Förfarande : 2012/0360(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0155/2015

Ingivna texter :

A8-0155/2015

Debatter :

PV 19/05/2015 - 14
CRE 19/05/2015 - 14

Omröstningar :

PV 20/05/2015 - 10.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0203

ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION     ***II
PDF 148kWORD 64k
11.5.2015
PE 554.838v02-00 A8-0155/2015

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om insolvensförfaranden (omarbetning)

(16636/5/2014 – C8-0090/2015 – 2012/0360(COD))

Utskottet för rättsliga frågor

Föredragande: Tadeusz Zwiefka

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om insolvensförfaranden (omarbetning)

(16636/5/2014 – C8-0090/2015 – 2012/0360(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (16636/5/2014 – C8-0090/2015),

–       med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 22 maj 2013(1),

–       med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(2), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0744),

–       med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av artikel 76 i arbetsordningen,

–       med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för rättsliga frågor (A8-0155/2015).

1.      Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.      Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.      Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1)

EUT C 271, 19.9.2013, s. 55.

(2)

Antagna texter från sammanträdet 5.2.2014, P7_TA(2014)0093.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Insolvensförfaranden (omarbetning)

Referensnummer

16636/5/2014 – C8-0090/2015 – 2012/0360(COD)

Parlamentets första behandling – Pnummer

5.2.2014                     T7-0093/2014

Kommissionens förslag

COM(2012)0744 - C7-0413/2012

Mottagande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen: tillkännagivande i kammaren

15.4.2015

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

15.4.2015

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Tadeusz Zwiefka

18.12.2012

 

 

 

Tidigare föredragande av yttrande

Klaus-Heiner Lehne

 

 

 

Behandling i utskott

24.9.2014

 

 

 

Antagande

7.5.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

0

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Dietmar Köster, António Marinho e Pinto, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cecilia Wikström

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Marisa Matias, Morten Messerschmidt, Barbara Spinelli

Ingivande

11.5.2015

Rättsligt meddelande