Procedure : 2014/0121(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0158/2015

Indgivne tekster :

A8-0158/2015

Forhandlinger :

PV 07/07/2015 - 10
CRE 07/07/2015 - 10
PV 13/03/2017 - 12
CRE 13/03/2017 - 12

Afstemninger :

PV 08/07/2015 - 4.6
CRE 08/07/2015 - 4.6
Stemmeforklaringer
PV 14/03/2017 - 6.3

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0257
P8_TA(2017)0067

BETÆNKNING     ***I
PDF 1104kWORD 601k
12.5.2015
PE 544.471v03-00 A8-0158/2015

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2007/36/EF, for så vidt angår tilskyndelse til langsigtet aktionærengagement, og af direktiv 2013/34/EU, for så vidt angår visse aspekter ved redegørelsen for virksomhedsledelse

(COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD))

Retsudvalget

Ordfører: Sergio Gaetano Cofferati

Ordfører for udtalelse(*):

Olle Ludvigsson, Økonomi- og Valutaudvalget

(*)       Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 UDTALELSE fra Økonomi- og Valutaudvalget
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2007/36/EF, for så vidt angår tilskyndelse til langsigtet aktionærengagement, og af direktiv 2013/34/EU, for så vidt angår visse aspekter ved redegørelsen for virksomhedsledelse

(COM(2014) 0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0213),

–       der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 50 og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8‑0147/2014),

–       der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 9. juli 2014(1),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–       der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0158/2015),

1.      vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.      anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG(2)*

til Kommissionens forslag

---------------------------------------------------------

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/…

af …

om ændring af direktiv 2007/36/EF for så vidt angår tilskyndelse til langsigtet aktionærengagement i børsnoterede selskaber, store virksomheder og store koncerner, af direktiv 2013/34/EU for så vidt angår visse aspekter ved redegørelsen for virksomhedsledelse, og af direktiv 2004/109/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 50 og artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(3),

efter høring af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)         Ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/36/EF(4) fastsættes der krav med hensyn til udøvelse af visse aktionærrettigheder knyttet til aktier med stemmeret i forbindelse med generalforsamlinger i selskaber, der har deres vedtægtsmæssige hjemsted i en medlemsstat, og hvis aktier er optaget til handel på et reguleret marked, der er beliggende eller er aktivt i en medlemsstat. Dette direktiv bør også finde anvendelse på store virksomheder og store koncerner, som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU(5), hvis aktier ikke er optaget til handel på et reguleret marked, fordi disse også driver en forretningsvirksomhed med stor indvirkning.

(2)         Selv om aktionærer ikke ejer selskaberne, der er selvstændige juridiske enheder uden for deres fulde kontrol, spiller de en relevant rolle i styringen af disse selskaber. Finanskrisen har vist, at aktionærer i mange tilfælde har støttet ledelsens overdrevne kortsigtede risikotagning. Endvidere er ▌institutionelle investorers og kapitalforvalteres nuværende ”overvågning” af og engagement i ▌ investeringsmodtagende selskaber ofte utilstrækkelig og alt for fokuseret på kortsigtede gevinster, hvilket medfører ikke-optimal virksomhedsledelse og ikke-optimale resultater i børsnoterede selskaber.

(2a)       Større inddragelse af aktionærerne i selskabernes ledelse er af de virkemidler, der kan bidrage til at forbedre disse selskabers finansielle og ikke-finansielle resultater. Da aktionærrettigheder imidlertid er ikke den eneste langsigtede faktor, som skal tages i betragtning i forbindelse med virksomhedsledelse, bør de ledsages af yderligere foranstaltninger til at sikre en større inddragelse af alle interessenter, især medarbejdere, lokale myndigheder og civilsamfundet.

(3)         I handlingsplanen om selskabsret og corporate governance i EU(6) fremlagde Kommissionen en række tiltag inden for virksomhedsledelse, navnlig med henblik på at fremme et langsigtet aktionærengagement og at øge niveauet for gennemsigtighed mellem selskaber og deres investorer.

(4)         For yderligere at fremme udøvelsen af aktionærrettigheder og et engageret forhold mellem børsnoterede selskaber og aktionærer bør børsnoterede selskaber have mulighed for at få deres aktionærer identificeret og at kommunikere direkte med dem. Dette direktiv bør derfor for at forbedre gennemsigtigheden og dialogen skabe en ramme, som sikrer, at aktionærerne kan identificeres.

(5)         Hvorvidt aktionærerne kan udøve deres rettigheder på en effektiv måde, afhænger, navnlig under grænseoverskridende forhold, i stort omfang af, om der findes en effektiv kæde af formidlere, som fører værdipapirkonti for aktionærer. Dette direktiv tager sigte på at forbedre formidlernes videregivelse af oplysninger gennem aktiedeponeringskæden for at fremme udøvelsen af aktionærrettigheder.

(6)         Formidlerne bør i betragtning af den vigtige rolle, de spiller, være forpligtet til at fremme udøvelsen af aktionærrettigheder, ▌ når aktionærerne selv ønsker at udøve disse rettigheder eller ønsker at udnævne en tredjemand til at gøre det. Hvis aktionærerne ikke selv ønsker at udøve rettighederne og har udnævnt en formidler som tredjemand, bør sidstnævnte være forpligtet til at udøve disse rettigheder efter udtrykkelig bemyndigelse og instruks fra aktionærenerne og til disses fordel.

(7)         For at fremme aktieinvesteringer i hele Unionen og udøvelse af aktionærrettigheder bør dette direktiv etablere en høj grad af gennemsigtighed hvad angår omkostningerne ved formidleres serviceydelser. For at forhindre prismæssig forskelsbehandling mellem grænseoverskridende i modsætning til rent indenlandske aktiebeholdninger bør eventuelle forskelle i de opkrævede omkostninger mellem indenlandsk og grænseoverskridende udøvelse af rettigheder være behørigt begrundet og afspejle afvigelser i de faktiske omkostninger, der er forbundet med leveringen af formidleres serviceydelser. Tredjelandsformidlere, som har etableret en filial i Unionen, bør være omfattet af bestemmelserne om identifikation af aktionærer, videregivelse af oplysninger, fremme af aktionærrettigheder og gennemsigtighed i relation til omkostninger for at sikre, at bestemmelserne om aktier, som besiddes gennem sådanne formidlere, anvendes på en effektiv måde.

(8)         Et effektivt og bæredygtigt aktionærengagement udgør et relevant element i børsnoterede selskabers model for virksomhedsledelse og er afhængigt af kontrolforanstaltninger mellem de forskellige organer og forskellige interessenter. Reel inddragelse af interessenter, især medarbejdere, bør betragtes som et element af største betydning for udviklingen af en afbalanceret europæisk ramme for virksomhedsledelse.

(9)         Institutionelle investorer og kapitalforvaltere er ofte væsentlige aktionærer i børsnoterede selskaber i Unionen og kan derfor spille en betydelig rolle i disse selskabers virksomhedsledelse, men også mere generelt med hensyn til disse selskabers strategi og langsigtede resultater. De seneste års erfaringer har dog vist, at institutionelle investorer og kapitalforvaltere ofte ikke engagerer sig reelt i de selskaber, som de har aktier i, og ▌at kapitalmarkederne ofte presser selskaberne til at fokusere på kortsigtede resultater, hvilket udgør en trussel mod selskabernes langsigtede finansielle og ikke-finansielle resultater og blandt flere andre negative konsekvenser fører til et ikke-optimalt investeringsniveau, f.eks. inden for forskning og udvikling, til skade for ▌selskabernes ▌resultater på lang sigt.

(9a)       Langsigtet aktiebesiddelse giver større stabilitet i selskaberne og tilskynder dem sædvanligvis til at fokusere deres strategier på langsigtede finansielle og ikke-finansielle resultater. For at fremme et positivt og langsigtet aktionærengagement bør der indføres mekanismer, der tilskynder til langsigtet aktiebesiddelse.

(10)       Ofte er institutionelle investorer og kapitalforvaltere ikke åbne om deres investeringsstrategier og deres politik for engagement samt gennemførelsen og resultaterne heraf. Offentliggørelse af sådanne informationer ville have en positiv virkning på investorers informationsniveau, give de endelige modtagere, f.eks. kommende pensionister, mulighed for at optimere deres investeringsbeslutninger, lette dialogen mellem selskaber og deres aktionærer, øge aktionærernes engagement og styrke selskabernes ansvarlighed over for interessenterne og civilsamfundet.

(11)       Institutionelle investorer og kapitalforvaltere bør derfor tilrettelægge en politik for aktionærengagement, hvori det bl.a. fastlægges, hvordan de integrerer aktionærengagement i deres investeringsstrategi, overvåger investeringsmodtagende selskaber, herunder disses miljømæssige og sociale risici, fører en dialog med investeringsmodtagende selskaber og deres interessenter og udøver stemmerettigheder. En sådan politik for engagement bør omfatte politikker til håndtering af faktiske eller potentielle interessekonflikter, f.eks. levering af finansielle serviceydelser fra den institutionelle investor eller kapitalforvalteren eller selskaber, som er tilknyttet dem, til det investeringsmodtagende selskab. Denne politik samt gennemførelsen og resultaterne heraf bør offentliggøres og sendes til de institutionelle investorers kunder på årsbasis. Institutionelle investorer eller kapitalforvaltere skal, hvis de beslutter sig for ikke at tilrettelægge en politik for engagement og/eller beslutter sig for ikke at offentliggøre gennemførelsen og resultaterne deraf, give en klar og velbegrundet forklaring på, hvorfor det er tilfældet.

(12)       Institutionelle investorer bør på årsbasis offentliggøre, hvordan deres investeringsstrategi er afstemt efter forpligtelsernes profil og varighed, og hvordan strategien bidrager til aktivernes resultater på mellemlang til lang sigt. Hvis de anvender kapitalforvaltere, som enten har mandat til at forvalte aktiverne skønsmæssigt fra kunde til kunde eller gennem en samlet pulje, bør de offentliggøre de vigtigste aspekter ved aftalen med kapitalforvalteren, f.eks. om den tilskynder kapitalforvalteren til at afstemme sin investeringsstrategi og sine investeringsbeslutninger efter profilen og varigheden af den institutionelle investors forpligtelser, om den tilskynder kapitalforvalteren til at træffe investeringsbeslutninger på grundlag af selskabets resultater på mellemlang til lang sigt og til et engagement med selskaber, metoden til evaluering af kapitalforvalternes resultater, strukturen i betalingen for kapitalforvalterens serviceydelser og den tilsigtede porteføljeomsætning. Dette ville bidrage til en korrekt afstemning af interesser mellem de institutionelle investorers endelige modtagere, kapitalforvalterne og de investeringsmodtagende selskaber og eventuelt til udarbejdelse af langsigtede investeringsstrategier og opbygning af langsigtede forbindelser med investeringsmodtagende selskaber, som omfatter aktionærengagement.

(13)       Kapitalforvaltere bør være forpligtet til offentligt at meddele, hvordan deres investeringsstrategi og gennemførelsen heraf er i overensstemmelse med kapitalforvaltningsaftalen, og hvordan investeringsstrategien og -beslutningerne bidrager til de langsigtede resultater af den institutionelle investors aktiver. De bør endvidere offentligt give meddelelse om porteføljeomsætningen, hvorvidt de træffer investeringsbeslutninger på grundlag af bedømmelser af det investeringsmodtagende selskabs resultater på mellemlang til lang sigt, ▌og om, hvorvidt kapitalforvalteren anvender rådgivende stedfortrædere med henblik på engagement. Yderligere oplysninger bør videregives af kapitalforvalterne direkte til de institutionelle investorer, herunder oplysninger om porteføljesammensætning og om omkostninger i forbindelse med porteføljeomsætningen, om interessekonflikter, der er opstået, og behandlingen heraf. Disse oplysninger giver den institutionelle investor mulighed for bedre at overvåge kapitalforvalteren og tilskynder til korrekt afstemning af interesser og til aktionærengagement.

(14)       For at forbedre oplysningerne i aktieinvesteringskæden bør medlemsstaterne påse, at rådgivende stedfortrædere vedtager og gennemfører passende foranstaltninger med henblik på at sikre, at deres anbefalinger vedrørende stemmeafgivelse er præcise og pålidelige som muligt, baseret på en grundig analyse af alle de oplysninger, de har til rådighed, og ikke påvirket af eksisterende eller potentielle interessekonflikter eller forretningsmæssige forbindelser. Rådgivende stedfortrædere bør vedtage og følge en adfærdskodeks. Afvigelser fra denne kodeks bør indberettes og begrundes sammen med eventuelle alternative løsninger, der er vedtaget. Rådgivende stedfortrædere bør aflægge rapport om anvendelsen af deres adfærdskodeks på årsbasis. De bør give meddelelse om visse centrale oplysninger om udarbejdelsen af deres anbefalinger vedrørende stemmeafgivelse og om faktiske eller potentielle interessekonflikter eller forretningsmæssige forbindelser, som kan påvirke udarbejdelsen af anbefalingerne vedrørende stemmeafgivelse.

(15)       Aflønning er et af de vigtigste midler, som selskaberne har til at afstemme deres og ledelsesmedlemmernes interesser efter hinanden, og i betragtning af den afgørende rolle, som ledelsesmedlemmer i selskaber spiller, er det derfor vigtigt, at selskabernes aflønningspolitik udarbejdes på en passende måde, uden at det berører bestemmelserne om aflønning i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU(7), og under hensyntagen til forskellene i den måde, virksomheders bestyrelser er sammensat på i de forskellige medlemsstater. Ledelsesmedlemmers resultater bør bedømmes ud fra både finansielle og ikke-finansielle resultatkriterier, herunder miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer.

(15a)     Lønpolitikken for ledelsesmedlemmer bør også bidrage til virksomhedens langsigtede vækst, således at den svarer til en mere effektiv praksis for virksomhedsledelse og ikke udelukkende eller overvejende er knyttet til kortfristede investeringsmål.

(16)       For at sikre, at aktionærerne har reel indflydelse på aflønningspolitikken, bør de have ret til at godkende aflønningspolitikken, og det skal ske på grundlag af en klar og letforståelig samlet oversigt over selskabets aflønningspolitik, som bør afstemmes efter selskabets forretningsstrategi, målsætninger, værdier og langsigtede interesser, og som bør omfatte foranstaltninger, der forhindrer interessekonflikter. Selskaber bør kun aflønne ledelsesmedlemmer i overensstemmelse med en aflønningspolitik, som aktionærerne har godkendt. Interessenterne, navnlig medarbejderne bør have ret til via deres repræsentanter at udtale sig om aflønningspolitikken, inden den forelægges aktionærerne til afstemning. Den godkendte aflønningspolitik bør offentliggøres hurtigst muligt.

(17)       For at sikre, at aflønningspolitikken gennemføres i overensstemmelse med den godkendte politik, bør aktionærerne have ret til at stemme om selskabets aflønningsrapport. For at sikre ledelsesmedlemmernes ansvarlighed bør aflønningsrapporten være klar og letforståelig og bør give et samlet overblik over aflønningen af de enkelte ledelsesmedlemmer i det foregående regnskabsår. Hvis aktionærerne stemmer imod aflønningsrapporten, bør selskabet om nødvendigt indlede en dialog med aktionærerne for at identificere årsagerne til afvisningen. Selskabet bør i den næste aflønningsrapport forklare, hvordan der er taget hensyn til resultatet af aktionærernes afstemning. Interessenterne, navnlig medarbejderne bør have ret til via deres repræsentanter at udtale sig om aflønningsrapporten, inden den forelægges aktionærerne til afstemning.

(17a)     Øget gennemsigtighed for så vidt angår store selskabers aktiviteter, navnlig med hensyn til overskud, skat betalt af samme og modtagne tilskud, har afgørende betydning for at sikre aktionærers og andre EU-borgernes tillid til og fremme deres engagement i selskaber. Obligatorisk rapportering på dette område kan derfor betragtes som en vigtig bestanddel af selskabernes ansvar over for aktionærer og samfund.

(18)       For at give interessenterne, aktionærerne og civilsamfundet let adgang til alle relevante oplysninger om virksomhedsledelse bør aflønningsrapporten udgøre en del af den redegørelse for virksomhedsledelse, som børsnoterede selskaber skal offentliggøre i henhold til artikel 20 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013(8).

(18a)     Det er nødvendigt at differentiere mellem lønfastsættelsesprocedurer for ledelsesmedlemmer og løndannelsessystemer for ansatte. Bestemmelserne om aflønning bør derfor ikke berøre den fulde udøvelse af de grundlæggende rettigheder, der er sikret i artikel 153, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), de generelle principper i den nationale aftale- og arbejdsret eller, hvor det er relevant, arbejdsmarkedsparternes ret til at indgå og håndhæve kollektive overenskomster i overensstemmelse med national ret og sædvane.

(18b)     Bestemmelserne om aflønning bør heller ikke berøre eventuelle bestemmelser i national ret vedrørende medarbejderrepræsentation i bestyrelser, direktioner eller tilsynsorganer.

(19)       Transaktioner med nærtstående parter kan skade selskaber ▌, for de kan give den nærtstående part mulighed for at tilegne sig værdi, som tilhører selskabet. Det er derfor af stor betydning med passende garantier til beskyttelse af selskabernes interesser. Medlemsstaterne bør af den grund sikre, at vigtige transaktioner med nærtstående parter godkendes af aktionærerne eller af selskabernes bestyrelse eller tilsynsorgan i overensstemmelse med procedurer, som forhindrer en nærtstående part i at udnytte sin stilling og giver tilstrækkelig beskyttelse af interesserne for selskabet og for aktionærer, som ikke er nærtstående parter, herunder mindretalsaktionærer. Selskaber bør i tilfælde af væsentlige transaktioner med nærtstående parter, ▌ senest offentliggøre sådanne transaktioner på det tidspunkt, hvor de gennemfører transaktionen, og vedlægge meddelelsen en rapport ▌med en vurdering af, om transaktionen gennemføres på markedsvilkår, og en bekræftelse af, at transaktionen er fair og rimelig set ud fra selskabets, herunder mindretalsaktionærernes, synspunkt. Medlemsstaterne bør få mulighed for at udelukke transaktioner mellem selskabet og joint ventures og et eller flere medlemmer af samme koncern, forudsat at disse koncernmedlemmer eller joint ventures ejes fuldt ud af selskabet, eller at ingen anden af selskabets nærtstående parter har en interesse i de pågældende koncernmedlemmer eller joint ventures, og at transaktionerne indgås som led i den normale virksomhed og på normale markedsvilkår.

(20)       Det er i betragtning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995(9) nødvendigt at finde en balance mellem fremme af udøvelsen af aktionærrettigheder og retten til privatlivets fred samt beskyttelse af personoplysninger. Oplysningerne om aktionærernes identitet bør begrænses til de pågældende aktionærers navn og kontaktoplysninger, herunder fulde adresse, telefonnummer og eventuel e-mailadresse, samt, aktieantal og stemmerettigheder. Oplysningerne bør være præcise og opdaterede, og både formidlere og selskaber bør kunne rette eller slette alle ukorrekte eller ufuldstændige data. Oplysningerne om aktionærernes identitet bør ikke anvendes til andre formål end at fremme udøvelsen af aktionærrettigheder, aktionærengagement og dialogen mellem selskabet og aktionærerne.

(21)       For at sikre en ensartet anvendelse af artiklerne om identifikation af aktionærer, om videregivelse af oplysninger, om fremme af udøvelsen af aktionærrettigheder og om aflønningsrapporter bør Kommissionen gives beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF for at fastlægge de specifikke krav, der skal opfyldes med hensyn til videregivelse af oplysninger om identifikation af aktionærer, videregivelse af oplysninger mellem selskabet og aktionærerne og formidlerens fremme af udøvelsen af aktionærrettigheder samt den standardiserede fremlæggelse af aflønningsrapporten. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(22)       For at sikre, at krav, der fastsættes i dette direktiv, eller gennemførelsesforanstaltninger til dette direktiv overholdes i praksis, skal enhver overtrædelse af sådanne krav omfattes af sanktioner. Derfor bør sanktionerne have tilstrækkelig afskrækkende virkning og være forholdsmæssige. Målene for dette direktiv kan på grund af EU-aktiemarkedets internationale karakter og det forhold, at en indsats alene fra medlemsstaternes side sandsynligvis vil føre til forskellige regelsæt, som kan underminere eller skabe nye hindringer for det indre markeds funktion, ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor, på grund af den påtænkte foranstaltnings omfang og virkninger, bedre nås på EU-plan;

(23)       Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(24)       I henhold til den fælles politiske erklæring af 28. september 2011 fra medlemsstaterne og Kommissionen om forklarende dokumenter(10) har medlemsstaterne forpligtet sig til i tilfælde, hvor det er berettiget, at lade meddelelsen af gennemførelsesforanstaltninger ledsage af et eller flere dokumenter, der forklarer forholdet mellem et direktivs bestanddele og de tilsvarende dele i de nationale gennemførelsesinstrumenter. I forbindelse med dette direktiv finder lovgiver, at fremsendelsen af sådanne dokumenter er berettiget —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1Ændringer af direktiv 2007/36/EC

Direktiv 2007/36/EF ændres således:

-1)         Titlen affattes således:

             EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2007/36/EF af 11. juli 2007 om udøvelse af visse aktionærrettigheder i børsnoterede selskaber, store virksomheder og store koncerner

1)          I artikel 1 foretages følgende ændringer:

a)      I stk. 1 tilføjes følgende punktum:

”Det fastsætter også specifikke krav for at fremme aktionærernes engagement på lang sigt, herunder identifikation af aktionærer, videregivelse af oplysninger og fremme af udøvelsen af aktionærrettigheder. Det skaber desuden gennemsigtighed i forbindelse med institutionelle investorers og kapitalforvalteres politikker for engagement og med rådgivende stedfortræderes aktiviteter og fastsætter visse krav med hensyn til ledelsesmedlemmers aflønning og transaktioner med nærtstående parter.”

aa)   Følgende stykke tilføjes efter stk. 3:

“3a. De i stk. 3 omhandlede selskaber kan i intet tilfælde fritages fra bestemmelserne i kapitel Ib."

b)     Følgende stykke ▌tilføjes efter stk. 3a:

3b   Kapitel Ib finder anvendelse på institutionelle investorer og på kapitalforvaltere, i det omfang de foretager investeringer direkte eller gennem et kollektivt investeringsinstitut på institutionelle investorers vegne, forudsat at de investerer i aktier. Det finder også anvendelse på rådgivende stedfortrædere.

ba)   Følgende stykke tilføjes efter stk. 3b:

“3c.  Bestemmelserne i nærværende direktiv berører ikke bestemmelserne i den sektorspecifikke EU-lovgivning, som regulerer bestemte typer af børsnoterede selskaber eller enheder. I det omfang kravene i nærværende direktiv er i modstrid med kravene i den sektorspecifikke EU-lovgivning, finder bestemmelserne i sidstnævnte anvendelse. I det omfang nærværende direktiv fastsætter mere specifikke regler eller yderligere krav i forhold til de bestemmelser, der er fastsat i den sektorspecifikke EU-lovgivning, skal sidstnævnte bestemmelser anvendes sammen med bestemmelserne i nærværende direktiv”.

2)          I artikel 2 tilføjes som litra d)-j):

“d)    "formidler": en juridisk person, som har sit vedtægtsmæssige hjemsted, sit hovedkontor eller sin hovedvirksomhed i Den Europæiske Union og fører værdipapirkonti for kunder

da)   “stor virksomhed”: en virksomhed, der opfylder kriterierne i artikel 3, stk. 4, i direktiv 2013/34/EU

db)   “stor koncern”: en virksomhed, der opfylder kriterierne i artikel 3, stk. 7, i direktiv 2013/34/EU

e)      "tredjelandsformidler": en juridisk person, som har sit vedtægtsmæssige hjemsted, sit hovedkontor eller sin hovedvirksomhed uden for Den Europæiske Union og fører værdipapirkonti for kunder

f)      "institutionel investor": et institut, som driver livsforsikringsvirksomhed, jf. artikel 2, stk. 3, litra a), b) og c), og genforsikringsvirksomhed, som dækker livsforsikringsforpligtelser, og som ikke er udelukket, jf. artikel 3, 4, 9, 10, 11 eller 12 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF(11), og en arbejdsmarkedsrelateret pensionskasse, som er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/41/EF, jf. direktivets artikel 2, medmindre en medlemsstat har valgt helt eller delvis at undlade at anvende nævnte direktiv på den pågældende pensionskasse, jf. direktivets artikel 5

g)      "kapitalforvalter": et investeringsselskab som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU(12), der yder kapitalforvaltningsservice til institutionelle investorer, en FAIF (forvalter af alternativ investeringsfond) som defineret i artikel 4, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU(13), der ikke opfylder betingelserne for en undtagelse, jf. artikel 3 i nævnte direktiv, eller et administrationsselskab som defineret i artikel 2, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF(14), eller et investeringsselskab godkendt i henhold til direktiv 2009/65/EF, forudsat at det ikke har udpeget et administrationsselskab godkendt i henhold til nævnte direktiv med henblik på forvaltning af selskabet

h)      "aktionærengagement": den overvågning af selskaber, som en aktionær foretager alene eller sammen med andre aktionærer, for så vidt angår relevante spørgsmål såsom strategi, finansielle og ikke-finansielle resultater, risiko, kapitalstruktur, menneskelige ressourcer, sociale og miljømæssige virkninger og virksomhedsledelse (corporate governance), dialogen med selskaber og deres interessenter om disse emner og udøvelsen af stemmerettigheder og andre rettigheder knyttet til aktier

i)       "rådgivende stedfortræder": en juridisk person, der på erhvervsmæssigt grundlag anbefaler aktionærer, hvordan de skal udøve deres stemmerettigheder

l)       ”ledelsesmedlem”:

-       ethvert medlem af et selskabs bestyrelse, direktion eller tilsynsorgan

-       en administrerende direktør eller viceadministrerende direktør, der ikke er medlem af et selskabs bestyrelse, direktion eller tilsynsorgan

j)      "nærtstående part": anvendes i samme betydning som i de internationale regnskabsstandarder, der er vedtaget i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002(15),

ja)    ”aktiver”: den samlede aktivmasse på selskabets konsoliderede balance, som er udarbejdet i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IFRS);

jb)    "interessent": en person, gruppe eller organisation eller et lokalsamfund, der er berørt af eller på anden vis har interesse i et selskabs drift og resultater

jc)     ”oplysninger om aktionærers identitet”: enhver oplysning, der gør det muligt at fastslå identiteten af en aktionær, herunder mindst:

-       aktionærens navn og kontaktoplysninger (herunder fuldstændig adresse, telefonnummer og e-mailadresse), og, såfremt der er tale om en juridisk person, dennes unikke identifikator eller, i mangel af en sådan, andre identifikationsdata

-       det antal aktier, som vedkommende besidder, og de hertil knyttede stemmerettigheder.

2a)        I artikel 2 indsættes følgende stykke:

“Medlemsstaterne kan med henblik på anvendelsen af dette direktiv lade definitionen af ledelsesmedlem, jf. stk.1, litra l), dække andre personer, der varetager tilsvarende hverv.”

2b)        Efter artikel 2 indsættes følgende artikel:

”Artikel 2aDatabeskyttelse

Medlemsstaterne sikrer, at enhver behandling af personoplysninger i medfør af dette direktiv finder sted i overensstemmelse med de nationale love til gennemførelse af direktiv 95/46/EF."

3)          Efter artikel 3 indsættes følgende kapitel Ia og Ib:

"KAPITEL IAIDENTIFIKATION AF AKTIONÆRER, VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER OG FREMME AF UDØVELSEN AF AKTIONÆRRETTIGHEDER

Artikel 3aIdentifikation af aktionærer

1.      Medlemsstaterne sikrer, inden for rammerne af eksisterende nationale ordninger, at formidlere giver selskaber mulighed for at få identificeret deres aktionærer.

2.      Medlemsstaterne sikrer, at formidlere efter anmodning fra selskabet hurtigst muligt meddeler selskabet oplysninger om aktionærers identitet. Hvis der er mere end en enkelt formidler i deponeringskæden, videregives selskabets anmodning hurtigst muligt formidlerne imellem. Den formidler, som ligger inde med oplysningerne om aktionærers identitet, skal sende dem direkte til selskabet.

Medlemsstaterne kan bestemme, at værdipapircentraler (CSD’er) er de formidlere, som skal være ansvarlige for indsamlingen af oplysninger om aktionærers identitet og for overgivelsen heraf direkte til selskabet.

3.      Aktionærerne underrettes behørigt af deres formidlere om, at oplysningerne om deres identitet kan blive behandlet i overensstemmelse med denne artikel, og, i påkommende tilfælde, at disse oplysninger rent faktisk er overgivet til selskabet. Disse oplysninger må kun anvendes med henblik på at fremme udøvelsen af aktionærens rettigheder og engagement og dialogen mellem selskabet og aktionæren om selskabsanliggender. Selskaberne kan under alle omstændigheder give tredjeparter et overblik over virksomhedens ejerforhold ved at oplyse om de forskellige aktionærkategorier. Selskabet og formidleren sikrer, at fysiske og juridiske personer kan rette eller slette ufuldstændige eller unøjagtige data. Medlemsstaterne sikrer, at selskaberne og formidlerne ikke opbevarer de oplysninger om aktionærers identitet, de har modtaget i overensstemmelse med denne artikel, længere end nødvendigt og under alle omstændigheder ikke længere end 24 måneder efter, at selskabet eller formidleren har erfaret, at den pågældende er ophørt med at være aktionær.

3a.    Medlemsstaterne sikrer, at selskaber, der har identificeret deres aktionærer, stiller de i stk. 2 omhandlede oplysninger om aktionærers identitet for så vidt angår alle identificerede aktionærer, der besidder mere end 0,5 % af aktierne, til rådighed for enhver aktionær, der anmoder herom. Medlemsstaterne sikrer, at aktionærer, der modtager en sådan liste, kun må anvende den til at kontakte andre aktionærer om selskabsanliggender og ikke må ikke offentliggøre den.

Medlemsstaterne kan give selskaber mulighed for at opkræve gebyr for at stille en sådan liste til rådighed for en aktionær. Gebyret skal være rimeligt og forholdsmæssigt, beregningsmetoden skal være gennemsigtigt og ikkediskriminerende, og det må under ingen omstændigheder være højere end en tredjedel af selskabets faktisk afholdte omkostninger i forbindelse med identifikation af aktionærerne. Eventuelle forskelle mellem de gebyrer, som opkræves i forbindelse med indenlandsk eller grænseoverskridende udøvelse af rettigheder, kan kun tillades, når de er behørigt begrundede og afspejler udsving i de faktisk afholdte omkostninger i forbindelse med levering af disse tjenesteydelser. Der opkræves ikke gebyr i tilfælde af, at medlemsstaten ikke giver formidlere mulighed for at opkræve omkostninger i forbindelse med leveringen af de tjenesteydelser, der er omhandlet i denne artikel.

4.      Medlemsstaterne sikrer, at hverken formidlere, der udleverer oplysninger om aktionærers identitet til selskabet i overensstemmelse med stk. 2, eller et selskab, der udleverer den i stk. 3 omhandlede liste til en aktionær i overensstemmelse med de heri fastlagte bestemmelser, gør sig skyldig i brud på den tavshedspligt, som gælder i henhold til kontrakt eller love og administrative bestemmelser.

5.      For at sikre en ensartet anvendelse af denne artikel tillægges Kommissionen ▌beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 14a, som nærmere fastsætter de minimumskrav om videregivelse af oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, 3 og 3a, for så vidt angår formatet af de oplysninger, der skal videregives, og af anmodningen, herunder de sikre formater, der skal anvendes, og de frister, der skal overholdes.

Artikel 3bVideregivelse af oplysninger

1.      Medlemsstaterne sikrer, at hvis et selskab ▌ikke kommunikerer direkte med aktionærerne, gøres de oplysninger, der vedrører aktierne, tilgængelige på selskabets websted og videregives hurtigst muligt af formidleren til aktionærerne eller, efter instruks fra aktionærerne, til en tredjepart i følgende tilfælde:

a)     oplysningerne er nødvendige for at kunne udøve en aktionærrettighed

b)     oplysningerne er rettet til alle aktionærer med aktier i den pågældende klasse.

2.      Medlemsstaterne pålægger selskaber at tilvejebringe og videregive oplysningerne vedrørende udøvelsen af aktionærrettigheder i overensstemmelse med stk. 1 til formidleren rettidigt og på en standardiseret måde.

3.      Medlemsstaterne pålægger formidleren, i overensstemmelse med instrukserne fra aktionærerne, hurtigst muligt at videregive de oplysninger, som formidleren har modtaget fra aktionærerne vedrørende udøvelsen af aktionærrettigheder, til selskabet.

4.      Hvis der er mere end en enkelt formidler i en deponeringskæde, videregives de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 og 3, hurtigst muligt formidlerne imellem.

5.      For at sikre en ensartet anvendelse af denne artikel tillægges Kommissionen ▌beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 14a, som nærmere fastsætter de minimumskrav om videregivelse af oplysninger, der er omhandlet i stk. 1-4, for så vidt angår det indhold, der skal videregives, de frister, der skal overholdes, den type oplysninger, der skal videregives, og formatet heraf, herunder de sikre formater, der skal anvendes.

Artikel 3cFremme af udøvelsen af aktionærrettigheder

1.      Medlemsstaterne sikrer, at formidlerne fremmer udøvelsen af aktionærrettigheder, herunder retten til deltagelse og stemmeafgivelse i forbindelse med generalforsamlinger. En sådan foranstaltning skal som minimum omfatte enten:

a)     at formidleren træffer de nødvendige foranstaltninger, således at aktionæren eller tredjemand, som aktionæren har udpeget, selv kan udøve rettighederne, eller

b)     at formidleren udøver aktionærrettighederne efter udtrykkelig bemyndigelse og instruks fra aktionæren og til fordel for denne.

2.      Medlemsstaterne sikrer, at selskaberne på deres websted offentliggør referater af generalforsamlinger og afstemningsresultater. Medlemsstaterne sikrer, at selskaberne bekræfter de stemmer, der afgives på generalforsamlinger af eller på vegne af aktionærer, når afstemningen sker elektronisk. Hvis formidleren stemmer, videregiver denne bekræftelsen på stemmeafgivelse til aktionæren. Hvis der er mere end en enkelt formidler i deponeringskæden, videregives bekræftelsen hurtigst muligt formidlerne imellem.

3.      For at sikre en ensartet anvendelse af denne artikel tillægges Kommissionen ▌beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 14a, der nærmere fastsætter de minimumskrav om fremme af udøvelsen af aktionærrettigheder, der er omhandlet i stk. 1 og 2, for så vidt angår foranstaltningens type og indhold, stemmeafgivelsesbekræftelsens format og de frister, der skal overholdes.

Artikel 3dGennemsigtighed i forbindelse med omkostninger

1.      Medlemsstaterne kan give formidlere mulighed for at opkræve omkostningerne ved den service, de skal yde i henhold til dette kapitel. Formidlere skal særskilt offentliggøre priser, gebyrer og andre afgifter for hver af de tjenesteydelser, som er omhandlet i dette kapitel.

2.      I de tilfælde, hvor formidlere har mulighed for at opkræve omkostninger i overensstemmelse med stk. 1, sikrer medlemsstaterne, at formidlere offentliggør omkostningerne ved hver af de tjenesteydelser, der er omhandlet i dette kapitel.

Medlemsstaterne sikrer, at eventuelle omkostninger, som en formidler opkræver af aktionærer, selskaber og andre formidlere, er ikke-diskriminerende, rimelige og forholdsmæssige. Eventuelle forskelle mellem de gebyrer, som opkræves i forbindelse med indenlandsk eller grænseoverskridende udøvelse af rettigheder, kan kun tillades, når de er behørigt begrundede og afspejler udsving i de faktisk afholdte omkostninger i forbindelse med levering af disse tjenesteydelser.

Artikel 3eTredjelandsformidlere

Tredjelandsformidlere, som har etableret en filial i Unionen, er omfattet af dette kapitel.

Artikel 3eaStøtte til langsigtet aktiebesiddelse

Medlemsstaterne indfører en ordning for at fremme langsigtet aktiebesiddelse og skabe flere langsigtede aktionærer. Medlemsstaterne fastsætter, efter hvor lang tid man betragtes som en langsigtet aktionær, idet denne periode dog ikke må være kortere end to år.

Den i første afsnit nævnte ordning skal inkludere en eller flere af følgende fordele for langsigtede aktionærer:

-       ekstra stemmerettigheder

-       skattefordele

-       ekstra udbytte

-        ekstra aktier.

KAPITEL IBGENNEMSIGTIGHED I FORBINDELSE MED INSTITUTIONELLE INVESTORER, KAPITALFORVALTERE OG RÅDGIVENDE STEDFORTRÆDERE

Artikel 3fPolitik for engagement

1.      Medlemsstaterne sikrer, uden at det berører artikel 3f, litra 4), at institutionelle investorer og kapitalforvaltere tilrettelægger en politik for aktionærengagement ("politik for engagement"). Som led i denne politik for engagement fastlægges det, hvordan institutionelle investorer og kapitalforvaltere varetager følgende:

a)     integrerer aktionærengagement i deres investeringsstrategi

b)     overvåger investeringsmodtagende selskaber, herunder deres ikke-finansielle resultater og nedbringelse af sociale og miljømæssige risici

c)     fører en dialog med investeringsmodtagende selskaber

d)     udøver stemmerettigheder

e)     bruger tjenesteydelser, som rådgivende stedfortrædere leverer

f)      samarbejder med andre aktionærer.

fa)    fører en dialog og samarbejder med andre interessenter i de investeringsmodtagende selskaber.

2.      Medlemsstaterne sikrer, uden at det berører artikel 3f, litra 4), at politikken for engagement omfatter strategier til at håndtere faktiske eller potentielle interessekonflikter i forbindelse med aktionærengagement. Sådanne strategier skal navnlig udarbejdes med henblik på følgende situationer:

a)     den institutionelle investor eller kapitalforvalteren eller andre selskaber, som er tilknyttet dem, udbyder finansielle produkter til eller har andre forretningsmæssige forbindelser med det investeringsmodtagende selskab

b)     et ledelsesmedlem hos den institutionelle investor eller kapitalforvalteren er også ledelsesmedlem i det investeringsmodtagende selskab

c)     en kapitalforvalter, som forvalter en arbejdsmarkedsrelateret pensionskasses aktiver, investerer i et selskab, som bidrager til pensionskassen

d)     den institutionelle investor eller kapitalforvalteren er tilknyttet et selskab, hvis aktier er genstand for et overtagelsestilbud.

3.      Medlemsstaterne sikrer, at institutionelle investorer og kapitalforvaltere på årsbasis offentliggør deres politik for engagement, hvordan den er gennemført, og resultaterne heraf. De oplysninger, der er omhandlet i første punktum, skal som minimum være gratis tilgængelige på selskabets websted. Institutionelle investorer skal hvert år stille de oplysninger, der er omhandlet i første punktum, til rådighed for deres kunder.

Institutionelle investorer og kapitalforvaltere skal for hvert selskab, som de har aktier i, offentligt meddele, om og hvordan de har stemt på de berørte selskabers generalforsamlinger, og forklare deres stemmeafgivelse. Hvis en kapitalforvalter stemmer på vegne af en institutionel investor, skal den institutionelle investor henvise til det sted, hvor kapitalforvalteren har offentliggjort sådanne oplysninger om stemmeafgivelse. De oplysninger, der er omhandlet i dette stykke, skal som minimum være gratis tilgængelige på selskabets websted.

▌      

Artikel 3gInstitutionelle investorers investeringsstrategi og aftaler med kapitalforvaltere

1.      Medlemsstaterne sikrer, at institutionelle investorer offentliggør, hvordan deres aktieinvesteringsstrategi ("investeringsstrategi") er afstemt efter forpligtelsernes profil og varighed, og hvordan strategien bidrager til aktivernes resultater på mellemlang til lang sigt. De oplysninger, der er omhandlet i første punktum, skal som minimum være gratis tilgængelige på selskabets websted, så længe de gælder, og skal hvert år sendes til selskabets kunder sammen med oplysningerne om deres politik for engagement.

2.      Hvis en kapitalforvalter investerer på vegne af en institutionel investor, enten skønsmæssigt fra kunde til kunde eller gennem et investeringsinstitut, skal den institutionelle investor på årsbasis offentliggøre de vigtigste aspekter ved aftalen med kapitalforvalteren, for så vidt angår følgende:

a)     om og i hvilket omfang den tilskynder kapitalforvalteren til at afstemme sin investeringsstrategi og sine investeringsbeslutninger efter forpligtelsernes profil og varighed

b)     om og i hvilket omfang den tilskynder kapitalforvalteren til at træffe investeringsbeslutninger på grundlag af selskabets resultater på mellemlang til lang sigt, herunder ikke-finansielle resultater, og til at engagere sig i selskaber som et middel til at forbedre selskabets resultater med det formål at levere investeringsafkast

c)     metoden til og tidshorisonten for evaluering af kapitalforvalterens resultater, herunder navnlig om og hvordan der ved denne evaluering tages hensyn til langsigtede absolutte resultater i modsætning til resultater set i forhold til et benchmarkindeks eller andre kapitalforvaltere, som følger tilsvarende investeringsstrategier

d)     hvordan strukturen i betalingen for kapitalforvalterens serviceydelser bidrager til at afstemme kapitalforvalterens investeringsbeslutninger efter profilen og varigheden af den institutionelle investors forpligtelser

e)     den tilsigtede porteføljeomsætning eller det tilsigtede omsætningsinterval, den metode, som anvendes til at beregne omsætningen, og hvorvidt der fastlægges en procedure for tilfælde, hvor kapitalforvalteren overskrider denne eller dette

f)      varigheden af aftalen med kapitalforvalteren.

▌      

Artikel 3hGennemsigtighed i forbindelse med kapitalforvaltere

1.      Medlemsstaterne sikrer, at kapitalforvaltere i overensstemmelse med stk. 2 og 2a meddeler▌, hvordan deres investeringsstrategi og gennemførelsen heraf er i overensstemmelse med den i artikel 3g, stk. 2, omhandlede aftale.

2.      Medlemsstaterne sikrer, at kapitalforvaltere årligt giver offentligheden meddelelse om følgende:

a)     om, og i givet fald hvordan, de træffer investeringsbeslutninger på grundlag af bedømmelser af det investeringsmodtagende selskabs resultater, herunder ikke-finansielle resultater, på mellemlang til lang sigt

b)     porteføljens omsætningsniveau, den metode, der er anvendt til beregning heraf, og en forklaring, hvis omsætningen overskrider det tilsigtede niveau

c)     om der er opstået faktiske eller potentielle interessekonflikter i forbindelse med engagement, og i givet fald hvilke, og hvordan kapitalforvalteren har håndteret dem

d)     om, og i givet fald hvordan, kapitalforvalteren anvender rådgivende stedfortrædere med henblik på engagement.

e)     hvordan investeringsstrategien og gennemførelsen heraf overordnet set bidrager til resultaterne af den institutionelle investors aktiver på mellemlang til lang sigt.

2a.    Medlemsstaterne sikrer, at kapitalforvaltere årligt giver den institutionelle investor, som de har indgået den i artikel 3g, stk. 2, omhandlede aftale med, meddelelse om følgende:

a)     hvordan porteføljen er sammensat, og om der har været væsentlige ændringer i porteføljen i den foregående periode

b)     omkostninger i forbindelse med porteføljeomsætningen

c)     deres politik for værdipapirudlån og gennemførelsen heraf.

3.      De oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, skal som minimum være gratis tilgængelige på kapitalforvalterens websted. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 2a, skal meddeles gratis og, hvis kapitalforvalteren ikke forvalter aktiverne skønsmæssigt fra kunde til kunde, også gives til andre investorer efter anmodning.

3a.    Medlemsstaterne kan bestemme, at en kapitalforvalter i ganske særlige tilfælde med den kompetente myndigheds tilladelse kan undlade at offentliggøre en vis del af de oplysninger, der skal offentliggøres i henhold til denne artikel, hvis denne del har tilknytning til nært forestående begivenheder eller spørgsmål, der er under forhandling, og offentliggørelse heraf ville være til alvorlig skade for kapitalforvalterens handelsmæssige stilling.

Artikel 3iGennemsigtighed i forbindelse med rådgivende stedfortrædere

1.      Medlemsstaterne sikrer, at rådgivende stedfortrædere vedtager og gennemfører passende foranstaltninger med henblik på at sikre, at deres undersøgelser og anbefalinger vedrørende stemmeafgivelse er præcise og pålidelige som muligt, er baseret på en grundig analyse af alle de oplysninger, de har til rådighed, og udelukkende har til formål at tjene deres kunders interesser.

1a.    Medlemsstaterne sikrer, at rådgivende stedfortrædere fremlægger en reference til den adfærdskodeks, som de følger. Såfremt de afviger fra retningslinjerne i denne adfærdskodeks, skal de meddele det, fremlægge en begrundelse herfor og oplyse, hvilke alternative foranstaltninger, der eventuelt er truffet. Disse oplysninger skal sammen med referencen til den anvendte adfærdskodeks offentliggøres på de rådgivende stedfortræderes websted.

Rådgivende stedfortrædere skal hvert år aflægge rapport om anvendelsen af deres adfærdskodeks. De årlige rapporter skal offentliggøres på de rådgivende stedfortræderes websted og stå gratis til rådighed i mindst tre år efter datoen for offentliggørelsen.

2.      Medlemsstaterne sikrer, at rådgivende stedfortrædere på årsbasis offentliggør følgende oplysninger om den måde, hvorpå deres undersøgelser og anbefalinger vedrørende stemmeafgivelse udarbejdes:

a)     de væsentligste kendetegn ved de metodologier og modeller, de anvender

b)     deres vigtigste informationskilder

c)     om, og i givet fald hvordan, de tager hensyn til forholdene på det nationale marked samt til juridiske, reguleringsmæssige og selskabsspecifikke forhold

ca)   de væsentligste kendetegn ved de undersøgelser, de har foretaget, og ved de afstemningspolitikker, de anvender for de enkelte markeder

d)     om de kommunikerer eller fører en dialog med de selskaber, som er genstand for deres undersøgelser og anbefalinger vedrørende stemmeafgivelse, og deres interessenter og i givet fald omfanget og karakteren af denne kommunikation/dialog

da)   deres politik for forebyggelse og håndtering af potentielle interessekonflikter

e)     det samlede antal medarbejdere, som deltager i udarbejdelsen af anbefalingerne vedrørende stemmeafgivelse, og disses kvalifikationer

f)      det samlede antal anbefalinger vedrørende stemmeafgivelse i det foregående år.

Disse oplysninger skal offentliggøres på de rådgivende stedfortræderes websted og som minimum være gratis tilgængelige i tre år efter datoen for offentliggørelsen.

3.      Medlemsstaterne sikrer, at rådgivende stedfortrædere identificerer og hurtigst muligt giver deres kunder meddelelse om faktiske eller potentielle interessekonflikter og forretningsmæssige forbindelser, som kan påvirke undersøgelserne og udarbejdelsen af anbefalinger vedrørende stemmeafgivelse, og om de foranstaltninger, de har truffet for at fjerne eller begrænse faktiske eller potentielle interessekonflikter."

4)        Som artikel 9a, 9b og 9c indsættes:

"Artikel 9aRet til at stemme om aflønningspolitikken

1.      Medlemsstaterne sikrer, at selskaberne udarbejder en aflønningspolitik for ledelsesmedlemmer og gør den til genstand for en bindende afstemning på generalforsamlingen af aktionærer. Selskaberne må kun aflønne ledelsesmedlemmer i overensstemmelse med en aflønningspolitik, som aktionærerne har godkendt ved en afstemning på en generalforsamling. Enhver ændring af denne politik skal forelægges for aktionærerne til afstemning på generalforsamlingen, og politikken skal under alle omstændigheder forelægges for generalforsamlingen til godkendelse som minimum hvert tredje år.

I tilfælde, hvor der ikke tidligere har været en aflønningspolitik, og aktionærerne forkaster det forelagte udkast til politik, kan selskabet under omarbejdelsen af udkastet og i en periode på højst et år inden vedtagelsen af udkastet aflønne sine ledelsesmedlemmer i overensstemmelse med gældende praksis.

I tilfælde, hvor der eksisterer en aflønningspolitik, og aktionærerne forkaster det udkast til politik, som de har fået forelagt i overensstemmelse med første afsnit, kan selskabet under omarbejdelsen af udkastet og i en periode på højst et år inden vedtagelsen af udkastet aflønne sine ledelsesmedlemmer i overensstemmelse med den eksisterende politik.

2.      Politikken skal være klar, letforståelig, i overensstemmelse med selskabets forretningsstrategi, målsætninger, værdier og langsigtede interesser og omfatte foranstaltninger til forebyggelse af interessekonflikter.

3.      Politikken skal omfatte en forklaring på, hvordan den bidrager til selskabets langsigtede interesser og bæredygtighed. Den skal fastsætte klare kriterier for tildeling af fast og variabel aflønning, herunder alle bonusser og andre goder, uanset i hvilken form.

Politikken skal omfatte en angivelse af den forholdsmæssige andel af de forskellige faste og variable aflønningskomponenter, der anses for passende. Den skal omfatte en forklaring på, hvordan der ved udarbejdelsen af politikken eller fastsættelsen af ledelsesmedlemmernes aflønning er taget højde for medarbejdernes løn og ansættelsesvilkår i selskabet ▌.

Politikken skal, for så vidt angår den variable aflønning, omfatte en angivelse af de finansielle og ikke-finansielle resultatkriterier, som skal anvendes, og en forklaring på, hvordan de bidrager til selskabets langsigtede interesser og bæredygtighed, samt en forklaring vedrørende de metoder, der skal anvendes til at fastlægge, om resultatkriterierne er opfyldt; den skal præcisere udskydningsperioderne, bindingsperioderne for aktiebaseret aflønning og tilbageholdelse af aktier efter udløbet af bindingsperioden samt oplysninger om muligheden for, at selskabet kan tilbagekræve variabel aflønning.

Medlemsstaterne sikrer, at også spørgsmålet om programmer vedrørende virksomhedernes sociale ansvar og de opnåede resultater i denne henseende indgår i kriterierne. Medlemsstaterne sikrer, at aktiekursen ikke spiller en dominerende rolle i de finansielle resultatkriterier. De sikrer endvidere, at aktiebaseret aflønning ikke udgør den væsentligste del af ledelsesmedlemmernes variable aflønning.

Politikken skal omfatte en angivelse af hovedvilkårene i ledelsesmedlemmers kontrakter, herunder varigheden heraf, og de gældende opsigelsesperioder og -vilkår samt betalinger i tilknytning til opsigelse af kontrakter og en beskrivelse af ordninger for tillægspension og tidlig pensionering. I tilfælde, hvor den nationale lovgivning giver selskaberne mulighed for at have ordninger med ledelsesmedlemmer, som ikke er baseret på en kontrakt, skal politikken omfatte en angivelse af hovedvilkårene i sådanne ordninger med ledelsesmedlemmer, herunder varigheden heraf, og de gældende opsigelsesperioder og -vilkår samt betalinger i tilknytning til opsigelse og en beskrivelse af hertil knyttede ordninger for tillægspension og tidlig pensionering.

Politikken skal nærmere præcisere selskabets procedurer for fastlæggelse af ledelsesmedlemmernes aflønning, herunder lønudvalgets rolle og funktionsmåde.

Medlemsstaterne sikrer, at relevante interessenter, navnlig de ansatte, har ret til via deres repræsentanter at udtale sig om aflønningspolitikken, inden det forelægges aktionærerne.

Politikken skal omfatte en forklaring af den specifikke beslutningsproces, der ligger til grund for politikkens fastlæggelse. I tilfælde af ændringer skal politikken omfatte en forklaring vedrørende alle væsentlige ændringer, og en forklaring på, hvordan der er taget hensyn til aktionærernes stemmeafgivelse og syn på politikken og rapporten i mindst de tre foregående år.

4.      Medlemsstaterne sikrer, at politikken efter aktionærernes godkendelse hurtigst muligt offentliggøres og som minimum er gratis tilgængelig på selskabets websted, så længe den gælder.

Artikel 9bOplysninger, som skal indgå i aflønningsrapporten, og retten til at stemme om aflønningsrapporten

1.      Medlemsstaterne sikrer, at selskabet udfærdiger en klar og letforståelig aflønningsrapport, som giver et samlet overblik over den aflønning, herunder alle goder, uanset i hvilken form, som i medfør af den i artikel 9a omhandlede aflønningspolitik er tildelt de enkelte ledelsesmedlemmer, herunder nyansatte og tidligere ledelsesmedlemmer, i det foregående regnskabsår. Rapporten skal alt efter omstændighederne omfatte følgende:

a)     den samlede tildelte, udbetalte eller skyldige aflønning fordelt på komponenter, den faste og variable aflønnings forholdsmæssige andel, en forklaring på, hvordan den samlede aflønning er knyttet til langsigtede resultater, og oplysninger om, hvordan de finansielle og ikkefinansielle resultatkriterier er anvendt

aa)   forholdet mellem den gennemsnitlige tildelte, udbetalte eller skyldige aflønning af administrerende direktører og den gennemsnitlige aflønning af ansatte i det seneste regnskabsår, inklusive aflønningen af deltidsansatte omregnet til fuldtidsækvivalenter

b)     den relative ændring i administrerende direktørers aflønning i løbet af de seneste tre regnskabsår, set i forhold til udviklingen i selskabets overordnede resultater og til ændringen i den gennemsnitlige aflønning af ansatte i samme periode

c)     enhver modtaget eller skyldig aflønning af selskabets ledelsesmedlemmer fra virksomheder, som tilhører den samme koncern

d)     antallet af tildelte eller tilbudte aktier og aktieoptioner og de vigtigste betingelser for udnyttelsen af rettighederne, herunder kursen og datoen for udnyttelse og enhver ændring heraf

e)     oplysninger om brug af muligheden for at tilbagekræve variabel aflønning

f)      oplysninger om, hvordan ledelsesmedlemmers aflønning fastlægges, herunder om lønudvalgets rolle.

2.      Medlemsstaterne sikrer, at fysiske personers ret til privatlivets fred beskyttes i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF ved behandling af ledelsesmedlemmers personoplysninger.

3.      Medlemsstaterne sikrer, at aktionærer har ret til at stemme om aflønningsrapporten fra det foregående regnskabsår på den årlige generalforsamling. Hvis aktionærerne nedstemmer aflønningsrapporten, skal selskabet om nødvendigt indlede en dialog med aktionærerne for at identificere årsagerne til afvisningen. Selskabet skal i den næste aflønningsrapport forklare, ▌hvordan der er taget hensyn til resultatet af aktionærernes afstemning.

Medlemsstaterne sikrer, at relevante interessenter, navnlig de ansatte, har ret til via deres repræsentanter at udtale sig om aflønningsrapporten, inden den forelægges aktionærerne.

3a.    Bestemmelserne om aflønning i denne artikel og artikel 9a berører ikke nationale løndannelsessystemer for ansatte og eventuelle nationale bestemmelser om medarbejderrepræsentation i bestyrelser.

4.      For at sikre en ensartet anvendelse af denne artikel tillægges Kommissionen ▌beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 14a med henblik på at fastlægge en standard for fremlæggelsen af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1.

Artikel 9cRet til at stemme om transaktioner med nærtstående parter

1.      Medlemsstaterne sikrer, at selskaber i tilfælde af væsentlige transaktioner med nærtstående parter ▌offentliggør sådanne transaktioner senest på det tidspunkt, hvor de gennemfører transaktionen, og vedlægger meddelelsen en rapport ▌med en vurdering af, om transaktionen gennemføres på markedsvilkår, og en bekræftelse af, at transaktionen er fair og rimelig set ud fra selskabets, herunder mindretalsaktionærernes, synspunkt, samt en redegørelse for de evalueringer, som vurderingen er baseret på. Ved offentliggørelsen gives der oplysning om karakteren af forholdet til den nærtstående part, navnet på den nærtstående part, transaktionsbeløbet og andre forhold, som er nødvendige for at kunne vurdere transaktionens økonomiske rimelighed set ud fra selskabets, herunder mindretalsaktionærernes, synspunkt.

Medlemsstaterne fastlægger specifikke regler vedrørende den rapport, der skal vedtages i overensstemmelse med første og andet afsnit, herunder den aktør, der skal udarbejde rapporterne, og som skal være en af følgende:

-       en uafhængig tredjepart

-       selskabets tilsynsorgan eller

-       en komité af uafhængige ledelsesmedlemmer.

2.      Medlemsstaterne sikrer, at vigtige transaktioner med nærtstående parter godkendes af aktionærerne eller af selskabernes bestyrelse eller tilsynsorgan i overensstemmelse med procedurer, som forhindrer en nærtstående part i at udnytte sin stilling og giver tilstrækkelig beskyttelse af interesserne for selskabet og for aktionærer, som ikke er nærtstående parter, herunder mindretalsaktionærer.

Medlemsstaterne kan bestemme, at aktionærer har ret til at stemme om væsentlige transaktioner, der er godkendt af selskabets bestyrelse eller tilsynsorgan.

Hensigten er at forhindre, at nærtstående parter drager fordel af en særlig position, og at sikre en tilstrækkelig beskyttelse af selskabets interesser.

2a.    Medlemsstaterne sikrer, at nærtstående parter og deres repræsentanter ikke deltager i udarbejdelsen af den rapport, der er omhandlet i stk. 1, og i de afstemninger og afgørelser, der er omhandlet i stk. 2. Hvis transaktionen med nærtstående parter involverer en aktionær, må denne ikke deltage i en eventuel afstemning om transaktionen. Medlemsstaterne kan tillade, at en aktionær, der er nærtstående part, deltager i afstemningen, såfremt den nationale ret via passende beskyttelsesforanstaltninger beskytter interesserne for aktionærer, der ikke er nærtstående parter, herunder mindretalsaktionærer, under afstemningsprocessen ved at sikre, at den nærtstående part ikke kan godkende transaktionen, hvis et flertal af aktionærer, som ikke er nærtstående parter, eller et flertal af uafhængige ledelsesmedlemmer stemmer imod.

3.      Medlemsstaterne sikrer, at transaktioner med den samme nærtstående part, som er gennemført inden for en periode på 12 måneder eller inden for det samme regnskabsår, og som ikke er gjort til genstand for forpligtelserne i stk. 1, 2 og 3, aggregeres med henblik på anvendelsen af disse stykker.

4.      Medlemsstaterne kan udelukke følgende transaktioner ▌fra kravene i stk. 1-3:

-       transaktioner mellem selskabet og et eller flere medlemmer af samme koncern eller joint ventures, forudsat at disse medlemmer af koncernen eller joint ventures ejes fuldt ud af selskabet, eller at ingen anden af selskabets nærtstående parter har en interesse i de pågældende koncernmedlemmer eller joint ventures

-       transaktioner, der er led i selskabets normale drift og er indgået på normale markedsvilkår.

4a.    Medlemsstaterne fastlægger en definition af væsentlige transaktioner med nærtstående parter. Definitionen af væsentlige transaktioner med nærtstående parter skal tage hensyn til:

a)     den indflydelse, som oplysningerne om den pågældende transaktion kan have på beslutninger truffet af de aktører, der var involveret i godkendelsesprocessen

b)     transaktionens virkninger på selskabets resultater, aktiver, kapitalisering eller omsætning og den nærtstående parts stilling

c)     de risici, som transaktionen indebærer for selskabet og dets mindretalsaktionærer.

Medlemsstaterne kan i forbindelse med definitionen af væsentlige transaktioner med nærtstående parter fastlægge et eller flere kvantitative størrelsesforhold baseret på transaktionens indvirkning på selskabets indtægter, aktiver, kapitalisering eller omsætning eller tage hensyn til transaktionens art og den nærtstående parts stilling.

5)        Efter artikel 14 indsættes følgende kapitel IIa:

“KAPITEL IIA

DELEGEREDE RETSAKTER OG SANKTIONER

Artikel 14a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.      Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.      Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3a, stk. 5, artikel 3b, stk. 5, artikel 3c, stk. 3, og artikel 9b tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra den …*.

3.      Den i artikel 3a, stk. 5, artikel 3b, stk. 5, artikel 3c, stk. 3, og artikel 9b omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.      Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.      En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3a, stk. 5, artikel 3b, stk. 5, artikel 3c, stk. 3, og artikel 9b træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet eller Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 14bSanktioner

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af de nationale bestemmelser, der er vedtaget i medfør af dette direktiv, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de gennemføres. Sanktionerne skal være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne giver senest den [date for transposition] Kommissionen meddelelse om disse bestemmelser og meddeler omgående senere ændringer af betydning for bestemmelserne."

Artikel 2Ændringer af direktiv 2013/34/EU

-1)         I artikel 2 indsættes følgende nummer:

"17) ”skatteaftale (”tax ruling”): enhver forudgående fortolkning eller anvendelse af en lovbestemmelse vedrørende en grænseoverskridende situation eller transaktion for et selskab, som kan medføre, at medlemsstater mister skatteindtægter, eller at selskabet opnår skattebesparelser som resultat af kunstige koncerninterne overførsler af overskud”

-1a)       I artikel 18 indsættes følgende stykke efter stk. 2:

”2a.  Store virksomheder og virksomheder af interesse for offentligheden skal i noterne til deres regnskaber for hver medlemsstat og hvert tredjeland, hvor de er etableret, offentliggøre følgende oplysninger på et konsolideret grundlag:

a)     navn eller navne, aktiviteternes art og geografisk beliggenhed

b)     omsætning

c)     antal ansatte i fuldtidsækvivalenter

d)     værdien af aktiver og de årlige omkostninger til vedligeholdelse af disse aktiver

e)     køb og salg

f)      resultat før skat

g)     skat af resultatet

h)     modtagne offentlige tilskud.

i)      moderselskaber skal forelægge en liste over de datterselskaber, der opererer i hver medlemsstat eller hvert tredjeland, sammen med de relevante oplysninger."

-1b)       Artikel 18, stk. 3, affattes således:

'3.    Medlemsstaterne kan fastsætte, at stk. 1, litra b), og stk. 2a ikke finder anvendelse på en virksomheds årsregnskab, når denne virksomhed er omfattet af det konsoliderede regnskab, der kræves udarbejdet i henhold til artikel 22, forudsat at de pågældende oplysninger fremgår af noterne til det konsoliderede regnskab.

-1c)       Som artikel 18a indsættes:

"Artikel 18a

Yderligere oplysningskrav for store virksomheder

1.      Ud over de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 16, 17 og 18 og eventuelle andre bestemmelser i dette direktiv, skal store virksomheder i noterne til deres regnskaber offentliggøre hovedelementerne i og andre oplysninger om skatteaftaler (”tax rulings”), opdelt på de medlemsstater og tredjelande, hvor virksomheden har et datterselskab. Kommissionen tillægges beføjelser til ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 49 at fastlægge offentliggørelsens format og indhold.

2.      Virksomheder, hvis gennemsnitlige antal medarbejdere på et konsolideret grundlag i løbet af regnskabsåret ikke overstiger 500, og som på deres balancedage har en konsoliderede balance, der ikke overstiger i alt 86 mio. EUR, eller en nettoomsætning, der ikke overstiger 100 mio. EUR, er fritaget for forpligtelsen i stk. 1.

3.      Forpligtelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse på en virksomhed, der er undergivet en medlemsstats lovgivning, og hvis modervirksomhed henhører under en medlemsstats lovgivning, og hvis oplysninger er medtaget i de oplysninger, som er offentliggjort af modervirksomheden i overensstemmelse med stk. 1.

4.      De i stk. 1 omhandlede oplysninger revideres i overensstemmelse med direktiv 2006/43/EF.

1)          Artikel 20 i direktiv 2013/34/EU ændres således:

a)      I stk. 1 tilføjes følgende som litra h):

”h)    aflønningsrapporten som defineret i artikel 9b i direktiv 2007/36/EF."

b)      Stk. 3 affattes således:

"3. Revisoren eller revisionsfirmaet afgiver en udtalelse i overensstemmelse med artikel 34, stk. 1, andet afsnit, om de oplysninger, der er udarbejdet i henhold til stk. 1, litra c) og d), og kontrollerer, at de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, litra a), b), e), f), g) og h), er afgivet."

c)      Stk. 4 affattes således:

“4. Medlemsstaterne kan undtage virksomheder omhandlet i stk. 1, som kun har udstedt andre værdipapirer end kapitalandele, der er optaget til handel på et reguleret marked, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 14), i direktiv 2004/39/EF, fra anvendelsen af bestemmelserne i nærværende artikels stk. 1, litra a), b), e), f), g) og h), medmindre sådanne virksomheder har udstedt kapitalandele, som handles i en multilateral handelsfacilitet, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 15), i direktiv 2004/39/EF."

Artikel 2a Ændringer af direktiv 2004/109/EF

Direktiv 2004/109/EF ændres således:

1)          I artikel 2, stk. 1, tilføjes følgende som litra r):

"r)    ”skatteaftale (”tax ruling”): enhver forudgående fortolkning eller anvendelse af en lovbestemmelse vedrørende en grænseoverskridende situation eller transaktion for et selskab, som kan medføre, at medlemsstater mister skatteindtægter, eller at selskabet opnår skattebesparelser som resultat af kunstige koncerninterne overførsler af overskud”.

2)          Som artikel 16a indsættes:

"Artikel 16a Yderligere oplysningskrav for udstedere

1.      Medlemsstaterne pålægger de enkelte udstedere årligt og på et konsolideret grundlag for regnskabsåret at offentliggøre følgende oplysninger for hver medlemsstat og hvert tredjeland, hvori de har et datterselskab:

a)     navn eller navne, aktiviteternes art og geografisk beliggenhed

b)     omsætning

c)     antal ansatte i fuldtidsækvivalenter

d)     resultat før skat

e)     skat af resultatet

f)      modtagne offentlige tilskud

2.      Forpligtelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse på en udsteder, der er undergivet en medlemsstats lovgivning, og hvis moderselskab henhører under en medlemsstats lovgivning, og hvis oplysninger er medtaget i de oplysninger, som er offentliggjort af moderselskabet i overensstemmelse med stk. 1.

3.      De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, revideres i overensstemmelse med direktiv 2006/43/EF og offentliggøres, når det er muligt, som et bilag til årsregnskabet eller i givet fald det konsoliderede årsregnskab for den berørte udsteder.

3)     Som artikel 16b indsættes:

"Artikel 16b

Yderligere oplysningskrav for udstedere

1.        Medlemsstaterne kræver, at hver enkelt udsteder hvert år på et konsolideret grundlag for regnskabsåret, offentliggør hovedelementerne i og andre oplysninger om skatteaftaler (”tax rulings”), opdelt på de medlemsstater og tredjelande, hvor udstederen har et datterselskab. Kommissionen tillægges beføjelser til ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27, stk. 2a, 2b og 2c, at fastlægge offentliggørelsens format og indhold.

2.        Forpligtelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse på en udsteder, der er undergivet en medlemsstats lovgivning, og hvis moderselskab henhører under en medlemsstats lovgivning, og hvis oplysninger er medtaget i de oplysninger, som er offentliggjort af moderselskabet i overensstemmelse med stk. 1.

3.        De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, revideres i overensstemmelse med direktiv 2006/43/EF og offentliggøres, når det er muligt, som et bilag til årsregnskabet eller i givet fald det konsoliderede årsregnskab for den berørte udsteder.

4)        Artikel 27, stk. 2a, affattes således:

“2a.    Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 2, stk. 3, artikel 5, stk. 6, artikel 9, stk. 7, artikel 12, stk. 8, artikel 13, stk. 2, artikel 14, stk. 2,artikel 16a, stk. 1, artikel 17, stk. 4, artikel 18, stk. 5, artikel 19, stk. 4, artikel 21, stk. 4, artikel 23, stk. 4, artikel 23, stk. 5, og artikel 23, stk. 7, i en periode på fire år fra januar 2011. Kommissionen udarbejder en rapport om de delegerede beføjelser senest seks måneder inden udløbet af fireårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges automatisk for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet tilbagekalder den i henhold til artikel 27a."

Artikel 3Gennemførelse

1.          Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den [18 months after entry into force]. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.          Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 4Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i …

På Europa-Parlamentets vegne                   På Rådets vegne

Formand                                                       Formand

(1)

    EUT C 451 af 16.12.2014, s. 87.

(2)

*       Ændringer: Ny eller ændret tekst er markeret med fede typer og kursiv. udgået tekst er markeret med symbolet ▌.

(3)

    EUT C […] af […], s. […].

(4)

    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/36/EF af 11. juli 2007 om udøvelse af visse aktionærrettigheder i børsnoterede selskaber (EUT L 184 af 14.7.2007, s. 17).

(5)

    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT L 182 af 29.6.2013, s. 19).

(6)

    COM(2012)0740.

(7)

    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).

(8)

    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT L 182 af 29.6.2013, s. 19).

(9)

    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).

(10)

    EUT C 369 af 17.12.2011, s. 14.

(11)

   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1).

(12)

   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (omarbejdning) (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).

(13)

   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1).

(14)

   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32).

(15)

   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1).


UDTALELSE fra Økonomi- og Valutaudvalget (2.3.2015)

til Retsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2007/36/EF, for så vidt angår tilskyndelse til langsigtet aktionærengagement, og af direktiv 2013/34/EU, for så vidt angår visse aspekter ved redegørelsen for virksomhedsledelse

(KOM(2014) 0213 – C8-0147/2014 – 2014/0121(COD))

Ordfører for udtalelse: Olle Ludvigsson

KORT BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag om aktionærengagement blev fremsat i april 2014. Det sigter på at tilføre driften af børsnoterede selskaber et mere langsigtet perspektiv.

I øjeblikket fokuserer for mange selskaber i al for høj grad på at imødekomme kravene om højt udbytte og afkast på kort sigt. Denne dynamik fører til mangelfuld planlægning, utilstrækkelige investeringer og resultater, som ikke er optimale i det lange løb.

For i det mindste delvist at løse dette problem ønsker Kommissionen at give mindretalsaktionærer, navnlig institutionelle investorer, en mere gennemsigtig og indflydelsesrig rolle inden for virksomhedsledelse, som er let at forvalte. Tanken er, at hvis investorerne engagerer sig mere og på længere sigt, vil selskaberne prioritere langsigtede spørgsmål højere. Dette vil igen være til gavn for institutionelle investorers og kapitalforvalteres slutkunder, selskaberne og samfundet som helhed.

Overordnet tilgang

Ordføreren ser dette initiativ som et led i den overordnede inddragelse af interessenter i virksomhedsledelse. Mens dette specifikke forslag fokuserer på aktionærer, bør man holde sig for øje, at andre aktører som f.eks. ansatte, forbrugere og lokalsamfund også er særdeles relevante. Hvis selskaber skal være veldrevne, er det nødvendigt, at alle interessenter respekteres og engagerer sig aktivt.

For så vidt angår forslagets logik og det ræsonnement, der ligger til grund for det, forstår og støtter ordføreren overordnet set Kommissionens linje. Det er dog generelt præget af en kortsigtethed, som de fleste aktører finder irrationel, og som man bør søge at vende. Et af midlerne hertil er at tilskynde til øget aktionærengagement. De foranstaltninger, Kommissionen har foreslået, er ikke noget universalmiddel, men i det mindste udgør de et rimeligt skridt i den rigtige retning.

Justeringer

Ud fra denne generelle betragtning mener ordføreren, at forslaget bør justeres på syv vigtige punkter:

1.    En nøgle til et stærkt aktionærengagement er dialogen mellem forskellige aktionærer om virksomhedsanliggender. Ejerne har brug for at tale sammen. Et øget engagement kræver, at denne dialog fremmes. Bestemmelserne om identifikation af aktionærer i artikel 3a bør udvides for at integrere dette aspekt. Når et selskab har identificeret sine aktionærer, bør enhver aktionær have mulighed for at henvende sig til selskabet for at få de øvrige aktionærers kontaktoplysninger. Ved hjælp af disse oplysninger kan der indledes nye dialoger. Hvis der sættes passende grænser for denne nyttige mekanisme, skulle den være i fuld overensstemmelse med reglerne om beskyttelse af personoplysninger.

2.   Desværre optræder der i forbindelse med grænseoverskridende engagement ofte uberettigede afgifter. Derfor bør det for at beskytte det indre markeds funktion gøres klart, at afgifter i forbindelse med identifikation af aktionærer, videregivelse af oplysninger og fremme af udøvelsen af aktionærrettigheder aldrig må differentieres på grundlag af nationalitet (artikel 3d).

3.   Det bør ikke være valgfrit at indføre en grundlæggende gennemsigtighed. For at sikre en rimeligt effektiv lovgivning og ensartede spilleregler bør alle institutionelle investorer og kapitalforvaltere forpligtes til at tilrettelægge en politik for aktionærengagement og sørge for en gennemsigtig anvendelse heraf (artikel 3f). Dette er et helt grundlæggende krav, der let kan opfyldes af alle aktører, som allerede driver en solid og velorganiseret forretning.

4.   Et andet generelt anliggende er behovet for øget gennemsigtighed omkring kapitalforvalteres udøvelse af mandater fra institutionelle investorer (artikel 3h). For ikke at skabe et "sort hul" for enhver, der ønsker at følge disse vigtige transaktioner udefra, bør alle ikkefølsomme oplysninger offentliggøres.

5.   I et system med en rationel og meningsfyldt aflønningspolitik må politikkerne ikke tilsidesættes for ofte eller i for vid udstrækning. Derfor bør en fritagelse fra en politik kun godkendes, hvis den vedrører maksimale aflønningsbeløb, og der er tale om en ganske særlig situation, f.eks. i tilfælde af en ledelseskrise i selskabet (artikel 9a). Hvis et selskab én gang er gået ud over en politik og ønsker at gøre det igen, er det rimeligt, at det forelægger et forslag om en revideret politik for aktionærerne.

6.   For at bevare gennemsigtighed og ensartede spilleregler bør forholdet mellem ledelsesmedlemmers og ansattes aflønning altid være inkluderet i aflønningspolitikken (artikel 9a). Denne forholdsangivelse vil skulle fortolkes forskelligt afhængigt af f.eks. selskabets forretningsområde og geografiske placering. Det er dog til enhver tid en nyttig faktor, som alle selskaber kan og bør offentliggøre.

7.   For så vidt angår transaktioner med nærtstående parter er kommissionsforslaget lidt for ambitiøst (artikel 9c). Der bør lægges et reelt europæisk minimumsniveau for at bekæmpe et problematisk mønster af uberettigede transaktioner, men niveauet behøver ikke at være særlig højt. Der er behov for lidt opsporende virksomhed. Det forekommer navnlig at være rimeligt at overlade det til medlemsstaterne at beslutte på grundlag af nationale forhold og praksisser, om kravet om at afholde en afstemning blandt aktionærerne er forholdsmæssigt for alle transaktioner med nærtstående parter, som svarer til mere end 5 % af selskabets aktiver, eller om det kun bør gælde for transaktioner, der ikke er indgået på markedsvilkår.

ÆNDRINGSFORSLAG

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv

Overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forslag til

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

om ændring af direktiv 2007/36/EF, for så vidt angår tilskyndelse til langsigtet aktionærengagement, og af direktiv 2013/34/EU, for så vidt angår visse aspekter ved redegørelsen for virksomhedsledelse

om ændring af direktiv 2007/36/EF, for så vidt angår tilskyndelse til langsigtet aktionærengagement, direktiv 2013/34/EU og direktiv 2004/109/EF, for så vidt angår visse aspekter ved rapportering

(EØS-relevant tekst)

(EØS-relevant tekst)

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Finanskrisen har vist, at aktionærerne i mange tilfælde har støttet ledelsens overdrevent kortsigtede risikotagning. Endvidere er der klare beviser for, at den nuværende "overvågning" af investeringsmodtagende selskaber og institutionelle investorers og kapitalforvalteres engagement er utilstrækkeligt, hvilket kan medføre ikke-optimal virksomhedsledelse og ikke-optimale resultater i børsnoterede selskaber.

(2) Finanskrisen har vist, at aktionærerne i mange tilfælde har støttet ledelsens overdrevent kortsigtede risikotagning. Endvidere er der klare beviser for, at den nuværende "overvågning" af investeringsmodtagende selskaber og institutionelle investorers og kapitalforvalteres engagement er utilstrækkeligt, hvilket kan medføre ikke-optimal virksomhedsledelse og ikke-optimale resultater i børsnoterede selskaber. Dette specifikke forslag bør have et bredt fokus for at øge gennemsigtigheden og respektere og sikre aktiv deltagelse fra berørte interessenter, og derfor er andre aktører som f.eks. medarbejdere, forbrugere og lokalsamfund særdeles relevante i den overordnede inddragelse af interessenter.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) For yderligere at fremme udøvelsen af aktionærrettigheder og et engageret forhold mellem børsnoterede selskaber og aktionærer bør børsnoterede selskaber have mulighed for at få deres aktionærer identificeret og at kommunikere direkte med dem. Dette direktiv bør derfor skabe en ramme, som sikrer, at aktionærerne kan identificeres.

(4) For yderligere at fremme udøvelsen af aktionærrettigheder og et engageret forhold mellem børsnoterede selskaber og aktionærer bør børsnoterede selskaber have mulighed for at få deres aktionærer identificeret og at kommunikere direkte med dem. Dette direktiv bør derfor for at forbedre gennemsigtigheden og dialogen skabe en ramme, som sikrer, at aktionærerne kan identificeres for at sikre gennemsigtighed og forbedre dialogen. Forudsat at målet om at identificere aktionærerne nås, bør medlemsstaterne have en vis fleksibilitet til at bevare eksisterende nationale systemer, f.eks. ved identificering af aktionærer med andre midler end blot gennem formidlere.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv

Betragtning 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) For at fremme aktieinvesteringer i hele Unionen og udøvelse af aktionærrettigheder bør dette direktiv forhindre prismæssig forskelsbehandling mellem grænseoverskridende i modsætning til rent indenlandske aktiebeholdninger gennem bedre offentliggørelse af priser, gebyrer og afgifter for formidleres serviceydelser. Tredjelandsformidlere, som har etableret en filial i Unionen, bør være omfattet af bestemmelserne om identifikation af aktionærer, videregivelse af oplysninger, fremme af aktionærrettigheder og gennemsigtighed i relation til priser, gebyrer og afgifter for at sikre, at bestemmelserne om aktier, som besiddes gennem sådanne formidlere, anvendes på en effektiv måde.

(7) For at fremme aktieinvesteringer i hele Unionen og udøvelse af aktionærrettigheder bør dette direktiv indeholde krav om, at alle priser, gebyrer og andre afgifter for formidleres serviceydelser er gennemsigtige, ikkediskriminerende og forholdsmæssige. Enhver differentiering af de afgifter, der opkræves af forskellige brugere af serviceydelser, bør afspejle en forskel i de faktiske udgifter til leveringen af serviceydelser. Hvis det indre markeds integritet og funktion skal sikres, bør differentieringen af afgifterne ikke være nationalitetsbaseret. Tredjelandsformidlere, som har etableret en filial i Unionen, bør være omfattet af bestemmelserne om identifikation af aktionærer, videregivelse af oplysninger, fremme af aktionærrettigheder og gennemsigtighed i relation til priser, gebyrer og afgifter for at sikre, at bestemmelserne om aktier, som besiddes gennem sådanne formidlere, anvendes på en effektiv måde.

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Et effektivt og bæredygtigt aktionærengagement udgør en af grundpillerne i børsnoterede selskabers model for virksomhedsledelse og er afhængigt af kontrolforanstaltninger mellem de forskellige organer og forskellige interessenter.

(8) Et effektivt og bæredygtigt aktionærengagement udgør en af grundpillerne i børsnoterede selskabers model for virksomhedsledelse og er afhængigt af kontrolforanstaltninger mellem de forskellige organer og forskellige interessenter, herunder kunder, leverandører, medarbejdere og lokalsamfundet.

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv

Betragtning 9

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Institutionelle investorer og kapitalforvaltere er væsentlige aktionærer i børsnoterede selskaber i Unionen og kan derfor spille en vigtig rolle i disse selskabers virksomhedsledelse, men også mere generelt med hensyn til disse selskabers strategi og langsigtede resultater. De seneste års erfaringer har dog vist, at institutionelle investorer og kapitalforvaltere ofte ikke engagerer sig i de selskaber, som de har aktier i, og der er belæg for, at kapitalmarkederne presser selskaberne til at fokusere på kortsigtede resultater, hvilket kan føre til et ikke-optimalt investeringsniveau, f.eks. inden for forskning og udvikling, til skade for både selskabernes og investorernes resultater på lang sigt.

(9) Institutionelle investorer og kapitalforvaltere er væsentlige aktionærer i børsnoterede selskaber i Unionen og kan derfor spille en vigtig rolle i disse selskabers virksomhedsledelse, men også mere generelt med hensyn til disse selskabers strategi og langsigtede resultater. De seneste års erfaringer har dog vist, at institutionelle investorer og kapitalforvaltere ofte ikke engagerer sig i de selskaber, som de har aktier i, og der er belæg for, at kapitalmarkederne lægger et betydeligt pres på selskaberne, så de primært fokuserer på kortsigtede resultater, hvilket kan føre til et ikke-optimalt investeringsniveau, f.eks. inden for forskning og udvikling, til skade for både selskabernes og investorernes resultater på lang sigt.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv

Betragtning 10

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Ofte er institutionelle investorer og kapitalforvaltere ikke åbne om deres investeringsstrategier og deres politik for engagement og gennemførelsen heraf. Offentliggørelse af sådanne informationer kunne få en positiv virkning på investorers informationsniveau, give de endelige modtagere, f.eks. kommende pensionister, mulighed for at optimere deres investeringsbeslutninger, lette dialogen mellem selskaber og deres aktionærer, fremme aktionærernes engagement og styrke selskabernes ansvarlighed over for civilsamfundet.

(10) Ofte er institutionelle investorer og kapitalforvaltere ikke åbne om deres politikker for engagement, deres investeringsstrategier og gennemførelsen og resultaterne heraf. Offentliggørelse af sådanne informationer vil på forskellige måder få en positiv virkning på investorers informationsniveau, give de endelige modtagere, f.eks. kommende pensionister, mulighed for at optimere deres investeringsbeslutninger, lette dialogen mellem selskaber og deres aktionærer, fremme aktionærernes engagement og styrke selskabernes ansvarlighed over for civilsamfundet.

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv

Betragtning 11

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Institutionelle investorer og kapitalforvaltere bør derfor tilrettelægge en politik for aktionærengagement, hvori det bl.a. fastlægges, hvordan de integrerer aktionærengagement i deres investeringsstrategi, overvåger investeringsmodtagende selskaber, fører en dialog med investeringsmodtagende selskaber og udøver stemmerettigheder. En sådan politik for engagement bør omfatte politikker til håndtering af faktiske eller potentielle interessekonflikter, f.eks. levering af finansielle serviceydelser fra den institutionelle investor eller kapitalforvalteren eller selskaber, som er tilknyttet dem, til det investeringsmodtagende selskab. Denne politik samt gennemførelsen og resultaterne heraf bør offentliggøres på årsbasis. Institutionelle investorer eller kapitalforvaltere skal, hvis de beslutter sig for ikke at tilrettelægge en politik for engagement og/eller beslutter sig for ikke at offentliggøre gennemførelsen og resultaterne deraf, give en klar og velbegrundet forklaring på, hvorfor det er tilfældet.

(11) Institutionelle investorer og kapitalforvaltere bør derfor tilrettelægge en politik for aktionærengagement, hvori det bl.a. fastlægges, hvordan de integrerer aktionærengagement i deres investeringsstrategi, overvåger investeringsmodtagende selskaber, fører en dialog med investeringsmodtagende selskaber og udøver stemmerettigheder. En sådan politik for engagement bør omfatte politikker til håndtering af faktiske eller potentielle interessekonflikter, f.eks. levering af finansielle serviceydelser fra den institutionelle investor eller kapitalforvalteren eller selskaber, som er tilknyttet dem, til det investeringsmodtagende selskab. Denne politik samt gennemførelsen og resultaterne heraf bør offentliggøres på årsbasis. Hvis de oplysninger om stemmeafgivelse, der skal offentliggøres, er meget omfattende, bør der indføres mulighed for i ganske særlige tilfælde at offentliggøre et sammendrag af de pågældende oplysninger. Desuden bør medlemsstaterne kunne fastsætte, at hvis offentliggørelse af en vis del af oplysningerne vedrørende politikken for engagement i ganske særlige tilfælde vil være til væsentlig skade for den institutionelle investors, kapitalforvalterens eller det investeringsmodtagende selskabs handelsmæssige position, kan den institutionelle investor eller kapitalforvalteren, hvis det godkendes af den kompetente myndighed på grundlag af klare kriterier, få tilladelse til at undlade at offentliggøre den pågældende del af oplysningerne.

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a) Selskaber bør for at udbrede ideen om aktionærengagement overveje at oprette repræsentative aktionærorganer (aktionærpaneler) med henblik på at overvåge fondsforvalternes aktiviteter. Sådanne paneler vil bestå af medlemmer valgt af de enkelte investorer eller nuværende og fremtidige modtagere af pensioner, der forvaltes af selskabets kapitalforvalter.

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Institutionelle investorer bør på årsbasis offentliggøre, hvordan deres aktieinvesteringsstrategi er afstemt efter forpligtelsernes profil og varighed, og hvordan strategien bidrager til aktivernes resultater på mellemlang til lang sigt. Hvis de anvender kapitalforvaltere, som enten har mandat til at forvalte aktiverne skønsmæssigt fra kunde til kunde eller gennem en samlet pulje, bør de offentliggøre de vigtigste aspekter ved aftalen med kapitalforvalteren, f.eks. om den tilskynder kapitalforvalteren til at afstemme sin investeringsstrategi og sine investeringsbeslutninger efter profilen og varigheden af den institutionelle investors forpligtelser, om den tilskynder kapitalforvalteren til at træffe investeringsbeslutninger på grundlag af selskabets resultater på mellemlang til lang sigt og til et engagement med selskaber, metoden til evaluering af kapitalforvalternes resultater, strukturen i betalingen for kapitalforvalterens serviceydelser og den tilsigtede porteføljeomsætning. Dette ville bidrage til en korrekt afstemning af interesser mellem de institutionelle investorers endelige modtagere, kapitalforvalterne og de investeringsmodtagende selskaber og eventuelt til udarbejdelse af langsigtede investeringsstrategier og opbygning af langsigtede forbindelser med investeringsmodtagende selskaber, som omfatter aktionærengagement.

(12) Institutionelle investorer bør på årsbasis offentliggøre, hvordan deres aktieinvesteringsstrategi er afstemt efter forpligtelsernes profil og varighed, og hvordan strategien bidrager til aktivernes resultater på mellemlang til lang sigt. Hvis de anvender kapitalforvaltere, som enten har mandat til at forvalte aktiverne skønsmæssigt fra kunde til kunde eller gennem en samlet pulje, bør de offentliggøre de vigtigste aspekter ved aftalen med kapitalforvalteren, f.eks. om den tilskynder kapitalforvalteren til at afstemme sin investeringsstrategi og sine investeringsbeslutninger efter profilen og varigheden af den institutionelle investors forpligtelser, om den tilskynder kapitalforvalteren til at træffe investeringsbeslutninger på grundlag af selskabets resultater på mellemlang til lang sigt og til et engagement med selskaber, metoden til evaluering af kapitalforvalternes resultater, strukturen i betalingen for kapitalforvalterens serviceydelser og den tilsigtede porteføljeomsætning. Dette ville bidrage til en korrekt afstemning af interesser mellem de institutionelle investorers endelige modtagere, kapitalforvalterne og de investeringsmodtagende selskaber og eventuelt til udarbejdelse af langsigtede investeringsstrategier og opbygning af langsigtede forbindelser med investeringsmodtagende selskaber, som omfatter aktionærengagement. Hvis den institutionelle investor i ganske særlige tilfælde anvender et meget stort antal kapitalforvaltere, bør det være muligt at offentliggøre et sammendrag af de pågældende oplysninger. Desuden bør medlemsstaterne kunne fastsætte, at hvis offentliggørelse af en vis del af oplysningerne vedrørende disse aspekter af investeringsstrategien i ganske særlige tilfælde vil være til væsentlig skade for den institutionelle investors eller en kapitalforvalters handelsmæssige position, kan den institutionelle investor, hvis det godkendes af den kompetente myndighed på grundlag af klare kriterier, få tilladelse til at undlade at offentliggøre den pågældende del af oplysningerne.

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv

Betragtning 13

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) Kapitalforvaltere bør være forpligtet til at meddele institutionelle investorer, hvordan deres investeringsstrategi og gennemførelsen heraf er i overensstemmelse med kapitalforvaltningsaftalen, og hvordan investeringsstrategien og -beslutningerne bidrager til de langsigtede resultater af den institutionelle investors aktiver. De bør endvidere give meddelelse om, hvorvidt de træffer investeringsbeslutninger på grundlag af bedømmelser af det investeringsmodtagende selskabs resultater på mellemlang til lang sigt, og om, hvordan deres portefølje er sammensat, om porteføljeomsætningen og faktiske eller potentielle interessekonflikter, og om, hvorvidt kapitalforvalteren anvender rådgivende stedfortrædere med henblik på engagement. Disse oplysninger giver den institutionelle investor mulighed for bedre at overvåge kapitalforvalteren og tilskynder til korrekt afstemning af interesser og til aktionærengagement.

(13) Kapitalforvaltere bør være forpligtet til at meddele, hvordan deres investeringsstrategi og gennemførelsen heraf er i overensstemmelse med kapitalforvaltningsaftalen. Kapitalforvalterne bør give offentligheden meddelelse om, hvorvidt de træffer investeringsbeslutninger på grundlag af bedømmelser af det investeringsmodtagende selskabs resultater på mellemlang til lang sigt, porteføljeomsætningen og faktiske eller potentielle interessekonflikter, og om, hvorvidt kapitalforvalteren anvender rådgivende stedfortrædere med henblik på engagement samt, overordnet set, hvordan investeringsstrategien bidrager til resultaterne på mellemlang til lang sigt af den institutionelle investors aktiver. Kapitalforvaltere bør give de institutionelle investorer meddelelse om, hvordan porteføljen er sammensat, og om omkostningerne i forbindelse med porteføljeomsætningen. Disse oplysninger giver den institutionelle investor og, hvor det er relevant, de berørte interessenter generelt, mulighed for bedre at overvåge kapitalforvalteren og tilskynde dem hertil, hvilket vil skabe incitamenter for en korrekt afstemning af interesser og for aktionærengagement. Hvis en kapitalforvalter i henhold til andre EU-retsakter er forpligtet til at offentliggøre oplysninger vedrørende investeringer, bør offentliggørelsesforpligtelserne i denne sammenhæng ikke finde anvendelse på oplysninger, der allerede er omfattet af sådanne retsakter. Desuden bør medlemsstaterne kunne fastsætte, at hvis offentliggørelse af en vis del af oplysningerne om disse aspekter af investeringsstrategien i ganske særlige tilfælde vil være til væsentlig skade for kapitalforvalterens eller en institutionel investors handelsmæssige position, kan kapitalforvalteren, hvis det godkendes af den kompetente myndighed på grundlag af klare kriterier, få tilladelse til at undlade at offentliggøre den pågældende del af oplysningerne.

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv

Betragtning 14

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) For at forbedre oplysningerne i aktieinvesteringskæden bør medlemsstaterne påse, at rådgivende stedfortrædere vedtager og gennemfører passende foranstaltninger med henblik på at sikre, at deres anbefalinger vedrørende stemmeafgivelse er præcise og pålidelige, baseret på en grundig analyse af alle de oplysninger, de har til rådighed, og ikke påvirket af eksisterende eller potentielle interessekonflikter eller forretningsmæssige forbindelser. De bør give meddelelse om visse centrale oplysninger om udarbejdelsen af deres anbefalinger vedrørende stemmeafgivelse og om faktiske eller potentielle interessekonflikter eller forretningsmæssige forbindelser, som kan påvirke udarbejdelsen af anbefalingerne vedrørende stemmeafgivelse.

(14) For at forbedre oplysningerne i aktieinvesteringskæden bør medlemsstaterne påse, at rådgivende stedfortrædere vedtager og gennemfører passende foranstaltninger med henblik på at sikre, at deres anbefalinger vedrørende stemmeafgivelse er præcise og pålidelige, baseret på en grundig analyse af alle de oplysninger, de har til rådighed, og ikke påvirket af eksisterende eller potentielle interessekonflikter eller forretningsmæssige forbindelser. De bør give meddelelse om visse centrale oplysninger om udarbejdelsen af deres anbefalinger vedrørende stemmeafgivelse og om faktiske eller potentielle interessekonflikter eller forretningsmæssige forbindelser, som, hvis de ikke håndteres på passende vis, kunne påvirke udarbejdelsen af anbefalingerne vedrørende stemmeafgivelse.

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a) Lønpolitikken for ledelsesmedlemmer bør også bidrage til virksomhedens langsigtede vækst, således at den svarer til en mere effektiv praksis for virksomhedsledelse og ikke udelukkende eller i vidt omfang er forbundet med kortsigtede investeringsmål.

Ændringsforslag  14

Forslag til direktiv

Betragtning 16

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) For at sikre, at aktionærerne har reel indflydelse på aflønningspolitikken, bør de have ret til at godkende aflønningspolitikken, og det skal ske på grundlag af en klar og letforståelig samlet oversigt over selskabets aflønningspolitik, som bør afstemmes efter selskabets forretningsstrategi, målsætninger, værdier og langsigtede interesser, og som bør omfatte foranstaltninger, der forhindrer interessekonflikter. Selskaber bør kun aflønne ledelsesmedlemmer i overensstemmelse med en aflønningspolitik, som aktionærerne har godkendt. Den godkendte aflønningspolitik bør offentliggøres hurtigst muligt.

(16) For at sikre, at aktionærerne har reel indflydelse på aflønningspolitikken, bør de have ret til ved en afstemning at godkende aflønningspolitikken. Denne politik bør tage hensyn til virksomhedsspecifikke aspekter og være klar, letforståelig og samlet. Den bør afstemmes efter selskabets forretningsstrategi, målsætninger, værdier og langsigtede interesser og bør omfatte foranstaltninger, der forhindrer interessekonflikter. Politikken bør fastsætte og omfatte en forklaring af det forventede forhold mellem justeringerne af ledelsesmedlemmers aflønning og justeringerne af aflønningen af andre ansatte. Dette ville være en nyttig indikator for lønudviklingen i hele selskabet. Selskaber bør kun aflønne ledelsesmedlemmer i overensstemmelse med en aflønningspolitik, som aktionærerne har fået forelagt og godkendt. Den godkendte aflønningspolitik bør offentliggøres hurtigst muligt.

Ændringsforslag  15

Forslag til direktiv

Betragtning 17

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17) For at sikre, at aflønningspolitikken gennemføres i overensstemmelse med den godkendte politik, bør aktionærerne have ret til at stemme om selskabets aflønningsrapport. For at sikre ledelsesmedlemmernes ansvarlighed bør aflønningsrapporten være klar og letforståelig og bør give et samlet overblik over aflønningen af de enkelte ledelsesmedlemmer i det foregående regnskabsår. Hvis aktionærerne stemmer imod aflønningsrapporten, skal selskabet i den næste aflønningsrapport forklare, hvordan der er taget hensyn til resultatet af aktionærernes afstemning.

(17) For at sikre, at aflønningspolitikken gennemføres i overensstemmelse med den godkendte politik, bør aktionærerne have ret til at stemme om selskabets aflønningsrapport på den årlige generalforsamling. For at sikre ledelsesmedlemmernes ansvarlighed bør aflønningsrapporten være klar og letforståelig og bør give et samlet overblik over den løn, der er udbetalt eller stadig skal udbetales til de enkelte ledelsesmedlemmer i det foregående regnskabsår. Hvis aktionærerne stemmer imod aflønningsrapporten, bør en åben drøftelse finde sted, hvor aktionærerne kan gøre nærmere rede for årsagerne til afvisningen. Selskabet skal i den næste aflønningsrapport forklare, hvordan der er taget hensyn til resultatet af aktionærernes afstemning og redegørelser.

Ændringsforslag  16

Forslag til direktiv

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17a) Øget gennemsigtighed for så vidt angår store selskabers virksomhed, navnlig med hensyn til overskud, betalte skatter af overskud og modtagne tilskud, har afgørende betydning for at sikre aktionærers og andre EU-borgernes tillid til og fremme deres engagement i selskaber. Obligatorisk rapportering på dette område kan derfor betragtes som en vigtig bestanddel af selskabernes sociale ansvar over for aktionærer og samfund.

Ændringsforslag  17

Forslag til direktiv

Betragtning 18 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18a) Det er nødvendigt at differentiere mellem procedurerne for aflønning af ledelsesmedlemmer og løndannelsessystemer for ansatte. Bestemmelserne om aflønning bør derfor ikke berøre den fulde udøvelse af de grundlæggende rettigheder i overensstemmelse med artikel 153, stk. 5, i TEUF, de generelle principper i den nationale aftaleret og arbejdsmarkedsret, og heller ikke i givet fald arbejdsmarkedets parters ret til at indgå og håndhæve kollektive overenskomster i overensstemmelse med national ret og sædvane.

Begrundelse

Dette er en tilpasset udgave af betragtning 69 i direktiv 2013/36/EU (CRD IV-pakken).

Ændringsforslag  18

Forslag til direktiv

Betragtning 18 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18b) Bestemmelserne om aflønning bør i givet fald heller ikke berøre bestemmelser i national ret vedrørende medarbejderrepræsentation i administrations-, ledelses- og/eller tilsynsorganer.

Begrundelse

En relevant henvisning her er artikel 91, stk. 13, i direktiv 2013/36/EU.

Ændringsforslag  19

Forslag til direktiv

Betragtning 19

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19) Transaktioner med nærtstående parter kan skade selskaber og deres aktionærer, for de kan give den nærtstående part mulighed for at tilegne sig værdi, som tilhører selskabet. Det er derfor af stor betydning med passende garantier til beskyttelse af aktionærernes interesser. Medlemsstaterne bør af den grund sikre, at transaktioner med nærtstående parter, som svarer til mere end 5 % af selskabernes aktiver, eller transaktioner, som kan få en væsentlig indvirkning på fortjeneste eller omsætning, forelægges for aktionærerne til afstemning på en generalforsamling. Hvis transaktioner med nærtstående parter omfatter en aktionær, bør denne aktionær udelukkes fra den pågældende afstemning. Selskabet bør ikke få mulighed for at gennemføre transaktionen, før aktionærerne har godkendt den. Selskaber bør i tilfælde af transaktioner med nærtstående parter, som svarer til mere end 1 % af deres aktiver, offentliggøre sådanne transaktioner på det tidspunkt, hvor de gennemfører transaktionen, og vedlægge meddelelsen en rapport fra en uafhængig tredjepart med en vurdering af, om transaktionen gennemføres på markedsvilkår, og en bekræftelse af, at transaktionen er fair og rimelig set ud fra aktionærernes, herunder mindretalsaktionærernes, synspunkt. Medlemsstaterne bør få mulighed for at udelukke transaktioner mellem selskabet og datterselskaber, som ejes fuldt ud af selskabet. Medlemsstaterne bør også kunne give selskaber mulighed for at anmode om forhåndsgodkendelse fra aktionærerne til visse tydeligt afgrænsede former for gentagne transaktioner, som svarer til mere end 5 procent af aktiverne, og for under visse omstændigheder at anmode aktionærerne om en forhåndsfritagelse fra kravet om en rapport fra en uafhængig tredjepart i forbindelse med gentagne transaktioner, som svarer til mere end 1 procent af aktiverne, for at gøre det lettere for selskaberne at gennemføre sådanne transaktioner.

(19) Transaktioner med nærtstående parter kan skade selskaber og deres aktionærer, for de kan give den nærtstående part mulighed for at tilegne sig værdi, som tilhører selskabet. Det er derfor af stor betydning med passende garantier til beskyttelse af aktionærernes interesser. Medlemsstaterne bør af den grund sikre, at transaktioner med nærtstående parter, som ikke er gennemført på standardvilkår som led i den normale drift, og som svarer til mere end 5 % af selskabernes aktiver, forelægges for aktionærerne til afstemning på en generalforsamling. Hvis transaktioner med nærtstående parter omfatter en aktionær, bør denne aktionær udelukkes fra den pågældende afstemning. Selskabet bør ikke få mulighed for at gennemføre transaktionen, før aktionærerne har godkendt den. Selskaber bør i tilfælde af transaktioner med nærtstående parter, som svarer til mere end 1 % af deres aktiver, senest offentliggøre sådanne transaktioner på det tidspunkt, hvor de gennemfører transaktionen. Medlemsstaterne bør få mulighed for at udelukke transaktioner mellem selskabet og datterselskaber, som ejes fuldt ud af selskabet. Medlemsstaterne bør give selskaber mulighed for under visse omstændigheder at anmode om forhåndsgodkendelse fra aktionærerne til visse tydeligt afgrænsede former for gentagne transaktioner, som svarer til mere end 5 procent af aktiverne, og bør kunne give selskaber mulighed for at anmode aktionærerne om en forhåndsfritagelse fra kravet om øjeblikkelig offentliggørelse i forbindelse med gentagne transaktioner, som svarer til mere end 1 procent af aktiverne, forudsat at sådanne transaktioner offentliggøres ved udløbet af fritagelsesperioden for at gøre det lettere for selskaberne at gennemføre sådanne transaktioner.

Ændringsforslag  20

Forslag til direktiv

Betragtning 20

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20) Det er i betragtning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 nødvendigt at finde en balance mellem fremme af udøvelsen af aktionærrettigheder og retten til privatlivets fred samt beskyttelse af personoplysninger. Oplysningerne om aktionærernes identitet bør begrænses til de pågældende aktionærers navn og kontaktoplysninger. Oplysningerne bør være præcise og opdaterede, og både formidlere og selskaber bør kunne rette eller slette alle ukorrekte eller ufuldstændige data. Oplysningerne om aktionærernes identitet bør ikke anvendes til andre formål end at fremme udøvelsen af aktionærrettigheder.

(20) Det er i betragtning af artikel 7 og 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 nødvendigt at finde en balance mellem fremme af udøvelsen af aktionærrettigheder og retten til privatlivets fred samt beskyttelse af personoplysninger. Oplysningerne om aktionærernes identitet bør begrænses til de pågældende aktionærers navn og kontaktoplysninger. Oplysningerne bør være præcise og bør opdateres og beskyttes, og både formidlere og selskaber bør kunne rette eller slette alle ukorrekte eller ufuldstændige data. Oplysningerne om aktionærernes identitet bør ikke anvendes til andre formål end at fremme udøvelsen af aktionærrettigheder. I oplysningerne om de enkelte ledelsesmedlemmers aflønning bør følsomme personoplysninger om helbredsforhold og andre af de i artikel 8 i direktiv 95/46/EF omhandlede kategorier udelukkes. Oplysningerne bør udelukkende anvendes til at fremme udøvelsen af aktionærrettigheder og muliggøre gennemsigtighed og ansvarlighed i forbindelse med deres resultater som ledelsesmedlemmer. Selskaberne bør træffe passende foranstaltninger til begrænsning af offentlighedens adgang til personoplysninger, f.eks. ved at fjerne direkte links til sådanne data på webstedet, når de pågældende data en årrække efter den første offentliggørelse ikke længere har central betydning med hensyn til at fremme udøvelsen af aktionærrettigheder.

_____________

____________

6Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).

6 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).

Ændringsforslag  21

Forslag til direktiv

Betragtning 20 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20a) For at sikre, at centrale kommunikationsmekanismer fungerer så effektivt som muligt, bør Kommissionen gives beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF for at fastlægge de specifikke krav, der skal opfyldes med hensyn til identifikation af aktionærer, videregivelse af oplysninger og fremme af udøvelsen af aktionærrettigheder. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag  22

Forslag til direktiv

Betragtning 21

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21) For at sikre ensartede betingelser for gennemførelse af bestemmelserne om identifikation af aktionærer, videregivelse af oplysninger, fremme af udøvelsen af aktionærrettigheder og aflønningsrapporten bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011.

(21) For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af bestemmelserne om aflønningsrapporten bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011.

_____________

____________

7 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

7 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

Ændringsforslag  23

Forslag til direktiv

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22) For at sikre, at krav, der fastsættes i dette direktiv, eller gennemførelsesforanstaltninger til dette direktiv overholdes i praksis, skal enhver overtrædelse af sådanne krav omfattes af sanktioner. Derfor bør sanktionerne have tilstrækkelig afskrækkende virkning og være forholdsmæssige.

(22) For at sikre, at krav, der fastsættes i dette direktiv, eller gennemførelsesforanstaltninger til dette direktiv overholdes i praksis, skal enhver overtrædelse af sådanne krav omfattes af sanktioner, som indgår i national lovgivning. Derfor bør sanktionerne have tilstrækkelig afskrækkende virkning og være forholdsmæssige.

Ændringsforslag  24

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra a – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) I stk. 1 tilføjes følgende punktum:

a) Stk. 1 ændres således:

Ændringsforslag  25

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra a

Direktiv 2007/36/EF

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Det fastsætter også krav til formidlere, som aktionærer anvender, for at sikre, at aktionærer kan identificeres, skaber gennemsigtighed i forbindelse med visse investortypers politikker for engagement og skaber yderligere rettigheder for aktionærer med hensyn til at overvåge selskaber.

Dette direktiv fastsætter krav med hensyn til udøvelse af visse aktionærrettigheder knyttet til aktier med stemmeret i forbindelse med generalforsamlinger i selskaber, der har deres vedtægtsmæssige hjemsted i en medlemsstat, og hvis aktier er optaget til handel på et reguleret marked, der er beliggende eller er aktivt i en medlemsstat. Det fastsætter også krav til identifikation af aktionærer, videregivelse af oplysninger og fremme af udøvelsen af aktionærrettigheder, styrker gennemsigtighedsreglerne for institutionelle investorer, kapitalforvaltere og rådgivende stedfortrædere og skaber yderligere rettigheder for aktionærer med hensyn til at overvåge selskaber.

Ændringsforslag  26

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b

Direktiv 2007/36/EF

Artikel 1 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Kapitel Ib finder anvendelse på institutionelle investorer og på kapitalforvaltere, i det omfang de foretager investeringer direkte eller gennem et kollektivt investeringsinstitut på institutionelle investorers vegne, forudsat at de investerer i aktier.

4. Kapitel Ib finder anvendelse på institutionelle investorer og rådgivende stedfortrædere. Det finder desuden anvendelse på kapitalforvaltere, i det omfang de foretager investeringer direkte eller gennem et kollektivt investeringsinstitut på institutionelle investorers vegne, forudsat at de investerer i aktier.

Ændringsforslag  27

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2007/36/EF

Artikel 2 – litra f

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f) "institutionel investor": et institut, som driver livsforsikringsvirksomhed, jf. artikel 2, stk. 1, litra a), og som ikke er udelukket, jf. artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/83/EF, og en arbejdsmarkedsrelateret pensionskasse, som er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/41/EF, jf. direktivets artikel 2, medmindre en medlemsstat har valgt helt eller delvis at undlade at anvende nævnte direktiv på den pågældende pensionskasse, jf. direktivets artikel 5

f) "institutionel investor": et institut, som driver livsforsikringsvirksomhed, jf. artikel 2, stk. 3, litra a), b) og c), og genforsikringsvirksomhed, som dækker livsforsikringsforpligtelser, og som ikke er udelukket, jf. artikel 3, 4, 9, 10, 11 eller 12 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF, og en arbejdsmarkedsrelateret pensionskasse, som er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/41/EF, jf. direktivets artikel 2, medmindre en medlemsstat har valgt helt eller delvis at undlade at anvende nævnte direktiv på den pågældende pensionskasse, jf. direktivets artikel 5

_____________

____________

9Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/83/EF af 5.11.2002 om livsforsikring (EFT L 345 af 19.12.2002, s. 1).

9 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1).

10Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/41/EF af 3. juni 2003 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed (EUT L 235 af 23.9.2003, s. 10).

10 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/41/EF af 3. juni 2003 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed (EUT L 235 af 23.9.2003, s. 10).

Ændringsforslag  28

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2007/36/EF

Artikel 2 – litra g

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g) "kapitalforvalter": et investeringsselskab som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/39/EU11, der yder kapitalforvaltningsservice til institutionelle investorer, en FAIF (forvalter af alternativ investeringsfond) som defineret i artikel 4, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU12, der ikke opfylder betingelserne for en undtagelse, jf. artikel 3 i nævnte direktiv, eller et administrationsselskab som defineret i artikel 2, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF13 eller et investeringsselskab godkendt i henhold til direktiv 2009/65/EF, forudsat at det ikke har udpeget et administrationsselskab godkendt i henhold til nævnte direktiv med henblik på forvaltning af selskabet

g) "kapitalforvalter": et investeringsselskab som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU11, der yder kapitalforvaltningsservice til institutionelle investorer, en FAIF (forvalter af alternativ investeringsfond) som defineret i artikel 4, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU12, der ikke opfylder betingelserne for en undtagelse, jf. artikel 3 i nævnte direktiv, eller et administrationsselskab som defineret i artikel 2, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF13 eller et investeringsselskab godkendt i henhold til direktiv 2009/65/EF, forudsat at det ikke har udpeget et administrationsselskab godkendt i henhold til nævnte direktiv med henblik på forvaltning af selskabet

_____________

____________

11Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF og 93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF (EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1).

11Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (omarbejdning) (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).

12Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1).

12 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1).

13Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32).

13 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32).

Ændringsforslag  29

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2007/36/EF

Artikel 2 – litra h

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h) "aktionærengagement": den overvågning af selskaber, som en aktionær foretager alene eller sammen med andre aktionærer, for så vidt angår strategi, resultater, risiko, kapitalstruktur og virksomhedsledelse (corporate governance), dialogen med selskaber om disse emner og stemmeafgivelse på generalforsamlingen

h) "aktionærengagement": den overvågning af selskaber, som en aktionær foretager alene eller sammen med andre aktionærer i en uformel eller formel gruppering, for så vidt angår strategi, resultater, fastlæggelse af dagsordener, risiko, kapitalstruktur, menneskelige ressourcer og virksomhedsledelse (corporate governance), dialogen med selskaber og i givet fald med andre interessenter om disse emner og stemmeafgivelse på generalforsamlinger, samt andre aktiviteter i tilknytning til sådanne overvågningsbestræbelser

Begrundelse

Aktionærengagement handler ikke altid kun om dialog med selskabet. Det kunne også dreje sig om at tale med medarbejderne (eller deres repræsentanter), NGO'er med interesse for spørgsmål i tilknytning til selskabets virksomhed eller de øvrige interessenter.

Ændringsforslag  30

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2007/36/EF

Artikel 2 – litra l

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

l) "ledelsesmedlem": ethvert medlem af et selskabs bestyrelse, direktion eller tilsynsorganer

l) "ledelsesmedlem": ethvert medlem af et selskabs bestyrelse, direktion eller tilsynsorganer eller, hvis og i det omfang sådanne organer ikke eksisterer, en enkeltperson med en tilsvarende funktion

Begrundelse

I nogle medlemsstater ville en definition, der udelukkende tager udgangspunkt i formelle organer, ikke dække alle enkeltpersoner, som det ville være rimeligt at betragte som ledelsesmedlemmer. Dette gælder f.eks. en administrerende direktør i et system, hvor der ikke findes noget formelt ledelsesorgan.

Ændringsforslag  31

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2007/36/EF

Artikel 2 – litra j a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ja) "interessent": en person, gruppe eller organisation eller et lokalsamfund, der er berørt af eller på anden vis har interesser i et selskabs drift og resultater

Ændringsforslag  32

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)

Direktiv 2007/36/EF

Artikel 2 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Følgende artikel indsættes:

 

Artikel 2a

 

Databeskyttelse

 

Medlemsstaterne sikrer, at enhver behandling af personoplysninger i medfør af dette direktiv finder sted i overensstemmelse med de nationale love til gennemførelse af direktiv 95/46/EF."

Begrundelse

Denne generelle bestemmelse, der dækker direktivet om aktionærrettigheder som helhed, sigter på at understrege, at databeskyttelsesreglerne i givet fald skal overholdes fuldt ud.

Ændringsforslag  33

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2007/36/EF

Kapitel IA – artikel 3 a – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at formidlere giver selskaber mulighed for at få identificeret deres aktionærer.

1. Medlemsstaterne sikrer, at selskaber har mulighed for at få identificeret deres aktionærer.

Ændringsforslag  34

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2007/36/EF

Kapitel IA – artikel 3 a – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

De kontaktoplysninger, der skal meddeles, skal udelukkende bestå af den fysiske adresse, e -mailadressen og antallet af aktier og stemmerettigheder.

 

Medlemsstaterne kan bestemme, at aktionærer, der er blevet identificeret, skal have mulighed for ikke at kommunikere med det relevante selskab. I så fald skal der indføres en ordning, der sætter aktionærerne i stand til uden besvær at meddele selskabet dette ønske.

Ændringsforslag  35

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2007/36/EF

Artikel 3a – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) Medlemsstaterne sikrer, at selskaber, der har identificeret deres aktionærer, efter anmodning giver en aktionær adgang til en liste over navne og kontaktoplysninger på alle identificerede aktionærer, der ejer mere end 0,5 % af aktierne.

 

Medlemsstaterne kan give selskaber tilladelse til at opkræve gebyr for at stille en sådan liste til rådighed for en aktionær. Gebyret og den metode, hvorefter det beregnes, skal være gennemsigtige og ikkediskriminerende. Selskaberne sikrer, at de samlede indtægter fra det opkrævede gebyr, selv hvis samtlige aktionærer anmoder om en liste, ikke beløber sig til mere end 50 % af de faktiske omkostninger, der er forbundet med identifikationen af aktionærer.

Begrundelse

En nøglefaktor i et velfungerende aktionærengagement er dialogen mellem forskellige aktionærer om virksomhedsanliggender. For at fremme en sådan dialog ville det være rimeligt, hvis selskabet i givet fald gav aktionærerne adgang til de øvrige aktionærers kontaktoplysninger. Grænsen på 0,5 % er sat for at beskytte privatlivets fred.

Da en identifikation af aktionærer indebærer omkostninger for selskaberne, er det rimeligt, hvis de aktionærer, der gør brug af sådanne lister, dækker en del af de faktiske omkostninger i forbindelse med en identifikation.

Ændringsforslag  36

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2007/36/EF

Artikel 3a – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Aktionærerne underrettes behørigt af deres formidlere om, at deres navn og kontaktoplysninger kan blive videregivet med henblik på identifikation i overensstemmelse med denne artikel. Disse oplysninger må kun anvendes med henblik på at fremme udøvelsen af aktionærrettigheder. Selskabet og formidleren sikrer, at fysiske personer kan rette eller slette ufuldstændige eller unøjagtige data, og beholder ikke oplysningerne om aktionærerne længere end 24 måneder efter at have modtaget dem.

3. Aktionærerne underrettes behørigt af deres formidlere om, at deres navn og kontaktoplysninger kan blive videregivet med henblik på identifikation i overensstemmelse med denne artikel. Disse oplysninger må kun anvendes med henblik på at fremme udøvelsen af aktionærrettigheder. Aktionærer, der modtager en liste, må ikke offentliggøre den. De må udelukkende anvende den til at kontakte andre aktionærer om virksomhedsanliggender. Selskabet og formidleren sikrer, at fysiske og juridiske personer kan rette eller slette ufuldstændige eller unøjagtige data, og beholder ikke oplysningerne om aktionærerne længere end fire år efter at have modtaget dem.

Begrundelse

Aktionærer, der modtager en liste, bør overholde strenge regler. Hvis den i denne artikel omhandlede ordning skal fungere korrekt, må listen ikke videregives, og den må kun anvendes til at indlede en dialog med andre aktionærer. Endvidere skal alle aktionærer og ikke kun fysiske personer kunne rette identifikationsoplysningerne.

Ændringsforslag  37

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2007/36/EF

Artikel 3a – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at det forhold, at formidlere videregiver navnet på aktionærer og deres kontaktoplysninger, ikke betragtes som brud på den tavshedspligt, som gælder i henhold til kontrakt eller love og administrative bestemmelser.

4. Medlemsstaterne sikrer, at hverken det forhold, at formidlere videregiver navnet på aktionærer og deres kontaktoplysninger, eller den omstændighed, at et selskab gør en liste over identificerede aktionærer tilgængelig for en aktionær, betragtes som brud på den tavshedspligt, som gælder i henhold til kontrakt eller love og administrative bestemmelser.

Begrundelse

Tilpasning, der skal afspejle de foregående ændringer af artiklen.

Ændringsforslag  38

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2007/36/EF

Artikel 3a – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage gennemførelsesretsakter, som nærmere fastsætter de krav om videregivelse af oplysninger, der er omhandlet i stk. 2 og 3, herunder for så vidt angår de oplysninger, der skal videregives, anmodningens og videregivelsens format og de frister, der skal overholdes. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 14a, stk. 2.

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel -14a, som nærmere fastsætter de krav om videregivelse af oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, 2a og 3, for så vidt angår de oplysninger, der skal videregives, anmodningens og videregivelsens format og de frister, der skal overholdes.

Begrundelse

Da den opgave, der er pålagt Kommissionen, i dette tilfælde er ret omfattende, er delegerede retsakter mere hensigtsmæssige end gennemførelsesretsakter. Gennem delegerede retsakter sikres Parlamentet desuden betydelig indflydelse på proceduren.

Ændringsforslag  39

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2007/36/EF

Artikel 3b – stk. 1 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at hvis et selskab vælger ikke at kommunikere direkte med aktionærerne, videregives de oplysninger, der vedrører aktierne, hurtigst muligt af formidleren til aktionærerne eller, efter instruks fra aktionærerne, til en tredjepart i følgende tilfælde:

1. Medlemsstaterne sikrer, at i det omfang et selskab ikke kommunikerer direkte med aktionærerne, gøres de oplysninger, der vedrører aktierne, tilgængelige på selskabets websted eller videregives hurtigst muligt af formidleren til aktionærerne eller, efter instruks fra aktionærerne, til en tredjepart i følgende tilfælde:

Ændringsforslag  40

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2007/36/EF

Artikel 3b – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage gennemførelsesretsakter, som nærmere fastsætter de krav om videregivelse af oplysninger, der er omhandlet i stk. 1-4, herunder for så vidt angår det indhold, der skal videregives, de frister, der skal overholdes, den type oplysninger, der skal videregives, og formatet heraf. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 14a, stk. 2.

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel -14a, som nærmere fastsætter de krav om videregivelse af oplysninger, der er omhandlet i stk. 1-4, for så vidt angår det indhold, der skal videregives, de frister, der skal overholdes, den type oplysninger, der skal videregives, og formatet heraf.

Begrundelse

Da den opgave, der er pålagt Kommissionen, i dette tilfælde er ret omfattende, er delegerede retsakter mere hensigtsmæssige end gennemførelsesretsakter. Gennem delegerede retsakter sikres Parlamentet desuden betydelig indflydelse på proceduren.

Ændringsforslag  41

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2007/36/EF

Artikel 3c – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at selskaberne bekræfter de stemmer, der afgives på generalforsamlinger af eller på vegne af aktionærer. Hvis formidleren stemmer, videregiver denne bekræftelsen på stemmeafgivelse til aktionæren. Hvis der er mere end en enkelt formidler i deponeringskæden, videregives bekræftelsen hurtigst muligt formidlerne imellem.

2. Medlemsstaterne sikrer, at selskaberne efter krav fra aktionærer bekræfter de stemmer, der afgives på generalforsamlinger af eller på vegne af aktionærer. Hvis formidleren stemmer, videregiver denne den krævede bekræftelse på stemmeafgivelse til aktionæren. Hvis der er mere end en enkelt formidler i deponeringskæden, videregives den krævede bekræftelse hurtigst muligt formidlerne imellem.

 

Medlemsstaterne kan bestemme, at bekræftelsen på stemmeafgivelse kan offentliggøres af selskaberne på deres websteder efter generalforsamlingen.

Begrundelse

Omkostningerne og den betydelige byrde, der vil være forbundet med en meddelelse til alle aktionærer, der har afgivet en stemme, vil navnlig i forbindelse med generalforsamlinger være uforholdsmæssigt stor. Bekræftelsen bør derfor kun videregives, såfremt aktionærerne kræver dette. Selskaber bør også have muligheden for at offentliggøre bekræftelsen på stemmeafgivelsen på deres websted.

Ændringsforslag  42

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2007/36/EF

Artikel 3c – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage gennemførelsesretsakter, som nærmere fastsætter de krav om fremme af udøvelsen af aktionærrettigheder, der er omhandlet i stk. 1 og 2, herunder for så vidt angår foranstaltningens type og indhold, stemmeafgivelsesbekræftelsens format og de frister, der skal overholdes. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 14a, stk. 2.

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, som nærmere fastsætter de krav om fremme af udøvelsen af aktionærrettigheder, der er omhandlet i stk. 1 og 2, for så vidt angår foranstaltningens type og indhold, stemmeafgivelsesbekræftelsens format og de frister, der skal overholdes.

Begrundelse

Da den opgave, der er pålagt Kommissionen, i dette tilfælde er ret omfattende, er delegerede retsakter mere hensigtsmæssige end gennemførelsesretsakter. Gennem delegerede retsakter sikres Parlamentet desuden betydelig indflydelse på proceduren.

Ændringsforslag  43

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2007/36/EF

Artikel 3d – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne giver formidlere mulighed for at fastsætte priser eller gebyrer for den service, de skal yde i henhold til dette kapitel. Formidlere skal særskilt offentliggøre priser, gebyrer og andre afgifter for hver af de serviceydelser, som er omhandlet i dette kapitel.

1. Medlemsstaterne sikrer, at formidlere særskilt for hver serviceydelse offentliggør priser, gebyrer og andre afgifter for alle de serviceydelser, som er omhandlet i dette kapitel, og som ikke tilbydes gratis.

Begrundelse

Det er nødvendigt at præcisere, at alle gebyrer skal offentliggøres.

Ændringsforslag  44

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2007/36/EF

Artikel 3d – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at eventuelle afgifter, som en formidler opkræver af aktionærer, selskaber og andre formidlere, er ikke-diskriminerende og forholdsmæssigt afpassede. Eventuelle forskelle mellem de afgifter, som opkræves i forbindelse med indenlandsk eller grænseoverskridende udøvelse af rettigheder, skal være behørigt begrundede.

 

2. Medlemsstaterne sikrer, at eventuelle afgifter, som en formidler opkræver af aktionærer, selskaber og andre formidlere, er ikke-diskriminerende og forholdsmæssigt afpassede. Enhver differentiering af de afgifter, som opkræves af forskellige brugere af serviceydelser, skal afspejle en forskel i de faktiske udgifter til leveringen af serviceydelser. Differentieringen af afgifter må ikke være nationalitetsbaseret.

Begrundelse

Henvisningen til de faktiske udgifter skal præcisere, hvad ikkediskriminerende og forholdsmæssig betyder i praksis. Yderligere bør det for at sikre det indre markeds integritet og funktion specifikt påpeges, at differentiering af afgifter aldrig må være nationalitetsbaseret.

Ændringsforslag  45

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2007/36/EF

Artikel 1 – stk. 1 – litra f a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa) fører en dialog og samarbejder med andre interessenter i investeringsmodtagende selskaber

Ændringsforslag  46

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2007/36/EF

Artikel 3f – stk. 2 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) den institutionelle investor eller kapitalforvalteren eller andre selskaber, som er tilknyttet dem, udbyder finansielle produkter til eller har andre forretningsmæssige forbindelser med det investeringsmodtagende selskab

a) den institutionelle investor eller kapitalforvalteren eller andre selskaber, som er tilknyttet dem, eller en inddraget rådgivende stedfortræder udbyder finansielle produkter til eller har andre forretningsmæssige forbindelser med det investeringsmodtagende selskab

Ændringsforslag  47

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2007/36/EF

Artikel 3f – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at institutionelle investorer og kapitalforvaltere på årsbasis offentliggør deres politik for engagement, hvordan den er gennemført, og resultaterne heraf. De oplysninger, der er omhandlet i første punktum, skal som minimum være tilgængelige på selskabets websted. Institutionelle investorer og kapitalforvaltere skal for hvert selskab, som de har aktier i, meddele, om og hvordan de har stemt på de berørte selskabers generalforsamlinger, og forklare deres stemmeafgivelsesadfærd. Hvis en kapitalforvalter stemmer på vegne af en institutionel investor, henviser den institutionelle investor til det sted, hvor kapitalforvalteren offentliggør sådanne oplysninger om stemmeafgivelse.

3. Medlemsstaterne sikrer, at institutionelle investorer og kapitalforvaltere på årsbasis offentliggør deres politik for engagement, hvordan den er gennemført, og resultaterne heraf. De oplysninger, der er omhandlet i første punktum, skal som minimum være gratis tilgængelige på et fremtrædende sted på den institutionelle investors og kapitalforvalterens websted. Institutionelle investorer og kapitalforvaltere skal for hvert selskab, som de har aktier i, meddele, om og hvordan de har stemt på de berørte selskabers generalforsamlinger, og forklare deres stemmeafgivelsesadfærd. Hvis en kapitalforvalter stemmer på vegne af en institutionel investor, henviser den institutionelle investor til det sted, hvor kapitalforvalteren offentliggør sådanne oplysninger om stemmeafgivelse. Hvis oplysningerne om stemmeafgivelse i ganske særlige tilfælde er meget omfattende, kan oplysningsforpligtelsen overholdes gennem offentliggørelse af et nøjagtigt sammendrag af de pågældende oplysninger.

Begrundelse

Det er vigtigt, at der er gratis adgang til oplysningerne. Desuden bør investorer og forvaltere i tilfælde, hvor de er engageret i hundred- eller tusindvis af selskaber, gives mulighed for i særlige tilfælde at opsummere oplysningerne om stemmeafgivelse.

Ændringsforslag  48

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2007/36/EF

Artikel 3f – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Medlemsstaterne kan bestemme, at en institutionel investor eller en kapitalforvalter i ganske særlige tilfælde kan få tilladelse til, hvis det godkendes af den kompetente myndighed, at undlade at offentliggøre en vis del af de oplysninger, der skal offentliggøres i henhold til denne artikel, hvis denne del har tilknytning til en kommende udvikling eller anliggender under forhandling, og offentliggørelse heraf vil være til væsentlig skade for den institutionelle investors, kapitalforvalterens eller det investeringsmodtagende selskabs handelsmæssige position.

Ændringsforslag  49

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2007/36/EF

Artikel 3f – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Institutionelle investorer eller kapitalforvaltere skal, hvis de beslutter sig for ikke at tilrettelægge en politik for engagement eller beslutter sig for ikke at give meddelelse om gennemførelsen og resultaterne deraf, give en klar og velbegrundet forklaring på, hvorfor det er tilfældet.

udgår

Begrundelse

For at sikre en rimeligt effektiv lovgivning og ensartede spilleregler bør alle institutionelle investorer og kapitalforvaltere forpligtes til at tilrettelægge en politik for aktionærengagement og sørge for en gennemsigtig anvendelse heraf. Dette er et helt grundlæggende krav, der let kan opfyldes af alle aktører, som allerede driver en solid og velorganiseret forretning.

Ændringsforslag  50

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2007/36/EF

Artikel 3g – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at institutionelle investorer offentliggør, hvordan deres aktieinvesteringsstrategi ("investeringsstrategi") er afstemt efter forpligtelsernes profil og varighed, og hvordan strategien bidrager til aktivernes resultater på mellemlang til lang sigt. De oplysninger, der er omhandlet i første punktum, skal som minimum være tilgængelige på selskabets websted, så længe de gælder.

1. Medlemsstaterne sikrer, at institutionelle investorer offentliggør, hvordan deres aktieinvesteringsstrategi ("investeringsstrategi") er afstemt efter forpligtelsernes profil og varighed, og hvordan strategien bidrager til aktivernes resultater på mellemlang til lang sigt. De oplysninger, der er omhandlet i første punktum, skal som minimum være gratis tilgængelige på den institutionelle investors websted, så længe de gælder.

Ændringsforslag  51

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2007/36/EF

Artikel 3g – stk. 2 – litra e

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) den tilsigtede porteføljeomsætning eller det tilsigtede omsætningsinterval, den metode, som anvendes til at beregne omsætningen, og hvorvidt der fastlægges en procedure for tilfælde, hvor kapitalforvalteren overskrider denne eller dette

e) i givet fald, den tilsigtede porteføljeomsætning eller det tilsigtede omsætningsinterval, den metode, som anvendes til at beregne omsætningen, og hvorvidt der fastlægges en procedure for tilfælde, hvor kapitalforvalteren overskrider denne eller dette

Ændringsforslag  52

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2007/36/EF

Artikel 3g – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Hvis en institutionel investor i ganske særlige tilfælde gør brug af et meget stort antal kapitalforvaltere, kan oplysningsforpligtelsen i denne artikel overholdes gennem offentliggørelse af et nøjagtigt sammendrag af de pågældende oplysninger.

Ændringsforslag  53

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2007/36/EF

Artikel 3g – stk. 2 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b. Medlemsstaterne kan bestemme, at en institutionel investor i ganske særlige tilfælde kan få tilladelse til, hvis det godkendes af den kompetente myndighed, at undlade at offentliggøre en vis del af de oplysninger, der skal offentliggøres i henhold til denne artikel, hvis denne del har tilknytning til en kommende udvikling eller anliggender under forhandling, og offentliggørelse heraf vil være til væsentlig skade for den institutionelle investors eller en kapitalforvalters handelsmæssige position.

Ændringsforslag  54

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2007/36/EF

Artikel 3g – stk. 2 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den institutionelle investor skal, hvis aftalen med kapitalforvalteren ikke omfatter et eller flere af de aspekter, som er omhandlet i litra a)-f), give en klar og velbegrundet forklaring på, hvorfor det er tilfældet.

udgår

Begrundelse

Alle institutionelle investorer og kapitalforvaltere bør offentliggøre disse aspekter af deres investeringsstrategi. Hvis de enkelte firmaer selv kan bestemme, om de vil efterleve kravene eller forklare, hvorfor de har besluttet ikke at offentliggøre visse aspekter af deres investeringsstrategi, mister denne artikel sin gennemslagskraft, og der sker en forvridning af de lige konkurrencevilkår mellem de forskellige kapitalforvaltere og institutionelle investorer.

Ændringsforslag  55

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2007/36/EF

Artikel 3h – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at kapitalforvaltere på halvårlig basis meddeler den institutionelle investor, som de har indgået den i artikel 3g, stk. 2, omhandlede aftale med, hvordan deres investeringsstrategi og gennemførelsen heraf er i overensstemmelse med aftalen, og hvordan investeringsstrategien og gennemførelsen heraf bidrager til resultaterne af den institutionelle investors aktiver på mellemlang til lang sigt.

1. Medlemsstaterne sikrer, at kapitalforvaltere i overensstemmelse med stk. 2 og 2a meddeler, hvordan deres investeringsstrategi og gennemførelsen heraf er i overensstemmelse med den i artikel 3g, stk. 2, omhandlede aftale.

Begrundelse

De foreslåede ændringer til denne artikel sigter på øget gennemsigtighed. Offentligheden bør kunne følge med i, hvorledes kapitalforvaltere udøver deres mandat fra investorerne (artikel 3g). Imidlertid bør oplysninger, som potentielt er følsomme og ikke er nødvendige, for at offentligheden skal kunne vurdere det langsigtede perspektiv eller aspekterne af aktionærengagementet, udelukkende meddeles til investor. Det er særlig nyttigt at offentliggøre sådanne oplysninger, når der er ubalance mellem store kapitalforvaltere og små institutionelle investorer.

Ændringsforslag  56

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2007/36/EF

Artikel 3h – stk. 2 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at kapitalforvaltere på halvårlig basis giver den institutionelle investor meddelelse om følgende:

2. Medlemsstaterne sikrer, at kapitalforvaltere årligt giver offentligheden meddelelse om følgende:

Ændringsforslag  57

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2007/36/EF

Artikel 3h – stk. 2 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) hvordan porteføljen er sammensat, med en forklaring vedrørende væsentlige ændringer i porteføljen i den foregående periode

udgår

Ændringsforslag  58

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2007/36/EF

Artikel 3h – stk. 2 – litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) omkostninger i forbindelse med porteføljeomsætningen

udgår

Ændringsforslag  59

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2007/36/EF

Artikel 3h – stk. 2 – litra e

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) deres politik for værdipapirudlån og gennemførelsen heraf

udgår

Ændringsforslag  60

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2007/36/EF

Artikel 3h – stk. 2 – litra g a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ga) hvordan investeringsstrategien og gennemførelsen heraf overordnet set bidrager til resultaterne af den institutionelle investors aktiver på mellemlang til lang sigt.

Ændringsforslag  61

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2007/36/EF

Artikel 3h – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) Medlemsstaterne sikrer, at kapitalforvaltere årligt giver den institutionelle investor, som de har indgået den i artikel 3g, stk. 2, omhandlede aftale med, meddelelse om følgende:

 

a) hvordan porteføljen er sammensat, med en forklaring vedrørende væsentlige ændringer i porteføljen i den foregående periode

 

b) omkostninger i forbindelse med porteføljeomsætningen

 

c) deres politik for værdipapirudlån og gennemførelsen heraf

Ændringsforslag  62

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2007/36/EF

Artikel 3h – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, meddeles gratis, og hvis kapitalforvalteren ikke forvalter aktiverne skønsmæssigt fra kunde til kunde, gives oplysningerne også til andre investorer efter anmodning.

3. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, skal som minimum være gratis tilgængelige på kapitalforvalterens websted. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 2a, meddeles gratis, og hvis kapitalforvalteren ikke forvalter aktiverne skønsmæssigt fra kunde til kunde, gives oplysningerne også til andre investorer efter anmodning.

Ændringsforslag  63

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2007/36/EF

Artikel 3h – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Hvis en kapitalforvalter i henhold til andre EU-retsakter er forpligtet til at offentliggøre oplysninger vedrørende investeringer, finder denne artikel ikke anvendelse på oplysninger, der allerede er omfattet af sådanne retsakter.

Ændringsforslag  64

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2007/36/EF

Artikel 3h – stk. 3 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b. Medlemsstaterne kan bestemme, at en kapitalforvalter i ganske særlige tilfælde kan få tilladelse til, hvis det godkendes af den kompetente myndighed, at undlade at offentliggøre en vis del af de oplysninger, der skal offentliggøres i henhold til denne artikel, hvis denne del har tilknytning til en kommende udvikling eller anliggender under forhandling, og offentliggørelse heraf vil være til væsentlig skade for kapitalforvalterens eller en institutionel investors handelsmæssige position.

Ændringsforslag  65

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2007/36/EF

Artikel 3i – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at rådgivende stedfortrædere vedtager og gennemfører passende foranstaltninger med henblik på at sikre, at deres anbefalinger vedrørende stemmeafgivelse er præcise og pålidelige og baseret på en grundig analyse af alle de oplysninger, de har til rådighed.

1. Medlemsstaterne sikrer, at rådgivende stedfortrædere vedtager og gennemfører passende foranstaltninger med henblik på at sikre, at deres anbefalinger vedrørende stemmeafgivelse er præcise og pålidelige, at de er baseret på en grundig analyse af alle de oplysninger, de har til rådighed, at de udelukkende udvikles til gavn for deres kunder, og at de stilles til rådighed i god tid før afstemningen.

Begrundelse

Et stort problem vedrørende rådgivende stedfortrædere er, at nogle af dem arbejder for flere forskellige interessenter på samme tid. Dette er ikke rimeligt. Det bør derfor understreges, at stedfortrædende rådgivere, når de udarbejder anbefalinger vedrørende stemmeafgivelse for institutionelle investorer eller kapitalforvaltere, udelukkende bør arbejde til gavn for de pågældende kunder.

Ændringsforslag  66

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2007/36/EF

Artikel 3i – stk. 2 – litra a a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) om de tilstræber at overholde en adfærdskodeks eller en anden tilsvarende ordning og i givet fald hvilken, og hvor der kan findes oplysninger herom

Begrundelse

Det er i denne forbindelse særdeles relevant, om der anvendes en adfærdskodeks.

Ændringsforslag  67

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2007/36/EF

Artikel 3i – stk. 2 – litra b a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) de gældende organisatoriske forholdsregler med henblik på at identificere eller undgå eventuelle faktiske eller potentielle interessekonflikter

Ændringsforslag  68

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2007/36/EF

Artikel 3i – stk. 2 – litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) om de fører en dialog med de selskaber, som er genstand for deres anbefalinger vedrørende stemmeafgivelse, og i givet fald omfanget heraf og dialogens karakter

d) om de kommunikerer med de selskaber, som er genstand for deres anbefalinger vedrørende stemmeafgivelse, og i givet fald omfanget heraf og kommunikationens karakter

Ændringsforslag  69

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2007/36/EF

Artikel 3i – stk. 2 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Disse oplysninger offentliggøres på deres websted og skal som minimum være tilgængelige i tre år efter datoen for offentliggørelsen.

Disse oplysninger offentliggøres på deres websted og skal som minimum være gratis tilgængelige i fem år efter datoen for offentliggørelsen.

Ændringsforslag  70

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2007/36/EF

Artikel 3i – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at rådgivende stedfortrædere identificerer og hurtigst muligt giver deres kunder og det berørte selskab meddelelse om faktiske eller potentielle interessekonflikter og forretningsmæssige forbindelser, som kan påvirke udarbejdelsen af anbefalinger vedrørende stemmeafgivelse, og om de foranstaltninger, de har truffet, for at fjerne eller begrænse faktiske eller potentielle interessekonflikter.

3. Medlemsstaterne sikrer, at rådgivende stedfortrædere identificerer og hurtigst muligt giver deres kunder meddelelse om faktiske eller potentielle interessekonflikter og forretningsmæssige forbindelser, som kan påvirke udarbejdelsen af anbefalinger vedrørende stemmeafgivelse, og om de foranstaltninger, de har truffet, for at fjerne eller begrænse faktiske eller potentielle interessekonflikter.

Begrundelse

Se begrundelsen for ændringsforslaget til stk. 1. Når rådgivende stedfortrædere udarbejder anbefalinger vedrørende stemmeafgivelse, bør de udelukkende arbejde for at beskytte deres kunders interesser. Rådgivende stedfortrædere fører ofte en dialog med selskaberne, men bør ikke have specifikke forpligtelser over for dem.

Ændringsforslag  71

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 2007/36/EF

Artikel 9a – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at aktionærer har ret til at stemme om aflønningspolitikken for ledelsesmedlemmer. Selskaber aflønner kun ledelsesmedlemmer i overensstemmelse med en aflønningspolitik, som aktionærerne har godkendt. Aflønningspolitikken skal forelægges for aktionærerne til godkendelse som minimum hvert tredje år.

1. Medlemsstaterne sikrer, at aktionærer har ret til at stemme på generalforsamlingen om aflønningspolitikken for ledelsesmedlemmer. Selskaber aflønner kun ledelsesmedlemmer i overensstemmelse med en aflønningspolitik, som aktionærerne har godkendt. Aflønningspolitikken skal, når der foreligger et forslag om at ændre politikken, og så længe der ikke er foreslået nogen ændring, forelægges for aktionærerne til godkendelse som minimum hvert tredje år.

Ændringsforslag  72

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 2007/36/EF

Artikel 9a – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

I tilfælde, hvor der ikke tidligere er blevet gennemført en aflønningspolitik, og aktionærerne forkaster det forelagte udkast til politik, kan selskabet under omarbejdelsen af udkastet i en periode på højst et år inden vedtagelsen af udkastet aflønne sine ledelsesmedlemmer i overensstemmelse med eksisterende praksis. I tilfælde, hvor der eksisterer en aflønningspolitik, og aktionærerne forkaster det udkast til politik, som de har fået forelagt i overensstemmelse med stk. 1, kan selskabet under omarbejdelsen af udkastet i en periode på højst et år inden vedtagelsen af udkastet aflønne sine ledelsesmedlemmer i overensstemmelse med den eksisterende politik.

Begrundelse

Af klarhedshensyn bør det præciseres, hvad der sker, hvis aktionærerne forkaster den foreslåede politik.

Ændringsforslag  73

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 2007/36/EF

Artikel 9a – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Selskaber kan ved ansættelse af nye ledelsesmedlemmer beslutte at aflønne et individuelt ledelsesmedlem uden for rammerne af den godkendte politik, hvis det individuelle ledelsesmedlems aflønningspakke på forhånd er godkendt af aktionærerne på grundlag af oplysninger om de forhold, der er omhandlet i stk. 3. Aflønning kan tildeles midlertidigt under forbehold af aktionærernes godkendelse.

Selskaber kan i særlige tilfælde ved ansættelse af nye ledelsesmedlemmer beslutte at aflønne et individuelt ledelsesmedlem uden for rammerne af den godkendte politik. Aflønning kan tildeles midlertidigt under forbehold af aktionærernes godkendelse på den næste generalforsamling. Denne mulighed for at gøre en undtagelse må imidlertid kun anvendes én gang i løbet af anvendelsen af en godkendt politik.

Begrundelse

For at opnå et system med en rationel og meningsfyldt aflønningspolitik må politikkerne ikke tilsidesættes for ofte eller i for vid udstrækning. Derfor bør en fritagelse fra en politik kun godkendes, hvis den vedrører maksimale aflønningsbeløb, og der er tale om en ganske særlig situation, f.eks. i tilfælde af en ledelseskrise i selskabet. Hvis et selskab én gang er gået ud over en politik og ønsker at gøre det igen, er det rimeligt, at det forelægger et forslag om en revideret politik for aktionærerne.

Ændringsforslag  74

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 2007/36/EF

Artikel 9a – stk. 3 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Politikken skal omfatte en forklaring på, hvordan den bidrager til selskabets langsigtede interesser og bæredygtighed. Den skal fastsætte klare kriterier for tildeling af fast og variabel aflønning, herunder alle goder, uanset i hvilken form.

Politikken skal omfatte en forklaring på, hvordan den bidrager til selskabets strategi og dets langsigtede interesser og bæredygtighed. Den skal fastsætte klare og omfattende bestemmelser for tildeling af alle former for fast og variabel aflønning.

Ændringsforslag  75

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 2007/36/EF

Artikel 9a – stk. 3 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Politikken skal omfatte en angivelse af det samlede aflønningsbeløb, der som maksimum kan tildeles, og af de forskellige faste og variable aflønningskomponenters tilsvarende forholdsmæssige andel. Den skal omfatte en forklaring på, hvordan der ved udarbejdelsen af politikken eller fastsættelsen af ledelsesmedlemmernes aflønning er taget højde for medarbejdernes løn og ansættelsesvilkår i selskabet, herunder for forholdet mellem ledelsesmedlemmers gennemsnitlige aflønning og den gennemsnitlige aflønning af andre fuldtidsansatte i selskabet end ledelsesmedlemmer, og en forklaring på, hvorfor dette forhold anses for passende. Politikken kan undtagelsesvis ikke omfatte en forholdsangivelse. I så fald skal den omfatte en forklaring af, hvorfor det ikke er tilfældet, og hvilke foranstaltninger der er truffet med samme virkning.

Politikken skal mindst omfatte en angivelse af de maksimale niveauer for den samlede aflønning, der kan finde anvendelse, og af de forskellige faste og variable aflønningskomponenters tilsvarende forholdsmæssige andel. Den skal omfatte en forklaring på, hvordan der ved udarbejdelsen af politikken er taget højde for medarbejdernes løn og ansættelsesvilkår i selskabet. I denne forbindelse skal medlemsstaterne sikre, at politikken indeholder en forklaring af det forventede forhold mellem den gennemsnitlige årlige procentvise ændring i ledelsesmedlemmers aflønning og den gennemsnitlige årlige procentvise ændring i fuldtidsaflønningen af andre ansatte i selskabet end ledelsesmedlemmer, og en forklaring på, hvorfor dette forhold anses for passende. Endvidere kan medlemsstaterne fastsætte, at politikken skal omfatte en forklaring på forholdet mellem ledelsesmedlemmers gennemsnitlige aflønning og den gennemsnitlige fuldtidsaflønning af andre ansatte i selskabet end ledelsesmedlemmer, og en forklaring på, hvorfor dette forhold anses for passende. Ved beregningen af disse forhold skal aflønningen af deltidsansatte medtages omregnet til fuldtidsækvivalenter. Medlemsstaterne kan også fastsætte en maksimal grænse for forholdet mellem den gennemsnitlige aflønning af ledelsesmedlemmer og den gennemsnitlige fuldtidsaflønning af andre ansatte.

Ændringsforslag  76

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 2007/36/EF

Artikel 9a – stk. 3 – afsnit 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Politikken skal nærmere præcisere selskabets beslutningsprocedurer for aflønning af ledelsesmedlemmer, herunder i givet fald lønudvalgets rolle og arbejdsgang.

Begrundelse

Aktionærerne finder det ofte vanskeligt at følge og forstå beslutningsprocedurerne vedrørende aflønning. Det ville derfor være nyttigt at forbedre klarheden og gennemsigtigheden.

Ændringsforslag  77

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 2007/36/EF

Artikel 9a – stk. 3 – afsnit 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Politikken skal omfatte en forklaring af den beslutningsproces, der ligger til grund for politikkens fastlæggelse. I tilfælde af ændringer skal politikken omfatte en forklaring vedrørende alle væsentlige ændringer, og en forklaring på, hvordan der er taget hensyn til aktionærernes syn på politikken og rapporten i de foregående år.

Politikken skal omfatte en forklaring af den specifikke beslutningsproces, der ligger til grund for politikkens fastlæggelse. I tilfælde af ændringer skal politikken omfatte en forklaring vedrørende alle væsentlige ændringer, og en forklaring på, hvordan der er taget hensyn til aktionærernes stemmeafgivelse og syn på politikken og rapporten i de foregående år.

Ændringsforslag  78

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 2007/36/EF

Artikel 9b – stk. 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) den relative ændring af ledelsesmedlemmernes aflønning i løbet af de seneste tre regnskabsår, dens forbindelse med udviklingen i selskabets værdi og med ændringen af den gennemsnitlige aflønning af andre fuldtidsansatte i selskabet end ledelsesmedlemmer

b) den relative ændring af ledelsesmedlemmernes aflønning i løbet af de seneste tre regnskabsår, dens forbindelse med udviklingen i selskabets værdi og generelle resultater og med ændringen af den gennemsnitlige fuldtidsaflønning af andre ansatte i selskabet end ledelsesmedlemmer, hvor aflønningen af deltidsansatte er medtaget omregnet til fuldtidsækvivalenter

Begrundelse

Det er ikke kun udviklingen i selskabets værdi, der er relevant i denne forbindelse, men også andre aspekter af resultaterne. I nogle selskaber udgør deltidsansatte desuden en betydelig del af arbejdsstyrken. Hvis oplysningerne skal være nøjagtige, bør disse ansattes lønninger derfor omregnes til fuldtidsækvivalenter.

Ændringsforslag  79

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 2007/36/EF

Artikel 9b – stk. 1 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) enhver form for aflønning af selskabets ledelsesmedlemmer fra virksomheder, som tilhører den samme koncern

c) enhver form for modtaget eller udestående aflønning af selskabets ledelsesmedlemmer fra virksomheder, som tilhører den samme koncern

Ændringsforslag  80

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 2007/36/EF

Artikel 9b – stk. 1 – litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) antallet af tildelte eller tilbudte aktier og aktieoptioner og de vigtigste betingelser for udnyttelsen af rettighederne, herunder kursen og datoen for udnyttelse og enhver ændring heraf

d) antallet af tildelte aktier og aktieoptioner og de vigtigste betingelser for udnyttelsen af rettighederne, herunder kursen og datoen for udnyttelse og enhver ændring heraf

Ændringsforslag  81

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 2007/36/EF

Artikel 9b – stk. 1 – litra f

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f) oplysninger om, hvordan ledelsesmedlemmers aflønning fastlægges, herunder om lønudvalgets rolle.

f) oplysninger om, hvordan ledelsesmedlemmers aflønning fastlægges, herunder i givet fald om lønudvalgets rolle.

Ændringsforslag  82

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 2007/36/EF

Artikel 1 – stk. 1 – litra f a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa) i medlemsstater, der anvender bestemmelser om forholdet mellem ledelsesmedlemmers gennemsnitlige aflønning og den gennemsnitlige fuldtidsaflønning af ansatte, oplysninger om, hvorledes dette forhold har udviklet sig i løbet af de seneste tre regnskabsår.

Ændringsforslag  83

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 2007/36/EF

Artikel 9b – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at fysiske personers ret til privatlivets fred beskyttes i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF ved behandling af ledelsesmedlemmers personoplysninger.

2. Medlemsstaterne sikrer, at oplysninger om de enkelte ledelsesmedlemmers aflønning udelukkende offentliggøres for at fremme udøvelsen af aktionærrettigheder og muliggøre gennemsigtighed og ansvarlighed i forbindelse med deres resultater som ledelsesmedlemmer. Følsomme data om helbredsforhold og andre af de i artikel 8 i direktiv 95/46/EF omhandlede kategorier offentliggøres ikke. Selskaberne træffer passende foranstaltninger til begrænsning af offentlighedens adgang til personoplysninger, når de pågældende data en årrække efter den første offentliggørelse ikke længere har central betydning med hensyn til fremme af udøvelsen af aktionærrettigheder.

Begrundelse

Tjener til yderligere præcisering af de specifikke følger, som direktiv 95/46 med rimelighed kan forventes at have. En begrænsning af den offentlige adgang til personoplysninger bør ikke omfatte sletning af sådanne data men f.eks. direkte links dertil på selskabets websted.

Ændringsforslag  84

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 2007/36/EF

Artikel 9b – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at aktionærer har ret til at stemme om aflønningsrapporten fra det foregående regnskabsår på den årlige generalforsamling. Hvis aktionærerne nedstemmer aflønningsrapporten, skal selskabet i den næste aflønningsrapport forklare, om, og i givet fald hvordan, der er taget hensyn til resultatet af aktionærernes afstemning.

3. Medlemsstaterne kan bestemme, at aktionærer skal have ret til at stemme om aflønningsrapporten fra det foregående regnskabsår på den årlige generalforsamling. Hvis aktionærerne nedstemmer aflønningsrapporten, afholdes der straks efter afstemningen en åben drøftelse, hvor aktionærerne kan gøre nærmere rede for årsagerne til afvisningen. Selskabet skal i den næste aflønningsrapport forklare, hvordan der er taget hensyn til resultatet af aktionærernes afstemning og redegørelser.

Begrundelse

Hvis aktionærerne nedstemmer et forslag, bør det altid tages alvorligt af selskabet. Det er uacceptabelt at forholde sig passivt. Selskabet bør aktivt undersøge, hvad aktionærerne finder forkert, og foretage de nødvendige rettelser.

Ændringsforslag  85

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 2007/36/EF

Artikel 9b – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Bestemmelserne om aflønning i denne artikel og artikel 9a berører ikke de nationale løndannelsessystemer for ansatte og i givet fald de nationale bestemmelser om medarbejderrepræsentation i bestyrelser.

Begrundelse

Det bør gøres klart, at der er forskel mellem procedurerne for fastlæggelse af aflønningen af ledelsesmedlemmer og løndannelsessystemer for ansatte. Dette direktiv bør ikke gribe ind i disse systemer. Desuden bør direktivet ikke påvirke de bestemmelser om medarbejderrepræsentation i bestyrelser, der findes i en række medlemsstater.

Ændringsforslag  86

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 2007/36/EF

Artikel 9c – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at selskaber i tilfælde af transaktioner med nærtstående parter, som svarer til mere end 1 % af deres aktiver, offentliggør sådanne transaktioner på det tidspunkt, hvor de gennemfører transaktionen, og vedlægger meddelelsen en rapport fra en uafhængig tredjepart med en vurdering af, om transaktionen gennemføres på markedsvilkår, og en bekræftelse af, at transaktionen er fair og rimelig set ud fra aktionærernes, herunder mindretalsaktionærernes, synspunkt. Ved offentliggørelsen gives der oplysning om karakteren af forholdet til den nærtstående part, navnet på den nærtstående part, transaktionsbeløbet og andre forhold, som er nødvendige for at kunne vurdere transaktionen.

1. Medlemsstaterne sikrer, at selskaber i tilfælde af transaktioner med nærtstående parter, som svarer til mere end 1 % af deres aktiver, offentliggør sådanne transaktioner senest på det tidspunkt, hvor de gennemfører transaktionen. Ved offentliggørelsen gives der oplysning om karakteren af forholdet til den nærtstående part, navnet på den nærtstående part, transaktionsbeløbet og andre forhold, som er nødvendige for at kunne vurdere transaktionen.

Ændringsforslag  87

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 2007/36/EF

Artikel 9c – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan give selskaber mulighed for at anmode aktionærerne om at fritage dem fra kravet i stk. 1 om at vedlægge meddelelsen om transaktionen med en nærtstående part en rapport fra en uafhængig tredjepart i forbindelse med tydeligt afgrænsede former for gentagne transaktioner med en identificeret nærtstående part i en periode på højst 12 måneder efter fritagelsen. Hvis transaktionerne med nærtstående parter omfatter en aktionær, udelukkes denne aktionær fra afstemningen om forhåndsfritagelse.

Medlemsstaterne kan give selskaber mulighed for at anmode aktionærerne om at fritage dem fra kravet om offentliggørelse i stk. 1 i forbindelse med tydeligt afgrænsede former for gentagne transaktioner med en identificeret nærtstående part i en periode på højst 12 måneder efter fritagelsen. Hvis transaktionerne med nærtstående parter omfatter en aktionær, udelukkes denne aktionær fra afstemningen om forhåndsfritagelse. Så snart forhåndsfritagelsesperioden er udløbet, offentliggør selskabet alle transaktioner, der er blevet udført under fritagelsen, med samme krav til indholdet som i stk. 1.

Begrundelse

Denne mulighed for at forenkle behandlingen af standardtransaktioner med nærtstående parter bør være tilgængelig for selskaber i samtlige medlemsstater.

Ændringsforslag  88

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 2007/36/EF

Artikel 9c – stk. 2 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at transaktioner med nærtstående parter, som svarer til mere end 5 % af selskabernes aktiver, eller transaktioner, som kan få en væsentlig indvirkning på fortjeneste eller omsætning, forelægges for aktionærerne til afstemning på en generalforsamling. Hvis transaktioner med nærtstående parter omfatter en aktionær, udelukkes denne aktionær fra den pågældende afstemning. Selskabet gennemfører ikke transaktionen, før aktionærerne har godkendt den. Selskabet kan dog gennemføre transaktionen under forbehold af aktionærernes godkendelse.

2. Medlemsstaterne sikrer, at transaktioner med nærtstående parter, som ikke er gennemført på standardvilkår som led i den normale drift, og som svarer til mere end 5 % af selskabernes aktiver, forelægges for aktionærerne til afstemning på en generalforsamling. Hvis transaktioner med nærtstående parter omfatter en aktionær, udelukkes denne aktionær fra den pågældende afstemning. Selskabet gennemfører ikke transaktionen, før aktionærerne har godkendt den. Selskabet kan dog gennemføre transaktionen under forbehold af aktionærernes godkendelse.

Begrundelse

Denne generelle bestemmelse, som giver mening i teorien, ville være vanskelig at gennemføre i praksis. Den usikkerhed, den indebærer, ville ikke stå i forhold til fordelene ved at medtage den.

Ændringsforslag  89

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 2007/36/EF

Artikel 9c – stk. 2 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan give selskaber mulighed for at anmode aktionærerne om forhåndsgodkendelse af de transaktioner, der er omhandlet i stk. 1, i forbindelse med tydeligt afgrænsede former for gentagne transaktioner med en identificeret nærtstående part i en periode på højst 12 måneder efter forhåndsgodkendelsen af transaktionerne. Hvis transaktionerne med nærtstående parter omfatter en aktionær, udelukkes denne aktionær fra afstemningen om forhåndsgodkendelse.

Medlemsstaterne skal give selskaber mulighed for at anmode aktionærerne om forhåndsgodkendelse af de transaktioner, der er omhandlet i stk. 1, i forbindelse med tydeligt afgrænsede former for gentagne transaktioner med en identificeret nærtstående part i en periode på højst 12 måneder efter forhåndsgodkendelsen af transaktionerne. Hvis transaktionerne med nærtstående parter omfatter en aktionær, udelukkes denne aktionær fra afstemningen om forhåndsgodkendelse.

Begrundelse

Også i dette tilfælde bør muligheden for at forenkle behandlingen af standardtransaktioner med nærtstående parter være tilgængelig for selskaber i samtlige medlemsstater.

Ændringsforslag  90

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Direktiv 2007/36/EF

Kapitel IIA – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

KAPITEL IIA

KAPITEL IIA

GENNEMFØRELSESRETSAKTER OG SANKTIONER

DELEGEREDE RETSAKTER, GENNEMFØRELSESRETSAKTER OG SANKTIONER

Ændringsforslag  91

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Direktiv 2007/36/EF

Artikel -14 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel -14a

 

Udøvelse af de delegerede beføjelser

 

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3a, stk. 5, artikel 3b, stk. 5, og artikel 3c, stk. 3, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra den …*.

 

3. Den i artikel 3a, stk. 5, artikel 3b, stk. 5, og artikel 3c, stk. 3, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

 

4. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

 

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3a, stk. 5, artikel 3b, stk. 5, og artikel 3c, stk. 3, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet eller Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

 

_________________

 

* EUT: Indsæt venligst datoen for dette direktivs ikrafttræden.

Ændringsforslag  92

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. -1 (nyt)

Direktiv 2013/34/EU

Artikel 18 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 18a

 

Yderligere oplysningskrav for store virksomheder

 

1. Ud over de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 16, 17 og 18 og eventuelle andre bestemmelser i dette direktiv, offentliggør store virksomheder i noterne til årsregnskabet oplysninger om følgende, idet oplysningerne specificeres efter medlemsstat og efter tredjeland, hvor virksomheden har et datterselskab:

 

a) navn eller navne, aktiviteternes art og geografisk beliggenhed

 

b) omsætning

 

c) antal ansatte i fuldtidsækvivalenter

 

d) resultat før skat

 

e) skat af resultatet

 

f) modtagne offentlige tilskud.

 

 

 

2. Virksomheder, hvis gennemsnitlige antal medarbejdere på et konsolideret grundlag i løbet af regnskabsåret ikke overstiger 500, og som på deres regnskabsdatoer ikke på et konsolideret grundlag overstiger enten en samlet balance på 86 mio. EUR eller en nettoomsætning på 100 mio. EUR, er fritaget for forpligtelsen i nærværende artikels stk. 1.

 

3. Forpligtelsen i nærværende artikels stk. 1 finder ikke anvendelse på en virksomhed, der er undergivet en medlemsstats lovgivning, og hvis modervirksomhed henhører under en medlemsstats lovgivning, og hvis oplysninger er medtaget i de oplysninger, som er offentliggjort af modervirksomheden i overensstemmelse med nærværende artikels stk. 1.

 

4. De i stk. 1 omhandlede oplysninger revideres i overensstemmelse med direktiv 2006/43/EF*.

 

5. Kommissionen foretager en generel vurdering af de potentielle negative økonomiske konsekvenser af offentliggørelse af oplysninger som omhandlet i stk. 1, herunder konsekvenserne for konkurrenceevne og investering. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet sin rapport senest den 1. juli 2016.

 

Hvis Kommissionens rapport identificerer væsentlige negative følger, overvejer Kommissionen at fremsætte et passende lovgivningsmæssigt forslag med henblik på ændring af de offentliggørelsesforpligtelser, der er fastsat i stk. 1, og kan beslutte at udskyde disse forpligtelser. Kommissionens tager nødvendigheden af at forlænge udsættelsen op til revision en gang om året.

 

__________________

 

*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 84/253/EØF (EUT L 157 af 9.6.2006, s. 87)."

Ændringsforslag  93

Forslag til direktiv

Artikel 2 a (ny)

Direktiv 2004/109/EF

Artikel 16 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 2a

 

Ændringer af direktiv 2004/109/EF

 

Direktiv 2004/109/EF ændres således:

 

Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 16a

 

Yderligere oplysningskrav for udstedere

 

1. Medlemsstaterne pålægger de enkelte udstedere årligt og på et konsolideret grundlag for regnskabsåret at offentliggøre følgende oplysninger for hver medlemsstat og hvert tredjeland, hvori de har et datterselskab:

 

a) navn eller navne, aktiviteternes art og geografisk beliggenhed

 

b) omsætning

 

c) antal ansatte i fuldtidsækvivalenter

 

d) resultat før skat

 

e) skat af resultatet

 

f) modtagne offentlige tilskud.

 

2. Forpligtelsen i nærværende artikels stk. 1 finder ikke anvendelse på en udsteder, der er undergivet en medlemsstats lovgivning, og hvis moderselskab henhører under en medlemsstats lovgivning, og hvis oplysninger er medtaget i de oplysninger, som er offentliggjort af moderselskabet i overensstemmelse med nærværende artikels stk. 1.

 

3. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, revideres i overensstemmelse med direktiv 2006/43/EF og offentliggøres, når det er muligt, som et bilag til årsregnskabet eller i givet fald det konsoliderede årsregnskab for den berørte udsteder.

 

4. Kommissionen foretager en generel vurdering af de potentielle negative økonomiske konsekvenser af offentliggørelse af oplysninger som omhandlet i stk. 1, herunder konsekvenserne for konkurrenceevne og investering. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet sin rapport senest den 1. juli 2016.

 

Hvis Kommissionens rapport identificerer væsentlige negative følger, overvejer Kommissionen at fremsætte et passende lovgivningsmæssigt forslag med henblik på ændring af de offentliggørelsesforpligtelser, der er fastsat i stk. 1, og kan beslutte at udskyde disse forpligtelser. Kommissionens tager nødvendigheden af at forlænge udsættelsen op til revision en gang om året."

PROCEDURE

Titel

Ændring af direktiv 2007/36/EF, for så vidt angår tilskyndelse til langsigtet aktionærengagement, og af direktiv 2013/34/EU, for så vidt angår visse aspekter ved redegørelsen for virksomhedsledelse

Referencer

KOM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI*

16.4.2014

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

16.4.2014

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Olle Ludvigsson

22.7.2014

Behandling i udvalg

8.12.2014

26.1.2015

 

 

Dato for vedtagelse

24.2.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

38

16

5

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Patrick O’Flynn, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Barbara Kappel, Thomas Mann, Siegfried Mureșan, Eva Paunova

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Gesine Meissner


PROCEDURE

Titel

Ændring af direktiv 2007/36/EF, for så vidt angår tilskyndelse til langsigtet aktionærengagement, og af direktiv 2013/34/EU, for så vidt angår visse aspekter ved redegørelsen for virksomhedsledelse

Referencer

KOM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD)

Dato for høring af EP

9.4.2014

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI*

16.4.2014

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

16.4.2014

IMCO

16.4.2014

LIBE

16.4.2014

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

IMCO

24.9.2014

LIBE

15.7.2014

 

 

Associerede udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

12.3.2015

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Sergio Gaetano Cofferati

24.9.2014

 

 

 

Behandling i udvalg

11.11.2014

20.1.2015

24.2.2015

 

Dato for vedtagelse

7.5.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

13

10

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Dietmar Köster, António Marinho e Pinto, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cecilia Wikström

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Marisa Matias, Morten Messerschmidt, Barbara Spinelli

Dato for indgivelse

12.5.2015

Juridisk meddelelse