Postopek : 2015/2012(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0144/2015

Predložena besedila :

A8-0144/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.63
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0172

POROČILO     
PDF 346kWORD 629k
27.4.2015
PE 551.776v02-00 A8-0144/2015

o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2016

(2015/2012(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalec: Gérard Deprez

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: PREDLOG NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2016

(2015/2012(BUD))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(1), zlasti člena 36,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2),

–       ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3), zlasti člena 27,

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 1023/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije(4),

–       ob upoštevanju svojih resolucij z dne 23. oktobra 2013(5) in z dne 22. oktobra 2014(6) o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunski leti 2014 in 2015,

–       ob upoštevanju poročila generalnega sekretarja predsedstvu glede priprave predhodnega predloga načrta prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2016,

–       ob upoštevanju predhodnega predloga načrta prihodkov in odhodkov, ki ga je predsedstvo pripravilo 27. aprila 2015,

–       ob upoštevanju predloga načrta prihodkov in odhodkov, ki ga je pripravil Odbor za proračun v skladu s členom 96(2) Poslovnika Evropskega parlamenta,

–       ob upoštevanju členov 96 in 97 Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0144/2015),

A.     ker je to prvi celotni proračunski postopek v novem zakonodajnem obdobju in tretji v večletnem finančnem okviru 2014–2020,

B.     ker je predsedstvo 9. februarja 2015 sprejelo smernice za proračun 2016, kot jih je predlagal generalni sekretar; ker so te smernice osredotočene na povečanje zmogljivosti parlamentarnih odborov za nadzor nad izvršno vejo oblasti, zlasti kar zadeva delegirane akte, na varnostne naložbe v stavbe Parlamenta, kibernetsko varnost in podporo poslancem, predvsem parlamentarno pomoč;

C.     ker je generalni sekretar v predhodnem predlogu načrta prihodkov in odhodkov Parlamenta za leto 2016 predvidel proračun v višini 1.850.470.600 EUR, kar je 3,09 % več kot v letu 2015 in predstavlja 19,51 % razdelka V večletnega finančnega okvira 2014–2020,

D.     ker bi moral Evropski parlament zaradi velikega javnega dolga in konsolidacije javnih financ v državah članicah pokazati proračunsko odgovornost in varčnost, hkrati pa poskrbeti za zadostna sredstva, da bo lahko uresničeval vse svoje pristojnosti in da bo institucija delovala nemoteno,

E.     ker bi bilo treba kljub temu, da je manevrski prostor majhen in da bo zato potrebno varčevanje na drugih področjih, razmisliti o nekaterih naložbah, da se poveča institucionalna vloga Parlamenta,

F.     ker zgornja meja v razdelku 5 večletnega finančnega okvira za proračun Unije v letu 2016 znaša 9.483 milijonov EUR v tekočih cenah;

G.     ker so 24. marca ter 14. in 15. aprila 2015 potekali usklajevalni sestanki med delegacijama predsedstva in Odbora za proračun,

Splošni okvir in skupni proračun

1.      pozdravlja dobro sodelovanje med predsedstvom Parlamenta in Odborom za proračun v potekajočem proračunskem postopku in dogovor, dosežen med usklajevanjem;

2.      je seznanjen s prednostnimi cilji, ki jih je za leto 2016 predlagal generalni sekretar;

3.      spominja, da je imel Parlament od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe precejšnje dodatne odhodke iz naslednjih razlogov: uveljavitev Parlamenta kot dejanskega sozakonodajalca in izboljšana nepremičninska politika (2010–2012), pristop Hrvaške in Hiša evropske zgodovine (2013) ter ustanovitev parlamentarne raziskovalne službe (2014–2015); pozdravlja dejstvo, da je Parlament večji del teh odhodkov poravnal s prihranki na račun strukturnih in organizacijskih reform, kar je povzročilo le skromno povečanje proračuna približno na ravni inflacije;

4.      ugotavlja, da je v preteklem zakonodajnem obdobju Parlament sprejel več političnih prednostnih nalog, ki so povzročile zmerno povečanje proračuna oziroma omogočile proračunske prihranke; meni, da bi moral novi sklic Parlamenta podrobno nadzirati izvajanje teh večletnih projektov in na osnovi tega izbrati svoje politične prednostne naloge, po potrebi tudi negativne; glede na to zahteva, naj generalni sekretar pravočasno, še pred obravnavo v Parlamentu jeseni 2015, predloži ocenjevalno poročilo za omenjene večletne projekte;

5.      meni, da bi bilo treba v letu 2016 dati prednost krepitvi parlamentarnega dela, zlasti z izboljšavami zakonodajnega dela Parlamenta in povečanjem njegove zmogljivosti za nadzor nad izvršno vejo oblasti, ter varnosti stavb Parlamenta in kibernetski varnosti;

6.      meni, da bi moral Parlament ravnati zgledno in se še posebej potruditi, da njegov proračun ne bo preobsežen in da se proračunski odhodki v primerjavi z letom 2015 ne bodo preveč povečali; poudarja, da bi bilo treba proračun za leto 2016 zastaviti na stvarni osnovi in da bi moral biti skladen z načeloma proračunske discipline in dobrega finančnega poslovodenja;

7.      meni, da bi bilo treba strukturne in organizacijske reforme, ki naj bi povečale učinkovitost, okoljsko trajnostnost in uspešnost, nadaljevati na osnovi temeljite analize morebitnih sinergij in prihrankov; opozarja na ogromne prihranke, ki bi jih lahko dosegli s prehodom s treh (Bruselj, Strasbourg in Luxembourg) na en sam kraj dela; poudarja, da ta proces ne sme ogroziti zakonodajne odličnosti Parlamenta, njegovih proračunskih in nadzornih pristojnosti ter kakovosti delovnih razmer poslancev, pomočnikov in uslužbencev;

8.      poudarja, da bi bilo treba zagotoviti dovolj sredstev, da bodo poslanci novega sklica Parlamenta lahko opravljali svoj mandat, ta institucija pa bo imela večje zmogljivosti za uveljavljanje svojih pristojnosti; poudarja, da je treba v letu 2016 nujno pokriti zakonske in obvezne odhodke;

9.      pozdravlja dejstvo, da je delež proračuna Parlamenta v razdelku V večletnega finančnega okvira, z izjemo leta 2011 in 2014, že od leta 2009 manjši kot 20 %; meni, da ta delež tudi v letu 2016 ne bi smel preseči 20 %;

10.    meni, da bi bilo treba pri skupnem povečanju odhodkov Parlamenta v proračunu za leto 2016 v primerjavi z letom 2015 upoštevati ta dejavnika:

i) stopnja povečanja trenutnih odhodkov ne sme preseči 1,6 %;

ii) raven izrednih odhodkov, ki bodo v letu 2016 potrebni za izboljšanje varnosti stavb Parlamenta in kibernetske varnosti v Bruslju, ne sme preseči 15 milijonov EUR;

poudarja, da bodo zaradi tega potrebni prihranki na drugih področjih;

11.    pozdravlja dogovor o prihrankih v primerjavi s predhodnim predlogom načrta prihodkov in odhodkov, kot ga je prvotno predlagalo predsedstvo, ki sta ga delegaciji Odbora za proračun in predsedstva dosegli na usklajevalnih sestankih 14. in 15. aprila 2015;

12.    je določil, da bodo tekoči/operativni odhodki v letu 2016 znašali 1.823.648.600 EUR, kar je 1,6 % več kot v proračunu za leto 2015, in je v predlog načrta prihodkov in odhodkov dodal izjemne odhodke v znesku 15 milijonov EUR, ki bodo v letu 2016 potrebni za zavarovanje stavb v Bruslju in za kibernetsko varnost Parlamenta;

13.    izkorišča priložnost, ki jo ponuja ta prvi pravi usklajevalni postopek o proračunu Parlamenta v osmem zakonodajnem obdobju, ter generalnega sekretarja in predsedstvo prosi, naj predstavita srednje- in dolgoročni proračunski načrt, skupaj z dokumenti, ki se nanašajo na postopek priprave proračuna za leto 2017; poziva generalnega sekretarja, naj jasno navede odhodke, povezane z naložbami (stavbe, nakupi, itd.), in odhodke, povezane z delovanjem Parlamenta in z njegovimi zakonskimi obveznostmi;

14.    opozarja, da ima Parlament v proračunskem postopku možnost prilagoditi proračunske prednostne naloge, in namerava dokončno odločitev sprejeti jeseni 2015;

Posebna vprašanja

Prednostna vloga parlamentarnega dela

15.    poudarja, da se je treba zaradi Lizbonske pogodbe, s katero je Parlament resnično postal sozakonodajalec, in glede na to, da je njegova najpomembnejša naloga nadzor nad izvršno vejo oblasti, zdaj res osredotočiti na zakonodajno in nadzorno delo poslancev;

16.    meni, da je treba za utrditev vloge Parlamenta ustrezno povečati upravne zmogljivosti sekretariatov specializiranih parlamentarnih odborov, kjer to še ni bilo narejeno, in sicer s prerazporeditvami;

17.    meni, da je potrebno novo ravnotežje med akreditiranimi parlamentarnimi pomočniki in lokalnimi pomočniki, da bo mogoče poslancem pri izvajanju njihovih parlamentarnih dejavnosti nuditi primerno podporo; poziva generalnega sekretarja, naj predsedstvu čim prej predstavi predlog sklepa v zvezi s tem; meni, da bi bilo treba v primeru revizije veljavnih pravil spoštovati prehodno obdobje, in pričakuje, da bo dokončni sklep začel veljati najpozneje julija 2016;

18.    opominja, da bo konferenca predsednikov v skladu s členom 130 poslovnika Parlamenta do julija 2015 ocenila pravila o vprašanjih za pisni odgovor, kar zadeva dodatna vprašanja; opozarja, da poudarek na statistiki pri parlamentarnem delu ne bi smel škoditi dejanskemu zakonodajnemu delu poslancev, zato zahteva, da se ta ureditev pregleda, pristojni organ pa poziva, naj:

– število parlamentarnih vprašanj v elektronski obliki, ki jih lahko vloži poslanec, omeji na največ pet mesečno (soavtorji se pri tem ne upoštevajo);

– opusti objavo vprašanj na spletnem mestu Parlamenta in možnost dodatnih vprašanj na papirju, ki jih vloži in lastnoročno podpiše poslanec;

19.    poudarja, da bi sprememba člena 130 poslovnika Parlamenta, ki ureja vprašanja za pisni odgovor, omogočila prihranke in zmanjšala upravno breme evropskih institucij, ne da bi bile ogrožene zakonodajne pristojnosti Parlamenta; pričakuje, da bo revidirani poslovnik začel veljati 1. januarja 2016;

20.    meni, da Parlament potrebuje sodobno in učinkovito delovno okolje za poslance in uslužbence;

Varnost

21.    poudarja, da bi morali v trenutnih okoliščinah največ pozornosti posvetiti varnosti v prostorih evropskih institucij; poudarja, da bo moral Parlament sprejeti nove ukrepe, da bi izboljšal varnost znotraj in zunaj svojih poslopij, ob tem pa ohranil odprta vrata za evropske državljane;

22.    v zvezi s tem poziva generalnega sekretarja, naj Odboru za proračun predloži celovito oceno in proračunske posledice varnostnih ukrepov, ki jih je Parlament sprejel od odločitve o internalizaciji storitev varovanja (sklep predsedstva iz junija 2012), in predstavi predvidene ukrepe, ki naj bi izboljšali varnost znotraj in zunaj poslopij Parlamenta, pa tudi njihove posledice za proračun za leto 2016; zahteva informacije o finančnih posledicah medinstitucionalnih sporazumov o upravnem sodelovanju na področju varnosti;

Kibernetska varnost

23.    meni, da je treba zaradi vse pogostejše uporabe elektronskih medijev in opreme posebno pozornost nameniti varnosti informacijske tehnologije, da se zagotovi najvišja možna varnostna raven za informacijske in komunikacijske sisteme; meni, da morajo vsi ukrepi na tem področju temeljiti na jasni oceni potreb Parlamenta, o njih pa je treba odločati v sklopu proračunskega postopka;

Nepremičninska politika

24.    spominja, da trenutno poteka pregled srednjeročne strategije za nepremičninsko politiko, ki jo je predsedstvo sprejelo leta 2010; poziva generalnega sekretarja, naj Odboru za proračun čim prej, vendar najpozneje do avgusta 2015, še pred obravnavo proračuna v Parlamentu jeseni 2015, predstavi novo srednjeročno strategijo za nepremičnine;

25.    ponovno poudarja, da je treba z dolgoročnimi naložbami, kot so gradbeni projekti Parlamenta, ravnati previdno in pregledno; vztraja pri strogem obvladovanju stroškov, načrtovanju projektov in nadzoru; znova poziva k preglednemu procesu odločanja na področju nepremičninske politike na osnovi pravočasnih informacij in ob strogem upoštevanju člena 203 finančne uredbe;

26.    vabi podpredsednike, odgovorne za to nalogo, naj pristojnemu odboru predstavijo novo srednjeročno nepremičninsko strategijo in poročilo o napredku pri gradnji stavbe KAD, vključno s finančnimi možnostmi; namerava na osnovi teh informacij med obravnavo proračuna odločiti, ali bodo finančna sredstva za stavbo KAD vključena v proračun Parlamenta za leto 2016, pri tem pa upoštevati morebitne prihranke pri obrestih;

27.    opozarja, da bodo zaradi gradnje stavbe KAD v prihodnje skupna letna plačila bistveno manjša od stroškov najema primerljive nepremičnine;

Komuniciranje

28.    poziva generalnega sekretarja, naj Odboru za proračun poroča o oceni parlamentarne volilne kampanje v letu 2014, pa tudi o učinkovitosti ukrepov Parlamenta za komuniciranje s splošno javnostjo;

29.    je trdno prepričan, da je glavna naloga poslancev zakonodajno delo; zato meni, da je treba glede na naraščajoče zanimanje medijev, vse večji vpliv družbenih medijev in dodatne potrebe poslancev med plenarnimi zasedanji prednost posvetiti komuniciranju z javnostjo in drugimi deležniki ter v ta namen nadgraditi tehnično opremo in medijske možnosti;

30.    poziva predsedstvo, naj poskrbi za neodvisno oceno prve evropske prireditve za mlade, preden se loti organizacije naslednje;

Hiša evropske zgodovine

31.    ugotavlja, da se bo Hiša evropske zgodovine predvidoma odprla leta 2016; od generalnega sekretarja zahteva, naj Odboru za proračun še pred obravnavo v Parlamentu jeseni 2015 predloži posodobljen proračunski načrt za naslednjih pet let z operativnimi stroški za delovanje Hiše evropske zgodovine od odprtja, vključno s prispevkom Komisije; opozarja, da je bila v proračunu za leto 2014 v oddelku III proračuna Unije ustvarjena nova proračunska vrstica 16 03 04 – „Hiša evropske zgodovine“ za prispevek Komisije k stroškom delovanja te ustanove;

Kadrovski ukrepi

32.    meni, da bi bilo treba tudi v letu 2016 uresničevati cilj 5-odstotnega zmanjšanja števila zaposlenih, ki je bil postavljen ob sprejetju sporazuma o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020; pozdravlja potrditev, da se število zaposlenih v političnih skupinah ne bo zmanjšalo, kar je povsem v skladu z omenjenima resolucijama Parlamenta o proračunu za leti 2014 in 2015;

33.    je seznanjen s predlogom, da se v letu 2016 iz kadrovskega načrta sekretariata Parlamenta izbriše 57 delovnih mest, s čimer bo prihranjenih približno 1,8 milijona EUR; ugotavlja, da je bila predlagana tudi prerazporeditev dveh dodatnih delovnih mest iz kadrovskega načrta Parlamenta v načrt Komisije, in sicer v povezavi z dvema medinstitucionalnima projektoma IT, ki ju vodi Komisija, tako da bosta v kadrovskem načrtu Komisije za leto 2016 ustvarjeni dve novi delovni mesti;

34.    se strinja s predlogom generalnega sekretarja o 25 novih delovnih mestih za GD SAFE, da bi povečali učinkovitost varnostnih sistemov znotraj in zunaj poslopij Parlamenta in požarno varnost stavb, pa tudi zagotovili ustrezno varovanje za poslance, zaposlene in ugledne goste v prostorih Parlamenta; zahteva natančno oceno stroškov teh delovnih mest; meni pa, da morale varovanje zunaj poslopij Parlamenta zagotoviti belgijske oblasti;

35.    pozdravlja predlog o kadrovski okrepitvi sekretariatov parlamentarnih odborov, da bodo poslanci deležni potrebne podpore pri nadzoru, zlasti parlamentarni odbori, ki so odgovorni oziroma bodo odgovorni za največje število izvedbenih in delegiranih aktov;

36.    je seznanjen, da je generalni sekretar v ta namen predlagal uvedbo 20 dodatnih delovnih mest v sekretariatih parlamentarnih odborov (ECON, ENVI, ITRE, TRAN in LIBE);

37.    poziva generalnega sekretarja, naj Odboru za proračun predloži izčrpen pregled o tem, kako se je gibalo število delovnih mest v Parlamentu, kako se je doslej uresničeval cilj 5-odstotnega zmanjšanja števila zaposlenih, kako bo pravočasno dosežen in katero število delovnih mest v kadrovskem načrtu pri tem služi kot orientacijska točka;

Sklepne misli

38.    sprejme predlog načrta prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2016;

39.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo in načrt posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(2)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(3)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(4)

UL L 287, 29.10.2013, str. 15.

(5)

Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0437.

(6)

Sprejeta besedila, P8_TA(2014)0036.


PRILOGA: PREDLOG NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

PREDLOG NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA PRORAČUNSKO LETO 2016

 

KOT GA JE POTRDIL ODBOR ZA PRORAČUN NA SEJI

 

27. APRILA 2015

 

PREDLOG NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV

2016

Prispevek Evropske unije k financiranju odhodkov

Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2016

Postavka

Znesek

 

 

Odhodki

1.838.648.600

Lastna sredstva

152.437.131

Prispevek

1.686.211.469

PRIHODKI

Naslov Poglavje Člen Postavka

Postavka

Proračun 2016

Proračun 2015

Realizacija 2014

 

 

 

 

 

4

PRIHODKI OD ZAPOSLENIH V INSTITUCIJAH IN DRUGIH ORGANIH UNIJE

 

 

 

4 0

RAZNI DAVKI IN ODBITKI

 

 

 

4 0 0

Prihodki od davka na plače in prejemke članov institucij, uradnikov, drugih uslužbencev in prejemnikov pokojnin

73.021.345

69.674.060

71.471.886,11

4 0 3

Prihodki od prehodnega prispevka iz osebnih prejemkov članov institucije, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

p. m

p. m

25.197,48

4 0 4

Prihodki od posebnih dajatev na prejemke članov institucij, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

10.710.325

9.412.163

9.772.278,65

 

 

83.731.670

79.086.223

81.269.362,24

Poglavje 40 – skupaj

4 1

PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

 

 

 

4 1 0

Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje

59.184.461

60.237.843

53.614.328,60

4 1 1

Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev

9.100.000

9.100.000

11.352.853,21

4 1 2

Prispevki za pokojninsko zavarovanje uradnikov in začasnega osebja na dopustu iz osebnih razlogov

10.000

10.000

24.042,14

 

 

68.294.461

69.347.843

64.991.223;95

Poglavje 41 – skupaj

4 2

DRUGI PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

 

 

 

4 2 1

Prispevki poslancev Evropskega parlamenta za pokojninsko zavarovanje

p. m

p. m

-

 

Poglavje 4 2 – skupaj

p. m

p. m

-

 

Naslov 4 – skupaj

152.026.131

148.434.066

146.260.586,19

5

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE

 

 

 

5 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN (DOBAVA BLAGA) IN NEPREMIČNIN

 

 

 

5 0 0

Prihodki od prodaje premičnin

 

 

 

5 0 0 0

Prihodki od prodaje vozil – namenski prejemki

p.m.

p.m.

-

5 0 0 1

Prihodki od prodaje drugih premičnin – namenski prejemki

p. m.

p. m.

6.888,00

5 0 0 2

Prihodki od dobave blaga drugim institucijam ali organom – namenski prejemki

p. m.

p. m.

6.427,81

5 0 1

Prihodki od prodaje nepremičnin

p. m.

p. m.

-

5 0 2

Prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov – namenski prejemki

p. m.

p. m.

5.848,47

 

Poglavje 5 0 – skupaj

p. m.

p. m.

19.164,28

5 1

PRIHODKI OD NAJEMNIN

 

 

 

5 1 1

Prihodki od dajanja nepremičnin v najem in podnajem ter povračilo najemnih stroškov

 

 

 

5 1 1 0

Prihodki od dajanja nepremičnin v najem in podnajem ter povračilo najemnih stroškov – namenski prejemki

p. m.

p. m.

2.728.921,78

5 1 1 1

Povračila stroškov, povezanih z oddajanjem v najem – namenski prejemki

p. m.

p. m.

10.681,12

 

Poglavje 51 – skupaj

p. m.

p. m.

2.739.602,90

5 2

PRIHODKI OD NALOŽB ALI ODOBRENIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI

 

 

 

5 2 0

Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti na računih institucije

410.000

410.000

442.335,67

 

Poglavje 5 2 – skupaj

410.000

410.000

442.335,67

5 5

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV IN DEL

 

 

 

5 5 0

Prihodki od opravljenih storitev in del za druge institucije ali organe, skupaj z vračili stroškov službenih potovanj, ki so bili plačani v imenu drugih institucij ali organov – namenski prejemki

p. m.

p. m.

5.232.191,62

5 5 1

Prihodki od tretjih oseb za storitve ali dela, opravljena na njihovo zahtevo – namenski prejemki

p. m.

p. m.

1.105.304,58

 

Poglavje 5 5 – skupaj

p. m.

p. m.

6.337.496,20

5 7

DRUGI PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

 

 

 

5 7 0

Prihodki iz povračil neupravičeno izplačanih zneskov – namenski prejemki

p. m.

p. m.

4.705.964,82

5 7 1

Namenski prihodki, kot so prihodki od ustanov, subvencije, darila in volila, vključno z namenskimi prejemki, ki so specifični za vsako institucijo – namenski prejemki

p. m.

p. m.

-

5 7 2

Povračila socialnih odhodkov, nastalih v imenu druge institucije

p. m.

p. m.

-

5 7 3

Drugi prispevki in vračila v zvezi z upravnim poslovanjem institucije – namenski prejemki

p. m.

p. m.

2.084.376,41

 

Poglavje 5 7 – skupaj

p. m.

p. m.

6.790.341,23

5 8

RAZNA NADOMESTILA

 

 

 

5 8 1

Prihodki od prejetih zavarovalnin – namenski prejemki

p. m.

p. m.

185.508,04

 

Poglavje 5 8 – skupaj

p. m.

p. m.

185.508,04

 

Naslov 5 – skupaj

410.000

410.000

16.514.448,32

6

PRISPEVKI IN NADOMESTILA V ZVEZI S SPORAZUMI IN PROGRAMI UNIJE

 

 

 

6 6

DRUGI PRISPEVKI IN POVRAČILA

 

 

 

6 6 0

Drugi prispevki in povračila

 

 

 

6 6 0 0

Drugi prispevki in vračila – namenski prejemki

p. m.

p. m.

10.906.918,89

6 6 0 1

Drugi prispevki in nadomestila

p. m.

p. m.

-

 

Poglavje 6 6 – skupaj

p. m.

p. m.

10.906.918,89

 

Naslov 6 – skupaj

p. m.

p. m.

10.906.918,89

9

RAZNI PRIHODKI

 

 

 

9 0

RAZNI PRIHODKI

 

 

 

9 0 0

Razni prihodki

1.000

1.000

754.898,78

 

Poglavje 90 – skupaj

1.000

1.000

754.898,78

 

Naslov 9 – skupaj

1.000

1.000

754.898,78

 

SKUPAJ

152.437.131

148.845.066

174.436.852,18

ODHODKI

Splošni pregled proračunskih sredstev (2016 in 2015) ter realizacije (2014)

Naslov Poglavje

Postavka

Sredstva 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

 

 

 

 

 

1

ZAPOSLENI V INSTITUCIJI

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0

POSLANCI

214.240.500

220.252.000

223.348.317,16

1 2

URADNIKI IN ZAČASNI USLUŽBENCI

624.331.000

608.733.635

592.225.771,19

1 4

DRUGI USLUŽBENCI IN ZUNANJE STORITVE

122.001.000

121.114.400

89.659.625,67

1 6

DRUGI ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI

17.522.500

18.314.480

15.769.390,60

 

Naslov 1 – skupaj

978.095.000

968.414.515

921.003.104,62

 

 

 

 

 

2

NEPREMIČNINE, POHIŠTVO, OPREMA IN RAZNI

 

 

 

 

ODHODKI IZ POSLOVANJA

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0

NEPREMIČNINE IN PRIPADAJOČI STROŠKI

212.568.000

210.241.500

261.255.176,91

2 1

OBDELAVA PODATKOV, OPREMA IN POHIŠTVO

167.886.850

149.330.149

127.593.866,92

2 3

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

5.912.750

6.049.000

4.824.591,00

 

Naslov 2 – skupaj

386.367.600

365.620.649

393.673.634,83

 

 

 

 

 

3

ODHODKI ZA SPLOŠNE NALOGE, KI JIH IZVAJA INSTITUCIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 0

SEJE IN KONFERENCE

35.093.000

36.175.971

28.562.579,97

3 2

IZVEDENSKA MNENJA IN INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE

115.433.000

115.686.393

112.532.749,84

 

Naslov 3 – skupaj

150.526.000

151.862.364

141.095.329,81

 

 

 

 

 

4

ODHODKI ZA POSEBNE NALOGE, KI JIH IZVAJA INSTITUCIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 0

POSEBNI ODHODKI NEKATERIH INSTITUCIJ IN ORGANOV

111.100.000

104.818.084

100.523.786,23

4 2

ODHODKI ZA PARLAMENTARNO POMOČ

202.140.000

192.113.500

181.048.836,81

4 4

SEJE IN DRUGE DEJAVNOSTI SEDANJIH IN NEKDANJIH POSLANCEV

420.000

400.000

400.000

 

Naslov 4 – skupaj

313.660.000

297.331.584

281.972.623,04

 

 

 

 

 

10

DRUGI ODHODKI

 

 

 

 

 

 

 

 

10 0

ZAČASNA SREDSTVA

p.m.

p. m.

0

10 1

VARNOSTNA REZERVA

10.000.000

11.700.000

0

10 3

REZERVA ZA ŠIRITEV

p.m.

p. m.

0

10 4

REZERVA ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO POLITIKO

p.m.

p. m.

0

10 5

ZAČASNA SREDSTVA ZA STAVBE

p.m.

p. m.

0

10 6

REZERVA ZA PREDNOSTNE PROJEKTE V PRIPRAVI

p.m.

p. m.

0

10 8

REZERVA ZA EMAS

p.m.

p. m.

0

 

Naslov 10 – skupaj

10.000.000

11.700.000

0

 

SKUPAJ

1.838.648.600

1.794.929.112

1.737.744.692,30

Prihodki — Lastna sredstva

Naslov 4 — Prihodki od zaposlenih v institucijah in drugih organih unije

Poglavje 4 0 — Razni davki in odbitki

Člen 4 0 0 — Prihodki od davka na plače in prejemke poslancev, uradnikov, drugih uslužbencev in prejemnikov pokojnin

Zneski

Proračun 2016

Proračun 2015

Realizacija 2014

73 021 345

69 674 060

71 471 886,11

Opombe

Protokol o privilegijih in imunitetah Evropske unije, zlasti člen 12.

Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 260/68 z dne 29. februarja 1968 o pogojih in postopku obdavčevanja v korist Evropskih skupnosti (UL L 56, 4.3.1968, str. 8).

Člen 4 0 3 — Prihodki od začasnega prispevka iz plač poslancev, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

Zneski

Proračun 2016

Proračun 2015

Realizacija 2014

p. m.

p. m.

25 197,48

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 66(a) v različici, ki je veljala do 15. decembra 2003.

Člen 4 0 4 — Prihodki od posebnih dajatev in solidarnostne dajatve na plače članov institucije, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

Zneski

Proračun 2016

Proračun 2015

Realizacija 2014

10 710 325

9 412 163

9 772 278,65

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 66(a).

Poglavje 4 1 — Prispevki za pokojninsko zavarovanje

Člen 4 1 0 — Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje

Zneski

Proračun 2016

Proračun 2015

Realizacija 2014

59 184 461

60 237 843

53 614 328,60

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 83(2).

Člen 4 1 1 — Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev

Zneski

Proračun 2016

Proračun 2015

Realizacija 2014

9 100 000

9 100 000

11 352 853,21

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 4, člen 11(2) in (3) ter člen 48 Priloge VIII h kadrovskim predpisom.

Člen 4 1 2 — Prispevki za pokojninsko zavarovanje uradnikov in začasnih uslužbencev na dopustu iz osebnih razlogov

Zneski

Proračun 2016

Proračun 2015

Realizacija 2014

10 000

10 000

24 042,14

Poglavje 4 2 — Drugi prispevki za pokojninsko zavarovanje

Člen 4 2 1 — Prispevki poslancev Evropskega parlamenta za pokojninsko zavarovanje

Zneski

Proračun 2016

Proračun 2015

Realizacija 2014

p. m.

p. m.

0,00

Opombe

Pravilnik o povračilu in nadomestilu stroškov poslancem Evropskega parlamenta, zlasti priloga III.

Naslov 5 — Prihodki iz upravnega poslovanja institucije

Poglavje 5 0 — Prihodki od prodaje premičnin (prodaja blaga) in nepremičnin

Člen 5 0 0 — Prihodki od prodaje premičnin (prodaja blaga)

Postavka 5 0 0 0 — Prihodki od prodaje vozil – Namenski prejemki

Zneski

Proračun 2016

Proračun 2015

Realizacija 2014

p. m.

p. m.

0,00

Opombe

V to postavko se knjižijo prihodki od prodaje ali zamenjave vozil v lasti institucije.

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se ti prejemki štejejo za namenske; tako nastala dodatna sredstva se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Postavka 5 0 0 1 — Prihodki od prodaje premičnin – Namenski prejemki

Zneski

Proračun 2016

Proračun 2015

Realizacija 2014

p. m.

p. m.

6 888,00

Opombe

V to postavko se knjižijo prihodki od prodaje ali zamenjave premičnin (razen vozil), ki so v lasti institucije.

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se ti prejemki štejejo za namenske; tako nastala dodatna sredstva se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Postavka 5 0 0 2 — Prihodki od prodaje blaga drugim institucijam ali organom – Namenski prejemki

Zneski

Proračun 2016

Proračun 2015

Realizacija 2014

p. m.

p. m.

6 427,81

Opombe

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se ti prejemki štejejo za namenske; tako nastala dodatna sredstva se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Podrobnosti, ki se nanašajo na odhodke in prihodke iz posojil, najemnin ali izvajanja storitev iz te proračunske vrstice, je treba navesti v prilogi k temu proračunu.

Člen 5 0 1 — Prihodki od prodaje nepremičnin

Zneski

Proračun 2016

Proračun 2015

Realizacija 2014

p. m.

p. m.

0,00

Opombe

V ta člen se vpišejo prihodki od prodaje nepremičnin v lasti institucij.

Člen 5 0 2 — Prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov – Namenski prejemki

Zneski

Proračun 2016

Proračun 2015

Realizacija 2014

p. m.

p. m.

5 848,47

Opombe

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se ti prejemki štejejo za namenske; tako nastala dodatna sredstva se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Ta člen zajema tudi prejemke od prodaje teh izdelkov na elektronskih nosilcih.

Poglavje 5 1 — Prihodki od dajanja v najem

Člen 5 1 1 — Prihodki od dajanja nepremičnin v najem in podnajem ter povračila najemnih stroškov

Postavka 5 1 1 0 — Prihodki od dajanja nepremičnin v najem in podnajem – Namenski prejemki

Zneski

Proračun 2016

Proračun 2015

Realizacija 2014

p. m.

p. m.

2 728 921,78

Opombe

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se ti prejemki štejejo za namenske; tako nastala dodatna sredstva se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Podrobnosti, ki se nanašajo na odhodke in prihodke iz posojil, najemnin ali izvajanja storitev iz te proračunske vrstice, je treba navesti v prilogi k temu proračunu.

Postavka 5 1 1 1 — Povračila stroškov, povezanih z oddajanjem v najem – Namenski prejemki

Zneski

Proračun 2016

Proračun 2015

Realizacija 2014

p. m.

p. m.

10 681,12

Opombe

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se ti prejemki štejejo za namenske; tako nastala dodatna sredstva se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Poglavje 5 2 — Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti

Člen 5 2 0 — Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti na računih institucije

Zneski

Proračun 2016

Proračun 2015

Realizacija 2014

410 000

410 000

442 335,67

Opombe

V ta člen se vpišejo prihodki iz naložb ali danih posojil, bančne in druge obresti na računu institucije.

Poglavje 5 5 — Prihodki od opravljenih storitev in del

Člen 5 5 0 — Prihodki od opravljenih storitev in del za druge institucije ali organe, skupaj z nadomestili stroškov službenih potovanj, ki so bili plačani v imenu drugih institucij ali organov – Namenski prejemki

Zneski

Proračun 2016

Proračun 2015

Realizacija 2014

p. m.

p. m.

5 232 191,62

Opombe

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se ti prejemki štejejo za namenske; tako nastala dodatna sredstva se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Člen 5 5 1 — Prihodki od tretjih oseb za storitve ali dela, opravljena na njihovo zahtevo – Namenski prejemki

Zneski

Proračun 2016

Proračun 2015

Realizacija 2014

p. m.

p. m.

1 105 304,58

Opombe

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se ti prejemki štejejo za namenske; tako nastala dodatna sredstva se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Poglavje 5 7 — Drugi prispevki in povračila v zvezi z upravnim poslovanjem institucije

Člen 5 7 0 — Prihodki iz vračila nepravilno izplačanih zneskov – Namenski prejemki

Zneski

Proračun 2016

Proračun 2015

Realizacija 2014

p. m.

p. m.

4 705 964,82

Opombe

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se ti prejemki štejejo za namenske; tako nastala dodatna sredstva se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Člen 5 7 1 — Namenski prihodki, kot so prihodki iz fundacij, subvencije, darila in volila, vključno z namenskimi prejemki, specifičnimi za vsako institucijo – Namenski prejemki

Zneski

Proračun 2016

Proračun 2015

Realizacija 2014

p. m.

p. m.

0,00

Opombe

V skladu s členom 21(2)(d) finančne uredbe se ti prejemki štejejo za namenske, tako nastala dodatna sredstva pa se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Člen 5 7 2 — Povračila socialnih izdatkov, nastalih v imenu druge institucije

Zneski

Proračun 2016

Proračun 2015

Realizacija 2014

p. m.

p. m.

0,00

Opombe

V ta člen se vpišejo prihodki iz vračila stroškov za socialno skrbstvo, nastalih v imenu druge institucije.

Člen 5 7 3 — Drugi prispevki in povračila v zvezi z upravnim poslovanjem institucije – Namenski prejemki

Zneski

Proračun 2016

Proračun 2015

Realizacija 2014

p. m.

p. m.

2 084 376,41

Poglavje 5 8 — Razna nadomestila

Člen 5 8 1 — Prihodki od prejetih zavarovalnin – Namenski prejemki

Zneski

Proračun 2016

Proračun 2015

Realizacija 2014

p. m.

p. m.

185 508,04

Opombe

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se ti prejemki štejejo za namenske; tako nastala dodatna sredstva se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Ta člen prav tako zajema vračilo plač uradnikov in drugih zaposlenih, udeleženih v nesrečah, ki ga izplačajo zavarovalnice.

Naslov 6 — Prispevki in nadomestila v zvezi s sporazumi in programi unije

Poglavje 6 6 — Drugi prispevki in vračila

Člen 6 6 0 — Drugi prispevki in vračila

Postavka 6 6 0 0 — Drugi namenski prispevki in vračila –– Namenski prejemki

Zneski

Proračun 2016

Proračun 2015

Realizacija 2014

p. m.

p. m.

10 906 918,89

Opombe

Ta postavka je v skladu s členom 21 finančne uredbe namenjena zbiranju vseh prihodkov, ki niso vključeni v druge dele naslova 6 in ki se uporabijo za dodatna sredstva za financiranje odhodkov, s katerimi so ti prejemki povezani.

Postavka 6 6 0 1 — Drugi nenamenski prispevki in vračila

Zneski

Proračun 2016

Proračun 2015

Realizacija 2014

p. m.

p. m.

0,00

Naslov 9 — Razni prihodki

Poglavje 9 0 — Razni prihodki

Člen 9 0 0 — Razni prihodki

Zneski

Proračun 2016

Proračun 2015

Realizacija 2014

1 000

1 000

754 898,78

Opombe

V ta člen se knjižijo razni prihodki.

Podrobnosti, ki se nanašajo na odhodke in prihodke iz posojil, dajanja v najem ali izvajanja storitev iz te proračunske vrstice, je treba navesti v prilogi k temu proračunu.

Odhodki — Odhodki

Naslov 1 — Zaposleni v instituciji

Poglavje 1 0 — Poslanci

Člen 1 0 0 — Plače in nadomestila

Postavka 1 0 0 0 — Plače

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

72 520 000

71 530 000

74 881 314,28

Opombe

Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člena 9 in 10.

Izvedbeni ukrepi za statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člena 1 in 2.

Ta sredstva so namenjene plačam, ki jih predvideva statut poslancev.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5.000 EUR.

Postavka 1 0 0 4 — Redni potni stroški

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

74 700 000

72 800 000

66 550 000,00

Opombe

Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 20.

Izvedbeni ukrepi za statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti členi od 10 do 21 in člen 24.

Sredstva so namenjena nadomestilom potnih stroškov in stroškov bivanja, ki so povezani s potovanjem v tri kraje dela in iz njih ter z drugimi nalogami.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 25.000 EUR.

Postavka 1 0 0 5 — Drugi potni stroški

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

6 550 000

5 850 000

7 500 000,00

Opombe

Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 20.

Izvedbeni ukrepi za statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člena 22 in 23.

Ta sredstva so namenjena nadomestilu dodatnih potnih stroškov in potnih stroškov v državi članici, kjer je bil poslanec izvoljen.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 1.000 EUR.

Postavka 1 0 0 6 — Nadomestila splošnih stroškov

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

39 814 000

39 715 000

43 215 516,17

Opombe

Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 20.

Izvedbeni ukrepi za statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti členi 25 do 28.

Ta sredstva so namenjena odhodkom za parlamentarne dejavnosti poslancev v skladu s prej omenjenimi členi izvedbenih ukrepov za statut poslancev Evropskega parlamenta.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 75.000 EUR.

Postavka 1 0 0 7 — Nadomestila za opravljanje nalog

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

181 500

179 000

171 049,74

Opombe

Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 20.

Sklep predsedstva z dne 16. in 17. junija 2009.

Ta sredstva so namenjena pavšalnim dnevnicam za bivanje in reprezentančnim stroškom v zvezi z opravljanjem dolžnosti predsednika Evropskega parlamenta.

Člen 1 0 1 — Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi stroški za socialno varnost

Postavka 1 0 1 0 – Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi stroški za socialno varnost

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

3 058 000

3 358 000

2 339 883,01

Opombe

Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člena 18 in 19.

Izvedbeni ukrepi za statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti členi od 3 do 9 in člen 29.

Skupna pravila o zavarovanju uradnikov Evropske unije za primer nezgode ali poklicne bolezni.

Skupna pravila o zdravstvenem zavarovanju uradnikov Evropskih skupnosti.

Odločba Komisije o splošnih izvedbenih določbah za povračilo zdravstvenih stroškov.

Ta sredstva so namenjena nezgodnemu zavarovanju in povračilu zdravstvenih stroškov poslancev ter zavarovanju za primer izgube in kraje osebnih predmetov poslancev.

Namenjena so tudi kritju zavarovanja in pomoči poslancem, če se morajo med službeno potjo nujno vrniti v domovino, ker hudo zbolijo, so udeleženi v nesreči ali se jim zgodi nekaj nepredvidenega, zaradi česar se njihovo potovanje ne more normalno nadaljevati. Pomoč obsega organizacijo vrnitve v domovino in prevzem s tem povezanih stroškov.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 79.000 EUR.

Postavka 1 0 1 2 — Posebni ukrepi v korist invalidnih poslancev

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

798 000

301 000

239 224,34

Opombe

Izvedbeni ukrepi za statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 30.

Ta sredstva so namenjena za nekatere odhodke za pomoč poslancem s hudo stopnjo invalidnosti.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5.000 EUR.

Člen 1 0 2 — Začasna nadomestila

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

1 770 000

11 810 000

14 766 194,17

Opombe

Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 13.

Izvedbeni ukrepi za statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti členi od 45 do 48 in člen 77.

Ta sredstva so namenjena kritju začasnega nadomestila po izteku mandata poslancev.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5.000 EUR.

Člen 1 0 3 — Pokojnine

Postavka 1 0 3 0 – Starostne pokojnine

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

11 450 000

11 010 000

10 422 836,85

Opombe

Izvedbeni ukrepi za statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 75, in priloga III pravilnika o povračilu in nadomestilu stroškov poslancem Evropskega parlamenta.

Ta sredstva so namenjena plačilu starostne pokojnine po prenehanju mandata poslancev.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 150.000 EUR.

Postavka 1 0 3 1 — Invalidske pokojnine

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

291 000

285 000

282 186,10

Opombe

Izvedbeni ukrepi za statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 75, in priloga II pravilnika o povračilu in nadomestilu stroškov poslancem Evropskega parlamenta.

Ta sredstva so namenjena plačilu pokojnine poslancem, ki so med mandatom postali invalidi.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5.000 EUR.

Postavka 1 0 3 2 — Družinske pokojnine

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

2 458 000

2 782 000

2 454 828,14

Opombe

Izvedbeni ukrepi za statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 75, in priloga I pravilnika o povračilu in nadomestilu stroškov poslancem Evropskega parlamenta.

Ta sredstva so namenjena plačilu družinskih pokojnin za preživele zakonce in/ali sirote v primeru smrti poslanca oziroma nekdanjega poslanca.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 15.000 EUR.

Postavka 1 0 3 3 — Prostovoljno pokojninsko zavarovanje za poslance

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

p. m.

32 000

25 284,36

Opombe

Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 27.

Izvedbeni ukrepi za statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 76, in priloga VII pravilnika o povračilu in nadomestilu stroškov poslancem Evropskega parlamenta.

Ta sredstva so namenjena prispevkom institucije za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje poslancev.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 500 EUR.

Člen 1 0 5 — Jezikovni in računalniški tečaji

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

650 000

600 000

500 000,00

Opombe

Izvedbeni ukrepi za statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 44.

Sklep predsedstva z dne 4. maja 2009 o jezikovnem in računalniškem izobraževanju za poslance.

Ta sredstva so namenjena stroškom jezikovnih in računalniških tečajev za poslance.

Člen 1 0 9 — Začasna sredstva

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

p. m.

p. m.

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena odhodkom, nastalim zaradi usklajevanja izplačil poslancem.

Odobritev je začasna in se lahko uporabi le po prerazporeditvi v ustrezne postavke v skladu z določbami finančne uredbe.

Poglavje 1 2 — Uradniki in začasni uslužbenci

Člen 1 2 0 — Osebni prejemki in druge pravice

Postavka 1 2 0 0 — Osebni prejemki in nadomestila

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

620 033 000

604 340 535

588 325 126,76

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije.

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

S temi sredstvi se za uradnike in začasne uslužbence na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu, krijejo zlasti:

 plače, dodatki in plačila, ki se nanašajo na plače,

 zdravstveno zavarovanje, nezgodno zavarovanje, zavarovanje za primer poklicne bolezni in drugi stroški za socialno varnost,

 pavšalna nadomestila za nadurno delo,

 razni dodatki in finančna pomoč,

 plačilo potnih stroškov od kraja zaposlitve do matičnega kraja za uradnike ali začasne uslužbence, njihove zakonce in vzdrževane družinske člane,

 učinek količnikov plač na osebne prejemke in del prejemkov, prenesen v državo, različno od države zaposlitve,

 zavarovanje začasnih uslužbencev za primer brezposelnosti in plačila institucije začasnim uslužbencem za pridobitev ali ohranitev pokojninskih pravic v matičnih državah.

Iz teh sredstev se krijejo tudi zavarovalne premije za nezgode med športnim udejstvovanjem uporabnikov športnega središča Evropskega parlamenta v Bruslju in Strasbourgu.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 300.000 EUR.

Postavka 1 2 0 2 — Plačano nadurno delo

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

248 000

296 500

110 000,00

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 56 in priloga VI.

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

Iz teh sredstev se krije plačilo nadurnega dela pod pogoji iz zgoraj navedenih določb.

Postavka 1 2 0 4 — Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

2 950 000

3 760 000

3 200 000,00

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije.

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

S temi sredstvi se krijejo:

 potni stroški za uradnike in začasne uslužbence (vključno z njihovimi družinami) ob nastopu ali prenehanju zaposlitve oziroma premestitvi v drug kraj zaposlitve,

 nadomestila za nastanitev/preselitev in stroški selitve uradnikov ter začasno zaposlenih, ki morajo spremeniti stalno prebivališče ob nastopu službe, premestitvi v nov kraj zaposlitve in ob dokončnem odhodu iz institucije ter preselitvi v drug kraj,

 dnevna nadomestila za uradnike in začasno zaposlene uslužbence, ki predložijo dokazilo o selitvi iz svojega kraja prebivanja ob nastopu službe ali premestitvi v drug kraj zaposlitve,

 odškodnine za uradnike, odpuščene med poskusno dobo ali ob njenem zaključku zaradi očitno nezadovoljivih delovnih rezultatov,

 nadomestila, ki se izplačajo v primeru, ko institucija razveljavi pogodbo začasnemu uslužbencu,

 razlike med prispevki, ki so jih pogodbeni uslužbenci plačali za pokojninsko zavarovanje v državi članici, in prispevki, ki jih je treba plačati za pokojninsko zavarovanje Unije, v primeru spremembe pogodbe.

Člen 1 2 2 — Nadomestila po predčasnem prenehanju zaposlitve

Postavka 1 2 2 0 – Nadomestila v primeru razrešitve v interesu službe

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

1 100 000

335 600

418 515,27

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti členi 41, 42(c), 50 in priloga IV ter člen 48a pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev.

Ta sredstva so namenjena kritju nadomestil, ki se izplačujejo:

 uradnikom, ki jim je dodeljen neaktiven status zaradi zmanjšanja števila delovnih mest v instituciji,

 uradnikom, ki jim je določen dopust zaradi organizacijskih razlogov, povezanih s pridobivanjem novih veščin in znanja znotraj institucije,

 uradnikom in začasnim uslužbencem v vodstvu političnih skupin, ki so se upokojili v službenem interesu z delovnega mesta stopnje AD 16 ali AD 15.

Krije se tudi prispevek delodajalca za zdravstveno zavarovanje in učinek količnikov na ta nadomestila (razen upravičencev iz člena 42(c), ki niso upravičeni do korekcijskega količnika).

Postavka 1 2 2 2 — Nadomestila ob dokončnem prenehanju delovnega razmerja in posebno pokojninsko zavarovanje za uradnike in začasne uslužbence

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

p. m.

1 000

172 129,16

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člena 64 in 72.

Uredba Sveta (ES, Euratom, ESPJ) št. 2689/95 z dne 17. novembra 1995 o uvedbi posebnih ukrepov za dokončno prenehanje službe uradnikov Evropskih skupnosti zaradi pristopa Avstrije, Finske in Švedske (UL L 280, 23.11.1995, str. 4).

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1748/2002 z dne 30. septembra 2002 o uvedbi, v okviru posodabljanja institucije, posebnih ukrepov za prenehanje zaposlitve uradnikov Evropskih skupnosti, imenovanih na stalno delovno mesto v Evropskem parlamentu, in začasnih uslužbencev, ki delajo v političnih skupinah Evropskega parlamenta (UL L 264, 2.10.2002, str. 9).

S temi sredstvi se krijejo:

 nadomestila, ki se izplačajo v skladu s kadrovskimi predpisi ali uredbama Sveta (ES, Euratom, ESPJ) št. 2689/95 in (ES, Euratom) št. 1748/2002,

 prispevki delodajalca za zdravstveno zavarovanje oseb, ki prejemajo dodatke,

 učinek korekcijskih količnikov, ki se uporabljajo pri različnih nadomestilih.

Člen 1 2 4 — Začasna sredstva

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

p. m.

p. m.

 

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 65 in priloga XI.

Iz teh sredstev se krijejo morebitne uskladitve plačil, ki jih sprejme Svet med proračunskim letom.

Odobritve so začasnega značaja in se lahko uporabijo le po prerazporeditvi v ustrezne postavke tega poglavja.

Poglavje 1 4 — Drugi uslužbenci in zunanje storitve

Člen 1 4 0 — Drugi uslužbenci in zunanje osebje

Postavka 1 4 0 0 — Drugi uslužbenci

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

60 801 000

54 199 000

45 051 879,32

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije (naslov 4).

Splošne izvedbene določbe o natečajih in izbirnih postopkih, zaposlovanju in uvrstitvi v plačilni razred za uradnike in druge uslužbence Evropskega parlamenta, ki veljajo od 1. novembra 2014.

S temi sredstvi se krijejo zlasti:

 osebni prejemki, izplačila in nadomestila drugih uslužbencev, vključno s pogodbenimi uslužbenci in posebnimi svetovalci (v smislu pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije), prispevki delodajalca v razne sisteme socialnega zavarovanja ter učinek količnikov plač na osebne prejemke teh uslužbencev,

 zaposlitev začasnih uslužbencev v agencijah.

 računi, ki jih urad za vodenje in plačevanje posameznih pravic (PMO) izda v zvezi z zaposlitvijo uslužbencev, ki obdelujejo upravne spise uslužbencev Evropskega parlamenta (zlasti nadomestila za brezposelnost, pokojninske pravice itd.).

Del teh sredstev se lahko uporabi za zaposlitev invalidnih pogodbenih uslužbencev v skladu s sklepoma predsedstva z dne 7. in 9. julija 2008.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 3.000.000 EUR.

Postavka 1 4 0 2 – Odhodki za tolmačenje

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

45 125 000

49 524 900

34 553 991,00

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije.

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

Sporazum o delovnih pogojih in plačilu konferenčnih tolmačev (in pravila za njegovo izvajanje), kot je bil sklenjen 28. julija 1999, spremenjen 13. oktobra 2004 in revidiran 31. julija 2008.

Iz teh sredstev se krijejo:

 honorarji in z njimi povezana nadomestila, prispevki za socialno varnost, potni stroški in drugi stroški konferenčnih tolmačev, ki jih Evropski parlament najema za sestanke, ki jih organizira sam za svoje potrebe ali za potrebe drugih institucij ali organov, kadar tolmači uradniki oziroma začasni uslužbenci Evropskega parlamenta tolmačenja ne morejo zagotoviti,

 odhodki za storitve konferenčnih agencij, tehnikov in administratorjev pri pripravi omenjenih sej, kadar uradniki, začasni uslužbenci ali drugi uslužbenci Evropskega parlamenta potrebnih storitev ne morejo opraviti,

 stroški, povezani s storitvami, ki jih Evropskemu parlamentu zagotavljajo tolmači drugih regionalnih, nacionalnih ali mednarodnih institucij,

 stroški za dejavnosti, ki so povezane s tolmačenjem, zlasti za tiste, ki se nanašajo na pripravo sej ter na usposabljanje in izbor tolmačev.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 3.570.000 EUR.

Postavka 1 4 0 4 — Pripravništvo diplomantov, štipendije in izmenjava uradnikov

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

7 185 000

7 390 500

5 791 881,77

Opombe

Pravilnik o premeščanju uradnikov Evropskega parlamenta in uslužbencev za določen čas pri političnih skupinah na mesta v nacionalnih organih, podobnih telesih ali mednarodnih organizacijah (sklep predsedstva z dne 7. marca 2005).

Pravilnik o začasni napotitvi nacionalnih strokovnjakov v Evropski parlament (sklep predsedstva z dne 4. maja 2009).

Interni pravilnik za opravljanje prakse in študijske obiske v sekretariatu Evropskega parlamenta (sklep generalnega sekretarja Evropskega parlamenta z dne 1. februarja 2013).

S temi sredstvi se krijejo:

 prejemki pripravnikov diplomantov (štipendije), vključno z morebitnim gospodinjskim dodatkom, kot tudi nadomestila plačanih pripravnikov,

 potni stroški pripravnikov,

 dodatni stroški za pripravnike, ki sodelujejo v pilotnem programu pripravništva za invalide, osebe, neposredno povezane z njihovo invalidnostjo, v skladu s členom 24(9) (prej člen 20(8)) internega pravilnika za opravljanje prakse in študijske obiske v generalnem sekretariatu Evropskega parlamenta; sem so vključeni tudi stroški dodatnih plačil zaradi invalidnosti (do 50 % štipendije),

 stroški za zdravstveno in nezgodno zavarovanje pripravnikov,

 stroški, povezani z organizacijo informativnih srečanj/usposabljanja za pripravnike (zlasti sprejem pripravnikov),

 stroški, nastali zaradi izmenjave uslužbencev med Evropskim parlamentom in javnim sektorjem v državah članicah ali drugih državah, določenih v predpisih,

 stroški, nastali zaradi začasne napotitve nacionalnih strokovnjakov v Evropski parlament, zlasti njihovih nadomestil in potnih stroškov,

 stroški nezgodnega zavarovanja za napotene nacionalne strokovnjake,

 povračila za študijske obiske,

 organizacija programov usposabljanja za konferenčne tolmače in prevajalce, med drugim v sodelovanju s šolami za tolmače in univerzami, ki ponujajo usposabljanje iz prevajanja, pa tudi štipendije za usposabljanje in nadaljnje usposabljanje tolmačev in prevajalcev, nakup učnega gradiva in s tem povezani stroški,

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5.000 EUR.

Postavka 1 4 0 6 — Opazovalci

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

p. m.

p. m.

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov opazovalcev v skladu s členom 13 (prej člen 11) poslovnika Evropskega parlamenta.

Člen 1 4 2 – Zunanje prevajalske storitve

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

8 890 000

10 000 000

4 261 873,58

Opombe

Ta sredstva so namenjena plačilu prevajanja, tipkanja, kodiranja in tehnične pomoči zunanjih izvajalcev.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 135.000 EUR.

Člen 1 4 4 — Začasna sredstva

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

p. m.

p. m.

 

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

Iz teh sredstev se krijejo morebitne uskladitve plačil, ki jih sprejme Svet med proračunskim letom.

Odobritve so začasnega značaja in se lahko uporabijo le po prerazporeditvi v ustrezne postavke tega poglavja.

Poglavje 1 6 — Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji

Člen 1 6 1 — Odhodki za upravljanje kadrov

Postavka 1 6 1 0 — Stroški zaposlovanja

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

254 000

328 980

236 000,00

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti členi 27 do 31 in 33 ter priloga III.

Sklep 2002/620/ES Evropskega parlamenta, Sveta, Komisije, Sodišča Evropske unije, Računskega sodišča, Ekonomsko-socialnega odbora, Odbora regij in Evropskega varuha človekovih pravic z dne 25. julija 2002 o ustanovitvi Urada za izbor osebja Evropskih skupnosti (UL L 197, 26.7.2002, str. 53) in Sklep 2002/621/ES generalnega sekretariata Evropskega parlamenta, Sveta, Komisije, sodnega tajnika Sodišča Evropske unije, generalnih sekretarjev Računskega sodišča, Ekonomsko-socialnega odbora, Odbora regij in predstavnika Evropskega varuha človekovih pravic z dne 25. julija 2002 o organizaciji in delovanju Urada za izbor osebja Evropskih skupnosti (UL L 197, 26.7.2002, str. 56).

S temi sredstvi se krijejo:

 odhodki za organizacijo natečajev iz člena 3 Sklepa 2002/621/ES, potni stroški in dnevnice kandidatov, poklicanih na razgovor ter zdravniške preglede,

 stroški organizacije izbirnih postopkov za uslužbence.

V primerih, upravičenih zaradi operativnih potreb, in po posvetovanju z Evropskim uradom za izbor osebja lahko institucija ta sredstva uporabi tudi za organizacijo lastnih natečajev.

Postavka 1 6 1 2 — Strokovno izpopolnjevanje

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

6 400 000

5 200 000

4 835 590,94

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 24(a).

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

Ta sredstva so namenjena stroškom usposabljanja za izboljšanje znanja zaposlenih ter storilnosti in učinkovitosti institucije, na primer za jezikovne tečaje uradnih delovnih jezikov.

Člen 1 6 3 — Ukrepi v korist uslužbencev institucije

Postavka 1 6 3 0 — Socialna služba

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

784 000

764 000

517 180,69

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 1(d), tretji pododstavek člena 9(3) in člen 76.

S temi sredstvi se krijejo:

 v okviru medinstitucionalne politike o pomoči invalidom za naslednje kategorije invalidnih oseb:

 aktivno zaposlene uradnike in začasne uslužbence,

 zakonce aktivno zaposlenih uradnikov ali začasnih uslužbencev,

 vzdrževani otroci v smislu kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije,

povračila, kolikor to dopušča proračun in po uveljavitvi vseh zajamčenih pravic v državi bivanja ali matični državi, nemedicinskih izdatkov, ki so ocenjeni kot nujni, so posledica invalidnosti, za katere obstajajo ustrezna dokazila in se ne povrnejo v okviru skupnega sistema zdravstvenega zavarovanja,

 ukrepi, sprejeti za uradnike in druge uslužbence v posebno težavnih razmerah,

 donacije za odbor uslužbencev in manjši odhodki službe socialnega varstva. Prispevki ali stroški, ki jih udeležencem v socialni dejavnosti krije odbor uslužbencev, bodo namenjeni financiranju družbenih, kulturnih ali jezikovnih dejavnosti, vendar ne subvencioniranju posameznih uslužbencev odbora ali gospodinjstev,

 drugi institucionalni in medinstitucionalni ukrepi socialnega značaja za vključevanje uradnikov in drugih uslužbencev,

 financiranje posebnih in razumnih ukrepov za prilagoditev delovnega okolja invalidnim uradnikom, drugim uslužbencem in pripravnikom v skladu s členom 1(d) kadrovskih predpisov, zlasti osebne pomoči na delovnem mestu ali službenih potovanjih.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100.000 EUR.

Postavka 1 6 3 1 — Mobilnost

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

754 000

754 000

702 914,74

Opombe

Ta sredstva so namenjena stroškom v zvezi z mobilnostjo med posameznimi kraji dela.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5.000 EUR.

Postavka 1 6 3 2 — Družabni stiki med uslužbenci in druge družabne dejavnosti

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

238 000

255 000

248 522,25

Opombe

Ta sredstva so namenjena spodbujanju in subvencioniranju vseh dejavnosti za druženje uslužbencev različnih narodnosti, na primer subvencije klubom, športnim združenjem, kulturnim društvom itd., ter prispevku za stalni center za dejavnosti med prostim časom (kulturne, športne, rekreativne in gostinske).

Sredstva so namenjena tudi finančni podpori za medinstitucionalne družabne dejavnosti.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 600.000 EUR.

Člen 1 6 5 — Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi v instituciji

Postavka 1 6 5 0 — Zdravstvena služba

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

1 100 000

1 100 000

1 172 537,01

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 59 kadrovskih predpisov in člen 8 priloge II.

Sredstva so namenjena delovanju zdravstvene službe na treh krajih dela, vključno z nakupom opreme, farmacevtskih izdelkov itd., preventivnim zdravniškim pregledom, delovanju invalidske komisije in zdravstveni oskrbi pri zunanjih zdravnikih specialistih, ki so jo zdravniki ocenili za potrebno.

Namenjena so tudi odhodkom za delovna orodja, ki so z medicinskega vidika nepogrešljiva, vključno z odhodki za medicinsko in reševalno osebje, ki dela po pogodbah o opravljanju storitev ali opravlja kratkoročno nadomeščanje.

Postavka 1 6 5 2 — Tekoči stroški delovanja restavracij in menz

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

1 365 000

3 500 000

4 050 000,00

Opombe

Ta sredstva so namenjena delovanju in upravljanju restavracij in menz.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 1.000.000 EUR.

Postavka 1 6 5 4 —  Otroško varstvo

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

6 427 500

6 212 500

4 006 644,97

Opombe

Sredstva so namenjena prispevku Evropskega parlamenta k celotnim stroškom vrtca in zunanjih jaslic, s katerimi je bila sklenjena pogodba.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 4.762.000 EUR.

Postavka 1 6 5 5 — Prispevek Evropskega parlamenta za akreditirane evropske šole (vrsta 2)

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

200 000

200 000

 

Opombe

Izvajanje Sklepa Komisije C(2013)4886 z dne 1. avgusta 2013 (UL C 222, 2.8.2013, str. 8).

Ta sredstva so namenjena kritju prispevka Evropskega parlamenta za evropske šole vrste 2, ki so prejele akreditacijo sveta guvernerjev evropskih šol, ali za povračilo prispevka za evropske šole vrste 2, ki so prejele akreditacijo sveta guvernerjev evropskih šol, ki ga je Komisija plačala v imenu Evropskega parlamenta v skladu s sporazumoma o storitvah, podpisanega s Komisijo. Krijejo se stroški za otroke uslužbencev Evropskega parlamenta, za katere se uporabljajo kadrovski predpisi, ki so vpisani v tovrstne šole.

Naslov 2 — Nepremičnine, pohištvo, oprema in razni operativni odhodki

Opombe

Škoda zaradi morebitnega terorističnega napada na stavbe Evropskega parlamenta ali poslovnih sporov se krije iz splošnega proračuna Evropske unije, ker so zavarovalnice kritje preklicale.

Sredstva iz tega naslova so namenjena vsem odhodkom, povezanim s škodo zaradi terorističnih napadov in poslovnih sporov.

Poglavje 2 0 — Nepremičnine in z njimi povezani stroški

Člen 2 0 0 — Nepremičnine

Postavka 2 0 0 0 — Najemnine

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

33 058 000

28 782 000

29 109 302,26

Opombe

Ta sredstva so namenjena najemninam za stavbe ali dele stavb, kjer ima Evropski parlament prostore.

Iz njih se poravna tudi davek na nepremičnine. Najemnine se izračunajo na letni ravni, na podlagi obstoječih najemnih pogodb ali najemnih pogodb v pripravi, ki so navadno vezane na indeks življenjskih stroškov oziroma indeks cen v gradbeništvu.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 1.500.000 EUR.

Finančni prispevki držav članic oziroma njihovih javnih organov in subjektov v obliki financiranja ali povračila stroškov, med drugim tistih, povezanih z nakupom ali uporabo zemljišča in nepremičnin, pa tudi tistih, povezanih s stavbami in prostori institucij, veljajo za zunanje namenske prejemke v smislu člena 21(2) finančne uredbe.

Postavka 2 0 0 1 — Letne zakupnine

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

p. m.

6 590 000

76 914 000,00

Opombe

Ta sredstva so namenjena letnim zakupninam za stavbe ali dele stavb na podlagi obstoječih zakupnih pogodb ali pogodb v pripravi.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 50.000 EUR.

Finančni prispevki držav članic oziroma njihovih javnih organov in subjektov v obliki financiranja ali povračila stroškov, med drugim tistih, povezanih z nakupom ali uporabo zemljišča in nepremičnin, pa tudi tistih, povezanih s stavbami in prostori institucij, veljajo za zunanje namenske prejemke v smislu člena 21(2) finančne uredbe.

Postavka 2 0 0 3 — Nakup nepremičnin

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

p. m.

p. m.

 

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa nepremičnin. Subvencije za zemljišča in njihovo urejanje se obravnavajo v skladu z določbami finančne uredbe.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 1.000.000 EUR.

Finančni prispevki držav članic oziroma njihovih javnih organov in subjektov v obliki financiranja ali povračila stroškov, med drugim tistih, povezanih z nakupom ali uporabo zemljišča in nepremičnin, pa tudi tistih, povezanih s stavbami in prostori institucij, veljajo za zunanje namenske prejemke v smislu člena 21(2) finančne uredbe.

Postavka 2 0 0 5 — Gradnja nepremičnin

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

15 770 000

18 560 000

29 037 044,51

Opombe

V to postavko se vpišejo morebitna sredstva za gradnjo stavb (gradbena dela, honorarji za svetovalce in vsi povezani stroški).

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5.000 EUR.

Finančni prispevki držav članic oziroma njihovih javnih organov in subjektov v obliki financiranja ali povračila stroškov, med drugim tistih, povezanih z nakupom ali uporabo zemljišča in nepremičnin, pa tudi tistih, povezanih s stavbami in prostori institucij, veljajo za zunanje namenske prejemke v smislu člena 21(2) finančne uredbe.

Postavka 2 0 0 7 — Oprema prostorov

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

57 940 000

45 471 000

23 517 399,72

Opombe

Ta sredstva so namenjena opremljanju, vključno z drugimi odhodki v zvezi s tem delom, predvsem honorarji za arhitekte ali inženirje itd.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 600.000 EUR.

Finančni prispevki držav članic oziroma njihovih javnih organov in subjektov v obliki financiranja ali povračila stroškov, med drugim tistih, povezanih z nakupom ali uporabo zemljišča in nepremičnin, pa tudi tistih, povezanih s stavbami in prostori institucij, veljajo za zunanje namenske prejemke v smislu člena 21(2) finančne uredbe.

Postavka 2 0 0 8 — Druge dejavnosti pri upravljanju nepremičnin

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

5 256 000

5 561 000

4 060 467,21

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju odhodkov za upravljanje nepremičnin, ki niso posebej predvideni v drugih členih tega poglavja, npr.:

 ravnanje z odpadki in njihova obdelava,

 obvezni pregledi, preverjanje kakovosti, mnenja strokovnjakov, revizije, spremljanje skladnosti ipd.,

 tehnična knjižnica,

 podpora pri upravljanju (služba pomoči na področju nepremičnin),

 skrb za načrte stavb in informacijske medije,

 drugi odhodki.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 50.000 EUR.

Člen 2 0 2 — Stroški v zvezi z nepremičninami

Postavka 2 0 2 2 — Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

62 944 000

62 400 000

54 930 847,78

Opombe

Ta sredstva so na podlagi veljavnih pogodb namenjena kritju stroškov za vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb (pisarn, drugih prostorov in naprav), ki jih ima Evropski parlament v najemu ali lasti.

Institucija se pred obnovitvijo ali sklenitvijo pogodb ob upoštevanju člena 104 finančne uredbe posvetuje z drugimi institucijami glede pogodbenih pogojev (cena, izbrana denarna enota, indeksacija, trajanje pogodbe, druga določila), za katere se je vsaka od institucij dogovorila.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 200.000 EUR.

Postavka 2 0 2 4 — Poraba energije

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

20 160 000

21 690 000

17 034 803,69

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vode, plina, električne energije in ogrevanja.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100.000 EUR.

Postavka 2 0 2 6 — Varnost in nadzor nepremičnin

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

16 760 000

20 211 500

25 890 784,21

Opombe

Ta sredstva so namenjena predvsem za kritje stroškov hišniških storitev in nadzora v nepremičninah, v katerih ima Evropski parlament prostore v treh običajnih krajih dela, in v informacijskih pisarnah Evropskega parlamenta v Uniji ter anten v tretjih državah.

Institucija se pred obnovitvijo ali sklenitvijo pogodb ob upoštevanju člena 104 finančne uredbe posvetuje z drugimi institucijami glede pogodbenih pogojev (cena, izbrana denarna enota, indeksacija, trajanje pogodbe, druga določila), za katere se je vsaka od institucij dogovorila.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 120.000 EUR.

Postavka 2 0 2 8 — Zavarovanje

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

680 000

976 000

760 527,53

Opombe

Iz teh sredstev se krije plačilo zavarovalnih premij.

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se znesek namenskih prejemkov oceni na 50.000 EUR.

Poglavje 2 1 — Informatika, oprema in pohištvo

Opombe

Institucija se glede javnih naročil posvetuje z drugimi institucijami o pogodbenih pogojih, o katerih se je vsaka od njih dogovorila.

Člen 2 1 0 — Računalništvo in telekomunikacije

Postavka 2 1 0 0 — Računalništvo in telekomunikacije — Tekoče operativne dejavnosti

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

25 310 000

28 560 000

21 066 292,36

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju odhodkov za nakup, najem, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov in odhodkov za zunanjo pomoč storitvenih in svetovalnih podjetij za ponavljajoče se dejavnosti, potrebne za dobro delovanje informacijskih in telekomunikacijskih sistemov Evropskega parlamenta. Odhodki se nanašajo zlasti na center za obdelavo podatkov in telekomunikacijski center, računalniški sistem na ravni oddelkov in upravljanje mreže.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 140.000 EUR.

Postavka 2 1 0 1 —  Računalništvo in telekomunikacije — Tekoče dejavnosti v zvezi z infrastrukturo

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

19 029 000

18 404 000

21 890 682,48

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju odhodkov za nakup, najem, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov in odhodkov za zunanjo pomoč storitvenih in svetovalnih podjetij za ponavljajoče se dejavnosti, potrebne za upravljanje in vzdrževanje infrastrukture informacijskih in telekomunikacijskih sistemov Evropskega parlamenta. Odhodki se nanašajo zlasti na infrastrukturo, povezano z omrežji, kabli, telekomunikacijami, osebno opremo in sistemi glasovanja.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 291.000 EUR.

Postavka 2 1 0 2 — Računalništvo in telekomunikacije — Tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

13 910 000

13 202 500

11 763 534,15

Opombe

Ta sredstva so namenjena odhodkom za nakup, najem, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov in odhodkom za zunanjo pomoč storitvenih in svetovalnih podjetij za ponavljajoče se dejavnosti pomoči in splošne podpore uporabnikom v zvezi z informacijskimi in telekomunikacijskimi sistemi Evropskega parlamenta. Odhodki se nanašajo zlasti na storitve podpore za poslance ter za administrativne in zakonodajne aplikacije.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5.000 EUR.

Postavka 2 1 0 3 — Računalništvo in telekomunikacije — Tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

18 920 365

18 380 809

13 812 344,88

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju odhodkov za nakup, najem, servisiranje in vzdrževanje opreme in računalniških programov ter s tem povezanih del ter odhodkov za plačilo storitvenih in svetovalnih podjetij, ki se najamejo za pomoč pri rednih delih, povezanih z upravljanjem aplikacij IKT institucij. Odhodki se nanašajo zlasti na aplikacije, povezane s poslanci in komunikacijo, ter na administrativne in zakonodajne aplikacije.

Ta sredstva so namenjena tudi kritju odhodkov za orodja IKT, ki se sofinancirajo v okviru medinstitucionalnega sodelovanja na jezikovnem področju po sklepih, ki jih je sprejel medinstitucionalni odbor za prevajanje in tolmačenje.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 32.000 EUR.

Postavka 2 1 0 4 — Računalništvo in telekomunikacije — Naložbe v infrastrukturo

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

21 824 135

21 173 000

19 352 736,86

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju odhodkov za nakup opreme ter računalniških programov in odhodkov za zunanjo pomoč storitvenih in svetovalnih podjetij za naložbe v zvezi z infrastrukturo informacijskega in telekomunikacijskega sistema Evropskega parlamenta. Naložbe zadevajo predvsem sisteme za center za obdelavo podatkov in telekomunikacijski center, omrežja, kable in sisteme za videokonference.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 30.000 EUR.

Postavka 2 1 0 5 — Računalništvo in telekomunikacije — Naložbe v projekte

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

24 324 750

15 454 750

12 213 961,44

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju odhodkov za nakup opreme ter računalniških programov in odhodkov za zunanjo pomoč storitvenih in svetovalnih podjetij za naložbe v zvezi z obstoječimi in novimi projekti IKT. Naložbe zadevajo predvsem aplikacije, povezane s poslanci, zakonodajne, administrativne in finančne aplikacije ter aplikacije za upravljanje IKT.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 2.000 EUR.

Člen 2 1 2 — Pohištvo

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

7 018 500

3 007 000

3 168 096,49

Opombe

Iz teh sredstev se poravna nakup, najem, vzdrževanje in popravilo pohištva, vključno z nakupom ergonomskega pohištva, zamenjava zastarelega in zlomljenega pohištva ter pisarniških strojev. Iz teh sredstev se prav tako krijejo razni odhodki, povezani z upravljanjem pohištvenega inventarja Evropskega parlamenta.

Kar zadeva umetniška dela, se iz teh sredstev poravnajo stroški nakupa in nabave posebnega materiala ter s tem povezani tekoči stroški, kot so izvedenska mnenja, konservatorski stroški, stroški uokvirjanja, restavriranja, čiščenja, zavarovanja in izrednega prevoza.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5.000 EUR.

Člen 2 1 4 — Tehnične naprave in material

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

30 868 100

24 159 090

19 365 043,88

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju nakupa, najema, vzdrževanja, popravila ter upravljanja tehnične opreme in naprav, zlasti:

 različnih neprenosnih in prenosnih tehničnih naprav in opreme za tiskanje, varovanje (vključno z računalniškimi programi IT), menze, stavbe itd.,

 opreme za tiskarno, telefonske storitve, menze, prodajalne za uslužbence, varovanje, konference, avdiovizualni sektor itd.,

 posebne opreme (elektronska, računalniška in električna) ter z njo povezanih zunanjih storitev,

 namestitve dveh dodatnih telefonskih linij v pisarne poslancev (na zahtevo).

Prav tako so namenjena oglaševanju za nadaljnjo prodajo in uničenju predmetov ter stroškom, povezanim s tehnično pomočjo (svetovanje) za dosjeje, ki potrebujejo zunanje strokovno znanje.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 135.000 EUR.

Člen 2 1 6 — Prevoz poslancev, drugih oseb in blaga

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

6 682 000

6 989 000

4 961 174,18

Opombe

Ta sredstva so namenjena nakupu, vzdrževanju, uporabi in popravilom vozil (avtomobilov in koles) ter najemu avtomobilov, taksijev, avtobusov in tovornjakov z voznikom ali brez, vključno s potrebnim zavarovanjem in drugimi stroški upravljanja. Pri zamenjavi voznega parka ter nakupu in najemu vozil imajo prednost avtomobili, ki manj onesnažujejo okolje, na primer avtomobili na hibridni pogon.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100.000 EUR.

Poglavje 2 3 — Tekoči odhodki za delovanje uprave

Opombe

Institucija se glede javnih naročil posvetuje z drugimi institucijami o pogodbenih pogojih, o katerih se je vsaka od njih dogovorila.

Člen 2 3 0 — Pisalne potrebščine, pisarniški material in drug potrošni material

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

1 756 000

2 263 000

1 463 016,51

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju nakupa papirja, ovojnic, pisarniškega materiala, materiala za tiskarne in fotokopirnice itd. ter s tem povezanih stroškov upravljanja.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 2.500 EUR.

Člen 2 3 1 — Stroški finančnih storitev

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

40 000

40 000

19 598,46

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo bančni stroški (provizije, premije in razni stroški) in drugi finančni stroški, vključno z dodatnimi stroški financiranja stavb.

Člen 2 3 2 — Pravni stroški in odškodnine

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

1 110 000

1 035 000

842 916,34

Opombe

S temi sredstvi se krijejo:

 stroški, ki jih Evropskemu parlamentu naloži Sodišče Evropske unije, Splošno sodišče, Sodišče za uslužbence ali nacionalna sodišča,

 stroški za najem odvetnikov za zastopanje Evropskega parlamenta na sodiščih Unije in nacionalnih sodiščih ter stroški najema pravnih svetovalcev ali strokovnjakov za pomoč pravni službi,

 odvetniški honorarji za disciplinske in podobne postopke,

 odškodnine in obresti,

 nadomestila, dogovorjena s sporazumno poravnavo v skladu s členoma 91 in 92 (prej člena 69 in 70) poslovnika Sodišča Evropske unije.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5.000 EUR.

Člen 2 3 6 — Poštnine in stroški dostave

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

303 000

355 000

297 523,89

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov poštnine, obdelave in dostave, ki jih opravljajo nacionalne pošte ali zasebna dostavna podjetja.

Sredstva so namenjena tudi stroškom za poštne storitve.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 25.000 EUR.

Člen 2 3 7 — Selitve

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

1 440 000

1 160 000

1 512 597,25

Opombe

Ta sredstva so namenjena odhodkom za selitvena dela, ki jih izvajajo selitvena podjetja ali začasno osebje, najeto pri zunanjih agencijah.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5.000 EUR.

Člen 2 3 8 — Drugi odhodki za upravno delovanje

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

1 013 750

946 000

688 938,55

Opombe

S temi sredstvi se krijejo:

 zavarovanje, ki ni posebej predvideno v drugih postavkah,

 nakup in vzdrževanje uniform za vratarje, voznike, receptorje, skladiščnike, selitvene delavce ter za uslužbence oddelka za obiske in seminarje, Parlamentariuma, zdravstvene službe, varnostne službe, služb za vzdrževanje stavb in tehničnih služb,

 različni stroški delovanja in upravljanja, za nakup dobrin ali za storitve, ki niso posebej predvidene v drugih postavkah,

 različni nakupi za dejavnosti sistema Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) (promocijske kampanje itd.).

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5.000 EUR.

Člen 2 3 9 — Dejavnosti EMAS, vključno s promocijo, in program Evropskega parlamenta za zmanjšanje ogljikovih emisij

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

250 000

250 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju odhodkov za dejavnosti EMAS, ki naj bi izboljšale okoljsko učinkovitost Parlamenta, vključno s promocijo teh dejavnosti, pa tudi za program Evropskega parlamenta za zmanjšanje ogljikovih emisij.

Naslov 3 — Odhodki za splošne naloge, ki jih izvaja institucija

Poglavje 3 0 — Seje in konference

Člen 3 0 0 — Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

27 700 000

28 748 281

22 818 505,73

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 71 in členi 11, 12 in 13 priloge VII.

S temi sredstvi se poravnajo stroški službenih poti uslužbencev institucij, napotenih nacionalnih strokovnjakov, pripravnikov in osebja drugih evropskih ali mednarodnih institucij, ki jih je institucija povabila, med krajem zaposlitve ter katerim koli od treh krajev dela Evropskega parlamenta (Bruselj, Luxembourg in Strasbourg) ter stroški službenih potovanj v druge kraje. V krite stroške so vključeni stroški prevoza, dnevnice, stroški nastavitve ter nadomestila za obvezno delo zunaj delovnega časa. Kriti so tudi dodatni stroški (vključno s stroški, povezanimi z odpovedjo vozovnic in rezervacij za prenočitve, stroški za elektronske račune ter stroški zavarovanja službenih potovanj).

Ta sredstva so namenjena kritju odhodkov, povezanih z morebitnim zmanjšanjem ogljikovih emisij zaradi misij in potovanja uslužbencev.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 240.000 EUR.

Člen 3 0 2 — Stroški za sprejeme in reprezentanco

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

1 388 000

1 392 690

816 097,91

Opombe

S temi sredstvi se krijejo:

 stroški, povezani z obveznostmi institucije glede sprejemov, tudi sprejemov v zvezi z delom enote za presojo znanstvenih in tehnoloških možnosti (STOA), ter reprezentančni stroški poslancev,

 reprezentančni stroški predsednika, kadar potuje zunaj krajev dela,

 reprezentančni stroški in prispevki za stroške tajništva urada predsednika,

 reprezentančni stroški in stroški sprejemov generalnega sekretariata, vključno z nakupom blaga in medalj za uradnike, ki dopolnijo 15 ali 25 let delovne dobe,

 razni protokolarni stroški, na primer za nakup zastav, stojnic, vabil, tiskanje jedilnikov itd.,

 potni stroški in dnevnice pomembnih obiskovalcev institucije,

 stroški za vizume poslancev in uslužbencev Evropskega parlamenta zaradi uradnih potovanj,

 stroški sprejemov in reprezentančni stroški ter drugi posebni stroški poslancev, povezani z opravljanjem uradnih dolžnosti v Evropskem parlamentu.

Člen 3 0 4 — Razni izdatki za seje

Postavka 3 0 4 0 — Razni izdatki za interne seje

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

1 400 000

1 400 000

2 246 000,00

Opombe

Ta sredstva so namenjena odhodkom za pijače, okrepčila in priložnostne prigrizke, postrežene na sejah, ki jih skliče institucija, vključno s stroški upravljanja teh storitev.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5.000 EUR.

Postavka 3 0 4 2 — Seje, kongresi in konference

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

1 465 000

1 435 000

440 674,05

Opombe

S temi sredstvi se krijejo predvsem:

 stroški v zvezi z organizacijo sej zunaj krajev dela (odbori ali njihove delegacije, politične skupine), vključno z reprezentančnimi stroški, če so potrebni,

 stroški članstva v mednarodnih organizacijah, v katere je vključen Evropski parlament ali eno izmed njegovih teles (medparlamentarna unija, združenje generalnih sekretarjev parlamentov, skupina „Dvanajst plus“ medparlamentarne unije),

 povračilo Komisiji na podlagi dogovora o zagotavljanju storitev, sklenjenega med Evropskim parlamentom in Komisijo, o deležu stroškov Parlamenta pri izdelavi prepustnic EU (oprema, osebje in pripomočki) v skladu s protokolom o privilegijih in imunitetah Evropske unije (člen 6), členom 23 kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije, členoma 11 in 81 pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije ter Uredbo Sveta (EU) št. 1417/2013 z dne 17. decembra 201 o določitvi obrazca za prepustnice, ki jih izdaja Evropska unija (UL L 353, 28.12.2013, str. 26).

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 20.000 EUR.

Postavka 3 0 4 3 — Razni izdatki za organizacijo sej parlamentarnih skupščin, medparlamentarnih in drugih delegacij

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

1 100 000

1 200 000

256 302,28

Opombe

Ta sredstva so namenjena zlasti kritju stroškov, ki se ne poravnajo s sredstvi iz poglavja 1 0 in člena 3 0 0 in so povezani z organizacijo sej:

 delegacije skupne parlamentarne skupščine AKP-EU, parlamentarne skupščine EuroLat, parlamentarne skupščine Euronest in njihovih organov,

 parlamentarne skupščine Unije za Sredozemlje, njenih odborov in predsedstva; ta odhodek vključuje prispevek Evropskega parlamenta k proračunu samostojnega sekretariata skupščine ali h kritju neposrednih stroškov, ki so delež Evropskega parlamenta v proračunu skupščine,

 medparlamentarnih in ad hoc delegacij, skupnih parlamentarnih odborov, odborov za parlamentarno sodelovanje in parlamentarnih delegacij pri STO ter parlamentarne konference o STO in njenega usmerjevalnega odbora.

Postavka 3 0 4 9 — Izdatki za storitve potovalnih agencij

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

2 040 000

2 000 000

1 985 000,00

Opombe

Ta sredstva so namenjena tekočim stroškom potovalne agencije, ki ima z Evropskim parlamentom sklenjeno pogodbo.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 50.000 EUR.

Poglavje 3 2 — Izvedenska mnenja in informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in širjenje

Člen 3 2 0 — Pridobivanje izvedenskih mnenj

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

9 309 500

8 957 000

4 963 870,79

Opombe

S temi sredstvi se krijejo:

 stroški pogodb s strokovnimi izvedenci in raziskovalnimi inštituti za študije in druge raziskovalne dejavnosti (delavnice, okrogle mize, strokovni odbori in predstavitve strokovnjakov, konference), opravljene za organe Evropskega parlamenta, parlamentarne odbore in njegovo upravo,

 potni stroški, dnevnice in dodatni stroški izvedencev in drugih, tudi oseb, ki Evropskemu parlamentu predlagajo peticije, povabljenih v odbore, delegacije ter študijske in delovne skupine, pa tudi delavnice,

 stroški širjenja proizvodov notranjega ali zunanjega parlamentarnega raziskovanja ter drugih ustreznih proizvodov v korist institucije ali javnosti (zlasti z internetnimi objavami, internimi podatkovnimi zbirkami, brošurami in publikacijami),

 stroški za zunanje osebe, ki so bile pozvane k sodelovanju pri delu v organih, kot je disciplinska komisija ali posebna komisija za ugotavljanje finančnih nepravilnosti.

Člen 3 2 1 — Pridobivanje strokovnega znanja za parlamentarno raziskovalno službo, knjižnico in arhiv

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

8 829 000

9 107 200

5 876 203,82

Opombe

Uredba (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, 31.5.2001, str. 43) ter Sklep predsedstva z dne 28. novembra 2001 o pravilniku o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega Parlamenta, kot je bil dopolnjen 22. junija 2011 (UL C 216, 22.7.2011, str. 19) .

Sklep predsedstva z dne 16. decembra 2002 o izboljšanju informiranja in preglednosti: arhivi Evropskega parlamenta.

Sklep predsedstva z dne 10. marca 2014 o pravilniku o urejanju gradiva sedanjih in nekdanjih poslancev Evropskega parlamenta.

Ta sredstva so namenjena kritju odhodkov za dejavnosti GD EPRS, zlasti za:

 strokovno svetovanje in podporo za raziskovalne dejavnosti Parlamenta (vključno s članki, študijami, delavnicami, seminarji, okroglimi mizami, skupinami izvedencev, konferencami), ki se lahko po potrebi izvajajo tudi v sodelovanju z drugimi institucijami, mednarodnimi organizacijami, raziskovalnimi centri in knjižnicami nacionalnih parlamentov, skupinami za razmislek, raziskovalnimi organizacijami ter drugimi kvalificiranimi strokovnjaki,

 strokovno znanje na področju ocene učinka/predhodne in naknadne presoje, evropske dodane vrednosti in presoje znanstvenih in tehnoloških možnosti (STOA);

 nakup ali izposojo knjig, revij, časnikov, podatkovnih zbirk, izdelkov tiskovnih agencij in drugih nosilcev podatkov za knjižnico v različnih oblikah, vključno s stroški za avtorske pravice, sistemom upravljanja kakovosti, materialom in delom, potrebnim za vezavo, vzdrževanjem in drugimi povezanimi storitvami,

 stroške zunanjih storitev arhiviranja (organizacija, izbor, opis, prenos na različne nosilce in dematerializacija, pridobivanje primarnih arhivskih virov);

 nakup, razvoj, namestitev, izkoriščanje in vzdrževanje posebne knjižnične in arhivske dokumentacije ter posebne opreme mediateke, vključno z električno, elektronsko ter računalniško opremo in/ali sistemi, kot tudi opreme za vezavo in vzdrževanje,

 stroške širjenja proizvodov notranjega ali zunanjega parlamentarnega raziskovanja ter drugih ustreznih proizvodov v korist institucije ali javnosti (zlasti prek internetnih objav, internih podatkovnih zbirk, brošur in publikacij),

 potne stroške, dnevnice in dodatne stroške strokovnjakov in drugih gostov, ki so povabljeni na predstavitve, seminarje, delavnice ali druge podobne dejavnosti, ki jih organizira GD EPRS,

 sodelovanje skupine za presojo znanstvenih in tehnoloških možnosti (skupina STOA) pri dejavnostih evropskih in mednarodnih znanstvenih organov,

 obveznosti Evropskega parlamenta v skladu z mednarodnimi in/ali medinstitucionalnimi sporazumi o sodelovanju ter prispevek Evropskega parlamenta za finančne stroške, povezane z upravljanjem zgodovinskih arhivov Unije (Uredba Sveta (EGS, Euratom) št. 345/83 z dne 1. februarja 1983 o odpiranju za javnost arhivskega gradiva Evropske gospodarske skupnosti in Evropske skupnosti za atomsko energijo, kot je bila spremenjena).

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 20.000 EUR.

Člen 3 2 2 — Stroški za dokumentacijo

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

2 217 000

2 308 000

2 464 212,10

Opombe

S temi sredstvi se krijejo:

 naročnine na časopise, periodični tisk, agencijske novice in njihove publikacije, spletne storitve, vključno z avtorskimi pravicami za razmnoževanje in širjenje navedenega v pisni in/ali elektronski obliki, ter naročila tiskovnih recenzij in povzetkov,

 naročnine ali naročila povzetkov in analiz vsebin periodičnega tiska ter shranjevanje člankov iz periodičnega tiska na optične nosilce podatkov,

 uporaba zunanjih dokumentarnih in statističnih podatkovnih zbirk (razen stroškov računalniške strojne opreme in telekomunikacije),

 nakup novih slovarjev in glosarjev ali njihova nadomestitev, ne glede na medij, tudi za nove jezikovne oddelke, ter drugih del za jezikovne službe in za oddelke za kakovost zakonodajnih besedil.

Postavka 3 2 3 — Podpora demokraciji in okrepitev zmogljivosti parlamentov tretjih držav

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

1 100 000

1 340 000

512 925,74

Opombe

Sklep predsedstva z dne 12. decembra 2012 o ustanovitvi direktorata za podporo demokraciji v GD EXPO.

S temi sredstvi se krijejo:

 odhodki za programe za izmenjavo informacij in sodelovanje med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti predpristopnih držav, zlasti iz regije zahodnega Balkana in Turčije;

 odhodki za poglabljanje odnosov med Evropskim parlamentom in demokratično izvoljenimi nacionalnimi parlamenti tretjih držav (ki niso države iz prejšnje alineje), pa tudi ustreznimi regionalnimi parlamentarnimi organizacijami, pri čemer je cilj s tem povezanih dejavnosti predvsem krepitev parlamentarne zmogljivosti v novih in pojavljajočih se demokracijah, zlasti v sosedstvu Evrope (južnem in vzhodnem);

 odhodki za spodbujanje dejavnosti v podporo mediaciji ter programov za mlade politične voditelje iz Evropske unije in držav iz sosedstva Evrope;

 odhodki za organizacijo nagrade Saharova (zlasti za znesek nagrade, stroške, povezane s potovanjem in sprejemom nagrajencev, stroške delovanja mreže Saharova in misij članov mreže) in za dejavnosti spodbujanja človekovih pravic.

V te operacije so vključeni informacijski obiski Evropskega parlamenta v Bruslju, Luxembourgu in Strasbourgu, ta sredstva pa krijejo vse izdatke ali del izdatkov udeležencev, zlasti potne stroške, stroške nastanitve in dnevnice.

Člen 3 2 4 — Priprava in distribucija

Postavka 3 2 4 0 — Uradni list

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

4 373 000

4 244 000

4 202 107,46

Opombe

S temi sredstvi se poravna delež izdatkov urada za uradne publikacije za objavo in razpečevanje, ki ga je dolžan plačati Parlament, in drugi dodatni stroški v zvezi z besedili, ki bodo objavljena v Uradnem listu Evropske unije.

Postavka 3 2 4 1 — Digitalne in običajne publikacije

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

3 771 000

3 705 000

3 496 946,08

Opombe

S temi sredstvi se krijejo:

 vsi stroški digitalnih (intranetne strani) in običajnih objav (različni dokumenti in tiskovine, ki jih izdelujejo podizvajalci), vključno z distribucijo,

 nadgradnja in popravki ter nadaljnji razvoj uredniških sistemov.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 6.000 EUR.

Postavka 3 2 4 2 — Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

16 662 000

16 501 034

19 651 446,69

Opombe

Ta sredstva so namenjena odhodkom za informativne publikacije, vključno z elektronskimi, informacijske dejavnosti, stike z javnostmi ter udeležbo na javnih prireditvah, sejmih in razstavah v državah članicah, državah pristopnicah ter v državah, kjer ima Evropski parlament svoje urade za zvezo, posodabljanju zakonodajnega observatorija (OEIL) ter razvoju orodij in načinov za izboljšanje in omogočanje dostopa javnosti prek mobilne opreme.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5.000 EUR.

Postavka 3 2 4 3 — Parlamentarium – središče za obiskovalce Evropskega parlamenta

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

6 030 000

4 150 000

4 748 380,08

Opombe

Ta sredstva so namenjena financiranju Parlamentariuma, središča za obiskovalce Evropskega parlamenta v Bruslju, ter za inštalacije, razstave in material, prirejen ali reproduciran za ločeno uporabo zunaj Bruslja.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 9.300 EUR.

Postavka 3 2 4 4 — Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

30 723 500

31 739 039

27 249 058,55

Opombe

Sklep predsedstva z dne 16. decembra, kot je bil nazadnje spremenjen 26. februarja 2013.

Ta sredstva so namenjena subvencijam za skupine obiskovalcev, s tem povezanim stroškom infrastrukture in nadzora, financiranju pripravništva za oblikovalce javnega mnenja iz tretjih držav in stroškom izvajanja programov Euroscola, EuroMed-Scola in Euronest-Scola. Programa EuroMed-Scola in Euronest-Scola potekata vsako leto, izmenično v prostorih Evropskega parlamenta v Strasbourgu in Bruslju, razen v volilnem letu.

Ta sredstva se vsako leto povečajo na podlagi deflatorja, ki upošteva gibanje BND in cen.

Vsak poslanec Evropskega parlamenta ima pravico, da vsako koledarsko leto povabi največ pet skupin (skupaj 110 obiskovalcev).

Vključen je ustrezen znesek za invalidne obiskovalce.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100.000 EUR.

Postavka 3 2 4 5 – Organizacija seminarjev, simpozijev in kulturnih dejavnosti

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

5 262 000

5 077 120

5 610 918,40

Opombe

S temi sredstvi se krijejo:

 stroški ali subvencije za organizacijo nacionalnih in mednarodnih simpozijev in seminarjev za oblikovalce javnega mnenja iz držav članic in držav pristopnic ter držav, v katerih ima Evropski parlament urad za zvezo, kot tudi stroški parlamentarnih simpozijev in seminarjev ter financiranje kulturnih projektov evropskega interesa, kot je nagrada LUX Evropskega parlamenta, namenjena evropski kinematografiji,

 stroški posebnih prireditev v sejnih dvoranah v Strasbourgu in Bruslju v skladu z letnim programom, ki ga sprejme predsedstvo,

 ukrepi v podporo večjezičnosti, kot so seminarji in konference, sestanki z osebami, ki skrbijo za usposabljanje tolmačev ali prevajalcev, ukrepi za ozaveščanje o večjezičnosti in promoviranje poklica tolmača ali prevajalca, vključno s programom subvencij za univerze, šole in druge organizacije, ki se ukvarjajo s študijem tolmačenja ali prevajanja, ter udeležba pri podobnih dejavnostih in ukrepih, organiziranih skupaj z drugimi službami v okviru medinstitucionalnega in mednarodnega sodelovanja.

Ta sredstva so namenjena tudi stroškom organizacije teh dejavnosti, med drugim gostinskim storitvam, ter stroškom, povezanim s povabili novinarjem na te dejavnosti.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 25.000 EUR.

Postavka 3 2 4 6 – Parlamentarni televizijski program (spletna televizija)

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

5 000 000

5 000 000

4 994 665,86

Opombe

Ta sredstva so namenjena financiranju stroškov, ki jih ima Evropski parlament s produkcijo in spletnim gostovanjem (EuroparlTV), spletnimi videi in avdiovizualnim gradivom za oddajanje v skladu s svojo komunikacijsko strategijo.

Postavka 3 2 4 7 — Hiša evropske zgodovine

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

6 500 000

10 000 000

9 571 045,83

Opombe

Ta sredstva so namenjena financiranju dejavnosti Hiše evropske zgodovine, kot so specifična dela za opremljanje prostorov, nakup zbirk, organizacija razstav in tekoči stroški, vključno s stroški nakupa knjig, revij in drugih publikacij, povezanih z dejavnostmi Hiše evropske zgodovine.

Namenjena so tudi kritju stroškov pogodb s strokovnimi izvedenci in raziskovalnimi inštituti za študije in druge raziskovalne dejavnosti (delavnice, okrogle mize, strokovni odbori in konference), opravljene za Hišo evropske zgodovine.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5.000.000 EUR.

Postavka 3 2 4 8 — Odhodki za avdiovizualno informiranje

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

14 506 000

12 608 000

15 484 852,11

Opombe

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2002 o smernicah za proračunski postopek 2003 (UL C 47 E, 27.2.2003, str. 72).

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. maja 2002 o načrtu prihodkov in odhodkov Parlamenta za proračunsko leto 2003 (UL C 180 E, 31.7.2003, str. 150).

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. maja 2003 o načrtu prihodkov in odhodkov Parlamenta za proračunsko leto 2004 (UL C 67 E, 17.3.2004, str. 179).

S temi sredstvi se krijejo:

 operativni proračun avdiovizualnega oddelka (ki vključuje lastne storitve in zunanjo pomoč, na primer tehnične storitve za radijske in televizijske postaje, pripravo, produkcijo in koprodukcijo avdiovizualnih programov, najem linij, oddajanje televizijskih in radijskih programov ter druge ukrepe za razvoj odnosov med institucijo in ponudniki avdiovizualnih storitev),

 odhodki neposrednega prenosa plenarnih zasedanj in sestankov parlamentarnih odborov v spletu,

 vzpostavitev primernih arhivov, ki bi zagotovili nemoten dostop medijev in javnosti do teh informacij.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 13.000 EUR.

Postavka 3 2 4 9 — Izmenjava informacij z nacionalnimi parlamenti

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

250 000

250 000

65 334,15

Opombe

Konferenca predsednikov evropskih parlamentarnih skupščin (junij 1977) in parlamentov Evropske unije (september 2000, marec 2001).

S temi sredstvi se krijejo:

 izdatki za spodbujanje odnosov med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti: ti izdatki se nanašajo na parlamentarne odnose, ki niso navedeni v poglavjih 1 0 in 3 0, izmenjavo informacij in dokumentacije, pomoč pri analizi in upravljanju teh informacij, vključno z izmenjavami z Evropskim centrom za parlamentarne raziskave in dokumentacijo (CEDRP),

 financiranje programov sodelovanja in usposabljanja za uradnike omenjenih parlamentov ter dejavnosti za povečanje zmogljivosti teh parlamentov nasploh: programi usposabljanja obsegajo študijske obiske Evropskega parlamenta v Bruslju, Luxembourgu in Strasbourgu, iz teh sredstev pa se krijejo vsi izdatki ali del izdatkov udeležencev, zlasti potni stroški, dodatki za bivanje in dnevnice,

 ukrepi sodelovanja, tudi na področju zakonodajnega dela, ukrepi v zvezi z dokumentacijo, analizami ter informacijami in ukrepi za zavarovanje domene www.ipex.eu, vključno s tistimi ukrepi, ki jih izvaja Evropski center za parlamentarne raziskave in dokumentacijo (ECPRD).

Ta sredstva so namenjena financiranju sodelovanja med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti na področju parlamentarnega nadzora skupne zunanje in varnostne politike ter skupne varnostne in obrambne politike, v skladu z določbami Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti členoma 9 in 10 protokola št. 1 o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji.

Člen 3 2 5 — Odhodki za informacijske pisarne

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

900 000

700 000

980 570,90

Opombe

Ta sredstva so namenjena splošnim stroškom in drugim manjšim izdatkom informacijskih pisarn Evropskega parlamenta (pisarniške potrebščine, telekomunikacija, stroški dobave, oskrbe, prevoza in hrambe, običajni promocijski izdelki, podatkovne zbirke).

Naslov 4 — Odhodki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija

Poglavje 4 0 — Posebni odhodki nekaterih institucij in organov

Člen 4 0 0 — Tekoči odhodki za poslovanje, za politične in informacijske dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

61 000 000

59 800 000

59 416 002,23

Opombe

Pravilnik, ki ga je 30. junija 2003 s sklepom sprejelo predsedstvo in ki je bil nazadnje spremenjen 14. aprila 2014.

Za politične skupine in samostojne poslance se iz teh sredstev krijejo:

 izdatki za pisarniško pomoč, upravo in poslovanje,

 izdatki za politične in informacijske dejavnosti v okviru političnih dejavnosti Unije.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 50.000 EUR.

Člen 4 0 2 – Financiranje evropskih političnih strank

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

31 400 000

28 350 084

27 713 795,20

Opombe

Pogodba o Evropski uniji, zlasti člen 10(4).

Pogodba o delovanju Evropske unije, zlasti člen 224.

Uredba (ES) št. 2004/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o predpisih, ki urejajo delovanje političnih strank na evropski ravni, in predpisih glede njihovega financiranja (UL L 297, 15.11.2003, str. 1).

Sklep predsedstva Evropskega parlamenta z dne 29. marca 2004 o izvajanju Uredbe (ES) št. 2004/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o predpisih, ki urejajo delovanje političnih strank na evropski ravni, in pravilih glede njihovega financiranja (UL C 112, 9.4.2011, str. 1).

S temi sredstvi se financirajo politične stranke na evropski ravni.

Člen 4 0 3 – Financiranje evropskih političnih ustanov

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

18 700 000

16 668 000

13 393 988,80

Opombe

Pogodba o Evropski uniji, zlasti člen 10(4).

Pogodba o delovanju Evropske unije, zlasti člen 224.

Uredba (ES) št. 2004/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o predpisih, ki urejajo delovanje političnih strank na evropski ravni, in predpisih glede njihovega financiranja (UL L 297, 15.11.2003, str. 1).

Sklep predsedstva Evropskega parlamenta z dne 29. marca 2004 o izvajanju Uredbe (ES) št. 2004/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o predpisih, ki urejajo delovanje političnih strank na evropski ravni, in pravilih glede njihovega financiranja (UL C 112, 9.4.2011, str. 1).

Ta sredstva so namenjena financiranju političnih ustanov na evropski ravni.

Poglavje 4 2 — Odhodki za parlamentarno pomoč

Člen 4 2 2 — Odhodki za parlamentarno pomoč

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

202 140 000

192 113 500

181 048 836,81

Opombe

Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 21.

Izvedbeni ukrepi za statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti členi od 33 do 44.

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije, zlasti člen 5(a) in členi od 125 do 139.

Izvedbeni ukrepi za naslov VII pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, ki jih je sprejelo predsedstvo.

Ta sredstva so namenjena stroškom parlamentarne pomoči.

Namenjena so tudi kritju tečajnih razlik iz proračuna Evropskega parlamenta v skladu z določbami, ki se uporabljajo za povračilo stroškov za parlamentarno pomoč.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 775.000 EUR.

Poglavje 4 4 — Seje in druge dejavnosti sedanjih in nekdanjih poslancev

Člen 4 4 0 — Stroški sej in drugih dejavnosti nekdanjih poslancev

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

210 000

200 000

200 000,00

Opombe

Ta sredstva so namenjena stroškom sej združenja nekdanjih poslancev Evropskega parlamenta in morebitnim drugim, s tem povezanim stroškom.

Člen 4 4 2 — Stroški sej in drugih dejavnosti Evropskega parlamentarnega združenja

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

210 000

200 000

200 000,00

Opombe

Ta sredstva so namenjena stroškom sej Evropskega parlamentarnega združenja in, če je primerno, povezanih stroškov.

Naslov 10 — Drugi odhodki

Poglavje 10 0 — Začasna sredstva

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

p. m.

p. m.

 

Poglavje 10 1 — Rezerva za nepredvidene izdatke

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

10 000 000

11 700 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena nepredvidenim odhodkom, nastalim zaradi odločitev, sprejetih med proračunskim letom.

Poglavje 10 3 — Rezerva za širitev

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

p. m.

p. m.

 

Opombe

Sredstva so namenjena kritju stroškov institucije za priprave na širitev.

Poglavje 10 4 — Rezerva za informacijsko in komunikacijsko politiko

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

p. m.

p. m.

 

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo odhodki za informacijsko in komunikacijsko politiko.

Poglavje 10 5 — Začasna sredstva za stavbe

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

p. m.

p. m.

 

Opombe

Ta sredstva se namenijo za naložbe institucije v nepremičnine in njihovo opremljanje. Predsedstvo Evropskega parlamenta mora na področju premoženja in stavb sprejeti skladno in odgovorno dolgoročno strategijo, ki bo upoštevala problematiko rastočih stroškov vzdrževanja, potreb po prenovi in stroškov varovanja ter zagotovila trajnost proračuna Evropskega parlamenta.

Poglavje 10 6 — Rezerva za prednostne projekte v pripravi

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

p. m.

p. m.

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena odhodkom za prednostne projekte institucije v pripravi.

Poglavje 10 8 — Rezerva za Emas

Zneski

Proračun 2016

Sredstva 2015

Realizacija 2014

p. m.

p. m.

 

Opombe

V zvezi s sklepi, ki jih mora predsedstvo sprejeti o izvajanju akcijskega načrta EMAS, zlasti ob upoštevanju revizije ogljikovih emisij Evropskega parlamenta, se ta sredstva namenijo za financiranje ustreznih operativnih postavk.

1.  S — ZAPOSLENI

1.1.  S 1 — oddelek I — Evropski parlament

Funkcionalna skupina in razred

2015

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Druga delovna mesta

Politična skupina

Zunaj kategorije

1

0

0

0

AD 16

13

0

1

7

AD 15

40

0

1

4

AD 14

234

2

7

26

AD 13

456

8

2

43

AD 12

204

0

12

64

AD 11

189

0

6

29

AD 10

180

0

9

27

AD 9

178

0

5

24

AD 8

420

0

3

33

AD 7

328

0

7

47

AD 6

198

0

7

53

AD 5

209

0

6

58

Skupaj AD

2649

10

66

415

AST 11

147

10

0

34

AST 10

95

0

20

30

AST 9

364

0

4

44

AST 8

421

0

6

41

AST 7

443

0

1

44

AST 6

311

0

7

71

AST 5

295

0

17

62

AST 4

320

0

6

76

AST 3

270

0

5

71

AST 2

168

0

0

60

AST 1

37

0

0

68

Skupaj AST

2871

10

66

601

AST/SC 6

0

0

0

0

AST/SC 5

0

0

0

0

AST/SC 4

0

0

0

0

AST/SC 3

0

0

0

0

AST/SC 2

50

0

0

0

AST/SC 1

20

0

0

0

Skupaj AST/SC

70

0

0

0

Skupaj

5591(1)

20(2)

132

1 016

Skupni seštevek

6739(3)

Funkcionalna skupina in razred

2016

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Druga delovna mesta

Politična skupina

Zunaj kategorije

1

0

0

0

AD 16

13

0

1

7

AD 15

47

0

1

4

AD 14

227

2

7

29

AD 13

456

8

2

40

AD 12

244

0

12

64

AD 11

174

0

6

30

AD 10

195

0

9

26

AD 9

178

0

6

29

AD 8

435

0

3

37

AD 7

286

0

6

57

AD 6

196

0

8

48

AD 5

223

0

5

44

Skupaj AD

2 674

10

66

415

AST 11

147

10

0

36

AST 10

95

0

20

33

AST 9

494

0

4

44

AST 8

321

0

6

40

AST 7

413

0

2

43

AST 6

321

0

6

72

AST 5

307

0

19

69

AST 4

400

0

5

78

AST 3

249

0

4

73

AST 2

93

0

0

58

AST 1

52

0

0

55

Skupaj AST

2 892

10

66

601

SC 6

0

0

0

0

SC 5

0

0

0

0

SC 4

0

0

0

0

SC 3

0

0

0

0

SC 2

50

0

0

0

SC 1

20

0

0

0

Skupaj SC

70

0

0

0

Skupaj

5 637(4)

20(5)

132

1 016

Skupni seštevek

6 785(6) (7)

Priloga

NAMENSKI PREJEMKI

Proračunska vrstica

Postavka

Prejemki

Napoved

2014

2016

5000

Prihodki od prodaje vozil

-

p. m.

5001

Prihodki od prodaje drugih premičnin

6.888

5.000

5002

Prihodki od prodaje blaga drugim institucijam ali organom

6.428

19.000

502

Prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov

5.848

1.000

5110

Prihodki od dajanja nepremičnin v najem in podnajem

2.728.922

2.540.000

5111

Povračila najemniških stroškov

10.681

10.000

550

Prihodki od opravljenih storitev in izvedenih del za druge institucije ali organe, vključno s povračili stroškov službenih potovanj, ki so bili plačani v imenu drugih institucij ali organov

5.232.192

1.745.000

551

Prihodki od tretjih oseb za storitve ali dela, opravljena na njihovo zahtevo

1.105.305

p. m.

570

Prihodki iz vračil nepravilno plačanih zneskov

4.705.965

154.000

571

Prihodki od ustanov, subvencije, darila in volila, vključno z namenskimi prejemki, ki so specifični za vsako institucijo

-

p. m.

573

DRUGI PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

2.084.376

25.000

581

Prihodki od prejetih zavarovalnin

185.508

p. m.

6600

Drugi namenski prejemki in povračila

10.875.372

2.188.000

 

SKUPAJ

26.947.485

6.687.000

(1)

Od tega napredovanje ad personam (iz AD 14 v AD 15) 3 zaposlenih, ki se podeli zaslužnim uradnikom v izjemnih primerih.

(2)

Teoretična rezerva za uradnike, premeščene v interesu službe, ki ni vključena v skupno vsoto.

(3)

Medinstitucionalni sporazum o sodelovanju, ki so ga 5. februarja 2014 podpisali Parlament, Odbor regij in Ekonomsko-socialni odbor, predvideva, da se do 80 novih delovnih mest (60 AD in 20 AST) iz teh odborov prenese na Parlament. Prenos se bo izvajal postopoma, začel pa se je jeseni 2014. Delovna mesta, ki so bila že leta 2014 prerazporejena v kadrovski načrt Parlamenta, bodo ustrezno izbrisana iz kadrovskih načrtov odborov.

(4)

Od tega napredovanje ad personam (iz AD 14 v AD 15) 3 zaposlenih, ki se podeli zaslužnim uradnikom v izjemnih primerih.

(5)

Teoretična rezerva za uradnike, premeščene v interesu službe, ki ni vključena v skupno vsoto.

(6)

Medinstitucionalni sporazum o sodelovanju, ki so ga 5. februarja 2014 podpisali Parlament, Odbor regij in Ekonomsko-socialni odbor, predvideva, da se do 80 novih delovnih mest (60 AD in 20 AST) iz teh odborov prenese na Parlament. Prenos se bo izvajal postopoma, začel pa se je jeseni 2014. Delovna mesta, ki so bila že leta 2014 prerazporejena v kadrovski načrt Parlamenta, bodo ustrezno izbrisana iz kadrovskih načrtov odborov.

(7)

Napovedano zmanjšanje števila uslužbencev za 1 % (57 delovnih mest) bo opravljeno glede na celoto, po funkcionalnih skupinah in razredih, med obravnavo predloga proračuna za leto 2016 v EP.


IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

27.4.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

25

9

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Richard Ashworth, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Andrej Novakov (Andrey Novakov), Stanisław Ożóg, Ivan Štefanec, Flavio Zanonato

Pravno obvestilo