Postup : 2015/2012(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0144/2015

Predkladané texty :

A8-0144/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.63
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0172

SPRÁVA     
PDF 391kWORD 680k
27.4.2015
PE 551.776v02-00 A8-0144/2015

o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2016

(2015/2012(BUD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajca: Gérard Deprez

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA: NÁVRH ODHADU PRÍJMOV A VÝDAVKOV
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2016

(2015/2012(BUD))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a najmä na jeho článok 36,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2),

–       so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3), a najmä na jej bod 27,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1023/2013 z 22. októbra 2013, ktorým sa mení Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie(4),

–       so zreteľom na svoje uznesenia z 23. októbra 2013(5) a 22. októbra 2014(6) o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014, resp. 2015,

–       so zreteľom na správu generálneho tajomníka pre Predsedníctvo v súvislosti s vypracovaním predbežného návrhu odhadu rozpočtu Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2016,

–      so zreteľom na predbežný návrh odhadu rozpočtu, ktorý vypracovalo Predsedníctvo 27. apríla 2015,

–      so zreteľom na návrh odhadu rozpočtu vypracovaný Výborom pre rozpočet na základe článku 96 ods. 2 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu,

–       so zreteľom na články 96 a 97 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0144/2015),

A.     keďže tento postup je prvý úplný rozpočtový postup uskutočnený v novom volebnom období a tretí postup viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020;

B.     keďže Predsedníctvo na svojej schôdzi 9. februára 2015 schválilo usmernenia týkajúce sa rozpočtu na rok 2016, ako ich navrhol generálny tajomník; keďže tieto usmernenia sa zameriavajú na posilnenie schopnosti parlamentných výborov kontrolovať výkonnú moc, najmä pokiaľ ide o delegované akty, investície do bezpečnosti v budovách Parlamentu a kybernetickej bezpečnosti a podporu pre poslancov, najmä pokiaľ ide o asistentskú výpomoc;

C.     keďže generálny tajomník navrhol pre predbežný návrh odhadu rozpočtu Parlamentu na rok 2016 rozpočet vo výške 1 850 470 600 EUR, čo predstavuje 3,09 % zvýšenie oproti rozpočtu na rok 2015 a 19,51 % podiel okruhu 5 viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020;

D.     keďže v kontexte vysokého zaťaženia vyplývajúceho z verejného dlhu a fiškálnej konsolidácie, ktorým v súčasnosti čelia členské štáty, by Parlament mal preukázať rozpočtovú zodpovednosť a zdržanlivosť a zároveň zabezpečiť poskytnutie dostatočných zdrojov na to, aby sa Parlamentu umožnilo vykonávanie všetkých jeho právomocí a zabezpečilo riadne fungovanie inštitúcie;

E.     keďže napriek malému manévrovaciemu priestoru a potrebe vyvážiť úspory v iných oblastiach by sa mali zvážiť určité investície, aby sa posilnila inštitucionálna úloha Parlamentu;

F.     keďže strop pre okruh 5 viacročného finančného rámca (VFR) pre rozpočet na rok 2016 je 9 483 miliónov EUR v bežných cenách;

G.     keďže 24. marca a 14. a 15. apríla 2015 sa uskutočnili zmierovacie schôdze delegácií Predsedníctva a Výboru pre rozpočet;

Všeobecný rámec a celkový rozpočet

1.      víta dobrú spoluprácu medzi Predsedníctvom Európskeho parlamentu a Výborom pre rozpočet zavedenú počas súčasného rozpočtového postupu a dohodu dosiahnutú počas zmierovacieho postupu;

2.      berie na vedomie prioritné ciele, ktoré navrhol generálny tajomník na rok 2016;

3.      pripomína, že od vstupu Lisabonskej zmluvy do platnosti znáša rozpočet Parlamentu značné dodatočné výdavky vyplývajúce z týchto nových skutočností: ustanovenie Európskeho parlamentu ako skutočného spoluzákonodarcu a posilnenie politiky v oblasti nehnuteľností (2010 – 2012), pristúpenie Chorvátska, Dom európskej histórie (2013) a vytvorenie parlamentnej výskumnej služby (2014 – 2015); víta skutočnosť, že Parlament bol schopný kompenzovať podstatnú časť týchto výdavkov prostredníctvom úspor vyplývajúcich zo štrukturálnych a organizačných reforiem, čo teda viedlo k len miernemu zvýšeniu rozpočtu približne vo výške miery inflácie;

4.      konštatuje, že počas predchádzajúceho volebného obdobia Parlament odsúhlasil viaceré politické priority, ktoré viedli buď k miernemu zvýšeniu rozpočtu, alebo k rozpočtovým úsporám; domnieva sa, že novozvolený Parlament by mal do hĺbky preskúmať vykonávanie týchto viacročných projektov a na tomto základe rozhodnúť o vlastných politických prioritách, a to v prípade potreby aj o negatívnych; v tejto súvislosti žiada generálneho tajomníka, aby predložil hodnotiacu správu o týchto viacročných projektoch v dostatočnom predstihu pred čítaním rozpočtu v Parlamente na jeseň roku 2015;

5.      domnieva sa, že v roku 2016 by malo byť prioritou posilnenie parlamentnej činnosti, najmä prostredníctvom zlepšenia legislatívnej činnosti Parlamentu a zároveň jeho schopnosti kontrolovať výkonnú moc, ako aj posilnenie bezpečnosti budov Parlamentu a kybernetickej bezpečnosti;

6.      domnieva sa, že Parlament by mal byť príkladom a vynaložiť osobitné úsilie, pokiaľ ide o výšku jeho rozpočtu a úroveň zvýšenia výdavkov v porovnaní s rokom 2015; zdôrazňuje, že rozpočet na rok 2016 by mal byť zostavený na realistickom základe a mal by byť v súlade so zásadami rozpočtovej disciplíny a riadneho finančného hospodárenia;

7.      domnieva sa, že štrukturálne a organizačné reformy zamerané na dosiahnutie väčšej efektívnosti, environmentálnej udržateľnosti a účinnosti by mali pokračovať prostredníctvom dôkladného preskúmania možných synergií a úspor; pripomína významné úspory, ktoré by sa mohli dosiahnuť, ak by bolo len jedno pracovisko namiesto troch (Brusel, Štrasburg, Luxemburg); zdôrazňuje, že tento proces by sa mal viesť bez ohrozenia prvotriednej legislatívnej práce Parlamentu, jeho rozpočtových a kontrolných právomocí alebo kvality pracovných podmienok poslancov, asistentov a zamestnancov;

8.      zdôrazňuje, že s cieľom umožniť poslancom Parlamentu plniť svoj mandát a posilniť schopnosť Parlamentu vykonávať všetky svoje právomoci by sa mala zabezpečiť dostatočná úroveň zdrojov; zdôrazňuje, že štatutárne a povinné výdavky potrebné na rok 2016 sa musia pokryť;

9.      víta skutočnosť, že podiel rozpočtu Parlamentu na celkových prostriedkoch okruhu 5 VFR bol počas predchádzajúceho volebného obdobia – s výnimkou rokov 2011 a 2014 – pod úrovňou 20 %; domnieva sa, že podiel rozpočtu Parlamentu v roku 2016 by sa tiež mal udržať pod úrovňou 20 %;

10.    zastáva názor, že celkový nárast výdavkov rozpočtu Parlamentu na rok 2016 v porovnaní s rokom 2015 by mali určovať tieto dva faktory:

i) miera zvýšenia bežných výdavkov, ktorá nesmie prekročiť 1,6 %;

ii) úroveň mimoriadnych výdavkov potrebných v roku 2016 na posilnenie bezpečnosti budov Európskeho parlamentu a kybernetickej bezpečnosti v Bruseli v maximálnej výške 15 miliónov EUR;

zdôrazňuje, že na tento účel sú potrebné úspory v iných oblastiach;

11.    víta skutočnosť, že delegácie Výboru pre rozpočet a Predsedníctva na zmierovacích schôdzach, ktoré sa konali 14. a 15. apríla 2015, dosiahli dohodu o úsporách v porovnaní s úrovňou predbežného návrhu odhadu pôvodne navrhnutého Predsedníctvom;

12.    stanovuje úroveň svojich bežných/administratívnych výdavkov na rok 2016 na 1 823 648 600 EUR, čo predstavuje 1,6 % nárast oproti rozpočtu na rok 2015, a pridáva do svojho návrhu odhadu výnimočné mimoriadne výdavky vo výške 15 miliónov EUR požadované v roku 2016 na posilnenie bezpečnosti svojich budov v Bruseli, ako aj kybernetickej bezpečnosti Parlamentu;

13.    využíva príležitosť tohto prvého plnohodnotného zmierovacieho postupu v súvislosti s rozpočtom Parlamentu v rámci 8. volebného obdobia na to, aby požiadal generálneho tajomníka a Predsedníctvo, aby predložili strednodobé a dlhodobé rozpočtové plány spolu s dokumentmi súvisiacimi s postupom zostavovania rozpočtu na rok 2017; žiada generálneho tajomníka, aby jasne uviedol výdavky týkajúce sa investícií (budovy, nadobudnutia atď.) a výdavky súvisiace s fungovaním Parlamentu a jeho štatutárnymi povinnosťami;

14.    pripomína, že Parlament má v rámci rozpočtového postupu možnosť upraviť rozpočtové priority a konečné rozhodnutie prijme na jeseň 2015;

Konkrétne otázky

Priorita parlamentnej činnosti

15.    zdôrazňuje, že v nadväznosti na nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa Parlament ustanovil ako skutočný spoluzákonodarca, a vzhľadom na skutočnosť, že jednou z najdôležitejších úloh Parlamentu je kontrola výkonnej moci, je v súčasnosti absolútne nevyhnutné klásť dôraz na legislatívnu a kontrolnú činnosť poslancov;

16.    domnieva sa, že v záujme upevnenia úlohy Parlamentu by sa administratívne kapacity sekretariátov špecializovaných parlamentných výborov mali, ak sa tak ešte nestalo, zodpovedajúcim spôsobom posilniť, a to prostredníctvom presunu zamestnancov;

17.    domnieva sa, že v záujme zabezpečenia primeranej podpory pre poslancov pri výkone ich parlamentných činností je potrebná nová rovnováha medzi akreditovanými asistentmi poslancov a miestnymi asistentmi; žiada generálneho tajomníka, aby na tento účel čo najskôr predložil Predsedníctvu návrh na rozhodnutie; domnieva sa, že v prípade revízie súčasných pravidiel by sa malo dodržať prechodné obdobie, a očakáva, že konečné rozhodnutie nadobudne účinnosť najneskôr od júla 2016;

18.    pripomína, že v súlade s článkom 130 rokovacieho poriadku Parlamentu Konferencia predsedov vykoná do júla 2015 posúdenie režimu písomných otázok, pokiaľ ide o doplňujúce otázky; zdôrazňuje skutočnosť, že zameranie sa na štatistiku parlamentnej činnosti by nemalo byť na úkor skutočnej legislatívnej činnosti poslancov; požaduje preto revíziu tohto režimu a vyzýva príslušný orgán, aby:

– obmedzil pre každého poslanca počet parlamentných otázok predložených v elektronickom formáte na najviac päť otázok mesačne (neberúc do úvahy spoluautorov);

– zrušil zverejňovanie týchto otázok na internetovej stránke Parlamentu a možnosť predkladať všetky doplňujúce otázky v podobe papierového dokumentu predloženého a vlastnoručne podpísaného poslancom;

19.    zdôrazňuje, že takáto revízia rokovacieho poriadku Parlamentu, ktorým sa riadia otázky na písomné zodpovedanie (článok 130), môže vytvoriť úspory a obmedzí administratívnu záťaž európskych inštitúcií bez toho, aby sa ohrozili legislatívne právomoci Európskeho parlamentu; očakáva, že revidované pravidlá sa budú uplatňovať od januára 2016;

20.    domnieva sa, že Parlament musí byť vybavený moderným, vysoko účinným pracovným priestorom pre poslancov a zamestnancov;

Bezpečnosť

21.    zdôrazňuje, že v súčasnom kontexte by najvyššou prioritou mala byť bezpečnosť priestorov Parlamentu; zdôrazňuje, že Parlament bude musieť prijať nové opatrenia potrebné na posilnenie bezpečnosti vo svojich priestoroch aj mimo nich, zostávajúc inštitúciou otvorenou pre európskych občanov, a na posilnenie kybernetickej bezpečnosti;

22.    v tejto súvislosti žiada generálneho tajomníka, aby Výboru pre rozpočet predložil celkové hodnotenie bezpečnostných opatrení, ktoré Parlament prijal od rozhodnutia o internalizácii bezpečnostných služieb Parlamentu (rozhodnutie Predsedníctva z júna 2012) doteraz, a rozpočtové dôsledky týchto opatrení a aby načrtol plánované opatrenia na posilnenie bezpečnosti Parlamentu v jeho priestoroch aj mimo nich, ako aj ich vplyv takýchto opatrení na rozpočet na rok 2016; žiada informácie o finančných dôsledkoch dohôd o medziinštitucionálnej administratívnej spolupráci v oblasti bezpečnosti;

Kybernetická bezpečnosť

23.    domnieva sa, že vzhľadom na čoraz väčšie využívanie elektronických médií a zariadení by sa osobitná pozornosť mala venovať bezpečnosti IT, aby sa zabezpečila maximálna možná úroveň bezpečnosti informačných a komunikačných systémov; domnieva sa, že každé opatrenie v tejto oblasti by malo vychádzať z jasného hodnotenia potrieb Parlamentu a malo by sa o ňom rozhodnúť v rámci rozpočtového postupu;

Politika v oblasti nehnuteľností

24.    pripomína, že strednodobá stratégia v oblasti nehnuteľností, ktorú prijalo Predsedníctvo v roku 2010, je v súčasnosti predmetom revízie; vyzýva generálneho tajomníka, aby Výboru pre rozpočet čo najskôr predložil novú strednodobú stratégiu v oblasti nehnuteľností, a to najneskôr do augusta 2015, ešte pred čítaním rozpočtu v Parlamente na jeseň 2015;

25.    opätovne pripomína, že k dlhodobým investíciám, ako sú projekty Parlamentu v oblasti nehnuteľností, sa musí pristupovať opatrne a transparentne; trvá na prísnom riadení nákladov, plánovaní projektov a dohľade; opakuje svoju výzvu týkajúcu sa transparentného rozhodovacieho procesu v rámci politiky v oblasti nehnuteľností založeného na včasnom poskytovaní informácií s náležitým zreteľom na článok 203 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

26.    vyzýva zodpovedných podpredsedov, aby príslušnému výboru predložili novú strednodobú stratégiu v oblasti nehnuteľností, ako aj správu o pokroku výstavby budovy KAD vrátane možností financovania; na základe toho počas čítania rozpočtu rozhodne o začlenení financovania výstavby budovy KAD do rozpočtu Parlamentu na rok 2016, berúc do úvahy možné úspory na úrokových sadzbách;

27.    pripomína, že vďaka výstavbe budovy KAD budú celkové ročné platby v budúcnosti oveľa nižšie ako výdavky na prenájom podobnej nehnuteľnosti;

Komunikácia

28.    vyzýva generálneho tajomníka, aby Výbor pre rozpočet informoval o hodnotení parlamentnej volebnej kampane v roku 2014, ako aj o účinnosti komunikačných opatrení Parlamentu určených širokej verejnosti;

29.    je pevne presvedčený, že hlavným mandátom poslancov je legislatívna práca; domnieva sa preto, že na tento účel by prioritou mala byť komunikácia s verejnosťou a ostatnými zainteresovanými stranami prostredníctvom modernizácie technického vybavenia a mediálnych zariadení, a to vzhľadom na zvýšený záujem médií, rastúci význam sociálnych médií a dodatočné potreby poslancov počas riadnych plenárnych schôdzí;

30.    žiada Predsedníctvo, aby uskutočnilo nezávislé hodnotenie prvého Európskeho podujatia pre mládež pred zorganizovaním druhého takéhoto podujatia;

Dom európskej histórie

31.    berie na vedomie, že otvorenie Domu európskej histórie je naplánované na rok 2016; žiada generálneho tajomníka, aby Výboru pre rozpočet v dostatočnom predstihu pred čítaním rozpočtu v Parlamente na jeseň 2015 predložil aktualizované rozpočtové plány na nasledujúcich päť rokov, pokiaľ ide o operačné a administratívne výdavky plánované pre Dom európskej histórie od jeho otvorenia, a to vrátane účasti Komisie; pripomína, že v rámci rozpočtu na rok 2014 bol v oddiele III rozpočtu Únie vytvorený nový rozpočtový riadok 16 03 04 „Dom európskej histórie“ pre príspevok Komisie na operačné náklady Domu európskej histórie;

Personálne opatrenia

32.    zdôrazňuje, že plnenie cieľa zníženia počtu zamestnancov o 5 %, o ktorom bolo rozhodnuté v rámci dohody o VFR na roky 2014 – 2020, by malo pokračovať aj v roku 2016; víta potvrdenie, že znižovanie počtu zamestnancov sa nerozšíri na zamestnancov politických skupín, čo je plne v súlade s uvedenými uzneseniami Parlamentu o rozpočtoch na roky 2014 a 2015;

33.    konštatuje, že na rok 2016 sa navrhuje vyňať z plánu pracovných miest sekretariátu Parlamentu 57 miest, čím by sa usporilo 1,8 milióna EUR, vzhľadom na to, že niektoré tieto miesta nie sú v súčasnosti obsadené a že osoby na zostávajúcich miestach odídu do dôchodku alebo sa počas roka presunú na iné miesto; konštatuje, že sa navrhuje, aby sa z plánu pracovných miest Parlamentu vyňali ďalšie dve pracovné miesta a presunuli sa do Komisie v súvislosti s dvoma medziinštitucionálnymi IT projektmi pod vedením Komisie, a že tým sa v pláne pracovných miest Komisie na rok 2016 vytvoria dve ďalšie pracovné miesta;

34.    schvaľuje návrh generálneho tajomníka vytvoriť 25 dodatočných pracovných miest na posilnenie GR SAFE s cieľom zlepšiť účinnosť bezpečnostných systémov v rámci aj mimo priestorov Parlamentu a požiarnu prevenciu budov, ako aj zabezpečiť primeranú ochranu poslancov, zamestnancov a hostí na vysokej úrovni v priestoroch Parlamentu; požaduje informáciu o presných nákladoch na tieto pracovné miesta; domnieva sa však, že systém bezpečnosti mimo priestorov Parlamentu by mali zaručiť belgické orgány;

35.    víta návrh na posilnenie sekretariátov parlamentných výborov s cieľom umožniť, aby poslancom poskytovali potrebnú podporu pri výkone kontroly, a to najmä v parlamentných výboroch s najväčším počtom – či už existujúcich, alebo očakávaných – vykonávacích a delegovaných aktov;

36.    berie na vedomie, že na tento účel generálny tajomník navrhuje vytvoriť 20 dodatočných pracovných miest na posilnenie sekretariátov dotknutých parlamentných výborov (ECON, ENVI, ITRE, TRAN a LIBE);

37.    vyzýva generálneho tajomníka, aby Výboru pre rozpočet predložil úplný prehľad vývoja pracovných miest v Parlamente a toho, ako sa k cieľu zníženia počtu zamestnancov o 5 % pristupovalo doposiaľ, ako sa tento cieľ bude postupom času plniť a aký referenčný počet pracovných miest v pláne pracovných miest sa využíva na splnenie tohto cieľa;

Záverečné pripomienky

38.    prijíma návrh odhadu príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2016;

39.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie a odhad príjmov a výdavkov Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 15.

(5)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0437.

(6)

Prijaté texty, P8_TA(2014)0036.


PRÍLOHA: NÁVRH ODHADU PRÍJMOV A VÝDAVKOV

 

NÁVRH ODHADU PRÍJMOV A VÝDAVKOV NA ROZPOČTOVÝ ROK 2016

 

PRIJATÝ VÝBOROM PRE ROZPOČET NA SCHÔDZI KONANEJ

 

27. APRÍLA 2015

 

 

NÁVRH ODHADU PRÍJMOV A VÝDAVKOV

2016

Príspevok Európskej únie k financovaniu výdavkov

Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2016

Názov

Suma

 

 

Výdavky

1 838 648 600

Vlastné zdroje

152 437 131

Potrebný príspevok

1 686 211 469

ODHAD PRÍJMOV

Hlava Kapitola Článok Položka

Názov

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2015

Plnenie v roku 2014

 

 

 

 

 

4

PRÍJMY OD OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCIÁCH A V OSTATNÝCH ORGÁNOCH ÚNIE

 

 

 

4 0

RÔZNE DANE A ODVODY

 

 

 

4 0 0

Výnosy z daní odvádzaných z platov, miezd a príspevkov členov inštitúcií, úradníkov, ostatných zamestnancov a osôb poberajúcich dôchodok

73 021 345

69 674 060

71 471 886,11

4 0 3

Výnosy z dočasného príspevku z platov členov inštitúcie, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere

p.m.

p.m.

25 197,48

4 0 4

Výnosy z mimoriadneho odvodu z platov členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere

10 710 325

9 412 163

9 772 278,65

 

 

83 731 670

79 086 223

81 269 362,24

Kapitola 4 0 — Súčet

4 1

PRÍSPEVKY DO SYSTÉMU DÔCHODKOVEHO ZABEZPEČENIA

 

 

 

4 1 0

Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia

59 184 461

60 237 843

53 614 328,60

4 1 1

Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami

9 100 000

9 100 000

11 352 853,21

4 1 2

Príspevky úradníkov a dočasných zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia v prípade pracovného voľna z osobných dôvodov

10 000

10 000

24 042,14

 

 

68 294 461

69 347 843

64 991 223;95

Kapitola 4 1 — Súčet

4 2

OSTATNÉ PRÍSPEVKY DO SYSTÉMU DÔCHODKOVEHO ZABEZPEČENIA

 

 

 

4 2 1

Príspevky poslancov Európskeho parlamentu do systému dôchodkového zabezpečenia pre starobný dôchodok

p.m.

p.m.

-

 

Kapitola 4 2 — Súčet

p.m.

p.m.

-

 

Hlava 4 — Súčet

152 026 131

148 434 066

146 260 586,19

5

PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE

 

 

 

5 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO MAJETKU (DODÁVKY TOVARU) A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

 

 

 

5 0 0

Výnosy z predaja hnuteľného majetku (dodávky tovaru)

 

 

 

5 0 0 0

Výnosy z predaja dopravných prostriedkov — Pripísané príjmy

p.m.

p.m.

-

5 0 0 1

Výnosy z predaja ostatného hnuteľného majetku — Pripísané príjmy

p.m.

p.m.

6 888,00

5 0 0 2

Výnosy z poskytovania tovaru iným inštitúciám alebo orgánom — Pripísané príjmy

p.m.

p.m.

6 427,81

5 0 1

Výnosy z predaja nehnuteľného majetku

p.m.

p.m.

-

5 0 2

Výnosy z predaja publikácií, diel v tlačenej podobe a filmov — Pripísané príjmy

p.m.

p.m.

5 848,47

 

Kapitola 5 0 — Súčet

p.m.

p.m.

19 164,28

5 1

VÝNOSY Z NÁJMU

 

 

 

5 1 1

Výnosy z nájmu a podnájmu nehnuteľného majetku a úhrada nákladov spojených s nájmom

 

 

 

5 1 1 0

Výnosy z nájmu a podnájmu nehnuteľného majetku — Pripísané príjmy

p.m.

p.m.

2 728 921,78

5 1 1 1

Úhrada nákladov spojených s nájmom — Pripísané príjmy

p.m.

p.m.

10 681,12

 

Kapitola 5 1 — Súčet

p.m.

p.m.

2 739 602,90

5 2

PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH ÚVEROV A Z BANKOVÝCH A INÝCH ÚROKOV

 

 

 

5 2 0

Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov a z bankových a iných úrokov z prostriedkov na účtoch inštitúcie

410 000

410 000

442 335,67

 

Kapitola 5 2 — Súčet

410 000

410 000

442 335,67

5 5

PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB A PRÁC

 

 

 

5 5 0

Príjmy zo služieb a prác poskytnutých iným inštitúciám alebo orgánom vrátane náhrad vrátených inými inštitúciami alebo orgánmi za diéty na služobné cesty zaplatené v ich mene — Pripísané príjmy

p.m.

p.m.

5 232 191,62

5 5 1

Príjmy od tretích strán zo služieb alebo prác poskytnutých na ich žiadosť — Pripísané príjmy

p.m.

p.m.

1 105 304,58

 

Kapitola 5 5 — Súčet

p.m.

p.m.

6 337 496,20

5 7

OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY SPOJENÉ S ADMINISTRATÍVNOUČINNOSŤOU INŠTITÚCIE

 

 

 

5 7 0

Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm — Pripísané príjmy

p.m.

p.m.

4 705 964,82

5 7 1

Účelovo viazané príjmy, ako sú príjmy z nadácií, dotácie, dary a odkazy v závetoch, vrátane účelovo viazaných príjmov osobitných pre každú inštitúciu — Pripísané príjmy

p.m.

p.m.

-

5 7 2

Náhrada výdavkov na sociálne zabezpečenie vynaložených v mene inej inštitúcie

p.m.

p.m.

-

5 7 3

Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie — Pripísané príjmy

p.m.

p.m.

2 084 376,41

 

Kapitola 5 7 — Súčet

p.m.

p.m.

6 790 341,23

5 8

RÔZNE PLATBY

 

 

 

5 8 1

Príjmy z poistenia — Pripísané príjmy

p.m.

p.m.

185 508,04

 

Kapitola 5 8 — Súčet

p.m.

p.m.

185 508,04

 

Hlava 5 — Súčet

410 000

410 000

16 514 448,32

6

PRÍSPEVKY A NÁHRADY V RÁMCI DOHÔD A PROGRAMOV ÚNIE

 

 

 

6 6

OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY

 

 

 

6 6 0

Ostatné príspevky a náhrady

 

 

 

6 6 0 0

Ostatné pripísané príspevky a náhrady — Pripísané príjmy

p.m.

p.m.

10 906 918,89

6 6 0 1

Ostatné nepripísané príspevky a náhrady

p.m.

p.m.

-

 

Kapitola 6 6 — Súčet

p.m.

p.m.

10 906 918,89

 

Hlava 6 — Súčet

p.m.

p.m.

10 906 918,89

9

RÔZNE PRÍJMY

 

 

 

9 0

RÔZNE PRÍJMY

 

 

 

9 0 0

Rôzne príjmy

1 000

1 000

754 898,78

 

Kapitola 9 0 — Súčet

1 000

1 000

754 898,78

 

Hlava 9 — Súčet

1 000

1 000

754 898,78

 

CELKOVÝ SÚČET

152 437 131

148 845 066

174 436 852,18

ODHAD VÝDAVKOV

Celkový prehľad rozpočtových prostriedkov (na rok 2016 a 2015) a plnenia (v roku 2014)

Hlava Kapitola

Názov

Rozpočtové prostriedky na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

 

 

 

 

 

1

OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0

POSLANCI

214 240 500

220 252 000

223 348 317,16

1 2

ÚRADNÍCI A DOČASNÍ ZAMESTNANCI

624 331 000

608 733 635

592 225 771,19

1 4

OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY

122 001 000

121 114 400

89 659 625,67

1 6

OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII

17 522 500

18 314 480

15 769 390,60

 

Hlava 1 — Súčet

978 095 000

968 414 515

921 003 104,62

 

 

 

 

 

2

BUDOVY, HNUTEĽNÝ MAJETOK, ZARIADENIE A RÔZNE

 

 

 

 

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0

BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY

212 568 000

210 241 500

261 255 176,91

2 1

VÝPOČTOVÁ TECHNIKA, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK

167 886 850

149 330 149

127 593 866,92

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

5 912 750

6 049 000

4 824 591,00

 

Hlava 2 — Súčet

386 367 600

365 620 649

393 673 634,83

 

 

 

 

 

3

VÝDAVKY V SÚVISLOSTI S VÝKONOM VŠEOBECNÝCH ÚLOH INŠTITÚCIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 0

SCHÔDZE A KONFERENCIE

35 093 000

36 175 971

28 562 579,97

3 2

ODBORNÉ PORADENSTVO A INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE

115 433 000

115 686 393

112 532 749,84

 

Hlava 3 — Súčet

150 526 000

151 862 364

141 095 329,81

 

 

 

 

 

4

VÝDAVKY V SÚVISLOSTI S VÝKONOM OSOBITNÝCH ÚLOH INŠTITÚCIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 0

OSOBITNÉ VÝDAVKY NIEKTORÝCH INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

111 100 000

104 818 084

100 523 786,23

4 2

VÝDAVKY, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA ASISTENTSKÚ VÝPOMOC

202 140 000

192 113 500

181 048 836,81

4 4

SCHÔDZE A INÉ ČINNOSTI POSLANCOV A BÝVALÝCH POSLANCOV

420 000

400 000

400 000

 

Hlava 4 — Súčet

313 660 000

297 331 584

281 972 623,04

 

 

 

 

 

10

OSTATNÉ VÝDAVKY

 

 

 

 

 

 

 

 

10 0

PREDBEŽNE VYČLENENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

p.m.

p.m.

0

10 1

REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ VÝDAVKY

10 000 000

11 700 000

0

10 3

REZERVA NA PROCES ROZŠIROVANIA

p.m.

p.m.

0

10 4

REZERVA NA INFORMAČNÚ A KOMUNIKAČNÚ POLITIKU

p.m.

p.m.

0

10 5

PREDBEŽNE VYČLENENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY NA BUDOVY

p.m.

p.m.

0

10 6

REZERVA NA NOVÉ PRIORITNÉ CIELE

p.m.

p.m.

0

10 8

REZERVA NA SYSTÉM EMAS

p.m.

p.m.

0

 

Hlava 10 — Súčet

10 000 000

11 700 000

0

 

CELKOVÝ SÚČET

1 838 648 600

1 794 929 112

1 737 744 692,30

Zdroje — Vlastné zdroje

Hlava 4 — Príjmy od osôb pracujúcich v inštitúciách a v ostatných orgánoch Únie

Kapitola 4 0 — Rôzne dane a odvody

Článok 4 0 0 — Výnosy z daní odvádzaných z platov, miezd a príspevkov členov inštitúcie, úradníkov, ostatných zamestnancov a osôb poberajúcich dôchodok

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2015

Plnenie v roku 2014

73 021 345

69 674 060

71 471 886,11

Poznámky

Protokol o výsadách a imunitách Európskej únie, a najmä jeho článok 12.

Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 z 29. februára 1968, ktorým sa určujú podmienky a postup uplatňovania dane v prospech Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 8).

Článok 4 0 3 — Výnosy z dočasného príspevku z platov členov inštitúcie, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2015

Plnenie v roku 2014

p.m.

p.m.

25 197,48

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 66a v znení účinnom do 15. decembra 2003.

Článok 4 0 4 — Výnosy z mimoriadneho odvodu a zo solidárnej dane z platov členov inštitúcie, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2015

Plnenie v roku 2014

10 710 325

9 412 163

9 772 278,65

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie, a najmä jeho článok 66a.

Kapitola 4 1 — Príspevky do systému dôchodkového zabezpečenia

Článok 4 1 0 — Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2015

Plnenie v roku 2014

59 184 461

60 237 843

53 614 328,60

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie, a najmä jeho článok 83 ods. 2.

Článok 4 1 1 — Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2015

Plnenie v roku 2014

9 100 000

9 100 000

11 352 853,21

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie, a najmä článok 4, článok 11 ods. 2 a 3 a článok 48 jeho prílohy VIII.

Článok 4 1 2 — Príspevky úradníkov a dočasných zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia v prípade pracovného voľna z osobných dôvodov

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2015

Plnenie v roku 2014

10 000

10 000

24 042,14

Kapitola 4 2 — Ostatné príspevky do systému dôchodkového zabezpečenia

Článok 4 2 1 — Príspevky poslancov Európskeho parlamentu do systému dôchodkového zabezpečenia pre starobný dôchodok

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2015

Plnenie v roku 2014

p.m.

p.m.

0,00

Poznámky

Pravidlá o úhrade výdavkov a príspevkov poslancov Európskeho parlamentu, a najmä ich príloha III.

Hlava 5 — Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie

Kapitola 5 0 — Výnosy z predaja hnuteľného majetku (dodávky tovaru) a nehnuteľného majetku

Článok 5 0 0 — Výnosy z predaja hnuteľného majetku (dodávky tovaru)

Položka 5 0 0 0 — Výnosy z predaja dopravných prostriedkov — Pripísané príjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2015

Plnenie v roku 2014

p.m.

p.m.

0,00

Poznámky

Táto položka je určená na zaúčtovanie príjmov z predaja alebo čiastočnej výmeny dopravných prostriedkov, ktoré patria inštitúcii.

Tieto príjmy sa v súlade s článkom 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách považujú za pripísané príjmy a umožňujú zahrnutie dodatočných rozpočtových prostriedkov do riadkov, kde sú uvedené výdavky, ktoré viedli k príslušným príjmom.

Položka 5 0 0 1 — Výnosy z predaja ostatného hnuteľného majetku — Pripísané príjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2015

Plnenie v roku 2014

p.m.

p.m.

6 888,00

Poznámky

Táto položka je určená na zaúčtovanie príjmov z predaja alebo čiastočnej výmeny iného hnuteľného majetku, ako sú dopravné prostriedky, ktorý patrí inštitúcii.

Tieto príjmy sa v súlade s článkom 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách považujú za pripísané príjmy a umožňujú zahrnutie dodatočných rozpočtových prostriedkov do riadkov, kde sú uvedené výdavky, ktoré viedli k príslušným príjmom.

Položka 5 0 0 2 — Výnosy z poskytovania tovaru iným inštitúciám alebo orgánom — Pripísané príjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2015

Plnenie v roku 2014

p.m.

p.m.

6 427,81

Poznámky

Tieto príjmy sa v súlade s článkom 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách považujú za pripísané príjmy a umožňujú zahrnutie dodatočných rozpočtových prostriedkov do riadkov, kde sú uvedené výdavky, ktoré viedli k príslušným príjmom.

V prílohe k tomuto rozpočtu sa uvedú podrobné údaje o výdavkoch a príjmoch plynúcich z pôžičiek, nájomného alebo poskytovania služieb v rámci tejto rozpočtovej položky.

Článok 5 0 1 — Výnosy z predaja nehnuteľného majetku

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2015

Plnenie v roku 2014

p.m.

p.m.

0,00

Poznámky

Tento článok je určený na zaúčtovanie príjmov z predaja nehnuteľného majetku, ktorý patrí inštitúcii.

Článok 5 0 2 — Výnosy z predaja publikácií, diel v tlačenej podobe a filmov — Pripísané príjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2015

Plnenie v roku 2014

p.m.

p.m.

5 848,47

Poznámky

Tieto príjmy sa v súlade s článkom 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách považujú za pripísané príjmy a umožňujú zahrnutie dodatočných rozpočtových prostriedkov do riadkov, kde sú uvedené výdavky, ktoré viedli k príslušným príjmom.

Tento článok obsahuje aj príjmy z predaja týchto produktov v elektronickej podobe.

Kapitola 5 1 — Výnosy z nájmu

Článok 5 1 1 — Výnosy z nájmu a podnájmu nehnuteľného majetku a úhrada nákladov spojených s nájmom

Položka 5 1 1 0 — Výnosy z nájmu a podnájmu nehnuteľného majetku — Pripísané príjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2015

Plnenie v roku 2014

p.m.

p.m.

2 728 921,78

Poznámky

Tieto príjmy sa v súlade s článkom 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách považujú za pripísané príjmy a umožňujú zahrnutie dodatočných rozpočtových prostriedkov do riadkov, kde sú uvedené výdavky, ktoré viedli k príslušným príjmom.

V prílohe k tomuto rozpočtu sa uvedú podrobné údaje o výdavkoch a príjmoch plynúcich z pôžičiek, nájomného alebo poskytovania služieb v rámci tejto rozpočtovej položky.

Položka 5 1 1 1 — Úhrada nákladov spojených s nájmom — Pripísané príjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2015

Plnenie v roku 2014

p.m.

p.m.

10 681,12

Poznámky

Tieto príjmy sa v súlade s článkom 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách považujú za pripísané príjmy a umožňujú zahrnutie dodatočných rozpočtových prostriedkov do riadkov, kde sú uvedené výdavky, ktoré viedli k príslušným príjmom.

Kapitola 5 2 — Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov a z bankových a iných úrokov

Článok 5 2 0 — Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov a z bankových a iných úrokov z prostriedkov na účtoch inštitúcie

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2015

Plnenie v roku 2014

410 000

410 000

442 335,67

Poznámky

Tento článok je určený na zaúčtovanie príjmov z investícií alebo poskytnutých pôžičiek, bankových a iných úrokov na účtoch inštitúcie.

Kapitola 5 5 — Príjmy z poskytnutých služieb a prác

Článok 5 5 0 — Príjmy zo služieb a prác poskytnutých iným inštitúciám alebo orgánom vrátane náhrad vrátených inými inštitúciami alebo orgánmi za diéty na služobné cesty zaplatené v ich mene — Pripísané príjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2015

Plnenie v roku 2014

p.m.

p.m.

5 232 191,62

Poznámky

Tieto príjmy sa v súlade s článkom 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách považujú za pripísané príjmy a umožňujú zahrnutie dodatočných rozpočtových prostriedkov do riadkov, kde sú uvedené výdavky, ktoré viedli k príslušným príjmom.

Článok 5 5 1 — Príjmy od tretích strán zo služieb alebo prác poskytnutých na ich žiadosť — Pripísané príjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2015

Plnenie v roku 2014

p.m.

p.m.

1 105 304,58

Poznámky

Tieto príjmy sa v súlade s článkom 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách považujú za pripísané príjmy a umožňujú zahrnutie dodatočných rozpočtových prostriedkov do riadkov, kde sú uvedené výdavky, ktoré viedli k príslušným príjmom.

Kapitola 5 7 — Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie

Článok 5 7 0 — Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm — Pripísané príjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2015

Plnenie v roku 2014

p.m.

p.m.

4 705 964,82

Poznámky

Tieto príjmy sa v súlade s článkom 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách považujú za pripísané príjmy a umožňujú zahrnutie dodatočných rozpočtových prostriedkov do riadkov, kde sú uvedené výdavky, ktoré viedli k príslušným príjmom.

Článok 5 7 1 — Účelovo viazané príjmy, ako sú príjmy z nadácií, dotácie, dary a odkazy v závetoch, vrátane účelovo viazaných príjmov osobitných pre každú inštitúciu — Pripísané príjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2015

Plnenie v roku 2014

p.m.

p.m.

0,00

Poznámky

Tieto príjmy sa v súlade s článkom 21 ods. 2 písm. d) nariadenia o rozpočtových pravidlách považujú za pripísané príjmy a umožňujú zahrnutie dodatočných rozpočtových prostriedkov do okruhov, kde sú uvedené počiatočné výdavky, ktoré viedli k príslušným príjmom.

Článok 5 7 2 — Náhrada výdavkov na sociálne zabezpečenie vynaložených v mene inej inštitúcie

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2015

Plnenie v roku 2014

p.m.

p.m.

0,00

Poznámky

Tento článok je určený na zaúčtovanie príjmov spojených s náhradou výdavkov na sociálne zabezpečenie, ktoré boli vynaložené v mene inej inštitúcie.

Článok 5 7 3 — Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie — Pripísané príjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2015

Plnenie v roku 2014

p.m.

p.m.

2 084 376,41

Kapitola 5 8 — Rôzne platby

Článok 5 8 1 — Príjmy z poistenia — Pripísané príjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2015

Plnenie v roku 2014

p.m.

p.m.

185 508,04

Poznámky

Tieto príjmy sa v súlade s článkom 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách považujú za pripísané príjmy a umožňujú zahrnutie dodatočných rozpočtových prostriedkov do riadkov, kde sú uvedené výdavky, ktoré viedli k príslušným príjmom.

Tento článok zahŕňa zároveň aj náhradu mzdy úradníkov poisťovacou spoločnosťou v prípade úrazu.

Hlava 6 — Príspevky a náhrady v rámci dohôd a programov Únie

Kapitola 6 6 — Ostatné príspevky a náhrady

Článok 6 6 0 — Ostatné príspevky a náhrady

Položka 6 6 0 0 — Ostatné pripísané príspevky a náhrady — Pripísané príjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2015

Plnenie v roku 2014

p.m.

p.m.

10 906 918,89

Poznámky

Táto položka je v súlade s článkom 21 nariadenia o rozpočtových pravidlách určená na zaúčtovanie príjmov, ktoré nie sú uvedené v ostatných častiach hlavy 6 a ktoré umožňujú zahrnutie dodatočných rozpočtových prostriedkov na financovanie výdavkov, ku ktorým sú tieto príjmy pripísané.

Položka 6 6 0 1 — Ostatné nepripísané príspevky a náhrady

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2015

Plnenie v roku 2014

p.m.

p.m.

0,00

Hlava 9 — Rôzne príjmy

Kapitola 9 0 — Rôzne príjmy

Článok 9 0 0 — Rôzne príjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2015

Plnenie v roku 2014

1 000

1 000

754 898,78

Poznámky

Tento článok je určený na zaúčtovanie rôznych príjmov.

V prílohe k tomuto rozpočtu sa uvedú podrobné údaje o výdavkoch a príjmoch plynúcich z pôžičiek, nájomného alebo poskytovania služieb v rámci tohto článku.

Výdavky— Výdavky

Hlava 1 — Osoby pracujúce v inštitúcii

Kapitola 1 0 — Poslanci

Článok 1 0 0 — Platy a príspevky

Položka 1 0 0 0 — Platy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

72 520 000

71 530 000

74 881 314,28

Poznámky

Štatút poslancov Európskeho parlamentu, a najmä jeho články 9 a 10.

Vykonávacie pravidlá k Štatútu poslancov Európskeho parlamentu, a najmä ich články 1 a 2.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevku uvedeného v štatúte poslancov.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 EUR.

Položka 1 0 0 4 — Bežné cestovné výdavky

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

74 700 000

72 800 000

66 550 000,00

Poznámky

Štatút poslancov Európskeho parlamentu, a najmä jeho článok 20.

Vykonávacie pravidlá k Štatútu poslancov Európskeho parlamentu, a najmä ich články 10 až 21 a článok 24.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovných výdavkov a diét spojených s cestami na miesto a z miesta pracovísk a s inými služobnými cestami.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 25 000 EUR.

Položka 1 0 0 5 — Ostatné cestovné výdavky

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

6 550 000

5 850 000

7 500 000,00

Poznámky

Štatút poslancov Európskeho parlamentu, a najmä jeho článok 20.

Vykonávacie pravidlá k Štatútu poslancov Európskeho parlamentu, a najmä ich články 22 a 23.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na úhradu doplnkových cestovných nákladov a nákladov na cesty poslancov do členského štátu, v ktorom boli zvolení.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 1 000 EUR.

Položka 1 0 0 6 — Príspevok na všeobecné výdavky

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

39 814 000

39 715 000

43 215 516,17

Poznámky

Štatút poslancov Európskeho parlamentu, a najmä jeho článok 20.

Vykonávacie pravidlá k Štatútu poslancov Európskeho parlamentu, a najmä ich články 25 až 28.

V súlade s uvedenými článkami vykonávacích pravidiel k Štatútu poslancov Európskeho parlamentu je tento príspevok určený na pokrytie výdavkov vyplývajúcich z parlamentnej činnosti poslancov.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 75 000 EUR.

Položka 1 0 0 7 — Príspevky na výkon funkcie

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

181 500

179 000

171 049,74

Poznámky

Štatút poslancov Európskeho parlamentu, a najmä jeho článok 20.

Rozhodnutie predsedníctva zo 16. a 17. júna 2009.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie paušálnych diét a príspevkov na reprezentáciu, ktoré sú spojené s výkonom funkcie predsedu Európskeho parlamentu.

Článok 1 0 1 — Úrazové a zdravotné poistenie a iné opatrenia sociálneho zabezpečenia

Položka 1 0 1 0 — Úrazové a zdravotné poistenie a iné náklady na sociálne zabezpečenie

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

3 058 000

3 358 000

2 339 883,01

Poznámky

Štatút poslancov Európskeho parlamentu, a najmä jeho články 18 a 19.

Vykonávacie pravidlá k Štatútu poslancov Európskeho parlamentu, a najmä ich články 3 až 9 a článok 29.

Spoločné predpisy o poistení úradníkov Európskej únie pre prípad úrazu a choroby z povolania.

Spoločné predpisy o poistení úradníkov Európskych spoločenstiev pre prípad choroby.

Rozhodnutie Komisie, ktorým sa stanovujú všeobecné vykonávacie pravidlá úhrad liečebných nákladov.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov úrazového poistenia a náhradu liečebných nákladov poslancov, ako aj poistenia pre prípad straty a odcudzenia osobných vecí poslancov.

Sú určené aj na poistenie poslancov a pomoc poslancom v prípade nutnosti repatriácie počas služobných ciest, ak vážne ochorejú, utrpia úraz alebo ak im nepredvídateľné udalosti znemožnia riadny priebeh cesty. Pomoc zahŕňa zorganizovanie repatriácie a úhradu nákladov, ktoré s ňou súvisia.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 79 000 EUR.

Položka 1 0 1 2 — Osobitné opatrenia na výpomoc poslancom so zdravotným postihnutím

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

798 000

301 000

239 224,34

Poznámky

Vykonávacie pravidlá k Štatútu poslancov Európskeho parlamentu, a najmä ich článok 30.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie určitých výdavkov potrebných na poskytnutie pomoci poslancovi s ťažkým zdravotným postihnutím.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 EUR.

Článok 1 0 2 — Dočasné príspevky

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

1 770 000

11 810 000

14 766 194,17

Poznámky

Štatút poslancov Európskeho parlamentu, a najmä jeho článok 13.

Vykonávacie pravidlá k Štatútu poslancov Európskeho parlamentu, a najmä ich články 45 až 48 a článok 77.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie dočasného príspevku po skončení mandátu poslanca.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 EUR.

Článok 1 0 3 — Dôchodky

Položka 1 0 3 0 — Starobné dôchodky ÚVPP

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

11 450 000

11 010 000

10 422 836,85

Poznámky

Vykonávacie pravidlá k Štatútu poslancov Európskeho parlamentu, najmä ich článok 75, a príloha III pravidiel o úhrade výdavkov a príspevkov poslancov Európskeho parlamentu (ďalej len „pravidlá o ÚVPP“).

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie vyplácania starobného dôchodku po skončení mandátu poslanca.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 150 000 EUR.

Položka 1 0 3 1 — Invalidné dôchodky ÚVPP

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

291 000

285 000

282 186,10

Poznámky

Vykonávacie pravidlá k Štatútu poslancov Európskeho parlamentu, najmä ich článok 75, a príloha II pravidiel o úhrade výdavkov a príspevkov poslancov Európskeho parlamentu (ďalej len „pravidlá o ÚVPP“).

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie vyplácania dôchodku v prípade invalidity poslanca, ktorá nastane počas trvania jeho mandátu.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 EUR.

Položka 1 0 3 2 — Pozostalostné dôchodky ÚVPP

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

2 458 000

2 782 000

2 454 828,14

Poznámky

Vykonávacie pravidlá k Štatútu poslancov Európskeho parlamentu, najmä ich článok 75, a príloha I pravidiel o úhrade výdavkov a príspevkov poslancov Európskeho parlamentu (ďalej len „pravidlá o ÚVPP“).

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie vyplácania pozostalostného a/alebo sirotského dôchodku v prípade úmrtia poslanca alebo bývalého poslanca.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 15 000 EUR.

Položka 1 0 3 3 — Dobrovoľné dôchodkové zabezpečenie pre poslancov

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

p.m.

32 000

25 284,36

Poznámky

Štatút poslancov Európskeho parlamentu, a najmä jeho článok 27.

Vykonávacie pravidlá k Štatútu poslancov Európskeho parlamentu, najmä ich článok 76, a príloha VII pravidiel o úhrade výdavkov a príspevkov poslancov Európskeho parlamentu (ďalej len „pravidlá o ÚVPP“).

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevku inštitúcie do systému dobrovoľného doplnkového dôchodkového zabezpečenia poslancov.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 500 EUR.

Článok 1 0 5 — Jazykové kurzy a kurzy výpočtovej techniky

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

650 000

600 000

500 000,00

Poznámky

Vykonávacie pravidlá k Štatútu poslancov Európskeho parlamentu, a najmä ich článok 44.

Rozhodnutie Predsedníctva zo 4. mája 2009 o jazykových a počítačových kurzoch pre poslancov.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na jazykové kurzy a kurzy výpočtovej techniky pre poslancov.

Článok 1 0 9 — Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

p.m.

p.m.

 

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na vyrovnanie dôsledkov prípadných úprav platieb poslancom.

Tieto rozpočtové prostriedky majú predbežný charakter a môžu sa použiť len po presune do iných okruhov v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách.

Kapitola 1 2 — Úradníci a dočasní zamestnanci

Článok 1 2 0 — Platy a iné nároky

Položka 1 2 0 0 — Platy a príspevky

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

620 033 000

604 340 535

588 325 126,76

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie.

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na pokrytie týchto výdavkov súvisiacich s úradníkmi a dočasnými zamestnancami na pracovných miestach uvedených v pláne stavu zamestnancov:

 platy, príspevky a ostatné platby súvisiace s platmi,

 zdravotné a úrazové poistenie, poistenie pre prípad choroby z povolania a iné náklady na sociálne zabezpečenie,

 paušálne príspevky za nadčasy,

 ďalšie príspevky a prídavky,

 príspevky na cestovné náklady úradníkov alebo dočasných zamestnancov, ich manželiek/manželov a závislých osôb z miesta výkonu práce do miesta pôvodu,

 dôsledky uplatnenia opravných koeficientov na platy a na časť zárobku prevedeného do inej krajiny, ako je krajina výkonu práce,

 poistenie dočasných zamestnancov pre prípad nezamestnanosti, ako aj odvody inštitúcie za dočasných zamestnancov s cieľom umožniť im získať alebo udržať si dôchodkové práva v krajine ich pôvodu.

Sú určené aj na pokrytie úrazového poistenia užívateľov športového centra Európskeho parlamentu v Bruseli a Štrasburgu pre prípad úrazu pri výkone športových aktivít.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 300 000 EUR.

Položka 1 2 0 2 — Platené nadčasy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

248 000

296 500

110 000,00

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie, a najmä jeho článok 56 a príloha VI.

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na odmeny za nadčasy podľa podmienok stanovených vo vyššie uvedených ustanoveniach.

Položka 1 2 0 4 — Nároky spojené s nástupom do služby, s preložením a s odchodom zo služby

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

2 950 000

3 760 000

3 200 000,00

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie.

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:

 cestovných nákladov úradníkov a dočasných zamestnancov (vrátane ich rodinných príslušníkov) spojených s nástupom do služby, s odchodom zo služby a s preložením na iné miesto výkonu práce,

 príspevkov na usídlenie/presídlenie a nákladov na sťahovanie úradníkov a dočasných zamestnancov, ktorí musia pri nástupe do služby alebo zmene miesta výkonu práce, ako aj pri ukončení služby a následnom usídlení na inom mieste zmeniť bydlisko,

 diét pre úradníkov a dočasných zamestnancov, ktorí predložia dôkaz, že pri nástupe do služby alebo pri preložení na nové miesto výkonu práce musia zmeniť bydlisko,

 kompenzácie pre úradníka v skúšobnej lehote, ktorý bol prepustený z dôvodu zjavne neuspokojivého pracovného výkonu,

 náhrady pre dočasného zamestnanca, ktorého zmluva bola ukončená zo strany inštitúcie,

 rozdielu medzi príspevkami zmluvných zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia členského štátu a príspevkami do systému Únie v prípade zmeny pracovného zaradenia zamestnancov na základe zmluvy.

Článok 1 2 2 — Príspevky pri predčasnom ukončení výkonu služby

Položka 1 2 2 0 — Príspevky v prípade prepustenia a voľna zo služobných dôvodov

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

1 100 000

335 600

418 515,27

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie, a najmä jeho články 41, 42c a 50 a jeho príloha IV, ako aj článok 48a PZOZ.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov vyplácaných:

 úradníkom, ktorí boli v dôsledku opatrenia na zníženie počtu pracovných miest v inštitúcii zaradení mimo činnej služby,

 úradníkom, ktorí čerpajú voľno na plnenie organizačných potrieb spojených so získavaním nových spôsobilostí v rámci inštitúcie,

 úradníkom a dočasným zamestnancom politických skupín v platovej triede AD 16 a AD 15, ktorí sú prepustení zo služobných dôvodov.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené aj na pokrytie príspevkov zamestnávateľa na zdravotné poistenie a na vyrovnanie dôsledkov použitia opravných koeficientov na úpravu týchto príspevkov (s výnimkou zamestnancov poberajúcich príspevky podľa článku 42c, ktorí nemajú nárok na opravný koeficient).

Položka 1 2 2 2 — Príspevky pri ukončení výkonu služby a osobitný systém odchodu do dôchodku pre úradníkov a dočasných zamestnancov

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

p.m.

1 000

172 129,16

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie, a najmä jeho články 64 a 72.

Nariadenie Rady (ES, Euratom, ESUO) č. 2689/95 zo 17. novembra 1995, ktorým sa zavádzajú osobitné opatrenia na skončenie služobného pomeru dočasných zamestnancov Európskych spoločenstiev v dôsledku pristúpenia Rakúska, Fínska a Švédska (Ú. v. ES L 280, 23.11.1995, s. 4).

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1748/2002 z 30. septembra 2002, ktorým sa v rámci modernizácie Európskeho parlamentu zavádzajú osobitné opatrenia na skončenie služby úradníkov Európskych spoločenstiev menovaných na stále pracovné miesto v Európskom parlamente a dočasných zamestnancov pracujúcich v politických skupinách Európskeho parlamentu (Ú. v. ES L 264, 2.10.2002, s. 9).

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na:

 príspevky podľa ustanovení služobného poriadku alebo nariadení Rady (ES, Euratom, ESUO) č. 2689/95 a (ES, Euratom) č. 1748/2002,

 príspevky zamestnávateľa na zdravotné poistenie zamestnancov poberajúcich príspevky,

 vyrovnanie dôsledkov úprav rôznych príspevkov.

Článok 1 2 4 — Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

p.m.

p.m.

 

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie, a najmä jeho článok 65 a príloha XI.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie vyrovnania dôsledkov akýchkoľvek prípadných úprav platov, ktoré schvaľuje Rada v priebehu rozpočtového roku.

Tieto rozpočtové prostriedky majú predbežný charakter a môžu sa použiť len po presune do príslušných riadkov tejto kapitoly.

Kapitola 1 4 — Ostatní zamestnanci a externé služby

Článok 1 4 0 — Ostatní zamestnanci a externí pracovníci

Položka 1 4 0 0 — Ostatní zamestnanci

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

60 801 000

54 199 000

45 051 879,32

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (Hlava 4).

Všeobecné vykonávacie ustanovenia týkajúce sa konkurzov a výberových konaní, prijímania a zaraďovania úradníkov a ostatných zamestnancov Európskeho parlamentu platné od 1. novembra 2014.

Tieto rozpočtové prostriedky sú vyčlenené najmä na:

 platy vrátane príspevkov a prídavkov ostatných zamestnancov vrátane zmluvných zamestnancov a osobitných poradcov (v zmysle Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie), príspevky zamestnávateľa do rôznych systémov sociálneho zabezpečenia, najmä systému spoločenstva, ako aj dôsledky na úpravu platov týchto zamestnancov,

 zamestnávanie dočasného personálu.

 faktúry vystavené PMO na zamestnanie zamestnancov, ktorí spracúvajú administratívnu dokumentáciu zamestnancov Európskeho parlamentu (najmä pokiaľ ide o dávky v nezamestnanosti, dôchodkové práva atď.).

Časť týchto rozpočtových prostriedkov sa použije na zamestnávanie zmluvných zamestnancov so zdravotným postihnutím v súlade s rozhodnutím Predsedníctva zo 7. – 9. júla 2008.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 3 000 000 EUR.

Položka 1 4 0 2 — Výdavky na tlmočenie

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

45 125 000

49 524 900

34 553 991,00

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie.

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie.

Dohovor, ktorým sa stanovujú pracovné podmienky a mzda konferenčných tlmočníkov (a jeho vykonávacie pravidlá) z 28. júla 1999, ku ktorému boli 13. októbra 2004 vznesené pripomienky a ktorý bol zrevidovaný 31. júla 2008.

Tieto rozpočtové prostriedky sú vyčlenené na:

 platy a podobné príspevky, príspevky na sociálne zabezpečenie, cestovné náklady a iné náklady konferenčných tlmočníkov zamestnávaných Európskym parlamentom na účely schôdzí, ktoré organizuje Európsky parlament pre vlastné potreby alebo pre potreby iných inštitúcií alebo orgánov, ak potrebné služby nemôžu zabezpečiť tlmočníci Európskeho parlamentu (z radov úradníkov alebo dočasných zamestnancov),

 výdavky na konferenčné agentúry, technický personál a administrátorov vyššie uvedených schôdzí, ak potrebné služby nemôžu zabezpečiť úradníci, dočasní alebo iní zamestnanci Európskeho parlamentu,

 náklady spojené so službami, ktoré Európskemu parlamentu poskytujú tlmočníci iných regionálnych, národných alebo medzinárodných inštitúcií,

 náklady týkajúce sa činností spojených s tlmočením, najmä s prípravou schôdzí, prípravy a výberu tlmočníkov.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 3 570 000 EUR.

Položka 1 4 0 4 — Stáže, granty a výmeny úradníkov

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

7 185 000

7 390 500

5 791 881,77

Poznámky

Pravidlá upravujúce uvoľňovanie úradníkov Európskeho parlamentu a dočasných zamestnancov politických skupín na pôsobenie v národných verejných orgánoch, orgánoch verejného charakteru a medzinárodných organizáciách (rozhodnutie Predsedníctva zo 7. marca 2005).

Pravidlá vysielania národných expertov do Európskeho parlamentu (rozhodnutie Predsedníctva zo 4. mája 2009).

Vnútorné pravidlá pre stáže a študijné návštevy na generálnom sekretariáte Európskeho parlamentu (rozhodnutie generálneho tajomníka Európskeho parlamentu z 1. februára 2013).

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:

 príspevkov pre stážistov (štipendium), vrátane akýchkoľvek príspevkov na domácnosť a dávok vyplácaných stážistom,

 cestovných výdavkov stážistov,

 dodatočných nákladov stážistov zahrnutých do pilotného programu stáží pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré priamo súvisia s ich zdravotným postihnutím, v súlade s článkom 24 ods. 9 (predtým článok 20 ods. 8) vnútorných pravidiel pre stáže a študijné návštevy na generálnom sekretariáte Európskeho parlamentu, ktoré zahŕňajú dodatočné náklady (až do výšky 50 % štipendia) vyplácané z dôvodu zdravotného postihnutia,

 nemocenského a úrazového poistenia pre stážistov,

 nákladov spojených s usporiadaním informačných/školiacich seminárov pre stážistov (vrátane nákladov na prijatie stážistov),

 nákladov spojených s výmenou zamestnancov medzi Európskym parlamentom a verejným sektorom členských krajín alebo iných krajín uvedených v predpisoch,

 nákladov spojených s vysielaním národných expertov do Európskeho parlamentu vrátane príspevkov a cestovných výdavkov,

 úrazového poistenia pre vyslaných národných expertov,

 príspevkov na študijné návštevy,

 organizácie vzdelávacích programov pre konferenčných tlmočníkov a prekladateľov okrem iného v spolupráci s tlmočníckymi školami a univerzitami poskytujúcimi vzdelanie v oblasti prekladu, ako aj na štipendiá na vzdelávanie a ďalšie zvyšovanie odbornosti tlmočníkov a prekladateľov, nákup výučbových materiálov a súvisiace náklady,

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 EUR.

Položka 1 4 0 6 — Pozorovatelia

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

p.m.

p.m.

 

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie uhrádzania výdavkov súvisiacich s pozorovateľmi v súlade s článkom 13 (predtým článok 11) rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu.

Článok 1 4 2 — Služby externého prekladu

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

8 890 000

10 000 000

4 261 873,58

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prekladanie, písanie, kódovanie a technickú výpomoc, ktoré sú zabezpečované externými dodávateľmi.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 135 000 EUR.

Článok 1 4 4 — Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

p.m.

p.m.

 

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie vyrovnania dôsledkov akýchkoľvek prípadných úprav platov, ktoré schvaľuje Rada v priebehu rozpočtového roku.

Tieto rozpočtové prostriedky majú predbežný charakter a môžu sa použiť len po presune do príslušných riadkov tejto kapitoly.

Kapitola 1 6 — Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii

Článok 1 6 1 — Výdavky súvisiace s personálnym riadením

Položka 1 6 1 0 — Výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

254 000

328 980

236 000,00

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie, a najmä jeho články 27 až 31 a článok 33 a príloha III.

Rozhodnutie Európskeho parlamentu, Rady, Komisie, Súdneho dvora, Dvora audítorov, Hospodárskeho a sociálneho výboru, Výboru regiónov a európskeho ombudsmana 2002/620/ES z 25. júla 2002 o založení Úradu pre výber pracovníkov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 197, 26.7.2002, s. 53) a rozhodnutie generálnych tajomníkov Európskeho parlamentu, Rady, Komisie, tajomníka Súdneho dvora, generálnych tajomníkov Dvora audítorov, Hospodárskeho a sociálneho výboru, Výboru regiónov a zástupcu európskeho ombudsmana 2002/621/ES z 25. júla 2002 o organizácii a činnosti Úradu pre výber pracovníkov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 197, 26.7.2002, s. 56).

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na:

 výdavkov na organizáciu výberových konaní, ktoré sú ustanovené podľa článku 3 rozhodnutia 2002/621/ES, a na úhradu cestovných nákladov a diét kandidátov pozvaných na pohovor a vstupnú lekársku prehliadku,

 výdavkov na organizáciu výberových konaní na prijímanie zamestnancov.

V prípadoch, ktoré sú riadne odôvodnené funkčnými potrebami, a po konzultácii Európskeho úradu pre výber pracovníkov sa môžu tieto rozpočtové prostriedky použiť aj na výberové konania organizované samotnou inštitúciou.

Položka 1 6 1 2 — Ďalšie odborné vzdelávanie

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

6 400 000

5 200 000

4 835 590,94

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie, a najmä jeho článok 24a.

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na výdavky na kurzy zamerané na zlepšenie zručností zamestnancov a zvýšenie výkonu a efektívnosti inštitúcie napr. prostredníctvom jazykových kurzov pre oficiálne pracovné jazyky.

Článok 1 6 3 — Opatrenia na pomoc zamestnancom inštitúcie

Položka 1 6 3 0 — Sociálna starostlivosť

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

784 000

764 000

517 180,69

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie, a najmä jeho články 1d, 9 ods. 3 tretí pododsek a článok 76.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na:

 pomoc osobám so zdravotným postihnutím v rámci medziinštitucionálnej politiky v týchto kategóriách:

 úradníci a dočasní zamestnanci v aktívnom služobnom pomere,

 manželky/manželia úradníkov a dočasných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere,

 nezaopatrené deti v zmysle Služobného poriadku úradníkov Európskej únie,

náhradu, v rámci rozpočtových možností a po uplatnení nárokov priznaných v krajine bydliska alebo v krajine pôvodu, iných ako zdravotných výdavkov, ktoré sa považujú za potrebné, vyplývajú z postihnutia, sú riadne odôvodnené a nepreplácajú sa v rámci spoločného systému zdravotného poistenia,

 poskytnutie pomoci úradníkom a iným zamestnancom, ktorí sa nachádzajú v mimoriadne zložitej situácii,

 pokrytie príspevku pre Výbor zamestnancov a menších výdavkov v rámci sociálnej pomoci. Príspevky alebo úhrada výdavkov účastníkom sociálnych aktivít zo strany Výbor u zamestnancov budú zamerané na financovanie činností, ktoré majú sociálny, kultúrny alebo jazykový rozmer, ale nebudú poskytnuté žiadne dotácie jednotlivým zamestnancom alebo domácnostiam.

 ostatné opatrenia na medziinštitucionálnej a inštitucionálnej úrovni, ktorých cieľom je integrácia úradníkov a ostatných zamestnancov,

 financovanie špecifických primeraných opatrení na prispôsobenie pre úradníkov a ostatných zamestnancov so zdravotným postihnutím a stážistov so zdravotným postihnutím v súlade s článkom 1d služobného poriadku, najmä osobnej pomoci na pracovisku alebo počas ciest.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 100 000 EUR.

Položka 1 6 3 1 — Mobilita

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

754 000

754 000

702 914,74

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených s mobilitou na rôznych pracoviskách.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 EUR.

Položka 1 6 3 2 — Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a ostatné spoločenské podujatia

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

238 000

255 000

248 522,25

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na podporu a finančné zabezpečenie všetkých iniciatív, ktorých cieľom je rozvoj spoločenských vzťahov medzi zamestnancami rôznych národností, napr. príspevky pre kluby, zamestnanecké športové a kultúrne združenia atď., ako aj na čiastočné uhrádzanie nákladov stáleho centra voľného času (kultúrne aktivity, záľuby, reštaurácie).

Pokrývajú aj finančnú podporu medziinštitucionálnych spoločenských aktivít.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 600 000 EUR.

Článok 1 6 5 — Činnosti, ktoré sa týkajú všetkých osôb pracujúcich v inštitúcii

Položka 1 6 5 0 — Lekárska služba

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

1 100 000

1 100 000

1 172 537,01

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie, a najmä jeho článok 59 a článok 8 jeho prílohy II.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie prevádzkových nákladov lekárskej služby na troch pracoviskách vrátane nákupu materiálu a farmaceutických výrobkov atď., výdavkov na preventívne lekárske prehliadky, výdavkov vyplývajúcich z činnosti posudkového výboru a výdavkov na služby externých lekárov špecialistov, ktoré považujú interní lekári za nevyhnutné.

Zároveň pokrývajú výdavky na nákup niektorých pracovných nástrojov nevyhnutných v rámci lekárskej služby a taktiež výdavky na lekársky personál alebo pomocný zdravotný personál v súlade s ustanoveniami o poskytovaní služieb alebo na zamestnávanie pracovníkov na krátkodobé zastupovanie.

Položka 1 6 5 2 — Prevádzkové výdavky na reštaurácie a jedálne

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

1 365 000

3 500 000

4 050 000,00

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na správu a prevádzku reštaurácií a jedální.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 1 000 000 EUR.

Položka 1 6 5 4 — Zariadenia starostlivosti o deti

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

6 427 500

6 212 500

4 006 644,97

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevku Európskeho parlamentu na celkové výdavky detského centra a jaslí, s ktorými bola uzavretá dohoda.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 4 762 000 EUR.

Položka 1 6 5 5 — Príspevok Európskeho parlamentu pre akreditované európske školy (typ 2)

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

200 000

200 000

 

Poznámky

Plnenie rozhodnutia Komisie C(2013)4886 z 1. augusta 2013 (Ú. v. EÚ C 222, 2.8.2013, s. 8).

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevku Európskeho parlamentu európskym školám typu 2, ktoré majú akreditáciu od Najvyššej rady európskych škôl, alebo na úhradu Komisii za príspevok európskym školám typu 2, ktoré majú akreditáciu od Najvyššej rady európskych škôl, v súlade s dohodou o poskytovaní služieb uzatvorenou s Komisiou. Platia sa z nich náklady týkajúce sa detí zamestnancov Európskeho parlamentu, na ktorých sa vzťahuje služobný poriadok, ktoré sú zapísané v takýchto školách.

Hlava 2 — Budovy, hnuteľný majetok, zariadenie a rôzne prevádzkové výdavky

Poznámky

Keďže poisťovacie spoločnosti zrušili poistné krytie, všeobecný rozpočet Európskej únie musí pokrývať riziko pracovných konfliktov a teroristických útokov v budovách Európskeho parlamentu.

Rozpočtové prostriedky uvedené v tejto hlave preto pokrývajú všetky výdavky, ktoré súvisia so škodami vyplývajúcimi z pracovných konfliktov a teroristických útokov.

Kapitola 2 0 — Budovy a súvisiace náklady

Článok 2 0 0 — Budovy

Položka 2 0 0 0 — Nájomné

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

33 058 000

28 782 000

29 109 302,26

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú vyčlenené na pokrytie nájomného za budovy alebo časti budov, ktoré používa Európsky parlament.

Zároveň pokrývajú náklady na daň z nehnuteľnosti. Nájomné sa vypočítava na obdobie 12 mesiacov na základe existujúcich alebo pripravovaných nájomných zmlúv, ktoré zvyčajne zohľadňujú vývoj životných, resp. stavebných nákladov.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 1 500 000 EUR.

Finančné príspevky od členských štátov alebo ich verejných orgánov alebo subjektov vo forme financovania alebo úhrady nákladov a súvisiacich poplatkov spojených s nadobudnutím alebo využívaním pozemkov alebo budov, ako aj poplatkov súvisiacich s budovami alebo zariadeniami inštitúcie sa považujú za vonkajšie pripísané príjmy v zmysle článku 21 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Položka 2 0 0 1 — Ročné splátky nájomného

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

p.m.

6 590 000

76 914 000,00

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie ročných splátok nájomného za budovy alebo časti budov stanovených na základe súčasných alebo pripravovaných nájomných zmlúv.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 50 000 EUR.

Finančné príspevky od členských štátov alebo ich verejných orgánov alebo subjektov vo forme financovania alebo úhrady nákladov a súvisiacich poplatkov spojených s nadobudnutím alebo využívaním pozemkov alebo budov, ako aj poplatkov súvisiacich s budovami alebo zariadeniami inštitúcie sa považujú za vonkajšie pripísané príjmy v zmysle článku 21 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Položka 2 0 0 3 — Nadobúdanie nehnuteľného majetku

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

p.m.

p.m.

 

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na nadobúdanie nehnuteľného majetku. K dotáciám v súvislosti s pozemkami a ich úpravou sa bude pristupovať v súlade s ustanoveniami nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 1 000 000 EUR.

Finančné príspevky od členských štátov alebo ich verejných orgánov alebo subjektov vo forme financovania alebo úhrady nákladov a súvisiacich poplatkov spojených s nadobudnutím alebo využívaním pozemkov alebo budov, ako aj poplatkov súvisiacich s budovami alebo zariadeniami inštitúcie sa považujú za vonkajšie pripísané príjmy v zmysle článku 21 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Položka 2 0 0 5 — Výstavba budov

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

15 770 000

18 560 000

29 037 044,51

Poznámky

V tejto položke sú zahrnuté prípadné rozpočtové prostriedky na výstavbu budov (stavebné práce, honoráre za štúdie a všetky súvisiace náklady).

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 EUR.

Finančné príspevky od členských štátov alebo ich verejných orgánov alebo subjektov vo forme financovania alebo úhrady nákladov a súvisiacich poplatkov spojených s nadobudnutím alebo využívaním pozemkov alebo budov, ako aj poplatkov súvisiacich s budovami alebo zariadeniami inštitúcie sa považujú za vonkajšie pripísané príjmy v zmysle článku 21 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Položka 2 0 0 7 — Úprava priestorov

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

57 940 000

45 471 000

23 517 399,72

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na úpravy a na iné s tým súvisiace výdavky, najmä honoráre architektov alebo inžinierov atď.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 600 000 EUR.

Finančné príspevky od členských štátov alebo ich verejných orgánov alebo subjektov vo forme financovania alebo úhrady nákladov a súvisiacich poplatkov spojených s nadobudnutím alebo využívaním pozemkov alebo budov, ako aj poplatkov súvisiacich s budovami alebo zariadeniami inštitúcie sa považujú za vonkajšie pripísané príjmy v zmysle článku 21 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Poste 2 0 0 8 — Ostatné osobitné opatrenia v oblasti správy nehnuteľného majetku

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

5 256 000

5 561 000

4 060 467,21

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na správu nehnuteľného majetku, ktoré nie sú osobitne uvedené v iných článkoch tejto kapitoly, najmä na:

 hospodárenie a zaobchádzanie s odpadom,

 povinné kontroly, kontroly kvality, odborné posudky, audity, dohľad nad dodržiavaním predpisov atď.,

 technickú knižnicu,

 podporu správy (poradenská služba pre oblasť nehnuteľného majetku),

 správu dokumentácie budov a informačných médií,

 ostatné výdavky.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 50 000 EUR.

Článok 2 0 2 — Výdavky týkajúce sa budov

Položka 2 0 2 2 — Údržba, prevádzka a upratovanie budov

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

62 944 000

62 400 000

54 930 847,78

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov stanovených na základe platných zmlúv na údržbu, prevádzku a upratovanie budov (kancelárií, iných priestorov a technických zariadení), ktoré má Európsky parlament v prenájme alebo vo vlastníctve.

Inštitúcia sa pred obnovením alebo uzatvorením zmlúv poradí s inými inštitúciami o podmienkach, ktoré každá z nich dohodla (ceny, dohodnutá mena, zohľadnenie cenového vývoja, dĺžka trvania zmluvy, iné ustanovenia), so zreteľom na článok 104 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 200 000 EUR.

Položka 2 0 2 4 — Spotreba energie

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

20 160 000

21 690 000

17 034 803,69

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na pokrytie nákladov na vodu, plyn, elektrickú energiu a vykurovanie.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 100 000 EUR.

Položka 2 0 2 6 — Bezpečnosť a stráženie budov

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

16 760 000

20 211 500

25 890 784,21

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na pokrytie nákladov na bezpečnosť a stráženie budov, ktoré slúžia Európskemu parlamentu na jeho troch obvyklých pracoviskách, a v informačných kanceláriách Európskeho parlamentu v Únii, ako aj v jeho pobočkách v tretích krajinách.

Inštitúcia sa pred obnovením alebo uzatvorením zmlúv poradí s inými inštitúciami o podmienkach, ktoré každá z nich dohodla (ceny, dohodnutá mena, zohľadnenie cenového vývoja, dĺžka trvania zmluvy, iné ustanovenia), so zreteľom na článok 104 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 120 000 EUR.

Položka 2 0 2 8 — Poistenie

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

680 000

976 000

760 527,53

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie platieb poistného.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 50 000 EUR.

Kapitola 2 1 — Výpočtová technika, vybavenie a hnuteľný majetok

Poznámky

Inštitúcia sa v otázkach verejného obstarávania poradí s inými inštitúciami o zmluvných podmienkach, ktoré každá z nich dohodla.

Článok 2 1 0 — Výpočtová technika a telekomunikácie

Položka 2 1 0 0 — Výpočtová technika a telekomunikácie — opakujúce sa prevádzkové činnosti

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

25 310 000

28 560 000

21 066 292,36

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na nákup, nájom, prevádzku a údržbu technického a programového vybavenia, ako aj výdavkov na výkony subjektov poskytujúcich služby a poradenstvo v oblasti opakujúcich sa prevádzkových činností potrebných na riadny chod výpočtových a telekomunikačných systémov Európskeho parlamentu. Tieto výdavky sa týkajú najmä systémov vo výpočtovom a telekomunikačnom stredisku, počítačových systémov v rámci oddelení a spravovania siete.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 140 000 EUR.

Položka 2 1 0 1 — Výpočtová technika a telekomunikácie — opakujúce sa činnosti v súvislosti s infraštruktúrou

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

19 029 000

18 404 000

21 890 682,48

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na nákup, nájom, prevádzku a údržbu technického a programového vybavenia, ako aj výdavkov na výkony subjektov poskytujúcich služby a poradenstvo v oblasti opakujúcich sa prevádzkových činností zameraných na správu a údržbu infraštruktúry súvisiacej s výpočtovými a telekomunikačnými systémami Európskeho parlamentu. Tieto výdavky sa týkajú najmä infraštruktúry v súvislosti so sieťami, káblami, telekomunikáciami, individuálnym vybavením, ako aj hlasovacími systémami.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 291 000 EUR.

Položka 2 1 0 2 — Výpočtová technika a telekomunikácie — opakujúce sa prevádzkové činnosti v súvislosti so všeobecnou podporou používateľom

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

13 910 000

13 202 500

11 763 534,15

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na nákup, nájom, prevádzku a údržbu technického a programového vybavenia, ako aj výdavkov na výkony subjektov poskytujúcich služby a poradenstvo v oblasti opakujúcich sa prevádzkových činností všeobecnej pomoci a podpory používateľom v súvislosti s výpočtovými a telekomunikačnými systémami Európskeho parlamentu. Tieto výdavky sa týkajú najmä služieb týkajúcich sa podpory pre poslancov, ako aj administratívnych legislatívnych aplikácií.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 EUR.

Položka 2 1 0 3 — Výpočtová technika a telekomunikácie — opakujúce sa činnosti v oblasti správy aplikácií IKT

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

18 920 365

18 380 809

13 812 344,88

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na nákup, nájom, prevádzku a údržbu technického a programového vybavenia a s tým súvisiacich prác, ako aj výdavkov na výkony subjektov poskytujúcich služby a poradenstvo v oblasti opakujúcich sa činností zameraných na správu aplikácií IKT inštitúcie. Tieto výdavky sa týkajú najmä aplikácií súvisiacich s poslancami a komunikáciou, ako aj administratívnych a legislatívnych aplikácií.

Sú určené aj na pokrytie výdavkov na nástroje IKT financované spoločne v rámci medziinštitucionálnej spolupráce v oblasti jazykov na základe rozhodnutí prijatých Medziinštitucionálnym výborom pre prekladateľské a tlmočnícke služby.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 32 000 EUR.

Položka 2 1 0 4 — Výpočtová technika a telekomunikácie — investície do infraštruktúry

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

21 824 135

21 173 000

19 352 736,86

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na nákup technického a programového vybavenia, ako aj výdavkov na výkony subjektov poskytujúcich služby a poradenstvo v oblasti investícií do infraštruktúry týkajúcej sa výpočtového a telekomunikačného systému Európskeho parlamentu. Investície sa týkajú najmä systémov vo výpočtovom a telekomunikačnom stredisku, sietí, káblov, ako aj systémov videokonferencií.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 30 000 EUR.

Položka 2 1 0 5 — Výpočtová technika a telekomunikácie — investície do projektov

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

24 324 750

15 454 750

12 213 961,44

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na nákup technického a programového vybavenia, ako aj výdavkov na výkony subjektov poskytujúcich služby a poradenstvo v oblasti investícií týkajúcich sa existujúcich a nových projektov IKT Parlamentu. Investície sa týkajú najmä aplikácií súvisiacich s poslancami, aplikácií v legislatívnej, administratívnej a finančnej oblasti, ako aj aplikácií týkajúcich sa správy IKT.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 2 000 EUR.

Článok 2 1 2 — Nábytok

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

7 018 500

3 007 000

3 168 096,49

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na nákup, nájom, údržbu a opravy nábytku, najmä na nákup ergonomického kancelárskeho nábytku, výmenu nábytku, ktorý je opotrebovaný a nepoužíva sa, ako aj kancelárskej techniky. Sú tiež určené na pokrytie rôznych výdavkov týkajúcich sa správy hnuteľného majetku Európskeho parlamentu.

V prípade umeleckých diel sú tieto rozpočtové prostriedky určené na pokrytie nákladov na obstaranie osobitného materiálu a bežných nákladov, ktoré sa na ne vzťahujú, ako sú náklady na znalecké posudky, konzerváciu, zarámovanie, reštaurovanie, čistenie, poistenie a ad hoc náklady na prepravu.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 EUR.

Článok 2 1 4 — Technické zariadenie a vybavenie

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

30 868 100

24 159 090

19 365 043,88

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na nákup, nájom, údržbu a opravy technického zariadenia a vybavenia, a najmä:

 rôznych pevných a prenosných technických zariadení a vybavenia určeného na publikovanie, bezpečnostné opatrenia (vrátane výpočtového programového vybavenia), do jedální a budov atď.,

 vybavenia určeného najmä pre tlačiareň, telefónnu službu, jedálne, obchody, bezpečnostné opatrenia, technické zabezpečenie konferencií, audiovizuálny sektor atď.,

 špeciálneho vybavenia (elektronického, počítačového a elektrického) a súvisiacich externých služieb,

 na zavedenie dvoch ďalších telefónnych liniek do kancelárií poslancov, ak o to požiadajú.

Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú aj náklady na inzerciu odpredaja alebo likvidáciu vyradeného majetku, ako aj náklady na technickú pomoc (poradenstvo) v prípade spisov, ktoré si vyžadujú externé odborné poradenstvo.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 135 000 EUR.

Článok 2 1 6 — Preprava poslancov, iných osôb a tovaru

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

6 682 000

6 989 000

4 961 174,18

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na nákup, prevádzku, údržbu a opravy dopravných prostriedkov (vozový park a bicykle) a nájom áut, taxíkov, autobusov a nákladných áut so šoférom alebo bez neho vrátane príslušného poistenia a na iné správne náklady. Pri výmene vozového parku a nákupe alebo nájme dopravných prostriedkov sa budú uprednostňovať vozidlá, ktoré najmenej znečisťujú životné prostredie, ako napr. hybridné vozidlá.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 100 000 EUR.

Kapitola 2 3 — Bežné administratívne výdavky

Poznámky

Inštitúcia sa v otázkach verejného obstarávania poradí s inými inštitúciami o zmluvných podmienkach, ktoré každá z nich dohodla.

Článok 2 3 0 — Písacie a kancelárske potreby a rôzny spotrebný tovar

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

1 756 000

2 263 000

1 463 016,51

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na nákup papiera, obálok, kancelárskych potrieb a zásob pre tlačiarenské a rozmnožovacie centrum atď., ako aj na pokrytie súvisiacich správnych nákladov.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 2 500 EUR.

Článok 2 3 1 — Poplatky za finančné služby

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

40 000

40 000

19 598,46

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na úhradu bankových poplatkov (provízie, ážio, ostatné poplatky) a ostatných nákladov na finančné služby vrátane vedľajších nákladov na financovanie budov.

Článok 2 3 2 — Náklady na právne zastupovanie a poradenstvo a náhrada škody

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

1 110 000

1 035 000

842 916,34

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:

 poplatkov, ktoré môžu byť uložené Európskemu parlamentu na základe rozhodnutia Súdneho dvora, Všeobecného súdu, Súdu pre verejnú službu, ako aj vnútroštátnych súdov,

 nákladov na služby externých právnych zástupcov Európskeho parlamentu pred súdmi Únie a vnútroštátnymi súdmi, služby právnych poradcov alebo expertov na výpomoc právnej službe,

 honorárov právnych zástupcov v rámci disciplinárnych a podobných konaní,

 výdavkov týkajúcich sa náhrady škôd a úrokov,

 náhrady, na ktorej sa účastníci dohodli urovnaním sporu zmierom v zmysle článkov 91 a 92 (predtým články 69 a 70) rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 EUR.

Článok 2 3 6 — Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

303 000

355 000

297 523,89

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú výdavky na poštovné, spracovanie a doručenie vnútroštátnou poštovou službou alebo súkromnými doručovateľskými spoločnosťami.

Sú určené aj na pokrytie nákladov na poštové služby.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 25 000 EUR.

Článok 2 3 7 — Sťahovanie

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

1 440 000

1 160 000

1 512 597,25

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú náklady na sťahovanie a s tým súvisiace manipulačné práce vykonávané sťahovacími firmami alebo dočasne aj personálom externých firiem.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 EUR.

Článok 2 3 8 — Ostatné administratívne výdavky

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

1 013 750

946 000

688 938,55

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na:

 tie druhy poistenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v inej položke,

 nákup a údržbu uniforiem pre uvádzačov, vodičov, recepčných pracovníkov, správcov skladov, pracovníkov sťahovacej služby, ako aj zamestnancov začlenených do útvarov pre návštevy a semináre, Parlamentária, zdravotnej služby, bezpečnostnej služby, služby údržby budov a rôznych technických služieb,

 ostatné prevádzkové a správne výdavky, nákup tovaru alebo služieb, ktoré nie sú výslovne uvedené v inej položke,

 rôzne nákupy súvisiace s činnosťami v rámci schémy pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) (propagačné kampane atď.).

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 EUR.

Článok 2 3 9 — Činnosti EMAS vrátane podpory a kompenzácie emisií CO2 Európskeho parlamentu

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

250 000

250 000

 

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov súvisiacich s činnosťami EMAS zameranými na zlepšenie environmentálneho správania Parlamentu vrátane podpory týchto činností a na kompenzácie emisií CO2 Európskeho parlamentu.

Hlava 3 — Výdavky v súvislosti s výkonom všeobecných úloh inštitúcie

Kapitola 3 0 — Schôdze a konferencie

Článok 3 0 0 — Náklady na služobné cesty zamestnancov medzi tromi pracoviskami

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

27 700 000

28 748 281

22 818 505,73

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie, a najmä jeho článok 71 a články 11, 12 a 13 jeho prílohy VII.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na pracovné cesty zamestnancov inštitúcie, vyslaných národných expertov, stážistov a zamestnancov iných európskych alebo medzinárodných inštitúcií pozvaných inštitúciou medzi ich pracoviskom a ktorýmkoľvek z troch pracovísk Európskeho parlamentu (Brusel, Luxemburg a Štrasburg) a na služobné cesty na akékoľvek iné miesto než tieto tri pracoviská. Pokryté výdavky pozostávajú z cestovných nákladov, diét a ubytovacích nákladov a náhrad za prácu v neštandardných hodinách. Pokryté sú aj súvisiace náklady (aj náklady v súvislosti s vrátením cestovných lístkov a zrušením rezervácií ubytovania, náklady súvisiace so systémom elektronickej fakturácie, náklady na cestovné poistenie počas služobnej cesty).

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené aj na pokrytie výdavkov spojených s akoukoľvek kompenzáciou emisií CO2 v prípade služobných ciest a ciest zamestnancov.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 240 000 EUR.

Článok 3 0 2 — Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

1 388 000

1 392 690

816 097,91

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:

 výdavkov spojených so záväzkami inštitúcie, ktoré sa týkajú pohostenia vrátane pohostenia v súvislosti s prácou oddelenia inštitúcie pre vyhodnocovanie vedeckých a technologických alternatív (STOA), a výdavkov na reprezentáciu členov inštitúcie,

 výdavkov na reprezentáciu predsedu počas služobných ciest mimo pracovísk,

 výdavkov na reprezentáciu a príspevok na výdavky sekretariátu kancelárie predsedu,

 výdavkov na pohostenie a reprezentáciu sekretariátu vrátane nákupu predmetov a medailí pre úradníkov, ktorí zavŕšili 15 alebo 25 rokov služby,

 rôznych nákladov spojené s protokolom: zástavy, stojany, pozvánky, tlač jedálnych lístkov atď.,

 cestovných nákladov a diét VIP návštevníkov inštitúcie,

 výdavkov na víza poslancov a pracovníkov Európskeho parlamentu v prípade oficiálnych služobných ciest,

 výdavkov na pohostenie a reprezentáciu a ostatných špecifických výdavkov poslancov, ktorí vykonávajú oficiálnu funkciu v Európskom parlamente.

Článok 3 0 4 — Rôzne výdavky na zasadnutia

Položka 3 0 4 0 — Rôzne výdavky na interné zasadnutia

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

1 400 000

1 400 000

2 246 000,00

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nápoje, občerstvenie a príležitostné pohostenie počas zasadnutí usporiadaných inštitúciou, ako aj na správu týchto služieb.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 EUR.

Položka 3 0 4 2 — Schôdze, kongresy a konferencie

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

1 465 000

1 435 000

440 674,05

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na pokrytie:

 výdavkov súvisiacich s organizovaním schôdzí mimo pracovísk (výbory alebo ich delegácie, politické skupiny) a v prípade potreby aj výdavkov na reprezentáciu,

 členských príspevkov medzinárodným organizáciám, ktorých členom je Európsky parlament alebo jeden z jeho orgánov (Medziparlamentná únia, Združenie generálnych tajomníkov parlamentov, Skupina dvanásť plus pri Medziparlamentnej únii).

 podielu Parlamentu na nákladoch na výrobu preukazov EÚ (vybavenie, zamestnanci a materiál) Komisii na základe dohody o poskytovaní služieb medzi Európskym parlamentom a Komisiou a v súlade s Protokolom o výsadách a imunitách Európskej únie (článok 6), článkom 23 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie, článkami 11 a 81 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie a nariadením Rady (EÚ) č. 1417/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje forma preukazov vydávaných Európskou úniou (Ú. v. EÚ L 353, 28.12.2013, s. 26).

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 20 000 EUR.

Položka 3 0 4 3 — Rôzne výdavky na organizovanie schôdzí parlamentných zhromaždení, medziparlamentných delegácií a iných delegácií

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

1 100 000

1 200 000

256 302,28

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na iné výdavky ako tie, na ktoré sa vzťahuje kapitola 1 0 a článok 3 0 0, spojené s organizovaním schôdzí:

 delegácií pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ, pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení, pri Parlamentnom zhromaždení Euronest a ich orgánov,

 schôdzí Parlamentného zhromaždenia Únie pre Stredozemie, jeho výborov a jeho predsedníctva; tieto výdavky zahŕňajú príspevok Európskeho parlamentu do rozpočtu autonómneho sekretariátu zhromaždenia alebo na priamu úhradu výdavkov predstavujúcich podiel Európskeho parlamentu na rozpočte zhromaždenia,

 a schôdzí medziparlamentných delegácií, delegácií ad hoc, spoločných parlamentných výborov, parlamentných výborov pre spoluprácu, parlamentných delegácií pri WTO, ako aj s organizovaním schôdzí Parlamentnej konferencie o WTO a jej riadiaceho výboru.

Položka 3 0 4 9 — Výdavky na služby cestovnej kancelárie

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

2 040 000

2 000 000

1 985 000,00

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie prevádzkových nákladov cestovnej kancelárie, ktorá je v zmluvnom vzťahu s Európskym parlamentom.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 50 000 EUR.

Kapitola 3 2 — Odborné poradenstvo a informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie

Článok 3 2 0 — Získavanie odborného poradenstva

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

9 309 500

8 957 000

4 963 870,79

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:

 nákladov súvisiacich so zmluvami s kvalifikovanými odborníkmi a výskumnými ústavmi o štúdiách a iných výskumných činnostiach (semináre, rokovania za okrúhlym stolom, panely expertov alebo vypočutia a konferencie) realizovaných pre orgány Európskeho parlamentu a administratívu,

 cestovných nákladov, diét a vedľajších nákladov odborníkov a iných osôb vrátane osôb predkladajúcich petície Európskemu parlamentu, ktoré sú prizvané na účasť na schôdzach výborov, delegácií a študijných alebo pracovných skupín, ako aj na semináre,

 nákladov na šírenie výsledkov interného alebo externého parlamentného výskumu a iných súvisiacich výsledkov slúžiacich inštitúcii alebo verejnosti (najmä prostredníctvom publikácií na internete, interných databáz, brožúr a publikácií),

 výdavkov na účasť externých osôb na práci orgánov, akým sú disciplinárny výbor a špecializovaná komisia pre finančné nezrovnalosti.

Článok 3 2 1 — Získavanie odborného poradenstva pre parlamentné výskumné služby, knižnicu a archívy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

8 829 000

9 107 200

5 876 203,82

Poznámky

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43) a Predpisy o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu ‒ Rozhodnutie Predsedníctva z 28. novembra 2001, naposledy zmenené 22. júna 2011 (Ú. v. EÚ C 216, 22.7.2011, s. 19).

Rozhodnutie Predsedníctva zo 16. decembra 2002 o zlepšení informovanosti a transparentnosti: archívy Európskeho parlamentu.

Rozhodnutie Predsedníctva z 10. marca 2014 o pravidlách spracovania osobných archívov poslancov a bývalých poslancov Európskeho parlamentu.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených s činnosťou GR EPRS, najmä:

 získavanie špecializovaného odborného poradenstva a podpory pre výskumné činnosti Európskeho parlamentu (vrátane článkov, štúdií, seminárov, rokovaní za okrúhlym stolom, panelov expertov a konferencií), ktoré sa môžu v prípade potreby realizovať v partnerstve s inými inštitúciami, medzinárodnými organizáciami, výskumnými oddeleniami a knižnicami národných parlamentov, expertných skupín, výskumných inštitúcií a iných kvalifikovaných odborníkov,

 získavanie špecializovaného odborného poradenstva v oblastiach štúdií vplyvu/hodnotení ex ante a ex post, európskej pridanej hodnoty a vyhodnocovania vedeckých a technologických alternatív (STOA),

 získavanie alebo požičiavanie kníh, časopisov, novín, databáz, produktov tlačových agentúr a akýchkoľvek iných informačných materiálov v rôznych formátoch určených pre knižnicu, a to aj vrátane poplatkov za autorské práva, systémy zabezpečenia kvality, nákladov na viazacie a ochranné materiály a práce a iné súvisiace služby,

 náklady na externé služby v oblasti archivovania (organizácia, výber, opis, prenos na rôzne nosiče a iné ako papierové materiály, získavanie primárnych archívnych zdrojov),

 získavanie, rozvoj, inštalácia, využívanie a údržba špecializovanej knižničnej a archivačnej dokumentácie a špeciálnych materiálov pre mediatéku vrátane elektrických, elektronických a informačných materiálov a/alebo systémov, ako aj viazacích a ochranných materiálov,

 náklady na šírenie výsledkov interného alebo externého parlamentného výskumu a iných súvisiacich výsledkov slúžiacich inštitúcií alebo verejnosti (najmä prostredníctvom publikácií na internete, interných databáz, brožúr a publikácií),

 cestovné výdavky, diéty a súvisiace výdavky odborníkov a iných hostí pozvaných na prezentácie, semináre alebo iné činnosti tohto druhu, ktoré organizuje generálne riaditeľstvo EPRS,

 účasť oddelenia pre vyhodnocovanie vedeckých a technologických alternatív (skupina STOA) na činnostiach európskych a medzinárodných vedeckých subjektov,

 povinnosti Európskeho parlamentu na základe medzinárodných a/alebo medziinštitucionálnych dohôd o spolupráci vrátane príspevku Európskeho parlamentu na finančných záväzkoch súvisiacich so správou historických archívov Únie [nariadenie Rady (EHS/Euratom) č. 354/83 z 1. februára 1983 o otvorení historických archívov Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu pre verejnosť a následné zmeny],

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 20 000 EUR.

Článok 3 2 2 — Výdavky na dokumentáciu

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

2 217 000

2 308 000

2 464 212,10

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na:

 predplatné na noviny a periodiká a poplatky tlačovým agentúram a predplatné na ich elektronické publikácie a služby vrátane autorských práv na reprodukciu a rozširovanie predplatených médií tlačenou a/alebo elektronickou formou a na zmluvy o poskytovaní tlačových prehľadov a článkov z novín,

 predplatné alebo zmluvy o poskytovaní sumárov a rozborov obsahu periodík alebo ukladanie článkov z týchto periodík na optické nosiče,

 výdavky spojené s používaním externých dokumentačných a štatistických databáz (s výnimkou výdavkov na hardvér počítačov a výdavkov na telekomunikácie),

 nákup nových slovníkov a lexikónov a ich obnovu na všetkých druhoch nosičov, a to aj pre nové jazykové oddelenia, a nákup iných diel pre jazykové služby a pre oddelenia kvality legislatívy.

Článok 3 2 3 — Podpora demokracie a posilnenie kapacít parlamentov tretích krajín

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

1 100 000

1 340 000

512 925,74

Poznámky

Rozhodnutie Predsedníctva z 12. decembra 2012 o vytvorení riaditeľstva pre podporu demokracie v rámci GR EXPO.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:

 výdavkov na programy výmeny informácií a spolupráce medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi pristupujúcich krajín, najmä západného Balkánu a Turecka;

 výdavkov na rozvoj vzťahov medzi Európskym parlamentom a demokraticky zvolenými národnými parlamentmi tretích krajín (iných, ako sú krajiny uvedené v predchádzajúcom odseku), ako aj príslušnými regionálnymi parlamentnými organizáciami; príslušné činnosti zamerané najmä na posilnenie parlamentných kapacít v nových a vznikajúcich demokraciách, najmä v susedstve EÚ (juh a východ);

 výdavkov na podporovanie činností podpory pri mediácii a programov pre mladých vedúcich politických činiteľov z Európskej únie a z krajín európskeho susedstva;

 výdavkov na organizačné zabezpečenie ceny A. Sacharova (najmä výška ceny, náklady na cestu a prijatie laureáta či laureátov, výdavky na fungovanie ceny A. Sacharova a služobné cesty členov siete) a na činnosti zamerané na podporovanie ľudských práv.

Tieto činnosti zahŕňajú informačné a študijné návštevy v Európskom parlamente v Bruseli, Luxemburgu a Štrasburgu a z finančných prostriedkov sa uhrádza celková alebo čiastočná suma výdavkov účastníkov, najmä cestovné náklady, pobytový a denný príspevok.

Článok 3 2 4 — Produkcia a šírenie

Položka 3 2 4 0 — Úradný vestník

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

4 373 000

4 244 000

4 202 107,46

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie podielu inštitúcie na výdavkoch Úradu pre publikácie, ktoré súvisia s publikovaním, šírením a inými vedľajšími nákladmi týkajúcimi sa textov uverejňovaných v Úradnom vestníku Európskej únie.

Položka 3 2 4 1 — Digitálne a tradičné publikácie

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

3 771 000

3 705 000

3 496 946,08

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:

 všetkých nákladov na digitálne publikovanie (intranetové stránky) a nákladov na tradičné publikovanie (rôzne dokumenty a tlačené materiály zadané subdodávateľom) vrátane distribúcie,

 progresívneho a korekčného vývoja a údržby vydavateľských systémov,

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 6 000 EUR.

Položka 3 2 4 2 — Výdavky na publikovanie, informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

16 662 000

16 501 034

19 651 446,69

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na úhradu výdavkov na informačné publikácie vrátane elektronických publikácií, na informačné aktivity, vzťahy s verejnosťou a účasť na verejných podujatiach, veľtrhoch a výstavách v členských štátoch Európskej únie, pristupujúcich krajinách a v krajinách, v ktorých má Európsky parlament kontaktnú kanceláriu, ako aj na aktualizáciu legislatívneho prehľadu (OEIL) a vývoj nástrojov alebo prostriedkov, ktoré majú slúžiť na posilnenie a uľahčenie jeho prístupnosti pre verejnosť prostredníctvom mobilných zariadení.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 EUR.

Položka 3 2 4 3 — Parlamentárium — Návštevnícke centrum Európskeho parlamentu

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

6 030 000

4 150 000

4 748 380,08

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na financovanie Parlamentária – Návštevníckeho centra Európskeho parlamentu v Bruseli, ako aj na inštalácie, výstavy a materiály, ktoré sú upravené alebo reprodukované tak, aby sa mohli používať samostatne mimo Bruselu.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 9 300 EUR.

Položka 3 2 4 4 — Organizovanie a prijímanie skupín návštevníkov, program Euroscola a pozývanie mienkotvorcov z tretích krajín

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

30 723 500

31 739 039

27 249 058,55

Poznámky

Rozhodnutie Predsedníctva zo 16. decembra 2002, naposledy zmenené 26. februára 2013.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie grantov poskytovaných skupinám návštevníkov a nákladov na ich sprievod, ako aj príslušnú infraštruktúru, financovanie stáží pre mienkotvorcov z tretích krajín a prevádzkových nákladov na programy Euroscola, Euromed-Scola a Euronest-Scola. Programy Euromed-Scola a Euronest-Scola sa konajú každý rok striedavo v priestoroch Európskeho parlamentu v Štrasburgu alebo v Bruseli okrem roka, v ktorom sa konajú európske voľby.

Tieto rozpočtové prostriedky sa každoročne zvýšia s použitím deflátora zohľadňujúceho vývoj hrubého národného dôchodku a cien.

Každý poslanec Európskeho parlamentu má právo pozvať počas jedného kalendárneho roka maximálne päť skupín s celkovým počtom 110 návštevníkov.

V položke je zahrnutá primeraná suma pre návštevníkov so zdravotným postihnutím.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 100 000 EUR.

Položka 3 2 4 5 — Organizovanie sympózií, seminárov a kultúrnych podujatí

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

5 262 000

5 077 120

5 610 918,40

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na:

 úhradu výdavkov alebo príspevkov súvisiacich s organizovaním národných a medzinárodných sympózií a seminárov pre mienkotvorcov z členských a pristupujúcich krajín a krajín, v ktorým má Európsky parlament kontaktnú kanceláriu, na pokrytie nákladov na organizovanie parlamentných sympózií a seminárov a na financovanie kultúrnych projektov v európskom záujme, napríklad Európskej filmovej ceny Európskeho parlamentu LUX,

 pokrytie výdavkov na organizovanie mimoriadnych podujatí v rokovacích sálach v Štrasburgu a v Bruseli v súlade s ročným plánom, ktorý prijalo Predsedníctvo,

 financovanie opatrení a nástrojov na podporu viacjazyčnosti, ako sú semináre a konferencie, stretnutia s poskytovateľmi odbornej prípravy pre tlmočníkov a prekladateľov, opatrení a činností na zvýšenie povedomia o viacjazyčnosti a tlmočníckej či prekladateľskej profesii vrátane programu štipendií pre univerzity, školy a iné inštitúcie zaoberajúce sa štúdiom tlmočenia alebo prekladateľstva, riešení podporujúcich elektronickú komunikáciu a účasti na podobných akciách a opatreniach, ktoré sú organizované spoločne s inými útvarmi v rámci medziinštitucionálnej a medzinárodnej spolupráce.

Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú aj výdavky spojené s organizáciou uvedených činností vrátane využívania služieb, nákladov na pohostenie a nákladov spojených s pozývaním novinárov na tieto akcie.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 25 000 EUR.

Položka 3 2 4 6 — Parlamentný televízny kanál (Web TV)

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

5 000 000

5 000 000

4 994 665,86

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na financovanie nákladov spojených s produkciou a hostingom klipov pre web a audiovizuálneho materiálu pripraveného na šírenie Európskym parlamentom (EuroparlTV) v súlade s komunikačnou stratégiou Európskeho parlamentu.

Položka 3 2 4 7 — Dom európskej histórie

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

6 500 000

10 000 000

9 571 045,83

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na financovanie činnosti Domu európskej histórie, ako sú osobitné úpravy vnútorných priestorov, získavanie predmetov do zbierok, usporadúvanie výstav a náklady na prevádzku vrátane nákladov súvisiacich s obstarávaním kníh, časopisov a iných publikácií súvisiacich s činnosťou Domu európskej histórie.

Slúžia aj na úhradu nákladov súvisiacich so zmluvami s kvalifikovanými znalcami, odborníkmi a výskumnými ústavmi o štúdiách a iných výskumných činnostiach (semináre, rokovania za okrúhlym stolom, panely expertov a konferencie) realizovaných pre Dom európskej histórie.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 000 EUR.

Položka 3 2 4 8 — Výdavky na audiovizuálne informácie

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

14 506 000

12 608 000

15 484 852,11

Poznámky

Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2002 o usmerneniach pre rozpočtový postup na rok 2003 (Ú. v. EÚ C 47 E, 27.2.2003, s. 72).

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. mája 2002 o odhadoch príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2003 (Ú. v. EÚ C 180 E, 31.7.2003, s. 150).

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. mája 2003 o odhadoch príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2004 (Ú. v. EÚ C 67 E, 17.3.2004, s. 179).

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:

 prevádzkových nákladov audiovizuálneho sektora (vrátane vlastných výkonov a externej podpory, napríklad technických služieb pre rozhlasové a televízne stanice, realizácie, produkcie a koprodukcie audiovizuálnych programov, nájmu liniek, vysielania televíznych a rozhlasových programov a iných opatrení zameraných na rozvoj vzťahov medzi inštitúciou a poskytovateľmi audiovizuálneho vysielania),

 výdavkov na priame internetové prenosy z plenárnych schôdzí a schôdzí parlamentných výborov,

 vytvárania príslušných archívov, ktoré budú médiám a občanom umožňovať stály prístup k týmto informáciám.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 13 000 EUR.

Položka 3 2 4 9 — Výmena informácií s národnými parlamentmi

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

250 000

250 000

65 334,15

Poznámky

Konferencie predsedov európskych parlamentov (jún 1977) a parlamentov Európskej únie (september 2000, marec 2001).

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na:

 pokrytie výdavkov na podporu vzťahov medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi. Týkajú sa parlamentných vzťahov, ktoré nie sú zahrnuté v kapitolách 1 0 a 3 0, výmeny informácií a dokumentácií a výpomoci pri analýze a správe týchto informácií vrátane spolupráce s Európskym centrom pre parlamentný výskum a dokumentáciu,

 financovanie programov spolupráce a vzdelávacích programov pre úradníkov vyššie uvedených parlamentov a činností na posilnenie ich parlamentných kapacít vo všeobecnosti.

Vzdelávacie programy zahŕňajú študijné návštevy v Európskom parlamente v Bruseli, Luxemburgu a Štrasburgu; z rozpočtových prostriedkov sa uhrádza celková alebo čiastočná suma výdavkov účastníkov, najmä cestovné náklady, pobytový a denný príspevok,

 opatrenia spolupráce, predovšetkým opatrenia, ktoré sa vzťahujú na legislatívnu prácu, ako aj na dokumentáciu, analýzu, informácie a zabezpečenie domény www.ipex.eu, vrátane tých, ktoré sa uskutočňujú v Európskom centre pre parlamentný výskum a dokumentáciu.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na financovanie spolupráce medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi v oblasti parlamentnej kontroly SZBP/SBOP v súlade so Zmluvou o Európskej únii a Zmluvou o fungovaní Európskej únie, a najmä s článkami 9 a 10 protokolu 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii.

Článok 3 2 5 — Výdavky súvisiace s informačnými kanceláriami

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

900 000

700 000

980 570,90

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie režijných nákladov a rôznych výdavkov súvisiacich s informačnými kanceláriami Európskeho parlamentu (kancelárske potreby, telekomunikácie, poplatky za doručovanie, manipulačné výdavky, doprava, skladovanie, všeobecné propagačné predmety, databázy).

Hlava 4 — Výdavky v súvislosti s výkonom osobitných úloh inštitúcie

Kapitola 4 0 — Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov

Článok 4 0 0 — Bežné administratívne výdavky a výdavky spojené s politickou a informačnou činnosťou politických skupín a nezaradených poslancov

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

61 000 000

59 800 000

59 416 002,23

Poznámky

Pravidlá prijaté rozhodnutím Predsedníctva z 30. júna 2003, naposledy zmenené 14. apríla 2014.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nasledujúcich výdavkov politických skupín a nezaradených poslancov:

 výdavky na prevádzku kancelárií, administratívne a prevádzkové výdavky,

 výdavky na politické a informačné aktivity v súvislosti s politickou činnosťou Únie.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 50 000 EUR.

Článok 4 0 2 — Financovanie európskych politických strán

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

31 400 000

28 350 084

27 713 795,20

Poznámky

Zmluva o Európskej únii, a najmä jej článok 10 ods. 4.

Zmluva o fungovaní Európskej únie, a najmä jej článok 224.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 zo 4. novembra 2003 o štatúte a financovaní politických strán na európskej úrovni (Ú. v. EÚ L 297, 15.11.2003, s. 1).

Rozhodnutie Predsedníctva Európskeho parlamentu z 29. marca 2004 upravujúce pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 o štatúte a financovaní politických strán na európskej úrovni (Ú. v. EÚ C 112, 9.4.2011, s. 1).

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na financovanie politických strán na európskej úrovni.

Článok 4 0 3 — Financovanie európskych politických nadácií

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

18 700 000

16 668 000

13 393 988,80

Poznámky

Zmluva o Európskej únii, a najmä jej článok 10 ods. 4.

Zmluva o fungovaní Európskej únie, a najmä jej článok 224.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 zo 4. novembra 2003 o štatúte a financovaní politických strán na európskej úrovni (Ú. v. EÚ L 297, 15.11.2003, s. 1).

Rozhodnutie Predsedníctva Európskeho parlamentu z 29. marca 2004 upravujúce pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 o štatúte a financovaní politických strán na európskej úrovni (Ú. v. EÚ C 112, 9.4.2011, s. 1).

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na financovanie politických nadácií na európskej úrovni.

Kapitola 4 2 — Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc

Článok 4 2 2 — Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

202 140 000

192 113 500

181 048 836,81

Poznámky

Štatút poslancov Európskeho parlamentu, a najmä jeho článok 21.

Vykonávacie pravidlá k Štatútu poslancov Európskeho parlamentu, a najmä ich články 33 až 44.

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie, a najmä ich článok 5a a články 125 až 139.

Vykonávacie pravidlá k hlave VII Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev prijaté Predsedníctvom.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na úhradu výdavkov na asistentskú výpomoc.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie kurzových rozdielov, ktoré sa uhrádzajú z rozpočtu Európskeho parlamentu v súlade s ustanoveniami o úhrade výdavkov na asistentskú výpomoc v Európskom parlamente.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 775 000 EUR.

Kapitola 4 4 — Schôdze a iné činnosti poslancov a bývalých poslancov

Článok 4 4 0 — Náklady na schôdze a iné činnosti bývalých poslancov

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

210 000

200 000

200 000,00

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na zasadnutia Združenia bývalých poslancov Európskeho parlamentu a v prípade potreby aj ďalšie s tým súvisiace náklady.

Článok 4 4 2 — Náklady na schôdze a iné činnosti Európskeho parlamentného združenia

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

210 000

200 000

200 000,00

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na zasadnutia Európskeho parlamentného združenia a v prípade potreby aj ďalšie s tým súvisiace náklady.

Hlava 10 — Ostatné výdavky

Kapitola 10 0 — Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

p.m.

p.m.

 

Kapitola 10 1 — Rezerva na nepredvídané výdavky

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

10 000 000

11 700 000

 

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na úhradu výdavkov vyplývajúcich z rozhodnutí o rozpočte, ktoré boli prijaté v príslušnom rozpočtovom roku (výdavky, ktoré nemožno odhadnúť).

Kapitola 10 3 — Rezerva na Proces rozširovania

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

p.m.

p.m.

 

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov súvisiacich s prípravou inštitúcie na rozširovanie.

Kapitola 10 4 — Rezerva na informačnú a komunikačnú politiku

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

p.m.

p.m.

 

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na informačnú a komunikačnú politiku.

Kapitola 10 5 — Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky na budovy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

p.m.

p.m.

 

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie investícií inštitúcie do nehnuteľného majetku a na úpravy, ktoré uskutoční. Od Predsedníctva Európskeho parlamentu sa žiada, aby prijalo koherentnú a zodpovednú dlhodobú stratégiu v oblasti majetku a budov, ktorá zohľadní osobitný problém rastu nákladov na údržbu, potrieb renovácie a nákladov na bezpečnosť a zabezpečí udržateľnosť rozpočtu Európskeho parlamentu.

Kapitola 10 6 — Rezerva na pripravované prioritné projekty

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

p.m.

p.m.

 

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených s pripravovanými prioritnými projektmi inštitúcie.

Kapitola 10 8 — Rezerva na systém EMAS

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostriedky na rok 2015

Plnenie v roku 2014

p.m.

p.m.

 

Poznámky

V nadväznosti na rozhodnutia, ktoré má prijať Predsedníctvo v súvislosti s vykonávaním akčného plánu EMAS, najmä v súvislosti s auditom „uhlíkovej stopy“ Európskeho parlamentu, sú tieto rozpočtové prostriedky určené na zabezpečenie prostriedkov pre príslušné prevádzkové okruhy.

1.  S — ZAMESTNANCI

1.1.  S 1 — Oddiel I — Európsky parlament

Funkčná skupina a trieda

2015

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Iné

Politické skupiny

Bez zaradenia

1

0

0

0

AD 16

13

0

1

7

AD 15

40

0

1

4

AD 14

234

2

7

26

AD 13

456

8

2

43

AD 12

204

0

12

64

AD 11

189

0

6

29

AD 10

180

0

9

27

AD 9

178

0

5

24

AD 8

420

0

3

33

AD 7

328

0

7

47

AD 6

198

0

7

53

AD 5

209

0

6

58

Súčet AD

2649

10

66

415

AST 11

147

10

0

34

AST 10

95

0

20

30

AST 9

364

0

4

44

AST 8

421

0

6

41

AST 7

443

0

1

44

AST 6

311

0

7

71

AST 5

295

0

17

62

AST 4

320

0

6

76

AST 3

270

0

5

71

AST 2

168

0

0

60

AST 1

37

0

0

68

Súčet AST

2871

10

66

601

AST/SC 6

0

0

0

0

AST/SC 5

0

0

0

0

AST/SC 4

0

0

0

0

AST/SC 3

0

0

0

0

AST/SC 2

50

0

0

0

AST/SC 1

20

0

0

0

Súčet AST/SC

70

0

0

0

Súčet

5591(1)

20(2)

132

1 016

Súčet celkom

6739(3)

Funkčná skupina a trieda

2016

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Iné

Politické skupiny

Bez zaradenia

1

0

0

0

AD 16

13

0

1

7

AD 15

47

0

1

4

AD 14

227

2

7

29

AD 13

456

8

2

40

AD 12

244

0

12

64

AD 11

174

0

6

30

AD 10

195

0

9

26

AD 9

178

0

6

29

AD 8

435

0

3

37

AD 7

286

0

6

57

AD 6

196

0

8

48

AD 5

223

0

5

44

Súčet AD

2 674

10

66

415

AST 11

147

10

0

36

AST 10

95

0

20

33

AST 9

494

0

4

44

AST 8

321

0

6

40

AST 7

413

0

2

43

AST 6

321

0

6

72

AST 5

307

0

19

69

AST 4

400

0

5

78

AST 3

249

0

4

73

AST 2

93

0

0

58

AST 1

52

0

0

55

Súčet AST

2 892

10

66

601

SC 6

0

0

0

0

SC 5

0

0

0

0

SC 4

0

0

0

0

SC 3

0

0

0

0

SC 2

50

0

0

0

SC 1

20

0

0

0

Súčet SC

70

0

0

0

Súčet

5 637(4)

20(5)

132

1 016

Súčet celkom

6 785(6) (7)

PRÍLOHA

PRIPÍSANÉ PRÍJMY

Rozpočtový riadok

Názov

Príjmy dosiahnuté v roku

Odhady

2014

2016

5000

Výnosy z predaja dopravných prostriedkov

-

p.m.

5001

Výnosy z predaja ostatného hnuteľného majetku

6 888

5 000

5002

Výnosy z poskytovania tovaru iným inštitúciám alebo orgánom

6 428

19 000

502

Výnosy z predaja publikácií, diel v tlačenej podobe a filmov

5 848

1 000

5110

Výnosy z nájmu a podnájmu nehnuteľného majetku

2 728 922

2 540 000

5111

Náhrada nákladov spojených s nájmom

10 681

10 000

550

Príjmy zo služieb a prác poskytnutých iným inštitúciám alebo orgánom vrátane náhrad vrátených inými inštitúciami alebo orgánmi za diéty na služobné cesty zaplatené v ich mene

5 232 192

1 745 000

551

Príjmy od tretích strán zo služieb alebo prác poskytnutých na ich žiadosť

1 105 305

p.m.

570

Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm

4 705 965

154 000

571

Účelovo viazané príjmy, ako sú príjmy z nadácií, dotácie, dary a odkazy v závetoch, vrátane účelovo viazaných príjmov osobitných pre každú inštitúciu

-

p.m.

573

Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie

2 084 376

25 000

581

Príjmy plynúce z prijatých platieb poistného

185 508

p.m.

6600

Ostatné pripísané príspevky a náhrady

10 875 372

2 188 000

 

SÚČET

26 947 485

6 687 000

(1)

Z toho tri osobné povýšenia ad personam (3 AD 14 na AD 15) udeľované vo výnimočných prípadoch zaslúžilým úradníkom.

(2)

Virtuálna rezerva úradníkov preradených v záujme služby, nezapočítaná do celkového súčtu.

(3)

Podľa dohody o medziinštitucionálnej spolupráci podpísanej 5. februára 2014 medzi Parlamentom, Výborom regiónov a Európskym hospodárskym a sociálnym výborom sa má do Parlamentu presunúť až 80 nových pracovných miest (60 AD a 20 AST) z týchto výborov. Tento presun sa uskutoční postupne, pričom sa začne na jeseň 2014 a začlenenie príslušných pracovných miest do plánu pracovných miest Parlamentu (uskutočnilo sa už v roku 2014) bude kompenzované zrušením zodpovedajúceho počtu pracovných miest v plánoch pracovných miest týchto výborov.

(4)

Z toho tri osobné povýšenia ad personam (3 AD 14 na AD 15) udeľované vo výnimočných prípadoch zaslúžilým úradníkom.

(5)

Virtuálna rezerva úradníkov preradených v záujme služby, nezapočítaná do celkového súčtu.

(6)

Podľa dohody o medziinštitucionálnej spolupráci podpísanej 5. februára 2014 medzi Parlamentom, Výborom regiónov a Európskym hospodárskym a sociálnym výborom sa má do Parlamentu presunúť až 80 nových pracovných miest (60 AD a 20 AST) z týchto výborov. Tento presun sa uskutoční postupne, pričom sa začalo na jeseň 2014, a začlenenie príslušných pracovných miest do plánu pracovných miest Parlamentu (uskutočnilo sa už v roku 2014) by malo byť kompenzované zrušením zodpovedajúceho počtu pracovných miest v plánoch pracovných miest týchto výborov.

(7)

Ohlásené zníženie o 1 % (57 miest) bude do celkového súčtu započítané podľa jednotlivých platových tried a kategórií pri čítaní návrhu rozpočtu na rok 2016 v EP.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

27.4.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

25

9

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Ivan Štefanec, Flavio Zanonato

Právne oznámenie