Förfarande : 2015/2014(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0152/2015

Ingivna texter :

A8-0152/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 19/05/2015 - 5.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0192

BETÄNKANDE     
PDF 140kWORD 61k
11.5.2015
PE 552.088v02-00 A8-0152/2015

om begäran om upphävande av Jérôme Lavrilleux immunitet

(2015/2014(IMM))

Utskottet för rättsliga frågor

Föredragande: Heidi Hautala

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT
 MOTIVERING
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om begäran om upphävande av Jérôme Lavrilleux immunitet

(2015/2014(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–       med beaktande av den begäran om upphävande av Jérôme Lavrilleux immunitet som översändes av den franska justitieministern den 23 december 2014 på begäran av chefsåklagaren vid Paris appellationsdomstol och som tillkännagavs i kammaren den15 januari 2015,

–       efter att ha hört Jérôme Lavrilleux i enlighet med artikel 9.5 i arbetsordningen,

–       med beaktande av artiklarna 8 och 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet,

–       med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 12 maj 1964, 10 juli 1986, 15 och 21 oktober 2008, 19 mars 2010, 6 september 2011 och 17 januari 2013(1),

–       med beaktande av artikel 26 i Republiken Frankrikes konstitution,

–       med beaktande av artiklarna 5.2, 6.1 och 9 i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0152/2015), och av följande skäl:

A.     Chefsåklagaren vid Paris appellationsdomstol har begärt upphävande av immuniteten för Jérôme Lavrilleux, ledamot av Europaparlamentet, i samband med en pågående förundersökning avseende misstanke om urkundsförfalskning, brukande av falsk urkund, trolöshet mot huvudman, bedrägeriförsök samt medhjälp till och delaktighet i dessa brott, och olaglig finansiering av valkampanj samt medhjälp och delaktighet i detta brott. De franska domarna skulle i detta sammanhang vilja vidta frihetsberövande eller delvis frihetsinskränkande åtgärder mot Jérôme Lavrilleux.

B.     Enligt artikel 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier ska ledamöter av Europaparlamentet på sin egen stats territorium åtnjuta den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras land.

C.     I artikel 26 andra och tredje styckena i den franska konstitutionen fastställs att ingen parlamentsledamot i samband med anklagelser om brottmål får häktas eller utsättas för någon annan form av frihetsberövande eller frihetsinskränkande åtgärder, såvida inte tillstånd har utfärdats av presidiet i den parlamentsförsamling som ledamoten tillhör. Sådant tillstånd krävs dock inte om ledamoten grips på bar gärning eller vid lagakraftvunnen dom. Parlamentsförsamlingen har rätt att begära att häktning, frihetsberövande eller frihetsinskränkande åtgärder eller rättsliga förfaranden som avser en av dess ledamöter skjuts upp.

D.     Jérôme Lavrilleux misstänks för att ha medverkat i ett system med falsk fakturering för utgifter i samband med valkampanjer.

E.     Upphävandet av Jérôme Lavrilleux immunitet bör omfattas av de villkor som anges i artikel 9.6 i arbetsordningen.

F.     Anklagelserna har inget att göra med Jérôme Lavrilleux ställning som ledamot av Europaparlamentet utan härrör från hans tidigare ställning som vice direktör för valkampanjen vid det senaste presidentvalet i Frankrike.

G.     De rättsliga åtgärderna gäller inte yttranden som Jérôme Lavrilleux gjort eller röster som Jérôme Lavrilleux avlagt under utövandet av sitt ämbete som ledamot av Europaparlamentet, i den mening som avses i artikel 8 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier.

H.     Parlamentet har inte i detta fall funnit några bevis för fumus persecutionis, det vill säga en tillräckligt allvarlig och konkret misstanke om att förfarandet har inletts för att skada ledamotens politiska verksamhet.

1.      Europaparlamentet beslutar att upphäva Jérôme Lavrilleux immunitet.

2.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till den behöriga myndigheten i Republiken Frankrike och till Jérôme Lavrilleux.

(1)

Domstolens dom av den 12 maj 1964,Wagner/Fohrmann och Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, domstolens dom av den 10 juli 1986, Wybot/Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, tribunalens dom av den 15 oktober 2008, Mote/parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, domstolens dom av den 21 oktober 2008, Marra/De Gregorio och Clemente, C 200/07 och C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, tribunalens dom av den 19 mars 2010, Gollnisch/parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, domstolens dom av den 6 september 2011, Patriciello, C‑163/10, ECLI: EU:C:2011:543, tribunalens dom av den 17 januari 2013, Gollnisch/parlamentet, T-346/11 och T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


MOTIVERING

1. Förutsättningar

Efter det franska presidentvalet 2012 (när François Hollande valdes till Frankrikes president) kom det fram uppgifter om att kampanjkostnaderna för Nicolas Sarkozy överskridit de gränser som fastställs i lagen när det gäller hur mycket presidentkandidaternas kampanjer får kosta. Som en konsekvens av detta beslutade Frankrikes nationella kommission för valkonton och politisk finansiering den 19 december 2012 att förkasta redovisningen av Nicolas Sarkozys valkonto.

Detta är bakgrunden till att vissa franska medier 2014 misstänkte att ett faktureringssystem hade använts för att göra det möjligt för det parti som stödde Nicolas Sarkozy (Union pour un Mouvement Populaire – UMP) att betala ut belopp som borde ha burits av presidentkandidaten och redovisats på dennes valkampanjkonto.

De rättsliga utredningarna inleddes i mars 2014 och inbegrep bland annat efterforskning och beslagtagande av handlingar samt förhör. Vissa personer blev även föremål för utredning. Jérôme Lavrilleux, som var vice direktör för Nicolas Sarkozys valkampanj under valkampanjen 2012, förhördes två gånger, först den 17 juni 2014 och sedan den 24 oktober 2014.

Utredningen gäller ett system för upprättande av falska fakturor som ska ha använts av de ansvariga vid företaget Event & Cie (ett dotterbolag i koncernen Bygmalion med ansvar för organisering av evenemang och reklamkampanjer) i samråd med medlemmar av UMP och den grupp som arbetade med Nicolas Sarkozys valkampanj. Man misstänker att företaget Event & Cie har skickat UMP falska fakturor till ett belopp av 18 556 175 euro för möten som inte ägt rum, medan tjänsterna i själva verket avsåg anordnande av möten i samband med Nicolas Sarkozys valkampanj inför presidentvalet. Detta system tros ha använts för att kringgå reglerna om gränserna för valkampanjskostnader, eftersom de verkliga kostnaderna för kampanjen skulle ha överskridit det maxbelopp som tillåts enligt lagen.

Mot bakgrund av Jérôme Lavrilleux arbete i Nicolas Sarkozys kampanjgrupp som vice kampanjdirektör skulle de franska domarna vilja ta in honom för förhör, för att kunna fastställa hans eventuella ansvar inom det team och den sammanslutning som arbetade med presidentkandidatens valkampanj för att utreda anklagelserna om att man upprättat ett falskt faktureringssystem.

2. Förfarande

Chefsåklagaren vid Paris appellationsdomstol har ingett en begäran om upphävande av Jérôme Lavrilleux parlamentariska immunitet, och denna begäran vidarebefordrade av den franska justitieministern till Europaparlamentets talman den 23 december 2014.

Talmannen tillkännagav begäran vid plenarsammanträdet den 15 januari 2015 och hänvisade den till utskottet för rättsliga frågor.

Jérôme Lavrilleux hördes av utskottet för rättsliga frågor den 24 mars 2015.

3. Motivering till det föreslagna beslutet

Immuniteten hos ledamöter av Europaparlamentet skyddas av artiklarna 8 och 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier.

För att en ledamot ska komma i fråga för immunitet enligt artikel 8 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier måste förfarandena beröra ett yttrande som ledamoten gjort eller en röst som ledamoten avlagt under utövandet av sitt ämbete. Det framgår av ovan nämnda fakta att den immunitet som avses i artikel 8 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier inte är tillämplig i innevarande fall.

Enligt artikel 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier ska Europaparlamentets ledamöter på sin egen stats territorium åtnjuta samma immunitet som beviljas dem som är ledamöter av denna stats parlament.

I den franska konstitutionen (artikel 26 andra och tredje styckena) fastställs att en parlamentsledamot får häktas eller utsättas för någon annan form av frihetsberövande eller frihetsinskränkande åtgärder endast om tillstånd har utfärdats av presidiet i den parlamentsförsamling som ledamoten tillhör, utom om ledamoten grips på bar gärning eller vid lagakraftvunnen dom. Parlamentsförsamlingen har rätt att begära att häktning, frihetsberövande eller frihetsinskränkande åtgärder eller rättsliga förfaranden som avser en av dess ledamöter skjuts upp.

Eftersom ett upphävande av Jérôme Lavrilleux immunitet har begärts för att man ska kunna vidta en frihetsberövande eller frihetskränkande åtgärd gentemot honom måste Europaparlamentet fatta ett beslut.

Syftet med den personliga immuniteten är att garantera ledamöternas oberoende när de utövar sina parlamentsuppdrag, och särskilt att under deras mandattid skydda dem från påtryckningar som tar sig uttryck i hot om arrestering eller rättsliga förfaranden mot dem.

De misstankar om ett system för falsk fakturering som beskrivs ovan och de anklagelsepunkter som riktas mot honom har inget att göra med Jérôme Lavrilleux arbete som ledamot av Europaparlamentet, utan hänger ihop med hans tidigare uppdrag i ett team inom presidentvalskampanjen, ett team som inrättades för ett val som hölls två år innan Lavrilleux valdes in som ledamot av Europaparlamentet. Dessutom finns inga bevis för fumus persecutionis, det vill säga en tillräckligt allvarlig och konkret misstanke om att rättsförfarandet har inletts för att skada ledamotens politiska verksamhet.

4. Slutsats

Mot bakgrund av ovanstående och i enlighet med artikel 9.3 i arbetsordningen rekommenderar utskottet för rättsliga frågor att Europaparlamentet ska upphäva den parlamentariska immuniteten för Jérôme Lavrilleux.


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

6.5.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

16

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constance Le Grip, Virginie Rozière

Rättsligt meddelande