Postup : 2014/0121(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0158/2015

Predkladané texty :

A8-0158/2015

Rozpravy :

PV 07/07/2015 - 10
CRE 07/07/2015 - 10
PV 13/03/2017 - 12
CRE 13/03/2017 - 12

Hlasovanie :

PV 08/07/2015 - 4.6
CRE 08/07/2015 - 4.6
Vysvetlenie hlasovaní
PV 14/03/2017 - 6.3

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0257
P8_TA(2017)0067

SPRÁVA     ***I
PDF 1290kWORD 633k
12.5.2015
PE 544.471v02-00 A8-0158/2015

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2007/36/ES, pokiaľ ide o podnietenie dlhodobého zapojenia akcionárov, a smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o určité prvky vyhlásenia o správe a riadení

(COM(2014)0213 – C7 0147/2014 – 2014/0121(COD))

Výbor pre právne veci

Spravodajca: Sergio Gaetano Cofferati

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*):

Olle Ludvigsson, Výbor pre hospodárske a menové veci

(*)       Postup pridružených výborov – článok 54 rokovacieho poriadku

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2007/36/ES, pokiaľ ide o podnietenie dlhodobého zapojenia akcionárov, a smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o určité prvky vyhlásenia o správe a riadení

(COM(2014)0213 – C7‑0147/2014 – 2014/0121(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0213),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 50 a 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8‑0147/2014),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 9. júla 2014(1),

–       so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0158/2015),

1.      prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.      žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU(2)*

k návrhu Komisie

---------------------------------------------------------

SMERNICA (EÚ) 2015/...

Európskeho parlamentu a Rady

z

ktorou sa mení smernica 2007/36/ES, pokiaľ ide o podnietenie dlhodobého zapojenia akcionárov v kótovaných spoločnostiach, veľkých spoločnostiach a veľkých skupinách, a smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o určité prvky vyhlásenia o správe a riadení, a smernica 2004/109/ES

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 50 a 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(3),

po porade s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)         Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/36/ES(4) sa stanovujú požiadavky týkajúce sa výkonu určitých práv akcionárov spojených s akciami s hlasovacím právom vo vzťahu k valným zhromaždeniam spoločností, ktoré majú svoje sídlo v členskom štáte a ktorých akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu nachádzajúcom sa alebo fungujúcom v rámci členského štátu. Táto smernica by sa mala tiež vzťahovať na veľké spoločnosti a veľké skupiny v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ(5), ktoré nemajú akcie prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, keďže takisto vykonávajú podnikateľskú činnosť, ktorá má podstatný vplyv.

(2)         Aj keď akcionári nie sú vlastníkmi spoločností, ktoré sú samostatnými právnickými osobami mimo ich plnej kontroly, zohrávajú pri správe a riadení týchto spoločností významnú úlohu. Finančná kríza odhalila, že akcionári v mnohých prípadoch podporili nadmerné krátkodobé riskovanie zo strany správcov. Okrem toho ▌súčasná úroveň „monitorovania“ a zapojenia v spoločnostiach, do ktorých sa investuje, zo strany inštitucionálnych investorov a správcov aktív je často nedostatočná a príliš zameraná na krátkodobé výnosy nie je optimálna, čo vedie k neoptimálnej správe a riadeniu spoločností a výkonnosti spoločností registrovaných na regulovanom trhu.

(2a)  Lepšie zapojenie akcionárov do správy a riadenia spoločností je jednou z pák, ktoré môžu zlepšiť finančnú a nefinančnú výkonnosť týchto spoločností. Keďže však práva akcionárov nie sú jediným dlhodobým faktorom, ktorý je potrebné zohľadniť pri správe a riadení spoločností, mali by ich sprevádzať dodatočné opatrenia na zabezpečenie lepšej účasti všetkých zainteresovaných strán, najmä zamestnancov, miestnych orgánov a občianskej spoločnosti.

(3)         V akčnom pláne o európskom práve obchodných spoločností a správe a riadení spoločností(6) Komisia oznámila niekoľko opatrení v oblasti správy a riadenia spoločností, najmä na podnietenie zapojenia dlhodobých akcionárov a na zlepšenie transparentnosti medzi spoločnosťami a investormi.

(4)         S cieľom ďalej zjednodušiť výkon práv akcionárov a zapojenie medzi spoločnosťami registrovanými na regulovanom trhu a akcionármi, by spoločnosti registrované na regulovanom trhu mali mať možnosť identifikovať svojich akcionárov a komunikovať s nimi priamo. Z toho dôvodu by sa na posilnenie transparentnosti a dialógu touto smernicou mal poskytnúť rámec, aby sa zabezpečilo, že akcionárov bude možné identifikovať.

(5)         Účinný výkon svojich práv zo strany akcionárov do veľkej miery závisí od efektívnosti reťazca sprostredkovateľov vedúcich účty cenných papierov pre akcionárov, najmä v cezhraničnom kontexte. Cieľom tejto smernice je zlepšiť prenos informácií sprostredkovateľmi pomocou reťazca kapitálových majetkových účastí, aby sa zjednodušil výkon práv akcionárov.

(6)  Vzhľadom na dôležitú úlohu sprostredkovateľov by títo mali byť povinní umožniť výkon práv akcionárov ▌, keď chcú vykonávať tieto práva sami alebo keď chcú na tento účel menovať tretiu osobu. Keď akcionári nechcú vykonávať svoje práva sami a menovali sprostredkovateľa ako tretiu osobu, táto tretia osoba by mala byť povinná vykonávať tieto práva na základe výslovného oprávnenia a pokynu akcionára a v ich prospech.

(7)         S cieľom podporovať kapitálové investovanie v celej Únii a výkon práv súvisiacich s akciami by sa touto smernicou mal zabezpečiť vysoký stupeň transparentnosti, pokiaľ ide o náklady na služby poskytované sprostredkovateľmi. S cieľom zabrániť cezhraničnej cenovej diskriminácii voči čisto vnútroštátnym držbám akcií akékoľvek rozdiely uložených nákladov medzi domácim a cezhraničným výkonom práv by mali byť riadne odôvodnené a mali by odrážať rozdiely v skutočných nákladoch, ktoré sa vyskytli pri poskytovaní služieb zabezpečovaných sprostredkovateľmi. Sprostredkovatelia z tretích krajín, ktorí si zriadili pobočku v Únii, by mali podliehať pravidlám identifikácie akcionárov, prenosu informácií, umožneniu výkonu práv akcionárov a transparentnosti nákladov s cieľom zabezpečiť účinné uplatňovanie ustanovení týkajúcich sa akcií, ktoré sú v držbe prostredníctvom týchto sprostredkovateľov;

(8)  Účinné a udržateľné zapojenie akcionárov je dôležitým prvkom modelu správy a riadenia spoločností registrovaných na regulovanom trhu, ktorý závisí od kontrol a rovnováhy medzi rôznymi orgánmi a rôznymi zainteresovanými stranami. Riadne zapojenie zainteresovaných strán, najmä zamestnancov, by sa malo považovať za veľmi dôležitý prvok pri tvorbe vyváženého európskeho rámca správy a riadenia spoločností.

(9)         Inštitucionálni investori a správcovia aktív sú často dôležitými akcionármi spoločností registrovaných na regulovanom trhu v Únii, a preto môžu plniť významnú úlohu v správe a riadení týchto spoločností, ale aj všeobecnejšie so zreteľom na stratégiu a dlhodobú výkonnosť týchto spoločností. Zo skúseností z uplynulých rokov však vyplynulo, že sa inštitucionálni investori a správcovia aktív často nezapájajú náležite v spoločnostiach, v ktorých majú akcie, a ▌ že kapitálové trhy často vyvíjajú silný tlak na spoločnosti, aby dosahovali výkonnosť predovšetkým z krátkodobého hľadiska, čo ohrozuje dlhodobú finančnú a nefinančnú výkonnosť spoločností a vedie okrem niekoľkých ďalších negatívnych dôsledkov k neoptimálnej úrovni investícií, napríklad vo výskume a vývoji, na úkor dlhodobej výkonnosti spoločností ▌.

(9a)       Dlhodobé vlastníctvo akcií poskytuje spoločnostiam väčšiu stabilitu a zvyčajne ich podnecuje, aby zamerali svoje stratégie na dlhodobú finančnú i nefinančnú výkonnosť. Na podporu pozitívneho a dlhodobého zapojenia akcionárov je potrebné, aby boli k dispozícii mechanizmy podnecujúce dlhodobé vlastníctvo akcií.

(10)  Inštitucionálni investori a správcovia aktív často nie sú transparentní, pokiaľ ide o ich investičné stratégie, politiku zapájania, ich vykonávanie a výsledky. Zverejnenie takýchto informácií by malo pozitívny vplyv na informovanosť investorov, umožnilo by konečným príjemcom ako budúcim dôchodcom optimalizovať investičné rozhodnutia, uľahčiť dialóg medzi spoločnosťami a ich akcionármi, zvýšiť zapojenie akcionárov a posilniť zodpovednosť spoločností voči zainteresovaným stranám a občianskej spoločnosti.

(11)       Z tohto dôvodu by inštitucionálni investori a správcovia aktív mali vypracovať politiku v oblasti zapojenia akcionárov, v ktorej sa okrem iného určí, ako začleňujú zapojenie akcionárov do svojej investičnej stratégie, monitorujú spoločnosti, do ktorých sa investuje, vrátane ich environmentálnych a sociálnych rizík, vedú dialógy so spoločnosťami, do ktorých sa investuje a so svojimi zainteresovanými stranami a vykonávajú hlasovacie práva. Takáto politika zapájania by mala zahŕňať pravidlá na riadenie skutočných alebo možných konfliktov záujmov, ako je poskytovanie finančných služieb inštitucionálnymi investormi alebo správcami aktív alebo pridružených spoločností spoločnostiam, do ktorých sa investuje. Táto politika, jej vykonávanie a výsledky by sa mali zverejňovať a zasielať klientom inštitucionálnych investorov na ročnom základe. V prípade, že sa inštitucionálni investori alebo správcovia aktív rozhodnú nevypracovať politiku zapájania a/alebo sa rozhodnú nezverejniť jej vykonávanie a výsledky, uvedú jasné a odôvodnené vysvetlenie, prečo to tak je.

(12)  Inštitucionálni investori by mali ročne zverejňovať, ako je ich ▌ investičná stratégia zosúladená s profilom a trvaním ich záväzkov a ako prispieva k strednodobej až dlhodobej výkonnosti ich aktív. V prípade, že využívajú správcov aktív, buď prostredníctvom mandátov na základe vlastného uváženia, spočívajúcich v správe aktív na individuálnom základe, alebo prostredníctvom združených finančných prostriedkov, mali by zverejňovať hlavné prvky dojednania so správcom aktív na účely zosúladenia svojej investičnej stratégie a rozhodnutí s profilom a trvaním záväzkov inštitucionálneho investora, či sa motivuje správca aktív, aby prijímal rozhodnutia na základe strednodobej až dlhodobej výkonnosti spoločnosti a zapájal sa v spoločnostiach, ako hodnotí výkonnosť správcov aktív, štruktúru odmeny za služby správy aktív a cieľový obrat portfólia. Takto by sa prispelo k správnemu zosúladeniu záujmov medzi koncovými príjemcami inštitucionálnych investorov, správcami aktív a spoločnosťami, do ktorých sa investuje, a potenciálne k rozvoju dlhodobejších investičných stratégií a dlhodobejších vzťahov so spoločnosťami, do ktorých sa investuje, so zahrnutím zapojenia akcionárov.

(13)  Správcovia aktív by mali byť povinní sprístupňovať verejnosti, akým spôsobom je ich investičná stratégia a jej vykonávanie v súlade s dojednaním o správe aktív a ako investičná stratégia a rozhodnutia prispievajú k strednodobej až dlhodobej výkonnosti aktív inštitucionálneho investora. Okrem toho by mali sprístupňovať verejnosti obrat portfólia, či prijímajú investičné rozhodnutia na základe posudkov o strednodobej až dlhodobej výkonnosti spoločnosti, do ktorej sa investuje,▌ a či správca aktív využíva zastupujúcich poradcov na účely ich činností týkajúcich sa zapájania. Ďalšie informácie by mali zverejňovať správcovia aktív priamo inštitucionálnym investorom vrátane informácií o zložení portfólia, o nákladoch na obrat portfólia, o konfliktoch záujmov, ktoré sa objavili, a o spôsobe ich riešenia. Tieto informácie by inštitucionálnemu investorovi umožnili lepšie monitorovať správcu aktív, poskytli by stimuly na správne zosúladenie záujmov a na zapojenie akcionárov.

(14)       Členské štáty by mali s cieľom zlepšiť informácie v kapitálovom investičnom reťazci zabezpečiť, aby zastupujúci poradcovia prijali a vykonávali náležité opatrenia, aby podľa svojich najlepších schopností zabezpečili, že ich odporúčania týkajúce sa hlasovania sú presné a spoľahlivé, a to na základe dôkladnej analýzy všetkých informácií, ktoré majú k dispozícii, a aby neboli ovplyvnení žiadnym existujúcim alebo možným konfliktom záujmov alebo obchodným vzťahom. Zastupujúci poradcovia by mali prijať a dodržiavať kódex správania. Odchýlky od kódexu správania by sa mali oznámiť a vysvetliť spolu s alternatívnymi riešeniami, ktoré boli prijaté. Zastupujúci poradcovia by mali podávať správy o uplatňovaní kódexu správania na ročnom základe. Mali by zverejniť určité kľúčové informácie súvisiace s vypracúvaním svojich odporúčaní o hlasovaní a akýmkoľvek skutočným alebo možným konfliktom záujmov alebo obchodnými vzťahmi, ktoré môžu ovplyvniť vypracúvanie odporúčaní o hlasovaní.

(15)  Keďže odmeňovanie je jedným z hlavných nástrojov, ktoré majú spoločnosti na zosúladenie svojich záujmov a záujmov svojich riadiacich pracovníkov, a so zreteľom na rozhodujúcu úlohu riadiacich pracovníkov v spoločnostiach je dôležité, aby bola politika odmeňovania spoločností určená náležitým spôsobom, bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia o odmeňovaní uvedené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ(7) a pri zohľadnení rozdielov v štruktúrach rád spoločností v rozličných členských štátoch. Výkonnosť riadiacich pracovníkov by sa mala hodnotiť podľa finančných i nefinančných kritérií vrátane environmentálnych a sociálnych faktorov a faktorov týkajúcich sa správy a riadenia.

(15a)     Politika odmeňovania riadiacich pracovníkov spoločnosti by tiež mala prispievať k dlhodobému rastu spoločnosti, aby to zodpovedalo efektívnejšej praxi správy a riadenia spoločností a aby nebola úplne alebo v širokej miere viazaná na krátkodobé investičné ciele.

(16)       S cieľom zabezpečiť, aby akcionári mali účinné slovo v oblasti politiky odmeňovania, by sa im malo udeliť právo schvaľovať politiku odmeňovania na základe jasného, zrozumiteľného a komplexného prehľadu politiky odmeňovania spoločnosti, ktorá by mala byť zosúladená s obchodnou stratégiou, cieľmi, hodnotami a dlhodobými záujmami spoločnosti a mala by zahŕňať opatrenia na predchádzanie konfliktom záujmov. Spoločnosti by mali vyplácať odmenu svojim riadiacim pracovníkom len v súlade s politikou odmeňovania, ktorá bola schválená akcionármi. Zainteresované strany, najmä zamestnanci, by mali mať právo vyjadriť prostredníctvom svojich zástupcov názor na politiku odmeňovania predtým, ako sa predloží akcionárom. Schválená politika odmeňovania by sa mala bezodkladne zverejniť.

(17)  Na zabezpečenie toho, aby bolo vykonávanie politiky odmeňovania v súlade so schválenou politikou, by sa akcionárom malo udeliť právo hlasovať o správe spoločnosti o odmeňovaní. S cieľom zabezpečiť zodpovednosť riadiacich pracovníkov by správa o odmeňovaní mala byť zreteľná a pochopiteľná a mala by predstavovať úplný prehľad o odmeňovaní udelenom jednotlivým riaditeľom v uplynulom účtovnom období. V prípade, že akcionári hlasujú proti správe o odmeňovaní, spoločnosť by mala podľa potreby začať viesť dialóg s akcionármi, aby zistila dôvody zamietnutia správy. Spoločnosť by mala vysvetliť v ďalšej správe o odmeňovaní, ako sa zohľadnilo hlasovanie akcionárov. Zainteresované strany, najmä zamestnanci, by mali mať právo vyjadriť prostredníctvom svojich zástupcov názor na správu o odmeňovaní predtým, ako sa predloží akcionárom.

(17a)     Lepšia transparentnosť, pokiaľ ide o činnosti veľkých spoločností, a najmä pokiaľ ide o dosiahnutý zisk, zaplatené dane zo zisku a získané dotácie, je zásadná pre získanie dôvery a zjednodušenie zapájania akcionárov a ďalších občanov Únie do spoločností. Na povinné predkladanie správ v tejto oblasti sa tak môže hľadieť ako na dôležitý prvok sociálnej zodpovednosti podnikov voči akcionárom a spoločnosti.

(18)       S cieľom poskytnúť zainteresovaným stranám, akcionárom a občianskej spoločnosti jednoduchý prístup ku všetkým príslušným informáciám o správe a riadení spoločností by správa o odmeňovaní mala byť súčasťou vyhlásenia o správe a riadení, ktoré majú spoločnosti registrované na regulovanom trhu uverejňovať v súlade s článkom 20 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013(8).

(18a)  Je potrebné rozlišovať medzi postupmi na stanovovanie odmien riadiacich pracovníkov a systémami na tvorbu miezd pre zamestnancov. Ustanoveniami o odmeňovaní by preto nemalo byť dotknuté plné uplatňovanie základných práv zaručených článkom 153 ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), všeobecných zásad vnútroštátneho zmluvného a pracovného práva a prípadných práv sociálnych partnerov na uzatváranie a presadzovanie kolektívnych dohôd v súlade s vnútroštátnym právom a zvyklosťami.

(18b)     V príslušných prípadoch by ustanoveniami o odmeňovaní takisto nemali byť dotknuté ustanovenia o zastúpení zamestnancov v správnom, riadiacom alebo kontrolnom orgáne v zmysle vnútroštátneho práva.

(19)       Transakcie so spriaznenými stranami môžu spôsobiť zaujatosť voči spoločnostiam ▌, keďže môžu poskytnúť spriaznenej strane príležitosť privlastniť si hodnotu patriacu spoločnosti. Z toho dôvodu majú význam primerané ochranné opatrenia na ochranu záujmov spoločností. Členské štáty by preto mali zabezpečiť, aby podstatné transakcie so spriaznenými stranami boli schvaľované akcionármi alebo správnym alebo dozorným orgánom spoločností v súlade s postupmi, ktoré zabraňujú spriaznenej strane využiť svoju pozíciu a poskytujú primeranú ochranu záujmu spoločnosti a akcionárov, ktorí nie sú spriaznenými stranami, vrátane menšinových akcionárov. V prípade podstatných transakcií so spriaznenými stranami, by spoločnosti mali verejne oznámiť tieto transakcie najneskôr v čase uzavretia transakcie a oznámenie doplniť správou nezávislej tretej strany, v ktorej posudzuje, či je transakcia vykonaná za trhových podmienok, a potvrdzuje, že transakcia je spravodlivá a odôvodniteľná z pohľadu spoločnosti vrátane menšinových akcionárov. Členským štátom by sa malo umožniť vylúčiť transakcie medzi spoločnosťou a spoločnými podnikmi a jedným alebo viacerými členmi jej skupiny, za podmienky, že títo členovia skupiny alebo tieto spoločné podniky sú v plnom vlastníctve spoločnosti alebo žiadna iná spriaznená strana nemá záujem v členoch alebo v spoločných podnikoch, a transakcie sú uskutočnené v rámci bežnej obchodnej činnosti a za bežných trhových podmienok.

(20)  So zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995(9) je potrebné nájsť rovnováhu medzi zjednodušením výkonu práv akcionárov a právom na súkromie a ochranu osobných údajov. Identifikačné informácie o akcionároch by mali byť obmedzené na meno, kontaktné údaje vrátane úplnej adresy, telefónneho čísla a prípadne e-mailovej adresy a počtu akcií a hlasovacích práv zodpovedajúcich akcionárov. Tieto informácie by mali byť presné a uchovávané aktuálne a sprostredkovatelia, ako aj spoločnosti by mali umožniť opravu alebo vymazanie všetkých nesprávnych alebo neúplných údajov. Tieto identifikačné informácie o akcionároch by sa nemali používať na žiadny iný účel, než je zjednodušenie výkonu práv akcionárov, zapojenie akcionárov a dialóg medzi spoločnosťou a akcionárom.

(21)       S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie článkov o identifikácii akcionárov, o uľahčení výkonu práv a porovnateľnosti správ o odmeňovaní by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o definovanie osobitných požiadaviek týkajúcich sa prenosu informácií o totožnosti akcionárov, prenosu informácií medzi spoločnosťou a akcionármi a uľahčenie výkonu práv akcionárov prostredníctvom sprostredkovateľa a štandardizované predkladanie správy o odmeňovaní. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

(22)  S cieľom zabezpečiť, aby požiadavky stanovené v tejto smernici alebo opatrenia, ktorými sa vykonáva táto smernica, boli uplatňované v praxi, by každé porušenie uvedených požiadaviek malo byť predmetom sankcií. V tomto zmysle by sankcie mali byť dostatočne odradzujúce a primerané.

(23)       Keďže ciele tejto smernice nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov vzhľadom na medzinárodnú povahu kapitálového trhu Únie a opatrenia na úrovni členských štátov samotných by pravdepodobne viedli k rozdielnym súborom pravidiel, ktoré môžu ohroziť alebo vytvoriť nové prekážky fungovania vnútorného trhu, ciele možno z dôvodu ich rozsahu a účinkov lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity, ktorá je stanovená v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(24)  V súlade so spoločným politickým vyhlásením členských štátov a Komisie k vysvetľujúcim dokumentom z 28. septembra 2011(10) sa členské štáty v odôvodnených prípadoch zaviazali pripojiť k oznámeniu o svojich opatreniach na transpozíciu jeden alebo viacero dokumentov, v ktorých sa vysvetlí vzťah medzi príslušnými zložkami smernice a zodpovedajúcimi časťami vnútroštátnych nástrojov transpozície. V súvislosti s touto smernicou sa zákonodarca domnieva, že zasielanie takýchto dokumentov je odôvodnené,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1Zmeny smernice 2007/36/ES

Smernica 2007/36/ES sa mení takto:

(-1)        Názov sa nahrádza takto:

             „SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2007/36/ES z 11. júla 2007 o výkone určitých práv akcionárov spoločností registrovaných na regulovanom trhu, veľkých spoločností a veľkých skupín.“

(1)         Článok 1 sa mení takto:

(a)    V odseku 1 sa dopĺňa táto veta:

„Takisto stanovuje osobitné požiadavky na uľahčenie dlhodobého zapojenia akcionárov vrátane identifikácie akcionárov, prenosu informácií medzi spoločnosťou a akcionármi a uľahčenia výkonu práv akcionárov. Okrem toho vytvára transparentnosť v oblasti činností inštitucionálnych investorov a správcov aktív a činností zastupujúcich poradcov a stanovuje určité požiadavky, pokiaľ ide o odmeny riadiacich pracovníkov a transakcie so spriaznenými stranami.“

(aa)  Za odsek 3 sa dopĺňa tento odsek:

„3a. Podniky uvedené v odseku 3 nebudú v žiadnom prípade vyňaté z ustanovení uvedených v kapitole Ib.“

(b)    Za odsek 3a sa dopĺňa tento odsek:

„3b  Kapitola Ib sa vzťahuje na inštitucionálnych investorov a na správcov aktív v rozsahu, v ktorom investujú priamo alebo prostredníctvom podniku kolektívneho investovania v mene inštitucionálnych investorov, pokiaľ investujú do akcií. Vzťahuje sa tiež na zastupujúcich poradcov.“

(ba)  Za odsek 3b sa dopĺňa tento odsek:

„3c.  Ustanoveniami tejto smernice nie sú dotknuté ustanovenia odvetvových právnych predpisov EÚ, ktoré upravujú konkrétne druhy spoločností registrovaných na regulovanom trhu alebo subjektov. Ustanovenia odvetvových právnych predpisov EÚ sú nadradené tejto smernici, ak sú požiadavky stanovené v tejto smernice v rozpore s odvetvovými právnymi predpismi EÚ. Ak táto smernica stanovuje konkrétnejšie pravidlá alebo dopĺňa požiadavky v porovnaní s ustanoveniami odvetvových právnych predpisov EÚ, ustanovenia odvetvových právnych predpisov sa uplatňujú v spojení s ustanoveniami tejto smernice“.

(2)  V článku 2 sa dopĺňajú tieto písmená d) – j):

“(d)   „sprostredkovateľ“ je právnická osoba, ktorá má sídlo, ústredie alebo hlavné miesto podnikania v Európskej únii a vedie účty cenných papierov pre klientov;

(da)  „veľká spoločnosť“ je spoločnosť, ktorá spĺňa kritériá stanovené v článku 3 ods. 4 smernice 2013/34/EÚ;

(db)  „veľká skupina“ je skupina, ktorá spĺňa kritériá stanovené v článku 3 ods. 7 smernice 2013/34/EÚ;

(e)    „sprostredkovateľ z tretej krajiny“ je právnická osoba, ktorá má sídlo, ústredie alebo hlavné miesto podnikania mimo Európskej únie a vedie účty cenných papierov pre klientov;

(f)   „inštitucionálny investor“ je podnik, ktorý vykonáva činnosti životného poistenia v zmysle článku 2 ods. 3 písm. a), b) a c) a činnosti zaistenia záväzkov životného poistenia a nie je vylúčený podľa článkov 3, 4, 9, 10, 11 alebo 12 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES(11), a inštitúcia zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES(12) v súlade s jej článkom 2, pokiaľ sa členský štát nerozhodol uplatňovať uvedenú smernicu celkovo alebo čiastočne na uvedenú inštitúciu v súlade s článkom 5 uvedenej smernice;

(g)    „správca aktív“ je investičná spoločnosť podľa vymedzenia v článku 1 ods. 4 bode 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ(13) poskytujúca služby správy portfólia inštitucionálnym investorom, správca AIF (alternatívnych investičných fondov) vymedzený v článku 4 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ(14), ktorý nespĺňa podmienky výnimky v súlade s článkom 3 uvedenej smernice, alebo správcovská spoločnosť podľa vymedzenia v článku 2 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES(15); alebo investičná spoločnosť povolená v súlade so smernicou 2009/65/ES za predpokladu, že neurčila na svoje riadenie správcovskú spoločnosť povolenú podľa uvedenej smernice;

(h)  „zapojenie akcionárov“ je monitorovanie spoločností jednotlivým akcionárom alebo spoločne s inými akcionármi v podstatných veciach vrátane stratégie, finančnej a nefinančnej výkonnosti, rizika, kapitálovej štruktúry, sociálneho a environmentálneho vplyvu a správa a riadenie spoločností, vedenie dialógu so spoločnosťami a ich zainteresovanými stranami o týchto záležitostiach a uplatňovanie hlasovacích práv a iných práv spojených s akciami;

(i)     „zastupujúci poradca“ je právnická osoba, ktorá poskytuje na odbornom základe odporúčania akcionárom v oblasti výkonu ich hlasovacích práv;

(l)     „riaditeľ“ je:

-       akýkoľvek člen správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov spoločnosti;

-       hlavný výkonný úradník a zástupcovia hlavného výkonného úradníka, aj keď nie sú členmi správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov;

(j)     „spriaznená strana“ má rovnaký význam ako v medzinárodných účtovných štandardoch prijatých v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002(16);

(ja)aktíva/majetok“ je celková hodnota aktív uvedená v konsolidovanej súvahe spoločnosti vypracovanej v súlade s medzinárodným štandardmi finančného výkazníctva;

(jb)   „zainteresovaná strana“ je akákoľvek osoba, skupina, organizácia alebo miestne spoločenstvo, ktoré sú ovplyvnené činnosťou a výkonnosťou spoločnosti alebo majú záujem na tejto činnosti a výkonnosti z iného hľadiska;

(jc)   „informácie o totožnosti akcionárov“ sú akékoľvek informácie umožňujúce zistiť totožnosť akcionára vrátane najmenej:

-       mien akcionárov a ich kontaktných údajov (vrátane celej adresy, telefónneho čísla a e-mailovej adresy) a v prípade právnických osôb ich jedinečného identifikátora alebo v prípade jeho nedostupnosti iného identifikačného údaju;

-       počet vlastnených akcií a hlasovacích práv spojených s týmito akciami.

(2a)       V článku 2 sa dopĺňa tento odsek:

„Členské štáty môžu zahrnúť do vymedzenia pojmu „riadiaci pracovník“ uvedeného pod písm. l) prvého odseku na účely tejto smernice iné osoby, ktoré zastávajú podobné pozície.“

(2b)       Za článok 2 sa vkladá tento článok:

„Článok 2aOchrana údajov

Členské štáty zabezpečujú, aby sa spracovanie osobných údajov podľa tejto smernice vykonávalo v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorými sa vykonáva smernica 95/46/ES.”

(3)       Za článok 3 sa dopĺňajú nasledujúce kapitoly Ia a Ib

„KAPITOLA IAIDENTIFIKÁCIA AKCIONÁROV, PRENOS INFORMÁCIÍ A ZJEDNODUŠENIE VÝKONU PRÁV AKCIONÁROV

Článok 3aIdentifikácia akcionárov

1.      Členské štáty zabezpečia, aby sprostredkovatelia poskytovali spoločnostiam možnosť identifikovať svojich akcionárov, pri zohľadnení existujúcich vnútroštátnych systémov.

2.      Členské štáty zabezpečia, že na žiadosť spoločnosti sprostredkovateľ bezodkladne oznámi spoločnosti informácie o totožnosti akcionárov; V prípade, že je v reťazci majetkových účastí viac ako jeden sprostredkovateľ, žiadosť spoločnosti sa prenáša medzi sprostredkovateľmi bez zbytočného odkladu. Sprostredkovateľ, ktorý má informácie o totožnosti akcionárov, ich prenesie priamo spoločnosti.

Členské štáty môžu stanoviť, že centrálne depozitáre cenných papierov sú sprostredkovatelia, ktorí budú zodpovední za zber informácií o totožnosti akcionárov a za ich poskytovanie priamo spoločnosti.

3.  Sprostredkovateľ riadne informuje akcionárov, že informácie o ich totožnosti môžu byť spracúvané v súlade s týmto odsekom, a prípadne, že tieto informácie boli skutočne prenesené spoločnosti. Tieto informácie sa môžu použiť len na účel zjednodušenia výkonu práv akcionára, jeho zapojenia a dialógu medzi spoločnosťou a akcionárom o záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti. Spoločnosti môžu v každom prípade poskytnúť tretím stranám prehľad štruktúry vlastníctva spoločnosti uverejnením rôznych kategórií akcionárov. Spoločnosť a sprostredkovateľ zabezpečia, aby boli fyzické a právnické osoby schopné opraviť alebo vymazať všetky neúplné alebo nepresné údaje. Členské štáty zabezpečia, že spoločnosti a sprostredkovatelia neukladajú informácie o totožnosti akcionárov, ktoré im boli prenesené, v súlade s týmto článkom, dlhšie, než je potrebné a v každom prípade nie dlhšie než 24 mesiacov po tom, ako sa spoločnosť alebo sprostredkovatelia dozvedeli, že dotknutá osoba prestala byť akcionárom.

3a.    Členské štáty zabezpečia, aby na žiadosť akcionára spoločnosti, ktoré identifikovali svojich akcionárov, sprístupnili akcionárovi na požiadanie informácie týkajúce sa všetkých identifikovaných akcionárov, ktorí vlastnia viac ako 0,5 % akcií. Členské štáty zabezpečia, že akcionári prijímajúci tento zoznam ho mohli použiť len na kontaktovanie iných akcionárov vo veciach týkajúcich sa spoločnosti, a nesmú ho uverejniť.

Členské štáty môžu spoločnostiam umožniť, aby za sprístupnenie takéhoto zoznamu akcionárovi účtovali poplatok. Poplatok musí byť rozumný a primeraný, spôsob jeho výpočtu transparentný a nediskriminačný a nesmie byť v žiadnom prípade byť vyšší než tretina skutočných nákladov, ktoré spoločnosti vzniknú pri identifikácii akcionárov. Akékoľvek rozdiely uložených poplatkov medzi domácim a cezhraničným výkonom práv sú povolené iba vtedy, ak sú riadne odôvodnené a odrážajú rozdiely v skutočných nákladoch za poskytovanie služby. Žiadne poplatky sa nevyberajú v prípade, keď členský štát nedovoľuje, aby sprostredkovatelia vyberali poplatky za poskytovanie služieb, na ktoré odkazuje tento článok.

4.      Členské štáty zabezpečia, aby ani sprostredkovateľ, ktorý oznámi spoločnosti informácie o totožnosti akcionárov v súlade s odsekom 2, ani spoločnosť, ktorá sprístupní akcionárovi zoznam uvedený v odseku 3 v súlade s ustanoveniami tohto odseku, neboli považovaní za konajúcich v rozpore s akýmkoľvek obmedzením zverejnenia informácií uloženým v zmluve alebo akýmkoľvek právnym, regulačným alebo administratívnym ustanovením.

5.      Na zabezpečenie jednotného uplatňovania tohto článku je Komisia splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 14a na spresnenie minimálnych požiadaviek na prenos informácií stanovených v odsekoch 2, 3 a 3a, a to aj pokiaľ ide o formát informácií, ktoré sa majú prenášať, formát žiadosti vrátane bezpečných formátov, ktoré sa majú použiť, a lehôt, ktoré treba dodržať.

Článok 3bPrenos informácií

1.      Členské štáty zabezpečia, aby sa v prípade, keď spoločnosť nekomunikuje so svojimi akcionármi priamo, informácie súvisiace s ich akciami sprístupnili na webovej stránke spoločnosti a aby sa preniesli im alebo v súlade s pokynmi akcionára tretej strane, a to prostredníctvom sprostredkovateľa v týchto prípadoch:

(a)    informácie sú potrebné na výkon práva akcionára vyplývajúceho z jeho akcií;

(b)    informácie sú určené všetkým akcionárom investujúcim do akcií danej triedy.

2.  Členské štáty povinne vyžadujú, aby spoločnosti zabezpečovali a poskytovali informácie týkajúce sa výkonu práv vyplývajúcich z akcií sprostredkovateľovi v súlade s odsekom 1 štandardizovaným spôsobom a včas.

3.      Členské štáty zaviažu sprostredkovateľa, aby bez zbytočného odkladu poskytol spoločnosti podľa pokynov prijatých od akcionárov informácie prijaté od akcionárov, ktoré súvisia s výkonom práv vyplývajúcich z ich akcií.

4.      V prípade existencie viac ako jedného sprostredkovateľa v reťazci majetkových účastí sa informácie uvedené v odsekoch 1 a 3 prenášajú medzi sprostredkovateľmi bez zbytočného odkladu.

5.      Na zabezpečenie jednotného uplatňovania tohto článku je Komisia splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 14a na spresnenie minimálnych požiadaviek na prenos informácií stanovených v odsekoch 2, 3 a 3a, a to aj pokiaľ ide o formát informácií, ktoré sa majú prenášať vrátane bezpečných formátov, ktoré sa majú použiť.

Článok 3cZjednodušenie výkonu práv akcionárov

1.      Členské štáty zabezpečia, že sprostredkovatelia uľahčia výkon práv akcionára vrátane práva zúčastniť sa valných zhromaždení a hlasovať na nich. Toto zjednodušenie musí zahŕňať aspoň jeden z týchto krokov:

(a)    sprostredkovateľ uskutoční potrebné dojednania pre akcionára alebo tretiu osobu menovanú akcionárom, aby boli schopní vykonávať práva sami;

(b)    sprostredkovateľ vykonáva práva vyplývajúce z akcií na základe výslovného oprávnenia a pokynu akcionára a v jeho prospech.

2.      Členské štáty zabezpečia, aby spoločnosti prostredníctvom ich webovej stránky uverejňovali zápisnice z valných zhromaždení a výsledky hlasovaní. Členské štáty zabezpečia, aby spoločnosti potvrdili hlasy odovzdané akcionármi na valnom zhromaždení v ich mene, ak sa hlasuje elektronickými prostriedkami. V prípade, že sprostredkovateľ odovzdá hlas, potvrdenie o hlasovaní odošle akcionárovi. V prípade, že je v reťazci majetkových účastí viac ako jeden sprostredkovateľ, potvrdenie sa prenáša medzi sprostredkovateľmi bez zbytočného odkladu.

3.      Na zabezpečenie jednotného uplatňovania tohto článku je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 14a prijímať delegované akty na spresnenie minimálnych požiadaviek na zjednodušenie výkonu práv akcionárov stanovených v odsekoch 1 a 2 tohto článku, pokiaľ ide o druh a obsah zjednodušenia, formu potvrdenia hlasovania a lehoty, ktoré treba dodržať.

Článok 3dTransparentnosť nákladov

1.      členské štáty môžu povoliť sprostredkovateľom, aby spoplatnili služby, ktoré spoločnosti v súlade s touto kapitolou poskytujú. Sprostredkovatelia zverejnia ceny, poplatky a akékoľvek iné provízie samostatne pre každú službu uvedenú v tejto kapitole.

2.      Ak môžu sprostredkovatelia spoplatňovať náklady v súlade s článkom 1, členské štáty zabezpečia, aby sprostredkovatelia uverejňovali samostatne pre každú jednotlivú službu poplatky za služby uvedené v tejto kapitole.

Členské štáty zabezpečia, aby akékoľvek náklady, ktoré môže uložiť sprostredkovateľ akcionárom, spoločnostiam alebo iným sprostredkovateľom, boli nediskriminačné, rozumné a primerané. Akékoľvek rozdiely uložených poplatkov medzi domácim a cezhraničným výkonom práv sú povolené iba vtedy, ak sú riadne odôvodnené a odrážajú rozdiely v skutočných nákladoch za poskytovanie služby.

Článok 3eSprostredkovatelia z tretích krajín

Na sprostredkovateľa z tretej krajiny, ktorý zriadil pobočku v Únii, sa vzťahuje táto kapitola.“

Článok 3eaPodpora dlhodobého vlastníctva akcií

Členské štáty vytvoria mechanizmus na podporu dlhodobého vlastníctva akcií a dlhodobého zapojenia akcionárov. Členský štát vymedzí rozhodné obdobie, na základe ktorého sa môže akcionár považovať za dlhodobého akcionára, toto obdobie však nesmie byť kratšie než dva roky.

Mechanizmus uvedený v prvom pododseku zahrnie jednu alebo viacero z nasledujúcich výhod pre dlhodobých akcionárov.

-       dodatočné hlasovacie práva;

-       daňové stimuly;

-       vernostné dividendy;

-        vernostné akcie;

KAPITOLA IBTRANSPARENTNOSŤ INŠTITUCIONÁLNYCH INVESTOROV SPRÁVCOV AKTÍV A ZASTUPUJÚCICH PORADCOV

Článok 3fPolitika zapájania

1.      Členské štáty bez toho, aby bol dotknutý článok 3f ods. 4, zabezpečia, aby inštitucionálni investori a správcovia aktív vypracovali politiku o zapájaní akcionárov („politika zapájania“) V tejto politike zapájania sa určí, ako inštitucionálni investori a správcovia aktív vykonávajú tieto činnosti:

(a)    začlenenie zapojenia akcionárov do svojej investičnej stratégie;

(b)    monitorovanie spoločností, do ktorých sa investuje, vrátane ich nefinančnej výkonnosti a znižovania sociálnych a environmentálnych rizík;

(c)    vedenie dialógov so spoločnosťami, do ktorých sa investuje;

(d)    výkon hlasovacích práv;

(e)    využívanie služieb poskytovaných zastupujúcimi poradcami;

(f)     spolupráca s inými akcionármi.

(fa)   vedenie dialógu a spolupráca s ostatnými zainteresovanými stranami spoločností, do ktorých sa investuje.

2.      Členské štáty bez toho, aby bol dotknutý článok 3f ods. 4, zabezpečia, aby politika zapájania zahŕňala pravidlá na riadenie skutočných alebo možných konfliktov záujmov, pokiaľ ide o zapojenie akcionárov. Tieto pravidlá sa vypracujú najmä pre všetky tieto situácie:

(a)    inštitucionálny investor alebo správca aktív alebo iné spoločnosti k nim pridružené ponúkajú finančné produkty alebo majú iné obchodné vzťahy so spoločnosťou, do ktorej sa investuje;

(b)    riadiaci pracovník inštitucionálneho investora alebo správca aktív je takisto riadiacim pracovníkom spoločnosti, do ktorej sa investuje;

(c)    správca aktív spravujúci aktíva inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia investuje do spoločnosti, ktorá prispieva uvedenej inštitúcii;

(d)    inštitucionálny investor alebo správca aktív je pridružený k spoločnosti, pre ktorej akcie bola otvorená ponuka na prevzatie.

3.      Členské štáty zabezpečia, aby inštitucionálni investori a správcovia aktív zverejňovali na ročnom základe svoju politiku zapájania, konkrétne ako bola vykonávaná a jej výsledky. Informácie uvedené v prvej vete musia byť bezplatne dostupné aspoň na webovej lokalite spoločnosti. Inštitucionálni investori poskytnú svojim klientom na ročnom základe informácie uvedené v prvej vete.

Inštitucionálni investori a správcovia aktív zverejnia za každú spoločnosť, v ktorej majú akcie, či a ako odovzdali svoje hlasy na valných zhromaždeniach príslušných spoločností, a poskytnú vysvetlenie svojho správania pri hlasovaní. V prípade, že správca aktív odovzdá hlasy v mene inštitucionálneho investora, inštitucionálny investor uvedie odkaz na to, kde tieto informácie o hlasovaní uverejnil správca aktív. Informácie uvedené v tomto odseku musia byť bezplatne dostupné aspoň na webovej lokalite spoločnosti.

▌      

Článok 3gInvestičná stratégia inštitucionálnych investorov a dojednania so správcami aktív

1.      Členské štáty zabezpečia, aby inštitucionálni investori zverejňovali, ako je ich kapitálová investičná stratégia („investičná stratégia“) zosúladená s profilom a trvaním ich záväzkov a ako prispieva k strednodobej až dlhodobej výkonnosti ich aktív. Informácie uvedené v prvej vete musia byť bezplatne dostupné aspoň na webovej lokalite spoločnosti, pokiaľ sa uplatňujú, a zasielajú sa každý rok klientom spoločnosti spolu s informáciami o ich politike zapájania.

2.      V prípade, že správca aktív investuje v mene inštitucionálneho investora, buď podľa vlastného uváženia podľa jednotlivých klientov, alebo prostredníctvom podniku kolektívneho investovania, inštitucionálny investor každoročne zverejní hlavné prvky dojednania so správcom aktív, pokiaľ ide o tieto záležitosti:

(a)    či a v akom rozsahu motivuje správcu aktív, aby zosúladil svoju investičnú stratégiu a rozhodnutia s profilom a trvaním jeho záväzkov;

(b)    či a v akom rozsahu motivuje správcu aktív, aby prijímal investičné rozhodnutia na základe strednodobej až dlhodobej výkonnosti spoločnosti vrátane nefinančnej výkonnosti a zapojil sa do spoločností s cieľom zlepšiť výkonnosť spoločnosti pri dosahovaní návratnosti investícií;

(c)    metódu a časový horizont hodnotenia výkonnosti správcu aktív a najmä, či a ako sa v tomto hodnotení zohľadňuje dlhodobá absolútna výkonnosť oproti relatívnej výkonnosti v porovnaní s referenčným indexom alebo iným správcom aktív presadzujúcim podobné investičné stratégie;

(d)    ako štruktúra odmeňovania za služby správy aktív prispieva k zosúladeniu investičných rozhodnutí správcu aktív s profilom a trvaním záväzkov inštitucionálneho investora;

(e)    cieľový obrat portfólia alebo rozsah obratu, metódu používanú na výpočet obratu a či je zavedený nejaký postup v prípade jeho prekročenia správcom aktív;

(f)  trvanie dojednania so správcom aktív.

▌      

Článok 3hTransparentnosť správcov aktív

1.      Členské štáty zabezpečia, aby správcovia aktív poskytovali informácie vymedzené v odsekoch 2 a 2a o tom, ako sa v ich investičnej stratégii a jej vykonávaní dodržiava dojednanie uvedené v článku 3g ods. 2.

2.      Členské štáty zabezpečia, aby správcovia aktív každoročne poskytovali verejnosti všetky tieto informácie:

(a)    či a ak áno, ako prijímajú investičné rozhodnutia na základe posudkov o strednodobej až dlhodobej výkonnosti spoločnosti, do ktorej sa investuje, vrátane nefinančnej výkonnosti;

(b)    úroveň obratu portfólia, metódu použitú na jeho výpočet a vysvetlenie, ak obrat presiahol cieľovú úroveň;

(c)    či, a ak áno, aké skutočné alebo možné konflikty záujmov sa vyskytli v súvislosti s činnosťami zapájania a ako ich správca aktív riešil;

(d)    či, a ak áno, ako správca aktív využíva služby zastupujúcich poradcov na účel svojich činností zapájania;

(e)    ako z celkového hľadiska investičná stratégia a jej vykonávanie prispieva k strednodobej až dlhodobej výkonnosti aktív inštitucionálneho investora.

2a.    Členské štáty zabezpečujú, aby správcovia aktív každoročne poskytovali inštitucionálnemu investorovi, s ktorým uzavreli dojednanie uvedené v článku 3g ods. 2, všetky tieto informácie:

(a)    ako bolo zložené portfólio a vysvetlenie významných zmien v portfóliu v predchádzajúcom období;

(b)    náklady na obrat portfólia;

(c)    svoju politiku požičiavania cenných papierov a jej vykonávanie.

3.      Informácie poskytnuté podľa odseku 2 sú dostupné bezplatne aspoň na webovej stránke správcu aktív. Informácie zverejňované podľa odseku 2a sa poskytujú bezplatne a v prípade, že správca aktív nespravuje aktíva na základe vlastného uváženia podľa jednotlivých klientov, poskytujú sa na požiadanie aj iným investorom.

3a.    Členské štáty môžu stanoviť, že sa v prípade, ak to schválil príslušný orgán, môže správcovi aktív vo výnimočných prípadoch povoliť zdržať sa zverejnenia určitej časti informácií, ktoré majú byť zverejnené podľa tohto článku, ak sa táto časť týka budúceho vývoja alebo vecí, o ktorých sa rokuje, a ich zverejnenie by mohlo vážne poškodiť obchodnú pozíciu správcu aktív alebo inštitucionálneho investora.

Článok 3iTransparentnosť zastupujúcich poradcov

1.      Členské štáty zabezpečia, aby zastupujúci poradcovia prijali a vykonávali primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby boli podľa ich najlepších schopností ich výskumy a odporúčania o hlasovaní presné a spoľahlivé, vychádzali z dôkladnej analýzy všetkých informácií, ktoré majú k dispozícii, a aby boli vypracované iba v záujme ich klientov.

1a.    Členské štáty zabezpečia, aby zastupujúci poradcovia uvádzali kódex správania, ktorý uplatňujú. Ak sa odchýlia od niektorého z odporúčaní kódexu, oznámia to, vysvetlia dôvody takého postupu a uvedú všetky prijaté alternatívne opatrenia. Tieto informácie spolu s odkazom na kódex správania, ktorý uplatňujú, budú zverejnené na webovej stránke zastupujúcich poradcov.

Zastupujúci poradcovia vypracujú každoročne správu o uplatňovaní tohto kódexu správania. Výročné správy sa zverejnia na webovej stránke zastupujúcich poradcov a zostanú bezplatne k dispozícii najmenej tri roky odo dňa zverejnenia.

2.      Členské štáty zabezpečia, aby zastupujúci poradcovia na ročnom základe zverejňovali všetky nasledujúce informácie súvisiace s vypracúvaním svojich výskumov a odporúčaní o hlasovaní:

(a)    základné vlastnosti metodík a modelov, ktoré uplatňujú;

(b)    hlavné zdroje informácií, ktoré používajú;

(c)    či, a ak áno, ako zohľadňujú podmienky na vnútroštátnom trhu, právne podmienky , regulačné podmienky a osobitné podmienky spoločností;

(ca)  kľúčové vlastnosti vykonávaného výskumu a politík hlasovania uplatňovaných na každom jednotlivom trhu;

(d)    či vedú komunikáciu alebo dialógy so spoločnosťami, ktoré sú predmetom ich výskumu a odporúčaní o hlasovaní, a s ich zainteresovaným stranami, a ak áno, rozsah a povahu dialógov;

(da)  politiku týkajúcu sa predchádzania a riadenia potenciálnych konfliktov záujmov;

(e)    celkový počet a kvalifikácia zamestnancov zapojených do prípravy odporúčaní o hlasovaní;

(f)     celkový počet odporúčaní o hlasovaní poskytnutých minulý rok.

Uvedené informácie sa uverejnia na webovej lokalite zastupujúcich poradcov a zostanú bezplatne k dispozícii najmenej tri roky odo dňa ich uverejnenia.

3.      Členské štáty zabezpečia, aby zastupujúci poradcovia identifikovali a bez zbytočného odkladu poskytli svojim klientom informácie o akomkoľvek skutočnom alebo možnom konflikte záujmov alebo obchodných vzťahoch, ktoré môžu ovplyvniť ich výskum a vypracovanie odporúčaní o hlasovaní, a o krokoch, ktoré podnikli na odstránenie alebo zmiernenie skutočného alebo možného konfliktu záujmov.

(4)  Vkladajú sa tieto články 9a, 9b a 9c:

„Článok 9aPrávo hlasovať o politike odmeňovania

1.      Členské štáty zabezpečia, že spoločnosti vypracujú politiku odmeňovania, pokiaľ ide o riadiacich pracovníkov, a predložia ju na záväzné hlasovanie valného zhromaždenia akcionárov. Spoločnosti vyplácajú odmenu svojim riadiacim pracovníkom len v súlade s politikou odmeňovania, o ktorej sa hlasovalo na valnom zhromaždení akcionárov. O akejkoľvek zmene politiky sa hlasuje na valnom zhromaždení akcionárov a politika sa v každom prípade predkladá na schválenie valnému zhromaždeniu aspoň každé tri roky.

V prípade, že sa predtým neuplatňovala žiadna politika odmeňovania a akcionári odmietli návrh politiky, ktorý im bol predložený, môže spoločnosť počas prepracúvania návrhu a po dobu nie dlhšiu než jeden rok pred prijatím návrhu odmeňovať svojich riadiacich pracovníkov v súlade s existujúcou praxou.

V prípade, že existuje politika odmeňovania a akcionári zamietli návrh politiky, ktorý im bol predložený v súlade s prvým pododsekom, môže spoločnosť v priebehu prepracúvania návrhu a počas obdobia nie dlhšieho než jeden rok pred prijatím návrhu vyplácať odmeny svojim riadiacim pracovníkom v súlade s existujúcou politikou.

2.  Politika je jasná, zrozumiteľná, v súlade s obchodnou stratégiou, cieľmi, hodnotami a dlhodobými záujmami spoločnosti a zahŕňa opatrenia na zabránenie konfliktom záujmov.

3.      Politika obsahuje vysvetlenie, ako prispieva k dlhodobým záujmom a udržateľnosti spoločnosti. Mala by stanoviť jasné kritériá týkajúce sa udeľovania pevnej a pohyblivej odmeny vrátane všetkých bonusov a výhod v akejkoľvek forme.

Politika uvádza príslušný pomerný podiel rôznych zložiek pevnej a pohyblivej odmeny. V politike by sa malo ozrejmiť, ako sa zohľadnili platové podmienky a podmienky zamestnanosti zamestnancov pri stanovovaní politiky alebo odmeny riadiacich pracovníkov.

V prípade pohyblivej odmeny sa v politike uvádza, aké finančné a nefinančné kritériá výkonnosti sa použijú a vysvetľuje, ako tieto kritériá prispievajú k dlhodobým záujmom a udržateľnosti spoločnosti, ako aj metódy, ktoré sa uplatnia na určenie toho, do akej miery boli tieto kritériá výkonnosti. Takisto sa v nej uvedú obdobia odkladu, obdobia uplatnenia nároku pre podielovú odmenu a zadržanie akcií po uplatnení nároku, ako aj informácie o možnosti spoločnosti spätne získať pohyblivú odmenu.

Členské štáty zabezpečia, aby kritériá zahŕňali tiež zváženie programov súvisiacich so sociálnou zodpovednosťou podnikov a dosiahnuté výsledky v tejto oblasti. Členské štáty zabezpečia, aby hodnota akcií nehrala najpodstatnejšiu úlohu v kritériách finančnej výkonnosti. Zabezpečia, aby odmeňovanie na základe akcií nepredstavovalo najpodstatnejšiu časť pohyblivej zložky odmeňovania riadiacich pracovníkov.

Uvedú sa v nej hlavné podmienky zmlúv riadiacich pracovníkov vrátane ich trvania a uplatniteľné výpovedné lehoty, podmienky ukončenia a platby spojené s ukončením zmlúv a charakteristiky systémov doplnkového dôchodkového zabezpečenia alebo predčasného odchodu do dôchodku. Ak vnútroštátne právne predpisy umožňujú, aby mali spoločnosti dojednania s riadiacimi pracovníkmi bez zmluvy, politika v takom prípade uvádza hlavné podmienky dohôd s riadiacimi pracovníkmi vrátane ich trvania a uplatniteľných výpovedných lehôt a podmienok ukončenia a platieb spojených s ukončením zmlúv a charakteristiky systémov doplnkového dôchodkového zabezpečenia alebo predčasného odchodu do dôchodku.

V politike sa stanovia postupy spoločnosti na určenie odmeňovania riadiacich pracovníkov vrátane úlohy a fungovania výboru pre odmeňovanie.

Členské štáty zabezpečia, aby príslušné zainteresované strany, najmä zamestnanci, mali nárok vyjadriť svoj názor prostredníctvom svojich zástupcov na politiku odmeňovania pred jej predložením akcionárom.

V politike sa vysvetľuje konkrétny rozhodovací proces, ktorý viedol k jej vymedzeniu. V prípade revízie politiky obsahuje vysvetlenie všetkých významných zmien a to, ako sa v nej zohľadňujú hlasovanie a názory akcionárov na politiku a správu za najmenej tri po sebe nasledujúce predchádzajúce roky.

4.      Členské štáty zabezpečia, aby sa politika po schválení akcionármi bezodkladne uverejnila a bola bezplatne k dispozícii na webovej lokalite spoločnosti najmenej počas jej uplatňovania.

Článok 9bInformácie, ktoré sa majú uvádzať v správe o odmeňovaní a právo hlasovať o správe o odmeňovaní

1.      Členské štáty zabezpečia, že spoločnosť vypracuje jasnú a zrozumiteľnú správu o odmeňovaní, v ktorej poskytne úplný prehľad odmien, vrátane všetkých výhod v akejkoľvek forme, udelených v súlade s politikou odmeňovania uvedenou v článku 9a jednotlivým riadiacim pracovníkom, a to novoprijatým a bývalým riadiacim pracovníkom za minulé účtovné obdobie. Pokiaľ je to vhodné, obsahuje všetky tieto prvky:

(a)    prehľad všetkých odmien udelených, uhradených, alebo ktoré sa majú uhradiť, rozčlenených podľa zložiek, pomerný podiel pevnej a pohyblivej odmeny, vysvetlenie, ako je celková odmena zladená s výkonnosťou a informácie o tom, ako boli uplatnené kritériá finančnej a nefinančnej výkonnosti;

(aa)  pomer medzi priemernom odmenou udelenou, uhradenou alebo ktorá sa má uhradiť výkonným riadiacim pracovníkom a priemernou mzdou zamestnancov počas posledného finančného roka, kde je odmena zamestnancov s čiastočným úväzkom zamestnaných za rovnocenných podmienok, ako sú zamestnanci na plný úväzok;

(b)  pomernú zmenu odmeňovania výkonných riadiacich pracovníkov za uplynulé tri účtovné obdobia, jej vzťah k vývoju hodnoty a celkovej výkonnosti spoločnosti a k zmene priemernej odmeny za plný pracovný úväzok zamestnancov počas toho istého obdobia;

(c)    akúkoľvek odmenu, ktorú riadiaci pracovníci spoločnosti získali alebo ktorú im prisľúbili z akéhokoľvek podniku patriaceho do rovnakej skupiny

(d)    počet akcií udelených a počet opcií na akcie, a to opcií vykonaných a nevykonaných a hlavné podmienky výkonu práv vrátane ceny a dátumu vykonania a akékoľvek ich zmeny;

(e)    informácie o využívaní možnosti spätného vymáhania pohyblivej odmeny;

(f)     informácie o tom, ako bola stanovená odmena riadiacich pracovníkov vrátane úlohy výboru pre odmeňovanie.

2.      Členské štáty zabezpečia, aby bolo právo na súkromie fyzických osôb chránené v súlade so smernicou 95/46/ES pri spracúvaní osobných údajov riadiaceho pracovníka.

3.      Členské štáty zabezpečia, aby akcionári mali právo hlasovať o správe o odmeňovaní za uplynulé účtovné obdobie na výročnom riadnom valnom zhromaždení. V prípade, že akcionári hlasujú proti správe o odmeňovaní, spoločnosť začne v prípade potreby viesť dialóg s akcionármi, aby zistila dôvody zamietnutia správy. Spoločnosť vysvetlí v ďalšej správe o odmeňovaní, ako sa zohľadnilo hlasovanie akcionárov.

Členské štáty zabezpečia, aby príslušné zainteresované strany, najmä zamestnanci, mali nárok vyjadriť svoj názor prostredníctvom svojich zástupcov na politiku odmeňovania pred jej predložením akcionárom.

3a.    Ustanoveniami o odmeňovaní v tomto článku a v článku 9a nie sú dotknuté vnútroštátne systémy tvorby miezd pre zamestnancov a prípadné vnútroštátne ustanovenia o zastúpení zamestnancov v radách.

4.      Na zabezpečenie jednotného uplatňovania tohto článku je Komisia splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 14a na spresnenie štandardizovanej formy informácií stanovených v odseku 1 tohto článku.

Článok 9cPrávo hlasovať o transakciách so spriaznenými stranami

1.      Členské štáty zabezpečia, aby spoločnosti v prípade hmotných transakcií so spriaznenými stranami ▌verejne oznámili tieto transakcie najneskôr v čase uzavretia transakcie a oznámenie doplnili správou ▌, v ktorej sa posudzuje, či je transakcia vykonaná za trhových podmienok, potvrdzuje, že transakcia je spravodlivá a odôvodniteľná z pohľadu spoločnosti vrátane menšinových akcionárov a poskytuje vysvetlenie hodnotenia, na ktorom sa posúdenie zakladá. Oznámenie obsahuje informácie o povahe vzťahu so spriaznenou stranou, názov spriaznenej strany, sumu transakcie a akékoľvek iné informácie potrebné na posúdenie hospodárskej spravodlivosti transakcie z pohľadu spoločnosti vrátane menšinových akcionárov.

Členské štáty vymedzia osobitné pravidlá, pokiaľ ide o správy, ktoré majú byť prijaté v súlade s prvým a druhým pododsekom, vrátane aktéra zodpovedného za poskytovanie správ, ktorým je jeden z nasledujúcich:

-       nezávislá tretia strana;

-       dozorný orgán spoločnosti; alebo

-       výbor nezávislých riaditeľov

2.      Členské štáty zabezpečia, aby hmotné transakcie so spriaznenými stranami boli schvaľované akcionármi alebo správnym alebo dozorným orgánom spoločností v súlade s postupmi, ktoré zabraňujú spriaznenej strane využiť svoju pozíciu a poskytujú primeranú ochranu pre záujem spoločnosti a akcionárov, ktorá nie sú spriaznenými stranami, vrátane menšinových akcionárov.

Členské štáty môžu stanoviť, že akcionári majú právo hlasovať o podstatných transakciách schválených správnym alebo dozorným orgánom spoločnosti.

Zámerom je, aby sa zabránilo zvýhodneniu spriaznených strán vyplývajúceho z osobitného postavenia a poskytla primeraná ochrana záujmov spoločnosti.

2a.  Členské štáty zabezpečia, aby boli spriaznené strany a ich zástupcovia vylúčené z prípravy správy uvedenej v odseku 1 a z hlasovaní a rozhodovaní, ktoré sa konajú v súlade s odsekom 2. V prípade, že transakcia so spriaznenou stranou zahŕňa akcionára, tento akcionár je z akéhokoľvek hlasovania o transakcii vylúčený. Členské štáty môžu povoliť akcionárovi ktorý je spriaznenou stranou, aby sa zúčastnil na hlasovaní za predpokladu, že vnútroštátne právo zabezpečuje dostatočné záruky, ktoré sa uplatňujú v priebehu procesu hlasovania na ochranu záujmov akcionárov, ktorí nie sú spriaznenými stranami, vrátane menšinových akcionárov tým, že zabraňujú tomu, aby spriaznené strany schválili transakciu napriek opačnému názoru väčšiny akcionárov, ktoré nie sú spriaznenými stranami, alebo napriek opačnému názoru väčšiny nezávislých riaditeľov.

3.      Členské štáty zabezpečia, aby transakcie s rovnakou spriaznenou stranou, ktoré boli uzavreté kedykoľvek počas predchádzajúcich 12 mesiacov alebo v rovnakom účtovnom roku a nepodliehali povinnostiam uvedeným v článkoch 1, 2 a 3 sa zhrnú na účely uplatňovania týchto odsekov.

4.      Členské štáty môžu vylúčiť z požiadaviek v článkoch 1, 2 a 3:

-       transakcie medzi spoločnosťou a jedným alebo viacerými členmi jej skupiny alebo spoločnými podnikmi, za podmienky, že títo členovia skupiny alebo tieto spoločné podniky sú v plnom vlastníctve spoločnosti alebo žiadna iná spriaznená strana spoločnosti nemá záujem v členoch alebo v spoločných podnikoch;

-       transakcie uskutočnené v rámci bežnej obchodnej činnosti a za bežných trhových podmienok.

4a.    Členské štáty vymedzia podstatné transakcie so spriaznenými stranami. Podstatné transakcie so spriaznenými stranami sa vymedzia pri zohľadnení:

(a)    vplyvu, ktorý môžu mať informácie o transakcii na rozhodovanie jednotlivých subjektov zapojených do procesu schvaľovania;

(b)    vplyvu transakcie na výsledky spoločnosti, aktíva, kapitalizáciu alebo obrat a postavenie spriaznenej strany;

(c)    rizík, ktoré vytvára transakcia pre spoločnosť a jej menšinových akcionárov.

Pri vymedzovaní hmotných transakcií so spriaznenými stranami môžu členské štáty stanoviť jeden alebo viac kvantitatívnych pomerov na základe vplyvu transakcie na príjmy, aktíva, kapitalizáciu alebo obrat spoločnosti, alebo vziať do úvahy povahu transakcie a pozíciu spriaznenej strany.

(5)       Za článok 14 sa vkladá táto kapitola IIa:

„KAPITOLA IIA

DELEGOVANÉ AKTY A SANKCIE

Článok 14a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.      Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.      Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3a ods. 5, článku 3b ods. 5, článku 3c ods. 3 a článku 9b sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od ...*.

3.      Delegovanie právomoci uvedené v článku 3a ods. 5, článku 3b ods. 5, článku 3c ods. 3 a článku 9b môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.      Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.      Delegovaný akt prijatý podľa článku 3a ods. 5, článku 3b ods. 5, článku 3c ods. 3 a článku 9b nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

Článok 14bSankcie

Členské štáty ustanovia pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných na porušenia vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa tejto smernice a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznámia Komisii dané opatrenia najneskôr do [dátum transpozície] ▌ a bezodkladne jej oznámia každú následnú zmenu, ktorá sa na ne vzťahuje.“

Článok 2Zmeny smernice 2013/34/EÚ

(-1)        Do článku 2 sa dopĺňa toto nové písmeno:

"(17) „daňové rozhodnutie“ je akákoľvek interpretácia vopred alebo uplatňovanie zákonného ustanovenia pre cezhraničnú situáciu alebo transakciu spoločnosti, ktoré by mohlo viesť ku strate dane v členskom štáte alebo ktoré by mohlo viesť k daňovým úsporám pre spoločnosť v dôsledku umelých prevodov ziskov v rámci skupiny.“

(-1a)      V článku 18 sa za odsek 2 dopĺňa tento odsek:

„2a.  Veľké podniky a všetky subjekty verejného záujmu v poznámkach k finančným výkazom pre jednotlivé členské štáty a tretie krajiny, v ktorých majú organizačnú zložku, zverejňujú za účtovné obdobie na konsolidovanom základe aj tieto informácie:

(a)    názov či názvy, povahu činností a geografickú polohu;

(b)    obrat;

(c)    počet zamestnancov prepočítaný na ekvivalent zamestnancov pracujúcich na plný pracovný úväzok;

(d)    hodnota aktív a ročné náklady na udržiavanie týchto aktív;

(e)    predaj a nákup;

(f)     zisk alebo stratu pred zdanením;

(g)    daň zo zisku alebo straty;

(h)    získané verejné dotácie;

(i)     materské spoločnosti okrem relevantných údajov poskytujú zoznam dcérskych spoločností pôsobiacich v každom členskom štáte alebo tretej krajine.

(-1b)      V článku 18 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Členské štáty môžu stanoviť, že odsek 1 písm. b) a odsek 2a sa neuplatňujú na ročnú účtovnú závierku podniku, ak je podnik zahrnutý do konsolidovanej účtovnej závierky, ktorej zostavenie sa požaduje podľa článku 22, ak je táto informácia uvedená v poznámkach ku konsolidovanej účtovnej závierke.“

(-1c)      Vkladá sa tento článok 18a:

„Článok 18a

Zverejnenie ďalších informácií v prípade veľkých podnikov

1.      V poznámkach k finančným výkazom veľké podniky zverejnia okrem informácií požadovaných podľa článkov 16, 17, 18 a akýchkoľvek iných ustanovení tejto smernice podstatné prvky a informácie o daňových rozhodnutiach, rozpísané o pre jednotlivé členské štáty a tretie krajiny, v ktorých majú dotknuté podniky pobočky: Komisia je splnomocnená stanoviť prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 49 formát a obsah publikácie.

2.      Podniky, ktorých priemerný počet zamestnancov na konsolidovanom základe počas účtovného obdobia neprekročí 500 osôb a ktorých súvaha ku dňu, ku ktorému sa ich účtovná závierka zostavuje, na konsolidovanom základe nepresahuje 86 miliónov EUR alebo čistý obrat nepresahuje 100 miliónov EUR, sú oslobodené od povinnosti stanovenej v odseku 1 tohto článku.

3.      Povinnosť uvedená v odseku 1 tohto článku sa neuplatňuje na žiadny podnik, ktorý sa riadi právom členského štátu, ktorého materský podnik podlieha právnym predpisom členského štátu a ktorého informácie sú súčasťou informácií zverejňovaných týmto materským podnikom v súlade s odsekom 1 tohto článku.

4.      Informácie uvedené v odseku 1 podliehajú auditu v súlade so smernicou 2006/43/ES.

(1)         Článok 20 smernice 2013/34/EÚ sa mení takto:

(a)    V odseku 1 sa dopĺňa toto písmeno h):

“(h)   správa o odmeňovaní vymedzená v článku 9b smernice 2007/36/ES.“

(b)    odsek 3 sa nahrádza takto:

„Štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť vyjadria názor v súlade s článkom 34 ods. 1 druhým pododsekom, pokiaľ ide o informácie vypracované podľa odseku 1 písm. c) a d) tohto článku a skontrolujú, či sa poskytli informácie uvedené v odseku 1 písm. a), b), e), f), g) a h) tohto článku.“

(c)     odsek 3 sa nahrádza takto:

„4. Členské štáty môžu podniky uvedené v odseku 1, ktoré emitovali len iné cenné papiere než akcie prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 14 smernice 2004/39/ES, oslobodiť od povinnosti uplatňovať odsek 1 písm. a), b), e), f), g) a h) tohto článku, pokiaľ tieto podniky neemitovali akcie, s ktorými sa obchoduje v multilaterálnom obchodnom systéme v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 15 smernice 2004/39/ES.“

Článok 2a Zmeny smernice 2004/109/ES

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES(17) sa mení takto:

(1)         V odseku 1 článku 2 sa dopĺňa toto písmeno r):

„(r)   „daňové rozhodnutie“ je akákoľvek interpretácia vopred alebo uplatňovanie zákonného ustanovenia pre cezhraničnú situáciu alebo transakciu spoločnosti, ktoré by mohlo viesť ku strate dane v členskom štáte alebo ktoré by mohlo viesť k daňovým úsporám pre spoločnosť v dôsledku umelých prevodov ziskov v rámci skupiny.“

(2)         Vkladá sa tento článok 16a:

„Článok 16a Zverejnenie ďalších informácií o emitentoch

1.      Členské štáty od každého emitenta požadujú, aby každoročne pre jednotlivé členské štáty a tretie krajiny, v ktorých má pobočku, na konsolidovanom základe za účtovné obdobie zverejňoval tieto informácie:

(a)    názvy, povahu činností a geografické umiestnenie;

(b)    obrat;

(c)    počet zamestnancov prepočítaný na počet zamestnancov pracujúcich na plný úväzok;

(d)    zisk alebo strata pred zdanením;

(e)    daň zo zisku alebo straty;

(f)     získané verejné dotácie.

2.      Povinnosť uvedená v odseku 1 tohto článku sa neuplatňuje na žiadneho emitenta, ktorý sa riadi právom členského štátu, ktorého materská spoločnosť podlieha právnym predpisom členského štátu a ktorého informácie sú súčasťou informácií zverejňovaných touto materskou spoločnosťou v súlade s odsekom 1 tohto článku.

3.      Informácie uvedené v odseku 1 podliehajú auditu v súlade so smernicou 2006/43/ES a podľa možností sa zverejňujú ako príloha výročných finančných výkazov alebo prípadne konsolidovaných finančných výkazov príslušného emitenta.

(3)    Vkladá sa tento článok 16b:

„Článok 16b

Zverejnenie ďalších informácií o emitentoch

1.        Členské štáty od každého emitenta požadujú, aby každoročne na konsolidovanom základe za účtovný rok uverejňoval podstatné prvky a informácie o daňových rozhodnutiach rozdelené podľa členských štátov a tretích krajín, v ktorých má pobočky. Komisia je splnomocnená stanoviť prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 27 ods. 2a, 2b a 2c formát a obsah publikácie.

2.        Povinnosť uvedená v odseku 1 tohto článku sa neuplatňuje na žiadneho emitenta, ktorý sa riadi právom členského štátu, ktorého materská spoločnosť podlieha právnym predpisom členského štátu a ktorého informácie sú súčasťou informácií zverejňovaných touto materskou spoločnosťou v súlade s odsekom 1 tohto článku.

3.        Informácie uvedené v odseku 1 sa podrobia auditu v súlade so smernicou 2006/43/ES a pokiaľ je to možné zverejnia sa ako príloha k ročným finančným výkazom, prípadne ku konsolidovaným finančným výkazom dotknutého emitenta.“

(4)       V článku 27 sa odsek 2a nahrádza takto:

(2a)     Právomoc prijímať delegované akty uvedená v článku 2 ods. 3, článku 5 ods. 6, článku 9 ods. 7, článku 12 ods. 8, článku 13 ods. 2, článku 14 ods. 2, článku 16a ods. 1, článku 17 ods. 4, článku 18 ods. 5, článku 19 ods. 4, článku 21 ods. 4, článku 23 ods. 4, článku 23 ods. 5 a článku 23 ods. 7 sa Komisii udeľuje na obdobie štyroch rokov od 4. januára 2011. Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovaných právomocí najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím tohto štvorročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ ho Európsky parlament alebo Rada v súlade s článkom 27a neodvolajú.“

Článok 3Transpozícia

1.          Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do [18 mesiacov po nadobudnutí účinnosti]. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.          Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 4Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 5Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V …,

Za Európsky parlament                                Za Radu

predseda                                                       predseda

(1)

Ú. v. EÚ C 451, 16.12.2014, s. 87.

(2)

* Pozmeňujúce návrhy: nový alebo zmenený text je vyznačený hrubou kurzívou; vypustenia sa označujú symbolom ▌.

(3)

Ú. v. EÚ C , , s. .

(4)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/36/ES z 11. júla 2007 o výkone určitých práv akcionárov spoločností registrovaných na regulovanom trhu (Ú. v. EÚ L 184, 14.7.2007, s. 17).

(5)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19).

(6)

COM/2012/0740 final.

(7)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

(8)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19).

(9)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

(10)

Ú. v. EÚ C 369, 17.12.2011, s. 14.

(11)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1).

(12)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES z 3. júna 2003 o činnostiach a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 235, 23.9.2003, s. 10).

(13)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.1014, s. 349).

(14)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1).

(15)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32).

(16)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s.1).

(17)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/34/ES (Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 38).


STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci (02.03.2015)

pre Výbor pre právne veci

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2007/36/ES, pokiaľ ide o podnietenie dlhodobého zapojenia akcionárov, a smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o určité prvky vyhlásenia o správe a riadení

(COM(2014)0213 – C7‑0147/2014 – 2014/0121(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Olle Ludvigsson

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Návrh Komisie o zapojení akcionárov bol predložený v apríli 2014. Jeho cieľom je posilniť dlhodobú perspektívu v riadení kótovaných spoločností.

V súčasnosti sa príliš veľa spoločností až veľmi zameriava na uspokojenie dopytu po vysokých krátkodobých ziskoch a výnosoch. Táto dynamika vedie k nedostatkom v plánovaní, nedostatočným investíciám a neoptimálnym výsledkom z dlhodobého hľadiska.

V snahe prekonať aspoň čiastočne tento problém chce Komisia zabezpečiť, aby úloha menšinových akcionárov, a predovšetkým inštitucionálnych investorov, v rámci správy a riadenia spoločnosti bola transparentnejšia, vplyvnejšia a aby sa ľahšie riadila. Základnou myšlienkou je, že ak sa investori väčšmi zapoja a väčšmi sa zamerajú na dlhodobú perspektívu, spoločnosti budú klásť väčší dôraz na dlhodobé záujmy. To bude následne prospešné pre koncových zákazníkov inštitucionálnych investorov a správcov aktív, pre podniky a pre celú spoločnosť.

Všeobecný prístup

Spravodajca by rád zasadil túto iniciatívu do všeobecného kontextu zapojenia akcionárov do správy a riadenia spoločností. Hoci sa tento konkrétny návrh zameriava na akcionárov, treba mať na pamäti, že aj iní aktéri, ako sú zamestnanci, spotrebitelia a miestne spoločenstvá, sú veľmi dôležití. Dobré riadenie spoločností si vyžaduje rešpektovanie a aktívne zapájanie všetkých zainteresovaných strán.

Pokiaľ ide o logiku a zdôvodnenie tohto návrhu, spravodajca vo všeobecnosti chápe a podporuje stanovisko Komisie. Všeobecne rozšírený trend je zameriavať sa na krátkodobé ciele, čo je pre väčšinu aktérov iracionálne a bolo by rozumné pokúsiť sa ho zmeniť. Podpora väčšieho zapojenia akcionárov je jedným z prostriedkov, ako to dosiahnuť. Súbor opatrení navrhovaných Komisiou nie je všeliekom, ide však aspoň o racionálny krok správnym smerom.

Úpravy

Vo všeobecnosti sa spravodajca domnieva, že návrh je potrebné upraviť v siedmich dôležitých bodoch.

1. Kľúčom k silnému zapojeniu akcionárov je dialóg medzi jednotlivými akcionármi o otázkach súvisiacich so spoločnosťou. Je potrebné, aby vlastníci navzájom komunikovali. V záujme väčšieho zapojenia je potrebné podporovať tento dialóg. Ustanovenia o identifikácii akcionárov (článok 3a) by sa mali rozšíriť, aby zohľadňovali toto hľadisko. V prípade, keď spoločnosť identifikuje svojich akcionárov, by mal mať každý akcionár možnosť obrátiť sa na spoločnosť a vyžiadať si kontaktné údaje ostatných akcionárov. Vďaka týmto údajom môžu začať nové dialógy. Ak sa tento užitočný mechanizmus patrične obmedzí, mal by byť plne v súlade s pravidlami v oblasti ochrany údajov.

2. Neodôvodnené poplatky spojené s cezhraničným zapojením sú, žiaľ, pomerne bežné. Preto je v záujme zabezpečenia fungovania vnútorného trhu potrebné jasne stanoviť, že všetky poplatky súvisiace s identifikáciou akcionárov, prenosom informácií a zjednodušením výkonu práv akcionárov sa nikdy nesmú rozlišovať na základe štátnej príslušnosti (článok 3d).

3. Základná transparentnosť by nemala byť nepovinná. Na zabezpečenie toho, aby právne predpisy boli primerane efektívne a aby existovali rovnaké podmienky, všetci inštitucionálni investori a správcovia aktív by mali byť povinní vypracovať politiku zapájania a mali by byť transparentní, pokiaľ ide o jej uplatňovanie (článok 3f). Je to úplne základná požiadavka, ktorú môžu jednoducho splniť všetci aktéri, ktorí už vykonávajú riadnu a dobre organizovanú podnikateľskú činnosť.

4. Zo všeobecného hľadiska je rovnako potrebné zabezpečiť väčšiu transparentnosť, pokiaľ ide o to, ako správcovia aktív plnia mandáty od inštitucionálnych investorov (článok 3h). Na to, aby sa nevytvorila „čierna diera” pre tých, čo chcú sledovať tieto kľúčové operácie zvonku, by sa mali zverejňovať všetky informácie, ktoré nie sú citlivé.

5. Na to, aby bol systém politík odmeňovania racionálny a zmysluplný, nemožno tieto politiky príliš často a v priveľkej miere odsúvať na okraj. Výnimka z tejto politiky by sa preto mala akceptovať iba vtedy, ak sa týka maximálnej výšky odmeny a ak ide o výnimočnú situáciu, napríklad v prípade krízy vedenia spoločnosti (článok 9a). Ak sa spoločnosť už raz odklonila od politiky a chce tak urobiť znovu, je vhodné, aby predložila akcionárom návrh na revidovanú politiku.

6. V záujme dodržiavania zásad transparentnosti a zachovania rovnakých podmienok by pomer medzi odmenami riadiacich pracovníkov a zamestnancov mal byť vždy zahrnutý do politiky odmeňovania (článok 9a). Tento pomer sa bude musieť interpretovať rôzne, napríklad v závislosti od predmetu podnikania a geografického umiestnenia spoločnosti. Je to však vždy užitočný údaj, ktorý by mohli a mali zverejňovať všetky spoločnosti.

7. Pokiaľ ide o transakcie so spriaznenými stranami, návrh Komisie je trochu príliš ambiciózny (článok 9c). Je potrebné stanoviť príslušnú európsku minimálnu úroveň s cieľom čeliť problematickému charakteru nekorektných transakcií, ale táto úroveň nemusí byť veľmi vysoká. Bude treba urobiť isté ústupky. Predovšetkým sa zdá, že je odôvodnené ponechať na rozhodnutí členských štátov so zreteľom na vnútroštátne podmienky a prax, či je požiadavka na usporiadanie hlasovania akcionárov primeraná pre všetky transakcie so spriaznenými stranami, ktoré predstavujú viac ako 5 % aktív, alebo či by sa táto požiadavka mala vzťahovať iba na transakcie, ktoré neboli uzatvorené za trhových podmienok.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Návrh

Návrh

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorou sa mení smernica 2007/36/ES, pokiaľ ide o podnietenie dlhodobého zapojenia akcionárov, a smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o určité prvky vyhlásenia o správe a riadení

ktorou sa mení smernica 2007/36/ES, pokiaľ ide o podnietenie dlhodobého zapojenia akcionárov, smernica 2013/34/EÚ a smernica 2004/109/ES, pokiaľ ide o určité prvky vykazovania

(Text s významom pre EHP)

(Text s významom pre EHP)

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) Finančná kríza odhalila, že akcionári v mnohých prípadoch podporili nadmerné krátkodobé riskovanie zo strany správcov. Okrem toho existujú jasné dôkazy o tom, že súčasná úroveň „monitorovania“ spoločností, do ktorých sa investuje, a zapojenie inštitucionálnych investorov a správcov aktív nie je optimálna, čo môže viesť k neoptimálnej správe a riadeniu spoločností a výkonnosti spoločností registrovaných na regulovanom trhu.

(2) Finančná kríza odhalila, že akcionári v mnohých prípadoch podporili nadmerné krátkodobé riskovanie zo strany správcov. Okrem toho existujú jasné dôkazy o tom, že súčasná úroveň „monitorovania“ spoločností, do ktorých sa investuje, a zapojenie inštitucionálnych investorov a správcov aktív nie je optimálna, čo môže viesť k neoptimálnej správe a riadeniu spoločností a výkonnosti spoločností registrovaných na regulovanom trhu. Tento konkrétny návrh by sa mal v širokej miere zamerať na zvýšenie transparentnosti a rešpektovanie a zabezpečenie aktívneho zapojenia príslušných zúčastnených strán; a preto sú ďalší aktéri, ako napr. zamestnanci, spotrebitelia a miestne spoločenstvá, veľmi dôležití v celkovom kontexte zapájania zainteresovaných strán.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) S cieľom ďalej zjednodušiť výkon práv akcionárov a zapojenie medzi spoločnosťami registrovanými na regulovanom trhu a akcionármi, by spoločnosti registrované na regulovanom trhu mali mať možnosť identifikovať svojich akcionárov a komunikovať s nimi priamo. Z toho dôvodu by sa touto smernicou mal poskytnúť rámec, aby sa zabezpečilo, že akcionárov bude možné identifikovať.

(4) S cieľom ďalej zjednodušiť výkon práv akcionárov a zapojenie medzi spoločnosťami registrovanými na regulovanom trhu a akcionármi, by spoločnosti registrované na regulovanom trhu mali mať možnosť identifikovať svojich akcionárov a komunikovať s nimi priamo. Z toho dôvodu by sa na posilnenie transparentnosti a dialógu touto smernicou mal poskytnúť rámec, aby sa zabezpečilo, že akcionárov bude možné identifikovať. Za predpokladu, že cieľ identifikovať akcionárov je splnený, členské štáty by mali mať určitú flexibilitu na zachovanie existujúcich vnútroštátnych systémov, napríklad pokiaľ ide o identifikáciu akcionárov inými prostriedkami než len cez sprostredkovateľov.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) S cieľom podporovať kapitálové investovanie v celej Únii a výkon práv súvisiacich s akciami by sa touto smernicou malo zabrániť cezhraničnej cenovej diskriminácii voči čisto vnútroštátnym držbám akcií zlepšením zverejnenia cien, poplatkov a provízií za služby poskytované sprostredkovateľmi. Sprostredkovatelia z tretích krajín, ktorí si zriadili pobočku v Únii, by mali podliehať pravidlám identifikácie akcionárov, prenosu informácií, umožneniu výkonu práv akcionárov a transparentnosti cien, poplatkov a provízií s cieľom zabezpečiť účinné uplatňovanie ustanovení týkajúcich sa akcií, ktoré sú v držbe prostredníctvom týchto sprostredkovateľov;

(7) S cieľom podporovať kapitálové investovanie v celej Únii a výkon práv súvisiacich s akciami by sa touto smernicou malo požadovať, aby všetky ceny, poplatky a ďalšie provízie za služby poskytované sprostredkovateľmi boli transparentné, nediskriminačné a primerané. Akýkoľvek rozdiel medzi poplatkami uloženými jednotlivým používateľom služieb by mal odrážať rozdiel medzi skutočnými nákladmi spojenými s poskytovaním služieb. S cieľom zabezpečiť integritu a fungovanie vnútorného trhu by sa poplatky nemali rozlišovať na základe štátnej príslušnosti. Sprostredkovatelia z tretích krajín, ktorí si zriadili pobočku v Únii, by mali podliehať pravidlám identifikácie akcionárov, prenosu informácií, umožneniu výkonu práv akcionárov a transparentnosti cien, poplatkov a provízií s cieľom zabezpečiť účinné uplatňovanie ustanovení týkajúcich sa akcií, ktoré sú v držbe prostredníctvom týchto sprostredkovateľov.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) Účinné a udržateľné zapojenie akcionárov je jedným zo základných kameňov modelu správy a riadenia spoločností registrovaných na regulovanom trhu, ktorý závisí od kontrol a rovnováhy medzi rôznymi orgánmi a rôznymi zainteresovanými stranami.

(8) Účinné a udržateľné zapojenie akcionárov je jedným zo základných kameňov modelu správy a riadenia spoločností registrovaných na regulovanom trhu, ktorý závisí od kontrol a rovnováhy medzi rôznymi orgánmi a rôznymi zainteresovanými stranami: klientami, dodávateľmi, zamestnancami a miestnym spoločenstvom.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) Inštitucionálni investori a správcovia aktív sú dôležitými akcionármi spoločností registrovaných na regulovanom trhu v Únii, a preto môžu plniť dôležitú úlohu v správe a riadení týchto spoločností, ale aj všeobecnejšie so zreteľom na stratégiu a dlhodobú výkonnosť týchto spoločností. Zo skúseností z uplynulých rokov však vyplynulo, že sa inštitucionálni investori a správcovia aktív často nezapájajú v spoločnostiach, v ktorých majú akcie, a z dôkazov vyplýva, že kapitálové trhy vyvíjajú tlak na spoločnosti, aby dosahovali výkonnosť z krátkodobého hľadiska, čo môže viesť k neoptimálnej úrovni investícií, napríklad vo výskume a vývoji, na úkor dlhodobej výkonnosti spoločností, ako aj investora.

(9) Inštitucionálni investori a správcovia aktív sú dôležitými akcionármi spoločností registrovaných na regulovanom trhu v Únii, a preto môžu plniť dôležitú úlohu v správe a riadení týchto spoločností, ale aj všeobecnejšie so zreteľom na stratégiu a dlhodobú výkonnosť týchto spoločností. Zo skúseností z uplynulých rokov však vyplynulo, že sa inštitucionálni investori a správcovia aktív často nezapájajú v spoločnostiach, v ktorých majú akcie, a z dôkazov vyplýva, že kapitálové trhy vyvíjajú silný tlak na spoločnosti, aby dosahovali výkonnosť predovšetkým z krátkodobého hľadiska, čo môže viesť k neoptimálnej úrovni investícií, napríklad vo výskume a vývoji, na úkor dlhodobej výkonnosti spoločností, ako aj investora.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) Inštitucionálni investori a správcovia aktív často nie sú transparentní, pokiaľ ide o ich investičné stratégie, politiku zapájania a ich vykonávanie. Zverejnenie takýchto informácií by mohlo mať pozitívny vplyv na informovanosť investorov, umožnilo by konečným príjemcom ako budúcim dôchodcom optimalizovať investičné rozhodnutia, uľahčiť dialóg medzi spoločnosťami a ich akcionármi, podnietiť zapojenie akcionárov a posilniť zodpovednosť spoločností voči občianskej spoločnosti.

(10) Inštitucionálni investori a správcovia aktív často nie sú transparentní, pokiaľ ide o ich politiky zapájania, investičné stratégie a ich vykonávanie a výsledky. Zverejnenie takýchto informácií by malo z rôznych hľadísk pozitívny vplyv na informovanosť investorov, umožnilo by konečným príjemcom ako budúcim dôchodcom optimalizovať investičné rozhodnutia, uľahčilo dialóg medzi spoločnosťami a ich akcionármi, podnietilo zapojenie akcionárov a posilnilo zodpovednosť spoločností voči občianskej spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) Z tohto dôvodu by inštitucionálni investori a správcovia aktív mali vypracovať politiku v oblasti zapojenia akcionárov, v ktorej sa okrem iného určí, ako začleňujú zapojenie akcionárov do svojej investičnej stratégie, monitorujú spoločnosti, do ktorých sa investuje, vedú dialógy so spoločnosťami, do ktorých sa investuje, a vykonávajú hlasovacie práva. Takáto politika zapájania by mala zahŕňať pravidlá na riadenie skutočných alebo možných konfliktov záujmov, ako je poskytovanie finančných služieb inštitucionálnymi investormi alebo správcami aktív alebo pridružených spoločností spoločnostiam, do ktorých sa investuje. Táto politika, jej vykonávanie a výsledky by sa mali zverejňovať na ročnom základe. V prípade, že sa inštitucionálni investori alebo správcovia aktív rozhodnú nevypracovať politiku zapájania a/alebo sa rozhodnú nezverejniť jej vykonávanie a výsledky, uvedú jasné a odôvodnené vysvetlenie, prečo to tak je.

(11) Z tohto dôvodu by inštitucionálni investori a správcovia aktív mali vypracovať politiku v oblasti zapojenia akcionárov, v ktorej sa okrem iného určí, ako začleňujú zapojenie akcionárov do svojej investičnej stratégie, monitorujú spoločnosti, do ktorých sa investuje, vedú dialógy so spoločnosťami, do ktorých sa investuje, a vykonávajú hlasovacie práva. Takáto politika zapájania by mala zahŕňať pravidlá na riadenie skutočných alebo možných konfliktov záujmov, ako je poskytovanie finančných služieb inštitucionálnymi investormi alebo správcami aktív alebo pridružených spoločností spoločnostiam, do ktorých sa investuje. Táto politika, jej vykonávanie a výsledky by sa mali zverejňovať na ročnom základe. V prípade, že informácie, ktoré majú byť zverejnené na účely hlasovania, sú veľmi obsiahle, mala by vo výnimočných prípadoch existovať možnosť zverejniť zhrnutie týchto informácií. Okrem toho by členské štáty mali mať možnosť stanoviť, že ak by vo výnimočných prípadoch zverejnenie určitej časti informácií týkajúcich sa politiky zapájania malo vážne poškodiť obchodnú pozíciu inštitucionálneho investora, správcu aktív alebo spoločnosti, do ktorej sa investuje, inštitucionálnemu investorovi alebo správcovi aktív by sa mohlo povoliť, ak to schválil príslušný orgán na základe jasných kritérií, zdržať sa zverejnenia tejto časti informácií.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a) Na šírenie myšlienky zapájania akcionárov by podniky mali zvážiť vytvorenie orgánov zastupujúcich akcionárov (panely akcionárov) na sledovanie činností správcov fondov. Takéto panely by pozostávali z členov zvolených jednotlivými investormi alebo súčasnými alebo budúcimi poberateľmi dôchodkov, ktoré by riadil správca aktív spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) Inštitucionálni investori by mali ročne zverejňovať, ako je ich kapitálová investičná stratégia zosúladená s profilom a trvaním ich záväzkov a ako prispieva k strednodobej až dlhodobej výkonnosti ich aktív. V prípade, že využívajú správcov aktív, buď prostredníctvom mandátov na základe vlastného uváženia, spočívajúcich v správe aktív na individuálnom základe, alebo prostredníctvom združených finančných prostriedkov, mali by zverejňovať hlavné prvky dojednania so správcom aktív na účely zosúladenia svojej investičnej stratégie a rozhodnutí s profilom a trvaním záväzkov inštitucionálneho investora, či sa motivuje správca aktív, aby prijímal rozhodnutia na základe strednodobej až dlhodobej výkonnosti spoločnosti a zapájal sa v spoločnostiach, ako hodnotí výkonnosť správcov aktív, štruktúru odmeny za služby správy aktív a cieľový obrat portfólia. Takto by sa prispelo k správnemu zosúladeniu záujmov medzi koncovými príjemcami inštitucionálnych investorov, správcami aktív a spoločnosťami, do ktorých sa investuje, a potenciálne k rozvoju dlhodobejších investičných stratégií a dlhodobejších vzťahov so spoločnosťami, do ktorých sa investuje, so zahrnutím zapojenia akcionárov.

(12) Inštitucionálni investori by mali ročne zverejňovať, ako je ich kapitálová investičná stratégia zosúladená s profilom a trvaním ich záväzkov a ako prispieva k strednodobej až dlhodobej výkonnosti ich aktív. V prípade, že využívajú správcov aktív, buď prostredníctvom mandátov na základe vlastného uváženia, spočívajúcich v správe aktív na individuálnom základe, alebo prostredníctvom združených finančných prostriedkov, mali by zverejňovať hlavné prvky dojednania so správcom aktív na účely zosúladenia svojej investičnej stratégie a rozhodnutí s profilom a trvaním záväzkov inštitucionálneho investora, či sa motivuje správca aktív, aby prijímal rozhodnutia na základe strednodobej až dlhodobej výkonnosti spoločnosti a zapájal sa v spoločnostiach, ako hodnotí výkonnosť správcov aktív, štruktúru odmeny za služby správy aktív a cieľový obrat portfólia. Takto by sa prispelo k správnemu zosúladeniu záujmov medzi koncovými príjemcami inštitucionálnych investorov, správcami aktív a spoločnosťami, do ktorých sa investuje, a potenciálne k rozvoju dlhodobejších investičných stratégií a dlhodobejších vzťahov so spoločnosťami, do ktorých sa investuje, so zahrnutím zapojenia akcionárov. Ak vo výnimočných prípadoch inštitucionálny investor využíva veľký počet správcov aktív, malo by byť možné zverejniť zhrnutie informácií. Okrem toho by členské štáty mali mať možnosť stanoviť, že ak by vo výnimočných prípadoch zverejnenie určitej časti informácií týkajúcich sa politiky zapájania malo vážne poškodiť obchodnú pozíciu inštitucionálneho investora alebo správcu aktív, inštitucionálnemu investorovi by sa mohlo povoliť, ak to schválil príslušný orgán na základe jasných kritérií, zdržať sa zverejnenia tejto časti informácií.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13) Správcovia aktív by mali byť povinní zverejňovať pre inštitucionálnych investorov, akým spôsobom je ich investičná stratégia a jej vykonávanie v súlade s dojednaním o správe aktív a ako investičná stratégia a rozhodnutia prispievajú k strednodobej až dlhodobej výkonnosti aktív inštitucionálneho investora. Okrem toho by mali zverejňovať, či prijímajú investičné rozhodnutia na základe posudkov o strednodobej až dlhodobej výkonnosti spoločnosti, do ktorej sa investuje, ako bolo zložené ich portfólio a obrat portfólia, skutočné alebo možné konflikty záujmov a či správca aktív využíva zastupujúcich poradcov na účely ich činností týkajúcich sa zapájania. Tieto informácie by inštitucionálnemu investorovi umožnili lepšie monitorovať správcu aktív, poskytli by stimuly na správne zosúladenie záujmov a na zapojenie akcionárov.

(13) Správcovia aktív by mali byť povinní zverejňovať, akým spôsobom je ich investičná stratégia a jej vykonávanie v súlade s dojednaním o správe aktív. Správcovia aktív by mali zverejňovať, či prijímajú investičné rozhodnutia na základe posudkov o strednodobej až dlhodobej výkonnosti spoločnosti, do ktorej sa investuje, obrat portfólia, skutočné alebo možné konflikty záujmov, či správca aktív využíva zastupujúcich poradcov na účely ich činností týkajúcich sa zapájania a vo všeobecnosti, ako investičná stratégia prispieva k strednodobej až dlhodobej výkonnosti aktív inštitucionálneho investora. Správcovia aktív by mali poskytovať inštitucionálnemu investorovi informácie o tom, ako bolo zložené ich portfólio, a o nákladoch na obrat portfólia. Tieto informácie by inštitucionálnemu investorovi a v relevantných prípadoch aj príslušným zainteresovaným stranám vo všeobecnosti umožnili lepšie monitorovať správcu aktív a nabádali by ich k tomu, čím by sa vytvorili stimuly na správne zosúladenie záujmov a na zapojenie akcionárov. Ak je správca aktív povinný na základe iného aktu práva Únie zverejniť informácie týkajúce sa investícií, povinnosti zverejňovania by sa v tomto kontexte nemali uplatňovať na informácie, na ktoré sa už vzťahujú takéto akty. Okrem toho by členské štáty mali mať možnosť stanoviť, že ak by vo výnimočných prípadoch zverejnenie určitej časti informácií týkajúcich sa týchto aspektov politiky zapájania malo vážne poškodiť obchodnú pozíciu správcu aktív alebo inštitucionálneho investora, správcovi aktív by sa mohlo povoliť, ak to schválil príslušný orgán na základe jasných kritérií, zdržať sa zverejnenia tejto časti informácií.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14) Členské štáty by mali s cieľom zlepšiť informácie v kapitálovom investičnom reťazci zabezpečiť, aby zastupujúci poradcovia prijali a vykonávali náležité opatrenia, aby sa zaručilo, že ich odporúčania týkajúce sa hlasovania sú presné a spoľahlivé, a to na základe dôkladnej analýzy všetkých informácií, ktoré majú k dispozícii, a aby neboli ovplyvnení žiadnym existujúcim alebo možným konfliktom záujmov alebo obchodným vzťahom. Mali by zverejniť určité kľúčové informácie súvisiace s vypracúvaním svojich odporúčaní o hlasovaní a akýmkoľvek skutočným alebo možným konfliktom záujmov alebo obchodnými vzťahmi, ktoré môžu ovplyvniť vypracúvanie odporúčaní o hlasovaní.

(14) Členské štáty by mali s cieľom zlepšiť informácie v kapitálovom investičnom reťazci zabezpečiť, aby zastupujúci poradcovia prijali a vykonávali náležité opatrenia, aby sa zaručilo, že ich odporúčania týkajúce sa hlasovania sú presné a spoľahlivé, a to na základe dôkladnej analýzy všetkých informácií, ktoré majú k dispozícii, a aby neboli ovplyvnení žiadnym existujúcim alebo možným konfliktom záujmov alebo obchodným vzťahom. Mali by zverejniť určité kľúčové informácie súvisiace s vypracúvaním svojich odporúčaní o hlasovaní a akýmkoľvek skutočným alebo možným konfliktom záujmov alebo obchodnými vzťahmi, ktoré by mohli ovplyvniť vypracúvanie odporúčaní o hlasovaní, pokiaľ sa s nimi nezaobchádza správne.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a) Politika odmeňovania riadiacich pracovníkov spoločnosti by tiež mala prispievať k dlhodobému rastu spoločnosti, aby to zodpovedalo efektívnejšej praxi správy a riadenia spoločností a aby nebola úplne alebo v širokej miere viazaná na krátkodobé investičné ciele.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16) S cieľom zabezpečiť, aby akcionári mali účinné slovo v oblasti politiky odmeňovania, by sa im malo udeliť právo schvaľovať politiku odmeňovania na základe jasného, zrozumiteľného a komplexného prehľadu politiky odmeňovania spoločnosti, ktorá by mala byť zosúladená s obchodnou stratégiou, cieľmi, hodnotami a dlhodobými záujmami spoločnosti a mala by zahŕňať opatrenia na predchádzanie konfliktom záujmov. Spoločnosti by mali vyplácať odmenu svojim riadiacim pracovníkom len v súlade s politikou odmeňovania, ktorá bola schválená akcionármi. Schválená politika odmeňovania by sa mala bezodkladne zverejniť.

(16) S cieľom zabezpečiť, aby akcionári mali účinné slovo v oblasti politiky odmeňovania, malo by sa im udeliť právo hlasovaním schvaľovať politiku odmeňovania. Politika by mala byť jasná, zrozumiteľná a komplexná, pričom by mala zohľadňovať konkrétne aspekty spoločnosti. Mala by byť zosúladená s obchodnou stratégiou, cieľmi, hodnotami a dlhodobými záujmami spoločnosti a mala by zahŕňať opatrenia na predchádzanie konfliktom záujmov. V politike by sa mal stanoviť a vysvetliť predpokladaný pomer medzi úpravami odmeňovania riadiacich pracovníkov a úpravami miezd zamestnancov iných ako riadiacich pracovníkov. Poskytlo by to užitočný ukazovateľ vývoja odmeňovania v spoločnosti. Spoločnosti by mali vyplácať odmenu svojim riadiacim pracovníkom len v súlade s politikou odmeňovania, ktorá bola predložená akcionárom a bola nimi schválená. Schválená politika odmeňovania by sa mala bezodkladne zverejniť.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 17

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17) Na zabezpečenie toho, aby bolo vykonávanie politiky odmeňovania v súlade so schválenou politikou, by sa akcionárom malo udeliť právo hlasovať o správe spoločnosti o odmeňovaní. S cieľom zabezpečiť zodpovednosť riadiacich pracovníkov by správa o odmeňovaní mala byť zreteľná a pochopiteľná a mala by predstavovať úplný prehľad o odmeňovaní udelenom jednotlivým riaditeľom v uplynulom účtovnom období. V prípade, že akcionári hlasujú proti správe o odmeňovaní, spoločnosť by mala vysvetliť v ďalšej správe o odmeňovaní, ako sa zohľadnilo hlasovanie akcionárov.

(17) Na zabezpečenie toho, aby bolo vykonávanie politiky odmeňovania v súlade so schválenou politikou, by sa akcionárom malo udeliť právo hlasovať o správe spoločnosti o odmeňovaní na riadnom valnom zhromaždení. S cieľom zabezpečiť zodpovednosť riadiacich pracovníkov by správa o odmeňovaní mala byť zreteľná a pochopiteľná a mala by predstavovať úplný prehľad o odmeňovaní udelenom alebo prisľúbenom jednotlivým riaditeľom v uplynulom účtovnom období. V prípade, že akcionári hlasujú proti správe o odmeňovaní, mala by sa uskutočniť otvorená výmena názorov, počas ktorej by si akcionári mohli vyjasniť dôvody odmietnutia. Spoločnosť by mala vysvetliť v ďalšej správe o odmeňovaní, ako sa zohľadnilo hlasovanie a vyhlásenia akcionárov.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17a) Lepšia transparentnosť, pokiaľ ide o činnosti veľkých spoločností, a najmä pokiaľ ide o dosiahnutý zisk, zaplatené dane zo zisku a získané dotácie, je zásadná pre získanie dôvery a zjednodušenie zapájania akcionárov a ďalších občanov Únie do spoločností. Na povinné predkladanie správ v tejto oblasti sa tak môže hľadieť ako na dôležitý prvok sociálnej zodpovednosti podnikov voči akcionárom a spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 18 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18a) Je potrebné rozlišovať medzi postupmi na stanovovanie odmien riadiacich pracovníkov a systémami na tvorbu miezd pre zamestnancov. Ustanoveniami o odmeňovaní by preto nemalo byť dotknuté plné uplatňovanie základných práv zaručených článkom 153 ods. 5 ZFEÚ, všeobecných zásad vnútroštátneho zmluvného a pracovného práva a prípadných práv sociálnych partnerov na uzatváranie a presadzovanie kolektívnych dohôd v súlade s vnútroštátnym právom a zvyklosťami.

Odôvodnenie

Upravené znenie odôvodnenia 69 smernice 2013/36/EÚ (CRD IV).

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Odôvodnenie 18 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18b) V príslušných prípadoch by ustanoveniami o odmeňovaní takisto nemali byť dotknuté ustanovenia o zastúpení zamestnancov v správnom, riadiacom a/alebo kontrolnom orgáne v zmysle vnútroštátneho práva.

Odôvodnenie

Odkaz na článok 91 ods. 13 smernice 2013/36/EÚ.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Odôvodnenie 19

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19) Transakcie so spriaznenými stranami môžu spôsobiť zaujatosť voči spoločnostiam a ich akcionárom, keďže môžu poskytnúť spriaznenej strane príležitosť privlastniť si hodnotu patriacu spoločnosti. Z toho dôvodu majú význam primerané ochranné opatrenia na ochranu záujmov akcionárov. Členské štáty by preto mali zabezpečiť, aby transakcie so spriaznenými stranami, ktoré predstavujú viac ako 5 % aktív spoločností alebo transakcie, ktoré môžu mať významný vplyv na zisky alebo obrat, boli predložené na hlasovanie akcionárom na valnom zhromaždení. V prípade, že transakcia so spriaznenou stranou zahŕňa akcionára, tento akcionár by mal byť z daného hlasovania vylúčený. Spoločnosti by sa nemalo umožniť uzavrieť transakciu pred schválením transakcie akcionármi. V prípade transakcií so spriaznenými stranami, ktoré predstavujú viac ako 1 % ich aktív, by spoločnosti mali verejne oznámiť tieto transakcie v čase uzavretia transakcie a oznámenie doplniť správou nezávislej tretej strany, v ktorej posudzuje, či je transakcia vykonaná za trhových podmienok, a potvrdzuje, že transakcia je spravodlivá a odôvodniteľná z pohľadu akcionárov vrátane menšinových akcionárov. Členským štátom by sa malo umožniť vylúčiť transakcie medzi spoločnosťou aj jej dcérskymi spoločnosťami v úplnom vlastníctve. Členské štáty by mali mať možnosť umožniť spoločnostiam, aby mohli požiadať o predchádzajúci súhlas akcionárov v prípade niektorých jasne definovaných typov opakujúcich sa transakcií prekračujúcich 5 % aktív, ako aj o predchádzajúce udelenie výnimky z povinnosti predložiť správu nezávislej tretej strany v prípade opakujúcich sa transakcií prekračujúcich 1 % aktív, a to za určitých podmienok, aby spoločnosti mohli takéto transakcie uskutočňovať.

(19) Transakcie so spriaznenými stranami môžu spôsobiť zaujatosť voči spoločnostiam a ich akcionárom, keďže môžu poskytnúť spriaznenej strane príležitosť privlastniť si hodnotu patriacu spoločnosti. Z toho dôvodu majú význam primerané ochranné opatrenia na ochranu záujmov akcionárov. Členské štáty by preto mali zabezpečiť, aby transakcie so spriaznenými stranami, ktoré nie sú uzavreté za štandardných podmienok v rámci bežného podnikania a ktoré predstavujú viac ako 5 % aktív spoločností, boli predložené na hlasovanie akcionárom na valnom zhromaždení. V prípade, že transakcia so spriaznenou stranou zahŕňa akcionára, tento akcionár by mal byť z daného hlasovania vylúčený. Spoločnosti by sa nemalo umožniť uzavrieť transakciu pred schválením transakcie akcionármi. V prípade transakcií so spriaznenými stranami, ktoré predstavujú viac ako 1 % ich aktív, by spoločnosti mali verejne oznámiť tieto transakcie najneskôr v čase uzavretia transakcie Členským štátom by sa malo umožniť vylúčiť transakcie medzi spoločnosťou aj jej dcérskymi spoločnosťami v úplnom vlastníctve. Členské štáty by mali umožniť spoločnostiam, aby za určitých podmienok mohli požiadať o predchádzajúci súhlas akcionárov v prípade niektorých jasne definovaných typov opakujúcich sa transakcií prekračujúcich 5 % aktív, a mali by mať možnosť umožniť spoločnostiam, aby požiadali akcionárov o predchádzajúce udelenie výnimky z povinnosti okamžitého zverejňovania informácií v prípade opakujúcich sa transakcií prekračujúcich 1 % aktív, aby spoločnosti mohli takéto transakcie uskutočňovať, a to pod podmienkou, že všetky takéto transakcie sa zverejnia na konci obdobia, na ktoré bola výnimka udelená.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Odôvodnenie 20

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20) So zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 19956 je potrebné nájsť rovnováhu medzi zjednodušením výkonu práv akcionárov a právom na súkromie a ochranu osobných údajov. Identifikačné informácie o akcionároch by mali byť obmedzené na meno a kontaktné údaje zodpovedajúcich akcionárov. Tieto informácie by mali byť presné a uchovávané aktuálne a sprostredkovatelia, ako aj spoločnosti by mali umožniť opravu alebo vymazanie všetkých nesprávnych alebo neúplných údajov. Tieto identifikačné informácie o akcionároch by sa nemali používať na žiadny iný účel, než je zjednodušenie výkonu práv akcionárov.

(20) So zreteľom na články 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie a na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 19956 je potrebné nájsť rovnováhu medzi zjednodušením výkonu práv akcionárov a právom na súkromie a ochranu osobných údajov. Identifikačné informácie o akcionároch by mali byť obmedzené na meno a kontaktné údaje zodpovedajúcich akcionárov. Tieto informácie by mali byť presné, uchovávané aktualizované a zabezpečené a sprostredkovatelia, ako aj spoločnosti by mali umožniť opravu alebo vymazanie všetkých nesprávnych alebo neúplných údajov. Tieto identifikačné informácie o akcionároch by sa nemali používať na žiadny iný účel, než je zjednodušenie výkonu práv akcionárov. Z informácií o odmeňovaní jednotlivých riadiacich pracovníkov by mali byť vyňaté citlivé osobné údaje týkajúce sa zdravia a ďalších kategórií uvedených v článku 8 smernice 95/46/ES. Tieto informácie by sa mali využívať iba na zjednodušenie výkonu práv akcionárov a umožnenie transparentnosti a zodpovednosti, pokiaľ ide o ich výkonnosť ako riadiacich pracovníkov. Spoločnosti by mali prijať vhodné opatrenia na obmedzenie prístupu verejnosti k osobným údajom, napríklad odstránením priamych odkazov na takéto údaje na internetovej stránke, ak už tieto údaje nemajú po niekoľkých rokoch od ich prvého zverejnenia kľúčový význam pre zjednodušenie výkonu práv akcionárov.

_____________

____________

6 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

6 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Odôvodnenie 20 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20a) S cieľom zabezpečiť, aby kľúčové komunikačné mechanizmy fungovali čo najefektívnejšie, by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o stanovenie osobitných požiadaviek, ktoré sa majú splniť v súvislosti s identifikáciou akcionárov, prenosom informácií a zjednodušením výkonu práv akcionárov. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Odôvodnenie 21

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21) S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky na vykonávanie ustanovení o identifikácii akcionárov, prenose informácií, zjednodušení výkonu práv akcionárov a správy o odmeňovaní by sa Komisii mali prideliť vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/20117

(21) S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania ustanovení o správe o odmeňovaní by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/20117

_____________

____________

7 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

7 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22) S cieľom zabezpečiť, aby požiadavky stanovené v tejto smernici alebo opatrenia, ktorými sa vykonáva táto smernica, boli uplatňované v praxi, by každé porušenie uvedených požiadaviek malo byť predmetom sankcií. V tomto zmysle by sankcie mali byť dostatočne odradzujúce a primerané.

(22) S cieľom zabezpečiť, aby požiadavky stanovené v tejto smernici alebo opatrenia, ktorými sa vykonáva táto smernica, boli uplatňované v praxi, by každé porušenie uvedených požiadaviek malo byť predmetom sankcií zahrnutých do vnútroštátneho práva. V tomto zmysle by sankcie mali byť dostatočne odradzujúce a primerané.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) V odseku 1 sa dopĺňa táto veta:

(a) Odsek 1 sa mení takto:

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a

Smernica 2007/36/ES

Článok 1 – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Stanovujú sa ňou takisto požiadavky na sprostredkovateľov, ktorých služby využívajú akcionári, aby sa zabezpečilo, že akcionárov bude možné identifikovať; vytvára sa transparentnosť v oblasti politík zapájania sa určitých druhov investorov a vytvárajú sa ďalšie práva pre akcionárov v oblasti dohľadu nad spoločnosťami.

Touto smernicou sa stanovujú požiadavky týkajúce sa výkonu určitých práv akcionárov spojených s akciami s hlasovacím právom vo vzťahu k valným zhromaždeniam spoločností, ktoré majú svoje sídlo v členskom štáte a ktorých akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu nachádzajúcom sa alebo fungujúcom v rámci členského štátu. Stanovujú sa ňou takisto požiadavky na identifikáciu akcionárov, prenos informácií a zjednodušovanie výkonu práv akcionárov; posilňujú sa pravidlá transparentnosti v prípade inštitucionálnych investorov, správcov aktív a zastupujúcich poradcov; a vytvárajú sa ďalšie práva pre akcionárov v oblasti dohľadu nad spoločnosťami.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b

Smernica 2007/36/ES

Článok 1 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Kapitola Ib sa vzťahuje na inštitucionálnych investorov a na správcov aktív v rozsahu, v ktorom investujú priamo alebo prostredníctvom podniku kolektívneho investovania v mene inštitucionálnych investorov, pokiaľ investujú do akcií.

4. Kapitola Ib sa vzťahuje na inštitucionálnych investorov a zastupujúcich poradcov. Rovnako sa vzťahuje na správcov aktív v rozsahu, v ktorom investujú priamo alebo prostredníctvom podniku kolektívneho investovania v mene inštitucionálnych investorov, pokiaľ investujú do akcií.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2007/36/ES

Článok 2 – písmeno f

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(f) „inštitucionálny investor“ je podnik, ktorý vykonáva činnosti životného poistenia v zmysle článku 2 ods. 1 písm. a) a nie je vylúčený podľa článku 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/83/ES9 , a inštitúcia zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES10 v súlade s jej článkom 2, pokiaľ sa členský štát nerozhodol uplatňovať uvedenú smernicu celkovo alebo čiastočne na uvedenú inštitúciu v súlade s článkom 5 uvedenej smernice;

f) „inštitucionálny investor“ je podnik, ktorý vykonáva činnosti životného poistenia v zmysle článku 2 ods. 3 písm. a), b) a c) a nie je vylúčený podľa článkov 3, 4, 9, 10, 11 alebo 12 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES9, a inštitúcia zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES10 v súlade s jej článkom 2, pokiaľ sa členský štát nerozhodol uplatňovať uvedenú smernicu celkovo alebo čiastočne na uvedenú inštitúciu v súlade s článkom 5 uvedenej smernice;

_____________

____________

9 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/83/ES z 5. novembra 2002 o životnom poistení (Ú. v. ES L 345, 19.12.2002, s. 1).

9 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1).

10 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES z 3. júna 2003 o činnostiach a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 235, 23.9.2003, s. 10).

10 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES z 3. júna 2003 o činnostiach a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 235, 23.9.2003, s. 10).

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2007/36/ES

Článok 2 – písmeno g

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(g) „správca aktív“ je investičná spoločnosť podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES 11poskytujúca služby správy portfólia inštitucionálnym investorom, správca AIF (alternatívnych investičných fondov) vymedzený v článku 4 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ12, ktorý nespĺňa podmienky výnimky v súlade s článkom 3 uvedenej smernice alebo správcovská spoločnosť podľa vymedzenia v článku 2 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES13; alebo investičná spoločnosť povolená v súlade so smernicou 2009/65/ES za predpokladu, že neurčila na svoje riadenie správcovskú spoločnosť povolenú podľa uvedenej smernice;

g) „správca aktív“ je investičná spoločnosť podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ11 poskytujúca služby správy portfólia inštitucionálnym investorom, správca AIF (alternatívnych investičných fondov) vymedzený v článku 4 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ12, ktorý nespĺňa podmienky výnimky v súlade s článkom 3 uvedenej smernice, alebo správcovská spoločnosť podľa vymedzenia v článku 2 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES13; alebo investičná spoločnosť povolená v súlade so smernicou 2009/65/ES za predpokladu, že neurčila na svoje riadenie správcovskú spoločnosť povolenú podľa uvedenej smernice;

_____________

____________

11 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS (Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1) .

11 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, a ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.1014, s. 349).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1).

12 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32).

13 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32).

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2007/36/ES

Článok 2 – písmeno h

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(h) „zapojenie akcionárov“ je monitorovanie spoločností jednotlivým akcionárom alebo spoločne s inými akcionármi vo veciach, ako je stratégia, výkonnosť, riziko, kapitálová štruktúra a správa a riadenie spoločností, vedenie dialógu so spoločnosťami o týchto záležitostiach a hlasovanie na valnom zhromaždení.

h) „zapojenie akcionárov“ je monitorovanie spoločností jednotlivým akcionárom alebo spoločne s inými akcionármi v neformálnych alebo formálnych zoskupeniach vo veciach, ako je stratégia, výkonnosť, stanovovanie programu, riziko, kapitálová štruktúra, ľudské zdroje a správa a riadenie spoločností, vedenie dialógu so spoločnosťami a prípadne s ďalšími zainteresovanými stranami o týchto záležitostiach a hlasovanie na valných zhromaždeniach a iné činnosti, ktoré s týmto monitorovaním súvisia.

Odôvodnenie

Zapojenie akcionárov nespočíva vždy iba vo vedení dialógu so spoločnosťou. Mohlo by ísť tiež o rozhovory so zamestnancami (alebo ich zástupcami), s mimovládnymi organizáciami zapojenými do záležitostí súvisiacich s podnikaním spoločnosti alebo s inými zainteresovanými stranami.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2007/36/ES

Článok 2 – písmeno l

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(l) „riadiaci pracovník“ je akýkoľvek člen správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov spoločnosti;

l) „riadiaci pracovník” je akýkoľvek člen správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov spoločnosti alebo, pokiaľ takéto orgány neexistujú, osoba v podobnom postavení;

Odôvodnenie

V niektorých členských štátoch by sa definícia zameraná iba na formálne orgány nevzťahovala na všetky osoby, ktoré by sa mali logicky považovať za riadiacich pracovníkov. To sa týka napríklad výkonného riaditeľa v systéme, v ktorom neexistuje žiadny formálny riadiaci orgán.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2007/36/ES

Článok 2 – písmeno j a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ja) „zainteresovaná strana“ je akákoľvek osoba, skupina, organizácia alebo miestne spoločenstvo, ktoré sú ovplyvnené činnosťou a výkonnosťou spoločnosti alebo majú záujem na tejto činnosti a výkonnosti z iného hľadiska;

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 a (nový)

Smernica 2007/36/ES

Článok 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 2a

 

Ochrana údajov

 

Členské štáty zabezpečujú, aby sa každé spracovanie osobných údajov podľa tejto smernice vykonávalo v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorými sa vykonáva smernica 95/46/ES.”

Odôvodnenie

Cieľom tohto všeobecného ustanovenia, ktoré by sa vzťahovalo na smernicu o právach akcionárov ako celok, je zdôrazniť, že pravidlá ochrany údajov by sa mali vždy, keď je to možné, plne dodržiavať.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2007/36/ES

Kapitola IA – článok 3a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby sprostredkovatelia poskytovali spoločnostiam možnosť identifikovať svojich akcionárov.

1. Členské štáty zabezpečia, aby spoločnosti mali možnosť identifikovať svojich akcionárov.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2007/36/ES

Kapitola IA – článok 3a – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Kontaktné údaje, ktoré sa majú komunikovať, pozostávajú iba z poštovej adresy, e-mailovej adresy, počtu vlastnených akcií a hlasovacích práv, ktorými disponujú.

 

Členské štáty môžu stanoviť, že akcionári, ktorí boli identifikovaní, majú možnosť nekomunikovať s príslušnou spoločnosťou. V takomto prípade treba vytvoriť mechanizmus, ktorý akcionárom umožní jednoduchým spôsobom oznámiť spoločnosti toto želanie.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2007/36/ES

Článok 3a – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a) Členské štáty zabezpečujú, aby spoločnosti, ktoré identifikovali svojich akcionárov, sprístupnili svojim akcionárom na požiadanie zoznam mien a kontaktných údajov všetkých identifikovaných akcionárov, ktorí vlastnia viac ako 0,5 % akcií.

 

Členské štáty môžu spoločnostiam umožniť, aby za sprístupnenie takéhoto zoznamu akcionárovi účtovali poplatok. Poplatok a spôsob jeho výpočtu je transparentný a nediskriminačný. Spoločnosti zabezpečujú, aby aj v prípade, že všetci akcionári požiadajú o zoznam, celkový príjem z účtovaných poplatkov nepresiahol 50 % skutočných nákladov na identifikovanie akcionárov.

Odôvodnenie

Kľúčovým faktorom dobre fungujúceho zapojenia akcionárov je dialóg medzi jednotlivými akcionármi o záležitostiach spoločnosti. V záujme zjednodušenia tohto dialógu by bolo vhodné, aby akcionári mohli od spoločnosti získať kontaktné údaje ostatných akcionárov, ak sú takéto údaje k dispozícii. Limit 0,5 % slúži na ochranu súkromia.

Keďže spoločnostiam vznikajú náklady na identifikáciu akcionárov, je opodstatnené, aby akcionári, ktorí využívajú zoznamy, uhradili časť skutočných nákladov na identifikáciu.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2007/36/ES

Článok 3a – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Akcionárov ich sprostredkovateľ náležite informuje o tom, že ich meno a kontaktné údaje môžu byť prenesené na účel identifikácie v súlade s týmto článkom. Tieto informácie sa môžu použiť len na účel zjednodušenia výkonu práv akcionára. Spoločnosť a sprostredkovateľ zabezpečia, aby boli fyzické osoby schopné opraviť alebo vymazať všetky neúplné alebo nepresné údaje a neuchovávajú informácie týkajúce sa akcionára dlhšie ako 24 mesiacov od ich doručenia.

3. Akcionárov ich sprostredkovateľ náležite informuje o tom, že ich meno a kontaktné údaje môžu byť prenesené na účel identifikácie v súlade s týmto článkom. Tieto informácie sa môžu použiť len na účel zjednodušenia výkonu práv akcionára. Akcionári, ktorým sa poskytne zoznam, tento zoznam nezverejňujú. Využívajú ho iba na kontaktovanie iných akcionárov vo veciach súvisiacich so spoločnosťou. Spoločnosť a sprostredkovateľ zabezpečia, aby boli fyzické a právnické osoby schopné opraviť alebo vymazať všetky neúplné alebo nepresné údaje, a neuchovávajú informácie týkajúce sa akcionára dlhšie ako štyri roky od ich doručenia.

Odôvodnenie

Akcionári, ktorým sa poskytne zoznam, by mali dodržiavať prísne pravidlá. Aby mechanizmus stanovený v tomto článku riadne fungoval, zoznam sa nesmie šíriť a môže sa využívať iba na začatie dialógu s inými akcionármi. Okrem toho by všetci akcionári, nielen fyzické osoby, mali mať možnosť opraviť identifikačné údaje.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2007/36/ES

Článok 3a – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty zabezpečia, aby sprostredkovateľ, ktorý oznámi meno a kontaktné údaje akcionára, nebol považovaný za konajúceho v rozpore s akýmkoľvek obmedzením zverejnenia informácií uloženým v zmluve alebo akýmkoľvek právnym, regulačným alebo administratívnym ustanovením.

4. Členské štáty zabezpečia, aby ani sprostredkovateľ, ktorý oznámi meno a kontaktné údaje akcionára, ani spoločnosť, ktorá sprístupní akcionárovi zoznam identifikovaných akcionárov, neboli považovaní za konajúcich v rozpore s akýmkoľvek obmedzením zverejnenia informácií uloženým v zmluve alebo akýmkoľvek právnym, regulačným alebo administratívnym ustanovením.

Odôvodnenie

Úprava zohľadňujúca predchádzajúce zmeny v tomto článku.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2007/36/ES

Článok 3a – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Komisia je splnomocnená prijať vykonávacie akty na spresnenie požiadaviek na prenos informácií stanovený v odsekoch 2 a 3 vrátane informácií, ktoré sa majú prenášať, formátu žiadosti a prenosulehôt, ktoré treba dodržať. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 14a ods. 2.

5. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom -14a prijať delegované akty na spresnenie požiadaviek na prenos informácií stanovený v odsekoch 2, 2a a 3, pokiaľ ide o informácie, ktoré sa majú prenášať, formát žiadosti, prenoslehoty, ktoré treba dodržať.

Odôvodnenie

Keďže úloha Komisie je v tomto prípade pomerne rozsiahla, delegované akty sú vhodnejšie ako vykonávacie akty. Delegovanými aktmi sa tiež Parlamentu zabezpečí podstatný vplyv na postup.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2007/36/ES

Článok 3b – odsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, že ak sa spoločnosť rozhodne nekomunikovať so svojimi akcionármi priamo, informácie súvisiace s ich akciami sa bez zbytočného odkladu prenesú im, alebo v súlade s pokynmi akcionára tretej strane prostredníctvom sprostredkovateľa vo všetkých týchto prípadoch:

1. Členské štáty zabezpečia, keďže spoločnosť nekomunikuje so svojimi akcionármi priamo, aby sa informácie súvisiace s ich akciami bez zbytočného odkladu sprístupnili na webovej lokalite spoločnosti a aby sa preniesli im alebo v súlade s pokynmi akcionára tretej strane, a to prostredníctvom sprostredkovateľa v týchto prípadoch:

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2007/36/ES

Článok 3b – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Komisia je splnomocnená prijať vykonávacie akty na spresnenie požiadaviek na prenos informácií stanovených v odsekoch 1 až 4, a to aj pokiaľ ide o obsah, ktorý sa má prenášať, lehoty, ktoré treba dodržať a druhy a formát informácií, ktoré sa majú prenášať. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 14a ods. 2.

5. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom -14a prijať delegované akty na spresnenie požiadaviek na prenos informácií stanovených v odsekoch 1 až 4, pokiaľ ide o obsah, ktorý sa má prenášať, lehoty, ktoré treba dodržať, a druhy a formát informácií, ktoré sa majú prenášať.

Odôvodnenie

Keďže úloha Komisie je v tomto prípade pomerne rozsiahla, delegované akty sú vhodnejšie ako vykonávacie akty. Delegovanými aktmi sa tiež Parlamentu zabezpečí podstatný vplyv na postup.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2007/36/ES

Článok 3c – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby spoločnosti potvrdili hlasy odovzdané akcionármi na valnom zhromaždení v ich mene. V prípade, že sprostredkovateľ odovzdá hlas, potvrdenie o hlasovaní odošle akcionárovi. V prípade, že je v reťazci majetkových účastí viac ako jeden sprostredkovateľ, potvrdenie sa prenáša medzi sprostredkovateľmi bez zbytočného odkladu.

2. Členské štáty zabezpečia, aby spoločnosti na základe žiadosti akcionárov potvrdili hlasy odovzdané akcionármi na valnom zhromaždení v ich mene. V prípade, že sprostredkovateľ odovzdá hlas, požadované potvrdenie o hlasovaní odošle akcionárovi. V prípade, že je v reťazci majetkových účastí viac ako jeden sprostredkovateľ, požadované potvrdenie sa prenáša medzi sprostredkovateľmi bez zbytočného odkladu.

 

Členské štáty môžu stanoviť, že spoločnosti môžu uverejniť potvrdenie o odovzdaní hlasov na svojich webových lokalitách po skončení valného zhromaždenia.

Odôvodnenie

Náklady a výrazná záťaž, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku notifikácie všetkých akcionárov, ktorí odovzdali hlas, by mohli byť neprimerane vysoké, a to najmä v prípade valných zhromaždení. Potvrdenie by sa malo preto prenášať iba vtedy, ak o to akcionári požiadajú. Spoločnosti ba mali mať aj možnosť uverejniť potvrdenie o hlasovaní na svojich webových stránkach.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2007/36/ES

Článok 3c – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Komisia je splnomocnená prijať vykonávacie akty na spresnenie požiadaviek na zjednodušenie výkonu práv akcionárov stanovených v odsekoch 1 a 2 tohto článku, a to aj pokiaľ ide o druh a obsah zjednodušenia, formu potvrdenia hlasovania a lehoty, ktoré treba dodržať. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 14a ods. 2.

3. Komisia je splnomocnená prijať delegované akty na spresnenie požiadaviek na zjednodušenie výkonu práv akcionárov stanovených v odsekoch 1 a 2 tohto článku, pokiaľ ide o druh a obsah zjednodušenia, formu potvrdenia hlasovania a lehoty, ktoré treba dodržať.

Odôvodnenie

Keďže úloha Komisie je v tomto prípade pomerne rozsiahla, delegované akty sú vhodnejšie ako vykonávacie akty. Delegovanými aktmi sa tiež Parlamentu zabezpečí podstatný vplyv na postup.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2007/36/ES

Článok 3d – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty umožnia sprostredkovateľom účtovať ceny alebo poplatky za službu, ktorá sa poskytuje podľa tejto kapitoly. Sprostredkovatelia zverejnia ceny, poplatky a akékoľvek iné provízie samostatne pre každú službu uvedenú v tejto kapitole.

1. Členské štáty zabezpečia, aby sprostredkovatelia zverejnili, osobitne ku každej službe, ceny, poplatky a akékoľvek iné provízie v súvislosti so všetkými službami uvedenými v tejto kapitole, ktoré sa neposkytujú bezplatne.

Odôvodnenie

Je potrebné objasniť, že by sa mali zverejniť všetky poplatky.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2007/36/ES

Článok 3d – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby akékoľvek poplatky, ktoré môže uložiť sprostredkovateľ akcionárom, spoločnostiam alebo iným sprostredkovateľom, boli nediskriminačné a primerané. Akékoľvek rozdiely uložených poplatkov medzi domácim a cezhraničným výkonom práv musia byť riadne odôvodnené.

2. Členské štáty zabezpečia, aby akékoľvek poplatky, ktoré môže uložiť sprostredkovateľ akcionárom, spoločnostiam alebo iným sprostredkovateľom, boli nediskriminačné a primerané. Akýkoľvek rozdiel medzi poplatkami uloženými jednotlivým používateľom služieb odráža rozdiel medzi skutočnými nákladmi spojenými s poskytovaním služieb. Poplatky sa nerozlišujú na základe štátnej príslušnosti.

Odôvodnenie

Tento odkaz na skutočné vzniknuté náklady je spôsob, ako objasniť, čo znamená z hľadiska praxe nediskriminačný a primeraný. V záujme zabezpečenia integrity a fungovania vnútorného trhu je tiež potrebné osobitne zdôrazniť, že poplatky sa nikdy nesmú rozlišovať na základe štátnej príslušnosti.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2007/36/ES

Článok 3f – odsek 1 – písmeno f a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa) vedenie dialógu a spolupráca s ostatnými zainteresovanými stranami spoločností, do ktorých sa investuje.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2007/36/ES

Článok 3f – odsek 2 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) inštitucionálny investor alebo správca aktív alebo iné spoločnosti k nim pridružené ponúkajú finančné produkty alebo majú iné obchodné vzťahy so spoločnosťou, do ktorej sa investuje;

a) inštitucionálny investor alebo správca aktív, iné spoločnosti k nim pridružené alebo príslušný zastupujúci poradca ponúkajú finančné produkty alebo majú iné obchodné vzťahy so spoločnosťou, do ktorej sa investuje;

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2007/36/ES

Článok 3f – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby inštitucionálni investori a správcovia aktív zverejňovali na ročnom základe svoju politiku zapájania, konkrétne ako bola vykonávaná a jej výsledky. Informácie uvedené v prvej vete musia byť dostupné aspoň na webovej lokalite spoločnosti. Inštitucionálni investori a správcovia aktív zverejnia pre každú spoločnosť, v ktorej majú akcie, či a ako odovzdali svoje hlasy na valných zhromaždeniach príslušných spoločností a poskytnú vysvetlenie svojho správania pri hlasovaní. V prípade, že správca aktív odovzdá hlasy v mene inštitucionálneho investora, inštitucionálny investor uvedie odkaz na to, kde tieto informácie o hlasovaní uverejnil správca aktív.

3. Členské štáty zabezpečia, aby inštitucionálni investori a správcovia aktív zverejňovali na ročnom základe svoju politiku zapájania, konkrétne ako bola vykonávaná a jej výsledky. Informácie uvedené v prvej vete musia byť bezplatne dostupné aspoň na poprednom mieste webovej lokality inštitucionálneho investora a správcu aktív spoločnosti. Inštitucionálni investori a správcovia aktív zverejnia pre každú spoločnosť, v ktorej majú akcie, či a ako odovzdali svoje hlasy na valných zhromaždeniach príslušných spoločností a poskytnú vysvetlenie svojho správania pri hlasovaní. V prípade, že správca aktív odovzdá hlasy v mene inštitucionálneho investora, inštitucionálny investor uvedie odkaz na to, kde tieto informácie o hlasovaní uverejnil správca aktív. Ak sú vo výnimočných prípadoch informácie o hlasovaní veľmi rozsiahle, povinnosť ich zverejnenia možno splniť zverejnením presného zhrnutia týchto informácií.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby boli informácie dostupné bezplatne. V prípade, že sú investori a správcovia zapojení v rámci stoviek či tisícov spoločností, by sa im navyše malo výnimočne umožniť zhrnúť informácie o hlasovaní.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2007/36/ES

Článok 3f – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. Členské štáty môžu stanoviť, že sa v prípade, ak to schváli príslušný orgán, môže inštitucionálnemu investorovi alebo správcovi aktív vo výnimočných prípadoch povoliť zdržať sa zverejnenia určitej časti informácií, ktoré majú byť zverejnené podľa tohto článku, ak sa táto časť týka budúceho vývoja alebo vecí, o ktorých sa rokuje, a ich zverejnenie by mohlo vážne poškodiť obchodnú pozíciu inštitucionálneho investora, správcu aktív alebo spoločnosť, do ktorej sa investuje.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2007/36/ES

Článok 3f – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. V prípade, že sa inštitucionálni investori alebo správcovia aktív rozhodnú nevypracovať politiku zapájania alebo sa rozhodnú nezverejniť jej vykonávanie a výsledky, uvedú jasné a odôvodnené vysvetlenie, prečo to tak je.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť, aby boli právne predpisy primerane efektívne a aby existovali rovnaké podmienky, by mali byť všetci inštitucionálni investori a správcovia aktív povinní vypracovať politiku zapájania a mali by pri jej uplatňovaní postupovať transparentne. Je to úplne základná požiadavka, ktorú môžu jednoducho splniť všetci aktéri, ktorí už vykonávajú riadnu a dobre organizovanú podnikateľskú činnosť.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2007/36/ES

Článok 3g – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby inštitucionálni investori zverejňovali, ako je ich kapitálová investičná stratégia („investičná stratégia“) zosúladená s profilom a trvaním ich záväzkov a ako prispieva k strednodobej až dlhodobej výkonnosti ich aktív. Informácie uvedené v prvej vete musia byť dostupné aspoň na webovej lokalite spoločnosti, pokiaľ sa uplatňujú.

1. Členské štáty zabezpečia, aby inštitucionálni investori zverejňovali, ako je ich kapitálová investičná stratégia („investičná stratégia“) zosúladená s profilom a trvaním ich záväzkov a ako prispieva k strednodobej až dlhodobej výkonnosti ich aktív. Informácie uvedené v prvej vete sú bezplatne dostupné aspoň na webovej lokalite inštitucionálneho investora, pokiaľ sa uplatňujú.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2007/36/ES

Článok 3g – odsek 2 – písmeno e

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(e) cieľový obrat portfólia alebo rozsah obratu, metódu používanú na výpočet obratu a či je zavedený nejaký postup v prípade jeho prekročenia správcom aktív;

e) v relevantnom prípade cieľový obrat portfólia alebo rozsah obratu, metódu používanú na výpočet obratu a či je zavedený nejaký postup v prípade jeho prekročenia správcom aktív;

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2007/36/ES

Článok 3g – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Ak vo výnimočných prípadoch inštitucionálny investor využíva veľmi veľký počet správcov aktív, môže byť povinnosť zverejnenia v tomto článku splnená zverejnením presného zhrnutia požadovaných informácií.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2007/36/ES

Článok 3g – odsek 2 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b. Členské štáty môžu vo výnimočných prípadoch stanoviť, ak to schváli príslušný orgán, že sa môže inštitucionálnemu investorovi povoliť zdržať sa zverejnenia určitej časti informácií, ktoré majú byť zverejnené podľa tohto článku, ak sa táto časť vzťahuje na budúci vývoj alebo veci, o ktorých sa rokuje, a ich zverejnenie by mohlo vážne poškodiť obchodnú pozíciu inštitucionálneho investora alebo správcu aktív.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2007/36/ES

Článok 3g – odsek 2 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade, že dojednanie so správcom aktív neobsahuje jeden alebo viac prvkov uvedených v písmenách a) až f), inštitucionálny investor zreteľne a odôvodnene vysvetlí, prečo to tak je.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Všetci inštitucionálni investori a správcovia aktív by mali zverejňovať tieto aspekty ich investičnej stratégie. Ponechať na jednotlivé spoločnosti, aby rozhodli, či zverejnia určité aspekty svojej investičnej stratégie alebo vysvetlia, prečo sa rozhodli ich nezverejniť, znižuje účinnosť tohto článku a narúša rovnaké podmienky medzi jednotlivými správcami aktív a inštitucionálnymi investormi.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2007/36/ES

Článok 3 h – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby správcovia aktív poskytovali na polročnom základe inštitucionálnemu investorovi, s ktorým uzavreli dojednanie uvedené v článku 3g ods. 2, informácie o tom, ako sa v ich investičnej stratégii a jej vykonávaní dodržiava uvedené dojednanie a ako investičná stratégia a jej vykonávanie prispievajú k strednodobej až dlhodobej výkonnosti aktív inštitucionálneho investora.

1. Členské štáty zabezpečia, aby správcovia aktív poskytovali informácie vymedzené v odsekoch 2 a 2a o tom, ako sa v ich investičnej stratégii a jej vykonávaní dodržiava dojednanie uvedené v článku 3g ods. 2.

Odôvodnenie

Súbor zmien v tomto článku je zameraný na posilnenie transparentnosti. Verejnosť by mala mať možnosť sledovať, ako správcovia aktív plnia mandáty od investorov (článok 3g). Informácie, ktoré by mohli byť citlivé a verejnosť ich nepotrebuje na to, aby mohla posúdiť dlhodobú perspektívu alebo aspekty zapojenia akcionárov, by sa však mali poskytovať len investorovi. Takéto zverejnenie je obzvlášť užitočné v prípade, že existuje nerovnováha medzi veľkými správcami aktív a malými inštitucionálnymi investormi.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2007/36/ES

Článok 3h – odsek 2 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby správcovia aktív poskytovali inštitucionálnemu investorovi na polročnom základe všetky tieto informácie:

2. Členské štáty zabezpečia, aby správcovia aktív každoročne poskytovali verejnosti všetky tieto informácie:

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2007/36/ES

Článok 3h – odsek 2 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) ako bolo zložené portfólio a poskytnú vysvetlenie významných zmien v portfóliu v predchádzajúcom období;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2007/36/ES

Článok 3h – odsek 2 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d) náklady na obrat portfólia;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2007/36/ES

Článok 3h – odsek 2 – písmeno e

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(e) svoju politiku požičiavania cenných papierov a jej vykonávanie;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2007/36/ES

Článok 3h – odsek 2 – písmeno g a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ga) ako z celkového hľadiska investičná stratégia a jej vykonávanie prispieva k strednodobej až dlhodobej výkonnosti aktív inštitucionálneho investora.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2007/36/ES

Článok 3h – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a) Členské štáty zabezpečujú, aby správcovia aktív každoročne poskytovali inštitucionálnemu investorovi, s ktorým uzavreli dojednanie uvedené v článku 3g ods. 2, všetky tieto informácie:

 

a) ako bolo zložené portfólio a poskytnú vysvetlenie významných zmien v portfóliu v predchádzajúcom období;

 

b) náklady na obrat portfólia;

 

c) svoju politiku požičiavania cenných papierov a jej vykonávanie.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2007/36/ES

Článok 3 h – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Informácie poskytnuté podľa odseku 2 sa poskytujú bezplatne a v prípade, že správca aktív nespravuje aktíva na základe vlastného uváženia podľa jednotlivých klientov, poskytujú sa na požiadanie aj iným investorom.

3. Informácie poskytnuté podľa odseku 2 sú dostupné bezplatne aspoň na webovej lokalite správcu aktív. Informácie zverejňované podľa odseku 2a sa poskytujú bezplatne a v prípade, že správca aktív nespravuje aktíva na základe vlastného uváženia podľa jednotlivých klientov, poskytujú sa na požiadanie aj iným investorom.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2007/36/ES

Článok 3h – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. Ak je správca aktív povinný na základe iného aktu práva Únie zverejniť informácie týkajúce sa investícií, tento článok sa neuplatňuje na informácie, na ktoré sa už vzťahujú takéto akty.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2007/36/ES

Článok 3h – odsek 3 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b. Členské štáty môžu stanoviť, že sa v prípade, ak to schválil príslušný orgán, môže správcovi aktív vo výnimočných prípadoch povoliť zdržať sa zverejnenia určitej časti informácií, ktoré majú byť zverejnené podľa tohto článku, ak sa táto časť týka budúceho vývoja alebo vecí, o ktorých sa rokuje, a ich zverejnenie by mohlo vážne poškodiť obchodnú pozíciu správcu aktív alebo inštitucionálneho investora.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2007/36/ES

Článok 3i – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby zastupujúci poradcovia prijali a vykonávali primerané opatrenia na zaručenie toho, že sú ich odporúčania o hlasovaní presné a spoľahlivé na základe dôkladnej analýzy všetkých informácií, ktoré majú k dispozícii.

1. Členské štáty zabezpečia, aby zastupujúci poradcovia prijali a vykonávali primerané opatrenia na zaručenie toho, že sú ich odporúčania o hlasovaní presné a spoľahlivé, vychádzajú z dôkladnej analýzy všetkých informácií, ktoré majú k dispozícii, sú vypracované iba v najlepšom záujme klienta a sú dostupné včas pred hlasovaním.

Odôvodnenie

Kľúčovým problémom v prípade zastupujúcich poradcov je skutočnosť, že niektorí často pracujú pre rôzne zainteresované strany súčasne. To nie je rozumné. Je preto dôležité zdôrazniť, že zastupujúci poradcovia by pri príprave odporúčaní o hlasovaní pre inštitucionálnych investorov alebo správcov aktív mali pracovať výlučne v záujme týchto klientov.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2007/36/ES

Článok 3i – odsek 2 – písmeno a a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa) či sa usilujú dodržiavať kódex správania alebo akékoľvek podobné opatrenia, a ak áno, akú informáciu o tom a kde ju možno nájsť;

Odôvodnenie

V tomto kontexte je veľmi dôležité, či sa používa kódex správania.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2007/36/ES

Článok 3i – odsek 2 – písmeno b a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba) organizačné opatrenia prijaté na identifikáciu každého možného alebo skutočného konfliktu záujmu a na to, ako sa mu vyhnúť;

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2007/36/ES

Článok 3i – odsek 2 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d) či vedú dialógy so spoločnosťami, ktoré sú predmetom ich odporúčaní o hlasovaní, a ak áno, ich rozsah a povahu;

(d) či komunikujú so spoločnosťami, ktoré sú predmetom ich odporúčaní o hlasovaní, a ak áno, rozsah a povahu tejto komunikácie;

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2007/36/ES

Článok 3i – odsek 2 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Uvedené informácie sa uverejnia na ich webovej lokalite a zostanú k dispozícii najmenej tri roky odo dňa ich uverejnenia.

Uvedené informácie sa uverejnia na ich webovej lokalite a zostanú bezplatne k dispozícii najmenej päť rokov odo dňa ich uverejnenia.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2007/36/ES

Článok 3i – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby zastupujúci poradcovia identifikovali a bez zbytočného odkladu poskytli svojim klientom a príslušnej spoločnosti informácie o akomkoľvek skutočnom alebo možnom konflikte záujmov alebo obchodných vzťahoch, ktoré môžu ovplyvniť vypracovanie odporúčaní o hlasovaní a o krokoch, ktoré podnikli na odstránenie alebo zmiernenie skutočného alebo možného konfliktu záujmov.“

3. Členské štáty zabezpečia, aby zastupujúci poradcovia identifikovali a bez zbytočného odkladu poskytli svojim klientom informácie o akomkoľvek skutočnom alebo možnom konflikte záujmov alebo obchodných vzťahoch, ktoré môžu ovplyvniť vypracovanie odporúčaní o hlasovaní a o krokoch, ktoré podnikli na odstránenie alebo zmiernenie skutočného alebo možného konfliktu záujmov.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu návrhu k odseku 1. Pri príprave odporúčaní o hlasovaní by zastupujúci poradcovia mali pracovať výlučne v záujme svojich klientov. Zastupujúci poradcovia vedú často dialóg so spoločnosťami, ale nemali by mať voči nim žiadne osobitné povinnosti.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica 2007/36/ES

Článok 9a – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby mali akcionári právo hlasovať o politike odmeňovania, pokiaľ ide o riadiacich pracovníkov. Spoločnosti vyplácajú odmenu svojim riadiacim pracovníkom len v súlade s politikou odmeňovania, ktorá bola schválená akcionármi. Politika odmeňovania sa predkladá akcionárom na schválenie aspoň každé tri roky.

1. Členské štáty zabezpečia, aby mali akcionári právo na valnom zhromaždení hlasovať o politike odmeňovania, pokiaľ ide o riadiacich pracovníkov. Spoločnosti vyplácajú odmenu svojim riadiacim pracovníkom len v súlade s politikou odmeňovania, ktorá bola schválená akcionármi. Politika odmeňovania sa predkladá akcionárom na schválenie v prípade návrhu zmien v politike a v prípade, že neboli navrhnuté žiadne zmeny, aspoň každé tri roky.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica 2007/36/ES

Článok 9a – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

V prípade, že sa predtým neuplatňovala žiadna politika odmeňovania a akcionári odmietli návrh politiky, ktorý im bol predložený, môže spoločnosť počas prepracúvania návrhu a po dobu nie dlhšiu než jeden rok pred prijatím návrhu odmeňovať svojich riadiacich pracovníkov v súlade s existujúcou praxou. V prípade, že existuje politika odmeňovania a akcionári zamietli návrh politiky, ktorý im bol predložený v súlade s pododsekom 1, môže spoločnosť v priebehu prepracúvania návrhu a počas obdobia nie dlhšieho než jeden rok vyplácať odmeny svojim riadiacim pracovníkom v súlade s existujúcou politikou.

Odôvodnenie

V záujme jasnosti je potrebné vyriešiť, čo sa stane, ak akcionári zamietnu návrhy politík.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica 2007/36/ES

Článok 9a – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Spoločnosti môžu v prípade náboru nových riadiacich pracovníkov rozhodnúť o platbe odmeny jednotlivému riadiacemu pracovníkovi mimo schválenej politiky v prípade, že sa balík o odmeňovaní jednotlivého riadiaceho pracovníka prijal pred schválením akcionármi na základe informácií o záležitostiach uvedených v odseku 3. Odmenu možno udeliť predbežne v závislosti od schválenia akcionármi.

Spoločnosti môžu vo výnimočných prípadoch, počas náboru nových riadiacich pracovníkov, rozhodnúť o platbe odmeny jednotlivému riadiacemu pracovníkovi mimo schválenej politiky. Odmenu možno udeliť predbežne do schválenia akcionármi na nasledovnom valnom zhromaždení. Túto možnosť udelenia výnimky však možno využiť iba raz pri uplatňovaní schválenej politiky.

Odôvodnenie

Aby bol systém politík odmeňovania racionálny a zmysluplný, nemožno tieto politiky príliš často a v priveľkej miere odsúvať na okraj. Výnimka z tejto politiky by sa preto mala akceptovať iba vtedy, ak sa týka maximálnej výšky odmeny a ak ide o výnimočnú situáciu, napríklad v prípade krízy vedenia spoločnosti. Ak sa spoločnosť už raz odklonila od politiky a chce tak urobiť znovu, je vhodné, aby predložila akcionárom návrh na revidovanú politiku.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica 2007/36/ES

Článok 9a – odsek 3 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Politika obsahuje vysvetlenie, ako prispieva k dlhodobým záujmom a udržateľnosti spoločnosti. Mala by stanoviť jasné kritériá týkajúce sa udeľovania pevnej a pohyblivej odmeny vrátane všetkých výhod v akejkoľvek forme.

Politika obsahuje vysvetlenie, ako prispieva k stratégii spoločnosti a dlhodobým záujmom a udržateľnosti spoločnosti. Prijmú sa jasné a komplexné ustanovenia na udeľovanie všetkých druhov pevnej a pohyblivej odmeny.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica 2007/36/ES

Článok 9a – odsek 3 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Mali by sa v nej uvádzať maximálne sumy, ktoré môžu byť udelené, a zodpovedajúci pomerný podiel rôznych zložiek pevnej a pohyblivej odmeny. V politike by sa malo ozrejmiť, ako sa zohľadnili platové podmienky a podmienky zamestnanosti zamestnancov pri jej stanovovaní a stanovovaní odmeny riadiacich pracovníkov, a to prostredníctvom vysvetlenia pomeru medzi priemernou odmenou riadiacich pracovníkov a priemernou odmenou zamestnancov spoločnosti na plný úväzok okrem riadiacich pracovníkov a vysvetlenie, prečo sa tento pomer považuje za primeraný. Za výnimočných okolností politika nemusí obsahovať uvedený pomer. V takomto prípade by sa v nej malo vysvetliť, prečo tento pomer neobsahuje a aké opatrenia s rovnakým účinkom sa prijali.

Mali by sa v nej uvádzať maximálne úrovne celkovej odmeny, ktorá môže byť priznaná, a zodpovedajúci pomerný podiel rôznych zložiek pevnej a pohyblivej odmeny. V politike by sa malo ozrejmiť, ako sa zohľadnili platové podmienky a podmienky zamestnanosti zamestnancov pri jej stanovovaní. V tejto súvislosti členské štáty zabezpečia, aby sa v politike vysvetlilo, aký je predpokladaný pomer medzi priemernou ročnou percentuálnou zmenou v odmenách riadiacich pracovníkov a priemernou ročnou percentuálnou zmenou v odmenách v prípade plného pracovného úväzku zamestnancov okrem riadiacich pracovníkov, a prečo sa tento pomer považuje za primeraný. Okrem toho môžu členské štáty stanoviť, aby sa v politike vysvetlil pomer medzi priemernými odmenami riadiacich pracovníkov a priemernými odmenami v prípade plného pracovného úväzku zamestnancov iných ako riadiacich pracovníkov, a  prečo sa tento pomer považuje za primeraný. Pri výpočte týchto pomerov je odmena zamestnancov pracujúcich na čiastočný pracovný úväzok započítaná vo výške zodpovedajúcej plnému úväzku. Členské štáty môžu taktiež stanoviť maximálny limit pre pomer medzi priemernou odmenou riadiacich pracovníkov a priemernou odmenou za plný pracovný úväzok v prípade zamestnancov.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica 2007/36/ES

Článok 9a – odsek 3 – pododsek 4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

V politike sa objasnia postupy spoločnosti na prijímanie rozhodnutí o odmeňovaní riadiacich pracovníkov, a to v príslušných prípadoch vrátane úlohy a fungovania výboru pre odmeňovanie.

Odôvodnenie

Pre akcionárov je pomerne často zložité sledovať a chápať postupy prijímania rozhodnutí v oblasti odmeňovania. Bolo by preto užitočné poskytnúť v tejto súvislosti jasnejšie a transparentnejšie vysvetlenie.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica 2007/36/ES

Článok 9a – odsek 3 – pododsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V politika sa vysvetľuje rozhodovací proces, ktorý viedol k jej vymedzeniu. V prípade revízie politiky obsahuje vysvetlenie všetkých významných zmien a to, ako sa v nej zohľadňujú názory akcionárov na politiku a správu za predchádzajúce roky.

V politike sa vysvetľuje konkrétny rozhodovací proces, ktorý viedol k jej vymedzeniu. V prípade revízie politiky obsahuje vysvetlenie všetkých významných zmien a to, ako sa v nej zohľadňujú hlasy a názory akcionárov na politiku a správu za predchádzajúce roky.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica 2007/36/ES

Článok 9b – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) pomernú zmenu odmeňovania riadiacich pracovníkov za uplynulé tri účtovné obdobia, jej vzťah k vývoju hodnoty spoločnosti a k zmene priemernej odmeny zamestnancov spoločnosti na plný úväzok, iných než riadiacich pracovníkov;

b) pomernú zmenu odmeňovania riadiacich pracovníkov za uplynulé tri účtovné obdobia, jej vzťah k vývoju hodnoty a celkovej výkonnosti spoločnosti a k zmene priemernej odmeny za plný pracovný úväzok zamestnancov spoločnosti iných než riadiacich pracovníkov, pričom odmena zamestnancov pracujúcich na čiastočný pracovný úväzok sa započítava vo výške zodpovedajúcej plnému úväzku;

Odôvodnenie

V tejto súvislosti je dôležitý nielen vývoj hodnoty spoločnosti, ale aj iné aspekty týkajúce sa výkonnosti. Okrem toho v niektorých spoločnostiach tvoria zamestnanci pracujúci na čiastočný úväzok podstatnú časť pracovnej sily. V záujme zabezpečenia presnosti týchto informácií je preto potrebné započítať mzdy týchto zamestnancov vo výške zodpovedajúcej plnému úväzku.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica 2007/36/ES

Článok 9b – odsek 1 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) akúkoľvek odmenu, ktorú riadiaci pracovníci spoločnosti získali z akéhokoľvek podniku patriaceho do rovnakej skupiny;

c) akúkoľvek odmenu, ktorú riadiaci pracovníci spoločnosti získali alebo ktorú im prisľúbili z akéhokoľvek podniku patriaceho do rovnakej skupiny;

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica 2007/36/ES

Článok 9b – odsek 1 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d) počet akcií udelených a počet opcií na akcie, a to opcií vykonaných a nevykonaných a hlavné podmienky výkonu práv vrátane ceny a dátumu vykonania a akékoľvek ich zmeny;

(d) počet akcií udelených a počet opcií na akcie, a to opcií vykonaných, a hlavné podmienky výkonu práv vrátane ceny a dátumu vykonania a akékoľvek ich zmeny;

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica 2007/36/ES

Článok 9b – odsek 1 – písmeno f

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(f) informácie o tom, ako bola stanovená odmena riadiacich pracovníkov vrátane úlohy výboru pre odmeňovanie.

f) informácie o tom, ako bola stanovená odmena riadiacich pracovníkov, prípadne vrátane úlohy výboru pre odmeňovanie.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica 2007/36/ES

Článok 9b – odsek 1 – písmeno f a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa) v členských štátoch, ktoré uplatňujú ustanovenia o pomere medzi priemernou odmenou riadiacich pracovníkov a priemernou odmenou v prípade plného pracovného úväzku zamestnancov, informácie o aktuálnom pomere a o tom, ako sa tento pomer vyvíjal v posledných troch účtovných obdobiach.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica 2007/36/ES

Článok 9b – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby bolo právo na súkromie fyzických osôb chránené v súlade so smernicou 95/46/ES pri spracúvaní osobných údajov riadiaceho pracovníka.

2. Členské štáty zabezpečia, aby sa informácie o odmeňovaní jednotlivých riadiacich pracovníkov zverejňovali iba s cieľom zjednodušiť výkon práv akcionárov a umožniť transparentnosť a zodpovednosť, pokiaľ ide o ich výkonnosť ako riadiacich pracovníkov. Citlivé údaje týkajúce sa zdravia a iných kategórií uvedených v článku 8 smernice 95/46/ES sa nezverejňujú. Spoločnosti prijmú vhodné opatrenia na obmedzenie prístupu verejnosti k osobným údajom, ak už tieto údaje nemajú po niekoľkých rokoch od ich prvého zverejnenia kľúčový význam pre zjednodušenie výkonu práv akcionárov.

Odôvodnenie

Cieľom tohto návrhu je väčšmi objasniť konkrétne pravdepodobné dôsledky smernice 95/46. Obmedzenie prístupu verejnosti k osobným údajom by nemalo znamenať vymazanie údajov, ale napríklad odstránenie priamych odkazov na tieto údaje z webovej lokality spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica 2007/36/ES

Článok 9b – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby akcionári mali právo hlasovať o správe o odmeňovaní za uplynulé účtovné obdobie na výročnom riadnom valnom zhromaždení. V prípade, že akcionári hlasujú proti správe o odmeňovaní, spoločnosť vysvetlí v ďalšej správe o odmeňovaní, či, a ak áno, ako sa zohľadnilo hlasovanie akcionárov.

3. Členské štáty môžu stanoviť, aby akcionári mali právo hlasovať o správe o odmeňovaní za uplynulé účtovné obdobie na výročnom riadnom valnom zhromaždení. V prípade, že akcionári hlasujú proti správe o odmeňovaní, okamžite po hlasovaní sa uskutoční otvorená výmena názorov, počas ktorej si akcionári môžu vyjasniť dôvody odmietnutia. Spoločnosť vysvetlí v ďalšej správe o odmeňovaní, ako sa zohľadnilo hlasovanie a vyhlásenia akcionárov.

Odôvodnenie

Zamietnutie zo strany akcionárov by spoločnosť mala vždy brať vážne. Pasivita je neprijateľná. Spoločnosť by sa mala aktívne snažiť zistiť, čo považujú akcionári za nesprávne, a vykonať potrebné úpravy.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica 2007/36/ES

Článok 9b – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. Ustanoveniami o odmeňovaní v tomto článku a článku 9a nie sú dotknuté vnútroštátne systémy na tvorbu miezd pre zamestnancov a prípadné vnútroštátne ustanovenia o zastúpení zamestnancov v radách.

Odôvodnenie

Je potrebné objasniť, že existuje rozdiel medzi postupmi na stanovovanie odmien riadiacich pracovníkov a systémami na tvorbu miezd pre zamestnancov. Táto smernica by nemala do týchto systémov zasahovať. Okrem toho by táto smernica nemala mať vplyv na pravidlá zastúpenia zamestnancov v radách, ktoré existujú v mnohých členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica 2007/36/ES

Článok 9c – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby spoločnosti v prípade transakcií so spriaznenými stranami, ktoré predstavujú viac ako 1 % ich aktív, verejne oznámili tieto transakcie v čase uzavretia transakcie a oznámenie doplnili správou nezávislej tretej strany, v ktorej sa posudzuje, či je transakcia vykonaná za trhových podmienok, a potvrdzuje, že transakcia je spravodlivá a odôvodniteľná z pohľadu akcionárov vrátane menšinových akcionárov. Oznámenie má obsahovať informácie o povahe vzťahu so spriaznenou stranou, názov spriaznenej strany, sumu transakcie a akékoľvek iné informácie potrebné na posúdenie transakcie.

1. Členské štáty zabezpečia, aby spoločnosti v prípade transakcií so spriaznenými stranami, ktoré predstavujú viac ako 1 % ich aktív, verejne oznámili tieto transakcie najneskôr v čase uzavretia transakcie Oznámenie má obsahovať informácie o povahe vzťahu so spriaznenou stranou, názov spriaznenej strany, sumu transakcie a akékoľvek iné informácie potrebné na posúdenie transakcie.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica 2007/36/ES

Článok 9c – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu stanoviť, že spoločnosti môžu požiadať svojich akcionárov o udelenie výnimky z požiadavky stanovenej v pododseku 1, aby k oznámeniu o transakcii so spriaznenou stranou pripojili správu nezávislej tretej strany v prípade jasne definovaných typov opakujúcich sa transakcií s identifikovanou treťou stranou v lehote najviac 12 mesiacov po udelení výnimky. V prípade, že transakcie so spriaznenou stranou zahŕňajú akcionára, tento akcionár je z daného hlasovania o predchádzajúcom udelení výnimky vylúčený.

Členské štáty môžu stanoviť, že spoločnosti môžu požiadať svojich akcionárov o udelenie výnimky z požiadavky na zverejňovanie informácií stanovenej v pododseku 1 v prípade jasne definovaných typov opakujúcich sa transakcií s identifikovanou treťou stranou v lehote najviac 12 mesiacov po udelení výnimky. V prípade, že transakcie so spriaznenou stranou zahŕňajú akcionára, tento akcionár je z daného hlasovania o predchádzajúcom udelení výnimky vylúčený. Okamžite po uplynutí lehoty takejto výnimku spoločnosť verejne oznámi, s uvedením rovnakých informácií ako v pododseku 1, všetky transakcie, ktoré boli vykonané v rámci výnimky.

Odôvodnenie

Spoločnosti vo všetkých členských štátoch by mali mať túto možnosť zjednodušiť spravovanie bežných transakcií so spriaznenými stranami.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica 2007/36/ES

Článok 9c – odsek 2 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby transakcie so spriaznenými stranami, ktoré predstavujú viac ako 5 % aktív spoločností alebo transakcie, ktoré môžu mať významný vplyv na zisky alebo obrat, boli predložené na hlasovanie akcionárom na valnom zhromaždení. V prípade, že transakcia so spriaznenou stranou zahŕňa akcionára, tento akcionár je z daného hlasovania vylúčený. Spoločnosť neuzavrie transakciu pred schválením transakcie akcionármi. Spoločnosť však môže uzavrieť transakciu pod podmienkou schválenia akcionármi.

2. Členské štáty zabezpečia, aby transakcie so spriaznenými stranami, ktoré nie sú uzavreté za štandardných podmienok v rámci bežného podnikania a ktoré predstavujú viac ako 5 % aktív spoločností, boli predložené na hlasovanie akcionárom na valnom zhromaždení. V prípade, že transakcia so spriaznenou stranou zahŕňa akcionára, tento akcionár je z daného hlasovania vylúčený. Spoločnosť neuzavrie transakciu pred schválením transakcie akcionármi. Spoločnosť však môže uzavrieť transakciu pod podmienkou schválenia akcionármi.

Odôvodnenie

Hoci toto všeobecné ustanovenie teoreticky dáva zmysel, bolo by veľmi náročné uplatňovať ho v praxi. Neistota, ktorá by z neho plynula, by nebola úmerná výhodám, ktoré by prinieslo.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica 2007/36/ES

Článok 9c – odsek 2 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu stanoviť, že spoločnosti môžu požiadať o predchádzajúci súhlas akcionárov v súvislosti s transakciami uvedenými v pododseku 1 v prípade jasne definovaných typov opakujúcich sa transakcií s identifikovanou treťou stranou v lehote najviac 12 mesiacov po predchádzajúcom súhlase v súvislosti s transakciami. V prípade, že transakcie so spriaznenou stranou zahŕňajú akcionára, tento akcionár je z daného hlasovania o predchádzajúcom súhlase vylúčený.

Členské štáty stanovia, že spoločnosti môžu požiadať o predchádzajúci súhlas akcionárov v súvislosti s transakciami uvedenými v pododseku 1 v prípade jasne definovaných typov opakujúcich sa transakcií s identifikovanou treťou stranou v lehote najviac 12 mesiacov po predchádzajúcom súhlase v súvislosti s transakciami. V prípade, že transakcie so spriaznenou stranou zahŕňajú akcionára, tento akcionár je z daného hlasovania o predchádzajúcom súhlase vylúčený.

Odôvodnenie

Aj v tomto prípade by sa mala možnosť zjednodušiť spravovanie štandardných transakcií so spriaznenými stranami sprístupniť spoločnostiam vo všetkých členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Smernica 2007/36/ES

Kapitola IIA – názov

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

KAPITOLA IIA

KAPITOLA IIA

Vykonávacie akty a sankcie

DELEGOVANÉ AKTY, VYKONÁVACIE AKTY A SANKCIE

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Smernica 2007/36/ES

Článok -14a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok -14a

 

Vykonávanie delegovaných právomocí

 

1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

 

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3a ods. 5, článku 3b ods. 5 a článku 3c ods. 3 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od ...*.

 

3. Delegovanie právomocí uvedené v článku 3a ods. 5, článku 3b ods. 5 a článku 3c ods. 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

 

4. Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

 

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 3a ods. 5, článku 3b ods. 5 alebo článku 3c ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

 

_________________

 

* Ú. v. EÚ: vložte dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh smernice

Článok 2 – odsek -1 (nový)

Smernica 2013/34/EÚ

Článok 18 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 18a

 

Zverejnenie ďalších informácií v prípade veľkých podnikov

 

V poznámkach k finančným výkazom veľké podniky zverejnia okrem informácií požadovaných podľa článkov 16, 17, 18 a akýchkoľvek iných ustanovení tejto smernice informácie týkajúce sa týchto záležitostí, a to pre jednotlivé členské štáty a tretie krajiny, v ktorých majú pobočky:

 

a) názov či názvy, povahu činností a geografickú polohu;

 

b) obrat;

 

c) počet zamestnancov prepočítaný na ekvivalent zamestnancov pracujúcich na plný úväzok;

 

d) zisk alebo stratu pred zdanením;

 

e) daň zo zisku alebo stratu;

 

f) získané verejné dotácie.

 

 

 

2. Podniky, ktorých priemerný počet zamestnancov na konsolidovanom základe v priebehu účtovného obdobia neprekročí 500 osôb a ktorých celková súvaha ku dňu, ku ktorému sa ich účtovná závierka zostavuje, na konsolidovanom základe nepresahuje 86 miliónov EUR alebo čistý obrat nepresahuje 100 miliónov EUR, sú oslobodené od povinnosti stanovenej v odseku 1 tohto článku.

 

3. Povinnosť uvedená v odseku 1 tohto článku sa neuplatňuje na žiadny podnik, ktorý sa riadi právom členského štátu, ktorého materský podnik podlieha právnym predpisom členského štátu a ktorého informácie sú súčasťou informácií zverejňovaných týmto materským podnikom v súlade s odsekom 1 tohto článku.

 

4. Informácie uvedené v odseku 1 podliehajú auditu v súlade so smernicou 2006/43/ES*.

 

5. Komisia vykoná všeobecné posúdenie, pokiaľ ide o prípadné negatívne hospodárske dôsledky zverejnenia informácií uvedených v odseku 1 vrátane vplyvu na konkurencieschopnosť a investície. Komisia predloží správu Európskemu parlamentu a Rade do 1. júla 2016.

 

V prípade, že sa v správe Komisie identifikujú významné negatívne vplyvy, Komisia zváži vypracovanie náležitého legislatívneho návrhu na zmenu povinností zverejňovania informácií podľa odseku 1 a môže rozhodnúť o pozastavení týchto povinností. Komisia každoročne preskúma potrebu predĺženia platnosti tohto pozastavenia.

 

__________________

 

* Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a ktorou sa zrušuje smernica Rady 84/253/EHS (Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 87).“

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh smernice

Článok 2 a (nový)

Smernica 2004/109/ES

Článok 16 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 2a

 

Zmeny smernice 2004/109/ES

 

Smernica 2004/109/ES sa mení takto:

 

Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 16a

 

Zverejnenie ďalších informácií o emitentoch

 

1. Členské štáty od každého emitenta požadujú, aby každoročne pre jednotlivé členské štáty a tretie krajiny, v ktorých má pobočku, na konsolidovanom základe za účtovné obdobie zverejňoval tieto informácie:

 

a) názov či názvy, povahu činností a geografickú polohu;

 

b) obrat;

 

c) počet zamestnancov prepočítaný na ekvivalent zamestnancov pracujúcich na plný pracovný úväzok;

 

d) zisk alebo stratu pred zdanením;

 

e) daň zo zisku alebo stratu;

 

f) získané verejné dotácie.

 

2. Povinnosť uvedená v odseku 1 tohto článku sa neuplatňuje na žiadneho emitenta, ktorý sa riadi právom členského štátu, ktorého materská spoločnosť podlieha právnym predpisom členského štátu a ktorého informácie sú súčasťou informácií zverejňovaných touto materskou spoločnosťou v súlade s odsekom 1 tohto článku.

 

3. Informácie uvedené v odseku 1 podliehajú auditu v súlade so smernicou 2006/43/ES a podľa možností sa zverejňujú ako príloha výročných finančných výkazov alebo prípadne konsolidovaných finančných výkazov príslušného emitenta.

 

4. Komisia vykoná všeobecné posúdenie, pokiaľ ide o prípadné negatívne hospodárske dôsledky zverejnenia informácií uvedených v odseku 1 vrátane vplyvu na konkurencieschopnosť a investície. Komisia predloží správu Európskemu parlamentu a Rade do 1. júla 2016.“

 

V prípade, že sa v správe Komisie identifikujú významné negatívne vplyvy, Komisia zváži vypracovanie náležitého legislatívneho návrhu na zmenu povinností zverejňovania informácií podľa odseku 1 a môže rozhodnúť o pozastavení týchto povinností. Komisia každoročne preskúma potrebu predĺženia platnosti tohto pozastavenia.“

POSTUP

Názov

Zmena smernice 2007/36/ES, pokiaľ ide o podnietenie dlhodobého zapojenia akcionárov, a smernice 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o určité prvky vyhlásenia o správe a riadení

Referenčné čísla

COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

16.4.2014

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

16.4.2014

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Olle Ludvigsson

22.7.2014

Prerokovanie vo výbore

8.12.2014

26.1.2015

 

 

Dátum prijatia

24.2.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

38

16

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Patrick O’Flynn, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Barbara Kappel, Thomas Mann, Siegfried Mureșan, Eva Paunova

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Gesine Meissner


POSTUP

Názov

Zmena smernice 2007/36/ES, pokiaľ ide o podnietenie dlhodobého zapojenia akcionárov, a smernice 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o určité prvky vyhlásenia o správe a riadení

Referenčné čísla

COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD)

Dátum predloženia v EP

9.4.2014

 

 

 

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

JURI

16.4.2014

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

ECON

16.4.2014

IMCO

16.4.2014

LIBE

16.4.2014

 

Bez predloženia stanoviska

Dátum rozhodnutia

IMCO

24.9.2014

LIBE

15.7.2014

 

 

Pridružené výbory

dátum oznámenia na schôdzi

ECON

12.3.2015

 

 

 

Spravodajca

dátum vymenovania

Sergio Gaetano Cofferati

24.9.2014

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

11.11.2014

20.1.2015

24.2.2015

 

Dátum prijatia

7.5.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

13

10

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Dietmar Köster, António Marinho e Pinto, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cecilia Wikström

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Marisa Matias, Morten Messerschmidt, Barbara Spinelli

Dátum predloženia

12.5.2015

Právne oznámenie