Procedura : 2015/2071(IMM)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0151/2015

Teksty złożone :

A8-0151/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 19/05/2015 - 5.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0194

SPRAWOZDANIE     
PDF 139kWORD 60k
11.5.2015
PE 554.969v02-00 A8-0151/2015

w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Theodorosa Zagorakisa (II)

(2015/2071(IMM))

Komisja Prawna

Sprawozdawca: Andrzej Duda

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Theodorosa Zagorakisa (II)

(2015/2071(IMM))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając wniosek o uchylenie immunitetu Theodorosa Zagorakisa, przekazany w dniu 10 marca 2015 r. przez zastępcę prokuratora przy greckim sądzie najwyższym w związku z procedurą nr ΑΒΜ Δ2011/5382, Β2012/564, zawisłą przez sądem pierwszej instancji w Salonikach i wpisaną do porządku obrad posiedzenia plenarnego w dniu 25 marca 2015 r.,

–       uwzględniając fakt, że Theodoros Zagorakis zrezygnował z prawa do udzielenia wyjaśnień zgodnie z art. 9 ust. 5 Regulaminu,

–       uwzględniając art. 8 i 9 Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, jak również art. 6 ust. 2 Aktu z dnia 20 września 1976 r. dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich,

–       uwzględniając wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dni: 12 maja 1964 r., 10 lipca 1986 r., 15 i 21 października 2008 r., 19 marca 2010 r. i 6 września 2011 r.(1),

–       uwzględniając art. 62 konstytucji Republiki Greckiej,

–       uwzględniając art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 1 oraz art. 9 Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A8-0151/2015),

A.     mając na uwadze, że zastępca prokuratora generalnego przy greckim sądzie najwyższym zwrócił się o uchylenie immunitetu posła do Parlamentu Europejskiego Theodorosa Zagorakisa w związku z możliwym postępowaniem sądowym dotyczącym zarzucanego mu przestępstwa;

B.     mając na uwadze, że art. 9 protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej stwierdza, że posłowie do Parlamentu Europejskiego korzystają na terytorium swojego państwa z immunitetów przyznawanych członkom parlamentu tego państwa;

C.     mając na uwadze, że zgodnie z art. 62 konstytucji Republiki Greckiej w czasie trwania kadencji parlamentarzyści nie mogą być ścigani, aresztowani, więzieni ani w inny sposób izolowani bez uprzedniej zgody parlamentu;

D.     mając na uwadze, że Theodoros Zagorakis jest oskarżony o popełnienie w latach 2007–2012 nieprawidłowości finansowych w klubie piłkarskim PAOK, którego był wówczas prezesem;

E.     mając na uwadze, że zarzucane przestępstwo nie ma związku z pełnionym przez Theodorosa Zagorakisa mandatem posła do Parlamentu Europejskiego, tylko ze stanowiskiem prezesa klubu piłkarskiego PAOK;

F.     mając na uwadze, że postępowanie nie dotyczy wyrażonych opinii ani stanowiska zajętego w głosowaniu w czasie wykonywania obowiązków posła do Parlamentu Europejskiego w rozumieniu art. 8 Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej.

G.     mając na uwadze, że nie ma powodu podejrzewać, iż postępowanie karne wszczęto z ukrytym zamiarem zaszkodzenia działalności politycznej posła (fumus persecutionis), ponieważ postepowanie wszczęto na kilka lat przed objęciem przez niego mandatu poselskiego;

1.      podejmuje decyzję o uchyleniu immunitetu Theodorosa Zagorakisa;

2.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do bezzwłocznego przekazania niniejszej decyzji i sprawozdania właściwej komisji prokuraturze przy greckim sądzie najwyższym oraz Theodorosowi Zagorakisowi.

(1)

Wyrok z dnia 12 maja 1964 r. w sprawie Wagner przeciwko Fohrmann i Krier (Zb. Orz. 1964, s. 419); wyrok z dnia 10 lipca 1986 r. w sprawie 149/85 Wybot przeciwko Faure i in. (Zb. Orz. 1986, s. 2403); wyrok z dnia 15 października 2008 r. w sprawie T–345/05 Mote przeciwko Parlamentowi, Zb. Orz. 2008, s. II-2849); wyrok z dnia 21 października 2008 r. w połączonych sprawach C‑200/07 I C‑201/07 Marra przeciwko De Gregorio i Clemente (Zb. Orz. 2008, s. I-7929); wyrok z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie T–42/06 Gollnisch przeciwko Parlamentowi, Zb. Orz. 2010, s. II-1135); wyrok z dnia 6 września 2011 r. w sprawie C-163/10, Patriciello (Zb. Orz. 2011, s. I-7565).


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

6.5.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

16

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière

Informacja prawna