Διαδικασία : 2015/2071(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0151/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0151/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 19/05/2015 - 5.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0194

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 150kWORD 59k
11.5.2015
PE 554.969v02-00 A8-0151/2015

σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Θεόδωρου Ζαγοράκη (ΙΙ)

(2015/2071(IMM))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Εισηγητής: Andrzej Duda

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Θεόδωρου Ζαγοράκη (ΙΙ)

(2015/2071(IMM))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την αίτηση άρσης της ασυλίας του Θεόδωρου Ζαγοράκη, η οποία διαβιβάστηκε στις 10 Μαρτίου 2015 από τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου σε συνάρτηση με τη διαδικασία αριθ. ΑΒΜ Δ2011/5382, Β2012/564 που εκκρεμεί ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης και που ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 25 Μαρτίου 2015,

–       έχοντας υπόψη ότι ο Θεόδωρος Ζαγοράκης έχει παραιτηθεί από το δικαίωμά του να εκφράσει τις απόψεις του που προβλέπεται από το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Κανονισμού,

–       έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των Προνομίων και Ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–       έχοντας υπόψη τις από 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010 και 6 Σεπτεμβρίου 2011 αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0151/2015),

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου έχει ζητήσει την άρση της βουλευτικής ασυλίας του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Θεόδωρου Ζαγοράκη, σε συνάρτηση με ενδεχόμενη δίωξη που αφορά εικαζόμενη αξιόποινη πράξη

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί Προνομίων και Ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικράτειας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του κοινοβουλίου της χώρας τους·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας, διαρκούσης της βουλευτικής περιόδου, βουλευτής δεν διώκεται, ούτε συλλαμβάνεται, φυλακίζεται, ούτε άλλως πως περιορίζεται, άνευ αδείας του Σώματος·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Θεόδωρος Ζαγοράκης κατηγορείται ότι είναι υπεύθυνος για οικονομικές παρατυπίες μεταξύ των ετών 2007 και 2012 στην ποδοσφαιρική ομάδα ΠΑΟΚ, της οποίας ήταν πρόεδρος κατά την περίοδο αυτή·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η εικαζόμενη αξιόποινη πράξη προδήλως δεν συνδέεται με την ιδιότητα του Θεόδωρου Ζαγοράκη ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά τελεί, αντιθέτως, σε συνάρτηση με το αξίωμά του ως προέδρου της ποδοσφαιρικής ομάδας ΠΑΟΚ·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποινική δίωξη δεν αφορά άποψη εκφρασθείσα ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την έννοια του άρθρου 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί Προνομίων και Ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υφίστανται υπόνοιες ότι η δίωξη ασκείται με σκοπό να παρακωλυθεί η πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή (fumus persecutionis), δεδομένου ότι η ποινική δίωξη κινήθηκε πολλά χρόνια πριν την ανάληψη των καθηκόντων του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

1.      αποφασίζει να άρει την ασυλία του Θεόδωρου Ζαγοράκη·

2.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στην Ελλάδα και στον Θεόδωρο Ζαγοράκη.

(1)

Απόφαση της 12ης Μαΐου 1964 στην υπόθεση 101/63, Wagner κατά Fohrmann και Krier, Συλλ. 1964, σ. 419· απόφαση της 10ης Ιουλίου 1986 στην υπόθεση 149/85, Wybot κατά Faure και άλλων, Συλλ. 1986, σελ. 2403· απόφαση της 15ης Οκτωβρίου 2008 στην υπόθεση T-345/05, Mote κατά Κοινοβουλίου, Συλλ. 2008, σελ. II-2849· απόφαση της 21ης Οκτωβρίου 2008 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07, Marra κατά De Gregorio και Clemente, Συλλ. 2008, σελ. I-7929· απόφαση της 19ης Μαρτίου 2010 στην υπόθεση T-42/06, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, Συλλ. 2010, σελ. II-1135· απόφαση της 6ης Σεπτεμβρίου 2011 στην υπόθεση C-163/10, Patriciello, Συλλ. 2011, σελ. I-7565.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

6.5.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

16

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka, Κώστας Χρυσόγονος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Luis de Grandes Pascual, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière, Ангел Джамбазки

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου