Процедура : 2014/0158(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0145/2015

Внесени текстове :

A8-0145/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 19/05/2015 - 5.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0189

ДОКЛАД     ***I
PDF 690kWORD 69k
28.4.2015
PE 539.632v02-00 A8-0145/2015

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предпазните мерки, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария (кодифициран текст)

(COM(2014)0305 – C8-0009/2014 – 2014/0158(COD))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Анджей Дуда

(Кодификация – член 103 от Правилника за дейността)

ПОПРАВКИ/ ДОПЪЛНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предпазните мерки, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария (кодифициран текст)

(COM(2014)0305 – C8-0009/2014 – 2014/0158(COD))

(Обикновена законодателна процедура – кодификация)

Европейският парламент,

–       като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM (2014)0305),

–       като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението

(C8-0009/2014),

–       като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–       като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове(1),

–       като взе предвид членове 103 и 59 от своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0145/2015),

A.     като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество;

1.      приема своята позиция на първо четене, която съвпада с предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.      възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1)

ОВ С 102, 4.4.1996 г, стр. 2.


ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

 

 

 

 

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА

НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

Брюксел, 17 септември 2014 г.

СТАНОВИЩЕ

                НА ВНИМАНИЕТО НА: Европейския парламент

                                                              СЪВЕТ

                                                              КОМИСИЯТА

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предпазните мерки, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария

COM(2014)305 final от 27.5.2014 г. – 2014/0158 (COD)

Предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове, и по-специално точка 4 от него, консултативната работна група, съставена от съответните правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, се събра на 10 юли 2014 г. за разглеждането, наред с другото, на горепосоченото предложение, внесено от Комисията.

В хода на заседанието(1), разглеждането на предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно кодификацията на Директива 2841/72/ЕИО на Съвета от 19 декември 1972 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно допустимото ниво на шума и изпускателната уредба на моторни превозни средства, позволи на консултативната работна група да заключи с единодушие, че предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество.

Ф. ДРЕКСЛЕР                     Х. ЛЕГАЛ                            Л. РОМЕРО РЕКЕНА

Юрисконсулт                       Юрисконсулт                       Генерален директор

(1)

              Консултативната работна група работи въз основа на текста на предложението на английски, който е език на оригинала за разглеждания текст.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Предпазни мерки, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария (кодифициран текст)

Позовавания

COM(2014)0305 – C8-0009/2014 – 2014/0158(COD)

Дата на представяне на ЕП

27.5.2014

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

28.1.2015

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Andrzej Duda

3.9.2014

 

 

 

Дата на приемане

11.11.2014

 

 

 

Дата на внасяне

28.4.2015

Правна информация