Postup : 2013/0409(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0165/2015

Předložené texty :

A8-0165/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 04/10/2016 - 7.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0368

ZPRÁVA     ***I
PDF 829kWORD 422k
18.5.2015
PE 544.135v02-00 A8-0165/2015

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o prozatímní právní pomoci pro podezřelé nebo obviněné osoby zbavené osobní svobody a právní pomoci v rámci řízení týkajícího se evropského zatýkacího rozkazu

(COM(2013)0824 – C7‑0429/2013 – 2013/0409(COD))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodaj: Dennis de Jong

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o prozatímní právní pomoci pro podezřelé nebo obviněné osoby zbavené osobní svobody a právní pomoci v rámci řízení týkajícího se evropského zatýkacího rozkazu

(COM(2013)0824 – C7‑0429/2013 – 2013/0409(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0824),

–       s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 82 odst. 2 písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0429/2013),

–       s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0165/2015),

1.      přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.      vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice

Název

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o prozatímní právní pomoci pro podezřelé nebo obviněné osoby zbavené osobní svobody a právní pomoci v rámci řízení týkajícího se evropského zatýkacího rozkazu

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o právní pomoci pro podezřelé nebo obviněné osoby a právní pomoci v rámci řízení týkajícího se evropského zatýkacího rozkazu

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění -1 (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1) Článek 6 odst. 3 písm. c) Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (EÚLP) a čl. 14 odst. 3 písm. d) Mezinárodního paktu o občanských a politických právech přiznávají právo na právní pomoc každému, kdo nemá prostředky na zaplacení obhájce, jestliže to vyžadují zájmy spravedlnosti.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění -1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1a) Čl. 47 odst. 3 Listiny základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“) stanoví, že bezplatná právní pomoc je poskytnuta všem, kdo nemají dostatečné prostředky, pokud je to nezbytné k zajištění účinného přístupu ke spravedlnosti.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění -1 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1b) Zásady a pokyny Organizace spojených národů pro přístup k právní pomoci v systémech trestního soudnictví1a stanovují komplexní rámec pro právo na právní pomoc.

 

______________

 

1a. Přijaty Valným shromážděním Organizace spojených národů rezolucí A/Res/67/187 ze dne 20. prosince 2012.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) Cílem této směrnice je zajistit účinnost práva na přístup k obhájci tím, že prostřednictvím členským států poskytne pomoc osobám zbaveným osobní svobody v rané fázi trestního řízení a osobám vyžádaným v rámci postupů předávání podle rámcového rozhodnutí Rady 2002/584/SVV1 (řízení týkající se evropského zatýkacího rozkazu).

(1) Cílem této směrnice je zajistit účinnost práva na přístup k obhájci, jak jej upravuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/48/EU0a, tím, že podezřelým nebo obviněným osobám a osobám vyžádaným v rámci postupů předávání podle rámcového rozhodnutí Rady 2002/584/SVV1 (řízení týkající se evropského zatýkacího rozkazu) zpřístupňuje pomoc obhájce, kterou hradí členské státy. Oblast působnosti této směrnice vymezují zejména příslušná ustanovení směrnice 2013/48/EU.

________________

________________

 

0a. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/48/EU ze dne 22. října 2013 o právu na přístup k obhájci v trestním řízení a řízení týkajícím se evropského zatýkacího rozkazu a o právu na informování třetí strany a právu na komunikaci s třetími osobami a konzulárními úřady v případě zbavení osobní svobody (Úř. věst. L294, 6.11.2013, s. 1).

1. Viz rámcové rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (Úř. věst. L 190, 18.7.2002, s. 1).

1. Viz rámcové rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (Úř. věst. L 190, 18.7.2002, s. 1).

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a) V souladu s čl. 82 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), a je-li to nezbytné k usnadnění vzájemného uznávání rozsudků a soudních rozhodnutí a policejní a justiční spolupráce v trestních věcech s přeshraničním rozměrem, může Evropský parlament a Rada pomocí směrnic přijímaných řádným legislativním postupem stanovit minimální pravidla. Tato pravidla přihlížejí k rozdílům mezi právními tradicemi a systémy členských států. Upravují především práva osob v trestním řízení.

Odůvodnění

Je třeba připomenout pravomoc Evropské unie v oblasti trestního soudnictví a uvést právní základ, na němž se tato směrnice zakládá. V souladu s čl. 82 odst. 2 SFEU má Evropská unie pravomoc přijímat právní předpisy v této oblasti.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Stockholmský program2 se výrazně zaměřuje na posílení práv jednotlivců v trestních řízeních. Evropská rada v bodě 2.4 uvedeného programu vyzvala Komisi, aby předložila návrhy na vytvoření postupného přístupu3 k posílení procesních práv podezřelých nebo obviněných osob.

(3) Stockholmský program2 se výrazně zaměřuje na posílení práv jednotlivců v trestních řízeních. Evropská rada v bodě 2.4 uvedeného programu vyzvala Komisi, aby předložila návrhy na vytvoření postupného přístupu3 k posílení procesních práv podezřelých nebo obviněných osob, především práva na právní poradenství a právní pomoc (opatření C).

________________

________________

2. Úř. věst. C 115, 04.05.10, s. 1.

2. Úř. věst. C 115, 04.05.10, s. 1.

3. Úř. věst. C 291, 4.12.2009, s. 1.

3. Úř. věst. C 291, 4.12.2009, s. 1.

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a) Dne 30. listopadu 2009 přijala Rada usnesení o cestovní mapě pro posílení procesních práv podezřelých nebo obviněných osob v trestním řízení. V něm navrhuje zavést několik legislativních podnětů, včetně práva na pomoc právního zástupce a právní pomoc v trestním řízení (opatření C).

Odůvodnění

Tato směrnice vychází z širšího souboru legislativních opatření, která byla vymezena v cestovní mapě pro posílení procesních práv podezřelých nebo obviněných osob v trestním řízení přijaté dne 30. listopadu 2009.

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Doposud byla přijata tři opatření týkající se procesních práv v trestním řízení, a to směrnice Evropského parlamentu a Rady4 2010/64/EU, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/12/EU5 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/48/EU6.

(4) Doposud byla přijata tři opatření týkající se procesních práv v trestním řízení, a to směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/64/EU o právu na tlumočení a překlad4, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/13/EU o právu na informace5 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/48/EU o právu na přístup k obhájci v trestním řízení a řízení týkajícím se evropského zatýkacího rozkazu a o právu na informování třetí strany a právu na komunikaci s třetími osobami a konzulárními úřady v případě zbavení osobní svobody.

________________

________________

4. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/64/EU ze dne 20. října 2010 o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení (Úř. věst. L 280, 26.10.2010, s. 1).

4. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/64/EU ze dne 20. října 2010 o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení (Úř. věst. L 280, 26.10.2010, s. 1).

5. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/13/EU ze dne 22. května 2012 o právu na informace v trestním řízení (Úř. věst. L 142, 1.6.2012, s. 1).

5. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/13/EU ze dne 22. května 2012 o právu na informace v trestním řízení (Úř. věst. L 142, 1.6.2012, s. 1).

6. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/48/EU ze dne 22. října 2013 o právu na přístup k obhájci v trestním řízení a řízení týkajícím se evropského zatýkacího rozkazu a o právu na informování třetí strany a právu na komunikaci s třetími osobami a konzulárními úřady v případě zbavení osobní svobody (Úř. věst. L294, 6.11.2013, s. 1).

 

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Rozsah a obsah práva na přístup k obhájci jsou stanoveny ve směrnici 2013/48/EU. Osoba podezřelá nebo obviněná v trestním řízení by měla mít právo na přístup k obhájci od okamžiku, kdy byla příslušnými orgány prostřednictvím úředního sdělení nebo jinak uvědomena o tom, že je podezřelá nebo obviněná ze spáchání trestného činu, a to bez ohledu na to, zda je zbavena osobní svobody. Uvedené právo se použije až do okamžiku ukončení řízení, čímž se má na mysli pravomocné rozhodnutí o tom, zda podezřelá nebo obviněná osoba uvedený trestný čin spáchala, včetně případného odsouzení a rozhodnutí o opravném prostředku.

vypouští se

Odůvodnění

Bod odůvodnění 1 (pozměňovací návrh 5) již odkazuje na oblast působnosti směrnice o právu na přístup k obhájci. Protože stanoví, že oblast působnosti obou směrnic je totožná, není třeba uvádět další podrobnosti v této věci.

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a) Podle směrnice 2013/48/EU je právní pomoc v členských státech poskytována v souladu s Listinou a EÚLP. Pokud jsou podezřelé nebo obviněné osoby zbaveny osobní svobody, měly by členské státy učinit nezbytná opatření s cílem zajistit, aby tyto osoby mohly účinně uplatnit své právo na přístup k obhájci, a to i tím, že zajistí pomoc obhájce v případě, že dotčená osoba žádného nemá, s výjimkou případů, kdy se tato osoba daného práva vzdala. Součástí takových opatření podle této směrnice by případně mohla být i opatření týkající se právní pomoci.

Odůvodnění

Cílem této směrnice je zajistit účinnost směrnice 2013/48/EU o právu na přístup k obhájci, která uvádí, že součástí opatření umožňujících účinný výkon tohoto práva by mohla být i opatření týkající se právní pomoci.

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Jak uvedl Evropský soud pro lidská práva, mezi základní prvky spravedlivého procesu patří právo každého obviněného z trestného činu na účinnou obhajobu obhájcem, v případě potřeby ustanoveným cestou úřední. Aby bylo trestní řízení spravedlivé, je nezbytné, aby bylo podezřelé osobě přiznáno právo na právní podporu od okamžiku zbavení osobní svobody.

vypouští se

Odůvodnění

Nový bod odůvodnění -1a již odkazuje na Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod. Tento (poněkud obecný) odkaz na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva nemá žádnou skutečnou přidanou hodnotu.

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Směrnice 2013/48/EU stanoví, že v případech, kdy jsou podezřelé nebo obviněné osoby zbaveny osobní svobody, měly by členské státy podniknout nezbytná opatření, aby zajistily, že jsou tyto osoby v situaci, kdy mohou účinně vykonávat své právo na přístup k obhájci, pokud se tohoto práva nevzdaly.

vypouští se

Odůvodnění

Bod odůvodnění 1 (pozměňovací návrh 5) již odkazuje na článek 3 směrnice 2013/48/EU. Není třeba připomínat jen jeden konkrétní pododstavec tohoto článku a současně se jeví nadbytečným uvádět na tomto místě úplné znění tohoto článku.

Pozměňovací návrh   14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Aby byly podezřelé nebo obviněné osoby zbavené osobní svobody v pozici, kdy mohou účinně vykonávat své právo na přístup k obhájci v raných fázích řízení, neměly by být nuceny čekat na přístup k obhájci až do zpracování žádosti o právní pomoc a posouzení kritérií způsobilosti pro právní pomoc. Členské státy by proto měly zajistit, aby byla účinná prozatímní právní pomoc k dispozici neprodleně po zbavení osobní svobody a před jakýmkoliv výslechem a měla by být k dispozici alespoň do okamžiku, kdy příslušné orgány přijmou rozhodnutí o právní pomoci a, v případě úplného nebo částečného zamítnutí, do okamžiku, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci, nebo, pokud je žádost o právní pomoc schválena, do doby, kdy nabude účinku ustanovení obhájce příslušným orgánem.

(9) Aby byly podezřelé nebo obviněné osoby v pozici, kdy mohou účinně vykonávat své právo na přístup k obhájci v raných fázích řízení, neměly by být nuceny čekat na přístup k obhájci až do zpracování žádosti o právní pomoc a posouzení kritérií způsobilosti pro právní pomoc. Členské státy by proto měly zajistit, aby byla účinná prozatímní právní pomoc k dispozici neprodleně a před provedením jakýchkoli procesních úkonů, u nichž je podle vnitrostátního nebo unijního práva vyžadována přítomnost obhájce, a měla by být k dispozici alespoň do okamžiku, kdy příslušné orgány přijmou rozhodnutí o právní pomoci a, v případě úplného nebo částečného zamítnutí, do okamžiku, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci, nebo, pokud je žádost o právní pomoc schválena, do doby, kdy nabude účinku ustanovení obhájce příslušným orgánem.

Pozměňovací návrh   15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a) Tato směrnice by měla respektovat různorodost systémů právní pomoci v členských státech. Za poskytování právní pomoci by měl nést odpovědnost příslušný členský stát. Právní pomoc by měla být poskytována na základě posouzení majetkových poměrů žadatele (dále jen „ověření majetkových poměrů“) a/nebo v závislosti na tom, zda je u tohoto případu v zájmu spravedlnosti přiznat právní pomoc (dále jen „ověření důvodnosti“).

Odůvodnění

Tato směrnice musí respektovat svrchovanost členských států. Evropské unii nenáleží rozhodovat o tom, jak by měla být poskytována právní pomoc v členských státech.

Pozměňovací návrh   16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Členské státy by měly zajistit, aby byla prozatímní právní pomoc poskytována v nezbytném rozsahu a nebyla omezena způsobem, který by podezřelým nebo obviněným osobám zabraňoval v účinném výkonu práva na přístup k obhájci, jak je stanoveno zejména v čl. 3 odst. 3 směrnice 2013/48/EU.

(10) Členské státy by měly zajistit, aby byla právní pomoc poskytována v nezbytném rozsahu a nebyla omezena způsobem, který by podezřelým nebo obviněným osobám zabraňoval v účinném výkonu práva na přístup k obhájci, jak je stanoveno zejména v čl. 3 odst. 3 směrnice 2013/48/EU.

Odůvodnění

Aby bylo právo na spravedlivý proces zajištěno v průběhu celého trestního řízení a byla posílena vzájemná důvěra členských států, pokud se jedná o jejich systémy trestního soudnictví, je třeba rozšířit oblast působnosti této směrnice na obvyklou právní pomoc pro podezřelé a obviněné osoby zbavené osobní svobody.

Pozměňovací návrh   17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Osoby vyžádané v rámci řízení týkajícího se evropského zatýkacího rozkazu a zbavené osobní svobody by měly mít právo na prozatímní právní pomoc po zbavení osobní svobody ve vykonávajícím členském státě, a to alespoň do momentu, kdy příslušné orgány přijmou rozhodnutí o právní pomoci a, v případě úplného nebo částečného zamítnutí, do okamžiku, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci, nebo, pokud je žádost o právní pomoc schválena, do doby, kdy nabude účinku ustanovení obhájce příslušným orgánem.

(11) Osoby vyžádané v rámci řízení týkajícího se evropského zatýkacího rozkazu by měly mít právo na prozatímní právní pomoc po zbavení osobní svobody ve vykonávajícím členském státě, a to alespoň do momentu, kdy příslušné orgány přijmou rozhodnutí o právní pomoci a, v případě úplného nebo částečného zamítnutí, do okamžiku, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci, nebo, pokud je žádost o právní pomoc schválena, do doby, kdy nabude účinku ustanovení obhájce příslušným orgánem.

Pozměňovací návrh   18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Členské státy by měly mít možnost stanovit, že náklady související s prozatímní právní pomoci pro podezřelé nebo obviněné osoby zbavené osobní svobody a náklady související s prozatímní právní pomocí pro vyžádané osoby mohou být od těchto osob zpětně získány v případě, že se v následném posouzení jejich práva na právní pomoc zjistí, že podle vnitrostátních právních předpisů nesplňují kritéria pro přiznání právní pomoci.

(12) Členské státy by měly mít možnost stanovit, že náklady související s prozatímní právní pomocí pro podezřelé nebo obviněné osoby a náklady související s prozatímní právní pomocí pro vyžádané osoby mohou být od těchto osob zpětně získány v případě, že příslušné orgány v následném posouzení jejich práva na obvyklou právní pomoc a ve svém konečném rozhodnutí v této věci rozhodnou, že podle vnitrostátních právních předpisů nesplňují kritéria pro přiznání obvyklé právní pomoci, a také v případě, že tyto osoby příslušným orgánům záměrně poskytly nepravdivé informace o své osobní finanční situaci. Aby se zajistilo, aby zpětné vymáhání nákladů spojených s poskytnutím prozatímní právní pomoci nepoškodilo podezřelou, obviněnou či vyžádanou osobu takovým způsobem, že by byla ohrožena celková spravedlivost řízení, členské státy by měly zajistit, aby podmínky pro zpětné vymáhání nákladů byly jednoznačné a přiměřené a zohledňovaly konkrétní finanční situaci podezřelé, obviněné či vyžádané osoby.

Pozměňovací návrh   19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Aby se zajistil účinný přístup k obhájci pro vyžádané osoby ve vykonávajícím členském státě, měly by členské státy zajistit, aby tyto osoby měly přístup k právní pomoci až do okamžiku vydání, nebo, v případech nevydání, až do doby, kdy rozhodnutí o vydání nabude právní moci. Právo na právní pomoc může být předmětem posouzení majetkových poměrů vyžádané osoby anebo posouzení toho, zda je poskytnutí právní pomoci v zájmu spravedlnosti, a to podle platných kritérií způsobilosti dotčeného vykonávajícího členského státu.

(13) Aby se zajistil účinný přístup k obhájci pro vyžádané osoby ve vykonávajícím členském státě, měly by členské státy zajistit, aby tyto osoby měly přístup k právní pomoci až do okamžiku vydání, nebo, v případech nevydání, až do doby, kdy rozhodnutí o vydání nabude právní moci. Právo na právní pomoc může být předmětem ověření majetkových poměrů a/nebo ověření důvodnosti, a to podle platných kritérií způsobilosti dotčeného vykonávajícího členského státu.

Odůvodnění

Tato směrnice respektuje různorodost systémů trestního soudnictví v členských státech. Její provádění tedy musí probíhat v souladu s platnými pravidly, která v členských státech upravují právní pomoc.

Pozměňovací návrh   20

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a) V některých členských státech se určité méně závažné delikty, zejména méně závažné dopravní delikty, méně závažné delikty proti obecným místním vyhláškám a méně závažné delikty proti veřejnému pořádku, považují za trestné činy. V takových případech by bylo nepřiměřené požadovat, aby příslušné orgány zajišťovaly veškerá práva podle této směrnice. Pokud právní předpisy členského státu v souvislosti s méně závažnými delikty stanoví, že jako sankci nelze uložit odnětí svobody, měla by se tato směrnice vztahovat pouze na řízení před soudem s příslušností v trestních věcech.

Pozměňovací návrh   21

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13b) Oblastí působnosti této směrnice ve vztahu k určitým méně závažným deliktům by neměly být dotčeny povinnosti členských států vyplývající z EÚLP, pokud jde o zajištění práva na spravedlivý proces, a to včetně získání právní pomoci obhájce.

Pozměňovací návrh   22

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) Aby se zajistilo, že vyžádané osoby mohou v souladu se směrnicí 2013/48/EU účinně vykonávat své právo jmenovat obhájce ve vydávajícím členském státě, který poskytuje pomoc obhájci ve vykonávajícím členském státě, měl by vydávající členský stát zajistit, aby měly vyžádané osoby ve vykonávajícím státě přístup k právní pomoci pro účely řízení týkajícího se evropského zatýkacího rozkazu. Toto právo může být předmětem posouzení majetkových poměrů vyžádané osoby anebo posouzení toho, zda je poskytnutí právní pomoci v zájmu spravedlnosti, a to podle platných kritérií způsobilosti dotčeného vydávajícího členského státu.

(14) Aby se zajistilo, že vyžádané osoby mohou v souladu se směrnicí 2013/48/EU účinně vykonávat své právo jmenovat obhájce ve vydávajícím členském státě, který poskytuje pomoc obhájci ve vykonávajícím členském státě, měl by vydávající členský stát zajistit, aby měly vyžádané osoby přístup k prozatímní právní pomoci a k právní pomoci pro účely právního zastoupení v tomto členském státě s cílem poskytovat pomoc obhájci ve vykonávajícím členském státě v průběhu řízení týkajícího se evropského zatýkacího rozkazu. Právo na právní pomoc může být předmětem ověření majetkových poměrů a/nebo ověření důvodnosti, a to podle platných kritérií způsobilosti dotčeného vydávajícího členského státu.

Pozměňovací návrh   23

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) Tato směrnice stanoví právo na prozatímní právní pomoc pro děti zbavené osobní svobody a na právní pomoc pro děti vyžádané v řízení týkajícím se evropského zatýkacího rozkazu.

(15) Tato směrnice stanoví právo na prozatímní a obvyklou právní pomoc pro zranitelné podezřelé, obviněné či vyžádané osoby. Děti jsou obzvláště zranitelné, a tudíž by jim měla být věnována zvláštní pozornost a měla by být v jejich prospěch přijata zvláštní opatření v souladu se směrnicí ... o procesních zárukách pro děti podezřelé nebo obviněné v trestním řízení.

Pozměňovací návrh   24

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) Při provádění této směrnice by měly členské státy zajistit, aby bylo dodrženo základní právo na právní pomoc zakotvené v čl. 47 odst. 3 Listiny EU a v čl. 6 odst. 3 písm. c) EÚLP a aby byla právní pomoc k dispozici pro všechny, kdo nemají dostatek prostředků na zaplacení právní podpory, pokud je to v zájmu spravedlnosti.

(16) Při provádění této směrnice by měly členské státy zajistit, aby bylo dodrženo základní právo na právní pomoc zakotvené v čl. 47 odst. 3 Listiny a v čl. 6 odst. 3 písm. c) EÚLP a aby byla právní pomoc k dispozici pro žadatele na základě ověření majetkových poměrů a/nebo ověření důvodnosti. Měly by přitom dodržovat Zásady a pokyny Organizace spojených národů pro přístup k právní pomoci v systémech trestního práva. Je-li poskytnutí právní pomoci podmíněno ověřením majetkových poměrů, měly by být při tomto ověřování zohledněny specifické rysy zranitelných podezřelých nebo obviněných osob.

Pozměňovací návrh   25

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a) Zásada účinnosti práva Unie vyžaduje, aby členské státy zavedly přiměřenou a účinnou právní ochranu v případě porušení práva, které jednotlivcům svěřuje právo Unie. Účinná právní ochrana by měla být k dispozici v případech, kdy je poskytnutí právní pomoci ohroženo, opožděno nebo zamítnuto, kdy podezřelé nebo obviněné osoby nebyly přiměřeně informovány o svém právu na právní pomoc a kdy jsou ustanovení o způsobilosti nebo o zpětném vymáhání nákladů nejasná. Proto by osoby, které žádají o právní pomoc, měly mít právo odvolat se proti rozhodnutí o odmítnutí právní pomoci.

Pozměňovací návrh   26

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17) Členské státy by měly shromažďovat údaje o tom, do jaké míry je právo na právní pomoc pro podezřelé nebo obviněné osoby a pro vyžádané osoby využíváno. Členské státy by rovněž měly shromažďovat údaje o počtu případů, v nichž byla podezřelým nebo obviněným osobám zbaveným osobní svobody a vyžádaným osobám poskytnuta právní pomoc, a o počtu případů, kdy toto právo využito nebylo. Mezi tyto údaje by měly patřit údaje o počtu žádostí o právní pomoc v řízení týkajícím se evropského zatýkacího rozkazu, v němž členský stát vystupuje jako vydávající a vykonávající stát, a také údaje o počtu případů, kdy byly tyto žádosti schváleny. Měly by být shromažďovány rovněž údaje o nákladech na poskytování prozatímní právní pomoci pro osoby zbavené osobní svobody a pro vyžádané osoby.

(17) Členské státy by měly shromažďovat údaje o tom, do jaké míry je právo na právní pomoc pro podezřelé nebo obviněné osoby a pro vyžádané osoby využíváno. Členské státy by rovněž měly shromažďovat údaje o počtu případů, v nichž byla podezřelým nebo obviněným osobám a vyžádaným osobám poskytnuta právní pomoc, a o počtu případů, kdy toto právo využito nebylo. Mezi tyto údaje by měly patřit údaje o počtu žádostí o právní pomoc v řízení týkajícím se evropského zatýkacího rozkazu, v němž členský stát vystupuje jako vydávající a vykonávající stát, a také údaje o počtu případů, kdy byly tyto žádosti schváleny. Měly by být shromažďovány rovněž údaje o nákladech na poskytování právní pomoci podezřelým nebo obviněným osobám a vyžádaným osobám.

Pozměňovací návrh   27

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18) Tato směrnice by se měla vztahovat na podezřelé nebo obviněné bez ohledu na jejich právní postavení, občanství či státní příslušnost. Tato směrnice podporuje základní práva a zásady uznané v Listině základních práv Evropské unie a Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, včetně zákazu mučení a nelidského či ponižujícího zacházení, práva na svobodu a bezpečnost, respektování soukromého a rodinného života, práva na nedotknutelnost lidské osobnosti, práv dítěte, začlenění osob se zdravotním postižením, práva na účinnou právní ochranu a práva na spravedlivý proces, presumpce neviny a práv na obhajobu. Tato směrnice by měla být provedena v souladu s těmito právy a zásadami.

(18) Tato směrnice by se měla vztahovat na podezřelé nebo obviněné bez ohledu na jejich právní postavení, občanství či státní příslušnost, pohlaví, rasu, barvu pleti, etnický nebo sociální původ, genetické rysy, jazyk, náboženské vyznání nebo víru, politické či jakékoli jiné názory, příslušnost k národnostní menšině, majetek, původ, zdravotní postižení, pobytový status, věk, sexuální orientaci nebo na jakýkoli jiný status. Tato směrnice podporuje základní práva a zásady uznané v Listině základních práv Evropské unie a Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, včetně zákazu mučení a nelidského či ponižujícího zacházení, práva na svobodu a bezpečnost, respektování soukromého a rodinného života, práva na nedotknutelnost lidské osobnosti, práv dítěte, začlenění osob se zdravotním postižením, práva na účinnou právní ochranu a práva na spravedlivý proces, presumpce neviny a práv na obhajobu. Tato směrnice by měla být provedena v souladu s těmito právy a zásadami.

Pozměňovací návrh   28

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19) Tato směrnice stanoví minimální pravidla. Členské státy mohou rozšířit práva stanovená v této směrnici s cílem poskytnout vyšší úroveň ochrany. Tato vyšší úroveň ochrany by neměla být překážkou vzájemnému uznávání soudních rozhodnutí, k jehož usnadnění jsou tato minimální pravidla určena. Úroveň ochrany by nikdy neměla být nižší než normy stanovené Listinou EU nebo EÚLP v souladu s tím, jak je vykládá judikatura Evropského soudního dvora a Evropského soudu pro lidská práva.

(19) Tato směrnice stanoví minimální pravidla. Členské státy mohou rozšířit práva stanovená v této směrnici s cílem poskytnout vyšší úroveň ochrany. Tato vyšší úroveň ochrany by neměla být překážkou vzájemnému uznávání soudních rozhodnutí, k jehož usnadnění jsou tato minimální pravidla určena. Úroveň ochrany by nikdy neměla být nižší než normy stanovené Listinou EU nebo EÚLP v souladu s tím, jak je vykládá judikatura Evropského soudního dvora a Evropského soudu pro lidská práva. Tuto směrnici nelze v žádném případě vykládat tak, že omezuje práva a záruky zajištěné vnitrostátními právními řády, které poskytují vyšší úroveň ochrany.

Odůvodnění

Tato směrnice nesmí vést ke snížení úrovně právní ochrany stanovené v právních předpisech členských států.

Pozměňovací návrh   29

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice stanoví minimální pravidla týkající se

1. Tato směrnice stanoví minimální pravidla týkající se:

a) práva na prozatímní právní pomoc pro podezřelé nebo obviněné osoby v trestním řízení, které jsou zbaveny osobní svobody; a

a) práva na prozatímní a obvyklou právní pomoc pro podezřelé nebo obviněné osoby v trestním řízení; a

b) práva na prozatímní právní pomoc pro osoby, na něž se vztahuje řízení týkající se evropského zatýkacího rozkazu.

b) práva na prozatímní a obvyklou právní pomoc pro osoby, na něž se vztahuje řízení týkající se evropského zatýkacího rozkazu.

Pozměňovací návrh   30

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Tato směrnice doplňuje směrnici 2013/48/EU. Žádné ustanovení této směrnice nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo práva zaručená v uvedené směrnici.

2. Tato směrnice doplňuje směrnici 2013/48/EU o právu na přístup k obhájci. Žádné ustanovení této směrnice nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo práva zaručená v uvedené směrnici.

Pozměňovací návrh   31

Návrh směrnice

Článek 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 2

Článek 2

Oblast působnosti

Oblast působnosti

Tato směrnice se vztahuje na:

1. Tato směrnice se vztahuje na:

a) podezřelé nebo obviněné osoby v trestním řízení, které jsou zbaveny osobní svobody a které mají právo na přístup k obhájci podle směrnice 2013/48/EU;

a) podezřelé nebo obviněné osoby v trestním řízení, které mají právo na přístup k obhájci podle směrnice 2013/48/EU nebo jiného právně závazného nástroje Unie týkajícího se procesních záruk pro děti podezřelé v trestním řízení;

b) vyžádané osoby.

b) vyžádané osoby ve smyslu čl. 3 písm. c) této směrnice.

 

2. Aniž je dotčeno právo na spravedlivý proces, jde-li o méně závažné delikty:

 

a) u nichž právní předpisy členského státu stanoví uložení sankce jiným orgánem než soudem s příslušností v trestních věcech, přičemž uložení této sankce lze u takového soudu napadnout nebo mu ji předložit k posouzení, nebo

 

b) za něž nelze jako sankci uložit odnětí svobody,

 

tato směrnice se vztahuje pouze na řízení před soudem s příslušností v trestních věcech.

 

Tato směrnice se v každém případě plně uplatní, pokud byla podezřelá nebo obviněná osoba zbavena osobní svobody, a to bez ohledu na fázi trestního řízení.

Pozměňovací návrh   32

Návrh směrnice

Článek 3 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) „právní pomocí“ financování a podpora ze strany členského státu zajišťující účinné využití práva na přístup k obhájci;

a) obvyklou právní pomocí“ financování a podpora ze strany členského státu zajišťující účinné využití práva na přístup k obhájci;

Pozměňovací návrh   33

Návrh směrnice

Článek 3 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) „prozatímní právní pomocí“ právní pomoc osobám zbaveným osobní svobody až do okamžiku přijetí rozhodnutí o právní pomoci;

b) „prozatímní právní pomocí“ právní pomoc poskytovaná až do okamžiku přijetí a nabytí účinku rozhodnutí o obvyklé právní pomoci;

Pozměňovací návrh   34

Návrh směrnice

Článek 3 – písm. d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) „obhájcem“ všechny osoby, které mají podle vnitrostátních právních předpisů kvalifikaci a oprávnění k poskytování právního poradenstvíprávní podpory podezřelým nebo obviněným osobám, a to i na základě oprávnění ze strany zmocněného subjektu.

d) „obhájcem poskytujícím právní pomoc“ všechny osoby, které mají podle vnitrostátních právních předpisů kvalifikaci a oprávnění k poskytování právního poradenstvíprávní podpory a právního zastupování podezřelým nebo obviněným osobám, a to i na základě oprávnění ze strany zmocněného subjektu.

Pozměňovací návrh   35

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby následující osoby měly, budou-li si to přát, přístup k prozatímní právní pomoci:

1. Členské státy zajistí, aby následující osoby měly, budou-li si to přát, přístup k prozatímní právní pomoci:

a) osoby podezřelé nebo obviněné v trestním řízení, jež jsou zbaveny osobní svobody;

a) osoby podezřelé nebo obviněné v trestním řízení, které mají právo na přístup k obhájci podle směrnice 2013/48/EU nebo jiného právně závazného nástroje Unie týkajícího se procesních záruk pro děti podezřelé v trestním řízení;

b) vyžádané osoby zbavené osobní svobody ve vykonávajícím členském státě.

b) vyžádané osoby, které mají právo na přístup k obhájci podle směrnice 2013/48/EU jak ve vykonávajícím, tak ve vydávajícím členském státě, a to v souladu s článkem 10 této směrnice nebo na základě jiného právně závazného nástroje Unie týkajícího se procesních záruk pro děti podezřelé v trestním řízení.

Pozměňovací návrh   36

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Prozatímní právní pomoc se poskytuje neprodleně po zbavení osobní svobody a každopádně před jakýmkoliv výslechem.

2. Prozatímní právní pomoc se poskytuje neprodleně a každopádně před jakýmkoliv výslechem.

Pozměňovací návrh   37

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Prozatímní právní pomoc je zajištěna až do okamžiku přijetí a nabytí účinku konečného rozhodnutí o právní pomoci nebo, pokud je podezřelým nebo obviněným osobám právní pomoc přiznána, do nabytí účinku jmenování obhájce.

3. Prozatímní právní pomoc je zajištěna až do okamžiku přijetí a nabytí účinku konečného rozhodnutí o právní pomoci a až do okamžiku, kdy:

 

a) pokud byla právní pomoc přiznána, do nabytí účinku jmenování obhájce, nebo

 

b) pokud nebyla právní pomoc přiznána a takové rozhodnutí nabylo právní moci, do okamžiku, kdy měla podezřelá, obviněná či vyžádaná osoba přiměřenou možnost nalézt vhodného obhájce.

Odůvodnění

Vedle pozměňovacích návrhů týkajících se rozšíření oblasti působnosti směrnice zaměřeného na začlenění veškeré obvyklé právní pomoci je účelem pozměňovacích návrhů k odstavci 3 vyjasnit konkrétní povahu těchto práv. Zejména poskytování prozatímní pomoci by tak nemělo být pozastaveno až do okamžiku, kdy bylo přijato konečné rozhodnutí ohledně obvyklé právní pomoci. Právo na přístup k obhájci se navíc uplatňuje i v případě zamítnutí právní pomoci; v tomto případě by měl být dané osobě poskytnut dostatek času k nalezení vhodného obhájce.

Pozměňovací návrh   38

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Členské státy zajistí, aby v nezbytných případech prozatímní právní pomoc zahrnovala také tlumočení komunikace mezi osobou zbavenou svobody a obhájcem v souladu se směrnicí 2010/64/EU, a především s jejím čl. 2 odst. 2.

Pozměňovací návrh   39

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Členské státy by měly být schopny zajistit, aby bylo možné náklady související s prozatímní právní pomocí získat zpět od podezřelých nebo obviněných či vyžádaných osob, které podle vnitrostátních právních předpisů nesplňují kritéria pro přiznání právní pomoci.

5. Členské státy mohou zajistit, aby bylo ve výjimečných případech možné náklady související s prozatímní právní pomocí získat zpět od podezřelých nebo obviněných či vyžádaných osob, dojde-li konečné rozhodnutí k závěru, že tyto osoby nesplňují kritéria pro přiznání obvyklé právní pomoci, a pokud tyto osoby příslušným orgánům záměrně poskytly nepravdivé informace o své osobní finanční situaci. Aby se zajistilo, aby zpětné vymáhání nákladů spojených s poskytnutím prozatímní právní pomoci nepoškodilo podezřelou, obviněnou či vyžádanou osobu takovým způsobem, že by byla ohrožena celková spravedlivost řízení, členské státy zajistí, aby podmínky pro zpětné vymáhání nákladů byly jednoznačné a přiměřené a zohledňovaly konkrétní finanční situaci podezřelé, obviněné či vyžádané osoby.

Pozměňovací návrh   40

Návrh směrnice

Článek 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 4a

 

1. Členské státy zajistí, aby osoby uvedené v čl. 4 odst. 1 mohly získat přístup k právní pomoci, pokud nedisponují dostatečnými finančními prostředky pro uhrazení části nebo veškerých nákladů na svou obhajobu a řízení („ověření majetkových poměrů“) a/nebo je-li poskytnutí právní pomoci v zájmu spravedlnosti („ověření důvodnosti“).

 

2. Ověření majetkových poměrů se zakládá na veškerých relevantních a objektivních faktorech, jako jsou např. příjem, kapitál, rodinná situace, životní úroveň a náklady na obhájce poskytujícího právní pomoc.

 

3. Ověření důvodnosti zahrnuje vyhodnocení naléhavosti a složitosti případu, závažnosti trestného činu a výše trestu, který může být uložen, jakož i sociální a osobní situace podezřelé, obviněné či vyžádané osoby.

 

4. Členské státy zajistí, aby veškeré relevantní informace o právní pomoci v trestním řízení byly snadno dostupné a srozumitelné pro podezřelé, obviněné a vyžádané osoby, a to včetně informací o tom, jak a kde si o takovou pomoc požádat, transparentních kritérií způsobilosti k přiznání právní pomoci a informací ohledně možností v případě, že je žádost o právní pomoc zamítnuta nebo obhájce poskytující právní pomoc neposkytuje dostatečnou právní podporu.

Pozměňovací návrh   41

Návrh směrnice

Článek 4 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 4b

 

Rozhodnutí o tom, zda bude přiznána právní pomoc či nikoli, a o jmenování obhájců bez prodlení přijímá nezávislý příslušný orgán. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány rozhodovaly s náležitou péčí a aby existovaly významné záruky proti svévolnému rozhodování.

Pozměňovací návrh   42

Návrh směrnice

Článek 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 5

Článek 5

Právní pomoc pro vyžádané osoby

Právní pomoc pro vyžádané osoby

1. Vykonávající členský stát zajistí, aby vyžádané osoby měly po zatčení podle evropského zatýkacího rozkazu právo na přístup k právní pomoci, a to až do doby předání nebo, v případech nepředání, až do doby, kdy rozhodnutí o předání nabude právní moci.

1. Vykonávající členský stát zajistí, aby vyžádané osoby měly po vydání evropského zatýkacího rozkazu právo na přístup k prozatímní a obvyklé právní pomoci, a to až do doby předání nebo, v případech nepředání, až do doby, kdy rozhodnutí o předání nabude právní moci.

2. Vydávající členský stát zajistí, aby vyžádané osoby, které v souladu se směrnicí 2013/48/EU vykonávají své právo jmenovat obhájce ve vydávajícím členském státě, jenž poskytuje pomoc obhájci ve vykonávajícím členském státě, měly v uvedeném členském státě právo na právní pomoc pro účely řízení týkajícího se evropského zatýkacího rozkazu ve vykonávajícím členském státě.

2. Vydávající členský stát zajistí, aby vyžádané osoby, které v souladu s článkem 10 směrnice 2013/48/EU vykonávají své právo jmenovat obhájce ve vydávajícím členském státě a v jakémkoli jiném členském státě, v němž příslušné orgány shromažďují důkazní prostředky nebo provádějí jiné úkony v rámci vyšetřování, měly v tomto členském státě právo na prozatímní a obvyklou právní pomoc pro účely řízení týkajícího se evropského zatýkacího rozkazu ve vykonávajícím členském státě.

3. Právo na právní pomoc uvedené v odstavcích 1 a 2 může být předmětem posouzení majetkových poměrů vyžádané osoby anebo posouzení toho, zda je poskytnutí právní pomoci v zájmu spravedlnosti, a to podle platných kritérií způsobilosti dotčeného členského státu.

3. Posouzení žádosti o obvyklou právní pomoc předložené vyžádanou osobou se zakládá na kritériích způsobilosti stanovených v článku 4a, tj. na posouzení majetkových poměrů vyžádané osoby v členských státech, v nichž je na právní pomoc uplatňováno kritérium majetkových poměrů, a/nebo posouzení toho, zda je v daném případě poskytnutí právní pomoci v zájmu spravedlnosti v členských státech, v nichž se právní pomoc odvíjí od kritéria důvodnosti.

Pozměňovací návrh   43

Návrh směrnice

Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 5a

 

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem zaručit, aby byly poskytované služby právní pomoci dostatečně kvalitní, a zajistit tak účinnost a kvalitu právní pomoci, a tedy i řádné uplatňování práva na spravedlivý proces.

 

2. Členské státy zejména zajistí, aby:

 

a) byla ve všech fázích trestního řízení poskytována obvyklá právní pomoc;

 

b) byly zavedeny či zachovány systémy zaručující kvalitu a nezávislost obhájců poskytujících právní pomoc, především systém udělování oprávnění obhájcům poskytujícím právní pomoc a také vzdělávání a průběžná odborná příprava, jimiž bude zajištěno, že tito obhájci disponují dostatečnými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi, které jim umožňují přispět k účinnému výkonu práv obhajoby;

 

c) byla zajištěna kontinuita právního zastupování, pokud si ji podezřelá, obviněná či vyžádaná osoba přeje;

 

d) měla podezřelá, obviněná či vyžádaná osoba právo na to, aby byl právník poskytující právní pomoc, který jí byl přidělen, alespoň jednou nahrazen právníkem jiným;

 

e) byly k dispozici dostatečné finanční prostředky a zdroje a aby byla v zájmu účinného fungování systému právní pomoci zaručena rozpočtová autonomie;

 

f) byla poskytována odpovídající odborná příprava všem pracovníkům, kteří se podílejí na rozhodování o právní pomoci v trestním řízení;

 

g) byla veškerá rozhodnutí o částečném nebo úplném zamítnutí žádosti o právní pomoc podezřelé, obviněné či vyžádané osobě předávána písemně.

Pozměňovací návrh   44

Návrh směrnice

Článek 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 5b

 

1. Osoba, která podle této směrnice požádá o právní pomoc, má právo se proti rozhodnutí o odmítnutí právní pomoci odvolat k nezávislému soudu s cílem zachovat právo na spravedlivý proces a právo na obhajobu.

 

2. Členské státy zajistí, aby podezřelé, obviněné a vyžádané osoby měly k dispozici účinné opravné prostředky, jsou-li jejich práva vyplývající z této směrnice porušena. Součástí těchto opravných prostředků je právo na soudní přezkum, pokud je přístup k právní pomoci ohrožen, opožděn či zcela nebo částečně zamítnut, nebo pokud dotčené osoby neobdržely přiměřené informace o svém právu na prozatímní a obvyklou právní pomoc.

Pozměňovací návrh   45

Návrh směrnice

Článek 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 6

Článek 6

Poskytování údajů

Poskytování údajů

1. Členské státy shromažďují údaje o způsobu provádění práv uvedených v článcích 4 a 5.

1. Členské státy shromažďují relevantní statistické údaje o způsobu provádění práv uvedených v článcích 4, 4a, 4b, 5 a 5a, přičemž zajišťují plnou ochranu osobních údajů podezřelých, obviněných a vyžádaných osob.

2. Členské státy do [36 měsíců po zveřejnění této směrnice] a poté každé dva roky takovéto údaje zašlou Komisi.

2. Členské státy do ...* a poté každé tři roky zašlou tyto údaje Komisi.

 

______________

 

* OJ: please insert date: two years after publication of this Directive.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dne 27. listopadu 2013 přijala Evropská komise návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o prozatímní právní pomoci pro podezřelé nebo obviněné osoby zbavené osobní svobody a právní pomoci v rámci řízení týkajícího se evropského zatýkacího rozkazu(1).

Obecné posouzení návrhu

Podle článku 82 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) je justiční spolupráce v trestních věcech v Unii založena na zásadě vzájemného uznávání rozsudků a soudních rozhodnutí. Provádění této zásady předpokládá, že členské státy si budou vzájemně důvěřovat, pokud jde o systémy trestního soudnictví, a to včetně způsobu, jakým jsou zaručena práva podezřelých a obviněných osob.

Praxe však ukazuje, že se vnitrostátní postupy v tomto ohledu liší. Vzhledem k těmto skutečnostem přijala Rada dne 30. listopadu 2009 cestovní mapu pro posílení procesních práv podezřelých nebo obviněných osob v trestním řízení(2). Cestovní mapa označuje právo na právní poradenství a právní pomoc jako opatření C. Právo na právní pomoc je úzce propojeno s právem na obhájce, ke kterému přijaly Evropský parlament a Rada směrnici 2013/48/EU ze dne 22. října 2013. Pro osoby, které nemají dostatečné finanční prostředky, je to právě právní pomoc, která může jediná zaručit výkon práva na přístup k obhájci.

Právo na právní pomoc není jednoduché téma, čímž si lze vysvětlit, proč Komisi trvalo poměrně dlouho, než předložila stávající nástroje. Tato skutečnost by však neměla Parlament v novém volebním období odradit od přednostního projednání návrhu směrnice. Rozdílný výklad práva na spravedlivý proces, a to i prostřednictvím právní pomoci, jak jej uznává mimo jiné článek 47 Listiny základních práv Evropské unie a článek 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, představuje překážku pro spravedlivou a účinnou justiční spolupráci v trestních věcech. Zbývající opatření cestovní mapy, a zejména návrh směrnice týkající se právní pomoci, by proto měla být přijata co nejdříve.

Návrh Komise je vítaným krokem k zajištění minimální úrovně právní pomoci ve všech členských státech. Omezuje se však na právo na prozatímní právní pomoc týkající se podezřelých nebo obviněných osob v trestním řízení, které jsou zbaveny svobody, jakož i na právo prozatímní právní pomoci a právní pomoci pro vyžádané osoby, na které se vztahuje řízení podle evropského zatýkacího rozkazu. Další aspekty práva na právní pomoc byly zahrnuty v samostatném doporučení Komise(3).

Zpravodaj se dále domnívá, že i když současný roztříštěný přístup, který zaujala Evropská komise, může odrážet citlivost tohoto tématu, nezvyšuje právní jistotu a ani nevyjasňuje situaci pro podezřelé či obviněné osoby, pokud jde o informace o tom, v jakém rozsahu budou skutečně schopny vykonávat své právo na právní pomoc a jakou kvalitu bude právní podpora mít. Do působnosti směrnice by tak mělo spadat právo na prozatímní i obvyklou právní pomoc za všech okolností. V tomto ohledu by tedy tato směrnice měla mít tutéž oblast působnosti jako směrnice 2013/48/EU o právu na přístup k obhájci.

Zpravodaj se domnívá, že obviněné, podezřelé či vyžádané osoby se mohou cítit odrazovány od možnosti žádat právní pomoc, pokud budou mít členské státy možnost získávat zpět náklady související s prozatímní právní pomocí v případě nesplnění kritérií způsobilosti ze strany těchto osob. Jeví se tedy spravedlivým omezit zpětné vymáhání těchto nákladů na případy, kdy obviněné, podezřelé či vyžádané osoby vědomě poskytly nepravdivé informace.

Je navíc rovněž důležité, aby byla obviněným, podezřelým či vyžádaným osobám zajištěna určitá úroveň právní jistoty, pokud jde o kritéria způsobilosti. Kritéria způsobilosti uvedená v doporučení Komise sice poskytují určitá vyjasnění, avšak nepředstavují úplnou harmonizaci této oblasti. To lze zdůvodnit rozdíly mezi členskými státy, pokud jde o náklady soudních řízení, kvůli nimž nebylo možné – a ani by to nebylo nutné – stanovit v tomto ohledu podrobné evropské právní předpisy. Současně to také znamená, že by obecný popis ověřování potřebnosti a důvodnosti, jak je začleněn do doporučení, nebo alespoň jeho prvky, mohly být stejně dobře začleněn do této směrnice. Zpravodaj takový přístup podporuje.

Zpravodaj si je vědom rozdílů mezi členskými státy, pokud jde o kvalitu nabízené právní podpory. Ta se mimo jiné odvíjí od výše odměny obhájců za právní pomoc. Pokud budou tyto odměny příliš nízké, obhájci nebudou ochotni věnovat dostatek času a úsilí k tomu, aby poskytovali skutečně kvalitní právní pomoc. Rovněž vzhledem k rozdílům v úrovních příjmů a nákladů v jednotlivých členských státech není možné stanovit podrobná pravidla pro výši odměny. Z výše zmíněného však vyplývá, že je o to důležitější do směrnice zahrnout alespoň některé záruky týkající se kvality nabízené právní podpory.

Do směrnice by mělo být začleněno zejména ustanovení, podle kterého by v souvislosti s výběrem obhájce poskytujícího právní pomoc měly být v co nejvyšší možné míře zohledněny preference a přání podezřelé, obviněné či vyžádané osoby. Totéž platí pro potřebu kontinuity právního zastupování, pokud si ji podezřelá, obviněná či vyžádaná osoba přeje. Rovněž by měla být přijata ustanovení o nahrazení obhájce poskytujícího právní pomoc, pokud v něj podezřelá, obviněná či vyžádaná osoba ztratila veškerou důvěru a tuto skutečnost může prokazatelně doložit. V současné době takové ustanovení chybí dokonce i v doporučení.

V neposlední řadě zpravodaj považuje článek 6 směrnice za poněkud vágní: pro členské státy je obtížné shromažďovat údaje týkající se provádění směrnice pro každý jednotlivý případ. Povinnost podávat zprávy by se měla namísto toho zaměřit na problémy, jež se při provádění vyskytnou, a to buď z pohledu podezřelé, obviněné nebo vyžádané osoby, nebo z hlediska příslušných orgánů.

(1)

KOM(2013)824 v konečném znění ze dne 27. listopadu 2013.

(2)

Úř. věst. C 205, 4.12.2009, s. 1.

(3)

C(2013)8179/2.


POSTUP

Název

Právní pomoc osobám podezřelým a obviněným z trestných činů zbavených svobody a právní pomoc v řízeních týkajících se evropského zatýkacího rozkazu

Referenční údaje

COM(2013)0824 – C7-0429/2013 – 2013/0409(COD)

Datum předložení EP

27.11.2013

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

13.1.2014

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

JURI

13.1.2014

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

JURI

3.9.2014

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Dennis de Jong

3.9.2014

 

 

 

Projednání ve výboru

16.10.2014

11.12.2014

6.5.2015

 

Datum přijetí

6.5.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

47

7

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Jeroen Lenaers, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Jörg Leichtfried, Piernicola Pedicini

Datum předložení

18.5.2015

Právní upozornění