Procedure : 2015/2012(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0144/2015

Ingediende teksten :

A8-0144/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 29/04/2015 - 10.63
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0172

VERSLAG     
PDF 346kWORD 537k
27.4.2015
PE 551.776v02-00 A8-0144/2015

over de raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2016

(2015/2012(BUD))

Begrotingscommissie

Rapporteur: Gérard Deprez

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 BIJLAGE: ONTWERPRAMING
 UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2016

(2015/2012(BUD))

Het Europees Parlement,

–       gezien artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–       gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(1), en met name artikel 36,

–       gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020(2),

–       gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer(3),

–       gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1023/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie(4),

–       gezien zijn resoluties van 23 oktober 2013(5) en van 22 oktober 2014(6) over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor respectievelijk de begrotingsjaren 2014 en 2015,

–       gezien het verslag van de secretaris-generaal aan het Bureau met het oog op de opstelling van het voorontwerp van raming van het Parlement voor het begrotingsjaar 2016,

–       gezien het voorontwerp van raming, opgesteld door het Bureau op 27 april 2015,

–       gezien de ontwerpraming, opgesteld door de Begrotingscomissie overeenkomstig artikel 96, lid 2, van het Reglement van het Parlement,

–       gezien de artikelen 96 en 97 van zijn Reglement,

–       gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A8-0144/2015),

A.     overwegende dat deze procedure de eerste volledige begrotingsprocedure is tijdens de nieuwe zittingsperiode en de derde procedure onder het meerjarig financieel kader 2014-2020;

B.     overwegende dat het Bureau tijdens zijn vergadering van 9 februari 2015 de richtsnoeren voor de begroting 2016 bekrachtigd heeft, zoals voorgesteld door de secretaris-generaal; overwegende dat deze richtsnoeren betrekking hebben op de versterking van de capaciteit van de parlementaire commissies om de uitvoerende macht te controleren, met name ten aanzien van gedelegeerde handelingen, investeringen in de beveiliging van de gebouwen van het Parlement en in cyberveiligheid, en ondersteuning van de leden, met name wat betreft parlementaire medewerkers;

C.     overwegende dat de secretaris-generaal voor het voorontwerp van raming van het Parlement voor 2016 een begroting van 1 850 470 600 EUR heeft voorgesteld, wat een stijging van 3,09 % betekent ten opzichte van de begroting voor 2015, en neerkomt op 19,51 % van rubriek 5 van het meerjarig financieel kader 2014-2020;

D.     overwegende dat nu de lidstaten geconfronteerd worden met de zware last van overheidsschulden en begrotingsbesparingen, het Parlement blijk moet geven van verantwoordelijkheid en terughoudendheid op budgettair gebied en tegelijkertijd moet zorgen dat er voldoende middelen beschikbaar zijn voor het Parlement om zijn bevoegdheden uit te oefenen en voor de instelling om naar behoren te functioneren;

E.     overwegende dat ondanks de beperkte speelruimte en het feit dat ter compensatie op andere gebieden moet worden bespaard, toch een aantal investeringen moet worden overwogen om de institutionele rol van het Parlement te versterken;

F.     overwegende dat in het meerjarig financieel kader (MFK) voor de begroting van de Unie voor 2016 voorzien is in een maximum voor rubriek 5 van 9 483 miljoen EUR in lopende prijzen;

G.     overwegende dat er op 24 maart, 14 en 15 april 2015 vooroverleg heeft plaatsgevonden tussen delegaties van het Bureau en de Begrotingscommissie;

Algemeen kader en de begroting als geheel

1.      is verheugd over de goede samenwerking tussen het Bureau en de Begrotingscommissie tijdens de lopende begrotingsprocedure en over het akkoord dat tijdens het vooroverleg is bereikt;

2.      neemt kennis van de door de secretaris-generaal voorgestelde prioritaire doelstellingen voor 2016;

3.      herinnert eraan dat, sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, aanzienlijk meer uitgaven door de begroting van het Parlement moeten worden gedragen, als gevolg van de volgende ontwikkelingen: de door het Europees Parlement verkregen status van volwaardig medewetgever en de totstandkoming van een verbeterd gebouwenbeleid (2010-2012), de toetreding van Kroatië, de oprichting van het Huis van de Europese geschiedenis (2013), en de oprichting van de onderzoeksdienst van het Parlement (2014-2015); is ingenomen met het feit dat het Parlement in staat was een groot deel van deze uitgaven met besparingen te compenseren door middel van structurele en organisatorische hervormingen, waardoor er slechts sprake is van een bescheiden stijging van de begroting in de buurt van het inflatiepercentage;

4.      stelt vast dat het Parlement tijdens de vorige zittingsperiode overeenstemming heeft bereikt over een aantal politieke prioriteiten die tot een bescheiden verhoging van de begroting of tot besparingen hebben geleid; is van mening dat het nieuw verkozen Parlement de tenuitvoerlegging van deze meerjarige projecten grondig tegen het licht moet houden en op basis daarvan zijn eigen politieke prioriteiten moet vaststellen (waaronder, indien nodig, ook negatieve); verzoekt de secretaris-generaal in dit verband tijdig, voor de lezing van het Parlement in het najaar van 2015, een evaluatieverslag over deze meerjarige projecten in te dienen;

5.      is van oordeel dat voor 2016 voorrang moet worden gegeven aan het versterken van de parlementaire werkzaamheden, met name door de wetgevingswerkzaamheden van het Parlement te verbeteren en zijn vermogen uit te breiden om de uitvoerende macht te controleren, alsook aan het verbeteren van de beveiliging van de parlementsgebouwen en van de cyberveiligheid;

6.      stelt zich op het standpunt dat het Europees Parlement het goede voorbeeld moet geven en een bijzondere inspanning moet leveren inzake de omvang van zijn begroting en de toename van de uitgaven ten opzichte van 2015; benadrukt dat de begroting 2016 op een realistische leest moet zijn geschoeid en volledig in overeenstemming moet zijn met de beginselen van begrotingsdiscipline en goed financieel beheer;

7.      is van oordeel dat de structurele en organisatorische hervormingen met het oog op grotere doelmatigheid, milieuduurzaamheid en effectiviteit moeten worden voortgezet met een grondig onderzoek van mogelijke synergieën en besparingen; herinnert aan de aanzienlijke besparingen die gerealiseerd kunnen worden door slechts één werklocatie in plaats van drie (Brussel, Straatsburg, Luxemburg) te hebben; benadrukt dat dit proces moet plaatsvinden zonder afbreuk te doen aan het hoge niveau van wetgeven, de begrotings- en controlebevoegdheden van het Parlement en de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden van de leden, medewerkers en het personeel;

8.      benadrukt dat er voldoende middelen gewaarborgd moeten zijn om de leden van het Parlement in staat te stellen hun taken te verrichten en om ervoor te zorgen dat het Parlement al zijn bevoegdheden ten volle kan uitoefenen; benadrukt dat moet worden voorzien in de uit het statuut voortvloeiende en verplichte uitgaven voor 2016;

9.      is ingenomen met het feit dat het aandeel van de begroting van het Parlement in de totale rubriek 5 van het MFK tijdens de vorige zittingsperiode, behalve in 2011 en 2014, minder dan 20 % bedroeg; is van oordeel dat het aandeel van de begroting van het Parlement ook in 2016 onder 20 % moet blijven;

10.    is van mening dat de algehele stijging van de uitgaven in de begroting van het Parlement voor 2016 ten opzichte van 2015 door de volgende factoren moet worden bepaald:

i)  het stijgingspercentage van de huidige uitgaven, dat niet meer dan 1,6 % kan bedragen;

ii) de buitengewone uitgaven die in 2016 nodig zijn om de beveiliging van de gebouwen van het Parlement in Brussel en de cyberveiligheid te versterken, die ten hoogste 15 miljoen EUR mogen bedragen;

benadrukt dat hiertoe besparingen op andere gebieden noodzakelijk zijn;

11.    is ingenomen met de overeenkomst over de besparingen die de delegaties van de Begrotingscommissie en het Bureau op het vooroverleg van 14 en 15 april 2015 hebben bereikt ten opzichte van het voorontwerp van raming dat het Bureau aanvankelijk had voorgesteld;

12.    stelt zijn lopende/werkingsuitgaven voor 2016 vast op 1 823 648 600 EUR, wat overeenkomt met een stijging van 1,6 % ten opzichte van de begroting 2015, en voegt aan zijn ontwerpraming een uitzonderlijke buitengewone uitgave van 15 miljoen EUR toe die in 2016 vereist is om de veiligheid van zijn gebouwen in Brussel en de cyberveiligheid van het Parlement te versterken;

13.    maakt van de gelegenheid van dit eerste volwaardige overleg over de begroting van het Parlement tijdens de achtste zittingsperiode gebruik om de secretaris-generaal en het Bureau te verzoeken een begrotingsplanning voor de middellange en lange termijn te presenteren, samen met de documenten inzake de procedure voor het opstellen van de begroting 2017; vraagt de secretaris-generaal om duidelijk de uitgaven aan te wijzen in verband met investeringen (gebouwen, aankopen, enz.) en de uitgaven in verband met het functioneren van het Parlement en zijn uit het statuut voortvloeiende verplichtingen;

14.    herinnert eraan dat het Parlement in het kader van de begrotingsprocedure over de mogelijkheid beschikt om de begrotingsprioriteiten aan te passen en het definitieve besluit in het najaar van 2015 zal nemen;

Specifieke kwesties

Voorrang aan parlementaire werkzaamheden

15.    onderstreept dat, na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, waarbij het Europees Parlement een volwaardige medewetgever werd, en gezien het feit dat het controleren van de uitvoerende macht een van de belangrijkste taken van het Parlement is, het nu absoluut noodzakelijk is om het accent op de wetgevings- en controlewerkzaamheden van de leden te leggen;

16.    is van mening dat, om de rol van het Parlement te consolideren, de administratieve capaciteit van de secretariaten van de gespecialiseerde parlementaire commissies, voor zover dat nog niet is gebeurd, dienovereenkomstig moet worden versterkt door middel van herschikkingen;

17.    is van oordeel dat, om ervoor te zorgen dat de leden voor hun parlementaire activiteiten over voldoende ondersteuning beschikken, een nieuw evenwicht noodzakelijk is tussen geaccrediteerde parlementaire medewerkers en plaatselijke medewerkers; verzoekt de secretaris-generaal hiertoe zo spoedig mogelijk een voorstel in te dienen voor een besluit van het Bureau; is van mening dat een overgangsperiode in acht moet worden genomen als de huidige regels herzien worden en verwacht dat het definitieve besluit uiterlijk in juli 2016 in werking zal treden;

18.    herinnert eraan dat de Conferentie van voorzitters overeenkomstig artikel 130 van het Reglement uiterlijk in juli 2015 een evaluatie van de regeling voor schriftelijke vragen moet uitvoeren, met name wat de aanvullende vragen betreft; benadrukt dat de aandacht voor statistieken van de parlementaire werkzaamheden niet ten koste mag gaan van de daadwerkelijke wetgevingswerkzaamheden van de leden; dringt daarom aan op een herziening van deze regeling en verzoekt het bevoegde orgaan:

– het aantal parlementaire vragen die in elektronische vorm worden ingediend, voor elk lid te beperken tot ten hoogste vijf vragen per maand (zonder rekening te houden met de medevraagstellers);

– de publicatie van de vragen op de website van het Parlement af te schaffen, evenals de mogelijkheid om aanvullende vragen te stellen die persoonlijk door het betrokken lid ondertekend in papieren vorm worden ingediend;

19.    benadrukt dat een dergelijke herziening van de regeling voor vragen met verzoek om schriftelijk antwoord (artikel 130 van het Reglement) tot besparingen kan leiden en de administratieve lasten voor de Europese instellingen zal beperken zonder evenwel de wetgevingsbevoegdheden van het Parlement in het gedrang te brengen; verwacht dat de herziene regeling in januari 2016 in werking treedt;

20.    staat op het standpunt dat het Parlement moet zijn uitgerust met een moderne en zeer efficiënte werkomgeving voor de leden en het personeel;

Veiligheid

21.    benadrukt dat in de huidige context de beveiliging van de gebouwen van het Parlement de hoogste prioriteit verdient; onderstreept dat het Parlement nieuwe maatregelen zal moeten treffen om de beveiliging binnen en buiten de gebouwen alsook de cyberveiligheid te versterken, waarbij het evenwel een "open huis" voor de Europese burgers moet blijven;

22.    verzoekt de secretaris-generaal in dat verband aan de Begrotingscommissie een algemene evaluatie over te leggen van de beveiligingsmaatregelen die het Parlement tot dusver heeft genomen en van de gevolgen daarvan voor de begroting sinds het besluit om de beveiligingsdiensten van het EP te internaliseren (Bureaubesluit van juni 2012), aan te geven welke maatregelen worden overwogen om de veiligheid binnen en buiten de gebouwen van het Parlement te vergroten en wat daarvan de gevolgen zijn voor de begroting 2016; verzoekt om informatie over de financiële gevolgen van de interinstitutionele administratieve samenwerkingsovereenkomsten op het gebied van beveiliging;

Cyberveiligheid

23.    staat op het standpunt dat vanwege een toenemend gebruik van elektronische media en apparatuur bijzondere aandacht moet worden geschonken aan de IT-beveiliging, om een zo hoog mogelijk niveau van beveiliging van de informatie- en communicatiesystemen te waarborgen; is van mening dat iedere maatregel op dit gebied moet worden gebaseerd op een duidelijke evaluatie van de behoeften van het Parlement en moet worden goedgekeurd in het kader van de begrotingsprocedure;

Gebouwenbeleid

24.    herinnert eraan dat de strategie voor het gebouwenbeleid op de middellange termijn, die het Bureau in 2010 heeft vastgesteld, momenteel wordt herzien; verzoekt de secretaris-generaal de nieuwe strategie voor het gebouwenbeleid op de middellange termijn zo spoedig mogelijk en uiterlijk in augustus 2015 voor de lezing van de begroting door het Parlement in het najaar van 2015, aan de Begrotingscommissie voor te leggen;

25.    wijst er nogmaals op dat langetermijninvesteringen, zoals de vastgoedprojecten van het Parlement, voorzichtig en transparant moeten worden aangepakt; dringt aan op een strikt kostenbeheer en een strikte planning van en controle op projecten; herhaalt zijn standpunt dat er behoefte is aan een transparant besluitvormingsproces voor het gebouwenbeleid, op basis van vroegtijdige informatie, met inachtneming van artikel 203 van het Financieel Reglement;

26.    verzoekt de bevoegde ondervoorzitters aan de bevoegde commissie de nieuwe strategie voor het gebouwenbeleid op de middellange termijn voor te stellen, alsook een voortgangsverslag over het KAD-gebouw, met inbegrip van financieringsopties; zal op basis hiervan tijdens de lezing van de begroting een besluit nemen over de opname van financiering voor het KAD-gebouw in de begroting 2016 van het Parlement, en zal daarbij rekening houden met mogelijke besparingen op rente;

27.    herinnert eraan dat door de bouw van het KAD-gebouw de totale betalingen per jaar in de toekomst veel lager zullen uitvallen dan de uitgaven voor de huur van vergelijkbare gebouwen;

Communicatie

28.    verzoekt de secretaris-generaal aan de Begrotingscommissie verslag uit te brengen over de evaluatie van de campagne voor de Europese verkiezingen van 2014, alsook over de doeltreffendheid van de op het grote publiek gerichte communicatiemaatregelen van het Parlement;

29.    is ervan overtuigd dat het primaire mandaat van de leden wetgevingswerkzaamheden betreft; is daarom van oordeel dat hiertoe prioriteit moet worden gegeven aan communicatie met het grote publiek en andere belanghebbenden, dit door het opwaarderen van technisch materieel en mediavoorzieningen, met het oog op de toegenomen media-aandacht, het groeiende belang van sociale media en de extra vraag van de leden tijdens de gewone plenaire vergaderingen;

30.    verzoekt het Bureau een onafhankelijke evaluatie uit te voeren van het eerste Europees jongerenevenement voordat een tweede evenement wordt georganiseerd;

Huis van de Europese geschiedenis

31.    merkt op dat de opening van het Huis van de Europese geschiedenis naar verwachting in 2016 zal plaatsvinden; verzoekt de secretaris-generaal de Begrotingscommissie tijdig, voor de lezing van het Parlement in het najaar van 2015, een bijgewerkte begrotingsprogrammering voor de komende vijf jaar te presenteren van de verwachte operationele en huishoudelijke uitgaven voor het Huis van de Europese geschiedenis vanaf de opening, met inbegrip van de participatie van de Commissie; herinnert eraan dat in de begroting 2014 in afdeling III van de EU-begroting een nieuwe begrotingslijn 16 03 04 "Huis van de Europese geschiedenis" werd gecreëerd voor de bijdrage van de Commissie aan de operationele kosten van het Huis van de Europese geschiedenis;

Personeelsmaatregelen

32.    benadrukt dat in 2016 de uitvoering van de doelstelling tot vermindering van het personeelsbestand met 5 %, waartoe werd besloten in het kader van de MFK-overeenkomst, moet worden voortgezet; is ingenomen met de bevestiging dat de fracties niet aan de personeelsvermindering moeten deelnemen, wat volledig in overeenstemming is met bovengenoemde resoluties van het Parlement over de begrotingen van 2014 en 2015;

33.    stelt vast dat voor 2016 voorgesteld wordt om 57 ambten uit het organigram van het secretariaat van het Parlement te schrappen, wat een besparing van ongeveer 1,8 miljoen EUR moet opleveren, in acht genomen dat sommige van deze ambten momenteel vacant zijn en dat de bekleders van de resterende ambten in de loop van het jaar met pensioen gaan of overgeplaatst worden; constateert dat voorgesteld is om nog twee ambten uit het organigram van het Parlement te schrappen en aan de Commissie over te dragen in verband met twee interinstitutionele IT-projecten in beheer van de Commissie, en dat bijgevolg twee extra ambten worden gecreëerd in het organigram van de Commissie voor 2016;

34.    hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de secretaris-generaal om 25 extra ambten te creëren ter versterking van DG SAFE, om de effectiviteit te verbeteren van de beveiligingssystemen binnen en buiten de gebouwen van het Parlement en van de brandpreventie van de gebouwen, alsook om een passende bescherming van zijn leden, het personeel en hooggeplaatste gasten in de gebouwen van het Parlement te verzekeren; verzoekt om informatie over de precieze kosten van deze ambten; is evenwel van mening dat het beveiligingssysteem buiten de gebouwen van het Parlement door de Belgische autoriteiten moet worden gewaarborgd;

35.    is ingenomen met het voorstel om de secretariaten van de parlementaire commissies te versterken teneinde de leden de noodzakelijke ondersteuning te kunnen bieden bij de uitoefening van hun controletaak, met name in de parlementaire commissies die met de hoogste aantallen uitvoerings- en gedelegeerde handelingen te maken hebben of zullen hebben;

36.    stelt vast dat de secretaris-generaal hiertoe voorstelt 20 extra ambten te creëren om de secretariaten van de betreffende parlementaire commissies (ECON, ENVI, ITRE, TRAN en LIBE) te versterken;

37.    verzoekt de secretaris-generaal aan de Begrotingscommissie een volledig overzicht over te leggen van de manier waarop de doelstelling tot vermindering van het personeelsbestand met 5 % tot dusver is benaderd, op welke manier de doelstelling uiteindelijk zal worden bereikt en naar welk aantal ambten in het organigram wordt gestreefd om deze doelstelling te verwezenlijken;

Slotopmerkingen

38.    neemt de raming voor het begrotingsjaar 2016 aan;

39.    verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie en de raming te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1)

PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

(2)

PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.

(3)

PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.

(4)

PB L 287 van 29.10.2013, blz. 15.

(5)

Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0437.

(6)

Aangenomen teksten, P8_TA(2014)0036.


BIJLAGE: ONTWERPRAMING

 

ONTWERPRAMING VOOR DE BEGROTING 2016

 

ZOALS VASTGESTELD DOOR DE BEGROTINGSCOMMISSISE OP

 

27 APRIL 2015

 

 

ONTWERPRAMING

2016

Bijdrage van de Europese Unie in de financiering van de uitgaven

van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2016

Omschrijving

Bedrag

 

 

Uitgaven

1 838 648 600

Eigen Inkomsten

152 437 131

Te ontvangen bijdrage

1 686 211 469

ONTVANGSTEN

Titel Hoofd–stuk Artikel Post

Omschrijving

Begroting 2016

Begroting 2015

Uitvoering 2014

 

 

 

 

 

4

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN PERSONEN DIE VERBONDEN ZIJN AAN DE INSTELLINGEN EN ANDERE ORGANEN VAN DE UNIE

 

 

 

4 0

DIVERSE BELASTINGEN EN INHOUDINGEN

 

 

 

4 0 0

Opbrengst van de belasting op de bezoldigingen, lonen en vergoedingen van de leden van de instellingen, de ambtenaren, de andere personeelsleden en de gepensioneerden

73 021 345

69 674 060

71 471 886,11

4 0 3

Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

p.m.

p.m.

25 197,48

4 0 4

Opbrengst van de bijzondere heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instellingen, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

10 710 325

9 412 163

9 772 278,65

 

 

83 731 670

79 086 223

81 269 362,24

Hoofdstuk 4 0 — Totaal

4 1

BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELING

 

 

 

4 1 0

Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling

59 184 461

60 237 843

53 614 328,60

4 1 1

Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

9 100 000

9 100 000

11 352 853,21

4 1 2

Bijdragen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling

10 000

10 000

24 042,14

 

 

68 294 461

69 347 843

64 991 223,95

Hoofdstuk 4 1 — Totaal

4 2

OVERIGE BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELING

 

 

 

4 2 1

Bijdrage van de leden van het Parlement voor een ouderdomspensioenregeling

p.m.

p.m.

-

 

Hoofdstuk 4 2 — Totaal

p.m.

p.m.

-

 

Titel 4 — Totaal

152 026 131

148 434 066

146 260 586,19

5

ONTVANGSTEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

 

 

 

5 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE GOEDEREN (LEVERING VAN GOEDEREN) EN ONROERENDE GOEDEREN

 

 

 

5 0 0

Verkoop van roerende goederen (levering van goederen)

 

 

 

5 0 0 0

Verkoop van voertuigen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

p.m.

-

5 0 0 1

Verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

p.m.

6 888,00

5 0 0 2

Levering van goederen ten behoeve van andere instellingen of organen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

p.m.

6 427,81

5 0 1

Verkoop van onroerende goederen

p.m.

p.m.

-

5 0 2

Opbrengst van de verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten

p.m.

p.m.

5 848,47

 

Hoofdstuk 5 0 — Totaal

p.m.

p.m.

19 164,28

5 1

VERHUUROPBRENGST

 

 

 

5 1 1

Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen en terugbetaling van huurlasten

 

 

 

5 1 1 0

Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

p.m.

2 728 921,78

5 1 1 1

Terugbetaling van huurlasten — Bestemmingsontvangsten

p.m.

p.m.

10 681,12

 

Hoofdstuk 5 1 — Totaal

p.m.

p.m.

2 739 602,90

5 2

OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDEMIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

 

 

 

5 2 0

Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten over de rekeningen van de instelling

410 000

410 000

442 335,67

 

Hoofdstuk 5 2 — Totaal

410 000

410 000

442 335,67

5 5

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN DE LEVERING VAN DIENSTENEN WERKZAAMHEDEN

 

 

 

5 5 0

Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden ten behoeve van andere instellingen of organen, inclusief kosten van dienstreizen voor rekening van andere instellingen of organen en door deze instellingen of organen terugbetaald — Bestemmingsontvangsten

p.m.

p.m.

5 232 191,62

5 5 1

Ontvangsten afkomstig van op verzoek van derden verleende diensten en werkzaamheden — Bestemmingsontvangsten

p.m.

p.m.

1 105 304,58

 

Hoofdstuk 5 5 — Totaal

p.m.

p.m.

6 337 496,20

5 7

OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

 

 

 

5 7 0

Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

p.m.

4 705 964,82

5 7 1

Ontvangsten die voor een bepaald doel zijn bestemd, zoals inkomsten van stichtingsvermogens, subsidies, giften en legaten, daaronder begrepen de aan elke instelling vooraf toegewezen specifieke ontvangsten — Bestemmingsontvangsten

p.m.

p.m.

-

5 7 2

Terugbetaling van voor rekening van een andere instelling gedane sociale uitgaven

p.m.

p.m.

-

5 7 3

Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instellingen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

p.m.

2 084 376,41

 

Hoofdstuk 5 7 — Totaal

p.m.

p.m.

6 790 341,23

5 8

DIVERSE VERGOEDINGEN

 

 

 

5 8 1

Ontvangsten afkomstig van verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

p.m.

185 508,04

 

Hoofdstuk 5 8 — Totaal

p.m.

p.m.

185 508,04

 

Titel 5 — Totaal

410 000

410 000

16 514 448,32

6

BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN IN HET KADER VAN OVEREENKOMSTEN EN PROGRAMMA'S VAN DE UNIE

 

 

 

6 6

ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN

 

 

 

6 6 0

Overige bijdragen en terugbetalingen

 

 

 

6 6 0 0

Overige bestemmingsbijdragen en -terugbetalingen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

p.m.

10 906 918,89

6 6 0 1

Overige bijdragen en terugbetalingen zonder bestemming

p.m.

p.m.

-

 

Hoofdstuk 6 6 — Totaal

p.m.

p.m.

10 906 918,89

 

Titel 6 — Totaal

p.m.

p.m.

10 906 918,89

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

 

 

 

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

 

 

 

9 0 0

Diverse ontvangsten

1 000

1 000

754 898,78

 

Hoofdstuk 9 0 — Totaal

1 000

1 000

754 898,78

 

Titel 9 — Totaal

1 000

1 000

754 898,78

 

TOTAAL-GENERAAL

152 437 131

148 845 066

174 436 852,18

UITGAVEN

Algemene samenvatting van de kredieten (2016 en 2015) en de uitvoering (2014)

Titel

Hoofd-stuk

Omschrijving

Kredieten 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

 

 

 

 

 

1

AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0

LEDEN VAN DE INSTELLING

214 240 500

220 252 000

223 348 317,16

1 2

AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

624 331 000

608 733 635

592 225 771,19

1 4

ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN

122 001 000

121 114 400

89 659 625,67

1 6

ANDERE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

17 522 500

18 314 480

15 769 390,60

 

Titel 1 — Totaal

978 095 000

968 414 515

921 003 104,62

 

 

 

 

 

2

GEBOUWEN, MEUBILAIR, UITRUSTING EN DIVERSE

 

 

 

 

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0

GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN

212 568 000

210 241 500

261 255 176,91

2 1

INFORMATICA, MATERIEEL EN MEUBILAIR

167 886 850

149 330 149

127 593 866,92

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

5 912 750

6 049 000

4 824 591,00

 

Titel 2 — Totaal

386 367 600

365 620 649

393 673 634,83

 

 

 

 

 

3

UITGAVEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ALGEMENE TAKEN VAN DE INSTELLING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 0

VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

35 093 000

36 175 971

28 562 579,97

3 2

EXPERTISE EN INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

115 433 000

115 686 393

112 532 749,84

 

Titel 3 — Totaal

150 526 000

151 862 364

141 095 329,81

 

 

 

 

 

4

UITGAVEN VOORTVLOEIENDE UIT SPECIFIEKE TAKEN VAN DE INSTELLING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 0

UITGAVEN IN VERBAND MET BEPAALDE INSTELLINGEN EN ORGANEN

111 100 000

104 818 084

100 523 786,23

4 2

ASSISTENTIE AAN DE LEDEN

202 140 000

192 113 500

181 048 836,81

4 4

VERGADERINGEN EN ANDERE ACTIVITEITEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN

420 000

400 000

400 000

 

Titel 4 — Totaal

313 660 000

297 331 584

281 972 623,04

 

 

 

 

 

10

OVERIGE UITGAVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

10 0

VOORZIENINGEN

p.m.

p.m.

0

10 1

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

10 000 000

11 700 000

0

10 3

RESERVE VOOR DE UITBREIDING

p.m.

p.m.

0

10 4

RESERVE VOOR HET VOORLICHTINGS- EN COMMUNICATIEBELEID

p.m.

p.m.

0

10 5

VOORZIENINGEN VOOR GEBOUWEN

p.m.

p.m.

0

10 6

RESERVE POUR NOUVEAUX OBJECTIFS PRIORITAIRES

p.m.

p.m.

0

10 8

RESERVE VOOR EMAS

p.m.

p.m.

0

 

Titel 10 — Totaal

10 000 000

11 700 000

0

 

TOTAAL-GENERAAL

1 838 648 600

1 794 929 112

1 737 744 692,30

Ontvangsten — Eigen inkomsten

Titel 4 — Ontvangsten afkomstig van personen die verbonden zijn aan de instellingen en andere organen van de Unie

Hoofdstuk 4 0 — Diverse belastingen en inhoudingen

Artikel 4 0 0 — Opbrengst van de belasting op de bezoldigingen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren, de andere personeelsleden en de gepensioneerden

Cijfers

Begroting 2016

Begroting 2015

Uitvoering 2014

73 021 345

69 674 060

71 471 886,11

Toelichting

Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie, met name artikel 12.

Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 260/68 van de Raad van 29 februari 1968 tot vaststelling van de voorwaarden en de wijze van heffing van belasting ten bate van de Europese Gemeenschappen (PB L 56 van 4.3.1968, blz. 8).

Artikel 4 0 3 — Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

Cijfers

Begroting 2016

Begroting 2015

Uitvoering 2014

p.m.

p.m.

25 197,48

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 66 bis in de versie van kracht tot 15 december 2003.

Artikel 4 0 4 — Opbrengst van de bijzondere heffing en de solidariteitsheffing die van toepassing zijn op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

Cijfers

Begroting 2016

Begroting 2015

Uitvoering 2014

10 710 325

9 412 163

9 772 278,65

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 66 bis.

Hoofdstuk 4 1 — Bijdragen aan de pensioenregeling

Artikel 4 1 0 — Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling

Cijfers

Begroting 2016

Begroting 2015

Uitvoering 2014

59 184 461

60 237 843

53 614 328,60

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 83, lid 2.

Artikel 4 1 1 — Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

Cijfers

Begroting 2016

Begroting 2015

Uitvoering 2014

9 100 000

9 100 000

11 352 853,21

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 4 en artikel 11, leden 2 en 3, alsmede bijlage VIII, artikel 48.

Artikel 4 1 2 — Bijdragen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling

Cijfers

Begroting 2016

Begroting 2015

Uitvoering 2014

10 000

10 000

24 042,14

Hoofdstuk 4 2 — Overige bijdragen aan de pensioenregeling

Artikel 4 2 1 — Bijdrage van de leden van het Europees Parlement voor een ouderdomspensioenregeling

Cijfers

Begroting 2016

Begroting 2015

Uitvoering 2014

p.m.

p.m.

0,00

Toelichting

Regeling inzake de kosten en vergoedingen van de leden van het Europees Parlement, met name bijlage III.

Titel 5 — Ontvangsten voortvloeiende uit de administratieve werking van de instelling

Hoofdstuk 5 0 — Opbrengst van de verkoop van roerende goederen (levering van goederen) en onroerende goederen

Artikel 5 0 0 — Verkoop van roerende goederen (levering van goederen)

Post 5 0 0 0 — Verkoop van voertuigen — Bestemmingsontvangsten

Cijfers

Begroting 2016

Begroting 2015

Uitvoering 2014

p.m.

p.m.

0,00

Toelichting

Onder deze post worden de inkomsten geboekt die afkomstig zijn van de verkoop of de overname van de voertuigen van de instelling.

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

Post 5 0 0 1 — Verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten

Cijfers

Begroting 2016

Begroting 2015

Uitvoering 2014

p.m.

p.m.

6 888,00

Toelichting

Onder deze post worden de inkomsten geboekt die afkomstig zijn van de verkoop of de overname van andere roerende goederen van de instelling dan voertuigen.

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

Post 5 0 0 2 — Levering van goederen ten behoeve van andere instellingen of organen — Bestemmingsontvangsten

Cijfers

Begroting 2016

Begroting 2015

Uitvoering 2014

p.m.

p.m.

6 427,81

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

Details van de uitgaven en ontvangsten die voortvloeien uit leningen of huur of de verlening van diensten in het kader van deze post worden gegeven in een bijlage bij deze begroting.

Artikel 5 0 1 — Verkoop van onroerende goederen

Cijfers

Begroting 2016

Begroting 2015

Uitvoering 2014

p.m.

p.m.

0,00

Toelichting

Onder dit artikel worden de inkomsten geboekt die afkomstig zijn van de verkoop van onroerende goederen van de instelling.

Artikel 5 0 2 — Verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten

Cijfers

Begroting 2016

Begroting 2015

Uitvoering 2014

p.m.

p.m.

5 848,47

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

Dit artikel omvat tevens de ontvangsten uit de verkoop van deze producten in elektronische vorm.

Hoofdstuk 5 1 — Verhuuropbrengst

Artikel 5 1 1 — Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen en terugbetaling van huurlasten

Post 5 1 1 0 — Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen — Bestemmingsontvangsten

Cijfers

Begroting 2016

Begroting 2015

Uitvoering 2014

p.m.

p.m.

2 728 921,78

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

Details van de uitgaven en ontvangsten die voortvloeien uit leningen of huur of de verlening van diensten in het kader van deze post worden gegeven in een bijlage bij deze begroting.

Post 5 1 1 1 — Terugbetaling van huurlasten — Bestemmingsontvangsten

Cijfers

Begroting 2016

Begroting 2015

Uitvoering 2014

p.m.

p.m.

10 681,12

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

Hoofdstuk 5 2 — Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten

Artikel 5 2 0 — Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten geïnd op de rekeningen van de instelling

Cijfers

Begroting 2016

Begroting 2015

Uitvoering 2014

410 000

410 000

442 335,67

Toelichting

Op dit artikel worden de ontvangsten geboekt die afkomstig zijn van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten, geïnd op de rekeningen van de instelling.

Hoofdstuk 5 5 — Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden

Artikel 5 5 0 — Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden ten behoeve van andere instellingen of organen, inclusief kosten van dienstreizen voor rekening van andere instellingen of organen en door deze instellingen of organen terugbetaald — Bestemmingsontvangsten

Cijfers

Begroting 2016

Begroting 2015

Uitvoering 2014

p.m.

p.m.

5 232 191,62

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

Artikel 5 5 1 — Ontvangsten afkomstig van op verzoek van derden verleende diensten en werkzaamheden — Bestemmingsontvangsten

Cijfers

Begroting 2016

Begroting 2015

Uitvoering 2014

p.m.

p.m.

1 105 304,58

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

Hoofdstuk 5 7 — Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instelling

Artikel 5 7 0 — Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

Cijfers

Begroting 2016

Begroting 2015

Uitvoering 2014

p.m.

p.m.

4 705 964,82

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

Artikel 5 7 1 — Ontvangsten die voor een bepaald doel zijn bestemd, zoals inkomsten van stichtingsvermogens, subsidies, giften en legaten, daaronder begrepen de aan elke instelling vooraf toegewezen specifieke ontvangsten — Bestemmingsontvangsten

Cijfers

Begroting 2016

Begroting 2015

Uitvoering 2014

p.m.

p.m.

0,00

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21, lid 2, onder d), van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

Artikel 5 7 2 — Terugbetaling van voor rekening van een andere instelling gedane sociale uitgaven

Cijfers

Begroting 2016

Begroting 2015

Uitvoering 2014

p.m.

p.m.

0,00

Toelichting

Onder dit artikel worden de inkomsten geboekt in verband met de terugbetaling van voor rekening van een andere instelling gedane sociale uitgaven.

Artikel 5 7 3 — Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instellingen — Bestemmingsontvangsten

Cijfers

Begroting 2016

Begroting 2015

Uitvoering 2014

p.m.

p.m.

2 084 376,41

Hoofdstuk 5 8 — Diverse vergoedingen

Artikel 5 8 1 — Ontvangsten afkomstig van verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten

Cijfers

Begroting 2016

Begroting 2015

Uitvoering 2014

p.m.

p.m.

185 508,04

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

Dit artikel omvat tevens de terugbetaling door de verzekering van de bezoldiging van ambtenaren in geval van ongevallen.

Titel 6 — Bijdragen en terugbetalingen in het kader van overeenkomsten en programma's van de Unie

Hoofdstuk 6 6 — Overige bijdragen en terugbetalingen

Artikel 6 6 0 — Overige bijdragen en terugbetalingen

Post 6 6 0 0 — Overige bestemmingsbijdragen en -terugbetalingen — Bestemmingsontvangsten

Cijfers

Begroting 2016

Begroting 2015

Uitvoering 2014

p.m.

p.m.

10 906 918,89

Toelichting

Op deze post worden, overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement, de eventuele ontvangsten geboekt die niet zijn voorzien bij de andere onderdelen van titel 6 en die worden aangewend voor de opvoering van extra kredieten ter financiering van de uitgaven waarvoor deze ontvangsten zijn bestemd.

Post 6 6 0 1 — Overige bijdragen en terugbetalingen zonder bestemming

Cijfers

Begroting 2016

Begroting 2015

Uitvoering 2014

p.m.

p.m.

0,00

Titel 9 — Diverse ontvangsten

Hoofdstuk 9 0 — Diverse ontvangsten

Artikel 9 0 0 — Diverse ontvangsten

Cijfers

Begroting 2016

Begroting 2015

Uitvoering 2014

1 000

1 000

754 898,78

Toelichting

Onder dit artikel worden diverse ontvangsten opgenomen.

Details van de uitgaven en ontvangsten die voortvloeien uit leningen of huur of de verlening van diensten in het kader van deze post worden gegeven in een bijlage bij deze begroting.

Uitgaven — Uitgaven

Titel 1 — Aan de instelling verbonden personen

Hoofdstuk 1 0 — Leden van de instelling

Artikel 1 0 0 — Bezoldigingen en vergoedingen

Post 1 0 0 0 — Bezoldigingen

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

72 520 000

71 530 000

74 881 314,28

Toelichting

Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 9 en 10.

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 1 en 2.

Dit krediet dient ter dekking van de financiering van de in het statuut van de leden voorziene vergoeding.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

Post 1 0 0 4 — Normale reiskosten

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

74 700 000

72 800 000

66 550 000,00

Toelichting

Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 20.

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 10 tot en met 21 en artikel 24.

Dit krediet dient ter dekking van de vergoeding van reis- en verblijfkosten in verband met reizen van en naar de plaatsen waar de instelling haar werkzaamheden verricht en andere dienstreizen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 25 000 EUR.

Post 1 0 0 5 — Overige reiskosten

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

6 550 000

5 850 000

7 500 000,00

Toelichting

Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 20.

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 22 en 23.

Dit krediet dient ter dekking van de vergoeding van bijkomende reiskosten, de kosten van reizen in het land van verkiezing.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

Post 1 0 0 6 — Algemene kostenvergoeding

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

39 814 000

39 715 000

43 215 516,17

Toelichting

Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 20.

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 25 tot en met 28.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten die voortvloeien uit de parlementaire activiteiten van de leden, overeenkomstig bovengenoemde artikelen van de Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 75 000 EUR.

Post 1 0 0 7 — Ambtsvergoedingen

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

181 500

179 000

171 049,74

Toelichting

Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 20.

Besluit van het Bureau van 16-17 juni 2009.

Dit krediet dient ter dekking van de vaste verblijfs- en representatievergoedingen in verband met het uitoefenen van de functie van voorzitter van het Europees Parlement.

Artikel 1 0 1 — Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale voorzieningen

Post 1 0 1 0 — Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale lasten

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

3 058 000

3 358 000

2 339 883,01

Toelichting

Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 18 en 19.

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 3 tot en met 9 en artikel 29.

Gemeenschappelijke regeling voor de verzekering van ambtenaren van de Europese Unie tegen ongevallen en beroepsziekten.

Gemeenschappelijke regeling voor de verzekering van ambtenaren van de Europese Gemeenschappen tegen ziekten.

Besluit van de Commissie houdende vaststelling van de algemene uitvoeringsbepalingen voor de vergoeding van ziektekosten.

Dit krediet dient ter dekking van de ongevallenverzekering, de vergoeding van medische kosten en de verzekering tegen verlies en diefstal van persoonlijke bezittingen van de leden.

Het dient tevens ter dekking van verzekering en bijstand in geval van repatriëring van de leden bij een officiële reis, als gevolg van ernstige ziekte, ongeval of onvoorziene omstandigheden waardoor voortzetting van de reis onmogelijk is. De bijstand omvat het organiseren van de repatriëring en het voor rekening nemen van de aan de repatriëring verbonden kosten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 79 000 EUR.

Post 1 0 1 2 — Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

798 000

301 000

239 224,34

Toelichting

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 30.

Dit krediet dient ter dekking van bepaalde uitgaven die nodig zijn om bijstand te verlenen aan ernstig gehandicapte leden.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

Artikel 1 0 2 — Overbruggingstoelagen

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

1 770 000

11 810 000

14 766 194,17

Toelichting

Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 13.

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 45 tot en met 48 en artikel 77.

Dit krediet dient ter dekking van de financiering van de overbruggingstoelage bij ambtsbeëindiging van leden.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

Artikel 1 0 3 — Pensioenen

Post 1 0 3 0 — Ouderdomspensioenen (KVL)

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

11 450 000

11 010 000

10 422 836,85

Toelichting

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 75, en Bijlage III bij de KVL-regeling (regeling kosten en vergoedingen van leden van het Europees Parlement).

Dit krediet dient ter dekking van de uitkering van een ouderdomspensioen na beëindiging van het mandaat van een lid.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 150 000 EUR.

Post 1 0 3 1 — Invaliditeitspensioenen (KVL)

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

291 000

285 000

282 186,10

Toelichting

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 75, en Bijlage II bij de KVL-regeling (regeling kosten en vergoedingen van leden van het Europees Parlement).

Dit krediet dient ter dekking van de uitkering van een pensioen bij invaliditeit van een lid die tijdens het mandaat is ontstaan.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

Post 1 0 3 2 — Overlevingspensioenen KVL

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

2 458 000

2 782 000

2 454 828,14

Toelichting

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 75, en Bijlage I bij de KVL-regeling (regeling kosten en vergoedingen van leden van het Europees Parlement).

Dit krediet dient ter dekking van de uitkering van een overlevings- en/of wezenpensioen bij overlijden van een lid of van een voormalig lid.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 15 000 EUR.

Post 1 0 3 3 — Vrijwillige pensioenregeling van de leden

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

p.m.

32 000

25 284,36

Toelichting

Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 27.

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 76, en Bijlage VII bij de KVL-regeling (regeling kosten en vergoedingen van leden van het Europees Parlement).

Dit krediet dient ter dekking van de bijdrage van de instelling aan de vrijwillige aanvullende pensioenregeling voor leden van het Parlement.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 500 EUR.

Artikel 1 0 5 — Talen- en informaticacursussen

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

650 000

600 000

500 000,00

Toelichting

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 44.

Besluit van het Bureau van 4 mei 2009 betreffende talen- en computercursussen voor de leden.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van talencursussen en informaticacursussen voor de leden.

Artikel 1 0 9 — Voorziening

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

p.m.

p.m.

 

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiële consequenties van de eventuele aanpassingen van de vergoedingen van de leden van het Parlement.

Het heeft louter het karakter van een voorziening en mag pas worden gebruikt nadat het overeenkomstig het bepaalde in het Financieel Reglement naar andere begrotingslijnen is overgeschreven.

Hoofdstuk 1 2 — Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

Artikel 1 2 0 — Salaris en andere rechten

Post 1 2 0 0 — Salaris en vergoedingen

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

620 033 000

604 340 535

588 325 126,76

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient vooral ter dekking, voor de ambtenaren en tijdelijke functionarissen die een ambt bekleden op de lijst van het aantal ambten, van:

 de salarissen, vergoedingen en aan de salarissen gekoppelde toelagen;

 de ziekte-, ongevallen- en beroepsziektekostenverzekering en andere sociale lasten;

 de forfaitaire vergoedingen voor overuren;

 de overige toelagen en vergoedingen;

 de betaling van de jaarlijkse reiskosten van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst;

 de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldigingen en op het gedeelte van de emolumenten dat naar een ander land dan dat van de standplaats wordt overgemaakt;

 de werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen, alsmede betalingen met het oog op de totstandkoming of de handhaving van pensioenrechten in het land van herkomst van tijdelijke functionarissen.

Het dient tevens ter dekking van de premies voor de verzekering van ongelukken in verband met sportactiviteiten voor gebruikers van het sportcentrum van het Europees Parlement in Brussel en Straatsburg.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 300 000 EUR.

Post 1 2 0 2 — Betaalde overuren

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

248 000

296 500

110 000,00

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 56, alsmede bijlage VI.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient voor het uitbetalen van overuren onder de voorwaarden vervat in de bovenstaande bepalingen.

Post 1 2 0 4 — Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

2 950 000

3 760 000

3 200 000,00

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter financiering van:

 de reiskosten van ambtenaren en tijdelijke functionarissen (en van hun gezinsleden) bij indiensttreding, beëindiging van de dienst of overplaatsing met verandering van standplaats;

 de inrichtings- en herinrichtingsvergoedingen en de verhuiskosten voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen die bij indiensttreding of bij tewerkstelling in een andere standplaats van woonplaats moeten veranderen, en voor ambtenaren die zich bij de definitieve beëindiging van de dienst in een andere plaats vestigen;

 de dagvergoedingen die verschuldigd zijn aan ambtenaren en tijdelijke functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding of bij tewerkstelling in een nieuwe standplaats genoodzaakt zijn van woonplaats te veranderen;

 de ontslagvergoeding voor ambtenaren op proef in geval van kennelijke onbekwaamheid;

 de vergoeding in geval van ontbinding door de instelling van het contract met een tijdelijk personeelslid;

 het verschil tussen de bijdragen van de contractuele functionarissen aan een pensioenstelsel van een lidstaat en die welke zij aan het communautaire stelsel moeten afdragen in geval van herkwalificatie van een contract.

Artikel 1 2 2 — Vergoedingen bij vervroegde beëindiging van de dienst

Post 1 2 2 0 — Vergoedingen bij ontheffing van het ambt en verlof om redenen van dienstbelang

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

1 100 000

335 600

418 515,27

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 41, 42 quater en 50, alsmede bijlage IV, en artikel 48 bis van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van de vergoedingen:

 aan ambtenaren die ter beschikking zijn gesteld ingevolge een maatregel tot vermindering van het aantal ambten bij de instelling;

 aan ambtenaren die op verlof geplaatst om organisatorische redenen die verband houden met de verwerving van nieuwe vaardigheden binnen de instelling;

 aan ambtenaren en tijdelijke functionarissen van fracties, die een ambt bekleden in rang AD 16 of AD 15 en van dit ambt worden ontheven om redenen van dienstbelang.

Het dient ook ter dekking van de werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering en de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten hierop (met uitzondering van de personen die vallen onder artikel 42 quater, die geen recht hebben op de aanpassingscoëfficiënt).

Post 1 2 2 2 — Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

p.m.

1 000

172 129,16

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 64 en 72.

Verordening (EG, Euratom, EGKS) nr. 2689/95 van de Raad van 17 november 1995 tot vaststelling van bijzondere maatregelen betreffende de beëindiging van de dienst van tijdelijke functionarissen van de Europese Gemeenschappen naar aanleiding van de toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden (PB L 280 van 23.11.1995, blz. 4).

Verordening (EG, Euratom) nr. 1748/2002 van de Raad van 30 september 2002 tot vaststelling, in het kader van de modernisering van de instelling, van bijzondere maatregelen inzake beëindiging van de dienst door ambtenaren van de Europese Gemeenschappen die in vaste dienst bij het Europees Parlement zijn aangesteld, en tijdelijke functionarissen van de politieke fracties van het Europees Parlement (PB L 264 van 2.10.2002, blz. 9).

Dit krediet dient ter financiering van:

 de vergoedingen die verschuldigd zijn uit hoofde van het Statuut of van de Verordeningen (EG, Euratom, EGKS) nr. 2689/95 en (EG, Euratom) nr. 1748/2002 van de Raad;

 de werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering van de begunstigden van deze vergoedingen;

 de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten die voor de diverse vergoedingen gelden.

Artikel 1 2 4 — Voorziening

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

p.m.

p.m.

 

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 65, alsmede bijlage XI.

Dit krediet dient ter dekking van de financiële gevolgen van de eventuele aanpassingen van de salarissen waartoe de Raad in de loop van het begrotingsjaar besluit.

Het heeft het karakter van een voorziening en mag pas worden gebruikt nadat het naar de desbetreffende lijnen van dit hoofdstuk is overgeschreven.

Hoofdstuk 1 4 — Ander personeel en prestaties van derden

Artikel 1 4 0 — Andere personeelsleden en externen

Post 1 4 0 0 — Andere personeelsleden

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

60 801 000

54 199 000

45 051 879,32

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie (Titel 4).

Algemene uitvoeringsbepalingen inzake vergelijkende onderzoeken en selectieprocedures, aanwerving en inschaling van ambtenaren en andere personeelsleden van het Europees Parlement, van kracht sinds 1 november 2014.

Dit krediet dient hoofdzakelijk ter dekking van:

 de bezoldiging, met inbegrip van toewijzingen en vergoedingen, van de andere personeelsleden, met name arbeidscontractanten, plaatselijke functionarissen, bijzondere adviseurs (overeenkomstig de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie), de werkgeversbijdrage voor de diverse socialezekerheidsregelingen, voor het grootste deel voor het communautaire stelsel, en de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de vergoedingen van deze personeelsleden;

 het inschakelen van tijdelijke krachten.

 facturen ingediend door PMO ter dekking van de kosten voor personeel aangenomen om de administratieve dossiers van personeelsleden van het Parlement te verwerken (met name werkloosheidstoelagen en pensioenrechten).

Een deel van dit krediet dient om personen met een handicap aan te werven als arbeidscontractanten, overeenkomstig het besluit van het Bureau van 7 en 9 juli 2008.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 3 000 000 EUR.

Post 1 4 0 2 — Uitgaven voor tolkendiensten

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

45 125 000

49 524 900

34 553 991,00

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Overeenkomst betreffende de arbeidsvoorwaarden en de financiële regeling voor de als functionaris aangestelde conferentietolken (en de uitvoeringsbepalingen daarvan), vastgesteld op 28 juli 1999, zoals geannoteerd op 13 oktober 2004 en zoals herzien op 31 juli 2008.

Dit krediet dient ter dekking van de volgende uitgaven:

 de vergoedingen en hiermee gelijkgestelde toelagen, sociale bijdragen en andere kosten van de conferentietolken die door het Europees Parlement worden aangeworven voor vergaderingen die het Europees Parlement voor zichzelf of andere instellingen of organen organiseert, waarvoor de benodigde diensten niet door de tolken die als ambtenaar of tijdelijk functionaris werkzaam zijn, kunnen worden geleverd;

 de uitgaven voor technisch en ander personeel voor conferenties voor de hierboven genoemde vergaderingen, wanneer de benodigde diensten niet door ambtenaren, tijdelijke functionarissen of andere personeelsleden van het Europees Parlement kunnen worden geleverd;

 de kosten in verband met de voor het Parlement verrichte diensten van tolken die werkzaam zijn bij andere regionale, nationale of internationale instellingen;

 de kosten in verband met vertolkingsactiviteiten, in het bijzonder de voorbereiding op vergaderingen en de opleiding en selectie van tolken.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 3 570 000 EUR.

Po st 1 4 0 4 — Stages, subsidies en uitwisseling van ambtenaren

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

7 185 000

7 390 500

5 791 881,77

Toelichting

Regeling inzake de terbeschikkingstelling van ambtenaren van het Europees Parlement en tijdelijke functionarissen van fracties bij nationale administraties, hiermee gelijkgestelde organen of internationale organisaties (besluit van het Bureau van 7 maart 2005).

Regeling inzake de detachering van nationale deskundigen bij het Europees Parlement (besluit van het Bureau van 4 mei 2009).

Interne regels betreffende stages bij en studiebezoeken aan het secretariaat-generaal van het Europees Parlement (besluit van de secretaris-generaal van het Europees Parlement van 1 februari 2013).

Dit krediet dient ter financiering van:

 emolumenten voor stagiairs (beurzen), met inbegrip van eventuele kostwinnerstoelagen en aan stagiairs uitbetaalde vergoedingen;

 reiskosten voor stagiairs;

 de bijkomende kosten voor stagiairs in het kader van het proefprogramma voor stages voor personen met een handicap, die rechtstreeks voortvloeien uit hun handicap, overeenkomstig artikel 24, lid 9 (oud artikel 20, lid 8), van de interne regels betreffende stages bij en studiebezoeken aan het secretariaat-generaal van het Europees Parlement. Dit omvat ook de kosten van een bijkomende arbeidsongeschiktheidsuitkering (tot 50 % van de beurs);

 de kosten van ziektekosten- en ongevallenverzekeringen voor stagiairs;

 de kosten van het houden van informatiebijeenkomsten en trainingen voor stagiairs (met inbegrip van de kosten van de ontvangst van stagiairs);

 de uitgaven die voortvloeien uit het wederzijds ter beschikking stellen van personeel door het Parlement en de openbare sector in de lidstaten of in andere landen die specifiek in de regeling worden genoemd;

 de kosten in verband met de detachering van nationale deskundigen bij het Europees Parlement, met inbegrip van vergoedingen en reiskosten;

 de kosten van ongevallenverzekeringen voor gedetacheerde deskundigen;

 de vergoeding van studiebezoeken;

 de organisatie van opleidingen voor conferentietolken en vertalers, met name in samenwerking met tolkenscholen en universiteiten die een vertalersopleiding aanbieden, alsmede de kosten voor de toekenning van beurzen voor de opleiding en bijscholing van tolken en vertalers, de aankoop van didactisch materiaal alsmede bijkomende kosten;

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

Post 1 4 0 6 — Waarnemers

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

p.m.

p.m.

 

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten betreffende de waarnemers, overeenkomstig artikel 13 (oud artikel 11) van het Reglement van orde van het Europees Parlement.

Artikel 1 4 2 — Externe vertalingsdiensten

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

8 890 000

10 000 000

4 261 873,58

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van door derden verrichte diensten op het gebied van vertaling, codering, typewerkzaamheden en technische assistentie.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 135 000 EUR.

Artikel 1 4 4 — Voorziening

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

p.m.

p.m.

 

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van de financiële gevolgen van de eventuele aanpassingen van de salarissen waartoe de Raad in de loop van het begrotingsjaar besluit.

Het heeft het karakter van een voorziening en mag pas worden gebruikt nadat het naar de desbetreffende lijnen van dit hoofdstuk is overgeschreven.

Hoofdstuk 1 6 — Overige uitgaven in verband met aan de instelling verbonden personen

Artikel 1 6 1 — Uitgaven in verband met personeelsbeheer

Post 1 6 1 0 — Uitgaven in verband met aanwerving

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

254 000

328 980

236 000,00

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 27 tot en met 31 en artikel 33, alsmede bijlage III.

Besluit 2002/620/EG van het Europees Parlement, de Raad, de Commissie, het Hof van Justitie, de Rekenkamer, het Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's en de Europese Ombudsman van 25 juli 2002 betreffende de oprichting van het Bureau voor personeelsselectie van de Europese Gemeenschappen (PB L 197 van 26.7.2002, blz. 53) en Besluit 2002/621/EG van de secretarissen-generaal van het Europees Parlement, van de Raad en van de Commissie, de griffier van het Hof van Justitie, de secretarissen-generaal van de Rekenkamer, van het Economisch en Sociaal Comité en van het Comité van de Regio's, en de vertegenwoordiger van de Europese Ombudsman van 25 juli 2002 betreffende de organisatie en de werking van het Bureau voor personeelsselectie van de Europese Gemeenschappen (PB L 197 van 26.7.2002, blz. 56).

Dit krediet dient ter financiering van:

 de kosten voor het organiseren van de in artikel 3 van Besluit 2002/621/EG bedoelde vergelijkende onderzoeken, alsmede de reis- en verblijfkosten van de kandidaten voor aanwervingsgesprekken en medische onderzoeken in verband met aanwerving;

 de kosten van de organisatie van procedures voor de aanwerving van personeelsleden.

In gevallen waarin een en ander naar behoren is aangetoond op grond van functionele behoeften en na raadpleging van het Europees Bureau voor personeelsselectie, kan dit krediet worden gebruikt voor door de instelling zelf georganiseerde vergelijkende onderzoeken.

Post 1 6 1 2 — Bijscholing

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

6 400 000

5 200 000

4 835 590,94

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 24 bis.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor opleiding met als doel de vaardigheden van het personeel en de prestaties en de efficiëntie van de instelling te verbeteren, bijvoorbeeld door de organisatie van talencursussen in de officiële werktalen.

Artikel 1 6 3 — Voorzieningen voor het personeel van de instelling

Post 1 6 3 0 — Sociale dienst

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

784 000

764 000

517 180,69

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 9, lid 3, derde alinea, en artikel 76.

Dit krediet dient ter financiering van:

 in het kader van het interinstitutionele gehandicaptenbeleid, voor gehandicapten die behoren tot een van de volgende groepen:

 ambtenaren en tijdelijke functionarissen in actieve dienst,

 echtgenoten van ambtenaren en tijdelijke functionarissen in actieve dienst,

 kinderen ten laste in de zin van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie,

de op grond van de handicap gemaakte, als noodzakelijk erkende, naar behoren aangetoonde niet-medische kosten die niet door de Gemeenschappelijke Regeling voor de ziektekostenverzekering worden vergoed, binnen de grenzen van de budgettaire mogelijkheden en na uitputting van de eventuele rechten die door het land van herkomst of woonplaats worden toegekend;

 de kosten voor bijstand aan ambtenaren en andere personeelsleden die in zeer benarde omstandigheden verkeren;

 de verstrekking van een subsidie voor het Personeelscomité en kleinere uitgaven van sociale aard. De door het Personeelscomité gefinancierde bijdragen of overname van kosten ten behoeve van deelnemers aan een sociale activiteit zijn bestemd voor activiteiten met een sociale, culturele of taaldimensie, maar er wordt geen subsidie verleend aan individuele personeelsleden of gezinsleden;

 andere institutionele of interinstitutionele maatregelen van sociale aard, gericht op de integratie van ambtenaren en ander personeel;

 redelijke maatregelen voor het bieden van ondersteuning aan ambtenaren en ander personeel met een handicap en stagiairs met een handicap, uit hoofde van artikel 1 quinquies van het Statuut van de ambtenaren, in het bijzonder individuele ondersteuning op de arbeidsplaats of tijdens dienstreizen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 100 000 EUR.

Post 1 6 3 1 — Mobiliteit

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

754 000

754 000

702 914,74

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het mobiliteitsplan in de verschillende werklocaties.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

Post 1 6 3 2 — Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en andere maatregelen op sociaal gebied

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

238 000

255 000

248 522,25

Toelichting

Dit krediet dient ter aanmoediging en financiële ondersteuning van alle initiatieven ter bevordering van sociale contacten tussen personeelsleden van verschillende nationaliteiten, zoals subsidies voor sportclubs en culturele verenigingen van het personeel, alsmede voor een bijdrage in de kosten van een ontmoetingscentrum (culturele activiteiten, ontspanning, restaurant) voor vrijetijdsbesteding.

Het dient tevens ter dekking van de financiële bijdrage in de interinstitutionele sociale activiteiten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 600 000 EUR.

Artikel 1 6 5 — Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen

Post 1 6 5 0 — Medische dienst

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

1 100 000

1 100 000

1 172 537,01

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 59, alsmede bijlage II, artikel 8.

Dit krediet dient ter dekking van de huishoudelijke uitgaven van de medische dienst in de drie vergaderplaatsen, met inbegrip van de aanschaf van materieel en geneesmiddelen, de kosten van preventief medisch onderzoek, de huishoudelijke uitgaven van het invaliditeitscomité, alsmede van de diensten van externe specialisten die door de raadgevend geneesheren noodzakelijk worden geacht.

Tevens dient het ter dekking van de aanschaf van bepaalde werkmiddelen die vanuit medisch oogpunt noodzakelijk worden geacht, samen met uitgaven voor medisch en paramedisch personeel betaald volgens de regeling inzake verleende diensten of werkend met een vervangopdracht van korte duur.

Post 1 6 5 2 — Exploitatie van restaurants en kantines

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

1 365 000

3 500 000

4 050 000,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de beheers- en exploitatiekosten van restaurants en kantines.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 000 EUR.

Post 1 6 5 4  — Voorzieningen voor kinderopvang

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

6 427 500

6 212 500

4 006 644,97

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bijdrage van het Europees Parlement aan het totaal van de kosten voor het kinderdagverblijf en voor de externe crèches waarmee een contract is afgesloten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 4 762 000 EUR.

Post 1 6 5 5 — Bijdrage van het Europees Parlement voor geaccrediteerde Europese scholen (type II)

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

200 000

200 000

 

Toelichting

Tenuitvoerlegging van Besluit C(2013) 4886 van de Commissie van 1 augustus 2013 (PB C 222 van 2.8.2013, blz. 8).

Dit krediet dient ter dekking van de bijdrage van het Europees Parlement aan de type II-Europese scholen geaccrediteerd door de Raad van bestuur van de Europese scholen of de terugbetaling van de door de Commissie namens het Europees Parlement betaalde bijdrage aan de type II-Europese scholen geaccrediteerd door de Raad van bestuur van de Europese scholen, op basis van de met de Commissie gesloten dienstenovereenkomst. Het dekt de kosten voor in een type II-Europese school ingeschreven kinderen van personeelsleden van het Europees Parlement die vallen onder het Personeelsstatuut.

Titel 2 — Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven

Toelichting

Daar de dekking van de risico's van arbeidsconflicten en terroristische aanslagen waaraan de gebouwen van het Europees Parlement zijn blootgesteld door de verzekeringsmaatschappijen is opgezegd, dienen deze risico's door de algemene begroting van de Europese Unie te worden gedekt.

Dientengevolge dienen de kredieten van deze titel ter dekking van alle uitgaven als gevolg van schade door arbeidsconflicten en terroristische aanslagen.

Hoofdstuk 2 0 — Gebouwen en daarmee samenhangende kosten

Artikel 2 0 0 — Gebouwen

Post 2 0 0 0 — Huur

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

33 058 000

28 782 000

29 109 302,26

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huurbedragen betreffende de onroerende goederen of gedeelten daarvan die door het Europees Parlement worden gebruikt.

Tevens dient het ter dekking van de onroerende voorheffing. De huren zijn berekend over twaalf maanden en op basis van bestaande of in voorbereiding zijnde contracten, die normaliter voorzien in een indexering op basis van de kosten van het levensonderhoud of van de bouwkosten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 500 000 EUR.

Financiële bijdragen van de lidstaten of hun openbare instanties in de vorm van financiering of terugbetaling van kosten en van bijkomende kosten in verband met de aankoop of het gebruik van grond, gebouwen, alsmede van kosten in verband met gebouwen en faciliteiten van de instelling, worden beschouwd als externe bestemmingsontvangsten in de zin van artikel 21, lid 2, van het Financieel Reglement.

Post 2 0 0 1 — Erfpacht

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

p.m.

6 590 000

76 914 000,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de erfpacht van gebouwen of gedeelten van gebouwen op grond van lopende of in voorbereiding zijnde contracten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 50 000 EUR.

Financiële bijdragen van de lidstaten of hun openbare instanties in de vorm van financiering of terugbetaling van kosten en van bijkomende kosten in verband met de aankoop of het gebruik van grond, gebouwen, alsmede van kosten in verband met gebouwen en faciliteiten van de instelling, worden beschouwd als externe bestemmingsontvangsten in de zin van artikel 21, lid 2, van het Financieel Reglement.

Post 2 0 0 3 — Aankoop van gebouwen

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

p.m.

p.m.

 

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van onroerende goederen. De subsidies voor de grondstukken en het bouwrijp maken ervan worden behandeld overeenkomstig de bepalingen van het Financieel Reglement.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 000 EUR.

Financiële bijdragen van de lidstaten of hun openbare instanties in de vorm van financiering of terugbetaling van kosten en van bijkomende kosten in verband met de aankoop of het gebruik van grond, gebouwen, alsmede van kosten in verband met gebouwen en faciliteiten van de instelling, worden beschouwd als externe bestemmingsontvangsten in de zin van artikel 21, lid 2, van het Financieel Reglement.

Post 2 0 0 5 — Oprichting van gebouwen

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

15 770 000

18 560 000

29 037 044,51

Toelichting

Op deze post kan eventueel een krediet worden opgenomen ter dekking van de kosten voor de constructie van gebouwen (werkzaamheden, honoraria voor studies en alle hieraan gerelateerde kosten).

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

Financiële bijdragen van de lidstaten of hun openbare instanties in de vorm van financiering of terugbetaling van kosten en van bijkomende kosten in verband met de aankoop of het gebruik van grond, gebouwen, alsmede van kosten in verband met gebouwen en faciliteiten van de instelling, worden beschouwd als externe bestemmingsontvangsten in de zin van artikel 21, lid 2, van het Financieel Reglement.

Post 2 0 0 7 — Inrichting van dienstruimten

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

57 940 000

45 471 000

23 517 399,72

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de uitvoering van werkzaamheden in verband met de inrichting van dienstruimten, alsmede van andere hiermee samenhangende uitgaven, met name architecten- of ingenieurshonoraria, enz.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 600 000 EUR.

Financiële bijdragen van de lidstaten of hun openbare instanties in de vorm van financiering of terugbetaling van kosten en van bijkomende kosten in verband met de aankoop of het gebruik van grond, gebouwen, alsmede van kosten in verband met gebouwen en faciliteiten van de instelling, worden beschouwd als externe bestemmingsontvangsten in de zin van artikel 21, lid 2, van het Financieel Reglement.

Post 2 0 0 8 — Overige specifieke regelingen voor het beheer van onroerend goed

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

5 256 000

5 561 000

4 060 467,21

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het beheer van onroerend goed waarin door de overige artikelen van dit hoofdstuk niet speciaal is voorzien, en met name:

 het beheer en de behandeling van afval;

 verplichte controles, kwaliteitscontroles, expertises, audits, toezicht op de naleving van de regelgeving, enz.;

 de technische bibliotheek;

 assistentie bij het beheer (building helpdesk);

 het beheer van de plannen van de gebouwen en het informatiemateriaal;

 de overige uitgaven.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 50 000 EUR.

Artikel 2 0 2 — Uitgaven in verband met de gebouwen

Post 2 0 2 2 — Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

62 944 000

62 400 000

54 930 847,78

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen (ruimten en technische installaties) die eigendom zijn van of gehuurd worden door het Europees Parlement, overeenkomstig de lopende contracten.

Voorafgaand aan de hernieuwing of de sluiting van contracten, overlegt de instelling met de andere instellingen over de door elk van hen verkregen contractuele voorwaarden (prijs, valuta, indexering, duur, andere clausules) met inachtneming van artikel 104, lid 3, van het Financieel Reglement.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 200 000 EUR.

Post 2 0 2 4 — Energieverbruik

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

20 160 000

21 690 000

17 034 803,69

Toelichting

Dit krediet dient met name ter dekking van de kosten van het gebruik van water, gas, elektriciteit en verwarming.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 100 000 EUR.

Post 2 0 2 6 — Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

16 760 000

20 211 500

25 890 784,21

Toelichting

Dit krediet dient voornamelijk ter dekking van de kosten van de bewaking van en het toezicht op de gebouwen die het Europees Parlement in de drie gewoonlijke vergaderplaatsen en de voorlichtingskantoren in gebruik heeft, de ruimten van het Europees Parlement in de Europahuizen in de Unie en de buitenkantoren in derde landen.

Voorafgaand aan de hernieuwing of de sluiting van contracten, overlegt de instelling met de andere instellingen over de door elk van hen verkregen contractuele voorwaarden (prijs, valuta, indexering, duur, andere clausules) met inachtneming van artikel 104, lid 3, van het Financieel Reglement.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 120 000 EUR.

Post 2 0 2 8 — Verzekeringen

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

680 000

976 000

760 527,53

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van verzekeringspremies.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 50 000 EUR.

Hoofdstuk 2 1 — Informatica, materieel en meubilair

Toelichting

Op het gebied van overheidsopdrachten overlegt de instelling met de andere instellingen over de door elk van hen verkregen voorwaarden.

Artikel 2 1 0 — Informatica en telecommunicatie

Post 2 1 0 0 — Informatica en telecommunicatie — terugkerende operationele activiteiten

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

25 310 000

28 560 000

21 066 292,36

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aankoop, de huur en het onderhoud van de hardware en software, alsook ter dekking van de kosten van de service- en adviesbedrijven voor bijstand en voor de terugkerende activiteiten die nodig zijn voor de goede werking van de informatica- en telecommunicatiesystemen van het Europees Parlement. Deze uitgaven betreffen in het bijzonder de systemen van het informaticacentrum en het telecommunicatiecentrum, het materiaal voor de afdelingen en het beheer van het netwerk.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 140 000 EUR.

Post 2 1 0 1 — Informatica en telecommunicatie — terugkerende activiteiten in verband met de infrastructuur

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

19 029 000

18 404 000

21 890 682,48

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aankoop, de huur en het onderhoud van de hardware en software, alsook ter dekking van de kosten van de service- en adviesbedrijven voor bijstand en voor de terugkerende activiteiten met betrekking tot het beheer en het onderhoud van de infrastructuur in verband met de informatica- en telecommunicatiesystemen van het Europees Parlement. Deze uitgaven betreffen met name de infrastructuur in verband met netwerken, bekabeling, telecommunicatie, individuele uitrustingen en stemsystemen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 291 000 EUR.

Post 2 1 0 1 — Informatica en telecommunicatie — terugkerende activiteiten in verband met algemene ondersteuning van gebruikers

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

13 910 000

13 202 500

11 763 534,15

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de aankoop, de huur en het onderhoud van de hardware en software, alsook ter dekking van de kosten van de service- en adviesbedrijven voor bijstand en voor de terugkerende activiteiten met betrekking tot de bijstand en algemene ondersteuning van gebruikers in verband met de informatica- en telecommunicatiesystemen van het Europees Parlement. Deze uitgaven betreffen met name de ondersteunende diensten voor de leden, alsook de administratieve en wetgevingsapplicaties.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

Post 2 1 0 3 —Informatica en telecommunicatie — terugkerende activiteiten met betrekking tot het beheer van ICT-applicaties

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

18 920 365

18 380 809

13 812 344,88

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aankoop, de huur en het onderhoud van de hardware en software en de daarmee verband houdende werkzaamheden, alsook ter dekking van de kosten van de service- en adviesbedrijven voor bijstand en voor de terugkerende activiteiten met betrekking tot het beheer van de ict-applicaties van de instelling. Deze uitgaven betreffen met name de applicaties voor de leden, de communicatieapplicaties, alsook de administratieve en de wetgevingsapplicaties.

Het dient ook ter dekking van de uitgaven voor de ICT-apparatuur die gezamenlijk gefinancierd wordt in het kader van de interinstitutionele samenwerking op taalgebied, als gevolg van de besluiten van het Interinstitutioneel Comité voor vertaling en vertolking.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 32 000 EUR.

Post 2 1 0 4 — Informatica en telecommunicatie — infrastructuurinvesteringen

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

21 824 135

21 173 000

19 352 736,86

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aankoop van de hardware en software, alsook ter dekking van de kosten van de service- en adviesbedrijven voor bijstand en voor investeringen met betrekking tot de informatica- en telecommunicatie-infrastructuur van het Europees Parlement. De investeringen betreffen met name de systemen van het informaticacentrum en het telecommunicatiecentrum, de netwerken, de bekabeling, alsook de videoconferentiesystemen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 30 000 EUR.

Post 2 1 0 5 — Informatica en telecommunicatie — projectinvesteringen

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

24 324 750

15 454 750

12 213 961,44

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aankoop van de hardware en software, alsook ter dekking van de kosten van de service- en adviesbedrijven voor bijstand en voor investeringen met betrekking tot bestaande of nieuwe ICT-projecten. De investeringen betreffen met name toepassingen voor de leden, toepassingen op wetgevings-, administratief en financieel gebied, alsook toepassingen met betrekking tot het beheer van de informatie- en communicatietechnologieën.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 2 000 EUR.

Artikel 2 1 2 — Meubilair

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

7 018 500

3 007 000

3 168 096,49

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop, de huur, het onderhoud en de reparatie van meubilair, met name de aankoop van ergonomisch kantoormeubilair en de vervanging van verouderd meubilair en meubilair dat niet langer wordt gebruikt, alsmede van kantoormachines. Het dient tevens ter dekking van de diverse beheersuitgaven in verband met het meubilair van het Europees Parlement.

Voor kunstwerken dient dit krediet ter dekking van de uitgaven voor zowel de aanschaf van specifiek materiaal als de daarmee samenhangende lopende uitgaven, zoals die voor expertise, het conserveren, inlijsten, restaureren en schoonmaken, voor verzekeringen en voor los vervoer.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

Artikel 2 1 4 — Technisch materieel en technische installaties

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

30 868 100

24 159 090

19 365 043,88

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van aankoop, huur, onderhoud, reparatie en beheer van technisch materieel en technische installaties, met name:

 diverse vaste of mobiele apparatuur en technische installaties in verband met drukkerij, veiligheid (inclusief de IT-software), kantines, gebouwen, enz.;

 apparatuur, met name voor printshop, telefoondienst, kantines, inkoopcentrales, veiligheid, technische dienst voor conferenties, de audiovisuele sector, enz.;

 speciaal materieel (elektronische, elektrische en computerapparatuur), met inbegrip van de eraan verbonden externe prestaties;

 installatie van twee extra telefoonlijnen in kantoren van leden die daarom verzoeken.

Dit krediet dient voorts ter dekking van de kosten voor het bekendmaken van de verkoop en de verwijdering van afgeschreven goederen, alsmede de kosten van technische assistentie (consulting) voor dossiers waarvoor externe expertise nodig is.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 135 000 EUR.

Artikel 2 1 6 — Vervoer van leden, andere personen en goederen

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

6 682 000

6 989 000

4 961 174,18

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van aankoop, onderhoud, gebruik en reparatie van voertuigen (wagenpark en fietsen) en van de huur van auto's, taxi's, bussen en vrachtwagens, met of zonder chauffeur, met inbegrip van de bijbehorende verzekeringen, alsook de overige beheerskosten. Bij de vervanging van het wagenpark of de aankoop of de huur van voertuigen moet de voorkeur worden gegeven aan de minst vervuilende types, zoals hybride auto's.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 100 000 EUR.

Hoofdstuk 2 3 — Lopende huishoudelijke uitgaven

Toelichting

Op het gebied van overheidsopdrachten overlegt de instelling met de andere instellingen over de door elk van hen verkregen voorwaarden.

Artikel 2 3 0 — Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

1 756 000

2 263 000

1 463 016,51

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van papier, enveloppen, kantoorbehoeften, producten voor de drukkerij en de reproductiewerkplaatsen, enz., alsook de beheerskosten in verband daarmee.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 2 500 EUR.

Artikel 2 3 1 — Financiële kosten

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

40 000

40 000

19 598,46

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten (commissies, agio's en diverse kosten) en de andere financiële kosten, met inbegrip van de bijkomende kosten voor de financiering van de gebouwen.

Artikel 2 3 2 — Juridische kosten en schadevergoedingen

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

1 110 000

1 035 000

842 916,34

Toelichting

Dit krediet dient ter financiering van:

 het te betalen bedrag in geval van een veroordeling van het Europees Parlement tot betaling van de door het Hof van Justitie, het Gerecht en het Gerecht voor ambtenarenzaken, alsook de nationale rechtbanken vastgestelde proceskosten;

 de kosten voor het inschakelen van externe advocaten die het Europees Parlement vertegenwoordigen voor rechtbanken van de Unie of nationale rechtbanken, en het inschakelen van juridische adviseurs of deskundigen ter assistentie van de juridische dienst;

 de vergoeding van de kosten van advocaten in het kader van tuchtprocedures en daarmee vergelijkbare procedures;

 de uitgaven die voortvloeien uit schadevergoedingen;

 het bedrag van bij minnelijke regelingen toegekende vergoedingen, in toepassing van de artikelen 91 en 92 (oude artikelen 69 en 70) van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

Artikel 2 3 6 — Porto en verzendkosten

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

303 000

355 000

297 523,89

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven voor porto en voor verwerking en versturing door nationale postdiensten en koeriersdiensten.

Het dient tevens ter financiering van postdiensten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 25 000 EUR.

Artikel 2 3 7 — Verhuizingen

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

1 440 000

1 160 000

1 512 597,25

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor verhuizing en opslag door verhuisbedrijven of door inschakeling van tijdelijke arbeidskrachten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

Artikel 2 3 8 — Overige huishoudelijke uitgaven

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

1 013 750

946 000

688 938,55

Toelichting

Dit krediet dient ter financiering van:

 verzekeringen die niet expliciet onder andere posten worden genoemd;

 de uitgaven voor aankoop en onderhoud van uniformen voor bodes, chauffeurs, receptionisten, magazijnbedienden, verhuizers, alsmede voor het personeel van de diensten bezoekers en studiebijeenkomsten, van het Parlamentarium, de medische dienst, de veiligheidsdienst, de dienst onderhoud gebouwen en diverse technische diensten;

 diverse huishoudelijke en beheersuitgaven, aankoop van goederen en diensten waar niet specifiek in wordt voorzien door een andere post;

 diverse aankopen in verband met Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) (voorlichtingscampagnes, enz.).

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

Artikel 2 3 9 — EMAS-activiteiten, met name voorlichting, en compensatie van de CO2-emissies van het Europees Parlement

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

250 000

250 000

 

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voortvloeiend uit EMAS-activiteiten gericht op het verbeteren van de milieuprestaties van het Parlement, met inbegrip van voorlichting over die activiteiten, en uit de compensatie van de CO2-emissies van het Europees Parlement.

Titel 3 — Uitgaven voortvloeiende uit de algemene taken van de instelling

Hoofdstuk 3 0 — Vergaderingen en conferenties

Artikel 3 0 0 — Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

27 700 000

28 748 281

22 818 505,73

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 71, alsmede bijlage VII, artikelen 11, 12 en 13.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor reiskosten van het personeel van de instelling, gedetacheerde nationale deskundigen, stagiairs en personeel van andere Europese of internationale instellingen dat door de instelling is uitgenodigd, tussen de standplaats en een van de drie vergaderplaatsen van het Europees Parlement (Brussel, Luxemburg en Straatsburg), alsook voor dienstreizen naar elke andere plaats buiten de drie vergaderplaatsen. De gedekte uitgaven betreffen de reiskosten, dagvergoedingen en verblijfskosten, en compensatie voor ongebruikelijke arbeidstijden. Bijkomende kosten (met inbegrip van kosten van de annulering van plaatsbewijzen en hotelreserveringen, kosten in verband met elektronische facturering, kosten in verband met verzekeringen) zijn eveneens gedekt.

Dit krediet is ook bedoeld ter dekking van de kosten voor eventuele compensatie voor CO2-emissies als gevolg van dienstreizen en verplaatsingen van het personeel.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 240 000 EUR.

Artikel 3 0 2 — Onthaal en representatie

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

1 388 000

1 392 690

816 097,91

Toelichting

Dit krediet dient ter financiering van:

 de uitgaven in verband met de verplichtingen van de instelling inzake ontvangst, met inbegrip van ontvangst in het kader van de werkzaamheden van de afdeling Scientific and Technological Options Assessment (STOA), en representatie van de leden van de instelling;

 de representatiekosten van de voorzitter bij reizen buiten de vergaderplaatsen;

 de representatiekosten en de bijdrage in de secretariaatskosten van het kabinet van de voorzitter;

 de kosten van ontvangst en representatie van het secretariaat-generaal, inclusief de aankoop van artikelen en medailles voor ambtenaren met 15 en/of 25 dienstjaren;

 diverse kosten van het protocol, zoals vlaggen, drukwerk, uitnodigingen, menukaarten, enz.;

 reis- en verblijfkosten van VIP-bezoekers van de instelling;

 kosten van visa van leden en personeelsleden van het Europees Parlement bij officiële reizen,

 kosten van ontvangst en representatie en andere specifieke kosten voor leden die een officiële functie bij het Europees Parlement bekleden.

Artikel 3 0 4 — Diverse uitgaven voor vergaderingen

Post 3 0 4 0 — Interne vergaderingen

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

1 400 000

1 400 000

2 246 000,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor verfrissingen en andere dranken en voor lichte maaltijden die soms tijdens vergaderingen van de instelling worden verstrekt, met inbegrip van het beheer van die diensten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

Post 3 0 4 2 — Vergaderingen, congressen en conferenties

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

1 465 000

1 435 000

440 674,05

Toelichting

Dit krediet dient met name ter dekking van:

 de kosten van het organiseren van vergaderingen buiten de plaatsen waar de instelling haar werkzaamheden verricht (commissies en commissiedelegaties, fracties), met inbegrip, waar passend van representatiekosten;

 de bijdragen aan internationale organisaties waarvan het Parlement of één van zijn organen lid is (Interparlementaire Unie, Vereniging van de secretarissen-generaal van parlementen, Groep 12+ bij de Interparlementaire Unie);

 de terugbetaling aan de Commissie, op basis van een dienstenovereenkomst tussen het Europees Parlement, van het aandeel van het Parlement in de kosten van het produceren van de laissez-passer van de EU (apparatuur, personeel en voorraden), overeenkomstig het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie (artikel 6), artikel 23 van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, artikelen 11 en 81 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie en Verordening (EU) nr. 1417/2013 van de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van de vorm van de door de Europese Unie afgegeven laissez-passer (PB L 353 van 28.1 2.2013, blz. 26).

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 20 000 EUR.

Post 3 0 4 3 — Diverse uitgaven voor de organisatie van parlementaire vergaderingen, interparlementaire delegaties en andere delegaties

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

1 100 000

1 200 000

256 302,28

Toelichting

Dit krediet dient vooral ter dekking van de kosten, behalve die welke reeds worden gedekt door hoofdstuk 1 0 en artikel 3 0 0, voor de organisatie van de vergaderingen van:

 delegaties naar de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU, de Parlementaire Vergadering van EuroLat, de Parlementaire Vergadering Euronest en hun organen;

 de Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied (UMZ), de commissies en het bureau hiervan; deze uitgave omvat de bijdrage van het Europees Parlement aan de begroting van het autonome secretariaat van de UMZ of de rechtstreekse tenlasteneming van de kosten van het aandeel van het Europees Parlement in de begroting van de UMZ;

 de interparlementaire delegaties, ad-hocdelegaties, de gemengde parlementaire commissies, de parlementaire samenwerkingscommissies, parlementaire delegaties naar de WTO, alsmede de Parlementaire Conferentie van de WTO en haar Stuurcomité.

Post 3 0 4 9 — Werkingskosten van het reisbureau

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

2 040 000

2 000 000

1 985 000,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten die voortvloeien uit de werking van het reisbureau waarmee het Europees Parlement een contract heeft gesloten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 50 000 EUR.

Hoofdstuk 3 2 — Expertise en informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding

Artikel 3 2 0 — Verwerving van expertise

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

9 309 500

8 957 000

4 963 870,79

Toelichting

Dit krediet dient ter financiering van:

 de kosten van overeenkomsten met gekwalificeerde deskundigen en onderzoeksinstituten voor studies en andere onderzoekswerkzaamheden (workshops, rondetafelconferenties, panels of hoorzittingen met deskundigen, conferenties) ten behoeve van de organen van het Europees Parlement, de parlementaire commissies en de administratie;

 reis- en verblijfkosten en bijkomende kosten van deskundigen en andere personen — met inbegrip van personen die een verzoekschrift aan het Europees Parlement hebben gericht — die worden uitgenodigd voor vergaderingen van commissies, delegaties, studie- en werkgroepen en workshops;

 de kosten van de verspreiding van de resultaten van het interne of externe parlementaire onderzoek en van andere relevante producten ten gunste van de instelling en het grote publiek (met name door middel van publicatie op internet, interne databanken, brochures en publicaties);

 de uitgaven voor een beroep op externen voor deelname aan de werkzaamheden van organen als de tuchtraad en het speciaal panel voor financiële onregelmatigheden.

Artikel 3 2 1 — Expertise voor de Parlementaire Onderzoeksdiensten, de bibliotheek en de archieven

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

8 829 000

9 107 200

5 876 203,82

Toelichting

Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43), en Besluit goedgekeurd door het Bureau van 28 november 2001 over de regeling inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, laatstelijk gewijzigd op 22 juni 2011 (PB C 216 van 22.7.2011, blz. 19).

Besluit van het Bureau van het Europees Parlement van 16 december 2002 over verbetering van de informatie en de transparantie: de archieven van het Europees Parlement.

Besluit van het Bureau van 10 maart 2014 over de regeling inzake de verwerking van persoonlijke archieven van leden en voormalige leden van het Europees Parlement.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de activiteiten van het directoraat-generaal Parlementaire Onderzoeksdiensten (DG EPRS), met name:

 de verwerving van gespecialiseerde expertise en ondersteuning voor de onderzoeksactiviteiten van het Parlement (met inbegrip van artikelen, studies, workshops, seminars, rondetafelconferenties, panels van deskundigen, conferenties), indien nodig in het kader van een partnerschap met andere instellingen, internationale organisaties, onderzoeksafdelingen en bibliotheken van nationale parlementen, thinktanks, onderzoeksinstanties en ander gekwalificeerde deskundigen;

 de verwerving van gespecialiseerde expertise op het gebied van impactbeoordeling/evaluatie ex-ante en ex-post, van de Europese meerwaarde en van de evaluatie van wetenschappelijke en technische opties (Scientific and Technological Options Assessment, STOA);

 de verwerving of huur van boeken, tijdschriften, kranten, databanken, producten van persagentschappen en elke ander informatiedrager voor de bibliotheek, in diverse vormen, inclusief kosten als gevolg van de auteursrechten, kwaliteitsbeheerssysteem, materiaal en werkzaamheden in verband met het inbinden en conserveren en andere relevante diensten;

 de kosten van de externe archiveringsdiensten (organisatie, selectie, beschrijving, omzetting op verschillende informatiedragers en dematerialisering, verwerving van primaire archiefbronnen);

 de verwerving, de installatie, de exploitatie en het onderhoud van speciale bibliotheek- en archiveringsdocumentatie en speciaal mediatheekmateriaal, inclusief elektrische, elektronische en computerapparatuur en/of –systemen, alsmede materiaal in verband met het inbinden en conserveren;

 de kosten van de verspreiding van de resultaten van het interne of externe parlementaire onderzoek en van andere relevante producten ten gunste van de instelling en het grote publiek (met name door middel van publicatie op internet, interne databanken, brochures en publicaties);

 reis- en verblijfkosten en bijkomende kosten van deskundigen en auteurs die zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de presentaties, seminars, workshops of andere, soortgelijke activiteiten die door DG EPRS worden georganiseerd;

 de deelname van de STOA aan wetenschappelijke organen;

 de verplichtingen van het Europees Parlement op grond van internationale en/of interinstitutionele samenwerkingsovereenkomsten, inclusief de bijdrage van het Parlement aan de dekking van de kosten als gevolg van het beheer van de historische archieven van de Unie (Verordening (EEG, Euratom) nr. 354/83 van de Raad van 1 februari 1983 inzake het voor het publiek toegankelijk maken van de historische archieven van de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de wijzigingen daarin).

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 20 000 EUR.

Artikel 3 2 2 — Documentatie

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

2 217 000

2 308 000

2 464 212,10

Toelichting

Dit krediet dient ter financiering van:

 abonnementen op dagbladen, tijdschriften, nieuwsagentschappen en op hun publicaties en diensten online, met inbegrip van de kosten van auteursrechten voor de reproductie en verspreiding van deze abonnementen langs klassieke of elektronische weg en dienstverleningscontracten voor persoverzichten en krantenknipsels;

 abonnementen of dienstverleningscontracten voor de levering van samenvattingen en inhoudsanalysen van tijdschriften of van het invoeren in optische dragers van uit deze tijdschriften geselecteerde artikelen;

 kosten in verband met het gebruik van externe databanken voor documenten en statistische gegevens, met uitzondering van computerapparatuur en telecommunicatiekosten;

 de aanschaf van nieuwe of vervangende woordenboeken, lexicons, ongeacht het medium, ook voor de nieuwe taalsecties, alsmede andere werken voor de taaldiensten en voor de Afdelingen kwaliteit van de wetgeving.

Artikel 3 2 3 — Ondersteuning van de democratie en versterking van de parlementaire capaciteit van de parlementen van derde landen

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

1 100 000

1 340 000

512 925,74

Toelichting

Besluit van het Bureau van 12 december 2012 tot oprichting van het Directoraat democratieondersteuning binnen DG EXPO.

Dit krediet dient ter financiering van:

 de kosten als gevolg van de programma's inzake informatie-uitwisseling en samenwerking tussen het Europees Parlement en de nationale parlementen van de pretoetredingslanden, met name de westelijke Balkan en Turkije;

 de uitgaven voor het bevorderen van de (niet onder het vorige streepje bedoelde) betrekkingen tussen het Europees Parlement en democratisch verkozen nationale parlementen van derde landen alsook met regionale parlementaire organisaties. De activiteiten in kwestie hebben als doel de parlementaire capaciteit te versterken in nieuwe en ontluikende democratieën, met name in de (zuidelijke en oostelijke) Europese buurlanden;

 de uitgaven voor de bevordering van activiteiten ter ondersteuning van bemiddeling en van programma's ten gunste van jonge politieke leiders uit de Europese Unie en de Europese buurlanden;

 de kosten van de organisatie van de Sacharovprijs (met name het geldbedrag van de prijs, de kosten in verband met de verplaatsing en het onthaal van de laureaat of laureaten, de werkingskosten van het Sacharovnetwerk en de dienstreizen van de leden van dit netwerk) en van de activiteiten ter bevordering van de mensenrechten.

Deze activiteiten omvatten onder meer voorlichtingsbezoeken aan het Europees Parlement te Brussel, Luxemburg of Straatsburg. de kredieten dienen ter volledige of gedeeltelijke dekking van de kosten van de deelnemers, met name reiskosten, kosten van lokaal vervoer, verblijfkosten en dagvergoedingen.

Artikel 3 2 4 — Productie en verspreiding

Post 3 2 4 0 — Publicatieblad

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

4 373 000

4 244 000

4 202 107,46

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het aandeel van de instelling in de kosten van publicatie, verspreiding en andere bijkomende kosten van het Publicatiebureau voor de teksten die gepubliceerd moeten worden in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Post 3 2 4 1 — Digitale en traditionele publicaties

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

3 771 000

3 705 000

3 496 946,08

Toelichting

Dit krediet dient ter financiering van:

 de kosten van digitale (intranet) en traditionele (diverse documenten en drukwerk in onderaanneming) uitgaven, met inbegrip van distributie;

 de actualisering en het updaten en corrigeren van de systemen voor publicatie.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 6 000 EUR.

Post 3 2 4 2 — Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

16 662 000

16 501 034

19 651 446,69

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor voorlichtingspublicaties, met inbegrip van elektronische publicaties, voorlichtingsactiviteiten, public relations, deelname aan openbare evenementen, tentoonstellingen en beurzen in de lidstaten en de kandidaat-lidstaten en in de landen waar het Europees Parlement een verbindingskantoor heeft, alsmede voor de actualisering van het Legislative Observatory (OEIL) en de ontwikkeling van instrumenten of middelen om de toegang ertoe voor het publiek door middel van mobiele apparatuur te verruimen of te vergemakkelijken.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

Post 3 2 4 3 — Parlamentarium — Bezoekerscentrum van het Europees Parlement

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

6 030 000

4 150 000

4 748 380,08

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiering van het Parlamentarium - het bezoekerscentrum van het Europees Parlement in Brussel, alsmede van installaties, tentoonstellingen en materiaal dat is aangepast of gekopieerd voor afzonderlijk gebruik buiten Brussel.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 9 300 EUR.

Post 3 2 4 4 — Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

30 723 500

31 739 039

27 249 058,55

Toelichting

Besluit van het Bureau van 16 december 2002, als laatstelijk gewijzigd op 26 februari 2013.

Dit krediet dient ter dekking van subsidies voor bezoekersgroepen, alsmede de daarmee samenhangende uitgaven voor begeleiding en infrastructuur, de financiering van stages voor opiniemakers uit derde landen (EUVP) en de kosten van het functioneren van het Euroscola-, het EuroMed-Scola- en het Euronest-Scolaprogramma. Het EuroMed-Scola- en het Euronest-Scolaprogramma vinden ieder jaar beurtelings plaats in de gebouwen van het Europees Parlement in Straatsburg of Brussel, behalve tijdens verkiezingsjaren.

Dit krediet wordt jaarlijks verhoogd door toepassing van een deflator waarbij rekening wordt gehouden met de wijzigingen van het bni en het prijspeil.

Elk lid van het Europees Parlement heeft het recht om per kalenderjaar ten hoogste 5 bezoekersgroepen uit te nodigen met in totaal honderdentien bezoekers.

Er wordt ook voorzien in een adequaat bedrag voor bezoekers met een handicap.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 100 000 EUR.

Post 3 2 4 5 — Organisatie van colloquia, studiedagen en culturele acties

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

5 262 000

5 077 120

5 610 918,40

Toelichting

Dit krediet dient ter financiering van:

 de kosten of subsidies in verband met de organisatie van colloquia en studiedagen van nationale of multinationale aard voor opiniemakers uit de lidstaten, de toetredingslanden en de landen waar het EP over een kantoor beschikt, alsmede de kosten voor het organiseren van parlementaire colloquia en symposia en de financiering van culturele initiatieven van Europees belang, zoals de LUX-filmprijs van het Europees Parlement voor de Europese film;

 de uitvoering van "vergaderzaalactiviteiten" in Straatsburg en Brussel, overeenkomstig het door het Bureau vastgestelde jaarlijkse programma;

 ondersteunende maatregelen en instrumenten voor meertaligheid, zoals studiedagen en conferenties, vergaderingen met aanbieders van opleidingen voor tolken of vertalers, maatregelen en acties gericht op de bewustmaking voor meertaligheid en de bevordering van het beroep van tolk of vertaler, met inbegrip van een subsidieprogramma voor universiteiten, scholen en andere instellingen die zich met tolken- en vertaalstudies bezighouden waarbij gebruik wordt gemaakt van virtuele communicatie, evenals deelneming aan soortgelijke acties en maatregelen georganiseerd tezamen met andere diensten in het kader van de interinstitutionele en internationale samenwerking.

Dit krediet dient eveneens ter dekking van kosten in verband met de organisatie van deze activiteiten, met inbegrip van cateringdiensten en –kosten en de kosten voor de uitnodiging van journalisten bij deze werkzaamheden.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 25 000 EUR.

Post 3 2 4 6 — Televisiekanaal van het Parlement (Web TV)

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

5 000 000

5 000 000

4 994 665,86

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de productie en de huisvesting door het Europees Parlement (Europarl TV), clips voor het web en audiovisueel materiaal dat „uitzendrijp” is, in overeenstemming met de communicatiestrategie van de instelling.

Post 3 2 4 7 — Huis van de Europese geschiedenis

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

6 500 000

10 000 000

9 571 045,83

Toelichting

Dit krediet is bestemd voor de financiering van de activiteiten van het Huis van de Europese geschiedenis, zoals de specifieke interieurinrichting, de aankoop van collecties, de organisatie van tentoonstellingen en de exploitatiekosten, met inbegrip van de kosten voor de aanschaf van boeken, tijdschriften en andere publicaties die verband houden met de activiteiten van het Huis van de Europese geschiedenis.

Het dient ook ter dekking van de kosten van overeenkomsten met gekwalificeerde deskundigen en onderzoeksinstituten voor studies en andere onderzoekswerkzaamheden (workshops, rondetafelconferenties, panels van deskundigen, conferenties) ten behoeve van het Huis van de Europese geschiedenis.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 000 EUR.

Post 3 2 4 8 — Audiovisuele voorlichting

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

14 506 000

12 608 000

15 484 852,11

Toelichting

Resolutie van het Europees Parlement van 12 maart 2002 over de richtsnoeren voor de begrotingsprocedure 2003 (PB C 47 E van 27.2.2003, blz. 72).

Resolutie van het Europees Parlement van 14.05.02 over de raming van de uitgaven en ontvangsten van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2003 (PB C 180 E van 31.07.03, blz. 150).

Resolutie van het Europees Parlement van 14.5.2003 over de raming van de uitgaven en ontvangsten van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2004 (PB C 67 E van 17.3.2004, blz. 179).

Dit krediet dient ter financiering van:

 de huishoudelijke uitgaven van de audiovisuele sector (eigen producties en externe bijstand), zoals technische werkzaamheden bij radio- en televisiestations, realisatie, productie, coproductie en verspreiding van audiovisuele programma's, huur van straalverbindingen en uitzending van televisie- en radioprogramma's, alsmede andere activiteiten ter ontwikkeling van de contacten van de instelling met de audiovisuele sector;

 de uitgaven voor het direct via internet uitzenden van plenaire vergaderingen en vergaderingen van de commissies van het Parlement;

 het opzetten van een passend archief om de media en burgers permanent toegang tot deze informatie te garanderen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 13 000 EUR.

Post 3 2 4 9 — Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

250 000

250 000

65 334,15

Toelichting

Conferenties van de voorzitters van de Europese parlementaire vergaderingen (juni 1977) en van de parlementen van de Europese Unie (september 2000, maart 2001).

Dit krediet dient ter financiering van:

 uitgaven voor de bevordering van de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de nationale parlementen. De uitgaven hebben betrekking op de parlementaire betrekkingen, andere dan die genoemd onder de hoofdstukken 1 0 en 3 0, de uitwisseling van informatie en documentatie en bijstand bij de analyse en het beheer van deze informatie, met inbegrip van uitwisseling met het Europees Centrum voor onderzoek en parlementaire documentatie (ECOPD);

 de financiering van samenwerkingsprogramma's en opleidingsactiviteiten voor ambtenaren van de bovengenoemde parlementen en, in het algemeen, activiteiten ter versterking van hun parlementaire capaciteiten.

Deze activiteiten omvatten onder meer voorlichtingsbezoeken aan het Europees Parlement te Brussel, Luxemburg of Straatsburg. de kredieten dienen ter volledige of gedeeltelijke dekking van de kosten van de deelnemers, met name reiskosten, kosten van lokaal vervoer, verblijfkosten en dagvergoedingen;

 samenwerkingsacties, met name in verband met de wetgevingsactiviteiten, alsmede de acties in verband met documentatie, analyse, voorlichting en beveiliging van het domein, met inbegrip van de acties die worden uitgevoerd door het Europees Centrum voor onderzoek en parlementaire documentatie (ECOPD).

Dit krediet dient ter voorbereiding op de versterkte samenwerking tussen het Europees Parlement en de nationale parlementen op het gebied van de parlementaire controle op het GBVB/GVDB, overeenkomstig het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name de artikelen 9 en 10 van Protocol nr. 1 over de rol van nationale parlementen in de Europese Unie.

Artikel 3 2 5 — Uitgaven in verband met de voorlichtingsbureaus

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

900 000

700 000

980 570,90

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de algemene uitgaven en diverse incidentele uitgaven in verband met de voorlichtingsbureaus van het Europees Parlement (in het bijzonder kantoorbenodigdheden, telecommunicatie, portokosten, behandeling, vervoer, opslag, standaard promotiemateriaal, databanken).

Titel 4 — Uitgaven voortvloeiende uit speciale taken van de instelling

Hoofdstuk 4 0 — Uitgaven in verband met bepaalde instellingen en organen

Artikel 4 0 0 — Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en de voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

61 000 000

59 800 000

59 416 002,23

Toelichting

Regeling vastgesteld bij besluit van het Bureau van 30 juni 2003 zoals laatstelijk gewijzigd op 14 april 2014.

Dit krediet dient, voor de fracties en de niet-ingeschreven leden, ter dekking van:

 secretariaatskosten en administratieve en huishoudelijke uitgaven;

 de uitgaven voor politieke en voorlichtingsactiviteiten in het kader van de politieke activiteiten van de Unie.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 50 000 EUR.

Artikel 4 0 2 — Financiering van de Europese politieke partijen

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

31 400 000

28 350 084

27 713 795,20

Toelichting

Verdrag betreffende de Europese Unie, met name artikel 10, lid 4.

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 224.

Verordening (EG) nr. 2004/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende het statuut en de financiering van politieke partijen op Europees niveau (PB L 297 van 15.11.2003, blz. 1).

Besluit van het Bureau van het Europees Parlement van 29 maart 2004 houdende de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2004/2003 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het statuut en de financiering van politieke partijen op Europees niveau (PB C 112 van 9.4.2011, blz. 1).

Dit krediet dient ter financiering van de politieke partijen op Europees niveau.

Artikel 4 0 3 — Financiering van Europese politieke stichtingen

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

18 700 000

16 668 000

13 393 988,80

Toelichting

Verdrag betreffende de Europese Unie, met name artikel 10, lid 4.

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 224.

Verordening (EG) nr. 2004/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende het statuut en de financiering van politieke partijen op Europees niveau (PB L 297 van 15.11.2003, blz. 1).

Besluit van het Bureau van het Europees Parlement van 29 maart 2004 houdende de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2004/2003 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het statuut en de financiering van politieke partijen op Europees niveau (PB C 112 van 9.4.2011, blz. 1).

Dit krediet dient ter financiering van de politieke stichtingen op Europees niveau.

Hoofdstuk 4 2 — Assistentie aan de leden

Artikel 4 2 2 — Uitgaven in verband met assistentie aan de leden

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

202 140 000

192 113 500

181 048 836,81

Toelichting

Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 21.

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 33 tot en met 44.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie, met name artikel 5 bis en de artikelen 125 tot en met 139.

Bepalingen ter uitvoering van titel VII van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie, goedgekeurd door het Bureau.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van parlementaire medewerkers.

Dit krediet dient ter dekking van de koersverschillen ten laste van de begroting van het Europees Parlement, overeenkomstig de voorschriften die van toepassing zijn op de terugbetaling van de kosten voor parlementaire bijstand.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 775 000 EUR.

Hoofdstuk 4 4 — Vergaderingen en andere activiteiten van leden en voormalige leden

Artikel 4 4 0 — Kosten voor vergaderingen en andere activiteiten van voormalige leden

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

210 000

200 000

200 000,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van vergaderingen van de Vereniging van voormalige leden van het Europees Parlement, alsmede van eventuele andere kosten.

Artikel 4 4 2 — Kosten van vergaderingen en andere activiteiten van de Europese Parlementaire Vereniging

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

210 000

200 000

200 000,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor vergaderingen van de Europese Parlementaire Vereniging, alsmede van eventuele bijkomende kosten.

Titel 10 — Overige uitgaven

Hoofdstuk 10 0 — Voorzieningen

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

p.m.

p.m.

 

Hoofdstuk 10 1 — Reserve voor onvoorziene uitgaven

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

10 000 000

11 700 000

 

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van niet te voorziene uitgaven, voortkomend uit tijdens het begrotingsjaar te nemen begrotingsbesluiten.

Hoofdstuk 10 3 — Reserve voor de uitbreiding

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

p.m.

p.m.

 

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten die worden gemaakt om de instelling voor te bereiden op de uitbreiding.

Hoofdstuk 10 4 — Reserve voor het voorlichtings- en communicatiebeleid

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

p.m.

p.m.

 

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het voorlichtings- en communicatiebeleid.

Hoofdstuk 10 5 — Voorzieningen voor gebouwen

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

p.m.

p.m.

 

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor investeringen in onroerend goed en inrichtingswerken door de instelling. Het Bureau van het Europees Parlement wordt verzocht een coherente en verantwoordelijke strategie voor de lange termijn op het gebied van onroerend goed en gebouwen vast te stellen, waarbij rekening wordt gehouden met het specifieke probleem van stijgende onderhoudskosten, de noodzaak van renovatie en beveiligingskosten, en waarbij de duurzaamheid van de begroting van het Europees Parlement wordt gewaarborgd.

Hoofdstuk 10 6 — Reserve voor prioritaire projecten in ontwikkeling

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

p.m.

p.m.

 

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven van de instelling voor prioritaire projecten in ontwikkeling.

Hoofdstuk 10 8 — Reserve voor EMAS

Cijfers

Begroting 2016

Kredieten 2015

Uitvoering 2014

p.m.

p.m.

 

Toelichting

Aansluitend op de besluiten die het Bureau moet nemen inzake de tenuitvoerlegging van het EMAS-actieplan, met name na de koolstofaudit van het Europees Parlement, dient dit krediet ter financiering van de relevante huishoudelijke lijnen.

1.  S — PERSONEEL

1.1.  S 1 — Afdeling I — Europees Parlement

Functiegroep en rang

2015

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Overige

Fracties

Niet-ingedeeld

1

0

0

0

AD 16

13

0

1

7

AD 15

40

0

1

4

AD 14

234

2

7

26

AD 13

456

8

2

43

AD 12

204

0

12

64

AD 11

189

0

6

29

AD 10

180

0

9

27

AD 9

178

0

5

24

AD 8

420

0

3

33

AD 7

328

0

7

47

AD 6

198

0

7

53

AD 5

209

0

6

58

Totaal AD

2649

10

66

415

AST3

147

10

0

34

AST3

95

0

20

30

AST3

364

0

4

44

AST3

421

0

6

41

AST3

443

0

1

44

AST3

311

0

7

71

AST3

295

0

17

62

AST4

320

0

6

76

AST3

270

0

5

71

AST3

168

0

0

60

AST3

37

0

0

68

Totaal AST

2871

10

66

601

AST/SC 6

0

0

0

0

AST/SC 5

0

0

0

0

AST/SC 4

0

0

0

0

AST/SC 3

0

0

0

0

AST/SC 2

50

0

0

0

AST/SC 1

20

0

0

0

Totaal AST/SC

70

0

0

0

Totaal

5591(1)

20(2)

132

1 016

Totaal-generaal

6739(3)

Functiegroep en rang

2016

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Overige

Fracties

Niet-ingedeeld

1

0

0

0

AD 16

13

0

1

7

AD 15

47

0

1

4

AD 14

227

2

7

29

AD 13

456

8

2

40

AD 12

244

0

12

64

AD 11

174

0

6

30

AD 10

195

0

9

26

AD 9

178

0

6

29

AD 8

435

0

3

37

AD 7

286

0

6

57

AD 6

196

0

8

48

AD 5

223

0

5

44

Totaal AD

2 674

10

66

415

AST3

147

10

0

36

AST3

95

0

20

33

AST3

494

0

4

44

AST3

321

0

6

40

AST3

413

0

2

43

AST3

321

0

6

72

AST3

307

0

19

69

AST4

400

0

5

78

AST3

249

0

4

73

AST3

93

0

0

58

AST3

52

0

0

55

Totaal AST

2 892

10

66

601

SC 6

0

0

0

0

SC 5

0

0

0

0

SC 4

0

0

0

0

SC 3

0

0

0

0

SC 2

50

0

0

0

SC 1

20

0

0

0

Totaal SC

70

0

0

0

Totaal

5 637(4)

20(5)

132

1 016

Totaal-generaal

6 785(6) (7)

Bijlage

BESTEMMINGSONTVANGSTEN

Begrotings-onderdeel

Omschrijving

Geïnde ontvangsten

Vooruitzichten

2014

2016

5000

Verkoop van vervoermiddelen

-

p.m.

5001

Verkoop van andere roerende goederen

6 888

5 000

5002

Verkoop van materieel ten behoeve van andere instellingen of organen

6 428

19 000

502

Verkoop van publicaties, drukwerken en films

5 848

1 000

5110

Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen

2 728 922

2 540 000

5111

Terugbetaling van huurlasten

10 681

10 000

550

Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden ten behoeve van andere instellingen of organen, inclusief kosten van dienstreizen voor rekening van andere instellingen of organen en door deze instellingen of organen terugbetaald

5 232 192

1 745 000

551

Ontvangsten afkomstig van op verzoek van derden verleende diensten en werkzaamheden

1 105 305

p.m.

570

Terugbetalingen van onverschuldigd betaalde bedragen

4 705 965

154 000

571

Ontvangsten die voor een bepaald doel ter beschikking zijn gesteld, zoals inkomsten van stichtingsvermogens, subsidies, giften en legaten, daaronder begrepen de aan elke instelling vooraf toegewezen eigen ontvangsten

-

p.m.

573

Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instelling

2 084 376

25 000

581

Ontvangen verzekeringsuitkeringen

185 508

p.m.

6600

Overige bestemmingsbijdragen en -terugbetalingen

10 875 372

2 188 000

 

TOTAAL

26 947 485

6 687 000

(1)

Waarvan drie bevorderingen ad personam (drie van AD 14 naar AD 15), verleend in bijzondere gevallen aan verdienstelijke ambtenaren.

(2)

Virtuele reserve voor ambtenaren die in het belang van de dienst gedetacheerd zijn en niet zijn opgenomen in het totaal-generaal.

(3)

De interinstitutionele samenwerkingsovereenkomst tussen het Parlement, het Comité van de Regio's en het Economisch en Sociaal Comité, op 5 februari 2014 ondertekend, voorziet in de overplaatsing van maximaal 80 nieuwe posten (60 AD en 20 AST) van deze comités naar het Parlement. Deze operatie vindt in stappen plaats, te beginnen in het najaar van 2014, en de reeds in 2014 gedane opname van de betreffende posten in het organigram van de posten zal worden gecompenseerd door de afschaffing van een even groot aantal posten in de organigrammen van de twee comités.

(4)

Waarvan drie bevorderingen ad personam (drie van AD 14 naar AD 15), verleend in bijzondere gevallen aan verdienstelijke ambtenaren.

(5)

Virtuele reserve voor ambtenaren die in het belang van de dienst gedetacheerd zijn en niet zijn opgenomen in het totaal-generaal.

(6)

De interinstitutionele samenwerkingsovereenkomst tussen het Parlement, het Comité van de Regio's en het Economisch en Sociaal Comité, op 5 februari 2014 ondertekend, voorziet in de overplaatsing van maximaal 80 nieuwe posten (60 AD en 20 AST) van deze comités naar het Parlement. Deze operatie vindt in stappen plaats, te beginnen in het najaar van 2014, en de reeds in 2014 gedane opname van de betreffende posten in het organigram van de posten zal worden gecompenseerd door de afschaffing van een even groot aantal posten in de organigrammen van de twee comités.

(7)

De aangekondigde verlaging van het personeelsbestand met 1% (57 posten) zal, van het totaal, per graad en categorie, plaatsvinden tijdens de lezing van het EP van de ontwerpbegroting 2016.


UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

27.4.2015

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

25

9

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Marco Zanni

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Ivan Štefanec, Flavio Zanonato

Juridische mededeling - Privacybeleid