Procedūra : 2015/2071(IMM)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0151/2015

Pateikti tekstai :

A8-0151/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 19/05/2015 - 5.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0194

PRANEŠIMAS     
PDF 136kWORD 58k
11.5.2015
PE 554.969v02-00 A8-0151/2015

dėl prašymo atšaukti Theodoroso Zagorakiso (Theodoros Zagorakis) imunitetą (II)

(2015/2071(IMM))

Teisės reikalų komitetas

Pranešėjas: Andrzej Duda

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl prašymo atšaukti Theodoroso Zagorakiso (Theodoros Zagorakis) imunitetą (II)

(2015/2071(IMM))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Graikijos Aukščiausiojo Teismo prokuroro pavaduotojo 2015 m. kovo 10 d. perduotą prašymą atšaukti Theodoroso Zagorakiso imunitetą, kuris susijęs su Salonikų pirmosios instancijos teisme nagrinėjama byla Nr. ΑΒΜ Δ2011/5382, Β2012/564 ir kuris buvo paskelbtas 2015 m. kovo 25 d. plenariniame posėdyje,

–       išklausęs Theodoroso Zagorakiso paaiškinimų, kaip nurodyta Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 5 dalyje,

–       atsižvelgdamas į Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 ir 9 straipsnius bei 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 6 straipsnio 2 dalį,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1964 m. gegužės 12 d., 1986 m. liepos 10 d., 2008 m. spalio 15 ir 21 d., 2010 m. kovo 19 d. ir 2011 m. rugsėjo 6 d. sprendimus(1),

–       atsižvelgdamas į Graikijos Respublikos Konstitucijos 62 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 5 straipsnio 2 dalį, 6 straipsnio 1 dalį ir 9 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0151/2015),

A.     kadangi Graikijos Respublikos Aukščiausiojo Teismo prokuroro pavaduotojas pateikė prašymą atšaukti Europos Parlamento nario Theodoroso Zagorakiso imunitetą siekiant imtis galimų teisinių veiksmų dėl inkriminuojamos nusikalstamos veikos;

B.     kadangi Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnyje nustatyta, kad Europos Parlamento nariai savo valstybės teritorijoje naudojasi imunitetais, kurie suteikiami tos valstybės parlamento nariams;

C.     kadangi pagal Graikijos Respublikos Konstitucijos 62 straipsnį parlamento nariai savo kadencijos metu negali būti traukiami baudžiamojon atsakomybėn, suimami, kalinami ar kitaip negali būti ribojama jų laisvė, negavus išankstinio parlamento sutikimo;

D.     kadangi T. Zagorakis kaltinamas finansiniais pažeidimais, padarytais 2007–2012 m. laikotarpiu ir susijusiais su PAOK futbolo klubo (šio klubo pirmininkas tuo metu buvo Theodoros Zagorakis) veikla;

E.     kadangi inkriminuojama nusikalstama veika akivaizdžiai nesusijusi su T. Zagorakiso, kaip Europos Parlamento nario, pareigomis, o su jo, kaip PAOK futbolo klubo pirmininko, pareigomis;

F.     kadangi baudžiamojon atsakomybėn traukiama ne dėl Europos Parlamento nariui einant pareigas pareikštos nuomonės ar balsavimo, kaip numatyta Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 straipsnyje;

G.     kadangi nėra pagrindo įtarti, kad baudžiamoji byla iškelta siekiant pakenkti Parlamento nario politinei veiklai (fumus persecutionis), turint omenyje tai, kad baudžiamojo persekiojimo procedūros buvo pradėtos keletą metų prieš Parlamento nariui pradedant eiti savo, kaip Europos Parlamento nario, pareigas;

1.      nusprendžia atšaukti Theodoroso Zagorakiso imunitetą;

2.      paveda Pirmininkui nedelsiant perduoti šį sprendimą ir atsakingo komiteto pranešimą Graikijos Aukščiausiojo Teismo prokuratūrai ir Theodorosui Zagorakisui.

(1)

1964 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wagner / Fohrmann ir Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; 1986 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wybot / Faure ir kt., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; 2008 m. spalio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas Mote / Parlamentas, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; 2008 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo sprendimas Marra / De Gregorio ir Clemente, C-200/07 ir C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; 2010 m. kovo 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; 2011 m. rugsėjo 6 d. Teisingumo Teismo sprendimas Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543.


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

6.5.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

16

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière

Teisinis pranešimas