Procedura : 2013/0025(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0153/2015

Teksty złożone :

A8-0153/2015

Debaty :

PV 19/05/2015 - 13
CRE 19/05/2015 - 13

Głosowanie :

PV 20/05/2015 - 10.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0201

ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA     ***II
PDF 163kWORD 72k
11.5.2015
PE 554.948v02-00 A8-0153/2015

dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE

(05933/4/2015 – C8-0109/2015 – 2013/0025(COD))

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawcy: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini

(Wspólne posiedzenia komisji – art. 55 Regulaminu)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE

(05933/4/2015 – C8-0109/2015 – 2013/0025(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–       uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (05933/4/2015 – C8-0109/2015),

–       uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 maja 2013 r.(1),

–       uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 23 maja 2013 r.(2),

–       uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu(3) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0045),

–       uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając art. 76 Regulaminu,

–       uwzględniając wspólne posiedzenia Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zgodnie z art. 55 Regulaminu,

–       uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Gospodarczą i Monetarną oraz Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0153/2015),

1.      zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2.      stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

4.      zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1)

         Dz.U. C 166 z 12.6.2013, s. 2.

(2)

         Dz.U. C 271 z 19.9.2013, s. 31.

(3)

         Teksty przyjęte w dniu 11.3.2014., P7_TA(2014)0191.


PROCEDURA

Tytuł

Przeciwdziałanie korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

Odsyłacze

05933/4/2015 – C8-0109/2015 – 2013/0025(COD)

Data pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim - Numer P

11.3.2014                     T7-0191/2014

Wniosek Komisji

COM(2013)0045 - C7-0032/2013

Data ogłoszenia na posiedzeniu wpłynięcia stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

29.4.2015

Komisje przedmiotowo właściwe

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

29.4.2015

LIBE

29.4.2015

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Krišjānis Kariņš

12.9.2013

Judith Sargentini

12.9.2013

 

 

Art. 55 – Wspólne posiedzenia komisji

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

       

10.10.2013

Data przyjęcia

6.5.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

70

2

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Heinz K. Becker, Pervenche Berès, Michał Boni, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Esther de Lange, Fabio De Masi, Frank Engel, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Gunnar Hökmark, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Vicky Maeijer, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Roberta Metsola, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Soraya Post, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Birgit Sippel, Renato Soru, Helga Stevens, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Udo Voigt, Jakob von Weizsäcker, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Marco Zanni, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Lara Comi, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Miriam Dalli, Marian Harkin, Ramón Jáuregui Atondo, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Eva Paunova, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Anders Primdahl Vistisen

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Susanne Melior

Data złożenia

11.5.2015

Informacja prawna