Postup : 2014/0158(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0145/2015

Predkladané texty :

A8-0145/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 19/05/2015 - 5.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0189

SPRÁVA     ***I
PDF 469kWORD 68k
28.4.2015
PE 539.632v02-00 A8-0145/2015

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochranných opatreniach ustanovených v Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou (kodifikované znenie)

(COM(2014)0305 – C8‑0009/2014 – 2014/0158(COD))

Výbor pre právne veci

Spravodajca: Andrzej Duda

Kodifikácia – článok 103 rokovacieho poriadku

ERRÁTA/DOPLNKY
NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochranných opatreniach ustanovených v Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou (kodifikované znenie)

(COM(2014)0305 – C8‑0009/2014 – 2014/0158(COD))

(Riadny legislatívny postup – kodifikácia)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0305),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8‑0009/2014),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 20. decembra 1994 o zrýchlenej pracovnej metóde pre úradnú kodifikáciu právnych textov(1),

–       so zreteľom na články 103 a 59 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0145/2015),

A.     keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie je predmetom uvedeného návrhu iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných textov bez zmeny ich podstaty;

1.      prijíma návrh Komisie upravený v súlade s odporúčaniami konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní;

2.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1)

Ú. v. EÚ C 102, 4.4.1996, s. 2.


PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE

 

 

 

 

KONZULTAČNÁ PRACOVNÁ SKUPINA

PRÁVNYCH SLUŽIEB

V Bruseli 17. septembra 2014

STANOVISKO

                                                     PRE EURÓPSKY PARLAMENT

                                                              RADU

                                                              KOMISIU

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochranných opatreniach ustanovených v Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou

COM(2014)305 final z 27.5.2014 – 2014/0158(COD)

So zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 20. decembra 1994 o zrýchlenej pracovnej metóde pre úradnú kodifikáciu právnych textov, a najmä na jej bod 4, konzultačná pracovná skupina zložená zo zástupcov právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie na svojom stretnutí 10. júla 2014 okrem iného preskúmala uvedený návrh predložený Komisiou.

Na tomto stretnutí(1) konzultačná pracovná skupina preskúmala návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa kodifikuje nariadenie Rady (EHS) 2841/72 z 19. decembra 1972 o ochranných opatreniach ustanovených v Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, a dospela jednomyseľne k záveru, že predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných textov bez zmeny ich podstaty.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

právny poradca                      právny poradca                      generálny riaditeľ

(1)

              Konzultačná pracovná skupina pracovala na základe anglickej jazykovej verzie návrhu, ktorá bola pôvodnou verziou skúmaného textu.


POSTUP

Názov

Ochranné opatrenia ustanovené v Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou (kodifikované znenie)

Referenčné čísla

COM(2014)0305 – C8-0009/2014 – 2014/0158(COD)

Dátum predloženia v EP

27.5.2014

 

 

 

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

JURI

28.1.2015

 

 

 

Spravodajca

dátum vymenovania

Andrzej Duda

3.9.2014

 

 

 

Dátum prijatia

11.11.2014

 

 

 

Dátum predloženia

28.4.2015

Právne oznámenie