pangakuludeks (teenustasud, vahendustasud, mitmesugused muud kulud) ja muudeks finantskuludeks, sh hoonete rahastamisega seotud lisakuludeks.

Artikkel 2 3 2 — Õigusabikulud ja kahjutasud

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

1 110 000

1 035 000

842 916,34

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

 Euroopa Liidu Kohtu, üldkohtu, Avaliku Teenistuse Kohtu või liikmesriikide kohtute poolt Euroopa Parlamendile määratavad võimalikud kohtukulud;

 advokaatide palkamine Euroopa Parlamendi esindamiseks liidu ja liikmesriikide kohtutes ning juriidiliste nõustajate või ekspertide palkamine õigusteenistuse abistamiseks;

 advokaaditasude hüvitamine distsiplinaarmenetluse ja sellega võrdväärsete menetluste raames;

 kahjutasud ja intressid;

 Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artiklite 91 and 92 (varem artiklid 69 ja 70) alusel sõlmitud vastastikustest kokkulepetest tulenevad hüvitised.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 5 000 eurot.

Artikkel 2 3 6 — Posti- ja kohaletoimetamiskulud

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

303 000

355 000

297 523,89

Märkused

Assigneering on ette nähtud riiklike postiteenistuste või kullerifirmade posti-, käitlemis- ja kättetoimetamistasudeks.

Samuti on see ette nähtud postiteenuste kuludeks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 25 000 eurot.

Artikkel 2 3 7 — Kolimiskulud

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

1 440 000

1 160 000

1 512 597,25

Märkused

Assigneering on ette nähtud kolimisfirmade või alltöövõtjate kaudu kasutatavate ajutiste töötajate teostatud kolimise ja sellega seotud tööde kuludeks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 5 000 eurot.

Artikkel 2 3 8 — Muud halduskulud

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

1 013 750

946 000

688 938,55

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

 kindlustused, mis ei sisaldu muudes punktides;

 saaliteenindajate, autojuhtide, vastuvõtulaua töötajate, laotöötajate, kolijate ning külastuste ja seminaride üksuse, Parlamentariumi, arstipunktide, turvateenistuse, hoonete korrashoiu üksuse töötajate ning mitmesuguste tehniliste teenistujate vormirõivaste hankimine ja korrashoid;

 mitmesugused tegevus- ja halduskulud, kaupade või teenuste ost, mis ei sisaldu muudes punktides;

 keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemi (EMAS) tegevusega (teavituskampaaniad jm) seotud mitmesugused ostud.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 5 000 eurot.

Artikkel 2 3 9 — EMASi tegevus, sh edendamine, ja Euroopa Parlamendi süsinikuheite tasakaalustamise kava

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

250 000

250 000

 

Märkused

Assigneering on ette nähtud kuludeks, mis on seotud EMASi tegevusega, mille eesmärk on parandada Euroopa Parlamendi keskkonnatoimet, sh selle tegevuse edendamine, ja Euroopa Parlamendi süsinikuheite tasakaalustamise kavaga.

Jaotis 3 — Institutsiooni üldiste ülesannete täitmise kulud

Peatükk 3 0 — Koosolekud ja konverentsid

Artikkel 3 0 0 — Töötajate lähetuskulud kolme töökoha vahel

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

27 700 000

28 748 281

22 818 505,73

Märkused

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 71 ja VII lisa artiklid 11, 12 ja 13.

Assigneering on ette nähtud institutsiooni töötajate, riikide lähetatud ekspertide, praktikantide ja institutsiooni kutsutud muude Euroopa Liidu või rahvusvaheliste institutsioonide töötajate ametialasteks sõitudeks nende töökoha ja Euroopa Parlamendi kolme töökoha (Brüssel, Luxembourg ja Strasbourg) vahel ning lähetusteks muudesse paikadesse peale parlamendi kolme töökoha. Assigneeringust kaetakse transpordikulud, päevaraha, majutuskulud ja ebamugaval ajal töötamise hüvitis. Samuti kaetakse sellest täiendavad kulud (sh sõidupiletite ja majutusbroneeringute tühistamise kulud, elektrooniliste arvete süsteemiga seotud kulud ja lähetuste kindlustusega seotud kulud).

Assigneering on ette nähtud ka töötajate lähetustega kaasneva süsinikuheite tasakaalustamise kuludeks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 240 000 eurot.

Artikkel 3 0 2 — Vastuvõtu- ja esinduskulud

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

1 388 000

1 392 690

816 097,91

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

 institutsiooni vastuvõttudega seonduvad kulud, sh institutsiooni teaduslike ja tehnoloogiliste võimaluste hindamise üksuse (STOA) tegevusega seotud kulud ja institutsiooni liikmete esinduskulud,

 presidendi esinduskulud seoses reisidega väljapoole Euroopa Parlamendi töökohti,

 presidendi kantselei esinduskulud ja presidendi kantselei sekretariaadi kulude osamaks,

 peasekretariaadi vastuvõttude ja esinduskulud, sh meenete ja medalite hankimine ametnike jaoks, kellel on täitunud 15- või 25-aastane teenistusaeg,

 mitmesugused protokollist tulenevad kulud, nagu lipud, esitlusalused, kutsed, trükitud menüüd jne,

 institutsiooni külastavate tähtsate isikute reisi- ja elamiskulud,

 parlamendiliikmete ja teenistujate ametisõitudega seotud viisakulud,

 vastuvõtu- ja esinduskulud ja muud Euroopa Parlamendi ametiülesannete täitmisega seotud parlamendiliikmete erikulud.

Artikkel 3 0 4 — Mitmesugused koosolekute kulud

Punkt 3 0 4 0 — Mitmesugused sisekoosolekute kulud

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

1 400 000

1 400 000

2 246 000,00

Märkused

Assigneering on ette nähtud institutsiooni koosolekutel pakutavate karastus- ja muude jookide ning kergete einete kuludeks, samuti nende teenustega seotud halduskuludeks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 5 000 eurot.

Punkt 3 0 4 2 — Koosolekud, kongressid ja konverentsid

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

1 465 000

1 435 000

440 674,05

Märkused

Assigneering on ette nähtud eelkõige järgmisteks kuludeks:

 väljaspool parlamendi töökohti toimuvate koosolekute korraldamise kulud (parlamendikomisjonid või nende delegatsioonid, fraktsioonid), sh vajaduse korral esinduskulud;

 osamaksed rahvusvahelistele organisatsioonidele, millesse Euroopa Parlament või mõni selle organitest kuulub (Parlamentidevaheline Liit, Parlamentide Peasekretäride Assotsiatsioon, Parlamentaarse Liidu 12+ Grupp);

 ühenduse reisilubade valmistamise kulude (seadmed, töötajad, tarvikud) parlamendipoolse osa hüvitamine komisjonile Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel sõlmitud teenuslepingu alusel vastavalt Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokollile (artikkel 6), Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade artiklile 23, liidu muude teenistujate teenistustingimuste artiklitele 11 ja 81 ning nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrusele (EL) nr 1417/2013, millega kehtestatakse Euroopa Liidu väljastatava reisiloa (laissez-passez) vorm (ELT L 353, 28.12.2013, lk 26).

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 20 000 eurot.

Punkt 3 0 4 3 — Parlamentaarsete assambleede korraldamise, parlamentidevaheliste delegatsioonide ja muude delegatsioonide muud kulud

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

1 100 000

1 200 000

256 302,28

Märkused

Assigneering on ette nähtud eelkõige koosolekute kuludeks, mida ei kaeta peatükist 1 0 ja artiklist 3 0 0, mida korraldavad:

 delegatsioonid AKV-ELi parlamentaarses ühisassamblees, Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees, Euronesti parlamentaarses assamblees ning nende organites;

 Vahemere Liidu parlamentaarne assamblee, selle komisjonid ja juhatus; kulutus hõlmab Euroopa Parlamendi sissemakset assamblee autonoomse sekretariaadi eelarvesse või kulude otsest hüvitamist ulatuses, mis kajastab Euroopa Parlamendi osa assamblee eelarves;

 parlamentidevahelised delegatsioonid, ajutised delegatsioonid, parlamentaarsed ühiskomisjonid, parlamentidevahelised koostöökomisjonid ja parlamendi delegatsioonid WTOs, samuti WTO parlamentaarse konverentsi ja selle juhtkomitee.

Punkt 3 0 4 9 — Kulutused reisibüroo teenustele

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

2 040 000

2 000 000

1 985 000,00

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Parlamendiga lepingu sõlminud reisibüroo tegevusest tingitud kuludeks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 50 000 eurot.

Peatükk 3 2 — Eksperdiarvamused ja teave: hankimine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine

Artikkel 3 2 0 — Eksperdiarvamuste hankimine

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

9 309 500

8 957 000

4 963 870,79

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

 Euroopa Parlamendi organite, parlamendikomisjonide ja administratsiooni jaoks läbiviidavateks uuringuteks ja muuks uurimistegevuseks (seminarid, ümarlauad, eksperdirühmad või kuulamised ja konverentsid) kvalifitseeritud ekspertide ja uurimisinstituutidega sõlmitavate lepingute kulud;

 komisjonide, delegatsioonide ja uurimis- ning töörühmade koosolekutest ning seminaridest osa võtma kutsutud ekspertide ja muude isikute, sealhulgas Euroopa Parlamendile petitsioone esitanud isikute reisi-, elamis- ja muud kulud;

 Euroopa Parlamendi sisemise või välise uurimistegevuse tulemusel koostatud teabematerjali ja muu asjaomase teabematerjali institutsioonisiseselt ja üldsusele levitamise kulud (eelkõige internetis avaldamise, sisemiste andmebaaside, brošüüride ja väljaannete kaudu);

 distsiplinaarnõukogu, finantsrikkumiste uurimise toimkonna jms organite tööst osa võtvate välisosalejatega seotud kulud.

Artikkel 3 2 1 — Euroopa Parlamendi uuringuteenistusele eksperdiarvamuste hankimine, raamatukogu ja arhiivid

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

8 829 000

9 107 200

5 876 203,82

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43) ning juhatuse 28. novembri 2001. aasta otsus: Üldsuse juurdepääsu kord Euroopa Parlamendi dokumentidele, nagu viimati muudetud 22. juunil 2011 (ELT C 216, 22.7.2011, lk 19).

Juhatuse 16. detsembri 2002. aasta otsus infovahetuse ja läbipaistvuse parandamise kohta: Euroopa Parlamendi arhiivid.

Juhatuse 10. märtsi 2014. aasta otsus: Euroopa Parlamendi liikmete ja endiste liikmete eraarhiivide omandamise kord.

Assigneering on ette nähtud parlamendi teadusteenuste peadirektoraadi eelkõige järgmise tegevusega seotud kulude katmiseks:

 erieksperdiarvamuste hankimine ja parlamendi teadustegevuse toetamine (sh artiklid, uuringud, töötoad, seminarid, ümarlauad, eksperdirühmad ja konverentsid), mille võib vajaduse korraldada koostöös muude institutsioonide, rahvusvaheliste organisatsioonide, riikide parlamentide teadusosakondade ja raamatukogude, mõttekodade, teadusasutuste ja muude kvalifitseeritud ekspertidega;

 erieksperdiarvamuste hankimine mõjuhinnangute / eel- ja järelhinnangute, Euroopa lisaväärtuse ning teaduslike ja tehnoloogiliste valikute hindamise (STOA) valdkonnas;

 raamatute, ajakirjade, ajalehtede, andmebaaside, uudisteagentuuride toodete omandamine või laenuks võtmine ja muud raamatukogu jaoks mõeldud eri vormis andmekandjad, sh autoriõiguse, kvaliteedijuhtimise süsteemi, köitmiseks ja säilitamiseks vajalike materjalide ja tööde ning muude asjakohaste teenustega seotud kulud;

 arhiveerimisega seotud sisseostetavate teenuste (korraldus, valimine, kirjeldamine, eri andmekandjatele ülekandmine, elektroonilisele kujule viimine, esmaste arhiiviallikate hankimine) kulud;

 raamatukogundus- ja arhiivindusdokumentatsiooni ning meediaraamatukogu erimaterjalide hankimine, arendamine, sisseseadmine, kasutamine ja hooldus, sh elektrilised, elektroonilised ning arvutitehnilised vahendid ja/või süsteemid, samuti köitmiseks ja säilitamiseks vajalikud materjalid;

 parlamendi sisemise ja välise teadustegevuse tulemusel koostatud väljaannete ja muude asjaomaste väljaannete institutsioonisiseselt ja üldsusele levitamise kulud (eelkõige internetis avaldamise, sisemiste andmebaaside, brošüüride ja väljaannete kaudu);

 parlamendi teadusteenuste peadirektoraadi korraldatud esitlustele, seminaridele, töötubadesse ja muudele üritustele osalema kutsutud ekspertide ja autorite sõidu-, elamis- ja muud kulud;

 teaduslike ja tehnoloogiliste valikute hindamise üksuse (STOA) osalemine Euroopa ja rahvusvaheliste teadusasutuste tegevuses;

 Euroopa Parlamendi kohustused, mis tulenevad rahvusvahelistest ja/või institutsioonidevahelistest koostöökokkulepetest, sh Euroopa Parlamendi rahaline toetus liidu ajalooarhiivide haldamise kulude katmiseks (nõukogu 1. veebruari 1983. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 354/83, mis käsitleb Euroopa Majandusühenduse ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ajalooarhiivide avalikkusele kättesaadavaks tegemist, ning selle muudatused).

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 20 000 eurot.

Artikkel 3 2 2 — Dokumentatsioonikulud

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

2 217 000

2 308 000

2 464 212,10

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

 ajalehtede ja ajakirjade, uudisteagentuuride ja nende väljaannete ning internetiteenuste tellimused, sh autoriõiguse tasud paljundamise ja levitamise eest nii paberkandjal kui ka elektrooniliselt, samuti ajakirjanduse ülevaadete koostamise ja väljavõtete tegemise teenuslepingud;

 ajakirjandusväljaannete sisukokkuvõtete ja -analüüside koostamise tellimused või teenuslepingud ning ajakirjandusväljaannetes ilmunud artiklite säilitamine optilisel andmekandjal;

 institutsiooniväliste dokumendikogude ja statistiliste andmebaaside kasutamise kulud (v.a arvuti riistvara ja sidekulud);

 uute sõnaraamatute ja erialasõnastike hankimine või asendamine olenemata andmekandjast, sh uute keelte üksustele, ning muude teoste hankimine keeleteenistustele ja õigusaktide kvaliteedi tagamise üksusele.

Artikkel 3 2 3 — Demokraatia ja kolmandate riikide parlamentide võimekuse tugevdamise toetamine

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

1 100 000

1 340 000

512 925,74

Märkused

Juhatuse 12. detsembri 2012. aasta otsus, millega luuakse liidu välispoliitika peadirektoraadi juurde demokraatia toetamise direktoraat.

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

 kulutused teabevahetuse programmidele ja Euroopa Parlamendi ning ühinemiseelsete riikide, eelkõige Lääne-Balkani riikide ja Türgi parlamentide vahelisele koostööle;

 Euroopa Parlamendi ja kolmandate riikide demokraatlikult valitud parlamentide (v.a eelmises taandes osutatud parlamendid), samuti vastavate piirkondlike parlamentaarsete organisatsioonide vahel suhete arendamise kuludeks; asjakohaste meetmete eesmärk on eelkõige tugevdada parlamentaarset võimekust uutes ja arenevates demokraatlikes riikides, eelkõige Euroopa naabruses (lõunas ja idas);

 kulutused vahendustegevuse toetamise edendamiseks ja Euroopa Liidu ning Euroopa naaberriikide noortele poliitilistele liidritele mõeldud programmidele;

 Sahharovi auhinna väljaandmisega seotud korralduskuludeks (eelkõige auhinna summa, auhinna võitja sõidu- ja vastuvõtmise kulud, Sahharovi võrgustiku talitluskulud ning võrgustiku liikmete lähetuskulud) ning inimõiguste edendamise meetmeteks.

Need meetmed hõlmavad õppekülastusi Euroopa Parlamenti Brüsselis, Luxembourgis ja Strasbourgis ning assigneering katab täielikult või osaliselt osalejate kulud, eelkõige reisikulud, sõidukulud, majutuse ja päevarahad.

Artikkel 3 2 4 — Kirjastamine ja levitamine

Punkt 3 2 4 0 — Euroopa Liidu Teataja

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

4 373 000

4 244 000

4 202 107,46

Märkused

Assigneering on ette nähtud institutsiooni osamakseks väljaannete talituse kuludes Euroopa Liidu Teatajas avaldatavate tekstide avaldamiseks ja levitamiseks ning muudeks sellega seotud kuludeks.

Punkt 3 2 4 1 — Elektroonilised ja traditsioonilisel andmekandjal väljaanded

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

3 771 000

3 705 000

3 496 946,08

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

 mitmesugused digitaalse kirjastamisega seotud kulud (siseveebilehed) ning traditsioonilisel andmekandjal kirjastamise kulud (mitmesuguste dokumentide ja trükistega seotud alltöövõtu kulud), sh jaotamine;

 toimetamissüsteemide ajakohastamine, hooldus ja korrigeerimine.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 6 000 eurot.

Punkt 3 2 4 2 — Väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kulud

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

16 662 000

16 501 034

19 651 446,69

Märkused

Assigneering on ette nähtud infoväljaannete, sh elektrooniliste väljaannete, teabealase tegevuse, avalike suhete ning liikmesriikides ja ühinevates riikides ning riikides, kus Euroopa Parlamendil on kontaktbüroo, avalikel üritustel, messidel ja näitustel osalemise kuludeks, samuti õigusloome jälgimissüsteemi (OEIL) ajakohastamise kuludeks ja selliste vahendite või instrumentide väljatöötamiseks, mis on mõeldud suurendama ja lihtsustama üldsuse juurdepääsu sellele mobiilsete seadmete abil.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 5 000 eurot.

Punkt 3 2 4 3 — Parlamentarium – Euroopa Parlamendi külastajatekeskus

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

6 030 000

4 150 000

4 748 380,08

Märkused

Assigneering on ette nähtud Parlamentariumi – Euroopa Parlamendi külastajatekeskuse – rahastamiseks Brüsselis ning väljaspool Brüsselit eraldi kasutamiseks mõeldud sisseseade, näituste ja kohandatud või uuesti valmistatud materjalide rahastamiseks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 9 300 eurot.

Punkt 3 2 4 4 — Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

30 723 500

31 739 039

27 249 058,55

Märkused

Euroopa Parlamendi juhatuse 16. detsembri 2002. aasta otsus, nagu viimati muudetud 26. veebruaril 2013. aastal.

Assigneering on ette nähtud toetusteks külastusrühmadele ning sellega seotud järelevalve- ja infrastruktuurikuludeks, stipendiumiteks kolmandate riikide arvamuskujundajatele (EUVP) ning Euroscola, EuroMed-Scola ja Euronest-Scola programmide tegevuskuludeks. Euromed-Scola ja Euronest-Scola programmid viiakse läbi vahelduvalt igal aastal Euroopa Parlamendi ruumides Strasbourgis või Brüsselis, välja arvatud valimiste aastatel.

Assigneeringut suurendatakse igal aastal, kasutades indeksit, mille abil võetakse arvesse rahvamajanduse kogutulu ja hindade muutusi.

Igal Euroopa Parlamendi liikmel on õigus kutsuda aastas kuni viis külastajate rühma – kokku kuni 110 külastajat.

Assigneeringusse on arvatud vajalik summa puudega külastajate jaoks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 100 000 eurot.

Punkt 3 2 4 5 — Seminaride, sümpoosionide ja kultuurilise tegevuse korraldamine

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

5 262 000

5 077 120

5 610 918,40

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

 liikmesriikide, ühinevate riikide ja riikide, kus Euroopa Parlamendil on kontaktbüroo, arvamuskujundajatele riigisiseste ja rahvusvaheliste sümpoosionide ja seminaride korraldamisega seotud kuludeks või rahalisteks toetusteks, parlamentaarsete sümpoosionide ja seminaride korraldamise kuludeks ning üleeuroopaliste kultuuriprojektide, näiteks Euroopa Parlamendi filmiauhinna LUX rahastamiseks;

 Strasbourgi ja Brüsseli istungisaalis toimuvate erisündmuste kuludeks vastavalt juhatuse vastu võetud aastakavale;

 mitmekeelsust edendavateks meetmeteks ja vahenditeks, näiteks seminarideks ja konverentsideks, kohtumisteks tõlkide ja tõlkijate koolitajatega, mitmekeelsuse alase teadlikkuse parandamise meetmeteks ning tõlgi ja tõlkija elukutset edendavateks meetmeteks, sh ülikoolidele, koolidele ja muudele suulist või kirjalikku tõlget õpetavatele organisatsioonidele mõeldud tugiprogrammiks, virtuaalseteks sidelahendusteks, institutsioonidevahelise ja rahvusvahelise koostöö raames võetud meetmeteks ning institutsioonidevahelise ja rahvusvahelise koostöö raames koos teiste teenistustega korraldatavates samalaadsetes tegevustes osalemiseks.

Assigneeringust kaetakse ka nimetatud tegevuste korraldamisega seotud kulud, sh toitlustusteenused ning kulud, mis kaasnevad ajakirjanike kutsumisega neile üritustele.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 25 000 eurot.

Punkt 3 2 4 6 — Parlamendi telekanal (Web TV)

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

5 000 000

5 000 000

4 994 665,86

Märkused

Assigneering on ette nähtud selliste kulude katmiseks, mis on seotud levitamiseks mõeldud veebiklippide ja audiovisuaalse materjali tootmise ja säilitamisega (EuroparlTV) vastavalt Euroopa Parlamendi kommunikatsioonistrateegiale.

Punkt 3 2 4 7 — Euroopa Ajaloo Maja

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

6 500 000

10 000 000

9 571 045,83

Märkused

Assigneeringust rahastatakse Euroopa Ajaloo Maja tegevuskulusid ning kulusid, mis tekivad näiteks spetsiaalse sisustuse hankimisel, kollektsioonide soetamisel ja näituste korraldamisel, sh raamatute, ajakirjade ja muude Euroopa Ajaloo Maja tegevusega seotud väljaannete ostmise kulusid.

Assigneering on ühtlasi ette nähtud Euroopa Ajaloo Maja jaoks läbiviidavateks uuringuteks ja teisteks uurimistegevusteks (seminarid, ümarlauad, ekspertrühmad ja konverentsid) kvalifitseeritud ekspertide ja uurimisinstituutidega sõlmitavate lepingutega seotud kulutuste katmiseks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 5 000 000 eurot.

Punkt 3 2 4 8 — Audiovisuaalse teabe kulud

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

14 506 000

12 608 000

15 484 852,11

Märkused

Euroopa Parlamendi 12. märtsi 2002. aasta resolutsioon 2003. aasta eelarvemenetluse suuniste kohta (ELT C 47 E, 27.2.2003, lk 72).

Euroopa Parlamendi 14. mai 2002. aasta resolutsioon Euroopa Parlamendi 2003. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta (ELT C 180 E, 31.7.2003, lk 150).

Euroopa Parlamendi 14. mai 2003. aasta resolutsioon Euroopa Parlamendi 2004. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta (ELT C 67 E, 17.3.2004, lk 179).

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

 audiovisuaalse valdkonna (sh institutsiooni enda ja sisseostetavate teenuste, näiteks raadio- ja televisioonijaamade tehniliste teenuste, samuti audiovisuaalsete programmide ettevalmistamise, tootmise, kaastootmise ja levitamise, liinide rentimise, televisiooni- ja raadioprogrammide ülekande ning institutsioonide ja audiovisuaalse ringhäälingu asutuste vaheliste suhete arendamiseks kasutatavate muude vahendite) tegevuseelarve;

 täiskogu istungite ja parlamendikomisjonide koosolekute interneti-otseülekannete kulud;

 arhiivi sisseseadmine, mis tagab meediakanalitele ja kodanikele alalise juurdepääsu teabele.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 13 000 eurot.

Punkt 3 2 4 9 — Teabevahetus riikide parlamentidega

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

250 000

250 000

65 334,15

Märkused

Euroopa parlamentaarsete assambleede (juuni 1977) ja Euroopa Liidu parlamentide (september 2000, märts 2001) esimeeste konverentsid.

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

 Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide vaheliste suhete arendamise kulud; see hõlmab parlamentidevahelisi suhteid, mis ei ole kaetud peatükkidega 1 0 ja 3 0, teabe- ja dokumentide vahetust ning abi vastava teabe analüüsil ja haldamisel, sh teabevahetust Euroopa Parlamendi uurimis- ja dokumentatsioonikeskusega (ECPRD);

 eelnimetatud parlamentide ametnike koostööprogrammide ja koolituste rahastamine ning üldised abinõud nende parlamentaarse võimekuse suurendamiseks.

See hõlmab õppekülastusi Euroopa Parlamenti Brüsselis, Luxembourgis ja Strasbourgis; assigneeringust kaetakse täielikult või osaliselt osalejate kulud, eelkõige reisikulud, sõidukulud, majutus ja päevaraha;

 õigusloome ning dokumentatsiooni, analüüsi ja teabe alased koostöömeetmed, domeeni www.ipex.eu turbe meetmed, sh ECPRD rakendatavad meetmed.

Assigneering on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide vahelise koostöö rahastamiseks ÜVJP/ÜJKP parlamentaarse kontrolli valdkonnas vastavalt Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Liidu toimimise lepingu sätetele ning eelkõige protokolli nr 1 (riikide parlamentide rolli kohta Euroopa Liidus) artiklitele 9 ja 10.

Artikkel 3 2 5 — Infobüroodega seotud kulud

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

900 000

700 000

980 570,90

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Parlamendi infobüroodega seotud üldkuludeks ja mitmesugusteks lisakuludeks (eelkõige kontoritarbed, telekommunikatsioon, kohaletoimetamiskulud, käitlemine, transport, säilitamine, reklaammaterjalid, andmebaasid).

Jaotis 4 — Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud

Peatükk 4 0 — Teatavate institutsioonide ja organite kulud

Artikkel 4 0 0 — Fraktsioonide ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete jooksvad halduskulud ning poliitilise ja teabealase tegevusega seotud kulud

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

61 000 000

59 800 000

59 416 002,23

Märkused

Juhatuse 30. juuni 2003. aasta otsusega vastu võetud eeskiri, nagu viimati muudetud 14. aprillil 2014.

Assigneering on ette nähtud fraktsioonide ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete järgmisteks kuludeks:

 sekretariaadi-, haldus- ja tegevuskulud;

 poliitilise ja teabealase tegevusega seotud kulud liidu poliitilise tegevuse raames.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 50 000 eurot.

Artikkel 4 0 2 — Euroopa tasandi erakondade rahastamine

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

31 400 000

28 350 084

27 713 795,20

Märkused

Euroopa Liidu leping, eriti selle artikli 10 lõige 4.

Euroopa Liidu toimimise leping, eriti selle artikkel 224.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 2004/2003 Euroopa tasandi erakondi reguleerivate määruste ja erakondade rahastamise eeskirjade kohta (ELT L 297, 15.11.2003, lk 1).

Euroopa Parlamendi juhatuse 29. märtsi 2004. aasta otsus, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2004/2003 (Euroopa tasandi erakondi reguleerivate määruste ja erakondade rahastamise eeskirjade kohta) rakenduseeskirjad (ELT C 112, 9.4.2011, lk 1).

Assigneering on ette nähtud Euroopa tasandi erakondade rahastamiseks.

Artikkel 4 0 3 — Euroopa tasandi sihtasutuste rahastamine

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

18 700 000

16 668 000

13 393 988,80

Märkused

Euroopa Liidu leping, eriti selle artikli 10 lõige 4.

Euroopa Liidu toimimise leping, eriti selle artikkel 224.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 2004/2003, 4. november 2003, Euroopa tasandi erakondi reguleerivate määruste ja erakondade rahastamise eeskirjade kohta (ELT L 297, 15.11.2003, lk 1).

Euroopa Parlamendi juhatuse 29. märtsi 2004. aasta otsus, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2004/2003 (Euroopa tasandi erakondi reguleerivate määruste ja erakondade rahastamise eeskirjade kohta) rakenduseeskirjad (ELT C 112, 9.4.2011, lk 1).

Assigneering on ette nähtud Euroopa tasandi sihtasutuste rahastamiseks.

Peatükk 4 2 — Parlamendiliikmete assistentide kulud

Artikkel 4 2 2 — Parlamendiliikmete assistentide kulud

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

202 140 000

192 113 500

181 048 836,81

Märkused

Euroopa Parlamendi liikmete põhimäärus, eelkõige artikkel 21.

Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmed, eelkõige artiklid 33–44.

Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artiklid 5a ja 125–139.

Juhatuse poolt vastu võetud rakendusmeetmed Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste VII jaotise rakendamiseks.

Assigneering on ette nähtud parlamendiliikmete assistentide kuludeks.

Assigneering on ette nähtud vahetuskursierinevusteks, mis kaetakse Euroopa Parlamendi eelarvest vastavalt parlamendiliikmete assisteerimise kulude hüvitamise suhtes kohaldatavatele sätetele.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 775 000 eurot.

Peatükk 4 4 — Parlamendiliikmete ja endiste parlamendiliikmete koosolekud ja muu tegevus

Artikkel 4 4 0 — Endiste parlamendiliikmete koosolekute ja muu tegevuse kulud

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

210 000

200 000

200 000,00

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Parlamendi endiste liikmete ühenduse koosolekute kuludeks ning vajaduse korral muudeks sellega seotud kuludeks.

Artikkel 4 4 2 — Euroopa Parlamentaarse Assotsiatsiooni koosolekute ja muu tegevuse kulud

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

210 000

200 000

200 000,00

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Parlamentaarse Assotsiatsiooni koosolekute kuludeks ja vajaduse korral muudeks sellega seotud kuludeks.

Jaotis 10 — Muud kulud

Peatükk 10 0 — Määratlemata otstarbega assigneeringud

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

p.m.

p.m.

 

Peatükk 10 1 — Ettenägematute kulude reserv

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

10 000 000

11 700 000

 

Märkused

Assigneering on ette nähtud eelarveaasta jooksul vastu võetud eelarveotsustest tulenevateks kuludeks (kulud, mida ei ole võimalik prognoosida).

Peatükk 10 3 — Laienemisreserv

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

p.m.

p.m.

 

Märkused

Assigneering on ette nähtud institutsiooni kuludeks seoses laienemiseks valmistumisega.

Peatükk 10 4 — Info- ja kommunikatsioonipoliitika reserv

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

p.m.

p.m.

 

Märkused

Assigneering on ette nähtud teabe- ja kommunikatsioonipoliitika kuludeks.

Peatükk 10 5 — Määratlemata otstarbega assigneeringud hoonete jaoks

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

p.m.

p.m.

 

Märkused

Assigneering on ette nähtud institutsiooni kinnisvarainvesteeringute ja sisustustööde kuludeks. Euroopa Parlamendi juhatusel palutakse võtta kinnisvara ja hoonete valdkonnas vastu sidus ja vastutustundeline pikaajaline strateegia, milles võetakse arvesse suurenevate hoolduskuludega seotud eriprobleemi, renoveerimisvajadust ja hoonete valvega seotud kulusid ning tagatakse Euroopa Parlamendi eelarve jätkusuutlikkus.

Peatükk 10 6 — Uute prioriteetsete eesmärkide reserv

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

p.m.

p.m.

 

Märkused

Assigneering on ette nähtud institutsioonis väljatöötamisel olevate prioriteetsete projektidega seotud kuludeks.

Peatükk 10 8 — Süsteemi EMAS reserv

Arvandmed

Eelarve 2016

Assigneeringud 2015

Täitmine 2014

p.m.

p.m.

 

Märkused

Assigneering on ette nähtud tegevuskuludega seotud konkreetsete eelarveridade rahastamiseks vastavalt juhatuse otsustele EMASi tegevuskava rakendamise kohta, eelkõige pärast Euroopa Parlamendi süsinikdioksiidi bilansi hindamist.

1. S — TÖÖTAJAD

1.1. S 1 — I jagu – Euroopa Parlament

Tegevusüksus ja palgaaste

2015

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Muud

Fraktsioonid

Kategooriata

1

0

0

0

AD 16

13

0

1

7

AD 15

40

0

1

4

AD 14

234

2

7

26

AD 13

456

8

2

43

AD 12

204

0

12

64

AD 11

189

0

6

29

AD 10

180

0

9

27

AD 9

178

0

5

24

AD 8

420

0

3

33

AD 7

328

0

7

47

AD 6

198

0

7

53

AD 5

209

0

6

58

AD kokku

2649

10

66

415

AST 11

147

10

0

34

AST 10

95

0

20

30

AST 9

364

0

4

44

AST 8

421

0

6

41

AST 7

443

0

1

44

AST 6

311

0

7

71

AST 5

295

0

17

62

AST 4

320

0

6

76

AST 3

270

0

5

71

AST 2

168

0

0

60

AST 1

37

0

0

68

AST kokku

2871

10

66

601

AST/SC 6

0

0

0

0

AST/SC 5

0

0

0

0

AST/SC 4

0

0

0

0

AST/SC 3

0

0

0

0

AST/SC 2

50

0

0

0

AST/SC 1

20

0

0

0

AST/SC kokku

70

0

0

0

Kokku

5591(1)

20(2)

132

1 016

Kõik kokku

6739(3)

Tegevusüksus ja palgaaste

2016

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Muud

Fraktsioonid

Kategooriata

1

0

0

0

AD 16

13

0

1

7

AD 15

47

0

1

4

AD 14

227

2

7

29

AD 13

456

8

2

40

AD 12

244

0

12

64

AD 11

174

0

6

30

AD 10

195

0

9

26

AD 9

178

0

6

29

AD 8

435

0

3

37

AD 7

286

0

6

57

AD 6

196

0

8

48

AD 5

223

0

5

44

AD kokku

2 674

10

66

415

AST 11

147

10

0

36

AST 10

95

0

20

33

AST 9

494

0

4

44

AST 8

321

0

6

40

AST 7

413

0

2

43

AST 6

321

0

6

72

AST 5

307

0

19

69

AST 4

400

0

5

78

AST 3

249

0

4

73

AST 2

93

0

0

58

AST 1

52

0

0

55

AST kokku

2 892

10

66

601

SC 6

0

0

0

0

SC 5

0

0

0

0

SC 4

0

0

0

0

SC 3

0

0

0

0

SC 2

50

0

0

0

SC 1

20

0

0

0

SC kokku

70

0

0

0

Kokku

5 637(4)

20(5)

132

1 016

Kõik kokku

6 785(6) (7)

LISA

SIHTOTSTARBELINE TULU

Eelarverida

Rubriik

Saadud tulu

Prognoos

2014

2016

5000

Laekumised sõidukite müügist

-

p.m.

5001

Laekumised muu vallasvara müügist

6.888

5.000

5002

Laekumised kaupade tarnimisest muudele institutsioonidele või asutustele

6.428

19.000

502

Laekumised väljaannete, trükiste ja filmide müügist

5.848

1.000

5110

Laekumised kinnisvara üürile ja allüürile andmisest

2.728.922

2.540.000

5111

Üüri kõrvalkulude tagasimaksed

10.681

10.000

550

Tulud teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest, sealhulgas teiste institutsioonide või asutuste nimel makstud lähetuskulude hüvitiste tagasimaksed

5.232.192

1.745.000

551

Tulud kolmandatelt isikutelt, mis on saadud nende tellimusel osutatud teenuste või tehtud tööde eest

1.105.305

p.m.

570

Tulud ebaõigesti makstud summade tagasimaksetest

4.705.965

154.000

571

Sihtotstarbelised tulud, näiteks tulu fondidelt, toetused, kinked ja annakud, kaasa arvatud iga institutsiooni sihtotstarbelised tulud

-

p.m.

573

Muud institutsiooni haldustegevusega seotud osa- ja tagasimaksed

2.084.376

25.000

581

Tulud laekunud kindlustushüvitistest

185.508

p.m.

6600

Muud sihtotstarbelised osa- ja tagasimaksed

10.875.372

2.188.000

 

 KOKKU

26.947.485

6.687.000

(1)

Nendest 3 ad personam edutamist (kolm astmelt AD 14 astmele AD 15), mida võimaldatakse erandjuhtudel teenekatele ametnikele.

(2)

Institutsiooni huvides mujale lähetatud ametnike mõtteline reserv, mis ei kajastu töötajate koguarvus.

(3)

 Euroopa Parlamendi, Regioonide Komitee ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee vahel 5. veebruaril 2014 alla kirjutatud institutsioonidevahelise koostöölepinguga nähakse ette kuni 80 uue ametikoha (60 AD ja 20 AST) ümberpaigutamine nendest komiteedest parlamenti. Ümberpaigutamine toimub järk-järgult alates 2014. aasta sügisest ning kõnealuste ametikohtade kandmisega parlamendi ametikohtade loetellu (2014. aastal juba ümber paigutatud) kaasneb vastava arvu ametikohtade kaotamine kahe komitee ametikohtade loetelust.

(4)

Nendest 3 ad personam edutamist (kolm astmelt AD 14 astmele AD 15), mida võimaldatakse erandjuhtudel teenekatele ametnikele.

(5)

Institutsiooni huvides mujale lähetatud ametnike mõtteline reserv, mis ei kajastu töötajate koguarvus.

(6)

 Euroopa Parlamendi, Regioonide Komitee ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee vahel 5. veebruaril 2014 alla kirjutatud institutsioonidevahelise koostöölepinguga nähakse ette kuni 80 uue ametikoha (60 AD ja 20 AST) ümberpaigutamine nendest komiteedest parlamenti. Ümberpaigutamine toimub järk-järgult alates 2014. aasta sügisest ning kõnealuste ametikohtade kandmisega parlamendi ametikohtade loetellu (2014. aastal juba ümber paigutatud) kaasneb vastava arvu ametikohtade kaotamine kahe komitee ametikohtade loetelust.

(7)

 Teatavaks tehtud ametikohtade arvu vähendamine palgaastme ja kategooria kaupa 1% ulatuses (57 ametikohta) kõigist ametikohtadest toimub 2016. aasta eelarveprojekti lugemise käigus Euroopa Parlamendis.


PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

27.4.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

25

9

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Marco Zanni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Ivan Štefanec, Flavio Zanonato

Õigusalane teave