Postupak : 2015/2012(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0144/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0144/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.63
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0172

IZVJEŠĆE     
PDF 358kWORD 660k
27.4.2015
PE 551.776v02-00 A8-0144/2015

o procjeni prihoda i rashoda Europskog parlamenta za financijsku godinu 2016.

(2015/2012(BUD))

Odbor za proračune

Izvjestitelj: Gérard Deprez

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG: NACRT PROJEKCIJE PRORAČUNA
 REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o procjeni prihoda i rashoda Europskog parlamenta za financijsku godinu 2016.

(2015/2012(BUD))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(1), a posebno njezin članak 36.,

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2),

–       uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3), a posebno njegovu točku 27.,

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 1023/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o izmjeni Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije i Uvjeta zaposlenja ostalih dužnosnika Europske unije(4),

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 23. listopada 2013.(5) i od 22. listopada 2014.(6) o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., odnosno 2015.,

–       uzimajući u obzir izvješće glavnog tajnika Predsjedništvu o sastavljanju prednacrta projekcije proračuna Parlamenta za financijsku godinu 2016.,

–      uzimajući u obzir prednacrt projekcije proračuna koji je Predsjedništvo sastavilo 27. travnja 2015.,

–       uzimajući u obzir nacrt projekcije proračuna koji je Odbor za proračune sastavio u skladu s člankom 96. stavkom 2. Poslovnika Parlamenta,

–       uzimajući u obzir članke 96. i 97. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0144/2015),

A.     budući da je ovaj postupak prvi cjelovit proračunski postupak koji se provodi u novom zakonodavnom sazivu i treći postupak u sklopu višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. – 2020.;

B.     budući da je Predsjedništvo na svom sastanku 9. veljače 2015. potvrdilo smjernice za proračun za 2016. godinu, kako ih je predložio glavni tajnik; budući da je naglasak tih smjernica na jačanju kapaciteta parlamentarnih odbora za nadzor izvršne vlasti, posebno u pogledu delegiranih akata, ulaganja u sigurnost zgrada Parlamenta i računalnu sigurnost te podrške zastupnicima, posebno u pogledu parlamentarne pomoći;

C.     budući da razina prednacrta projekcije za proračun za 2016. koju je predložio glavni tajnik iznosi 1 850 470 600 EUR, što predstavlja povećanje od 3,09 % u odnosu na proračun za 2015. te 19,51 % naslova V. višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014.   – 2020.;

D.     budući da bi u kontekstu velike opterećenosti javnim dugom i fiskalnom konsolidacijom s kojom se države članice trenutačno suočavaju Parlament trebao pokazati proračunsku odgovornost i suzdržanost uz istodobno jamčenje pružanja dostatnih sredstava kako bi se Parlamentu omogućilo da izvršava sve svoje ovlasti i da jamči pravilno funkcioniranje institucija;

E.     budući da bi, unatoč uskom prostoru za manevriranje i potrebi za davanjem protuteže uštedama u drugim područjima, trebalo razmotriti određena ulaganja radi jačanja institucijske uloge Parlamenta;

F.     budući da gornja granica za naslov V. višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) za proračun za 2016. iznosi 9 483 milijuna EUR u aktualnim cijenama;

G.     budući da su se 24. ožujka te 14. i 15. travnja 2015. održali sastanci mirenja između izaslanstava Predsjedništva i Odbora za proračune;

Opći okvir i ukupni proračun

1.      pozdravlja dobru suradnju Predsjedništva Europskog parlamenta i Odbora za proračune koja je uspostavljena tijekom aktualnog proračunskog postupka te sporazum postignut u postupku mirenja;

2.      prima na znanje prioritetne ciljeve za 2016. godinu koje je predložio glavni tajnik;

3.      podsjeća da od stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona proračun Parlamenta snosi znatne dodatne rashode kao rezultat sljedećih događanja: ustanovljenje Europskog parlamenta kao istinskoga suzakonodavca i pojačana politika upravljanja nekretninama (2010. – 2012.), pristupanje Hrvatske, Dom europske povijesti (2013.) i osnivanje službe Parlamenta za istraživanja (2014. i 2015.); pozdravlja činjenicu da je Parlament uspio nadoknaditi velik dio tih rashoda uštedama koje su rezultat strukturnih i organizacijskih reformi, iz čega proizlaze tek umjerena proračunska povećanja oko stope inflacije;

4.      napominje da je tijekom prošlog zakonodavnog razdoblja Parlament dogovorio niz političkih prioriteta koji su doveli ili do umjerenog povećanja proračuna ili do ušteda u proračunu; smatra da bi novoizabrani Parlament trebao temeljito ispitati provedbu tih višegodišnjih projekata i na temelju toga odlučiti koja su pitanja politički prioriteti, a ako je potrebno i koja nisu; u tom pogledu zahtijeva od glavnog tajnika da predstavi izvješće o procjeni tih višegodišnjih projekata na vrijeme prije čitanja u Parlamentu ujesen 2015.;

5.      smatra da bi tijekom 2016. prednost trebalo dati snaženju parlamentarnoga rada, posebno jačanjem zakonodavnog djelovanja Parlamenta te njegova kapaciteta za nadziranje izvršne vlasti, ali i podizanju razine sigurnosti u zgradama Parlamenta i računalne sigurnosti;

6.      mišljenja je da bi Parlament trebao služiti kao primjer ulaganjem posebnih napora kad je riječ o veličini proračuna i razini povećanja rashoda u odnosu na 2015. godinu; ističe da bi proračun za 2016. trebalo uspostaviti na realističnoj osnovi i da bi on trebao biti u skladu s načelima proračunske discipline i dobroga financijskog upravljanja;

7.      smatra da bi temeljitim ispitivanjem mogućih sinergija i ušteda trebalo nastaviti sa strukturnom i organizacijskom reformom usmjerenom na postizanje veće učinkovitosti, ekološke održivosti i uspješnosti; podsjeća na znatne uštede koje bi se mogle ostvariti kada bi postojalo samo jedno mjesto rada umjesto tri (Bruxelles, Strasbourg, Luxembourg); ističe da bi taj proces trebalo voditi tako da se ne ugrozi zakonodavna izvrsnost Parlamenta, njegove proračunske ovlasti i ovlasti nadzora, a ni kvaliteta radnih uvjeta zastupnika, asistenata i osoblja;

8.      naglašava da bi se trebala zajamčiti dostatna sredstva kako bi se zastupnicima u Parlamentu omogućilo da izvršavaju svoj mandat i kako bi se ojačala sposobnost Parlamenta da ostvaruje sve svoje ovlasti; ističe da se moraju pokriti zakonom propisani i obvezni rashodi potrebni za 2016. godinu;

9.      pozdravlja činjenicu da je udio proračuna Parlamenta u ukupnom iznosu naslova V. VFO-a, uz iznimku 2011. i 2014., u proteklom sazivu bio ispod 20 %; smatra da bi udio proračuna Parlamenta za 2016. trebalo zadržati ispod 20 %;

10.    mišljenja je da bi ukupno povećanje rashoda u proračunu Parlamenta za 2016. u odnosu na 2015. trebala odrediti sljedeća dva čimbenika:

i) stopa povećanja aktualnih rashoda, koja ne smije premašiti 1,6 % i

ii) razina izvanrednih rashoda potrebnih tijekom 2016. za jačanje sigurnosti zgrada Europskog parlamenta i njegove računalne sigurnosti u Bruxellesu u najvećem iznosu od 15 milijuna EUR;

naglašava da su zbog toga potrebne uštede u drugim područjima;

11.    pozdravlja dogovor o uštedama između Odbora za proračune i izaslanstava Predsjedništva postignut na sastancima mirenja 14. i 15. travnja 2015., imajući u vidu razinu prednacrta projekcije proračuna koju je izvorno predložilo Predsjedništvo;

12.    postavlja razinu aktualnih/funkcionalnih rashoda za 2016. godinu na 1 823 648 600 EUR, što odgovara povećanju od 1,6 % u usporedbi s proračunom za 2015. te svojim projekcijama proračuna dodaje iznimne izvanredne rashode u iznosu od 15 milijuna EUR, koji su zatraženi za 2016. radi jačanja sigurnosti zgrada u Bruxellesu, ali i računalne sigurnosti Parlamenta;

13.    povodom ovog prvog punopravnog postupka mirenja o proračunu Parlamenta u okviru osmog zakonodavnog saziva, traži od glavnog tajnika i Predsjedništva da predstave srednjoročno i dugoročno programiranje proračuna, zajedno s dokumentima u vezi s postupkom donošenja proračuna za 2017.; traži od glavnog tajnika da jasno navede troškove povezane s ulaganjima (zgrade, nabava itd.) i troškove povezane s funkcioniranjem Parlamenta i njegovim zakonskim obvezama;

14.    podsjeća da u kontekstu proračunskog postupka Parlament ima mogućnost prilagodbe proračunskih prioriteta te da će konačnu odluku donijeti ujesen 2015. godine;

Posebna pitanja

Davanje prednosti parlamentarnom radu

15.    ističe da je slijedom stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona, kojim je Parlamentu dana uloga pravog suzakonodavca, i s obzirom na činjenicu da je jedan od najvažnijih zadataka Parlamenta kontrolirati izvršnu vlast, postalo nužno staviti naglasak na zakonodavni i nadzorni rad zastupnika;

16.    smatra da bi radi afirmacije uloge Parlamenta u skladu s tim trebalo, ako to još nije učinjeno, preraspodjelom ojačati i administrativni kapacitet tajništava specijaliziranih parlamentarnih odbora;

17.    vjeruje da je radi jamčenja primjerene potpore zastupnicima u uspješnom obavljanju njihovih parlamentarnih aktivnosti potrebna uspostava nove ravnoteže između akreditiranih parlamentarnih asistenata i lokalnih asistenata; traži od glavnoga tajnika da u tu svrhu Predsjedništvu što prije predstavi prijedlog odluke; vjeruje da bi se trebalo poštovati prijelazno razdoblje u slučaju revizije postojećih pravila i očekuje da će konačna odluka stupiti na snagu ne kasnije od srpnja 2016. godine;

18.    podsjeća da će prema članku 130. Poslovnika Parlamenta Konferencija predsjednika do srpnja 2015. provesti procjenu sustava pitanja za pisani odgovor u pogledu dodatnih pitanja; naglašava činjenicu da usredotočenost na statističke podatke o parlamentarnom radu ne bi trebala štetiti aktualnom zakonodavnom radu zastupnika; stoga poziva na reviziju tog sustava i poziva nadležno tijelo da:

- ograniči broj parlamentarnih pitanja podnesenih u elektroničkom obliku na najviše pet pitanja mjesečno po zastupniku (ne uzimajući u obzir suautore);

- ukine objavljivanje pitanja na internetskim stranicama Parlamenta i mogućnost podnošenja dodatnih pitanja u obliku papirnatog dokumenta koji je zastupnik osobno podnio i potpisao;

19.    naglašava da se takvom revizijom članaka Poslovnika koji se odnose na pitanja za pisani odgovor (članak 130.) može ostvariti ušteda i ograničiti administrativno opterećenje za europske institucije bez ugrožavanja zakonodavnih ovlasti Europskog parlamenta; očekuje da bi revidirana pravila vrijedila od siječnja 2016.;

20.    smatra da radni prostor zastupnika u Parlamentu i zaposlenika treba biti opremljen moderno i vrlo učinkovito;

Sigurnost

21.    ističe da bi u sadašnjoj situaciji najveću prednost trebalo dati sigurnosti objekata Parlamenta; ističe da će Parlament morati poduzeti nove potrebne mjere da pojača sigurnost, uključujući računalnu sigurnost, u svojim objektima i izvan njih, a da istodobno ostane „otvorena kuća” za europske građane;

22.    u tom smislu od glavnog tajnika traži da Odboru za proračune predstavi opću ocjenu sigurnosnih mjera koje je Parlament dosad poduzeo i proračunske posljedice tih mjera od donošenja odluke da se internaliziraju sigurnosne službe (odluka Predsjedništva iz lipnja 2012.) i da opiše mjere za jačanje sigurnosti Parlamenta u njegovim objektima i izvan njih, kao i njihov utjecaj na proračun za 2016. godinu; poziva na pružanje informacija o financijskim posljedicama međuinstitucionalnih administrativnih dogovora o suradnji u području sigurnosti;

Računalna sigurnost

23.    mišljenja je da zbog sve veće uporabe elektroničkih medija i opreme treba obratiti posebnu pozornost na informatičku sigurnost kako bi se zajamčila najveća moguća razina sigurnosti informacijskih i komunikacijskih sustava Parlamenta; smatra da bi se sve mjere na tom području trebale temeljiti na jasnoj procjeni potreba Parlamenta i da bi se o njima trebalo odlučivati u kontekstu proračunskoga postupka;

Politika upravljanja nekretninama

24.    podsjeća na to da se trenutačno preispituje srednjoročna strategija za nekretnine koju je Predsjedništvo usvojilo 2010. godine; poziva glavnoga tajnika da Odboru za proračune što prije predstavi novu srednjoročnu strategiju za nekretnine, najkasnije do kolovoza 2015. i prije čitanja proračuna u Parlamentu ujesen 2015. godine;

25.    ponavlja da dugoročna ulaganja, kao što su projekti izgradnje zgrada Parlamenta, moraju biti izvedena oprezno i transparentno; ustraje u strogom upravljanju troškovima, projektnom planiranju i nadzoru; ponavlja svoj poziv na veću transparentnost u procesu odlučivanja na području politike upravljanja nekretninama, koja se temelji na ranom obavješćivanju, svakako uzimajući u obzir članak 203. Financijske uredbe;

26.    poziva nadležne potpredsjednike da predstave nadležnom odboru novu srednjoročnu strategiju za nekretnine, ali i izvješće o napretku o zgradi KAD, uključujući mogućnosti financiranja; na temelju toga će se tijekom čitanja proračuna donijeti odluka o financiranju zgrade KAD u proračunu Parlamenta za 2016. uzimajući u obzir moguće uštede u kamatnim stopama;

27.    podsjeća da će, zbog izgradnje zgrade KAD, ukupna buduća godišnja plaćanja biti mnogo niža nego troškovi najamnine usporedive građevine;

Komunikacija

28.    poziva glavnoga tajnika da izvijesti Odbor za proračune o ocjeni kampanje za parlamentarne izbore 2014. godine te o djelotvornosti komunikacijskih mjera Parlamenta posvećenih široj javnosti;

29.    čvrsto vjeruje da je primarna zadaća zastupnika u Europskom parlamentu zakonodavni rad; stoga smatra da bi zbog toga prednost trebalo dati komunikaciji s javnošću i drugim dionicima unapređenjem tehničke opreme i medijskih mogućnosti s obzirom na povećan interes medija, sve veću važnost društvenih medija i dodatne potrebe zastupnika tijekom redovnih plenarnih sjednica;

30.    traži od Predsjedništva da provede nezavisno ocjenjivanje prvog Europskog skupa mladih prije organiziranja drugog;

Dom europske povijesti

31.    napominje da je otvorenje Doma Europske povijesti predviđeno za 2016.; traži od glavnog tajnika da Odboru za proračune na vrijeme prije čitanja u Parlamentu ujesen 2015. predstavi ažurirani plan programiranja proračuna u sljedećih pet godina za rashode poslovanja i funkcionalne rashode predviđene za Dom europske povijesti od njegova otvaranja, uključujući udio Komisije; podsjeća da je u proračun za 2014. uvedena nova proračunska linija 16 03 04 „Dom europske povijesti” u dijelu III. proračuna Unije za doprinos Komisije operativnim troškovima Doma europske povijesti;

Mjere povezane sa zaposlenicima

32.    naglašava da bi s provedbom cilja smanjenja broja zaposlenika za 5 %, kako je odlučeno u okviru Sporazuma o VFO-u za razdoblje 2014. – 2020., trebalo nastaviti tijekom 2016. godine; pozdravlja činjenicu da je potvrđeno da smanjenje broja zaposlenika neće obuhvatiti osoblje klubova zastupnika, koje je brojem potpuno u skladu sa spomenutim rezolucijama Parlamenta o proračunima za 2014. i 2015. godinu;

33.    napominje da je za 2016. predloženo da se ukine 57 radnih mjesta iz plana radnih mjesta Tajništva Parlamenta, čime bi se trebalo uštedjeti oko 1,8 milijuna EUR, imajući u vidu da su neka od tih radnih mjesta trenutno upražnjena te da će osobe koje su na preostalim radnim mjestima otići u mirovinu ili biti premještene tijekom godine; napominje da je predloženo da se ukinu još dva radna mjesta iz plana radnih mjesta Parlamenta i da se prenesu Komisiji s obzirom na dva međuinstitucijska informatička projekta kojima upravlja Komisija te da će stoga u planu radnih mjesta Komisije za 2016. nastati još dva radna mjesta;

34.    odobrava prijedlog glavnoga tajnika da se otvori dodatnih 25 radnih mjesta za pojačanje Glavne uprave za sigurnost i zaštitu (DG SAFE) kako bi se poboljšala djelotvornost sigurnosnih sustava u objektima Parlamenta i izvan njih, ali i sustava zaštite od vatre u zgradama te kako bi se zajamčila odgovarajuća zaštita zastupnika u Parlamentu, zaposlenika i visokih gostiju u objektima Parlamenta; traži točne troškove tih radnih mjesta; međutim smatra da bi za sigurnosni sustav izvan objekata Parlamenta trebale jamčiti belgijske vlasti;

35.    pozdravlja prijedlog da se ojačaju tajništva parlamentarnih odbora kako bi se zastupnicima omogućilo da primaju potrebnu podršku kad je riječ o nadzoru, posebno u parlamentarnim odborima s najvećim brojem provedbenih i delegiranih akata koji su u tijeku ili tek u pripremi;

36.    napominje da u tu svrhu glavni tajnik predlaže uvođenje još 20 radnih mjesta kako bi se ojačala tajništva relevantnih parlamentarnih odbora (ECON, ENVI, ITRE, TRAN i LIBE);

37.    poziva glavnog tajnika da Odboru za proračune predstavi sveobuhvatni pregled razvoja radnih mjesta u Parlamentu te da iznese kako se dosad pristupalo petpostotnom smanjenju broja zaposlenika i kako će se ono pravovremeno ostvariti, ali i koji se referentni broj radnih mjesta u planu radnih mjesta rabi za postizanje tog cilja;

Završna razmatranja

38.    donosi projekciju proračuna za financijsku godinu 2016;

39.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju i procjene proračuna proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(2)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(3)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(4)

SL L 287, 29.10.2013., str. 15.

(5)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0437.

(6)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2014)0036.


PRILOG: NACRT PROJEKCIJE PRORAČUNA

 

NACRT PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA FINANCIJSKU GODINU 2016.

 

KAKO GA JE UTVRDIO ODBOR ZA PRORAČUNE NA SASTANKU ODRŽANOM

 

27. TRAVNJA 2015.

 

 

NACRT PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA

2016.

Doprinos Europske unije financiranju rashoda

Europskog parlamenta u financijskoj godini 2016.

Naslov

Iznos

 

 

Rashodi

1.838.648.600

Vlastita sredstva

152.437.131

Potraživanje

1.686.211.469

PRIHODI

GlavaPoglavlje

Članak

Stavka

 

 

Naslov

Proračun za 2016.

 

Proračun za 2015.

Izvršenje 2014.

 

 

 

 

 

4

PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD OSOBA KOJE RADE ZA INSTITUCIJE I OSTALA TIJELA UNIJE

 

 

 

4 0

RAZNI POREZI I DAVANJA

 

 

 

4 0 0

Primici od poreza na plaće, nadnice i druge naknade članova institucija, dužnosnika, ostalog osoblja i osoba koje primaju mirovinu

 

73.021.345

69.674.060

71.471.886,11

4 0 3

Primici od privremenog doprinosa iz plaća članova institucija, dužnosnika i ostalog osoblja u aktivnom radnom odnosu

p.m.

p.m.

25.197,48

4 0 4

Primici od posebnog nameta na plaće članova institucija, dužnosnika i ostalog osoblja u aktivnom radnom odnosu

10.710.325

9.412.163

9.772.278,65

 

 

83.731.670

79.086.223

81.269.362,24

Poglavlje 4 0 — Ukupno

4 1

DOPRINOSI ZA MIROVINSKI FOND

 

 

 

4 1 0

Doprinosi osoblja za mirovinski fond

59.184.461

60.237.843

53.614.328,60

4 1 1

Prijenos ili otkup mirovinskih prava od strane osoblja

9.100.000

9.100.000

11.352.853,21

4 1 2

Doprinosi za mirovinski fond dužnosnika i privremenog osoblja koji su na dopustu iz osobnih razloga

10.000

10.000

24.042,14

 

 

68.294.461

69.347.843

64.991.223;95

Poglavlje 4 1 — Ukupno

4 2

OSTALI DOPRINOSI ZA MIROVINSKI FOND

 

 

 

 

4 2 1

Doprinosi zastupnika u Europskom parlamentu za mirovinski fond

p.m.

p.m.

-

 

Poglavlje 4 2 — Ukupno

p.m.

p.m.

-

 

Glava 4 — Ukupno

152.026.131

148.434.066

146.260.586,19

5

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE

 

 

 

5 0

PRIMICI OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (ROBE) I NEPOKRETNE IMOVINE

 

 

 

5 0 0

Primici od prodaje pokretne imovine (robe)

 

 

 

5 0 0 0

Primici od prodaje vozila — namjenski prihodi

p.m.

p.m.

-

5 0 0 1

Primici od prodaje ostale pokretne imovine — namjenski prihodi

p.m.

p.m.

6.888,00

5 0 0 2

Prihodi od nabave robe za druge institucije ili tijela — namjenski prihodi

p.m.

p.m.

6.427,81

5 0 1

Primici od prodaje nepokretne imovine

p.m.

p.m.

-

5 0 2

Primici od prodaje publikacija, tiskanih materijala i filmova — namjenski prihodi

p.m.

p.m.

5.848,47

 

Poglavlje 5 0 — Ukupno

p.m.

p.m.

19.164,28

5 1

PRIMICI OD IZNAJMLJIVANJA

 

 

 

5 1 1

Primici od davanja u najam i podnajam nepokretne imovine i povrat dodatnih troškova vezanih uz najam

 

 

 

 

5 1 1 0

Primici od davanja u najam i podnajam nepokretne imovine — namjenski prihodi

p.m.

p.m.

2.728.921,78

5 1 1 1

Povrat dodatnih troškova vezanih uz najam — namjenski prihodi

p.m.

p.m.

10.681,12

 

Poglavlje 5 1 — Ukupno

p.m.

p.m.

2.739.602,90

5 2

PRIHODI OD ULAGANJA ILI ODOBRENIH ZAJMOVA TE BANKOVNIH I OSTALIH KAMATA

 

 

 

5 2 0

Prihodi od ulaganja ili odobrenih zajmova te bankovnih i ostalih kamata po računima institucije

410.000

410.000

442.335,67

 

Poglavlje 5 2 — Ukupno

410.000

410.000

442.335,67

5 5

PRIMICI OD PRUŽANJA USLUGA I OSTALIH RADOVA

 

 

 

5 5 0

Primici od pružanja usluga i obavljanja rada za druge institucije ili tijela, uključujući i iznose naknada troškova putovanja plaćenih za račun drugih institucija ili tijela koji su te institucije vratile — namjenski prihodi

p.m.

p.m.

5.232.191,62

5 5 1

Prihodi od trećih osoba za pružene usluge ili radove izvođene po njihovom nalogu — namjenski prihodi

p.m.

p.m.

1.105.304,58

 

Poglavlje 5 5 — Ukupno

p.m.

p.m.

6.337.496,20

5 7

OSTALI DOPRINOSI I POVRATI U VEZI S ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

 

 

 

5 7 0

Primici od povrata pogrešno isplaćenih iznosa — namjenski prihodi

p.m.

p.m.

4.705.964,82

5 7 1

Namjenski prihodi, primjerice od zaklada, potpora, darova i ostavina, uključujući vlastite prihode dodijeljene svakoj instituciji — namjenski prihodi

p.m.

p.m.

-

5 7 2

Povrat socijalnih davanja uplaćenih u ime druge institucije

p.m.

p.m.

-

5 7 3

Ostali doprinosi i povrati u vezi s administrativnim poslovanjem institucije — namjenski prihodi

p.m.

p.m.

2.084.376,41

 

Poglavlje 5 7 — Ukupno

p.m.

p.m.

6.790.341,23

5 8

RAZNE NAKNADE

 

 

 

5 8 1

Primici od isplate osigurnina — namjenski prihodi

p.m.

p.m.

185.508,04

 

Poglavlje 5 8 — Ukupno

p.m.

p.m.

185.508,04

 

Glava 5 — Ukupno

410.000

410.000

16.514.448,32

6

DOPRINOSI I POVRATI VEZANI UZ SPORAZUME I PROGRAME UNIJE

 

 

 

6 6

OSTALI DOPRINOSI I POVRATI

 

 

 

6 6 0

Ostali doprinosi i povrati

 

 

 

6 6 0 0

Ostali namjenski doprinosi i povrati — namjenski prihodi

p.m.

p.m.

10.906.918,89

6 6 0 1

Ostali nenamjenski doprinosi i povrati

p.m.

p.m.

-

 

Poglavlje 6 6 — Ukupno

p.m.

p.m.

10.906.918,89

 

Glava 6 — Ukupno

p.m.

p.m.

10.906.918,89

9

RAZNI PRIHODI

 

 

 

9 0

RAZNI PRIHODI

 

 

 

9 0 0

Razni prihodi

1.000

1.000

754.898,78

 

Poglavlje 9 0 — Ukupno

1.000

1.000

754.898,78

 

Glava 9 — Ukupno

1.000

1.000

754.898,78

 

UKUPNI IZNOS

152.437.131

148.845.066

174.436.852,18

RASHODI

Ukupni pregled sredstava (za 2016. i 2015.) i izvršenja (2014.)

Glava Poglavlje

Naslov

Odobrena sredstva za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

 

 

 

 

 

1

OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0

ČLANOVI INSTITUCIJE

214.240.500

220.252.000

223.348.317,16

1 2

DUŽNOSNICI I PRIVREMENO OSOBLJE

624.331.000

608.733.635

592.225.771,19

1 4

OSTALO OSOBLJE I VANJSKE USLUGE

122.001.000

121.114.400

89.659.625,67

1 6

OSTALI RASHODI POVEZANI S OSOBAMA KOJE RADE ZA INSTITUCIJU

17.522.500

18.314.480

15.769.390,60

 

Glava 1 — Ukupno

978.095.000

968.414.515

921.003.104,62

 

 

 

 

 

2

ZGRADE, NAMJEŠTAJ, OPREMA I

 

 

 

 

RAZNI OPERATIVNI IZDACI

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0

ZGRADE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

212.568.000

210.241.500

261.255.176,91

2 1

OBRADA PODATAKA, OPREMA I POKRETNINE

167.886.850

149.330.149

127.593.866,92

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

5.912.750

6.049.000

4.824.591,00

 

Glava 2 — Ukupno

386.367.600

365.620.649

393.673.634,83

 

 

 

 

 

3

RASHODI VEZANI UZ OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI INSTITUCIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 0

SJEDNICE I KONFERENCIJE

35.093.000

36.175.971

28.562.579,97

3 2

STRUČNA MIŠLJENJA I INFORMACIJE: PRIBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA

115.433.000

115.686.393

112.532.749,84

 

Glava 3 — Ukupno

150.526.000

151.862.364

141.095.329,81

 

 

 

 

 

4

RASHODI VEZANI UZ OBAVLJANJE POSEBNIH ZADATAKA INSTITUCIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 0

POSEBNI RASHODI NEKIH INSTITUCIJA I TIJELA

111.100.000

104.818.084

100.523.786,23

4 2

RASHODI ZA PARLAMENTARNU POMOĆ

202.140.000

192.113.500

181.048.836,81

4 4

SJEDNICE I DRUGE AKTIVNOSTI SADAŠNJIH I BIVŠIH ZASTUPNIKA

420.000

400.000

400.000

 

Glava 4 — Ukupno

313.660.000

297.331.584

281.972.623,04

 

 

 

 

 

10

OSTALI RASHODI

 

 

 

 

 

 

 

 

10 0

PRIVREMENA SREDSTVA

p.m.

p.m.

0

10 1

PRIČUVA ZA NEPREDVIĐENE RASHODE

10.000.000

11.700.000

0

10 3

PRIČUVA ZA PROŠIRENJE

p.m.

p.m.

0

10 4

PRIČUVA ZA POLITIKU INFORMIRANJA I KOMUNICIRANJA

p.m.

p.m.

0

10 5

PRIVREMENA SREDSTVA ZA ZGRADE

p.m.

p.m.

0

10 6

PRIČUVA ZA PRIORITETNE PROJEKTE U PRIPREMI

p.m.

p.m.

0

10 8

PRIČUVA ZA EMAS

p.m.

p.m.

0

 

Glava 10 — Ukupno

10.000.000

11.700.000

0

 

UKUPNI IZNOS

1.838.648.600

1.794.929.112

1.737.744.692,30

Prihodi — VLASTITA SREDSTVA

Glava 4.   — Prihodi koji se ostvaruju od osoba koje rade za institucije i ostala tijela unije

Poglavlje 4 0 — razni porezi i davanja

Članak 4 0 0 — Primici od poreza na plaće, nadnice i ostale naknade članova institucije, dužnosnika, ostalog osoblja i osoba koje primaju mirovinu

Iznosi

Proračun za 2016.

Proračun za 2015.

Izvršenje 2014.

73 021 345

69 674 060

71 471 886,11

Napomene

Protokol o povlasticama i imunitetima Europske unije, a posebno članak 12.

Uredba Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 260/68 od 29. veljače 1968. koja utvrđuje uvjete i postupak primjene poreza u korist Europskih zajednica (SL L 56, 4.3.1968., str. 8.).

Članak 4 0 3 — Primici od privremenog doprinosa iz plaća članova institucija, dužnosnika i ostalog osoblja u aktivnom radnom odnosu

Iznosi

Proračun za 2016.

Proračun za 2015.

Izvršenje 2014.

p.m.

p.m.

25 197,48

Napomene

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europskih zajednica, a posebno članak 66.a u verziji koja je bila na snazi do 15. prosinca 2003.

Članak 4 0 4 — Primici od posebnog nameta i nameta solidarnosti na plaće članova institucije, dužnosnika i ostalog osoblja u aktivnom radnom odnosu

Iznosi

Proračun za 2016.

Proračun za 2015.

Izvršenje 2014.

10 710 325

9 412 163

9 772 278,65

Napomene

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno članak 66.a.

Poglavlje 4 1 — Doprinosi za mirovinski fond

Članak 4 1 0 — Doprinosi osoblja za mirovinski fond

Iznosi

Proračun za 2016.

Proračun za 2015.

Izvršenje 2014.

59 184 461

60 237 843

53 614 328,60

Napomene

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europskih zajednica, a posebno članak 83. stavak 2.

Članak 4 1 1 — Prijenos ili otkup mirovinskih prava od strane osoblja

Iznosi

Proračun za 2016.

Proračun za 2015.

Izvršenje 2014.

9 100 000

9 100 000

11 352 853,21

Napomene

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europskih zajednica, a posebno članak 4., članak 11. stavci 2. i 3. te članak 48. Priloga VIII.

Članak 4 1 2 — Doprinosi za mirovinski fond dužnosnika i privremenog osoblja koji su na dopustu iz osobnih razloga

Iznosi

Proračun za 2016.

Proračun za 2015.

Izvršenje 2014.

10 000

10 000

24 042,14

Poglavlje 4 2 — Ostali doprinosi za mirovinski fond

Članak 4 2 1 — Doprinosi zastupnika u Europskom parlamentu za mirovinski fond

Iznosi

Proračun za 2016.

Proračun za 2015.

Izvršenje 2014.

p.m.

p.m.

0,00

Napomene

Pravilnik o isplati troškova i naknada zastupnicima u Europskom parlamentu, a posebno Prilog III.

Glava 5.   — Prihodi OD ADMINISTRATIVNOG poslovanja institucije

Poglavlje 5 0 — Primici od prodaje pokretne imovine (robe) i nepokretne imovine

Članak 5 0 0 — Primici od prodaje pokretne imovine ( robe)

Stavka 5 0 0 0 — Primici od prodaje vozila — namjenski prihodi

Iznosi

Proračun za 2016.

Proračun za 2015.

Izvršenje 2014.

p.m.

p.m.

0,00

Napomene

U ovoj stavci bilježe se primici od prodaje ili zamjene vozila koja su u vlasništvu institucije.

U skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe, ti se primici smatraju namjenskim prihodima i povlače za sobom unos dodatnih odobrenih sredstava u linije kojima su prvotno financirani rashodi po kojima su ostvareni predmetni primici.

Stavka 5 0 0 1 — Primici od prodaje ostale pokretne imovine — namjenski prihodi

Iznosi

Proračun za 2016.

Proračun za 2015.

Izvršenje 2014.

p.m.

p.m.

6 888,00

Napomene

U ovoj stavci bilježe se primici od prodaje ili zamjene pokretne imovine institucije uz iznimku vozila.

U skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe, ti se primici smatraju namjenskim prihodima i povlače za sobom unos dodatnih odobrenih sredstava u linije kojima su prvotno financirani rashodi po kojima su ostvareni predmetni primici.

Stavka 5 0 0 2 — Prihodi od nabave robe za druge institucije ili tijela — namjenski prihodi

Iznosi

Proračun za 2016.

Proračun za 2015.

Izvršenje 2014.

p.m.

p.m.

6 427,81

Napomene

U skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe, ti se primici smatraju namjenskim prihodima i povlače za sobom unos dodatnih odobrenih sredstava u linije kojima su prvotno financirani rashodi po kojima su ostvareni predmetni primici.

Pojedinosti o prihodima i rashodima koji nastaju zajmovima ili najamninama ili pružanjem usluga u okviru ove proračunske stavke navedene su u prilogu ove projekcije proračuna.

Članak 5 0 1 — Primici od prodaje nepokretne imovine

Iznosi

Proračun za 2016.

Proračun za 2015.

Izvršenje 2014.

p.m.

p.m.

0,00

Napomene

U ovom članku bilježe se primici od prodaje nepokretne imovine institucije.

Članak 5 0 2 — Primici od prodaje publikacija, tiskanih materijala i filmova — namjenski prihodi

Iznosi

Proračun za 2016.

Proračun za 2015.

Izvršenje 2014.

p.m.

p.m.

5 848,47

Napomene

U skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe, ti se primici smatraju namjenskim prihodima i povlače za sobom unos dodatnih odobrenih sredstava u linije kojima su prvotno financirani rashodi po kojima su ostvareni predmetni primici.

Ovaj članak obuhvaća i primitke od prodaje tih proizvoda u elektroničkom obliku.

Poglavlje 5 1 — Primici od iznajmljivanja

Članak 5 1 1 — Primici od davanja u najam i podnajam nepokretne imovine i povrat dodatnih troškova vezanih uz najam

Stavka 5 1 1 0 — Primici od najma i davanja u podnajam nepokretne imovine — namjenski prihodi

Iznosi

Proračun za 2016.

Proračun za 2015.

Izvršenje 2014.

p.m.

p.m.

2 728 921,78

Napomene

U skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe, ti se primici smatraju namjenskim prihodima i povlače za sobom unos dodatnih odobrenih sredstava u linije kojima su prvotno financirani rashodi po kojima su ostvareni predmetni primici.

Pojedinosti o prihodima i rashodima koji nastaju zajmovima ili najamninama ili pružanjem usluga u okviru ove proračunske stavke navedene su u prilogu ove projekcije proračuna.

Stavka 5 1 1 1 — Povrat dodatnih troškova vezanih uz najam — namjenski prihodi

Iznosi

Proračun za 2016.

Proračun za 2015.

Izvršenje 2014.

p.m.

p.m.

10 681,12

Napomene

U skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe, ti se primici smatraju namjenskim prihodima i povlače za sobom unos dodatnih odobrenih sredstava u linije kojima su prvotno financirani rashodi po kojima su ostvareni predmetni primici.

Poglavlje 5 2 — Prihodi od ulaganja ili odobrenih zajmova, bankovnih i drugih kamata

Članak 5 2 0 — Prihodi od ulaganja ili odobrenih zajmova, bankovnih i drugih kamata na računima institucije

Iznosi

Proračun za 2016.

Proračun za 2015.

Izvršenje 2014.

410 000

410 000

442 335,67

Napomene

U ovom se članku bilježe prihodi od ulaganja ili odobrenih zajmova, bankovnih i drugih kamata na računima institucije.

Poglavlje 5 5 — Primici od pruženih usluga i ostalih radova

Članak 5 5 0 — Primici od pružanja usluga i obavljanja rada za druge institucije ili tijela, uključujući naknadu troškova putovanja plaćenih u ime drugih institucija ili tijela koje su te institucije vratile — namjenski prihodi

Iznosi

Proračun za 2016.

Proračun za 2015.

Izvršenje 2014.

p.m.

p.m.

5 232 191,62

Napomene

U skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe, ti se primici smatraju namjenskim prihodima i povlače za sobom unos dodatnih odobrenih sredstava u linije kojima su prvotno financirani rashodi po kojima su ostvareni predmetni primici.

Članak 5 5 1 — Primici od trećih osoba za usluge pružene ili rad obavljen na njihov zahtjev — namjenski prihodi

Iznosi

Proračun za 2016.

Proračun za 2015.

Izvršenje 2014.

p.m.

p.m.

1 105 304,58

Napomene

U skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe, ti se primici smatraju namjenskim prihodima i povlače za sobom unos dodatnih odobrenih sredstava u linije kojima su prvotno financirani rashodi po kojima su ostvareni predmetni primici.

Poglavlje 5 7 — Ostali doprinosi i povrati u vezi s administrativnim poslovanjem institucije

Članak 5 7 0 — Primici od povrata pogrešno isplaćenih iznosa — namjenski prihodi

Iznosi

Proračun za 2016.

Proračun za 2015.

Izvršenje 2014.

p.m.

p.m.

4 705 964,82

Napomene

U skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe, ti se primici smatraju namjenskim prihodima i povlače za sobom unos dodatnih odobrenih sredstava u linije kojima su prvotno financirani rashodi po kojima su ostvareni predmetni primici.

Članak 5 7 1 — Namjenski prihodi, primjerice od zaklada, potpora, darova i ostavina, uključujući vlastite prihode dodijeljene svakoj instituciji — namjenski prihodi potpore

Iznosi

Proračun za 2016.

Proračun za 2015.

Izvršenje 2014.

p.m.

p.m.

0,00

Napomene

U skladu s člankom 21. stavkom 3. točkom (d) Financijske uredbe, ti se primici smatraju namjenskim prihodima i povlače za sobom unos dodatnih odobrenih sredstava u linije kojima su prvotno financirani rashodi po kojima su ostvareni predmetni primici.

Članak 5 7 2 — Povrat socijalnih davanja uplaćenih u ime druge institucije

Iznosi

Proračun za 2016.

Proračun za 2015.

Izvršenje 2014.

p.m.

p.m.

0,00

Napomene

U ovom članku bilježe se prihodi od povrata socijalnih davanja uplaćenih u ime druge institucije.

Članak 5 7 3 — Ostali doprinosi i povrati u vezi s administrativnim poslovanjem institucije — namjenski prihodi

Iznosi

Proračun za 2016.

Proračun za 2015.

Izvršenje 2014.

p.m.

p.m.

2 084 376,41

Poglavlje 5 8 — Razne naknade

Članak 5 8 1 — Primici od isplate osigurnina — namjenski prihodi

Iznosi

Proračun za 2016.

Proračun za 2015.

Izvršenje 2014.

p.m.

p.m.

185 508,04

Napomene

U skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe, ti se primici smatraju namjenskim prihodima i povlače za sobom unos dodatnih odobrenih sredstava u linije kojima su prvotno financirani rashodi po kojima su ostvareni predmetni primici.

Ovim člankom obuhvaćen je i povrat od osiguranja za primanja dužnosnika koji su doživjeli nezgodu.

Glava 6.   — Doprinosi i povrati vezani uz sporazume i programe unije

Poglavlje 6 6 — Ostali doprinosi i povrati

Članak 6 6 0 — Ostali doprinosi i povrati

Stavka 6 6 0 0 — Ostali namjenski doprinosi i povrati — namjenski prihodi

Iznosi

Proračun za 2016.

Proračun za 2015.

Izvršenje 2014.

p.m.

p.m.

10 906 918,89

Napomene

U ovoj stavci bilježe se, u skladu s člankom 21. Financijske uredbe, oni prihodi koji nisu predviđeni drugdje u glavi 6, a koji su osigurani kao dodatna sredstva za financiranje rashoda kojima su ti prihodi namijenjeni.

Stavka 6 6 0 1 — Ostali nenamjenski doprinosi i povrati

Iznosi

Proračun za 2016.

Proračun za 2015.

Izvršenje 2014.

p.m.

p.m.

0,00

Glava 9 — Razni prihodi

Poglavlje 9 0 — Razni prihodi

Članak 9 0 0 — Razni prihodi

Iznosi

Proračun za 2016.

Proračun za 2015.

Izvršenje 2014.

1 000

1 000

754 898,78

Napomene

U ovom članku bilježe se ostali prihodi.

Pojedinosti o prihodima i rashodima koji nastaju pozajmicama ili najamninama ili pružanjem usluga u okviru ovog članka navedene su u prilogu ovoj projekciji proračuna.

Rashodi — Rashodi

Glava 1.   — Osobe koje rade za instituciju

Poglavlje 1 0 — Članovi institucije

Članak 1 0 0 — Plaće i naknade

Stavka 1 0 0 0 ‒ Plaće

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

72 520 000

71 530 000

74 881 314,28

Napomene

Statut zastupnika u Europskom parlamentu, a posebno članci 9. i 10.

Provedbene mjere Statuta zastupnika u Europskom parlamentu, a posebno članci 1. i 2.

Ova sredstva služe za financiranje plaća sukladno Statutom zastupnika.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 5.000 EUR.

Stavka 1 0 0 4 — Redovni putni troškovi

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

74 700 000

72 800 000

66 550 000,00

Napomene

Statut zastupnika u Europskom parlamentu, a posebno članak 20.

Provedbene mjere Statuta zastupnika u Europskom parlamentu, a posebno članci 10. do 21. i članak 24.

Ova sredstva namijenjena su za povrat putnih troškova i troškova boravka vezanih uz putovanja u i iz mjesta rada te druga službena putovanja.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 25.000 EUR.

Stavka 1 0 0 5 — Ostali putni troškovi

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

6 550 000

5 850 000

7 500 000,00

Napomene

Statut zastupnika u Europskom parlamentu, a posebno članak 20.

Provedbene mjere Statuta zastupnika u Europskom parlamentu, a posebno članci 22. i 23.

Ova sredstva namijenjena su povratu dodatnih putnih troškova ili troškova za putovanja u državi članici u kojoj je zastupnik izabran.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 1.000 EUR.

Stavka 1 0 0 6 — Naknada za opće troškove

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

39 814 000

39 715 000

43 215 516,17

Napomene

Statut zastupnika u Europskom parlamentu, a posebno članak 20.

Provedbene mjere Statuta zastupnika u Europskom parlamentu, a posebno članci 25. do 28.

Ova sredstva služe za pokrivanje troškova parlamentarnih aktivnosti zastupnika u skladu s prethodno navedenim člancima Provedbenih mjera Statuta zastupnika.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 75.000 EUR.

Stavka 1 0 0 7 — Naknada za obnašanje dužnosti

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

181 500

179 000

171 049,74

Napomene

Statut zastupnika u Europskom parlamentu, a posebno članak 20.

Odluka Predsjedništva od 16. i 17. lipnja 2009.

Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje paušalnih dnevnica i naknada troškova reprezentacije koje su vezane uz dužnosti predsjednika Europskog parlamenta.

Članak 1 0 1 — Zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezgoda te ostale socijalne mjere

Stavka 1 0 1 0 — Zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezgoda te ostala socijalna davanja

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

3 058 000

3 358 000

2 339 883,01

Napomene

Statut zastupnika u Europskom parlamentu, a posebno članci 18. i 19.

Provedbene mjere Statuta zastupnika u Europskom parlamentu, a posebno članci 3. do 9. i članak 29.

Opća pravila o osiguranju od rizika nezgode i profesionalne bolesti za dužnosnike Europske Unije.

Zajednička pravila o zdravstvenom osiguranju za dužnosnike Europskih zajednica.

Odluka Komisije kojom se utvrđuju opće provedbene odredbe za povrat zdravstvenih troškova.

Ova sredstva namijenjena su za osiguranje zastupnika od nezgoda, povrat zdravstvenih troškova zastupnika te pokrivanje rizika gubitka i krađe osobnih predmeta zastupnika.

Ovim sredstvima se također financiraju osiguranje i podrška zastupnicima u slučaju potrebe za repatrijacijom tijekom službenog putovanja kao posljedice teške bolesti, nezgode ili neočekivanog događaja koji priječi neometano odvijanje puta. Pomoć podrazumijeva organizaciju repatrijacije i plaćanje s njom povezanih troškova.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 79.000 EUR.

Stavka 1 0 1 2 — Posebne mjere za zastupnike s invaliditetom

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

798 000

301 000

239 224,34

Napomene

Provedbene mjere Statuta zastupnika u Europskom parlamentu, a posebno članak 30.

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju određenih izdataka potrebnih za pružanje pomoći zastupniku s teškim invaliditetom.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 5.000 EUR.

Članak 1 0 2 — Prijelazne naknade

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

1 770 000

11 810 000

14 766 194,17

Napomene

Statut zastupnika u Europskom parlamentu, a posebno članak 13.

Provedbene mjere Statuta zastupnika Europskog parlamenta, a posebno njihovi članci 45. do 48. i članak 77.

Ova sredstva namijenjena su financiranju prijelazne naknade nakon isteka mandata zastupnika.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 5.000 EUR.

Članak 1 0 3 — Mirovine

Stavka 1 0 3 0 — Starosne mirovine (Pravilnik o isplati troškova i naknada)

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

11 450 000

11 010 000

10 422 836,85

Napomene

Provedbene mjere Statuta zastupnika u Europskom parlamentu, a posebno članak 75., i Prilog III. Pravilniku o isplati troškova i naknada zastupnicima u Europskom parlamentu.

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju starosne mirovine nakon isteka mandata zastupnika.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 150.000 EUR.

Stavka 1 0 3 1 — Invalidske mirovine (Pravilnik o isplati troškova i naknada)

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

291 000

285 000

282 186,10

Napomene

Provedbene mjere Statuta zastupnika u Europskom parlamentu, a posebno članak 75., i Prilog II. Pravilniku o isplati troškova i naknada zastupnicima u Europskom parlamentu.

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju invalidske mirovine u slučaju invaliditeta zastupnika koji je nastao tijekom njegova mandata.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 5.000 EUR.

Stavka 1 0 3 2 — Obiteljske mirovine

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

2 458 000

2 782 000

2 454 828,14

Napomene

Provedbene mjere Statuta zastupnika u Europskom parlamentu, a posebno članak 75., i Prilog I. Pravilniku o isplati troškova i naknada zastupnicima u Europskom parlamentu.

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju obiteljske mirovine i/ili mirovine za siročad u slučaju smrti zastupnika ili bivšeg zastupnika.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 15.000 EUR.

Stavka 1 0 3 3 — Dobrovoljni mirovinski sustav za zastupnike

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

p.m.

32 000

25 284,36

Napomene

Statut zastupnika u Europskom parlamentu, a posebno članak 27.

Provedbene mjere Statuta zastupnika u Europskom parlamentu, a posebno članak 76., i Prilog VII. Pravilniku o isplati troškova i naknada zastupnicima u Europskom parlamentu.

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju doprinosa institucije dodatnom (dobrovoljnom) mirovinskom sustavu za zastupnike.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 500 EUR.

Članak 1 0 5 — Jezični i informatički tečajevi

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

650 000

600 000

500 000,00

Napomene

Provedbene mjere Statuta zastupnika Europskog parlamenta, a posebno članak 44.

Odluka Predsjedništva od 4. svibnja 2009. o jezičnim i informatičkim tečajevima za zastupnike.

Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova jezičnih i informatičkih tečajeva zastupnika.

Članak 1 0 9 — Privremena sredstva

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

p.m.

p.m.

 

Napomene

Ova sredstva služe za financiranje eventualnih promjena iznosa naknada zastupnicima institucije.

Ova sredstva su privremena i mogu se koristiti tek nakon što su u skladu s odredbama Financijske uredbe prenesena na druge članke ili stavke.

Poglavlje 1 2 — Dužnosnici i privremeno osoblje

Članak 1 2 0 — Primanja i ostala prava

Stavka 1 2 0 0 — Primanja i naknade

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

620 033 000

604 340 535

588 325 126,76

Napomene

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije.

Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije.

Sredstva iz ove stavke namijenjena su prvenstveno dužnosnicima i privremenom osoblju čija su radna mjesta zabilježena u planu radnih mjesta i njima se financira sljedeće:

 primanja, naknade i dodaci na primanja,

 zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezgoda, osiguranje od profesionalnih bolesti i druga socijalna davanja,

 paušalne naknade za prekovremeni rad,

 ostali dodaci i različite naknade,

 putni troškovi dužnosnika ili člana privremenog osoblja, njegovog bračnog druga i uzdržavanih osoba iz mjesta zaposlenja u mjesto podrijetla,

 učinak korekcijskih koeficijenata na primanja i udio primanja koji se prenosi u zemlju koja nije zemlja zaposlenja,

 osiguranje za slučaj nezaposlenosti privremenog osoblja te troškovi koje institucija plaća radi ostvarivanja ili zadržavanja njihovih mirovinskih prava u zemlji podrijetla.

Ova sredstva nadalje služe za pokrivanje premija osiguranja za sportske ozljede korisnika sportskog centra Europskog parlamenta u Bruxellesu i Strasbourgu.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 300.000 EUR.

Stavka 1 2 0 2 — Naknada za prekovremeni rad

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

248 000

296 500

110 000,00

Napomene

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno članak 56. i Prilog VI. Pravilniku.

Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije.

Ova sredstva namijenjena su plaćanju naknade za prekovremeni rad u skladu s navedenim odredbama.

Stavka 1 2 0 4 — Prava pri stupanju u službu, premještaju i odlasku iz službe

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

2 950 000

3 760 000

3 200 000,00

Napomene

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije.

Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije.

Ovim sredstvima pokriva se sljedeće:

 putni troškovi dužnosnika i privremenog osoblja (uključujući one njihovih članova obitelji) pri stupanju u službu, odlasku iz službe ili premještaju koji podrazumijeva promjenu mjesta zaposlenja,

 naknade za nastanjenje i preseljenje te troškovi selidbe dužnosnika i privremenog osoblja koje uslijed stupanja u službu, službe u drugom mjestu zaposlenja ili konačnog odlaska iz službe promijeni stalno boravište te se ponovno mora nastaniti u drugom mjestu,

 dnevnice za dužnosnike i privremeno osoblje koje dokaže da uslijed stupanja u službu ili službe u drugom mjestu zaposlenja mora promijeniti mjesto stanovanja,

 naknade za prestanak radnog odnosa dužnosnika na probnom roku u slučaju očigledno nedostatnih sposobnosti,

 naknade za otkaz ugovora o radu članu privremenog osoblja ako ugovor otkaže institucija,

 razlike između doprinosa ugovornog osoblja u sustav mirovinskog osiguranja države članice i iznosa koji se plaćaju mirovinskom osiguranju Zajednice u slučaju sklapanja nove vrste ugovora.

Članak 1 2 2 — Naknade za prijevremeni odlazak iz službe

Stavka 1 2 2 0 — Naknade za osoblje umirovljeno i poslano na dopust u interesu službe

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

1 100 000

335 600

418 515,27

Napomene

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno članci 41. i 42.c, 50. i Prilog IV. te članak 48.a Uvjeta zaposlenja ostalih službenika.

Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje naknada koje se isplaćuju:

 dužnosnicima kojima je dodijeljen neaktivni status kao posljedica smanjenja broja radnih mjesta u instituciji,

 dužnosnicima koji su poslani na dopust zbog organizacijskih razloga povezanih sa stjecanjem novih vještina u instituciji,

 dužnosnicima i privremenim djelatnicima klubova zastupnika zaposlenih na višim položajima u platnim razredima AD 16 i AD 15 koji su umirovljeni u interesu službe.

Ona također pokrivaju doprinos poslodavca za zdravstveno osiguranje i korektivni koeficijent primjenjiv na te naknade (osim korisnika na koje se primjenjuje članak 42.c i koji nemaju pravo na korektivni koeficijent).

Stavka 1 2 2 2 — Naknade za konačni odlazak iz službe i poseban mirovinski sustav za dužnosnike i privremeno osoblje

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

p.m.

1 000

172 129,16

Napomene

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno članci 64. i 72.

Uredba Vijeća (EZ, Euratom, EZUČ) br. 2689/95 od 17. studenog 1995. o uvođenju posebnih mjera u vezi s konačnim odlaskom iz službe privremenog osoblja Europskih zajednica zbog pristupanja Austrije, Finske i Švedske (SL L 280, 23.11.1995., str. 4.).  

Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 1748/2002 od 30. rujna 2002. o uvođenju posebnih mjera u okviru modernizacije institucije koje se odnose na konačni odlazak iz službe dužnosnika Europskih zajednica sa stalnim radnim mjestom u Europskom parlamentu i privremenog osoblja klubova zastupnika Europskog parlamenta (SL L 264, 2.10.2002., str. 9.).

Ovim sredstvima pokriva se sljedeće:

 naknade koje se plaćaju u skladu s Pravilnikom o osoblju ili Uredbama (EZ, Euratom, EZUČ) br. 2689/95 i (EZ, Euratom) br. 1748/2002,

 doprinosi poslodavca za zdravstveno osiguranje primatelja naknada,

 učinci korekcijskog koeficijenta koji se primjenjuju na pojedine naknade.

Članak 1 2 4 — Privremena sredstva

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

p.m.

p.m.

 

Napomene

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno njegov članak 65. i Prilog XI.

Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje učinaka mogućih prilagodbi primanja tijekom financijske godine o kojima odlučuje Vijeće.

Riječ je o privremenim sredstvima koja se mogu koristiti tek nakon što su prenesena na odgovarajuće stavke ovog poglavlja.

Poglavlje 1 4 — Ostalo osoblje i vanjske usluge

Članak 1 4 0 — Ostalo osoblje i vanjski suradnici

Stavka 1 4 0 0 — Ostalo osoblje

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

60 801 000

54 199 000

45 051 879,32

Napomene

Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije (glava 4.)

Opće provedbene odredbe kojima se uređuju postupci natječaja i odabira, zapošljavanje i platni razredi dužnosnika i ostalih službenika Europskog parlamenta, na snazi od 1. studenoga 2014.

Ovim sredstvima uglavnom se pokrivaju:

 primanja, uključujući dodatke i naknade, ostalog osoblja, uključujući ugovorno osoblje i posebne savjetnike (u skladu s Uvjetima zaposlenja ostalih službenika Europske unije), doprinosi poslodavca za razne sustave socijalnog osiguranja, uglavnom u okviru Unije, i učinke korekcijskih koeficijenata koji se primjenjuju na primanja tog osoblja,

 zaposlenje vanjskih suradnika,

 računi koje izda Ured za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu za zapošljavanje osoblja koje obrađuje administrativne podatke osoblja Europskog parlamenta (npr. naknadu za nezaposlene, mirovinska prava itd.).

Dio tih sredstava treba se iskoristiti za zapošljavanje ugovornog osoblja s invaliditetom u skladu s odlukom Predsjedništva od 7. i 9. srpnja 2008.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 3.000.000 EUR.

Stavka 1 4 0 2 — Izdatci za usmeno prevođenje

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

45 125 000

49 524 900

34 553 991,00

Napomene

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije.

Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije.

Sporazum o uvjetima rada i financijskim uvjetima za pomoćne konferencijske prevoditelje (i pravila za njegovu provedbu) utvrđen 28. srpnja 1999., dopunjen 13. listopada 2004. i izmijenjen 31. srpnja 2008.

Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju troškova:

 honorara i sličnih naknada, socijalnih davanja, putnih troškova i ostalih troškova konferencijskih prevoditelja koje je angažirao Parlament za sjednice koje organizira Parlament za svoje potrebe ili potrebe drugih institucija ili tijela, ako tražene usluge ne mogu izvršiti usmeni prevoditelji Europskog parlamenta (dužnosnici ili privremeno osoblje),

 izdataka za agencije koje pružaju usluge konferencijskog prevođenja, konferencijske tehničare i administratore za navedene sjednice, ako tražene usluge ne mogu izvršiti dužnosnici, privremeno osoblje ili ostalo osoblje Europskog parlamenta,

 troškova vezanih uz usluge koje u Parlamentu izvršavaju usmeni prevoditelji drugih regionalnih, nacionalnih i međunarodnih institucija,

 troškova nastalih zbog aktivnosti povezanih s usmenim prevođenjem, posebno onih koje se odnose na pripremu sjednicu, obuku i odabir usmenih prevoditelja.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 3.570.000 EUR.

Stavka 1 4 0 4 — Stažiranja, potpore i razmjena dužnosnika

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

7 185 000

7 390 500

5 791 881,77

Napomene

Pravilnik o premještaju dužnosnika Europskog parlamenta i privremenog osoblja klubova zastupnika na mjesta u državnim javnim tijelima, jednakopravnim tijelima i međunarodnim organizacijama (Odluka Predsjedništva od 7. ožujka 2005.).

Pravilnik o upućivanju nacionalnih stručnjaka u Europski parlament (Odluka Predsjedništva od 4. svibnja 2009.).

Interni pravilnik o stažiranju i studijskim posjetima Glavnom tajništvu Europskog parlamenta (Odluka glavnog tajnika Europskog parlamenta od 1. veljače 2013.).

Ovim sredstvima pokriva se sljedeće:

 naknada diplomiranim stažistima (u obliku stipendija), uključujući i moguće doplatke za kućanstvo te naknade koje se plaćaju stažistima na stručnom usavršavanju,

 putni troškovi stažista,

 dodatni troškovi koji izravno proizlaze iz invaliditeta, u slučaju stažista koji sudjeluju u pilot-programu stažista s invaliditetom, u skladu s člankom 24. stavkom 9. (ranije članak 20. stavak 8.) Internog pravilnika o stažiranju i studijskim posjetima Glavnom tajništvu Europskog parlamenta. Uključen je i trošak nadoplate (do 50 % iznosa stipendije) koja se isplaćuje zbog invaliditeta,

 troškovi zdravstvenog osiguranja i osiguranja u slučaju nezgoda za stažiste,

 troškovi organizacije predavanja u svrhu informiranja/osposobljavanja za stažiste (posebno doček stažista),

 troškovi razmjene osoblja između Parlamenta i javnih službi država članica ili drugih država koje su navedene u Pravilniku,

 troškovi upućivanja nacionalnih stručnjaka u Europski parlament, posebno njihove dnevnice i putni troškovi,

 troškovi osiguranja od nezgoda za upućene nacionalne stručnjake,

 naknade za studijska putovanja,

 organizacija obrazovnih programa za konferencijske i pismene prevoditelje, s posebnom suradnjom s obrazovnim institucijama za usmene i pismene prevoditelje, te stipendijama za obrazovanje i stručno usavršavanje usmenih i pismenih prevoditelja, kupnju didaktičkih pomagala i s tim povezani dodatni troškovi.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 5.000 EUR.

Stavka 1 4 0 6 — Promatrači

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

p.m.

p.m.

 

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju izdataka vezanih uz promatrače na temelju članka 13. (ranije članak 11.) Poslovnika Europskog parlamenta.

Članak 1 4 2 – Usluge vanjskog prevođenja

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

8 890 000

10 000 000

4 261 873,58

Napomene

Ova sredstva namijenjena su za poslove prevođenja, pisanja i kodiranja koji su povjereni vanjskom pružatelju usluga te za tehničku podršku.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 135.000 EUR.

Članak 1 4 4 — Privremena sredstva

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

p.m.

p.m.

 

Napomene

Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije.

Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje učinaka mogućih prilagodbi primanja tijekom financijske godine o kojima odlučuje Vijeće.

Riječ je o privremenim sredstvima koja se mogu koristiti tek nakon što su prenesena na odgovarajuće stavke ovog poglavlja.

Poglavlje 1 6 — Ostali rashodi u vezi s osobama koje rade za instituciju

Članak 1 6 1 — Rashodi za upravljanje osobljem

Stavka 1 6 1 0 — Rashodi za zapošljavanje osoblja

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

254 000

328 980

236 000,00

Napomene

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebice članci od 27. do 31., članak 33. i Prilog III.

Odluka 2002/620/EZ Europskog parlamenta, Vijeća, Komisije, Suda, Revizorskog suda, Gospodarskog i socijalnog odbora, Odbora regija i Europskog ombudsmana od 25. srpnja 2002. o osnivanju Ureda Europskih zajednica za odabir osoblja (SL L 197, 26.7.2002., str. 53.) i Odluka 2002/621/EZ Glavnih tajnika Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije, Tajnika Suda, Glavnih tajnika Revizorskog suda, Gospodarskog i socijalnog odbora i Odbora regija i predstavnika Europskog ombudsmana od 25. srpnja 2002. o organizaciji i djelovanju Ureda Europskih zajednica za odabir osoblja (SL L 197, 26.7.2002., str. 56.).

Ovim sredstvima pokriva se sljedeće:

 rashoda za organiziranje natječaja iz članka 3. Odluke 2002/621/EZ i putnih troškova i dnevnica za kandidate pozvane na razgovor i liječnički pregled,

 izdaci za organizaciju postupaka za odabir osoblja.

Mogu se koristiti za postupke odabira koje organizira institucija u slučajevima koji su u dovoljnoj mjeri opravdani funkcionalnim zahtjevima te nakon savjetovanja s Europskim uredom za odabir osoblja.

Stavka 1 6 1 2 — Stručno usavršavanje

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

6 400 000

5 200 000

4 835 590,94

Napomene

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno njegov članak 24.a.

Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije.

Ovim sredstvima pokrivaju se izdaci za mjere stručnog usavršavanja u cilju unapređivanja vještina osoblja te produktivnosti i učinkovitosti institucije, na primjer tečajevi službenih radnih jezika.

Članak 1 6 3 — Mjere u korist osoblja institucije

Stavka 1 6 3 0 — Socijalna služba

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

784 000

764 000

517 180,69

Napomene

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno članak 1.d, članak 9. (stavak 3. treći podstavak) i članak 76.

Ovim sredstvima pokriva se sljedeće:

 u okviru međuinstitucionalne politike u korist osoba s invaliditetom sljedećih kategorija:

 dužnosnici i privremeno osoblje koji su u aktivnoj službi,

 supružnici dužnosnika i privremenog osoblja koji su u aktivnoj službi,

 uzdržavana djeca u skladu s Pravilnikom o osoblju za dužnosnike Europske unije,

povrat izdataka koji se ne tiču zdravstvene njege, koji se smatraju potrebnima, kojima je uzrok invaliditet, koji su uredno potkrijepljeni dokazima i ne vraćaju se u okviru zajedničkog sustava zdravstvenog osiguranja, ako su proračunska sredstva dostupna i nakon što su iscrpljena eventualna prava na razini države u zemlji boravišta ili podrijetla,

 mjere za dužnosnike ili ostale službenike koji se nalaze u posebno teškom položaju,

 odobravanje potpora za Odbor zaposlenika i manjih izdataka socijalnih službi. Potpore ili preuzimanje troškova Odbora zaposlenika za sudionike u nekoj socijalnoj aktivnosti usmjereni su na financiranje aktivnosti sa socijalnom, kulturnom ili jezičnom dimenzijom, ali ne predstavljaju potpore za pojedine djelatnike ili kućanstva,

 druge mjere socijalne naravi, na institucionalnoj ili međuinstitucionalnoj razini, s ciljem integracije dužnosnika i službenika,

 financiranje mjera u smjeru omogućavanja posebnog razumnog smještaja dužnosnicima i ostalim službenicima s invaliditetom i stažistima s invaliditetom u skladu s člankom 1.d Pravilnika o osoblju, posebno osobne pomoći na radnome mjestu ili za vrijeme službenih putovanja.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 100.000 EUR.

Stavka 1 6 3 1 — Mobilnost

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

754 000

754 000

702 914,74

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju izdataka vezanih uz provedbu plana mobilnosti u različitim mjestima rada.

Iznos namjenskih prihoda u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuje se na 5 000 EUR.

Stavka 1 6 3 2 — Društveni kontakti među djelatnicima i ostale socijalne mjere

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

238 000

255 000

248 522,25

Napomene

Ovim sredstvima trebale bi se financijski podupirati i pomagati sve inicijative kojima je cilj razvijanje društvenih kontakata među djelatnicima različitih nacionalnosti, što obuhvaća potpore klubovima i kulturnim, sportskim i drugim udrugama osoblja te doprinos troškovima stalnog centra za slobodne aktivnosti (kulturne i sportske aktivnosti, hobiji, restoran).

Osim toga ovim sredstvima pokriva se financijsko sudjelovanje u međuinstitucionalnim društvenim aktivnostima.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 600.000 EUR.

Članak 1 6 5 — Aktivnosti koje se odnose na sve osobe koje rade za instituciju

Stavka 1 6 5 0 — Zdravstvena služba

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

1 100 000

1 100 000

1 172 537,01

Napomene

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno njegov članak 59. te članak 8. Priloga II. Pravilniku.

Ovim sredstvima pokrivaju se administrativni izdaci zdravstvene službe u trima mjestima rada, uključujući kupovinu materijala, lijekova itd., troškove preventivnih liječničkih pregleda, administrativne izdatke invalidske komisije te izdatke za vanjske usluge specijalista koje liječnici smatraju potrebnima.

Njima se također pokrivaju izdaci za kupovinu nekih uređaja koji se smatraju potrebnima iz medicinskih razloga te izdaci za medicinsko ili pomoćno medicinsko osoblje koje je zaposleno u okviru ugovora o pružanju usluga ili u svojstvu kratkoročne zamjene.

Stavka 1 6 5 2 — Troškovi poslovanja restorana i kantina

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

1 365 000

3 500 000

4 050 000,00

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju troškova vođenja restorana i kantina.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 1.000.000 EUR.

Stavka 1 6 5 4 — Objekti namijenjeni čuvanju djece

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

6 427 500

6 212 500

4 006 644,97

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju doprinosa Europskog parlamenta ukupnim izdacima Centra za vrtićku djecu i privatnih jaslica s kojima je sklopljen ugovor.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 4.762.000 EUR.

Stavka 1 6 5 5 — Doprinos Europskog parlamenta akreditiranim europskim školama (tipa II)

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

200 000

200 000

 

Napomene

Provedba Odluke Komisije C(2013)4886 od 1. kolovoza 2013. (SL C 222, 2.8.2013., str. 8.).

Sredstva su namijenjena pokrivanju doprinosa Europskog parlamenta europskim školama tipa II koje je akreditirao Upravni odbor europskih škola, ili povrata troškova doprinosa koji je u ime Europskog parlament isplatila Komisija europskim školama tipa II koje je akreditirao Upravni odbor europskih škola, u skladu s ugovorom o uslugama koji se sklopljen s Komisijom. Sredstva pokrivaju troškove povezane s djecom ugovornog osoblja Europskog parlamenta koja su upisana u te škole.

Glava 2.   — Zgrade, namještaj, oprema i razni poslovni izdaci

Napomene

Budući da su osiguravajuća društva prestala osiguravati rizike, zgrade Europskog parlamenta moraju se u okviru općeg proračuna Europske unije osigurati od rizika štrajka i terorističkih napada.

Prema tome, sredstvima iz ove glave pokrivaju se svi izdaci vezani uz štete koje su posljedica štrajkova i terorističkih napada.

Poglavlje 2 0 — Zgrade i s njima povezani troškovi

Članak 2 0 0 — Zgrade

Stavka 2 0 0 0 — Najamnine

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

33 058 000

28 782 000

29 109 302,26

Napomene

Ovim sredstvima pokrivaju se najamnine za zgrade ili dijelove zgrada koje koristi Europski parlament.

Njima se istovremeno pokrivaju izdaci za porez na nekretnine. Najamnine se obračunavaju za 12 mjeseci i na temelju postojećih ugovora ili ugovora u pripremi u kojima je obično predviđena indeksacija uz troškove života, odnosno građevinske troškove. Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 1.500.000 EUR.

Financijski doprinosi koje plaćaju države članice ili njihove javne agencije ili subjekti u obliku financiranja ili nadoknada troškova i s njima povezanih naknada u vezi s nabavom ili korištenjem zemljišta ili zgrada, ili troškovi zgrada ili opreme institucije smatrat će se vanjskim namjenskim prihodima u smislu članka 21. stavka 2. Financijske uredbe.

Stavka 2 0 0 1 — Plaćanje zakupa

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

p.m.

6 590 000

76 914 000,00

Napomene

Ova sredstva namijenjena su financiranju kamata na zakup zgrada i dijelova zgrada na temelju važećih ugovora, odnosno ugovora koji su u fazi pripreme.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 50.000 EUR.

Financijski doprinosi koje plaćaju države članice ili njihove javne agencije ili subjekti u obliku financiranja ili nadoknada troškova i s njima povezanih naknada u vezi s nabavom ili korištenjem zemljišta ili zgrada, ili troškovi zgrada ili opreme institucije smatrat će se vanjskim namjenskim prihodima u smislu članka 21. stavka 2. Financijske uredbe.

Stavka 2 0 0 3 — Kupnja nekretnina

Iznosi

Proračun 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

p.m.

p.m.

 

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju troškova kupnje nekretnina. Doprinosi za zemljišta i njihovo priključenje na komunalnu mrežu obrađuju se u skladu s odredbama Financijske uredbe.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 1.000.000 EUR.

Financijski doprinosi koje plaćaju države članice ili njihove javne agencije ili subjekti u obliku financiranja ili nadoknada troškova i s njima povezanih naknada u vezi s nabavom ili korištenjem zemljišta ili zgrada, ili troškovi zgrada ili opreme institucije smatrat će se vanjskim namjenskim prihodima u smislu članka 21. stavka 2. Financijske uredbe.

Stavka 2 0 0 5 — Izgradnja zgrada

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

15 770 000

18 560 000

29 037 044,51

Napomene

Na ovoj stavci mogu se koristiti sredstva za izgradnju zgrada (radovi, izrade projekta i svi povezani troškovi).

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 5.000 EUR.

Financijski doprinosi koje plaćaju države članice ili njihove javne agencije ili subjekti u obliku financiranja ili nadoknada troškova i s njima povezanih naknada u vezi s nabavom ili korištenjem zemljišta ili zgrada, ili troškovi zgrada ili opreme institucije smatrat će se vanjskim namjenskim prihodima u smislu članka 21. stavka 2 Financijske uredbe.

Stavka 2 0 0 7 — Opremanje prostora

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

57 940 000

45 471 000

23 517 399,72

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju troškova građevinskih radova adaptacije te ostalih s tim povezanih izdataka, a posebno troškova arhitekata i inženjera itd.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 600.000 EUR.

Financijski doprinosi koje plaćaju države članice ili njihove javne agencije ili subjekti u obliku financiranja ili nadoknada troškova i s njima povezanih naknada u vezi s nabavom ili korištenjem zemljišta ili zgrada, ili troškovi zgrada ili opreme institucije smatrat će se vanjskim namjenskim prihodima u smislu članka 21. stavka 2 Financijske uredbe.

Stavka 2 0 0 8 — Posebni rashodi za upravljanje nekretninama

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

5 256 000

5 561 000

4 060 467,21

Napomene

Ova sredstva namijenjena su financiranju izdataka za upravljanje nekretninom koji nisu predviđeni drugim člancima ovog poglavlja, a posebno na sljedećim područjima:

 uklanjanje otpada,

 obvezatne kontrole, kontrole kvalitete, vještačenja, revizije, nadziranje pridržavanja propisa itd.,

 tehnička knjižnica,

 podrška u upravljanju zgradama (korisnička podrška za zgrade),

 upravljanje nacrtima zgrada i nosačima podataka,

 ostali izdaci.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 50.000 EUR.

Članak 2 0 2 — Rashodi za zgrade

Stavka 2 0 2 2 — Održavanje, upotreba i čišćenje zgrada

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

62 944 000

62 400 000

54 930 847,78

Napomene

Ova sredstva namijenjena su financiranju izdataka za održavanje, upotrebu i čišćenje zgrada koje Europski parlament koristi kao najmoprimac ili vlasnik (prostorije i tehnička oprema) u skladu s važećim ugovorima.

Prije produženja ili sklapanja ugovora institucija s drugim institucijama razmjenjuje informacije uvjetima koje su isposlovale (cijena, odabrana valuta, indeksacija, trajanje, ostale klauzule), sukladno članku 104. Financijske uredbe.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 200.000 EUR.

Stavka 2 0 2 4 — Potrošnja energije

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

20 160 000

21 690 000

17 034 803,69

Napomene

Ova sredstva među ostalim služe za pokrivanje troškova potrošnje vode, plina, struje i grijanja.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 100.000 EUR.

Stavka 2 0 2 6 — Sigurnost i nadzor zgradâ

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

16 760 000

20 211 500

25 890 784,21

Napomene

Ova sredstva u suštini služe za pokrivanje troškova sigurnosti i nadzora nad zgradama Europskog parlamenta u njegova tri uobičajena mjesta rada, njegovim informacijskim uredima u Uniji i njegovim uredima u trećim zemljama.

Prije produženja ili sklapanja ugovora institucija s drugim institucijama razmjenjuje informacije o uvjetima ugovora (cijena, odabrana valuta, indeksacija, trajanje, ostale klauzule) sukladno članku 104. Financijske uredbe.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 120.000 EUR.

Stavka 2 0 2 8 — Osiguranje

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

680 000

976 000

760 527,53

Napomene

Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje premija osiguranja.

Iznos namjenskih prihoda u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuje se na 50 000 EUR.

Poglavlje 2 1 — Obrada podataka, oprema i pokretnine

Napomene

U području javne nabave institucija razmjenjuje informacije s drugim institucijama o ugovornim uvjetima koje je svaka od njih dogovorila.

Članak 2 1 0 — Obrada podataka i telekomunikacije

Stavka 2 1 0 0 — Obrada podataka i telekomunikacije ‒ Stalne aktivnosti povezane s poslovanjem

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

25 310 000

28 560 000

21 066 292,36

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju izdataka za kupovinu, unajmljivanje, održavanje i popravak opreme i računalnih programa te za pokrivanje troškova ureda za podršku i konzultanata za stalne aktivnosti nužne za dobar rad informacijskih i telekomunikacijskih sustava Europskog parlamenta. Ti se rashodi osobito tiču sustava centra za obradu podataka i telekomunikacijskog centra, računalnog sustava na razini odjela i upravljanja mrežom.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 140.000 EUR.

Stavka 2 1 0 1 — Obrada podataka i telekomunikacije ‒ Stalne aktivnosti povezane s infrastrukturom

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

19 029 000

18 404 000

21 890 682,48

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju izdataka za kupovinu, unajmljivanje, održavanje i popravak opreme i računalnih programa te za pokrivanje troškova ureda za podršku i konzultanata za stalne aktivnosti upravljanja i održavanja infrastrukture informacijskih i telekomunikacijskih sustava Europskog parlamenta. Ti se rashodi osobito tiču infrastrukture mreža, kablova, telekomunikacija, pojedinačne opreme i sustava glasovanja.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 291.000 EUR.

Stavka 2 1 0 2 — Obrada podataka i telekomunikacije ‒ Stalne aktivnosti povezane s podrškom korisnicima

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

13 910 000

13 202 500

11 763 534,15

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju izdataka za kupovinu, unajmljivanje, održavanje i popravak opreme i računalnih programa te za pokrivanje troškova ureda za podršku i konzultanata za stalne aktivnosti pomoći i podrške korisnicima u vezi korištenja informacijskih i telekomunikacijskih sustava Europskog parlamenta. Ti se rashodi osobito odnose na službe podrške za zastupnike te na administrativne i zakonodavne aplikacije.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 5.000 EUR.

Stavka 2 1 0 3 – Obrada podataka i telekomunikacije — Stalne aktivnosti povezane s upravljanjem aplikacijama informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija (IKT)

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

18 920 365

18 380 809

13 812 344,88

Napomene

Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju rashoda za kupnju, najam, održavanje i popravak softvera i hardvera i s tim povezane radove te za pokrivanje troškova službi za pomoć i savjetovanje korisnika u vezi s redovitim aktivnostima upravljanja aplikacijama informacijskih i komunikacijskih tehnologija institucije. Ti se rashodi osobito odnose na aplikacije namijenjene zastupnicima i komunikacijskim aktivnostima te administrativne i zakonodavne aplikacije.

Namijenjena su i pokrivanju troškova koji se odnose na sredstva informacijske i komunikacijske tehnologije koja se sufinanciraju u okviru međuinstitucijske suradnje na području jezikâ, u skladu s odlukama Međuinstitucijskog odbora za pismeno i usmeno prevođenje.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 32.000 EUR.

Stavak 2 1 0 4 — Obrada podataka i telekomunikacije ‒ Ulaganja u infrastrukturu

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

21 824 135

21 173 000

19 352 736,86

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju izdataka kupovine opreme i računalnih programa te za pokrivanje troškova ureda za podršku i konzultanata s ciljem ulaganja u informacijsku i telekomunikacijsku sustavnu infrastrukturu Europskog parlamenta. Ulaganja se osobito odnose na sustav centra za obradu podataka i telekomunikacijskog centra, mreže, kablove te na sustav videokonferencije.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 30.000 EUR.

Stavak 2 1 0 5 — Obrada podataka i telekomunikacije ‒ Ulaganja u projekte

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

24 324 750

15 454 750

12 213 961,44

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju izdataka kupovine opreme i računalnih programa te za pokrivanje troškova ureda za podršku i informatičkih savjetnika u svezi ulaganja u nove ili postojeće projekte IKT-a. Ta se ulaganja osobito odnose na aplikacije namijenjene zastupnicima, na pravne, administrativne i financijske aplikacije, kao i na aplikacije namijenjene upravljanju IKT-om.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 2.000 EUR.

Članak 2 1 2 — Pokretnine

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

7 018 500

3 007 000

3 168 096,49

Napomene

Ova sredstva namijenjena su za kupovinu, iznajmljivanje, održavanje i popravak pokretnina a posebno kupovinu ergonomskog uredskog namještaja te zamjenu zastarjelog i neupotrebljivog namještaja i uredskih uređaja. Također služe za financiranje raznih izdataka gospodarenja s namještajem Europskog parlamenta.

U slučaju umjetničkih djela ovim sredstvima pokrivaju se kako izdaci stjecanja i kupovine posebnog materijala tako i s njima povezani tekući troškovi, kao na primjer troškovi vještačenja, konzerviranja, uokvirivanja, restauracije, čišćenja, osiguranja i pripadajući povremeni troškovi transporta.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 5.000 EUR.

Članak 2 1 4 — Tehnička oprema i instalacije

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

30 868 100

24 159 090

19 365 043,88

Napomene

Ovim sredstvima pokrivaju se troškovi za kupovinu, iznajmljivanje, održavanje i popravak tehničke opreme i instalaciju, a posebno:

 raznih materijala te fiksne i pomične tehničke opreme za objavljivanje, sigurnost (uključujući i računalne programe), kantine, zgrade itd.,

 opreme, a posebno za tiskaru, telefonsku službu, kantine, trgovine, sigurnost, konferencijsku tehniku, audiovizualno područje itd.,

 specifičnog (elektroničkog, računalnog, električnog) materijala, uključujući s njim povezane vanjske usluge,

 postavljanja dviju dodatnih telefonskih linija u uredima zastupnika na zahtjev.

Ovim se sredstvima pokrivaju i troškovi oglasa za daljnju prodaju ili uništavanje popisane opreme te troškovi vezani uz tehničku pomoć (savjetovanje) za predmete koji zahtijevaju usluge vanjskog stručnjaka.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 135.000 EUR.

Članak 2 1 6 — Prijevoz zastupnika, drugih osoba i robe

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

6 682 000

6 989 000

4 961 174,18

Napomene

Ova sredstva namijenjena su za kupnju, održavanje, upotrebu i popravak vozila (vozni park motornih vozila i bicikala) te iznajmljivanje prijevoznih sredstava, taksija, autobusa i teretnih vozila s vozačem ili bez vozača, uključujući s time povezana osiguranja i druge administrativne izdatke. Pri zamjeni voznog parka motornih vozila ili kupovine ili iznajmljivanja prijevoznih sredstava daje se prednost motornim vozilima koja u što manjoj mjeri zagađuju okoliš, kao što su na primjer hibridna vozila.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 100.000 EUR.

Poglavlje 2 3 — Tekući administrativni rashodi

Napomene

U području javne nabave Institucija razmjenjuje informacije s drugim institucijama o ugovornim uvjetima koje je svaka od njih dogovorila.

Članak 2 3 0 — Uredski materijal i razni potrošni materijal

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

1 756 000

2 263 000

1 463 016,51

Napomene

Ova sredstva namijenjena su za kupovinu papira, omotnica, uredskog materijala, proizvoda za tiskaru, umnožavanje itd. te s njima povezane administrativne izdatke.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 2.500 EUR.

Članak 2 3 1 — Financijski troškovi

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

40 000

40 000

19 598,46

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju troškova banke (naknade, ažio, razni troškovi) i drugih financijskih troškova, uključujući dodatne troškove financiranja zgrada.

Članak 2 3 2 — Pravni troškovi i odštete

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

1 110 000

1 035 000

842 916,34

Napomene

Ovim sredstvima pokriva se sljedeće:

 troškovi nastali kao posljedica eventualnih presuda Suda, Općeg suda i Službeničkog suda Europske unije te državnih sudova protiv Europskog parlamenta,

 troškovi usluga vanjskih odvjetnika koji zastupaju Europski parlament pred sudovima Unije i državnim sudovima te pravnih savjetnika ili stručnjaka koji pružaju podršku pravnoj službi,

 povrat troškova usluga odvjetnika u vezi s disciplinskim i sličnim postupcima,

 izdaci za odštete,

 odštete i naknade dogovorene sporazumno u skladu s člancima 91. i 92. (ranije 69. i 70.) Poslovnika Službeničkog suda Europske unije.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 5.000 EUR.

Članak 2 3 6 — Poštarine i troškovi dostave

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

303 000

355 000

297 523,89

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju troškova poštarina, usluga obrade i prijevoza koje pružaju nacionalne poštanske službe ili kurirske službe.

Nadalje služe za pokrivanje troškova poštanskih usluga.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 25.000 EUR.

Članak 2 3 7 — Selidbe

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

1 440 000

1 160 000

1 512 597,25

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju troškova usluga preseljenja i prijevoza koje pružaju poduzeća za preseljenje ili uz pomoć privremeno zaposlenih prijevoznika.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 5.000 EUR.

Članak 2 3 8 — Ostali administrativni rashodi

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

1 013 750

946 000

688 938,55

Napomene

Ovim sredstvima pokriva se sljedeće:

 osiguranja koja nisu predviđena u nekoj drugoj stavci,

 kupovina i održavanje radne odjeće za podvornike, vozače, službenike na recepciji, skladištare, otpremnike, kao i za osoblje zaposleno u službi za posjete i seminare, službi Parlamentarija, zdravstvenoj službi, sigurnosnoj službi, službi za održavanje zgrada i raznim tehničkim službama,

 razni troškovi rada i upravljanja, kupnja robe ili usluga koje nisu predviđene u nekoj drugoj stavci,

 razne kupovine u vezi s aktivnostima u okviru Sustava ekološkog upravljanja i revizije EU-a (EMAS-a) (promidžbene kampanje, itd.).

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 5.000 EUR.

Članak 2 3 9  — Aktivnosti EMAS-a, uključujući i promidžbu te mehanizam Europskog parlamenta za smanjenje emisija ugljičnog dioksida

Iznosi

Proračun za 2016

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

250 000

250 000

 

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju troškova povezanih s aktivnostima EMAS-a čiji je cilj povećanje ekološke učinkovitosti Parlamenta, uključujući i promidžbu tih aktivnosti, kao i s mehanizmom Europskog parlamenta za smanjenje emisija ugljičnog dioksida.

Glava 3.   — Rashodi vezani uz obavljanje redovne djelatnosti institucije

Poglavlje 3 0 — Sjednice i konferencije

Članak 3 0 0 — Putni troškovi osoblja za službena putovanja i putovanja između triju mjesta rada

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

27 700 000

28 748 281

22 818 505,73

Napomene

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno članak 71. i članci 11. 12. i 13. Priloga VII. Pravilniku.

Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje izdataka povezanih s putovanjima osoblja institucije, upućenih nacionalnih stručnjaka, stažista i osoblja drugih europskih ili međunarodnih institucija koje pozove dotična institucija između mjesta zaposlenja i jednog od tri mjesta rada Europskog parlamenta (Bruxelles, Luxembourg i Strasbourg) te službena putovanja u mjesta koja nisu jedno od ta tri mjesta rada. Troškovi koji se pokrivaju su putni troškovi, dnevnice, troškovi smještaja i isplate naknada za pridržavanje određenog radnog vremena. Sredstva nadalje pokrivaju dodatne troškove, uključujući troškove otkazivanja putnih karata i hotelskih rezervacija, troškove povezane s elektroničkim sustavom fakturiranja i troškove osiguranja za službena putovanja.

Ova su sredstva isto tako namijenjena pokrivanju troškova vezanih uz moguće isplate naknada za emisiju ugljičnog dioksida za službena putovanja osoblja.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 240.000 EUR.

Članak 3 0 2 — Rashodi za prijeme i reprezentaciju

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

1 388 000

1 392 690

816 097,91

Napomene

Ovim sredstvima pokriva se sljedeće:

 izdaci vezani uz obveze institucije u vezi s prijemima, uključujući prijeme vezane uz rad Odjela za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira (STOA) institucije, te troškovi reprezentacije za zastupnike u Europskom parlamentu,

 izdaci predsjednika u svrhu reprezentacije povodom njegovih putovanja izvan mjesta rada,

 troškovi reprezentacije i sudjelovanje u troškovima tajništva Ureda predsjednika,

 izdaci za prijeme i reprezentaciju Glavnog tajništva, uključujući stjecanje artikala koji služe za reprezentaciju i odličja za dužnosnike s 15 odnosno 25 godina staža,

 razni izdaci za protokol kao što su zastave, izložbeni stalci, pozivnice, tisak jelovnika itd.,

 putni troškovi i troškovi smještaja osoba na visokom položaju koje su u posjetu instituciji,

 troškovi izdavanja viza za zastupnike i osoblje Europskog parlamenta u vezi sa službenim putovanjima,

 izdaci za prijeme i reprezentaciju te ostali posebni izdaci zastupnika koji u Europskom parlamentu vrše službenu dužnost.

Članak 3 0 4 — Razni izdaci za sjednice

Stavka 3 0 4 0 — Razni izdaci za interne sjednice

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

1 400 000

1 400 000

2 246 000,00

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju izdataka za osvježenja i druga pića te povremene obroke tijekom sjednica institucije, kao i za upravljanje tim uslugama.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 5.000 EUR.

Stavka 3 0 4 2 — Sjednice, kongresi i konferencije

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

1 465 000

1 435 000

440 674,05

Napomene

Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju, inter alia:

 troškova vezane uz organizaciju sjednica izvan mjesta rada (odbori, izaslanstva odbora, klubovi zastupnika), po potrebi uključujući troškove reprezentacije,

 doprinosa za međunarodne organizacije kojima Europski parlament ili jedno od njegovih tijela pripada (Interparlamentarna unija, Udruženje glavnih tajnika parlamenata, Skupina 12+ Interparlamentarne unije).

 na osnovi sporazuma o usluzi koji su potpisali Parlament i Komisija, povrata troškova Komisiji za udio Parlamenta u troškovima izrade propusnica EU-a (oprema, osoblje i roba), u skladu s Protokolom o povlasticama i imunitetima (članak 6.), člankom 23. Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije, člancima 11. i 81. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije i Uredbom Vijeća (EU) br. 1417/2013 od 17. prosinca 2013 o utvrđivanju obrasca za propusnicu koju izdaje Europska unija (SL L 353, 28.12.2013., str. 26.).

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 20.000 EUR.

Stavka 3 0 4 3 – Razni troškovi organizacije sjednica parlamentarnih skupština, međuparlamentarnih izaslanstava i ostalih izaslanstava

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

1 100 000

1 200 000

256 302,28

Napomene

Ova sredstva prije svega su namijenjena financiranju troškova koji nisu pokriveni poglavljem 1 0 i člankom 3 0 0, a povezani su s organizacijom sjednica:

 izaslanstava pri Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a, Parlamentarne skupštine Eurolat, Parlamentarne skupštine Euronest te njihovih tijela,

 Parlamentarne skupštine Unije za Mediteran (PSUzM), njezinih odbora i predsjedništva: ovi troškovi uključuju doprinos Europskog parlamenta proračunu samostalnog tajništva PSUzM-a ili izravno pokrivanje troškova u iznosu doprinosa Europskog parlamenta proračunu PSUzM-a,

 međuparlamentarnih izaslanstava, ad hoc izaslanstava, zajedničkih parlamentarnih odbora, odbora za parlamentarnu suradnju te parlamentarna izaslanstava pri Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO), kao i u vezi s organizacijom sjednica parlamentarne konferencije o WTO-u i njegovom upravljačkom odboru.

Stavka 3 0 4 9 — Troškovi usluga putničke agencije

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

2 040 000

2 000 000

1 985 000,00

Napomene

Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje izdataka za rad putničke agencije koja ima ugovor s Europskim parlamentom.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 50.000 EUR.

Poglavlje 3 2 — Stručna mišljenja i informacije: prikupljanje, arhiviranje, izrada i distribucija

Članak 3 2 0 — Pribavljanje stručnog mišljenja

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

9 309 500

8 957 000

4 963 870,79

Napomene

Ovim sredstvima pokriva se sljedeće:

 troškovi ugovora s kvalificiranim stručnjacima i istraživačkim institutima zbog studija i drugih istraživačkih aktivnosti (radionice, okrugli stolovi, stručne skupine ili saslušanja stručnjaka, konferencije) koje se provode za tijela Europskog parlamenta, parlamentarne odbore i administraciju,

 putni troškovi, dodatni troškovi i troškovi smještaja stručnjaka i drugih osoba, uključujući osobe koje su Europskom parlamentu podnijele predstavku, koje su pozvane na sjednice odbora, izaslanstava te studijskih i radnih skupina te radionice (workshops),

 troškove distribucije proizvoda unutarnjeg ili vanjskog parlamentarnog istraživanja i ostalih relevantnih proizvoda, u korist institucije i javnosti (posebno objavama na internetu, u unutarnjim bazama podataka, brošurama i publikacijama),

 izdaci vezani uz pozivanje osoba koje ne pripadaju instituciji na sudjelovanje u radu tijela kao što su disciplinska komisija ili stručna skupina za financijske nepravilnosti.

Članak 3 2 1 — Pribavljanje stručnog mišljenja za usluge parlamentarnog istraživanja, knjižnice i arhive

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

8 829 000

9 107 200

5 876 203,82

Napomene

Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.) i Odluka Predsjedništva od 28. studenoga 2001. o pravilima o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, kako je zadnje izmijenjena 22. lipnja 2011. (SL C 216, 22.7.2011., str. 19.).

Odluka Predsjedništva Europskog parlamenta od 16. prosinca 2002. o unapređivanju informiranja i transparentnosti: arhivi Europskog parlamenta.

Odluka Predsjedništva Europskog parlamenta o pravilniku o obradi dokumenata zastupnika i bivših zastupnika Europskog parlamenta.

Ta odobrena sredstva namijenjena su za rashode u vezi s aktivnostima Glavne uprave za usluge parlamentarnih istraživanja, posebno:

 pribavljanje posebnog stručnog mišljenja i potpore za istraživačke aktivnosti Europskog parlamenta (uključujući članke, studije, radionice, okrugle stolove, stručne skupine i konferencije) koje se po potrebi mogu organizirati u partnerstvu s drugim institucijama, međunarodnim organizacijama, istraživačkim odjelima i knjižnicama nacionalnih parlamenata, trustovima mozgova, istraživačkim tijelima i ostalim kvalificiranim stručnjacima,

 pribavljanje posebnog stručnog mišljenja na području proučavanja ex ante i ex post utjecaja/ocjenjivanja, europske dodane vrijednosti i ocjenjivanja znanstvenih i tehnoloških odabira (STOA),

 nabavu ili posuđivanje knjiga, časopisa, novina, bazi podataka, proizvoda novinskih agencija i svih ostalih informativnih medija namijenjenih knjižnici u različitim formatima, uključujući troškove zaštite autorskih prava, sustava upravljanja kvalitetom, materijala i rada uloženih u ponovno uvezivanje i čuvanje te ostalih povezanih usluga,

 trošak vanjskih usluga arhiviranja (organizacije, odabira, opisa, prenošenja na različite medije i dematerijalizaciju, nabavljanje primarnih arhivskih izvora),

 nabavu, razvoj, instalaciju, korištenje i održavanje posebne knjižnične i arhivske dokumentacije i posebnih materijala za medijateku, uključujući električne, elektroničke i računalne materijale i/ili sustave, te materijale za uvezivanje i čuvanje,

troškove distribucije proizvoda unutarnjeg ili vanjskog parlamentarnog istraživanja i ostalih relevantnih proizvoda, u korist institucije i javnosti (posebno objavama na internetu, u unutarnjim bazama podataka, brošurama i u izdanjima),

 putne troškove, troškove boravka i dodatne troškove stručnjaka i autora pozvanih da sudjeluju na prezentacijama, seminarima, radionicama i ostalim aktivnostima ove vrste u organizaciji Glavne uprave službe Europskog parlamenta za istraživanja,

 sudjelovanje Odjela za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira (STOA) u aktivnostima europskih i međunarodnih znanstvenih ustanova,

 obveze Europskog parlamenta na temelju međunarodnih i/ili međuinstitucionalnih sporazuma o suradnji, uključujući doprinos Parlamenta u financijskim troškovima vezanima uz upravljanje povijesnom arhivom Unije (Uredba Vijeća (EEZ, Euroatom) br. 354/83 od 1. veljače 1983. o otvaranju povijesne arhive EEZ-a/Euratoma za javnost i naknadne izmjene).

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 20.000 EUR.

Članak 3 2 2 — Troškovi dokumentacije

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

2 217 000

2 308 000

2 464 212,10

Napomene

Ovim sredstvima pokriva se sljedeće:

 pretplate za novine i časopise te novinske agencije, pretplate za njihove internetske publikacije i internetske usluge, uključujući naknade za autorska prava za umnožavanje i distribucija tih pretplata u pisanom i/ili elektroničkom obliku te ugovori o pružanju usluga pregleda vijesti i novinskih izrezaka,

 pretplate ili ugovori o pružanju usluga za dostavu pregleda i analize sadržaja časopisa ili pohranjivanje članaka iz časopisa na optičke medije za pohranjivanje podataka,

 troškovi korištenja vanjskih dokumentarnih i statističkih baza podataka (bez opreme za obradu podataka i troškova telekomunikacija),

 kupovina novih rječnika i referentnih djela, odnosno nabava novih izdanja tih djela na svim vrstama medija za pohranjivanje podataka, također za potrebe novih jezičnih odjela te druga djela namijenjena jezičnim službama i odjelima za kvalitetu zakonodavnih akata.

Članak 3 2 3 — Podupiranje demokracije i jačanje parlamentarnih sposobnosti parlamenata trećih zemalja

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

1 100 000

1 340 000

512 925,74

Napomene

Odluka Predsjedništva od 12. prosinca 2012. o osnivanju Uprave za podršku demokraciji unutar Glavne uprave EXPO.

Ovim sredstvima pokriva se sljedeće:

 rashodi za programe razmjene informacija i suradnje između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenata zemalja u pretpristupnoj fazi, posebno zemalja zapadnog Balkana i Turske;

 izdaci za promicanje odnosa Europskog parlamenta s demokratski izabranim nacionalnim parlamentima u trećim zemljama (koje nisu navedene u prethodnoj točci) te s odgovarajućim regionalnim parlamentarnim organizacijama; konkretnije, aktivnosti su namijenjene jačanju parlamentarnih struktura u novim demokracijama i demokracijama u razvoju, posebno u europskom susjedstvu (južnom i istočnom);

 rashodi za promicanje aktivnosti potpore posredovanju i programa za mlade političke vođe iz Europske unije i zemalja u europskom susjedstvu;

 izdaci za organizaciju nagrade Saharov (posebno iznos nagrade, troškovi putovanja i smještaja dobitnika nagrade, operativni troškovi mreže Saharov i troškovi službenih putovanja članova mreže) te za aktivnosti čiji je cilj promicanje ljudskih prava.

Ove aktivnosti uključuju informativne posjete Europskom parlamentu u Bruxellesu, Luxembourgu ili Strasbourgu i sredstvima se u punom iznosu ili djelomično pokrivaju troškovi sudionika, a posebno putni troškovi i troškovi smještaja te dnevnice.

Članak 3 2 4 — Proizvodnja i distribucija

Stavka 3 2 4 0 — Službeni list

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

4 373 000

4 244 000

4 202 107,46

Napomene

Ovim sredstvima pokriva se udio institucije u troškovima objavljivanja i distribucije te drugim dodatnim troškovima Ureda za službene publikacije u vezi s tekstovima koji se objavljuju u Službenom listu Europske unije.

Stavka 3 2 4 1 — Publikacije u digitalnom i tradicionalnom obliku

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

3 771 000

3 705 000

3 496 946,08

Napomene

Ovim sredstvima pokriva se sljedeće:

 svi troškovi digitalnog objavljivanja (intranetske stranice) te publikacija u tradicionalnom obliku (dokumenti i razni tiskani materijali čija se izrada povjerava trećim stranama), uključujući distribuciju,

 ažuriranje, razvoj i poboljšanje izdavačkih sustava.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 6.000 EUR.

Stavka 3 2 4 2 — Objavljivanje, informiranje javnosti i sudjelovanje u javnim događajima

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

16 662 000

16 501 034

19 651 446,69

Napomene

Ovim sredstvima pokrivaju se izdaci za informativne publikacije, uključujući elektroničke publikacije, za informativne aktivnosti, odnose s javnošću i sudjelovanje u javnim događajima, na izložbama i sajmovima u državama članicama, državama pristupnicama i državama u kojima Europski parlament ima ured za veze te za ažuriranje Zakonodavnog opservatorija (OEIL) te za razvoj alata ili sredstava kojima se njegova dostupnost za javnost preko mobilnih uređaja nastoji povećati i olakšati.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 5.000 EUR.

Stavka 3 2 4 3 — Parlamentarij ‒ centar za posjetitelje Europskog parlamenta

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

6 030 000

4 150 000

4 748 380,08

Napomene

Ovim se sredstvima financira Parlamentarij – centar za posjetitelje Europskog parlamenta u Bruxellesu te instalacije, izložbe i materijali koji su prilagođeni ili umnoženi u svrhu zasebnog korištenja izvan Bruxellesa.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 9.300 EUR.

Stavka 3 2 4 4 — Organizacija i primanje skupina posjetitelja, program Euroscola i pozivanje osoba s utjecajem na javno mnijenje iz trećih zemalja

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

30 723 500

31 739 039

27 249 058,55

Napomene

Odluka Predsjedništva Europskog parlamenta od 16. prosinca 2002. kako je zadnje izmijenjena 26. veljače 2013.

Ovim sredstvima pokrivaju se izdaci za potpore skupinama posjetitelja te s njima povezane troškove pratnje i infrastrukture i financiranje stažiranja za osobe s utjecajem na javno mnijenje iz trećih zemalja (EUVP) te troškovi izvedbe programa Euroscole, Euromed-Scole i Euronest-Scole. Programi EuroMed-Scola i Euronest-Scola održavaju se naizmjence svake godine u prostorima Europskog parlamenta u Strasbourgu ili Bruxellesu, osim u izbornim godinama.

Ova se sredstva svake godine povećavaju u skladu s deflatorom u kojemu se uzimaju u obzir promjene bruto nacionalnog dohotka i cijena.

Svaki zastupnik u Europskom parlamentu ima pravo u jednoj kalendarskoj godini pozvati najviše pet skupina i najviše 110 posjetitelja.

Za posjetitelje s invaliditetom predviđen je prikladan iznos.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 100.000 EUR.

Stavka 3 2 4 5 — Održavanje seminara, simpozija i kulturnih aktivnosti

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

5 262 000

5 077 120

5 610 918,40

Napomene

Ovim sredstvima pokriva se sljedeće:

 izdaci i subvencije povezani s organizacijom nacionalnih ili međunarodnih simpozija i seminara te seminara za predvodnike javnog mnijenja iz država članica, država pristupnica i država u kojima Europski parlament ima ured za vezu, trošak organizacije parlamentarnih simpozija i seminara te financiranje kulturnih projekata od europskog interesa, kao što je Nagrada LUX za europsku kinematografiju koju dodjeljuje Europski parlament,

 izdatci vezani uz održavanje posebnih događaja u vijećnicama u Strasbourgu i Bruxellesu u skladu s godišnjim programom koji je prihvatilo Predsjedništvo,

 mjere i alati za poticanje višejezičnosti kao što su seminari i konferencije, susreti s nadležnim obrazovnim institucijama za usmeno ili pismeno prevođenje, mjere i aktivnosti podizanja svijesti o višejezičnosti te promicanje zanimanja usmenog ili pismenog prevoditelja uključujući program subvencija za sveučilišta, škole i druge institucije koje organiziraju studije usmenog ili pismenog prevođenja, rješenja kojima se promiče virtualna komunikacija kao i sudjelovanje u sličnim aktivnostima koje se organiziraju u suradnji s drugim partnerima u okviru međuinstitucionalne i međunarodne suradnje.

Ova odobrena sredstva također pokrivaju trošak organizacije tih aktivnosti, uključujući trošak korištenja uslugama i troškove cateringa te troškove povezane s pozivanjem novinara radi praćenja spomenutih aktivnosti.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 25.000 EUR.

Stavka 3 2 4 6 — Televizijski kanal Parlamenta (WebTV)

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

5 000 000

5 000 000

4 994 665,86

Napomene

Ova sredstva namijenjena su financiranju izdataka vezanih uz produciranje i pohranjivanje internetskih snimki i audiovizualnog materijala spremnog za emitiranje na poslužitelju Europskog parlamenta (EuroparlTV), u skladu s komunikacijskom strategijom institucije.

Stavka 3 2 4 7 — Dom europske povijesti

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

6 500 000

10 000 000

9 571 045,83

Napomene

Ova sredstva namijenjena su financiranju aktivnosti Doma europske povijesti, na primjer posebnog unutarnjeg uređenja, kupovine zbirki, održavanja izložbi i troškova poslovanja, uključujući troškove kupovine knjiga, časopisa i ostalih publikacija u vezi s djelovanjem Doma europske povijesti.

Također služe za pokrivanje troškova ugovora s kvalificiranim stručnjacima i istraživačkim institutima radi studija i drugih istraživačkih aktivnosti (radionice, okrugli stolovi, skupine stručnjaka, konferencije) koje se provode za Dom europske povijesti.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 5.000.000 EUR.

Stavka 3 2 4 8 — Rashodi za audiovizualno informiranje

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

14 506 000

12 608 000

15 484 852,11

Napomene

Rezolucija Europskog parlamenta od 12. ožujka 2002. o smjernicama za proračunski postupak 2003. (SL C 47 E, 27.2.2003., str. 72.).

Rezolucija Europskog parlamenta od 14. svibnja 2002. o procjeni prihoda i rashoda Parlamenta za financijsku godinu 2003. (SL C 180 E, 31.7.2003., str. 150.).

Rezolucija Europskog parlamenta od 14. svibnja 2003. o procjeni prihoda i rashoda Europskog parlamenta za financijsku godinu 2004. (SL C 67 E, 17.3.2004., str. 179.).

Ovim sredstvima pokriva se sljedeće:

 administrativni rashodi na području audiovizualnih medija (vlastita proizvodnja i vanjska podrška, kao što su tehničke usluge za radio i televizijske stanice, produkcija, koprodukcija i distribucija audiovizualnih programa, najam kanala i emitiranje radio i televizijskih programa, daljnje mjere razvoja odnosa institucije s ponuditeljima audio i video sadržaja),

 izdaci za izravan internetski prijenos plenarnih sjednica i sjednica parlamentarnih odbora,

 osnivanje odgovarajućeg arhiva kako bi mediji i građani uvijek imali pristup tim informacijama.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 13.000 EUR.

Stavka 3 2 4 9 — Razmjena informacija s nacionalnim parlamentima

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

250 000

250 000

65 334,15

Napomene

Konferencija predsjednika europskih parlamentarnih skupština (lipanj 1977.) i parlamenata Europske unije (rujan 2000., ožujak 2001.).

Ovim sredstvima pokriva se sljedeće:

 izdaci za unapređivanje odnosa Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenata. Odnose se na parlamentarne odnose koji nisu obuhvaćeni poglavljima 1 0 i 3 0, razmjenu informacija i dokumentacije te podršku pri analizi tih informacija i upravljanju njima, uključujući razmjenu s Europskim centrom za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD),

 programi suradnje te mjere za usavršavanje dužnosnika prethodno navedenih parlamenata i općenito aktivnosti za jačanje njihovih parlamentarnih struktura.

Te mjere obuhvaćaju informativne posjete Europskom parlamentu u Bruxellesu, Luxembourgu i Strasbourgu. Sredstvima se u punom iznosu ili djelomično pokrivaju troškovi sudionika, a posebno putni troškovi i troškovi smještaja te dnevnice,

 mjere suradnje, a posebno mjere povezane sa zakonodavnom djelatnošću, te mjere povezane s dokumentiranjem, analizom i informacijama te osiguravanjem domene www.ipex.eu, među ostalim mjere ECPRD-a.

Ova odobrena sredstva namijenjena su financiranju suradnje između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenata u sklopu parlamentarnog nadzora ZVSP-a/ZSOP-a u skladu s Ugovorom o Europskoj uniji i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije, a posebno člancima 9. i 10. Protokola br. 1 o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji.

Članak 3 2 5 — Rashodi za informacijske urede

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

900 000

700 000

980 570,90

Napomene

Ova sredstva služe za financiranje općih troškova i raznih manjih izdataka povezanih s informacijskim uredima Europskog parlamenta (uredski materijal, telekomunikacije, troškovi poštanskih usluga, manipulativni troškovi, prijevoz, skladištenje, osnovni promidžbeni materijali, baze podataka).

Glava 4.   — Rashodi povezani s obavljanjem posebnih zadataka institucije

Poglavlje 4 0 — Posebni rashodi nekih institucija i tijela

Članak 4 0 0 ‒ Tekući troškovi za poslovanje, političke i informacijske djelatnosti klubova zastupnika i nezavisnih zastupnika

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

61 000 000

59 800 000

59 416 002,23

Napomene

Pravilnik donesen Odlukom Predsjedništva od 30. lipnja 2003. kako je zadnje izmijenjen 14. travnja 2014.

Ovim sredstvima pokrivaju se sljedeći izdaci klubova zastupnika i nezavisnih zastupnika:

 troškovi tajništva i administrativni rashodi,

 izdaci vezani uz političke aktivnosti i aktivnosti informiranja u okviru političkih aktivnosti Unije.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 50.000 EUR.

Članak 4 0 2 — Financiranje političkih stranaka na europskoj razini

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

31 400 000

28 350 084

27 713 795,20

Napomene

Ugovor o Europskoj uniji, a posebno članak 10. stavak 4.

Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno članak 224.

Uredba (EZ) br. 2004/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenog 2003. o propisima kojima se uređuju političke stranke na europskoj razini i pravilima o njihovom financiranju (SL L 297, 15.11.2003., str. 1.).

Odluka Predsjedništva Europskog parlamenta od 29. ožujka 2004. kojom se utvrđuju postupci za provedbu Uredbe (EZ) br. 2004/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenog 2003. o propisima za političke stranke na europskoj razini i pravilima o njihovom financiranju (SL C 112, 9.4.2011., str. 1.).

Ova sredstva namijenjena su financiranju političkih stranaka na europskoj razini.

Članak 4 0 3 — Financiranje političkih zaklada na europskoj razini

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

18 700 000

16 668 000

13 393 988,80

Napomene

Ugovor o Europskoj uniji, a posebno članak 10. stavak 4.

Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno članak 224.

Uredba (EZ) br. 2004/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenog 2003. o propisima kojima se uređuju političke stranke na europskoj razini i pravilima o njihovom financiranju (SL L 297, 15.11.2003., str. 1.).

Odluka Predsjedništva Europskog parlamenta od 29. ožujka 2004. kojom se utvrđuju postupci za provedbu Uredbe (EZ) br. 2004/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenog 2003. o propisima za političke stranke na europskoj razini i pravilima o njihovom financiranju (SL C 112, 9.4.2011., str. 1.).

Ova sredstva namijenjena su financiranju političkih zaklada na europskoj razini.

Poglavlje 4 2 — Troškovi povezani s parlamentarnom pomoći

Članak 4 2 2 — Parlamentarna pomoć

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

202 140 000

192 113 500

181 048 836,81

Napomene

Statut zastupnika u Europskom parlamentu, a posebno njegov članak 21.

Provedbene mjere Statuta zastupnika u Europskom parlamentu, a posebno članci 33. do 44.

Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije, a posebno njihov članak 5.a i članci 125. do 139.

Provedbene mjere koje je donijelo Predsjedništvo za glavu VII. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije.

Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova parlamentarne pomoći.

Ovim sredstvima se u skladu s odredbama o povratu troškova parlamentarne pomoći pokrivaju tečajne razlike na teret proračuna Europskog parlamenta.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 775.000 EUR.

Poglavlje 4 4 — Sjednice i druge aktivnosti sadašnjih i bivših zastupnika

Članak 4 4 0 — Troškovi sjednica i drugih aktivnosti bivših zastupnika

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

210 000

200 000

200 000,00

Napomene

Ovim sredstvima pokrivaju se troškovi sjednica Udruge bivših zastupnika u Europskom parlamentu i po potrebi drugi s tim povezani troškovi.

Članak 4 4 2 — Troškovi sjednica i drugih aktivnosti Europskog parlamentarnog društva

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

210 000

200 000

200 000,00

Napomene

Ovim sredstvima pokrivaju se troškovi sjednica Europskog parlamentarnog društva i po potrebi drugi s tim povezani troškovi.

Glava 10.   — Ostali rashodi

Poglavlje 10 0 — Privremena sredstva

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

p.m.

p.m.

 

Poglavlje 10 1 — Pričuva za nepredviđene rashode

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

10 000 000

11 700 000

 

Napomene

Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje nepredvidivih izdataka koji tijekom financijske godine nastaju radi proračunskih odluka.

Poglavlje 10 3 — Pričuva za proširenje

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

p.m.

p.m.

 

Napomene

Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova pripreme institucije za proširenje.

Poglavlje 10 4 — Pričuva za politiku informiranja i komuniciranja

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

p.m.

p.m.

 

Napomene

Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova politike informiranja i komuniciranja.

Poglavlje 10 5 — Privremena sredstva za zgrade

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

p.m.

p.m.

 

Napomene

Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova institucije za ulaganje u nekretnine i njihovo opremanje. Predsjedništvo Europskog parlamenta traži da se donese dosljedna i odgovorna dugoročna strategija na području nekretnina i zgrada kojom će se voditi računa o posebnom problemu rastućih troškova održavanja, rastuće potrebe za obnavljanjem i rastućih troškova sigurnosti te jamčiti održivost proračuna Europskog parlamenta.

Poglavlje 10 6 — Pričuva za prioritetne projekte u pripremi

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

p.m.

p.m.

 

Napomene

Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje izdataka za prioritetne projekte institucije koji se nalaze u razvojnoj fazi.

Poglavlje 10 8 — Pričuva za EMAS

Iznosi

Proračun za 2016.

Odobrena sredstva za 2015.

Izvršenje 2014.

p.m.

p.m.

 

Napomene

Ova sredstva se u skladu s odlukama za provedbu plana djelovanja EMAS, koje će Predsjedništvo donijeti nakon izrade izvješća o emisiji ugljičnog dioksida Europskog parlamenta, knjiže u odgovarajuće operativne proračunske stavke.

1.  S — OSOBLJE

1.1.  S 1 — Pojedinačni proračun I — Europski parlament

Funkcijske skupine i platni razredi

2015.

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Ostali

Klubovi zastupnika

Poseban razred

1

0

0

0

AD 16

13

0

1

7

AD 15

40

0

1

4

AD 14

234

2

7

26

AD 13

456

8

2

43

AD 12

204

0

12

64

AD 11

189

0

6

29

AD 10

180

0

9

27

AD 9

178

0

5

24

AD 8

420

0

3

33

AD 7

328

0

7

47

AD 6

198

0

7

53

AD 5

209

0

6

58

Ukupno AD

2649

10

66

415

AST 11

147

10

0

34

AST 10

95

0

20

30

AST 9

364

0

4

44

AST 8

421

0

6

41

AST 7

443

0

1

44

AST 6

311

0

7

71

AST 5

295

0

17

62

AST 4

320

0

6

76

AST 3

270

0

5

71

AST 2

168

0

0

60

AST 1

37

0

0

68

Ukupno AST

2871

10

66

601

AST/SC 6

0

0

0

0

AST/SC 5

0

0

0

0

AST/SC 4

0

0

0

0

AST/SC 3

0

0

0

0

AST/SC 2

50

0

0

0

AST/SC 1

20

0

0

0

Ukupno AST/SC

70

0

0

0

Ukupno

5591(1)

20(2)

132

1 016

Sveukupno

6739(3)

Funkcijske skupine i platni razredi

2016.

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Ostali

Klubovi zastupnika

Posebni razred

1

0

0

0

AD 16

13

0

1

7

AD 15

47

0

1

4

AD 14

227

2

7

29

AD 13

456

8

2

40

AD 12

244

0

12

64

AD 11

174

0

6

30

AD 10

195

0

9

26

AD 9

178

0

6

29

AD 8

435

0

3

37

AD 7

286

0

6

57

AD 6

196

0

8

48

AD 5

223

0

5

44

Ukupno AD

2 674

10

66

415

AST 11

147

10

0

36

AST 10

95

0

20

33

AST 9

494

0

4

44

AST 8

321

0

6

40

AST 7

413

0

2

43

AST 6

321

0

6

72

AST 5

307

0

19

69

AST 4

400

0

5

78

AST 3

249

0

4

73

AST 2

93

0

0

58

AST 1

52

0

0

55

Ukupno AST

2 892

10

66

601

SC 6

0

0

0

0

SC 5

0

0

0

0

SC 4

0

0

0

0

SC 3

0

0

0

0

SC 2

50

0

0

0

SC 1

20

0

0

0

Ukupno SC

70

0

0

0

Ukupno

5 637(4)

20(5)

132

1 016

Sveukupno

6 785(6) (7)

Prilog

NAMJENSKI PRIHODI

Proračunska linija

Naslov

Ostvareni prihodi

Plan

2014

2016

5000

Primici od prodaje vozila

-

p.m.

5001

Prihod od prodaje ostale pokretne imovine

6.888

5.000

5002

Primici od nabave roba za druge institucije ili tijela

6.428

19.000

502

Primici od prodaje publikacija, tiskanih materijala i filmova

5.848

1.000

5110

Primici od davanja u najam i podnajam nepokretne imovine

2.728.922

2.540.000

5111

Povrat dodatnih troškova vezanih uz najam

10.681

10.000

550

Prihodi od pruženih usluga i ostalih radova izvođenih za druge institucije i tijela, uključujući povrate dnevnica za službena putovanja koje su isplaćene u ime drugih institucija ili tijela

5.232.192

1.745.000

551

Prihodi od trećih osoba za pružene usluge ili radove izvođene po njihovom nalogu

1.105.305

p.m.

570

Prihodi od povrata pogrešno isplaćenih iznosa

4.705.965

154.000

571

Namjenski prihodi, primjerice od zaklada, potpora, darova i ostavina, uključujući vlastite prihode dodijeljene svakoj instituciji

-

p.m.

573

Ostali doprinosi i povrati u vezi s administrativnim poslovanjem institucije

2.084.376

25.000

581

Prihodi od isplate osigurnina

185.508

p.m.

6600

Ostali namjenski doprinosi i povrati

10.875.372

2.188.000

 

UKUPNO

26.947.485

6.687.000

(1)

Među kojima tri ad personam promaknuća (tri AD 14 u AD 15) dodijeljena u iznimnim slučajevima zaslužnim dužnosnicima.

(2)

Teoretski rezervni broj mjesta za dužnosnike na privremenom radu u interesu službe koji nije uračunat u konačni zbroj.

(3)

Međuinstitucionalnim sporazumom o suradnji koji su 5. veljače 2014. potpisali Parlament, Odbor regija te Gospodarski i socijalni odbor utvrđuje se premještaj do 80 novih mjesta (60 AD i 20 AST) iz tih odbora u Parlament. Premještaj će se provoditi postupno počevši od jeseni 2014., a dodavanje tih mjesta u plan radnih mjesta Parlamenta (koje je već izvršeno 2014.) neutralizirat će se brisanjem odgovarajućeg broja mjesta iz planova radnih mjesta tih dvaju odbora.

(4)

Među kojima tri ad personam promaknuća (tri AD 14 u AD 15) dodijeljena u iznimnim slučajevima zaslužnim dužnosnicima.

(5)

Teoretski rezervni broj mjesta za dužnosnike na privremenom radu u interesu službe koji nije uračunat u konačni zbroj.

(6)

Međuinstitucionalnim sporazumom o suradnji koji su 5. veljače 2014. potpisali Parlament, Odbor regija te Gospodarski i socijalni odbor utvrđuje se premještaj do 80 novih mjesta (60 AD i 20 AST) iz tih odbora u Parlament. Premještaj će se provoditi postupno počevši od jeseni 2014., a dodavanje tih mjesta u plan radnih mjesta Parlamenta (koje je već izvršeno 2014.) neutralizirat će se brisanjem odgovarajućeg broja mjesta iz planova radnih mjesta tih dvaju odbora.

(7)

Najavljeno smanjenje od 1% od ukupnog broja radnih mjesta (57 mjesta), prema razredu i kategoriji, izvršit će se tijekom čitanja nacrta proračuna za 2016. u Parlamentu.


REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

27.4.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

25

9

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Ivan Štefanec, Flavio Zanonato

Pravna napomena