Процедура : 2014/0236(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0146/2015

Внесени текстове :

A8-0146/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 20/05/2015 - 10.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0200

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 187kWORD 86k
28.4.2015
PE 546.704v02-00 A8-0146/2015

относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз и на държавите членки на допълнителния протокол към Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Южна Африка, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

(07657/2015 – C8-0103/2015 – 2014/0236(NLE))

Комисия по развитие

Докладчик: Давор Иво Щир

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 КРАТКА ОБОСНОВКА
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз и на държавите членки на допълнителния протокол към Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Южна Африка, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

(07657/2015 – C8-0103/2014 – 2014/0236(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–       като взе предвид проекта на решение на Съвета (07657/2015),

–       като взе предвид проекта на допълнителен протокол към Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Южна Африка, от друга страна, с оглед на присъединяването на Хърватия към Европейския съюз (13175/2014),

–       като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 217 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0103/2015),

–       като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея, член 99, параграф 2, както и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–       като взе предвид препоръката на комисията по развитие (A8-0146//2015),

1.      дава своето одобрение за сключване на протокола;

2.      възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Република Южна Африка.


КРАТКА ОБОСНОВКА

I.         Допълнителен протокол към Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество между ЕС и Южна Африка с оглед на присъединяването на Хърватия към ЕС. Процедура.

Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество („СТРС“) между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Южна Африка , от друга страна, беше подписано в Претория на 11 октомври 1999 г. и влезе в сила на 1 май 2004 г. То беше преразгледано в Клайнмонд, Южна Африка, на 11 септември 2009 г.

На 1 юли 2013 г. Република Хърватия се присъедини към ЕС и стана неговата 28-а държава членка. Предложеното решение на Съвета има за цел да одобри допълнителния протокол към Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество между ЕС и Република Южна Африка, с оглед на присъединяването на Хърватия към ЕС, от името на Съюза и неговите държави членки. (На 24 септември 2012 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори с Република Южна Африка за сключване на допълнителния протокол. Преговорите приключиха успешно на 19 май 2014 г.)

Допълнителният протокол беше одобрен от Съвета на 9 октомври 2014 г. и от Република Южна Африка в края на декември 2014 г.

Правителството на Южна Африка понастоящем е в процес на вземане на решение кой пълномощен представител да получи мандат за подписване на допълнителния протокол. Съветът очаква това решение, преди да организира подписването. След като протоколът бъде подписан, Съветът ще внесе официално искане до Европейския парламент за одобрение на подписването на протокола. Междувременно нищо не пречи на Парламента да предприеме първите етапи на равнище комисия от процедурата на одобрение (но гласуването, най-малкото в пленарна зала, не може да стане преди подписването на протокола и последващото сезиране – официалното предаване на искането за одобрение от Съвета на Парламента; временното прилагане на допълнителния протокол ще зависи от неговото подписване от двете договарящи страни, с изключение на членове 3 и 4 от допълнителния протокол, които са пряко приложими от датата на присъединяване на Хърватия, т.е. от 1 юли 2013 г., вж. следващата точка).

II.       Допълнителен протокол към Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество между ЕС и Южна Африка. Съдържание

Допълнителният протокол има за цел единствено да извърши малкото на брой технически и езикови адаптации в СТРС, изисквани от присъединяването на Хърватия към ЕС. Подписването на допълнителния протокол е необходимо, за да се позволи на Република Хърватия да стане договаряща се страна по СТРС. Допълнителният протокол (член 2) добавя хърватски език към списъка на оригиналните езици на СТРС. Добавят се хърватски фрази, които да бъдат използвани в сертификата за движение, в дубликата и в декларацията върху фактура, посочени съответно в член 16, параграф 4, член 17, параграф 2 и приложение IV към Протокол 1 към СТРС (член 3 от Допълнителния протокол, приложим от 1 юли 2013 г.). Допълнителният протокол урежда преходни разпоредби за стоки в движение или временно складирани в Хърватия или Южна Африка, или между двете държави (член 4 от Допълнителния протокол, приложим от 1 юли 2013 г.). Той дава подробности за процедурата за одобрение и за временното прилагане на Допълнителния протокол (член 6 от Допълнителния протокол) и за неговото влизане в сила (член 7 от Допълнителния протокол).

III.      Позиция на докладчика

Мнението на докладчика е, че комисията по развитие следва да препоръча на Парламента да даде одобрението си за сключването на допълнителния протокол.

IV.      СТРС: контекст и процедура

Изготвянето на СТРС беше сравнително дълго, а следваната процедура – доста сложна.

Първоначалното Споразумение за търговия, развитие и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Южна Африка, от друга страна, беше подписано в Претория на 11 октомври 1999 г. и влезе в сила на 1 май 2004 г за неопределен срок.

Споразумението между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Южна Африка, от друга страна, за изменение на Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество беше подписано в Клайнмонд, Южна Африка, на 11 септември 2009 г.

V.       СТРС и допълнителният протокол: последици от Договора от Лисабон и одобрението на Парламента

След влизането в сила на Договора от Лисабон не Европейската общност, а Европейският съюз е този, който трябва официално да одобри споразумението (и протоколите към него).

От техническа гледна точка, това споразумение и всеки протокол към него следва да се разглеждат като споразумение за асоцииране по смисъла на член 217 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Съгласно член 218, параграф 6 от същия договор подобно споразумение може да бъде сключено (с решение на Съвета) едва след одобрение от Парламента.

От Договора (по-специално член 218 от него), както и от Правилника за дейността (по-специално членове 99 и 108 от него) произтича, че не е допустимо никакво изменение на текста на споразумението или на протоколи към него в пленарна зала и че единствено компетентната комисия (в случая комисията по развитие) трябва да се произнесе, за да препоръча на пленарния състав приемането или отхвърлянето на споразумението (като пленарният състав на Парламента трябва от своя страна да се произнесе с едно гласуване с мнозинството от подадените гласове. На равнище комисия обаче се допускат изменения, но само ако целта им е да се отхвърли препоръката на докладчика (чл. 99, параграф 1, алинея 1, последно изречение от Правилника за дейността).

VI.      СТРС: съдържание на споразумението

Първоначалното споразумение, подписано в Претория през 1999 г., цели да укрепи двустранното сътрудничество в редица области. То преследва няколко цели: укрепване на двустранния диалог, оказване на подкрепа на Южна Африка в процеса на икономически и социален преход, насърчаване на регионалното развитие и икономическата интеграция на страната в Южноафриканския регион и световната икономика, както и разширяване и либерализиране на двустранния обмен на стоки, услуги и капитали. Споразумението установява също така редовен политически диалог по въпроси от общ интерес както на двустранно равнище, така и на регионално (в рамките на диалога, който ЕС провежда с южноафриканските държави, както и с групата държави от АКТБ). От над стотината членове (а по-точно 109) на споразумението едва двадесетина (членове 65 до 82) се отнасят конкретно до сътрудничеството за развитие, като към тях се добавят 4 члена относно финансирането на общото сътрудничество.

Като става въпрос за сътрудничеството за развитие, основната част от помощта, която предоставяме на Южна Африка, се финансира от бюджета на Съюза чрез Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР). СТРС не съдържа специфични финансови средства. Новият ИСР за периода 2014-2020 г. има бюджет от 241 милиона евро за Южна Африка (в сравнение с много по-големия бюджет от 980 милиона евро за периода 2007-2013 г.).

(Бившият член на Комисията, отговарящ за развитието, Андрис Пиебалгс заяви на заседанието на комисията по развитие на 1 април 2014 г., посветено на стратегическия диалог за новия ИСР (влязъл в сила на 15 март 2014 г.), че въпреки рязкото намаление, финансираните от ИСР средства за Южна Африка „все пак ще бъдат от значение, за да се помогне на населението в Южна Африка, за да му се помогне да преодолее останалите предизвикателства: близо четири от всеки десет южноафриканци живеят под прага на бедността; държавата се характеризира с неравенство с коефициент на Джини от 0,7; безработицата възлиза на около 25 процента“. Националната индикативна програма за текущия период има три приоритетни области: на първо място, създаването на работни места; на второ, образованието, обучението и иновациите, и на трето, изграждане на способна, насочена към развитието държава.)

Наред с икономическото сътрудничество, на което е отделено цял дял от споразумението – дял IV, други разпоредби от споразумението обхващат няколко много важни области на сътрудничество, свързани с развитието, като например социалното сътрудничество въз основа на организиран диалог с акцент върху свободата на сдруженията, правата на работниците, правата на децата, равенството между жените и мъжете, борбата срещу насилието срещу жени, сътрудничеството в областта на околната среда, по-специално по отношение на изменението на климата, културното сътрудничество, сътрудничеството в областта на борбата с наркотиците и изпирането на пари, сътрудничеството в областта на здравеопазването и по-специално борбата срещу СПИН.

Споразумението, в качеството си на споразумение за сътрудничество, установява също така обща институционална структура чрез създаване на Съвет за сътрудничество, както е посочено по-горе.

Преразгледаното споразумение, подписано през 2009 г. в Клайнмонд, Южна Африка, въвежда определен брой интересни изменения в първоначалното споразумение, по-специално следните изменения, засягащи развитието: демократичните принципи, правата на човека и принципите на правовата държава, сътрудничеството по въпросите на разоръжаването и неразпространението на оръжия за масово унищожение стават основни елементи на споразумението; въвежда се принципът за ефективност на помощта като цел на сътрудничеството за развитие и се дава приоритет на операциите, допринасящи по-специално, в рамките на борбата срещу бедността, за изпълнението на Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР); освен това е добавен специален член относно ЦХР, за да припомни ангажимента, поет от страните по споразумението, да постигнат тези цели до 2015 г; акцентира се върху необходимостта от определяне на приоритетните области на нашето сътрудничество за развитие в многогодишните програмни документи, съвместно приемани от двете страни по споразумението, включително в съвместните документи, приемани от държавите – членки на Съюза, в съответствие с инструментите за сътрудничество на Съюза; недържавните участници се утвърждават като партньори в сътрудничеството, отговарящи на критериите за финансова и техническа помощ (на мястото на предишните „неправителствени партньори в областта на развитието“).

Необходимо е също така да се отчете добавянето на седем нови членове, отговарящи на същия брой нови области, със сравнително ясно очертани граници, на нашето сътрудничество с Южна Африка: борба срещу оръжията за масово унищожение и средствата за тяхното разпространение посредством подписването и спазването на международните инструменти в тази област, която също се превръща в предмет на редовен политически диалог; борба с тероризма; борба срещу изпирането на пари, финансирането на тероризма и организираната престъпност; борба срещу производството на т.нар. „леки стрелкови и малокалибрени оръжия“ и срещу търговията с тях и натрупването им; предотвратяване на действия от страна на наемници; безрезервна подкрепа за Международния наказателен съд и неговата работа за прекратяване на безнаказаността и спазване на международното право; сътрудничеството в областта на миграцията също така следва да бъде обект на редовен политически диалог – новият, конкретен член относно това е много подробен – както в този контекст е и връзката между сътрудничество и развитие (включващо, но неограничаващо се до стратегии за намаляване на бедността, подобряване на условията за живот и работа, създаване на заетост, участие на мигрантите в развитието на техните страни на произход, сътрудничество за увеличаване на капацитета, по-специално в секторите на здравеопазването и образованието, за неутрализиране на отрицателните последици от южноафриканското „изтичане на мозъци“ за устойчивото развитие в Южна Африка, и законни, бързи и ефективни от гледна точка на разходите начини за живеещите в чужбина да правят парични преводи за страната).

От гледна точка на развитието, разширяването на сътрудничество с тези многобройни нови области е предимство на преразгледаното споразумение от Клайнмонд; нещо повече, разширяването по този начин на обхвата на сътрудничеството, което беше предвидено в първоначалното споразумение от 1999 г. просто като възможност, беше това, което и двете страни желаеха (тъй като те постигнаха съгласие относно съвместния план за действие за прилагане на стратегическото партньорство Европейски съюз-Южна Африка). Докладчикът се възползва от настоящата възможност да приветства новите разпоредби относно развитието, които бяха добавени в СТРС през 2009 г. в Клайнмонд, по-специално що се отнася до борбата с бедността, ефективността на помощта, ЦХР и връзката между миграция и развитие.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.4.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

18

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Hans Jansen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Eleni Theocharous, Joachim Zeller

Правна информация