Postup : 2015/2071(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0151/2015

Předložené texty :

A8-0151/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 19/05/2015 - 5.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0194

ZPRÁVA     
PDF 139kWORD 58k
11.5.2015
PE 554.968v02-00 A8-0151/2015

o žádosti, aby byl Theodoros Zagorakis zbaven imunity

(2015/2071(IMM))

Výbor pro právní záležitosti

Zpravodaj: Andrzej Duda

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o žádosti, aby byl Theodoros Zagorakis zbaven imunity

(2015/2071(IMM))

Evropský parlament,

–       s ohledem na žádost o zbavení imunity Theodorose Zagorakise, kterou postoupil dne 10. března 2015 zástupce nejvyššího státního zástupce nejvyššího soudu Řecké republiky v souvislosti s trestním řízením sp. zn.: ΑΒΜ Δ2011/5382, Β2012/564, které je vedeno soudem prvního stupně v Soluni, jež byla oznámena na plenárním zasedání dne 25. března 2015,

–       s ohledem na skutečnost, že pan Zagorakis nevyužil svého práva na slyšení podle čl. 9 odst. 5 jednacího řádu,

–       s ohledem na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 6 odst. 2 aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách ze dne 20. září 1976,

–       s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. května 1964, 10. července 1986, 15. a 21. října 2008, 19. března 2010 a 6. září 2011(1),

–       s ohledem na článek 62 Ústavy Řecké republiky,

–       s ohledem na čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 1 a článek 9 jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0151/2015),

A.     vzhledem k tomu, že zástupce státního zástupce nejvyššího soudu Řecké republiky požádal o zbavení imunity poslance Evropského parlamentu Theodorose Zagorakise v souvislosti s možným trestním stíháním, která se týká údajného spáchání trestného činu;

B.     vzhledem k tomu, že článek 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie uvádí, že poslanci Evropského parlamentu požívají na území vlastního státu imunit přiznávaných členům parlamentu vlastního státu;

C.     vzhledem k tomu, že článek 62 Ústavy Řecké republiky stanoví, že během volebního období nesmí být poslanci parlamentu trestně stíhání, zatčeni, uvězněni nebo jinak omezeni na svobodě bez předchozího souhlasu parlamentu;

D.     vzhledem k tomu, že je pan Zagorakis obviněn z finančních nesrovnalostí spáchaných v období let 2007 až 2012 ve fotbalovém klubu PAOK, jehož předsedou byl v uvedené době;

E.     vzhledem k tomu, že údajný trestný čin nemá u pana Zagorakise zjevnou spojitost s výkonem funkce poslance Evropského parlamentu, ale souvisí s výkonem jeho funkce předsedy fotbalového klubu PAOK;

F.     vzhledem k tomu, že se trestní stíhání netýká názorů nebo hlasování během výkonu funkce poslance Evropského parlamentu ve smyslu článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie;

G.     vzhledem k tomu, že neexistuje důvodné podezření na úmyslné vedení trestního stíhání za účelem poškození politické činnosti poslance (fumus persecutionis), neboť trestní stíhání bylo zahájeno řadu let před tím, než se dotčený poslanec ujal svého mandátu;

1.      rozhodl, aby byl Theodoros Zagorakis zbaven imunity;

2.      pověřuje svého předsedu, aby toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru neprodleně předal příslušnému státnímu zastupitelství nejvyššího soudu Řecké republiky a Theodorosovi Zagorakisovi.

(1)

Rozsudek ze dne 12. května 1964 ve věci 101/63, Wagner v. Fohrmann a Krier, Recueil 1964, s. 419; rozsudek ze dne 10. července 1986 ve věci 149/85, Wybot v. Faure a další, Recueil 1986, s. 2403; rozsudek ze dne 15. října 2008 ve věci T-345/05, Mote v. Parlament, Sb. rozh. 2008, s. II-2849; rozsudek ze dne 21. října 2008 ve spojených věcech C-200/07 a C-201/07, Marra v. De Gregorio a Clemente, Sb. rozh. 2008, s. I-7929; rozsudek ze dne 19. března 2010 ve věci T-42/06, Gollnisch v Parlament, Sb. rozh. 2010, s. II-1135; rozsudek ze dne 6. září 2011 ve věci C-163/10, Patriciello, Sb. rozh. 2011, p. I-7565.;


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum schválení

6.5.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

16

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière

Právní upozornění