Процедура : 2015/2071(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0151/2015

Внесени текстове :

A8-0151/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 19/05/2015 - 5.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0194

ДОКЛАД     
PDF 141kWORD 59k
11.5.2015
PE 554.969v02-00 A8-0151/2015

относно искане за снемане на имунитета на Теодорос Загоракис (ІІ)

(2015/2071(IMM))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Анджей Дуда

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно искане за снемане на имунитета на Теодорос Загоракис (ІІ)

(2015/2071(IMM))

Европейският парламент,

–       като взе предвид искането за снемане на имунитета на Теодорос Загоракис, изпратено на 10 март 2015 г. от заместник-прокурора на Върховния съд на Гърция във връзка с производство № ΑΒΜ Δ2011/5382, Β2012/564, заведено пред първоинстанционния съд на Солун и и обявено на пленарно заседание на 25 март 2015 г.

–       като взе предвид факта, че г-н Загоракис се отказа от правото си на изслушване в съответствие с член 9, параграф 5 от Правилника за дейността на ЕП,

–       като взе предвид членове 8 и 9 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

–       като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г. и 6 септември 2011 г.(1),

–       като взе предвид член 62 от Конституцията на Република Гърция,

–       като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0151/2015),

A.     като има предвид, че заместник-прокурорът на Върховния съд на Гърция е внесъл искане за снемане на имунитета на Теодорос Загоракис, член на Европейския парламент във връзка с възможното предприемане на правни действия, свързани с предполагаемо наказуемо деяние;

Б.     като има предвид, че член 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз гласи, че членовете на Европейския парламент притежават на територията на тяхната собствена държава имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

В.     като има предвид, че съгласно член 62 от Конституцията на Република Гърция по време на парламентарния мандат членовете на парламента не могат да бъдат подлагани на преследване, задържане, лишаване от свобода или ограничаване на свободата по друг начин без предварително разрешение, дадено от парламента;

Г.     като има предвид, че г-н Загоракис е обвинен за това, че носи отговорност за финансови нарушения, извършени в периода между 2007 и 2012 г. във футболен клуб PAOK, на който той е бил председател в посочения период;

Д.     като има предвид, че предполагаемото деяние явно няма връзка с поста на г-н Загоракис като член на Европейския парламент, а е свързано с неговата длъжност като председател на футболен клуб PAOK;

Е.     като има предвид, че производството не засяга изразено мнение или подаден глас във връзка с изпълнението на задълженията на член на Европейския парламент по смисъла на член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз;

Ж.    като има предвид, че няма основания за подозрение, че намерението на наказателното производство е да се навреди на политическата дейност на члена на ЕП (fumus persecutionis) предвид това, че производството е заведено няколко години преди членът на ЕП да встъпи в длъжност;

1.      реши да снеме имунитета на Теодорос Загоракис;

2.      възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада от водещата комисия на прокурора на Върховния съд на Гърция и на Теодорос Загоракис.

(1)

Решение от 12 май 1964 г. по дело 01/63 Wagner / Fohrmann и Krier (Сборник 1964, стр. 419); Решение от 10 юли 1986 г. по дело 149/85 Wybot / Faure et al (Сборник 1986, стр. 2403); Решение от 15 октомври 2008 г. по дело T‑345/05 Mote / Парламент (Сборник 2008, стр. II-2849); Решение от 21 октомври 2008 г. по съединени дела C-200/07 и C-201/07 Marra / De Gregorio and Clemente (Сборник 2008, стр. I-7929); Решение от 19 март 2010 г. по дело T‑42/06 Mote / Парламент (Сборник 2010, стр. II-1135); Решение от 6 септември 2011 г. по дело C-163/10 Patriciello (Сборник 2011, стр. I-7565).


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

6.5.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

16

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière

Правна информация