Förfarande : 2013/0024(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0154/2015

Ingivna texter :

A8-0154/2015

Debatter :

PV 19/05/2015 - 13
CRE 19/05/2015 - 13

Omröstningar :

PV 20/05/2015 - 10.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0202

ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION     ***II
PDF 157kWORD 68k
11.5.2015
PE 554.951v02-00 A8-0154/2015

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel och om upphävande av förordning (EG) nr 1781/2006

(05932/2/2015 – C8-0108/2015 – 2013/0024(COD))

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Peter Simon, Timothy Kirkhope

(Gemensamma utskottssammanträden – artikel 55 i arbetsordningen)

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel och om upphävande av förordning (EG) nr 1781/2006

(05932/2/2015 – C8-0108/2015 – 2013/0024(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (05932/2/2015 – C8‑0108/2015),

–       med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande av den 17 maj 2013(1),

–       med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 23 maj 2013(2),

–       med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(3), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2013)0044),

–       med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av artikel 76 i arbetsordningen,

–       med beaktande av den gemensamma behandlingen av ärendet i utskottet för ekonomi och valutafrågor och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, i enlighet med artikel 55 i arbetsordningen,

–       med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för ekonomi och valutafrågor och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0154/2015).

1.      Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.      Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.      Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1)

         EUT C 166, 12.6.2013, s. 2.

(2)

         EUT C 271, 19.9.2013, s. 31.

(3)

         Antagna texter från 11.3.2014, P7_TA(2014)0190.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel

Referensnummer

05932/2/2015 – C8-0108/2015 – 2013/0024(COD)

Parlamentets första behandling – Pnummer

11.3.2014                     T7-0190/2014

Kommissionens förslag

COM(2013)0044 - C7-0034/2013

Mottagande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen: tillkännagivande i kammaren

29.4.2015

Ansvariga utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

29.4.2015

LIBE

29.4.2015

 

 

Föredragande

       Utnämning

Peter Simon

7.7.2014

Timothy Kirkhope

7.7.2014

 

 

Tidigare föredragande av yttrande

Timothy Kirkhope

Peter Simon

 

 

Artikel 55 – Gemensamma utskottssammanträden

       Tillkännagivande i kammaren

       

10.10.2013

Antagande

6.5.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

71

2

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Heinz K. Becker, Pervenche Berès, Michał Boni, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Esther de Lange, Fabio De Masi, Frank Engel, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Laura Ferrara, Elisa Ferreira, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Gunnar Hökmark, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Vicky Maeijer, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Roberta Metsola, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Soraya Post, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Birgit Sippel, Renato Soru, Helga Stevens, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Udo Voigt, Jakob von Weizsäcker, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Marco Zanni, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Lara Comi, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Miriam Dalli, Marian Harkin, Ramón Jáuregui Atondo, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Eva Paunova, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Anders Primdahl Vistisen

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Susanne Melior

Ingivande

11.5.2015

Rättsligt meddelande