Menetlus : 2015/2071(IMM)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0151/2015

Esitatud tekstid :

A8-0151/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 19/05/2015 - 5.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0194

RAPORT     
PDF 125kWORD 55k
11.5.2015
PE 554.969v02-00 A8-0151/2015

Theodoros Zagorakise puutumatuse äravõtmise taotluse (II) kohta

(2015/2071(IMM))

Õiguskomisjon

Raportöör: Andrzej Duda

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS
 PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Theodoros Zagorakise puutumatuse äravõtmise taotluse (II) kohta

(2015/2071(IMM))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Theodoros Zagorakise puutumatuse äravõtmise taotlust, mille esitas Kreeka riigikohtu asepeaprokurör 10. märtsil 2015. aastal seoses Thessaloniki esimese astme kohtus algatatud menetlusega nr ΑΒΜ Δ2011/5382, Β2012/564 ja mis tehti teatavaks Euroopa Parlamendi täiskogu istungil 25. märtsil 2015. aastal,

–       võttes arvesse asjaolu, et Theodoros Zagorakis loobus kodukorra artikli 9 lõikega 5 ette nähtud õigusest olla ära kuulatud,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikleid 8 ja 9 ning otsestel ja üldistel valimistel esindajate Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 12. mai 1964. aasta, 10. juuli 1986. aasta, 15. ja 21. oktoobri 2008. aasta, 19. märtsi 2010. aasta ning 6. septembri 2011. aasta otsuseid(1),

–       võttes arvesse Kreeka Vabariigi põhiseaduse artiklit 62,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 5 lõiget 2, artikli 6 lõiget 1 ja artiklit 9,

–       võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8-0151/2015),

A.     arvestades, et Kreeka asepeaprokurör on taotlenud Euroopa Parlamendi liikme Theodoros Zagorakise puutumatuse äravõtmist seoses väidetavat õigusrikkumist käsitleva võimaliku kohtumenetlusega;

B.     arvestades, et Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artiklis 9 on sätestatud, et Euroopa Parlamendi liikmetel on oma riigi territooriumil samasugune immuniteet nagu selle riigi parlamendi liikmetel;

C.     arvestades, et Kreeka Vabariigi põhiseaduse artiklis 62 on sätestatud, et parlamendi koosseisu ametiajal ei või parlamendiliiget ilma parlamendi eelneva loata vastutusele võtta, vahistada, temalt vabadust võtta ega muul viisil tema vabadust piirata;

D.     arvestades, et Theodoros Zagorakist süüdistatakse finantsrikkumistes, mille ta pani toime aastatel 2007–2012 jalgpalliklubis PAOK, mille president ta sel ajal oli;

E.     arvestades, et väidetav rikkumine ei ole kindlasti seotud Theodoros Zagorakise Euroopa Parlamendi liikmeks olemisega, vaid pigem tegevusega jalgpalliklubi PAOK presidendi ametikohal;

F.     arvestades, et süüdistus ei ole seotud Euroopa Parlamendi liikme kohustuste täitmisel avaldatud arvamustega ega antud häältega Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikli 8 tähenduses;

G.     arvestades, et ei ole alust arvata, et kriminaalmenetluse eesmärk on kahjustada parlamendiliikme poliitilist tegevust (fumus persecutionis), sest menetlust alustati aastaid enne parlamendiliikme ametisse asumist;

1.      otsustab Theodoros Zagorakise puutumatuse ära võtta;

2.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava parlamendikomisjoni raport viivitamatult Kreeka riigikohtu juures asuvale riigiprokuratuurile ja Theodoros Zagorakisele.

(1)

Kohtuotsus, Euroopa Kohus 12. mai 1964, Wagner vs. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964: 28, punkt 419; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 10. juuli 1986, Wybot vs. Faure jt, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, punkt 2403; kohtuotsus, Üldkohus, 15. oktoober 2008, Mote vs. parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, punkt II-2849; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 21. oktoober 2008, Marra vs. De Gregorio ja Clemente, C-200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, punkt I-7929; kohtuotsus, Üldkohus, 19. märts 2010, Gollnisch vs. parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, punkt II-1135; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543, punkt I-7565.


PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

6.5.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

16

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière

Õigusalane teave