Postupak : 2013/0409(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0165/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0165/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 04/10/2016 - 7.6
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0368

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 812kWORD 421k
18.5.2015
PE 544.135v02-00 A8-0165/2015

o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o privremenoj pravnoj pomoći za osumnjičene ili optužene osobe lišene slobode i pravnoj pomoći u postupcima na temelju europskog uhidbenog naloga

(COM(2013)0824 – C7‑0429/2013 – 2013/0409(COD))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestitelj: Dennis de Jong

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 EXPLANATORY STATEMENT
 POSTUPAK

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o privremenoj pravnoj pomoći za osumnjičene ili optužene osobe lišene slobode i pravnoj pomoći u postupcima na temelju europskog uhidbenog naloga

(COM(2013)0824 – C8‑0429/2013 – 2013/0409(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0824),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 82. stavak 2. točku (b) Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8‑0429/2013),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0165/2015),

1.      usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.      traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.      nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman  1

Prijedlog direktive

Naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o privremenoj pravnoj pomoći za osumnjičene ili optužene osobe lišene slobode i pravnoj pomoći u postupcima na temelju europskog uhidbenog naloga

Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o pravnoj pomoći za osumnjičene ili optužene osobe i pravnoj pomoći u postupcima na temelju europskog uhidbenog naloga

Amandman  2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava -1. (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1) Člankom 6. stavkom 3. točkom (c) Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i člankom 14. stavkom 3. točkom (d) Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima priznaje se pravo na pravnu pomoć osobama koje nemaju dostatna sredstva da je sami plate kada je to u interesu pravde.

Amandman  3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava - 1.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1a) Člankom 47. trećim stavkom Povelje o temeljnim pravima Europske unije („Povelja”) utvrđeno je da se pravna pomoć osigurava za osobe koje nemaju dostatna sredstva ako je takva pomoć potrebna za osiguravanje učinkovitoga pristupa pravosuđu.

Amandman  4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava - 1.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1b) Načelima i smjernicama Ujedinjenih naroda o pristupu pravnoj pomoći u sustavima kaznenog pravosuđa1a pruža se sveobuhvatan okvir u pogledu prava na pravnu pomoć.

 

______________

 

1a. Opća skupština Ujedinjenih naroda donijela ih je Rezolucijom A/Res/67/187 od 20. prosinca 2012.

Amandman  5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) Svrha je ove Direktive osigurati učinkovitost prava na pristup odvjetniku na način da države članice pružaju pomoć osobama lišenima slobode u ranoj fazi kaznenog postupka i traženim osobama u postupcima predaje u skladu s Okvirnom odlukom Vijeća 2002/584/PUP1 (postupak na temelju europskog uhidbenog naloga).

(1) Svrha je ove Direktive osigurati učinkovitost prava na pristup odvjetniku kao što je utvrđeno Direktivom 2013/48/EU Europskog parlamenta i Vijeća0a tako da države članice financiraju usluge odvjetnika za osumnjičene ili optužene osobe te za tražene osobe u postupcima predaje u skladu s Okvirnom odlukom Vijeća 2002/584/PUP1 (postupak na temelju europskog uhidbenog naloga). Područje primjene ove Direktive posebno je utvrđeno relevantnim odredbama Direktive 2013/48/EU.

________________

________________

 

0a. Direktiva 2013/48/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o pravu na pristup odvjetniku u kaznenom postupku i u postupku na temelju europskog uhidbenog naloga te o pravu na obavješćivanje treće strane u slučaju oduzimanja slobode i na komunikaciju s trećim osobama i konzularnim tijelima (SL L 294, 6.11.2013., str. 1).

1. Okvirna odluka Vijeća 2002/584/PUP od 13. lipnja 2002. o europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica (SL L 190, 18.7.2002., str. 1.).

1. Okvirna odluka Vijeća 2002/584/PUP od 13. lipnja 2002. o europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica (SL L 190, 18.7.2002., str. 1.).

Amandman  6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a) U skladu s člankom 82. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) Europski parlament i Vijeće mogu direktivama donesenima u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom utvrditi minimalna pravila potrebna za olakšavanje uzajamnog priznavanja presuda i sudskih odluka te policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima s prekograničnim elementima. U tim se pravilima uzimaju u obzir razlike među pravnim tradicijama i sustavima država članica. Njima posebno treba obuhvatiti prava pojedinaca u kaznenom postupku.

Justification

Reference should be made to the European Union’s competence in criminal justice and the legal basis on which this directive is based. In accordance with Article 82(2) of the TFEU, the European Union is competent to legislate in this area.

Amandman  7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) U Stokholmskom programu2 stavlja se naglasak posebno na jačanje prava pojedinaca u kaznenom postupku. U njegovoj točki 2.4. Europsko vijeće pozvalo je Komisiju da pripremi prijedloge kojima će se uspostaviti postupni pristup3 jačanju prava osumnjičenih ili optuženih osoba.

(3) U Stockholmskom programu2 stavlja se naglasak na jačanje prava pojedinaca u kaznenom postupku. U njegovoj točki 2.4. Europsko vijeće pozvalo je Komisiju da iznese prijedloge kojima će se uspostaviti postupni pristup3 jačanju prava osumnjičenih ili optuženih osoba, posebno prava na pravni savjet i pravnu pomoć (mjera C).

________________

________________

2. SL C 115, 4.5.2010., str. 1.

2. SL C 115, 4.5.2010., str. 1.

3. SL C 291, 4.12.2009., str. 1.

3. SL C 291, 4.12.2009., str. 1.

Amandman  8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3a) Vijeće je 30. studenog 2009. donijelo rezoluciju o planu jačanja postupovnih prava osumnjičenih ili optuženih osoba u kaznenom postupku. Njime se predložilo uvođenje više zakonodavnih inicijativa koje obuhvaćaju pravo na pomoć pravnog savjetnika i pravnu pomoć u kaznenim postupcima (mjera C).

Justification

This directive is part of a general set of legislative measures set out by the Roadmap for strengthening procedural rights of suspected or accused persons in criminal proceedings, adopted on 30 November 2009.

Amandman  9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) Do danas su donesene tri mjere o postupovnim pravima u kaznenom postupku, odnosno Direktiva 2010/64/EU Europskog parlamenta i Vijeća4, Direktiva 2012/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća5 i Direktiva 2013/48/EU Europskog parlamenta i Vijeća6.

(4) Do danas su donesene tri mjere o postupovnim pravima u kaznenom postupku, odnosno Direktiva 2010/64/EU Europskog parlamenta i Vijeća4 o pravu na tumačenje i prevođenje, Direktiva 2012/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća5 o pravu na informiranje i Direktiva 2013/48/EU Europskog parlamenta i Vijeća6 o pravu na pristup odvjetniku te o pravu na obavješćivanje treće strane u slučaju oduzimanja slobode i na komunikaciju s trećim osobama i konzularnim tijelima.

________________

________________

4. Direktiva 2010/64/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o pravu na tumačenje i prevođenje u kaznenim postupcima (SL L 280, 26.10.2010., str. 1.).

4. Direktiva 2010/64/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o pravu na tumačenje i prevođenje u kaznenim postupcima (SL L 280, 26.10.2010., str. 1.).

5. Direktiva 2012/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o pravu na informiranje u kaznenom postupku (SL L 142, 1.6.2012., str. 1.).

5. Direktiva 2012/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o pravu na informiranje u kaznenom postupku (SL L 142, 1.6.2012., str. 1.).

6. Direktiva 2013/48/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o pravu na pristup odvjetniku u kaznenom postupku i u postupku na temelju europskog uhidbenog naloga te o pravu na obavješćivanje treće strane u slučaju oduzimanja slobode i na komunikaciju s trećim osobama i konzularnim tijelima (SL L 294, 6.11.2013., str. 1).

 

Amandman  10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) Opseg i sadržaj prava na pristup odvjetniku propisani su u Direktivi 2013/48/EU. Osumnjičena ili optužena osoba u kaznenom postupku treba imati pravo na pristup odvjetniku od trenutka kada ju nadležno tijelo obavijesti, službenom obavijesti ili na neki drugi način, da je osumnjičena ili optužena za počinjenje kaznenog djela i bez obzira na to je li lišena slobode. To se pravo primjenjuje do okončanja postupka, odnosno, konačne odluke o pitanju je li osumnjičena ili optužena osoba počinila kazneno djelo, uključujući, ako je primjenjivo, izricanje kazne i rješavanje žalbe.

Briše se.

Justification

Recital 1 (amendmen 5) already refers to the scope of the Directive on the right to access to a lawyer. By making the scope of the two Directives identical, there is no need for further detailed specification.

Amandman  11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6a) U skladu s Direktivom 2013/48/EU pravna pomoć u državama članicama pruža se u skladu s Poveljom i Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (EKLJP). Kad je osumnjičenim ili optuženim osobama oduzeta sloboda, države članice trebale bi poduzeti potrebne mjere kako bi se pobrinule za to da te osobe mogu učinkovito ostvariti svoje pravo na pristup odvjetniku, uključujući organiziranje pomoći odvjetnika ako ga te osobe nemaju, osim ako su se odrekle tog prava. U okviru ove Direktive te bi mjere po potrebi mogle obuhvaćati i mjere u pogledu pravne pomoći.

Justification

This directive is intended to ensure the effective implementation of Directive 2013/48/EU on the right of access to a lawyer, which states that the measures offering effective access to this right could include arrangements for legal aid.

Amandman  12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) Jedno od temeljnih obilježja poštenog suđenja, prema Europskom sudu za ljudska prava („ESLJP“), jest da svaku osobu koja je optužena za počinjenje kaznenog djela učinkovito brani odvjetnik, koji je, ako je potrebno, imenovan po službenoj dužnosti. Pravičnost kaznenog postupka znači da osumnjičena osoba mora dobiti pristup pravnoj pomoći od trenutka lišavanja slobode.

Briše se.

Justification

The new Recital -1a already refers to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. The (rather general) reference to the European Court of Human Rights’ jurisprudence does not have any real added value.

Amandman  13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) U Direktivi 2013/48/EU propisano je da u slučajevima kada su osumnjičene ili optužene osobe lišene slobode, države članice trebaju osigurati da one mogu učinkovito ostvarivati svoje pravo na pristup odvjetniku, osim ako su se odrekle tog prava.

Briše se.

Justification

Recital 1 (amendment 5) already refers to Article 3 of Directive 2013/48/EU. There is no need to recall only one particular sub-paragraph of this Article, whereas it seems cumbersome to include the entire text of this Article.

Amandman  14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9) Kako bi osumnjičene ili optužene osobe koje su lišene slobode mogle biti u položaju učinkovito ostvarivati svoje pravo na pristup odvjetniku u ranoj fazi postupka, one ne bi trebale čekati pristup odvjetniku do okončanja obrade zahtjeva za pravnu pomoć i ocjene kriterija prihvatljivosti za pravnu pomoć. Države članice trebale bi stoga osigurati dostupnost privremene pravne pomoći bez nepotrebnog kašnjenja nakon lišavanja slobode i prije ispitivanja i ta pomoć treba biti dostupna barem dok nadležno tijelo ne donese odluku o pravnoj pomoći i, u slučajevima potpunog ili djelomičnog odbijanja zahtjeva, dok odluka ne postane konačna ili, ako je zahtjev za pomoć odobren, dok nadležno tijelo ne imenuje odvjetnika.

(9) Kako bi osumnjičene ili optužene osobe mogle biti u položaju učinkovito ostvarivati svoje pravo na pristup odvjetniku u ranoj fazi postupka, ne bi trebale čekati na odvjetnika do okončanja obrade zahtjeva za pravnu pomoć i ocjene kriterija prihvatljivosti za pravnu pomoć. Države članice trebale bi stoga osigurati dostupnost učinkovite privremene pravne pomoći bez nepotrebnog kašnjenja prije bilo kakvog postupovnog koraka koji se, na temelju nacionalnog prava ili prava Unije, mora poduzeti u nazočnosti odvjetnika, a ta bi pomoć trebala biti dostupna barem dok nadležno tijelo ne donese odluku o pravnoj pomoći i, u slučajevima potpunog ili djelomičnog odbijanja zahtjeva, dok odluka ne postane konačna ili, ako je zahtjev za pravnu pomoć odobren, dok nadležno tijelo ne imenuje odvjetnika.

Amandman  15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9a) Ovom bi Direktivom trebalo poštovati postojanje razlika u sustavima pravne pomoći u državama članicama. Svaka država članica trebala bi biti odgovorna za pružanje pravne pomoći. Pravnu pomoć trebalo bi pružati pod uvjetom da se načini procjena financijskih sredstava („ocjena financijskog stanja”) i/ili ovisno o tome je li u interesu pravosuđa da pruži pravnu pomoć u dotičnom predmetu („ocjena osnovanosti”).

Justification

The directive must respect national sovereignty. It is not the EU’s responsibility to decide how legal aid should be granted within the Member States.

Amandman  16

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10) Države članice trebaju osigurati pružanje privremene pravne pomoći u mjeri u kojoj je to potrebno i da ta pomoć nije ograničena na način koji bi onemogućio osumnjičenim ili optuženim osobama učinkovito ostvarivanje prava na pristup odvjetniku kako je predviđeno posebno u članku 3. stavku 3. Direktive 2013/48/EU.

(10) Države članice trebaju osigurati pružanje pravne pomoći u mjeri u kojoj je to potrebno i da ta pomoć nije ograničena na način koji bi onemogućio osumnjičenim ili optuženim osobama učinkovito ostvarivanje prava na pristup odvjetniku kako je predviđeno posebno u članku 3. stavku 3. Direktive 2013/48/EU.

Justification

In order to guarantee the right to due process throughout criminal proceedings and to enhance mutual trust between Member States in each other's criminal justice systems, the scope of this directive should be extended to include ordinary legal aid for suspects and accused persons who are deprived of liberty.

Amandman  17

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11) Tražene osobe u postupcima na temelju europskog uhidbenog naloga koje su lišene slobode trebale bi imati pravo na privremenu pravnu pomoć nakon lišavanja slobode u državi članici izvršenja barem dok nadležno tijelo ne donese odluku o pravnoj pomoći i, u slučajevima potpunog ili djelomičnog odbijanja zahtjeva, dok odluka ne postane konačna ili, ako je zahtjev za pomoć odobren, dok im nadležno tijelo ne dodijeli odvjetnika.

(11) Tražene osobe u postupcima na temelju europskog uhidbenog naloga trebale bi imati pravo na privremenu pravnu pomoć nakon lišavanja slobode u državi članici izvršenja barem dok nadležno tijelo ne donese odluku o pravnoj pomoći i, u slučajevima potpunog ili djelomičnog odbijanja zahtjeva, dok odluka ne postane konačna ili, ako je zahtjev za pravnu pomoć odobren, dok im nadležno tijelo ne dodijeli odvjetnika.

Amandman  18

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12) Države članice trebale bi moći predvidjeti da se od dotičnih osoba mogu vratiti troškove privremene pravne pomoći za osumnjičene ili optužene osobe lišene slobode i troškove privremene pravne pomoći za tražene osobe ako se u naknadnoj ocjeni njihova prava na pravnu pomoć utvrdi da ne ispunjavaju kriterije za korištenje pravne pomoći u skladu s nacionalnim pravom.

(12) Države članice trebale bi moći predvidjeti da se od dotičnih osoba mogu vratiti troškovi privremene pravne pomoći za osumnjičene ili optužene osobe i troškovi privremene pravne pomoći za tražene osobe ako se u naknadnoj procjeni i konačnoj odluci nadležnog tijela o tome imaju li pravo na redovitu pravnu pomoć utvrdi da ne ispunjavaju kriterije za redovitu pravnu pomoć u skladu s nacionalnim pravom te ako su nadležnim tijelima svjesno pružile lažne podatke o osobnom financijskom stanju. Kako bi se osiguralo da povrat troškova privremene pravne pomoći ne ide na štetu osumnjičene, optužene ili tražene osobe u smislu da se njime ugrozi pravednost cjelokupnog postupka, države članice trebaju osigurati da uvjeti koji se odnose na povrat troškova budu jasni i razumni te uzeti u obzir specifično financijsko stanje osumnjičene, optužene ili tražene osobe.

Amandman  19

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13) Kako bi se traženim osobama osigurao učinkovit pristup odvjetniku u državi članici izvršenja, države članice trebale bi osigurati da te osobe imaju pristup pravnoj pomoći do predaje ili, u slučaju da ne bude predaje, dok odluka o predaji ne postane konačna. To pravo podliježe ocjeni financijskog stanja tražene osobe i/ili činjenice je li pružanje pravne pomoći u interesu pravde, u skladu s primjenjivim kriterijima prihvatljivosti u dotičnoj državi članici izvršenja.

(13) Kako bi se traženim osobama osigurao učinkovit pristup odvjetniku u državi članici izvršenja, države članice trebale bi osigurati da te osobe imaju pristup pravnoj pomoći do predaje ili, u slučaju da ne bude predaje, dok odluka o predaji ne postane konačna. Pravo na pravnu pomoć podliježe ocjeni financijskog stanja i/ili ocjeni osnovanosti u skladu s primjenjivim kriterijima prihvatljivosti u dotičnoj državi članici izvršenja.

Justification

This directive allows for differences in the Member States' criminal justice systems. It must therefore be applied in accordance with the rules on legal aid that are in force in the Member States.

Amandman  20

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13a) U nekim se državama članicama određeni lakši prekršaji, posebno lakši prometni prekršaji, lakša kršenja općih odredbi lokalnih propisa ili lakše povrede javnog reda smatraju kaznenim djelima. U takvim bi situacijama bilo nerazborito zahtijevati da nadležna tijela osiguraju sva prava iz ove Direktive. Ako je pravom države članice predviđeno da se u pogledu lakših prekršaja oduzimanje slobode ne može izreći kao sankcija, ova bi se Direktiva trebala primjenjivati samo na postupke pred sudom koji je nadležan za kaznene stvari.

Amandman  21

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13b) Područje primjene ove Direktive u pogledu određenih lakših prekršaja ne bi trebalo utjecati na obveze država članica iz EKLJP-a da zajamče pravo na pošteno suđenje, uključujući pravnu pomoć odvjetnika.

Amandman  22

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14) Kako bi se osiguralo da tražene osobe mogu učinkovito ostvarivati svoje pravo na imenovanje odvjetnika u državi članici koja izdaje nalog, koji će pomagati odvjetniku u državi članici izvršenja, u skladu s Direktivom 2013/48/EU, država članica koja izdaje nalog trebala bi osigurati da tražene osobe imaju pristup pravnoj pomoći za potrebe postupka na temelju europskog uhidbenog naloga u državi članici izvršenja. To pravo može podlijegati ocjeni financijskog stanja tražene osobe i/ili činjenice je li pružanje pravne pomoći u interesu pravde, u skladu s primjenjivim kriterijima prihvatljivosti u dotičnoj državi članici koja je izdala nalog.

(14) Kako bi se osiguralo da tražene osobe mogu učinkovito ostvarivati svoje pravo na imenovanje odvjetnika u državi članici koja izdaje nalog, koji će pomagati odvjetniku u državi članici izvršenja, u skladu s Direktivom 2013/48/EU, država članica koja izdaje nalog trebala bi osigurati da tražene osobe imaju pristup privremenoj pravnoj pomoći i pravnoj pomoći za potrebe pravnog zastupanja u toj državi članici kako bi se pomoglo odvjetniku u državi članici izvršenja tijekom pravnog postupka na temelju europskog uhidbenog naloga. Pravo na pravnu pomoć može podlijegati ocjeni financijskog stanja i/ili ocjeni osnovanosti u skladu s primjenjivim kriterijima prihvatljivosti u državi članici koja izdaje nalog.

Amandman  23

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15) Ovom se Direktivom predviđa pravo na privremenu pravnu pomoć za djecu lišenu slobode i na pravnu pomoć za djecu koja su tražena u okviru postupka europskog uhidbenog naloga.

(15) Ovom se Direktivom predviđa pravo na privremenu i redovnu pravnu pomoć za ranjive osumnjičene, optužene ili tražene osobe. Djeca su osobito ranjiva pa bi njima trebalo posvetiti posebnu pozornost te poduzeti posebne mjere u skladu s Direktivom… o postupovnim jamstvima za djecu osumnjičenu ili optuženu u kaznenim postupcima.

Amandman  24

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16) Prilikom provedbe ove Direktive, države članice trebaju osigurati poštovanje temeljnog prava na pravnu pomoć kako je predviđeno u članku 47. stavku 3. Povelje i članku 6. stavku 3. točki (c) EKLJP-a te osigurati da je pravna pomoć dostupna onima koji nemaju dovoljno sredstava platiti pravnu pomoć, ako je to u interesu pravde.

(16) Pri provedbi ove Direktive države članice trebaju osigurati poštovanje temeljnog prava na pravnu pomoć kako je predviđeno u trećem stavku članka 47. Povelje i članku 6. stavku 3. točki (c) EKLJP-a te osigurati da je pravna pomoć dostupna podnositeljima zahtjeva na temelju ocjene financijskog stanja i/ili ocjene osnovanosti. Pritom bi se trebala poštovati načela i smjernice Ujedinjenih naroda o pristupu pravnoj pomoći u sustavima kaznenog pravosuđa. Ako dodjela pravne pomoći ovisi o ocjeni financijskog stanja, tom bi ocjenom u obzir trebalo uzeti okolnosti karakteristične za ranjive osumnjičene ili optužene osobe.

Amandman  25

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16a) Načelom učinkovitosti zakonodavstva EU-a zahtijeva se od država članica da uspostave prikladne i učinkovite pravne lijekove u slučaju povrede prava koja pojedinci imaju u skladu sa zakonodavstvom Unije. Učinkovit pravni lijek trebao bi biti dostupan ako je pružanje pravne pomoći ugroženo, odgođeno ili uskraćeno, ako osumnjičene ili optužene osobe nisu adekvatno obaviještene o svojem pravu na pravnu pomoć i ako odredbe o prihvatljivosti ili povratu troškova nisu jasne. Stoga bi osobe koje se prijavljuju za pravnu pomoć trebale imati mogućnost žalbe na odluku kojom se pravna pomoć odbija.

Amandman  26

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17) Države članice trebale bi prikupljati podatke iz koji se vidi kako je ostvareno pravo na pristup pravnoj pomoći osumnjičenih ili optuženih osoba i traženih osoba. Države članice također bi trebale prikupljati podatke o broju predmeta u kojima je pružena privremena pravna pomoć osumnjičenim ili optuženim osobama lišenim slobode te traženim osobama te o broju predmeta u kojima to pravo nije ostvareno. Takvi bi podaci trebali uključivati broj zahtjeva za pravnu pomoć u postupcima na temelju europskog uhidbenog naloga kada je država članica država koja izdaje i koja izvršava nalog, te broj predmeta u kojima su ti zahtjevi odobreni. Trebalo bi prikupljati i podatke o troškovima pružanja privremene pravne pomoći osobama lišenima slobode i traženim osobama.

(17) Države članice trebale bi prikupljati podatke iz kojih se vidi kako je ostvareno pravo na pristup pravnoj pomoći osumnjičenih ili optuženih osoba i traženih osoba. Države članice također bi trebale prikupljati podatke o broju predmeta u kojima je pružena pravna pomoć osumnjičenim ili optuženim osobama i traženim osobama te o broju predmeta u kojima to pravo nije ostvareno. Takvi bi podaci trebali obuhvaćati broj zahtjeva za pravnu pomoć u postupcima na temelju europskog uhidbenog naloga kada je država članica država koja izdaje i koja izvršava nalog te broj predmeta u kojima su ti zahtjevi odobreni. Trebalo bi prikupljati i podatke o troškovima pružanja pravne pomoći osumnjičenim ili optuženim osobama i traženim osobama.

Amandman  27

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18) Ova bi se Direktiva trebala primjenjivati na osumnjičene ili optužene osobe bez obzira na njihov pravni položaj, državljanstvo ili nacionalnost. Ovom se Direktivom podržavaju temeljna prava i načela priznata u Povelji o temeljnim pravima Europske unije i Europskoj konvenciji o ljudskim pravima, uključujući zabranu mučenja i nečovječnog i ponižavajućeg postupanja, pravo na slobodu i sigurnost, poštovanje privatnog i obiteljskog života, pravo na cjelovitost osobe, prava djece, integraciju osoba s invaliditetom, pravo na učinkovit pravni lijek i pravo na pošteno suđenje, pretpostavku nedužnosti i prava obrane. Ova bi se Direktiva trebala provoditi u skladu s tim pravima i načelima.

(18) Ova bi se Direktiva trebala primjenjivati na osumnjičene ili optužene osobe bez obzira na njihov pravni položaj, državljanstvo ili nacionalnost, spol, rasu, boju kože, etničko ili socijalno podrijetlo, genetska obilježja, jezik, vjeru ili uvjerenje, političko ili bilo koje drugo mišljenje, pripadnost nacionalnoj manjini, imovinu, rođenje, invaliditet, boravište, starost, spolnu orijentaciju ili bilo koji drugi status. Ovom se Direktivom podržavaju temeljna prava i načela priznata u Povelji o temeljnim pravima Europske unije i Europskoj konvenciji o ljudskim pravima, uključujući zabranu mučenja i neljudskog i ponižavajućeg postupanja, pravo na slobodu i sigurnost, poštovanje privatnog i obiteljskog života, pravo na cjelovitost osobe, prava djeteta, integraciju osoba s invaliditetom, pravo na učinkovit pravni lijek te pravo na pravično suđenje, pretpostavku nedužnosti i pravo na obranu. Ova bi se Direktiva trebala provoditi u skladu s tim pravima i načelima.

Amandman  28

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19) Ovom se Direktivom utvrđuju minimalna pravila. Države članice mogu proširiti prava iz ove Direktive kako bi osigurale višu razinu zaštite. Takva viša razina zaštite ne bi trebala predstavljati prepreku za uzajamno priznavanje sudskih odluka čije bi donošenje ta minimalna pravila trebala olakšati. Razina zaštite nikada ne bi trebala biti ispod standarda predviđenih u Povelji ili EKLJP-u, kako su protumačeni u sudskoj praksi Suda Europske unije i ESLJP-a.

(19) Ovom se Direktivom utvrđuju minimalna pravila. Države članice mogu proširiti prava iz ove Direktive kako bi osigurale višu razinu zaštite. Takva viša razina zaštite ne bi trebala predstavljati prepreku za uzajamno priznavanje sudskih odluka čije bi donošenje ta minimalna pravila trebala olakšati. Razina zaštite nikada ne bi trebala biti ispod standarda predviđenih u Povelji ili EKLJP-u, kako su protumačeni u sudskoj praksi Suda Europske unije i ESLJP-a. Ovu Direktivu ni u kojem slučaju ne bi trebalo tumačiti u smislu da se njome ograničavaju prava i jamstva koja nude nacionalni pravni sustavi s višom razinom zaštite.

Justification

The directive must not result in a lowering of the levels of protection afforded by the laws of the Member States.

Amandman  29

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. U ovoj su Direktivi propisana minimalna pravila o:

1. U ovoj su Direktivi propisana minimalna pravila o:

(a) pravu na privremenu pravnu pomoć osumnjičenim ili optuženim osobama u kaznenim postupcima koje su lišene slobode, i

(a) pravu na privremenu i redovnu pravnu pomoć osumnjičenim ili optuženim osobama u kaznenim postupcima i

(b) pravu na privremenu pravnu pomoć i na pomoć za tražene osobe podložne postupku na temelju europskog uhidbenog naloga.

(b) pravu na privremenu i redovnu pravnu pomoć za tražene osobe koje podliježu postupku na temelju europskog uhidbenog naloga.

Amandman  30

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ovom se Direktivom nadopunjuje Direktiva 2013/48/EU. Ništa u ovoj Direktivi ne tumači se kao ograničenje prava predviđenih u toj Direktivi.

2. Ovom se Direktivom nadopunjuje Direktiva 2013/48/EU o pravu na pristup odvjetniku. Ništa u ovoj Direktivi ne tumači se kao ograničenje prava predviđenih u toj Direktivi.

Amandman  31

Prijedlog direktive

Članak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 2.

Članak 2.

Područje primjene

Područje primjene

Ova se Direktiva primjenjuje na:

1. Ova se Direktiva primjenjuje na:

a) osumnjičene ili optužene osobe u kaznenom postupku, koje su lišene slobode i koje imaju pravo na pristup odvjetniku u skladu s Direktivom 2013/48/EU;

(a) osumnjičene ili optužene osobe u kaznenom postupku koje imaju pravo na pristup odvjetniku u skladu s Direktivom 2013/48/EU ili drugim pravno obvezujućim instrumentom Unije o postupovnim jamstvima za osumnjičenu djecu;

 

b) tražene osobe.

(b) tražene osobe kao što je utvrđeno stavkom 3. točkom (c) ove Direktive.

 

2. Ne dovodeći u pitanje pravo na pošteno suđenje, u pogledu lakših prekršaja:

 

(a) ako je pravom države članice predviđeno da tijelo koje nije sud nadležan za kaznene stvari izriče sankciju, a na izricanje takve sankcije može se uložiti žalba ili je moguće izvršiti upućivanje na takav sud; ili

 

(b) ako se oduzimanje slobode ne može izreći kao sankcija;

 

ova se Direktiva primjenjuje samo na postupke pred sudovima nadležnima za kaznene stvari.

 

U svakom slučaju, ova se Direktiva primjenjuje u potpunosti kada je osumnjičenoj ili optuženoj osobi oduzeta sloboda, neovisno o fazi kaznenog postupka.

Amandman  32

Prijedlog direktive

Članak 3. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

a) pravna pomoć znači financiranje i pomoć iz države članice kojom se osigurava učinkovito ostvarivanje prava na pristup odvjetniku,

(a) „redovna pravna pomoć znači financiranje i pomoć iz države članice kojom se osigurava učinkovito ostvarivanje prava na pristup odvjetniku;

Amandman  33

Prijedlog direktive

Članak 3. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

b) privremena pravna pomoć znači pravna pomoć osobi lišenoj slobode do donošenja odluke o pravnoj pomoći,

(b)privremena pravna pomoć znači pravna pomoć koja se pruža do donošenja i stupanja na snagu odluke o redovnoj pravnoj pomoći;

Amandman  34

Prijedlog direktive

Članak 3. − točka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

d) „odvjetnik” znači bilo koja osoba koja je, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, kvalificirana i ima pravo, uključujući putem akreditacije nadležnog tijela, pružiti pravi savjet i pomoć osumnjičenim ili optuženim osobama.

(d) „odvjetnik u okviru pravne pomoći” znači bilo koja osoba koja je, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, kvalificirana i ima pravo, između ostalog na temelju akreditacije nadležnog tijela, pružiti pravni savjet i pomoć osumnjičenim ili optuženim osobama te ih zastupati.

Amandman  35

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice osiguravaju da sljedeće osobe, ako to žele, imaju pravo na privremenu pravnu pomoć:

1. Države članice osiguravaju da sljedeće osobe, ako to žele, imaju pravo na privremenu pravnu pomoć:

(a) osumnjičene ili optužene osobe u kaznenom postupku, koje su lišene slobode;

(a) osumnjičene ili optužene osobe u kaznenom postupku koje imaju pravo na pristup odvjetniku u skladu s Direktivom 2013/48/EU ili drugim pravno obvezujućim instrumentom Unije o postupovnim jamstvima za osumnjičenu djecu;

(b) tražene osobe lišene slobode u državi članici izvršenja.

(b) tražene osobe koje imaju pravo na pristup odvjetniku u skladu s Direktivom 2013/48/EU u državi članici izvršenja i državi članici koja izdaje nalog, u skladu s člankom 10. te Direktive ili drugim pravno obvezujućim instrumentom Unije o postupovnim jamstvima za osumnjičenu djecu.

Amandman  36

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Privremena pravna pomoć odobrava se odmah nakon lišavanja slobode i u svakom slučaju prije ispitivanja.

2. Privremena pravna pomoć odobrava se odmah i u svakom slučaju prije ispitivanja.

Amandman  37

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Privremena pravna pomoć osigurava se do donošenja konačne odluke o pravnoj pomoći i do njezina stupanja na snagu ili kada je imenovan odvjetnik ako je osumnjičenim ili optuženim osobama odobrena pravna pomoć.

3. Privremena pravna pomoć osigurava se do donošenja konačne odluke o pravnoj pomoći i do njezina stupanja na snagu te do bilo koje od sljedećih situacija:

 

(a) kad je odobrena pravna pomoć i imenovanje odvjetnika stupilo je na snagu; ili

 

 

(b) kad je pravna pomoć uskraćena, odluka je konačna, a osumnjičena ili optužena osoba ili tražena osoba imala je razumnu priliku pronaći odvjetnika po vlastitom izboru.

Justification

In addition to the amendments relating to the broadening of the scope of the Directive with a view to including all ordinary legal aid, the amendments proposed to paragraphs 3 seek to clarify the precise nature of the rights. In particular, provisional aid should not be suspended until a final decision has been taken on ordinary legal aid. Moreover, the right to access to a lawyer also applies in the case of a negative decision on legal aid: in that case, there should be sufficient time to find a suitable lawyer.

Amandman  38

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a. Države članice osiguravaju da privremena pravna pomoć po potrebi također obuhvaća tumačenje tijekom komunikacije između osobe lišene slobode i odvjetnika u skladu s Direktivom 2010/64/EU o pravu na tumačenje i prevođenje u kaznenim postupcima, osobito uzimajući u obzir njezin članak 2. stavak 2.

Amandman  39

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Države članice moraju moći predvidjeti mogućnost povrata troškova pružanja privremene pravne pomoći od osumnjičenih ili optuženih i traženih osoba koje ne zadovoljavaju kriterije prihvatljivosti za pravnu pomoć u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

5. Države članice mogu iznimno predvidjeti mogućnost povrata troškova pružanja privremene pravne pomoći od osumnjičenih ili optuženih osoba i traženih osoba ako se u konačnoj odluci utvrdi da te osobe ne zadovoljavaju kriterije prihvatljivosti za redovnu pravnu pomoć u skladu s nacionalnim zakonodavstvom te ako su nadležnim tijelima svjesno dostavile pogrešne informacije o vlastitoj financijskoj situaciji. Kako bi se osiguralo da povrat troškova privremene pravne pomoći ne ide na štetu osumnjičene, optužene ili tražene osobe u smislu da se njime ugrozi pravednost cjelokupnog postupka, države članice osiguravaju da uvjeti koji se odnose na povrat troškova budu jasni i razumni te uzimaju u obzir specifično financijsko stanje osumnjičene, optužene ili tražene osobe.

 

Amandman  40

Prijedlog direktive

Članak 4.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 4.a

 

1. Države članice jamče osobama iz članka 4. stavka 1. pristup pravnoj pomoći ako nemaju dovoljno financijskih sredstava za plaćanje dijela ili svih troškova obrane i postupka („ocjena financijskog stanja”) i/ili ako je pružanje pravne pomoći u interesu pravosuđa („ocjena osnovanosti”).

 

2. Ocjena financijskog stanja temelji se na svim relevantnim i objektivnim čimbenicima kao što su prihod, kapital, obiteljska situacija, životni standard i troškovi odvjetnika koji pruža pravnu pomoć.

 

3. Ocjena osnovanosti obuhvaća ocjenjivanje hitnosti i složenosti predmeta, težine prekršaja i težine moguće kazne te socijalne i osobne situacije osumnjičene, optužene ili tražene osobe.

 

4. Države članice omogućavaju jednostavan pristup svim odgovarajućim informacijama o pravnoj pomoći u kaznenom postupku i njihovu razumljivost za osumnjičene ili optužene osobe i tražene osobe, uključujući informacije o tome kako i gdje zatražiti takvu pomoć, transparentne kriterije o tome kada osoba može dobiti pravnu pomoć te informacije o mogućnostima ako im se pristup pravnoj pomoći ne odobri ili ako dobiju nedovoljnu pravnu pomoć odvjetnika koji pruža pravnu pomoć.

Amandman  41

Prijedlog direktive

Članak 4.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 4.b

 

Odluke o odobravanju ili odbijanju pravne pomoći i imenovanju odvjetnika brzo donosi neovisno nadležno tijelo. Države članice osiguravaju da nadležna tijela odluke donose savjesno te da postoje znatna jamstva protiv proizvoljnosti.

Amandman  42

Prijedlog direktive

Članak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 5.

Članak 5.

Pravna pomoć za tražene osobe

Pravna pomoć za tražene osobe

1. Država članica izvršenja osigurava da tražene osobe nakon uhićenja na temelju europskog uhidbenog naloga imaju pravo na pravnu pomoć do predaje ili, u slučaju da ne bude predaje, dok odluka o predaji ne postane konačna.

1. Država članica izvršenja osigurava da tražene osobe nakon izdavanja europskog uhidbenog naloga imaju pravo na privremenu i redovnu pravnu pomoć do predaje ili, ako ne bude predaje, dok odluka o predaji ne postane konačna.

2. Država članica izvršenja osigurava da tražene osobe, koje ostvaruju svoje pravo na odvjetnika u državi članici koja izdaje nalog kao pomoć odvjetniku u državi članici izvršenja, u skladu s člankom 10. Direktive 2013/48/EU imaju pravo na pravnu pomoć u toj državi članici za potrebe postupka na temelju Europskog uhidbenog naloga u državi članici izvršenja.

 

2. Država članica izvršenja osigurava da tražene osobe koje ostvaruju svoje pravo na odvjetnika u državi članici koja izdaje nalog i u svakoj drugoj državi članici u kojoj nadležna tijela prikupljaju dokaze ili provode istragu u skladu s člankom 10. Direktive 2013/48/EU imaju pravo na privremenu i redovnu pravnu pomoć u toj državi članici za potrebe postupka na temelju europskog uhidbenog naloga u državi članici izvršenja.

3. Pravo na pravnu pomoć iz stavaka 1. i 2. može biti predmetom ocjene sredstava tražene osobe i/ili činjenice je li pružanje pravne pomoći u interesu pravde, u skladu s primjenjivim kriterijima prihvatljivosti u dotičnoj državi članici.

3. Ocjenjivanje zahtjeva tražene osobe za redovnu pravnu pomoć temelji se na kriterijima prihvatljivosti utvrđenima u članku 4.a, a to podrazumijeva ocjenu financijskog stanja tražene osobe u državi članici u kojoj pravna pomoć podliježe ocjeni financijskog stanja i/ili procjeni je li pružanje pravne pomoći u danom predmetu u interesu pravosuđa u državi članici u kojoj pravna pomoć podliježe ocjeni osnovanosti.

Amandman  43

Prijedlog direktive

Članak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 5.a

 

1. Radi jamčenja učinkovitosti i kvalitete pravne pomoći države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da je standard usluga pravne pomoći koje se pružaju dovoljno visok da bi se zaštitilo pravo na pravično suđenje.

 

2. Države članice posebno osiguravaju:

 

(a) da se redovna pravna pomoć pruža u svim fazama kaznenopravnog postupka;

 

(b) da se uspostave ili održavaju sustavi kojima se jamči kvaliteta i neovisnost odvjetnika koji pružaju pravnu pomoć, osobito sustavi akreditacije, obrazovanja i kontinuiranog stručnog osposobljavanja odvjetnika koji pružaju pravnu pomoć kako bi se zajamčilo da imaju dostatno znanje, sposobnosti i iskustvo da doprinesu učinkovitom ostvarivanju prava na obranu;

 

(c) da se zajamči kontinuirano pravno zastupanje ako to želi osumnjičena ili optužena osoba i tražena osoba;

 

(d) da osumnjičena ili optužena osoba i tražena osoba ima pravo da se odvjetnik koji joj je dodijeljen za pružanje pravne pomoći zamijeni najmanje jednom;

 

(e) da se pruže odgovarajuća sredstva i resursi te zajamči proračunska autonomija za učinkovito funkcioniranje sustava pravne pomoći;

 

(f) da se organizira odgovarajuća obuka cjelokupnog osoblja koje sudjeluje u donošenju odluka o pravnoj pomoći u kaznenom postupku;

 

(g) da se svaka odluka kojom se zahtjev za pravnu pomoć odbija djelomično ili u potpunosti osumnjičenoj ili optuženoj i traženoj osobi uručuje u pisanom obliku.

Amandman  44

Prijedlog direktive

Članak 5.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 5.b

 

1. Svaka osoba koja traži pravnu pomoć u skladu s ovom Direktivom ima pravo pred neovisnim sudom uložiti žalbu na odluku kojom se pravna pomoć odbija radi zadržavanja prava na pravično suđenje i prava na obranu.

 

2. Države članice osiguravaju da osumnjičene, optužene i tražene osobe imaju pristup učinkovitom pravnom lijeku ako su njihova prava zajamčena ovom Direktivom prekršena. Ti pravni lijekovi obuhvaćaju pravo osoba na sudsku reviziju ako im je pristup pravnoj pomoći bio djelomično ili u potpunosti ugrožen, odgođen ili uskraćen ili ako nisu bile adekvatno obaviještene o svom pravu na privremenu i redovnu pravnu pomoć.

Amandman  45

Prijedlog direktive

Članak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 6.

Članak 6.

Pružanje podataka

Pružanje podataka

1. Države članice prikupljaju podatke o načinu provedbe prava iz članka 4. i članka 5.

1. Države članice prikupljaju relevantne statističke podatke o načinu ostvarivanja prava iz članaka 4., 4.a, 4.b, 5. i 5.a, dok istodobno jamče potpunu zaštitu osobnih podataka osumnjičenih ili optuženih osoba te traženih osoba.

2. Države članice Komisiji šalju te podatke do [36 mjeseci od objave ove Direktive] i svake dvije godine nakon toga.

2. Države članice šalju te podatke Komisiji do …* i svake tri godine nakon toga.

 

______________

 

* SL: upisati datum: dvije godine nakon objavljivanja ove Direktive.


EXPLANATORY STATEMENT

On 27 November 2013, the European Commission adopted a proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on provisional Legal aid for suspects or accused persons deprived of liberty and Legal aid in European arrest warrant proceedings(1).

General appraisal of the proposal

According to Article 82 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), judicial co-operation in criminal matters in the Union shall be based on the principle of mutual recognition of judgments and judicial decisions. The implementation of this principle presupposes that Member States put trust in each other's criminal justice systems, including in the manner in which the rights of suspects of accused persons are safeguarded.

In practice, however, national practices vary in this respect. Against this background, on 30 November 2009, the Council adopted the Roadmap for strengthening procedural rights of suspected and accused persons in criminal proceedings(2). The Roadmap identifies as measure C the right to legal advice and legal aid. The right to legal aid is intrinsically connected to the right to access to a lawyer, on which the European Parliament and the Council adopted Directive 2013/48/EU of 22 October 2013. For those who are lacking the necessary financial means, only legal aid can make the right to access to a lawyer effective.

The right to legal aid is not an easy subject, which may explain why it has taken the Commission a relatively long time, before submitting the current instruments. However, this should not keep the new legislature from dealing with the proposal for a Directive as a matter of priority. The different interpretation of the right to a fair trial, including through legal aid, as recognised, inter alia, in Article 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union and Article 6 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, constitutes an obstacle for fair and effective judicial co-operation in criminal matters. Hence, the remaining measures of the Roadmap and in particular, the draft Directive on Legal Aid, should be adopted as soon as possible.

The proposal of the Commission is a welcome step in ensuring a minimum level of legal aid in all Member States. It is, however, restricted to the right to provisional legal aid for suspects or accused persons in criminal proceedings who are deprived of liberty, and the right to provisional legal aid and to legal aid for requested persons who are subject to European arrest warrant proceedings. Additional aspects of the right to legal aid have been included in a separate Recommendation of the Commission(3).

The Rapporteur takes the view that the current, fragmented approach followed by the European Commission may reflect the sensitivity of the subject, but it does not increase legal certainty, nor does it make it clear for suspected or accused persons to what extent they will effectively have a right to legal aid and what the quality of the legal assistance will be. Thus, the scope of the directive should include the right to both provisional and ordinary legal aid under all circumstances. In this respect, the directive should follow the same scope as Directive 2013/48/EU on the right of access to a lawyer.

The Rapporteur considers that accused, suspected or requested persons may feel inhibited to ask for legal aid, if Member States can recover the costs relating to provisional legal aid from them, if they do not meet the eligibility criteria. Thus, it seems fair to limit the recovery of costs to cases, where the accused, suspected, or requested persons knowingly provided false information.

Moreover, it is important that accused, suspected or requested persons obtain a certain measure of legal certainty concerning the eligibility criteria. The eligibility criteria mentioned in the Commission’s Recommendation provide some clarity, but do not amount to full harmonisation. That seems justified, since it would simply be impossible and also unnecessary to provide detailed European legislation in this respect, considering the differences between Member States when it comes to the costs of judicial procedures. At the same time, this also means that a general description of the means and merits tests, as included in the Recommendation, or at least elements thereof, could just as well have been incorporated in the Directive. The Rapporteur favours such an approach.

The Rapporteur is aware of differences between Member States in respect of the quality of legal assistance offered. This depends, inter alia, on the fees provided to lawyers for legal aid. If these fees are too low, the lawyers will not be willing to devote enough time and efforts to provide for high quality legal aid. Again, considering the differences in income and cost levels between Member States, it is not possible to provide for detailed rules on the level of the fees. However, this makes it all the more important to include at least some safeguards concerning the quality of the legal assistance offered in the Directive.

In particular, the provision that the preference and wishes of the suspects or accused persons and requested persons should as far as possible be taken into account with respect to the choice of the legal aid lawyer, merits to be included in the Directive. The same holds for the need for continuity in legal representation, if the suspected, accused or requested person so wishes. Provision should also be made for replacement of the legal aid lawyer, if the suspected, accused or requested person has lost all confidence in the lawyer and can motivate this on verifiable grounds. Currently, such a provision is even missing in the Recommendation.

Finally, the Rapporteur considers Article 6 of the Directive rather vague: it is difficult for Member States to collect data with regard to the implementation of the Directive for each individual case. The reporting obligation should instead concentrate on the problems encountered with the implementation, either from the perspective of the suspected, accused or requested persons, or from that of the competent authorities.

(1)

COM(2013)824 final of 27 November 2013.

(2)

OJ C 205, 4.12.2009, p. 1.

(3)

C(2013)8179/2.


POSTUPAK

Naslov

Pravna pomoć za osumnjičene ili optužene osobe lišene slobode i pravna pomoć u postupcima na temelju europskog uhidbenog naloga

Referentni dokumenti

COM(2013)0824 – C7-0429/2013 – 2013/0409(COD)

Datum podnošenja EP-u

27.11.2013

 

 

 

Nadležni odbor

Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

13.1.2014

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

13.1.2014

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

  Datum odluke

JURI

3.9.2014

 

 

 

Izvjestitelji

  Datum imenovanja

Dennis de Jong

3.9.2014

 

 

 

Razmatranje u odboru

16.10.2014

11.12.2014

6.5.2015

 

Datum usvajanja

6.5.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

47

7

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Jeroen Lenaers, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Jörg Leichtfried, Piernicola Pedicini

Datum podnošenja

18.5.2015

Pravna napomena