Διαδικασία : 2013/0025(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0153/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0153/2015

Συζήτηση :

PV 19/05/2015 - 13
CRE 19/05/2015 - 13

Ψηφοφορία :

PV 20/05/2015 - 10.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0201

11.5.2015
A8-0153/2015
ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ
σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά µε την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής
(05933/4/2015 - C8-0109/2015 - 2013/0025(COD))
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Εισηγητές: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 171kWORD 78k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου