Förfarande : 2015/2071(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0151/2015

Ingivna texter :

A8-0151/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 19/05/2015 - 5.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0194

BETÄNKANDE     
PDF 125kWORD 53k
11.5.2015
PE 554.969v02-00 A8-0151/2015

om begäran om upphävande av Theodoros Zagorakis immunitet (II)

(2015/2071(IMM))

Utskottet för rättsliga frågor

Föredragande: Andrzej Duda

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om begäran om upphävande av Theodoros Zagorakis immunitet (II)

(2015/2071(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–       med beaktande av den begäran om upphävande av Theodoros Zagorakis immunitet som översändes den 10 mars 2015 av den biträdande allmänna åklagaren vid Greklands högsta domstol med anledning av det pågående förfarandet nr ΑΒΜ Δ2011/5382, Β2012/564 i förstainstansrätten i Thessaloniki, och som tillkännagavs i kammaren den 25 mars 2015,

–       med beaktande av att Zagorakis avsagt sig rätten att höras i enlighet med artikel 9.5 i arbetsordningen,

–       med beaktande av artiklarna 8 och 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet,

–       med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 12 maj 1964, 10 juli 1986, 15 och 21 oktober 2008, 19 mars 2010 samt 6 september 2011(1),

–       med beaktande av artikel 62 i Republiken Greklands konstitution,

–       med beaktande av artiklarna 5.2, 6.1 och 9 i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0151/2015), och av följande skäl:

A.     Greklands allmänna åklagare har begärt att Europaparlamentsledamot Theodoros Zagorakis immunitet ska upphävas med anledning av eventuella rättsliga åtgärder till följd av ett påstått brott.

B.     Enligt artikel 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier ska ledamöter av Europaparlamentet på sin egen stats territorium åtnjuta den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras land.

C.     I artikel 62 i Republiken Greklands konstitution föreskrivs det att parlamentsledamöter under valperioden inte får åtalas, gripas, fängslas eller på annat sätt kvarhållas utan föregående tillstånd från parlamentet.

D.     Zagorakis anklagas för att ha gjort sig skyldig till finansiella oegentligheter mellan 2007 och 2012 vid fotbollsklubben PAOK, där han var ordförande vid den tidpunkten.

E.     Det påstådda brottet har inget samband med Zagorakis uppdrag som ledamot av Europaparlamentet, utan är snarare kopplat till hans ställning som ordförande för fotbollsklubben PAOK.

F.     Åtalet rör inte yttranden som gjorts eller röster som avlagts under utövandet av uppdraget som ledamot av Europaparlamentet i den mening som avses i artikel 8 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier.

G.     Det finns ingen anledning att misstänka att avsikten bakom brottsförfarandena är att skada ledamotens politiska verksamhet (fumus persecutionis), med tanke på att åtalet inleddes ett antal år innan ledamoten påbörjade sitt ämbete.

1.      Europaparlamentet beslutar att upphäva Theodoros Zagorakis immunitet.

2.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till den allmänna åklagarmyndigheten vid Greklands högsta domstol och till Theodoros Zagorakis.

(1)

Domstolens dom av den 12 maj 1964, Wagner/Fohrmann och Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:419, domstolens dom av den 10 juli 1986, Wybot/Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:2403, tribunalens dom av den 15 oktober 2008, Mote/parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:II-2849, domstolens dom av den 21 oktober 2008, Marra/De Gregorio och Clemente, C-200/07 och C-201/07, ECLI:EU:C:2008:I-7929, tribunalens dom av den 19 mars 2010, Gollnisch/parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:II-1135, domstolens dom av den 6 september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:I-7565.


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

6.5.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

16

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière

Rättsligt meddelande