Postopek : 2015/2014(IMM)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0152/2015

Predložena besedila :

A8-0152/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 19/05/2015 - 5.4
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0192

POROČILO     
PDF 145kWORD 70k
11.5.2015
PE 552.088v02-00 A8-0152/2015

o zahtevi za odvzem imunitete Jérômu Lavrilleuxu

(2015/2014(IMM))

Odbor za pravne zadeve

Poročevalka: Heidi Hautala

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zahtevi za odvzem imunitete Jérômu Lavrilleuxu

(2015/2014(IMM))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju zahteve za odvzem imunitete Jérômu Lavrilleuxu, ki jo je 23. Decembra 2014 posredoval francoski pravosodni minister na zahtevo glavnega tožilca prizivnega sodišča v Parizu in ki je bila razglašena na plenarnem zasedanju 15. januarja 2015,

–       po zagovoru Jérôma Lavrilleuxa v skladu s členom 9(5) Poslovnika,

–       ob upoštevanju členov 8 in 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije ter člena 6(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976,

–       ob upoštevanju sodb Sodišča Evropske unije z dne 12. maja 1964, 10. julija 1986, 15. in 21. oktobra 2008, 19. marca 2010 in 6. septembra 2011 in 17. januarja 2013(1),

–       ob upoštevanju člena 26 ustave Francoske republike,

–       ob upoštevanju člena 5(2), člena 6(1) in člena 9 Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0152/2015),

A.     ker je glavni tožilec prizivnega sodišča v Parizu zahteval, da se Jérômu Lavrilleuxu, poslancu Evropskega parlamenta, odvzame poslanska imuniteta v povezavi s tekočo sodno preiskavo obtožb o ponarejanju, uporabi ponarejenih dokumentov, zlorabi zaupanja, poskusu goljufije in sostorilstvu pri navedenih kaznivih dejanjih ter o njihovem prikrivanju, o nezakonitem financiranju volilne kampanje ter sostorilstvu pri tem dejanju in o njegovem prikrivanju; ker francoski sodniki v zvezi s tem želijo Jérômu Lavrilleuxu odvzeti ali omejiti prostost;

B.     ker člen 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije določa, da poslanci Evropskega parlamenta uživajo na ozemlju svoje države imunitete, priznane poslancem parlamenta te države;

C.     ker odstavka 2 in 3 člena 26 francoske ustave določata, da se nobenega poslanca ne sme aretirati zaradi kaznivega dejanja ali delikta, niti se mu ne sme drugače odvzeti ali omejiti prostosti brez dovoljenja skupščine, katere poslanec je; to dovoljenje se ne zahteva, če je bil zaloten pri kaznivem dejanju ali deliktu ali pravnomočno obsojen; skupščina pa lahko zahteva odpravo pripora ali ukrepa odvzema ali omejitve prostosti ali ustavitev postopka zoper svojega poslanca;

D.     ker je Jérôme Lavrilleux osumljen sodelovanja v sistemu lažnega izdajanja računov za stroške volilne kampanje;

E.     ker bi morali v postopku zahteve za odvzem poslanske imunitete Jérômu Lavrilleuxu veljati pogoji iz člena 9(6) Poslovnika;

F.     ker se obtožbe ne navezujejo na funkcijo Jérôma Lavrilleuxa kot poslanca Evropskega parlamenta, pač pa izhajajo iz njegove nekdanje funkcije namestnika vodje volilne kampanje pred zadnjimi predsedniškimi volitvami v Franciji;

G.     ker se pregon ne nanaša na mnenje ali glas, ki ga je Jérôme Lavrilleux izrekel pri opravljanju dolžnosti poslanca Evropskega parlamenta v smislu člena 8 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije;

H.     ker Parlament ni našel dokaza, da gre za fumus persecutionis, torej dovolj utemeljen sum, da je bil postopek sprožen z namenom, da bi se škodovalo politični dejavnosti poslanca;

1.      se odloči, da odvzame poslansko imuniteto Jérômu Lavrilleuxu;

2.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in poročilo pristojnega odbora nemudoma posreduje pristojnemu organu Francoske republike in Jérômu Lavrilleuxu.

(1)

Sodba Sodišča z dne 12. maja 1964 v zadevi Wagner proti Fohrmann in Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sodba Sodišča z dne 10. julija 1986 v zadevi Wybot proti Faure in drugi, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sodba Splošnega sodišča z dne 15. oktobra 2008 v zadevi Mote proti Parlamentu, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sodba Sodišča z dne 21. oktobra 2008 v združenih zadevah Marra proti De Gregorio in Clemente, C-200/07 in C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sodba Splošnega sodišča z dne 19. marca 2010 v zadevi Gollnisch proti Parlamentu, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sodba Sodišča z dne 6. septembra 2011 v zadevi Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sodba Splošnega sodišča z dne 17. januarja 2013 v zadevi Gollnisch proti Parlamentu, T-346/11 in T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.)


OBRAZLOŽITEV

1. Dejstva

Po predsedniških volitvah v Franciji leta 2012 (na katerih je bil za predsednika Francije izvoljen François Hollande) se je izkazalo, da so stroški kampanje Nicolasa Sarkozyja presegli zakonske omejitve izdatkov za kampanje kandidatov za predsednika. Francoska nacionalna komisija za revizijo volilnih kampanj in financiranja politike je zato 19. decembra 2012 zavrnila računovodske izkaze za njegovo kampanjo.

V povezavi s tem so nekateri mediji leta 2014 posumili, da je pri izdajanju računov politični stranki, ki je podprla kandidaturo Nicolasa Sarkozyja (Zveza za ljudsko gibanje ali UMP), veljal poseben dogovor za zneske, ki bi jih moral plačati kandidat in prijaviti v računovodskih izkazih kampanje.

Marca 2014 se je začela sodna preiskava, ki je obsegala hišne preiskave, zasege dokumentov in zaslišanja. Nekaj posameznikov je bilo obtoženih. Jérôme Lavrilleux, ki je bil v času volitev leta 2012 namestnik vodje kampanje Nicolasa Sarkozyja, je bil zaslišan dvakrat – 17. junija 2014 in 24. oktobra 2014.

Preiskava je bila osredotočena na sistem izdajanja lažnih računov, ki so ga vzpostavili direktorji agencije Event & Cie (podružnice skupine Bygmalion, ki je skrbela za organizacijo dogodkov in oglaševalskih dejavnosti v okviru kampanje) skupaj s člani stranke UMP in skupine za financiranje kampanje Nicolasa Sarkozyja. Event & Cie naj bi stranki UMP izdajala račune v višini 18 556 175 EUR za srečanja, ki se sploh niso zgodila, dejansko pa naj bi šlo pri obračunanih storitvah za organizacijo srečanj v okviru volilne kampanje Nicolasa Sarkozyja. S pomočjo takega sistema naj bi zaobšli pravila o omejiti izdatkov za volilne kampanje, saj bi dejanski stroški kampanje sicer presegli največji zakonsko dovoljeni znesek.

Francoski sodniki želijo Jérômu Lavrilleuxu zaradi njegove vloge v volilni kampanji Nicolasa Sarkozyja, v kateri je bil namestnik vodje kampanje, odvzeti prostost in ga zaslišati, da bi se ugotovila njegova morebitna odgovornost v volilni kampanji kandidata in v skupini, ki jo je organizirala, glede domnevnega dogovora o izdajanju lažnih računov.

2. Postopek

Glavni tožilec prizivnega sodišča v Parizu je izdal zahtevo za odvzem imunitete Jérômu Lavrilleuxu, ki jo je francoski pravosodni minister 23. decembra 2014 posredoval predsedniku Evropskega parlamenta.

Predsednik Evropskega parlamenta je zahtevo razglasil na plenarnem zasedanju 15. januarja 2015 in jo posredoval Odboru za pravne zadeve,

ki je 24. marca 2015 zaslišal Jérôma Lavrilleuxa.

3. Obrazložitev predlaganega sklepa

Imuniteta poslancev Evropskega parlamenta je zaščitena v skladu s členoma 8 in 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije.

Da se poslancu Evropskega parlamenta prizna poslanska imuniteta v skladu s členom 8 Protokola (št. 7), se mora postopek nanašati na mnenje ali glas, ki ga je poslanec Evropskega parlamenta izrekel pri opravljanju svojih dolžnosti. Iz navedenih dejstev je razvidno, da v obravnavanem primeru ne velja imuniteta iz člena 8 Protokola (št. 7) o privilegijih in imunitetah Evropske unije.

V skladu s členom 9 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropske unije poslanci Evropskega parlamenta na ozemlju svoje države uživajo poslanske imunitete, priznane poslancem parlamenta te države.

Francoska ustava (člen 26, odstavka 2 in 3) pa določa, da se sme poslanca parlamenta aretirati ali mu drugače odvzeti ali omejiti prostost zgolj z dovoljenjem skupščine, katere član je, razen če je bil zaloten pri dejanju ali pravnomočno obsojen. Poleg tega lahko skupščina zahteva odpravo pripora ali ukrepa odvzema ali omejitve prostosti ali ustavitev postopka zoper svojega poslanca.

Glede na to, da se odvzem imunitete Jérômu Lavrilleuxu zahteva z namenom, da bi se mu odvzela ali omejila prostost, je potreben sklep Evropskega parlamenta.

Namen imunitete je zagotoviti, da so poslanci neodvisni pri opravljanju svojih nalog in zlasti za so med mandatom zaščiteni pred pritiski v obliki groženj z aretacijo ali sodnim pregonom.

Opisani domnevni sistem izdajanja lažnih računov in obtožbe zoper Jérôma Lavrilleuxa se ne navezujejo na opravljanje dolžnosti poslanca Evropskega parlamenta, temveč na njegovo nekdanjo funkcijo v skupini, ki je organizirala predsedniško kampanjo in ki je bila vzpostavljena za volitve, ki so potekale dve leti pred izvolitvijo Jérôma Lavrilleuxa za poslanca Evropskega parlamenta. Poleg tega v tem primeru ne gre za fumus persecutionis, tj. utemeljen sum, da je bil sodni postopek sprožen z namenom, da bi se poslancu politično škodovalo.

4. Sklepne ugotovitve

Glede na navedeno in v skladu s členom 9(3) Poslovnika Odbor za pravne zadeve priporoča, da Evropski parlament Jérômu Lavrilleuxu odvzame poslansko imuniteto.


IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

6.5.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

16

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Mady Delvaux, Laura Ferrara, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Luis de Grandes Pascual, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constance Le Grip, Virginie Rozière

Pravno obvestilo