Postopek : 2013/0025(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0153/2015

Predložena besedila :

A8-0153/2015

Razprave :

PV 19/05/2015 - 13
CRE 19/05/2015 - 13

Glasovanja :

PV 20/05/2015 - 10.4
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0201

PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO     ***II
PDF 155kWORD 73k
11.5.2015
PE 554.948v02-00 A8-0153/2015

o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES

(05933/4/2015 – C8-0109/2015 – 2013/0025(COD))

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalca: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini

(Skupne seje odborov – člen 55 Poslovnika)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES

(05933/4/2015 – C8-0109/2015 – 2013/0025(COD))

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (05933/4/2015 – C8-0109/2015),

–       ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke z dne 17. maja 2013(1),

–       ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 23. maja 2013(2),

–       ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi(3) o predlogu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0045),

–       ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju člena 76 Poslovnika,

–       ob upoštevanju skupne razprave Odbora za ekonomske in monetarne zadeve ter Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve v skladu s členom 55 Poslovnika,

–       ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za ekonomske in monetarne zadeve in Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0153/2015)

1.      odobri stališče Sveta v prvi obravnavi;

2.      ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše pravni akt na podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

4.      naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

5.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1)

         UL C 166, 12.6.2013, str. 2.

(2)

          UL C 271, 19.9.2013, str. 31.

(3)

         Sprejeta besedila, 11.3.2014, P7_TA(2014)0191.


POSTOPEK

Naslov

Preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma

Referenčni dokumenti

05933/4/2015 – C8-0109/2015 – 2013/0025(COD)

Datum 1. obravnave EP – št. P

11.3.2014                     T7-0191/2014

Predlog Komisije

COM(2013)0045 - C7-0032/2013

Datum razglasitve prejetja stališča Sveta iz prve obravnave na zasedanju

29.4.2015

Pristojni odbori

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

29.4.2015

LIBE

29.4.2015

 

 

Poročevalca

       Datum imenovanja

Krišjānis Kariņš

12.9.2013

Judith Sargentini

12.9.2013

 

 

Člen 55 – skupne seje odborov

       Datum razglasitve na zasedanju

       

10.10.2013

Datum sprejetja

6.5.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

70

2

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Heinz K. Becker, Pervenche Berès, Michał Boni, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Esther de Lange, Fabio De Masi, Frank Engel, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Gunnar Hökmark, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in ‘t Veld, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Vicky Maeijer, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Roberta Metsola, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Soraya Post, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Birgit Sippel, Renato Soru, Helga Stevens, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Udo Voigt, Jakob von Weizsäcker, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Marco Zanni, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Lara Comi, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Miriam Dalli, Marian Harkin, Ramón Jáuregui Atondo, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Luigi Morgano, Eva Paunova, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Anders Primdahl Vistisen

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Susanne Melior

Datum predložitve

11.5.2015

Pravno obvestilo