Procedūra : 2015/2071(IMM)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0151/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0151/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 19/05/2015 - 5.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0194

ZIŅOJUMS     
PDF 146kWORD 58k
11.5.2015
PE 554.969v02-00 A8-0151/2015

par pieprasījumu atcelt Theodoros Zagorakis imunitāti (II)

(2015/2071(IMM))

Juridiskā komiteja

Referents: Andrzej Duda

EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS
 KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par pieprasījumu atcelt Theodoros Zagorakis imunitāti (II)

(2015/2071(IMM))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā pieprasījumu atcelt Theodoros Zagorakis imunitāti, kuru Grieķijas Augstākās tiesas prokurora vietnieks nosūtījis 2015. gada 10. martā saistībā ar tiesvedību lietās Nr. ABMΔ2011/5382, Β2012/564 Saloniku pirmās instances tiesā un par kuru paziņots 2015. gada 25. marta plenārsēdē,

–       ņemot vērā to, ka Theodoros Zagorakis atteicās no savām tiesībām tikt uzklausītam saskaņā ar Reglamenta 9. panta 5. punktu,

–       ņemot vērā 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 8. un 9. pantu, kā arī 1976. gada 20. septembra Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās 6. panta 2. punktu,

–       ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 1964. gada 12. maija, 1986. gada 10. jūlija, 2008. gada 15. oktobra un 21. oktobra, 2010. gada 19. marta un 2011. gada 6. septembra spriedumu,(1)

–       ņemot vērā Grieķijas Republikas Konstitūcijas 62. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 5. panta 2. punktu, 6. panta 1. punktu un 9. pantu,

–       ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A8-0151/2015),

A.     tā kā Grieķijas Augstākās tiesas prokurora vietnieks ir pieprasījis atcelt Eiropas Parlamenta deputāta Theodoros Zagorakis imunitāti saistībā ar iespējamu juridisku vēršanos pret pārkāpumu, ko viņš esot izdarījis;

B.     tā kā saskaņā ar 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 9. pantu Eiropas Parlamenta locekļiem savā valstī ir imunitāte, ko piešķir attiecīgās valsts parlamenta locekļiem;

C.     tā kā Grieķijas Republikas konstitūcijas 62. pantā ir noteikts, ka parlamenta deputātus parlamentārā sasaukuma laikā nedrīkst saukt pie atbildības, aizturēt, ieslodzīt vai kā citādi ierobežot viņu brīvību, ja nav iepriekš saņemta parlamenta atļauja;

D.     tā kā Theodoros Zagorakis ir apsūdzēts finanšu noteikumu pārkāpumos, kas ir izdarīti laikposmā no 2007. līdz 2012. gadam, kad viņš bija PAOK futbola kluba priekšsēdētājs;

E.     tā kā iespējamie pārkāpumi acīmredzami nav saistīti ar Theodoros Zagorakis Eiropas Parlamenta deputāta amatu, bet gan ar viņa darbību PAOK futbola kluba priekšsēdētāja amatā;

F.     tā kā viņš netiek saukts pie atbildības par viedokļiem, kurus viņš ir paudis, vai balsojumiem, kurus ir veicis, pildot Eiropas Parlamenta deputāta pienākumus 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 8. panta izpratnē;

G.     tā kā nav pamata aizdomām par to, ka nolūka ierosināt kriminālprocesu pamatā ir vēlme kaitēt deputāta politiskajai darbībai (fumus persecutionis), ņemot vērā, ka kriminālprocesu ierosināja vairākus gadus pirms tam, kad Theodoros Zagorakis sāka pildīt Eiropas Parlamenta deputāta amatu,

1.      nolemj atcelt Theodoros Zagorakis imunitāti;

2.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un atbildīgās komitejas ziņojumu nekavējoties nosūtīt Grieķijas Augstākās tiesas prokuratūrai un Theodoros Zagorakis.

(1)

1964. gada 12. maija spriedums lietā 101/63, Wagner/Fohrmann un Krier (Recueil, 1964. gads, 419. lpp.); 1986. gada 10. jūlija spriedums lietā 149/85, Wybot/Faure un citi (Recueil, 1986. gads, 2403. lpp.), 2008. gada 15. oktobra spriedums lietā T-345/05, Mote/Parlaments (Krājums, 2008. gads, II-2849. lpp.); 2008. gada 21. oktobra spriedums apvienotajās lietās C-200/07 un C-201/07, Marra/De Gregorio un Clemente (Krājums, 2008. gads, I-7929. lpp.); 2010. gada 19. marta spriedums lietā T-42/06, Gollnisch/Parlaments (Krājums, 2010. gads, II-1135. lpp.); 2011. gada 6. septembra spriedums lietā C-163/10, Patriciello (Krājums, 2011. gads, I-7565. lpp.).


KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

6.5.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

16

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière

Juridisks paziņojums