Eljárás : 2013/0409(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0165/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0165/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 04/10/2016 - 7.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0368

JELENTÉS     ***I
PDF 738kWORD 435k
18.5.2015
PE 544.135v02-00 A8-0165/2015

a szabadságuktól megfosztott gyanúsítottak és vádlottak ideiglenes költségmentességéről, valamint az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban biztosított költségmentességről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2013)0824 – C7‑0429/2013 – 2013/0409(COD))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Dennis de Jong

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a szabadságuktól megfosztott gyanúsítottak és vádlottak ideiglenes költségmentességéről, valamint az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban biztosított költségmentességről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2013)0824 – C7-0429/2013 – 2013/0409(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0824),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 82. cikkének (2) bekezdése b) pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0429/2013),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–       tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-0165/2015),

1.      elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.      felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat

Cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a szabadságuktól megfosztott gyanúsítottak és vádlottak ideiglenes költségmentességéről, valamint az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban biztosított költségmentességről

Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a gyanúsítottak és vádlottak költségmentességéről, valamint az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban biztosított költségmentességről

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat

-1 preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1) Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezmény (EJEE) 6. cikke (3) bekezdésének c) pontja, valamint a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 14. cikke (3) bekezdésének d) pontja elismeri azon személyek költségmentességhez való jogát, akik nem rendelkeznek kellő anyagi fedezettel ahhoz, hogy a jogi segítségnyújtás költségeit maguk állják, amennyiben az igazságszolgáltatás érdekei ezt követelik meg.

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat

-1 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1a) Az Európai Unió Alapjogi Chartája (a továbbiakban: a Charta) 47. cikkének harmadik albekezdése előírja, hogy azoknak, akik nem rendelkeznek elégséges pénzeszközökkel, költségmentességet kell biztosítani, amennyiben az igazságszolgáltatás hatékony igénybevételéhez erre szükség van.

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat

-1 b preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1b) A büntető igazságszolgáltatási rendszerekben a költségmentesség igénybevételére vonatkozó ENSZ-elvek és -iránymutatások1a átfogó keretet biztosítanak a költségmentességhez való joggal kapcsolatban.

 

______________

 

1a Elfogadta az ENSZ Közgyűlése a 2012. december 20-i A/Res/67/187. sz. határozattal.

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az irányelv célja az ügyvédi segítségnyújtás igénybevételéhez való jog hatékony érvényesülésének biztosítása azáltal, hogy a tagállamok a büntetőeljárások korai szakaszában támogatást nyújtanak a szabadságuktól megfosztott személyek, valamint a 2002/584/IB tanácsi kerethatározat1 szerinti átadási eljárások (a továbbiakban: az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárások) folyamán a keresett személyek számára.

(1) Az irányelv célja a 2013/48/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv0a szerinti ügyvédi segítségnyújtás igénybevételéhez való jog hatékony érvényesülésének biztosítása azáltal, hogy a tagállamok egy általuk finanszírozott ügyvéd biztosítása révén segítséget nyújtanak a gyanúsítottak vagy vádlottak, valamint a 2002/584/IB tanácsi kerethatározat1 szerinti átadási eljárások (a továbbiakban: az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárások) folyamán a keresett személyek számára. Az irányelv hatályát elsősorban a 2013/48/EU irányelv vonatkozó rendelkezései határozzák meg.

________________

________________

 

0a Az Európai Parlament és a Tanács 2013. október 22-i 2013/48/EU irányelve a büntetőeljárás során és az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról, valamint valamely harmadik félnek a szabadságelvonáskor történő tájékoztatásához való jogról és a szabadságelvonás ideje alatt harmadik felekkel és a konzuli hatóságokkal való kommunikációhoz való jogról, HL 294., 2013.11.6., 1. o.

1. A Tanács 2002. június 13-i 2002/584/JHA kerethatározata az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról (HL L 190., 2002.7.18., 1. o.).

1 A Tanács 2002. június 13-i 2002/584/JHA kerethatározata az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról (HL L 190., 2002.7.18., 1. o.).

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 82. cikkének (2) bekezdése értelmében amilyen mértékben az a több államra kiterjedő vonatkozású büntetőügyekben a bírósági ítéletek és határozatok kölcsönös elismerésének, valamint a rendőrségi és igazságügyi együttműködésnek a megkönnyítése érdekében szükséges, az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott irányelvekben szabályozási minimumokat állapíthat meg. E szabályoknak figyelembe kell venniük a tagállamok jogi hagyományai és jogrendszerei közötti különbségeket. Ezek többek között a személyeket a büntetőeljárás folyamán megillető jogokra vonatkoznak.

Indokolás

Hivatkozni kell az Európai Uniónak a büntető igazságszolgáltatás terén meglévő hatásköréről, valamint az irányelv alapját képező jogalapról. Az EUMSZ 82. cikkének (2) bekezdése értelmében az Európai Unió hatáskörrel rendelkezik arra, hogy ezzel a területtel kapcsolatban jogszabályokat alkosson.

Módosítás  7

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A Stockholmi Program2 komoly hangsúlyt helyez az egyének jogainak erősítésére a büntetőeljárásokban. A program 2.4. pontjában az Európai Tanács felkérte a Bizottságot, hogy fokozatos megközelítést3 alkalmazva terjesszen elő javaslatokat a gyanúsítottak és a vádlottak jogainak erősítésére.

(3) A Stockholmi Program2 komoly hangsúlyt helyez az egyének jogainak erősítésére a büntetőeljárásokban. A program 2.4. pontjában az Európai Tanács felkérte a Bizottságot, hogy fokozatos megközelítést3 alkalmazva terjesszen elő javaslatokat a gyanúsítottak és a vádlottak jogainak, különösen a jogi tanácsadáshoz és a költségmentességhez való jog (C. intézkedés) erősítésére.

________________

________________

2. HL C 115., 04.05.10, 1. o.

2. HL C 115., 04.05.10, 1. o.

3. HL C 291., 2009.12.4., 1. o.

3. HL C 291., 2009.12.4., 1. o.

Módosítás  8

Irányelvre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A Tanács 2009. november 30-án állásfoglalást fogadott el a büntetőeljárásban a gyanúsítottak vagy vádlottak eljárási jogainak megerősítését célzó ütemtervről. Az állásfoglalás több jogalkotási kezdeményezés, többek között a büntetőeljárások folyamán a jogi tanácsadáshoz és a költségmentességhez való jog (C. intézkedés) bevezetését javasolja.

Indokolás

Az irányelv a 2009. november 30-án elfogadott, a büntetőeljárásban a gyanúsítottak vagy vádlottak eljárási jogairól szóló ütemtervben meghatározott jogalkotási intézkedések közé tartozik.

Módosítás  9

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A büntetőeljárások folyamán biztosítandó eljárási jogokra vonatkozóan mostanáig három intézkedést fogadtak el, nevezetesen a 2010/64/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet4, a 2012/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet5 , valamint a 2013/48/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet6.

(4) A büntetőeljárások folyamán biztosítandó eljárási jogokra vonatkozóan mostanáig három intézkedést fogadtak el, nevezetesen a tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról szóló 2010/64/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet4, a tájékoztatáshoz való jogról szóló 2012/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet5, valamint az ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról, valamint valamely harmadik félnek a szabadságelvonáskor történő tájékoztatásához való jogról és a szabadságelvonás ideje alatt harmadik felekkel és a konzuli hatóságokkal való kommunikációhoz való jogról szóló 2013/48/EU irányelvet.

________________

________________

4. Az Európai Parlament és a Tanács 2010. október 20-i 2010/64/EU irányelve a büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról, HL L 280., 2010.10.26., 1. o.

4. Az Európai Parlament és a Tanács 2010. október 20-i 2010/64/EU irányelve a büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról, HL L 280., 2010.10.26., 1. o.

5. Az Európai Parlament és a Tanács 2012. május 22-i 2012/13/EU irányelve a büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról , HL L 142., 2012.6.1., 1. o.

5. Az Európai Parlament és a Tanács 2012. május 22-i 2012/13/EU irányelve a büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról , HL L 142., 2012.6.1., 1. o.

6. Az Európai Parlament és a Tanács 2013. október 22-i 2013/48/EU irányelve a büntetőeljárás során és az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról, valamint valamely harmadik félnek a szabadságelvonáskor történő tájékoztatásához való jogról és a szabadságelvonás ideje alatt harmadik felekkel és a konzuli hatóságokkal való kommunikációhoz való jogról, HL 294., 2013.11.6., 1. o.

 

Módosítás  10

Irányelvre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Az ügyvédi segítségnyújtás igénybevételéhez való jog tartalmát és terjedelmét a 2013/48/EU irányelv határozza meg. A büntetőeljárások folyamán gyanúsított vagy vádolt személyek számára attól az időponttól fogva kell biztosítani az ügyvédi segítségnyújtás igénybevételéhez való jogot, hogy az illetékes hatóság hivatalos értesítés révén vagy más módon a tudomásukra hozta, hogy bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják vagy vádolják őket, függetlenül attól, hogy elvonták-e a szabadságukat, vagy sem. Ez a jog az eljárás befejezéséig alkalmazandó, azaz annak jogerős megállapításáig, hogy a gyanúsított vagy a vádlott elkövette-e a bűncselekményt, beleértve adott esetben a büntetéskiszabást és a fellebbezés elbírálását is.

törölve

Indokolás

Az (1) preambulumbekezdés (5. módosítás) már hivatkozik az ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról szóló irányelv tartalmára. A két irányelv hatályának azonossá tétele miatt nincs szükség további részletezésre.

Módosítás  11

Irányelvre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) A 2013/48/EU irányelvnek megfelelően a tagállamokban a költségmentességet a Chartának és az EJEE-nek megfelelően kell alkalmazni. A gyanúsított vagy a vádlott szabadságának elvonása esetén a tagállamoknak meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket, hogy az ilyen személy ténylegesen gyakorolni tudja az ügyvédhez való jogát – többek között az ügyvédi segítség megszervezésével, ha az ilyen személynek nincs ügyvédje –, kivéve, ha erről a jogáról lemondott. Az említett irányelv szerint ezen intézkedések adott esetben a költségmentességre is vonatkozhatnak.

Indokolás

Az irányelv célja, hogy biztosítsa az ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról szóló 2013/48/EU irányelv hatékonyságát, amely kimondja, hogy az e jog tényleges gyakorlását lehetővé tevő intézkedések magukban foglalhatják a költségmentességre vonatkozó mechanizmusokat.

Módosítás  12

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Az Európai Emberi Jogi Bíróság (a továbbiakban: EJEE) kimondta, hogy a tisztességes eljáráshoz való jog egyik alapvető eleme, hogy mindenki, akit bűncselekmény elkövetésével vádolnak, – szükség esetén hivatalból kirendelt – hatékony ügyvédi segítségben részesüljön. A büntetőeljárások tisztességessége megköveteli, hogy a gyanúsított számára a szabadságelvonás időpontjától kezdve jogi segítséget biztosítsanak.

törölve

Indokolás

Az új (-1a) preambulumbekezdés már hivatkozik az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményre. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatára történő (meglehetősen általános) hivatkozásnak nincs semmilyen valódi hozzáadott értéke.

Módosítás  13

Irányelvre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A 2013/48/EU irányelv úgy rendelkezik, hogy azokban az esetekben, amikor a gyanúsított vagy a vádlott szabadságát elvonják, a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az illető ténylegesen gyakorolni tudja az ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogát, kivéve, ha erről a jogáról lemondott.

törölve

Indokolás

Az (1) preambulumbekezdés (5. módosítás) már hivatkozik a 2013/48/EU irányelv 3. cikkére. Nincs szükség e cikk valamely konkrét albekezdésének kiemelésére, a cikk teljes szövegének beemelése azonban nehézkesnek tűnik.

Módosítás  14

Irányelvre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) A szabadságuktól megfosztott gyanúsítottak vagy vádlottak akkor tudják az eljárás korai szakaszától ténylegesen gyakorolni az ügyvédi segítség igénybevételére való jogukat, ha nem kell várakozniuk az ügyvédi segítségre a költségmentesség iránti kérelem feldolgozása, és a költségmentességre való jogosultsági kritériumok – akár hosszadalmas – értékelése folyamán. Ezért a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az ideiglenes költségmentesség haladéktalanul igénybe vehető legyen a szabadságelvonás megkezdését követően, és bármely kihallgatást megelőzően, továbbá legalább addig rendelkezésre álljon, amíg az illetékes hatóság nem hozott döntést a költségmentességről, teljes vagy részleges elutasítás esetén pedig addig, amíg e határozat jogerőre nem emelkedik, vagy amennyiben a költségmenteség iránti kérelemnek helyt adtak, ameddig nem lép hatályba a védő illetékes hatóság általi kijelölése.

(9) A gyanúsítottak vagy vádlottak akkor tudják az eljárás korai szakaszától ténylegesen gyakorolni az ügyvédi segítség igénybevételére való jogukat, ha nem kell várakozniuk az ügyvédi segítségre a költségmentesség iránti kérelem feldolgozása, és a költségmentességre való jogosultsági kritériumok – akár hosszadalmas – értékelése folyamán. Ezért a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az ideiglenes költségmentesség haladéktalanul igénybe vehető legyen bármely olyan eljárási lépés végrehajtását megelőzően, amely a nemzeti vagy uniós jogszabályok alapján megköveteli egy védő jelenlétét, továbbá legalább addig rendelkezésre álljon, amíg az illetékes hatóság nem hozott döntést a költségmentességről, teljes vagy részleges elutasítás esetén pedig addig, amíg e határozat jogerőre nem emelkedik, vagy amennyiben a költségmenteség iránti kérelemnek helyt adtak, ameddig nem lép hatályba a védő illetékes hatóság általi kijelölése.

Módosítás  15

Irányelvre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a) Ennek az irányelvnek tiszteletben kell tartania a tagállamokban fennálló költségmentességi rendszerek sokféleségét. A költségmentesség megadása az egyes tagállamok felelőssége. A költségmentességet a kérelmező pénzügyi helyzetének értékelése alapján (anyagi helyzet vizsgálata) és/vagy annak értékelése alapján adják meg, hogy az adott ügyben a költségmentesség megadása az igazságszolgáltatás érdekeit szolgálja-e (a megalapozottság vizsgálata).

Indokolás

Az irányelvet a nemzeti szuverenitás tiszteletben tartásával kell alkalmazni. Nem az Európai Unió feladata, hogy a tagállamokban meghatározza a költségmentesség megadására vonatkozó szabályokat.

Módosítás  16

Irányelvre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a szükséges mértékben ideiglenes költségmentességet biztosítanak, és ne korlátozzák azt oly módon, amely megakadályozná, hogy a gyanúsítottak és vádlottak ténylegesen gyakorolhassák a – különösen 2013/48/EU irányelv 3. cikkének (3) bekezdésében előírtak szerinti – ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogot.

(10) A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a szükséges mértékben költségmentességet biztosítanak, és ne korlátozzák azt oly módon, amely megakadályozná, hogy a gyanúsítottak és vádlottak ténylegesen gyakorolhassák a – különösen 2013/48/EU irányelv 3. cikkének (3) bekezdésében előírtak szerinti – ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogot.

Indokolás

Annak érdekében, hogy a tisztességes eljáráshoz való jog a büntetőeljárás folyamán mindvégig biztosított legyen, valamint a tagállamok közötti, egymás büntető igazságszolgáltatási rendszereibe vetett kölcsönös bizalom megerősítése érdekében ezen irányelv alkalmazási körét ki kell terjeszteni a szabadságuktól megfosztott gyanúsítottak és vádlottak rendes költségmentességére is.

Módosítás  17

Irányelvre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) Az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban keresett, szabadságuktól megfosztott személyek számára biztosítani kell az ideiglenes költségmentességhez való jogot a végrehajtó tagállamban foganatosított szabadságelvonástól kezdve legalább addig, amíg az illetékes hatóság nem hozott döntést a költségmentességről, teljes vagy részleges elutasítás esetén pedig addig, amíg e határozat jogerőre nem emelkedik, vagy amennyiben a költségmenteség iránti kérelemnek helyt adtak, ameddig nem lép hatályba a védő illetékes hatóság általi kijelölése.

(11) Az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban keresett személyek számára biztosítani kell az ideiglenes költségmentességhez való jogot a végrehajtó tagállamban foganatosított szabadságelvonástól kezdve legalább addig, amíg az illetékes hatóság nem hozott döntést a költségmentességről, teljes vagy részleges elutasítás esetén pedig addig, amíg e határozat jogerőre nem emelkedik, vagy amennyiben a költségmenteség iránti kérelemnek helyt adtak, ameddig nem lép hatályba a védő illetékes hatóság általi kijelölése.

Módosítás  18

Irányelvre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy a szabadságuktól megfosztott gyanúsítottak vagy vádlottak számára biztosított ideiglenes költségmentességgel kapcsolatos költségeket, valamint a keresett személyek számára biztosított költségmentességgel kapcsolatos költségeket behajthassák az említett személyektől, amennyiben a költségmentességre való jogosultságuk értékelése során később megállapítást nyert, hogy nem felelnek meg a nemzeti jog költségmentesség igénybevételére vonatkozó kritériumaiknak.

(12) A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy a gyanúsítottak vagy vádlottak számára biztosított ideiglenes költségmentességgel kapcsolatos költségeket, valamint a keresett személyek számára biztosított költségmentességgel kapcsolatos költségeket behajthassák az említett személyektől, amennyiben a rendes költségmentességre való jogosultságuk illetékes hatóság általi későbbi értékelése és erről szóló végleges döntése értelmében megállapítást nyert, hogy nem felelnek meg a nemzeti jog rendes költségmentesség igénybevételére vonatkozó kritériumainak, és ha saját személyes pénzügyi helyzetükkel kapcsolatban szándékosan hamis információkat szolgáltattak az illetékes hatóságoknak. Annak biztosítása érdekében, hogy az ideiglenes költségmentességgel kapcsolatos költségek behajtása ne sértse a gyanúsítottat, vádlottat vagy keresett személyt oly módon, hogy az veszélyeztesse az eljárás általában vett tisztességességét, a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a költségek behajtásának feltételei egyértelműek és ésszerűek legyenek, és figyelembe vegyék a gyanúsított, a vádlott vagy a keresett személy konkrét pénzügyi helyzetét.

Módosítás  19

Irányelvre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) Annak érdekében, hogy a végrehajtó tagállamban hatékonyan érvényesítsék a keresett személyek ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogát, a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy e személyek számára az átadásig, illetve az átadás megtagadása esetén az átadásra vonatkozó határozat jogerőre emelkedéséig költségmentességet biztosítsanak. A költségmentességre való jogosultság a keresett személy vagyoni helyzetének vizsgálatától és/vagy annak mérlegelésétől tehető függővé, hogy a szóban forgó végrehajtó tagállamban alkalmazott jogosultsági kritériumok szerint az igazságszolgáltatás érdekében áll-e a költségmentesség biztosítása.

(13) Annak érdekében, hogy a végrehajtó tagállamban hatékonyan érvényesítsék a keresett személyek ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogát, a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy e személyek számára az átadásig, illetve az átadás megtagadása esetén az átadásra vonatkozó határozat jogerőre emelkedéséig költségmentességet biztosítsanak. A költségmentességre való jogosultságot a szóban forgó végrehajtó tagállamban alkalmazott jogosultsági kritériumok szerint az anyagi helyzetre és/vagy a megalapozottságra vonatkozó vizsgálatoknak lehet alávetni.

Indokolás

Ez az irányelv tiszteletben tartja a tagállamok büntető igazságszolgáltatási rendszereinek sokféleségét. A költségmentességgel kapcsolatban tehát a tagállamokban hatályban lévő szabályoknak megfelelően kell alkalmazni ezt az irányelvet.

Módosítás  20

Irányelvre irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a) Egyes tagállamokban bizonyos kisebb súlyú jogsértések, különösen a kisebb súlyú közlekedési jogszabálysértések, az általános önkormányzati rendeletekkel kapcsolatos kisebb súlyú jogsértések és a közrend elleni kisebb súlyú jogszabálysértések bűncselekménynek minősülnek. Ilyen esetben nem lenne ésszerű megkövetelni az illetékes hatóságoktól, hogy biztosítsák az ezen irányelv szerinti valamennyi jogot. Amennyiben a tagállamok joga a kisebb súlyú jogsértésekre vonatkozóan előírja, hogy szankcióként szabadságelvonás nem szabható ki, ezen irányelv kizárólag a büntetőügyekben hatáskörrel rendelkező bíróság előtt zajló eljárásokra alkalmazandó.

Módosítás  21

Irányelvre irányuló javaslat

13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13b) Ezen irányelvnek a bizonyos kisebb súlyú jogsértéseket érintő alkalmazási köre nem érintheti azokat a kötelezettségeket, amelyek az EJEE alapján a tisztességes eljáráshoz fűződő jogok – többek között az ügyvéd általi jogi segítségnyújtás – biztosításával kapcsolatban hárulnak a tagállamokra.

Módosítás  22

Irányelvre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) Annak érdekében, hogy a keresett személyek ténylegesen gyakorolhassák a kibocsátó tagállambeli ügyvéd kijelöléséhez való jogot – amelynek célja, hogy a 2010/48/EU irányelvnek megfelelően az előbbi ügyvéd segítséget nyújtson a végrehajtó tagállam ügyvédjének –, a kibocsátó tagállamnak gondoskodnia kell arról, hogy a keresett személy költségmentességet vehessen igénybe az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó, a végrehajtó tagállamban lefolytatandó eljárások céljából. Ez a jogosultság a keresett személy vagyoni helyzetének vizsgálatától és/vagy annak mérlegelésétől tehető függővé, hogy a szóban forgó kibocsátó tagállamban alkalmazott jogosultsági kritériumok szerint az igazságszolgáltatás érdekében áll-e a költségmenteség biztosítása.

(14) Annak érdekében, hogy a keresett személyek ténylegesen gyakorolhassák a kibocsátó tagállambeli ügyvéd kijelöléséhez való jogot – amelynek célja, hogy a 2013/48/EU irányelvnek megfelelően az előbbi ügyvéd segítséget nyújtson a végrehajtó tagállam ügyvédjének –, a kibocsátó tagállamnak gondoskodnia kell arról, hogy a keresett személy az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárás során a kibocsátó tagállambeli jogi képviseletéhez – a végrehajtó tagállam ügyvédjének segítése érdekében – ideiglenes és rendes költségmentességet vehessen igénybe. A költségmentességre való jogosultságot a szóban forgó kibocsátó tagállamban alkalmazott jogosultsági kritériumok szerint az anyagi helyzetre és/vagy a megalapozottságra vonatkozó vizsgálatoknak lehet alávetni.

Módosítás  23

Irányelvre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) Ez az irányelv ideiglenes költségmentességhez való jogot ír elő a szabadságuktól megfosztott, valamint az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban keresett gyerekek számára.

(15) Ez az irányelv ideiglenes és rendes költségmentességhez való jogot ír elő a kiszolgáltatott gyanúsítottak, vádlottak vagy keresett személyek számára. Mivel a gyermekek különösen kiszolgáltatottak, a büntetőeljárás során gyanúsított vagy vádlott gyermekek részére nyújtandó eljárási biztosítékokról szóló … irányelvvel összhangban kiemelt figyelmet kell fordítani rájuk és különleges intézkedéseket kell hozni velük kapcsolatban.

Módosítás  24

Irányelvre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) Ezen irányelv végrehajtása során a tagállamoknak gondoskodniuk kell – a Charta 47. cikkének (3) bekezdésében és az EJEE 6. cikke (3) bekezdésének c) pontjában előírt– költségmentességhez való alapvető jog tiszteletben tartásáról, továbbá biztosítaniuk kell, hogy amennyiben az igazságszolgáltatás érdeke megköveteli, költségmentességet vehessenek igénybe azok, akik nem rendelkeznek elegendő anyagi forrással a jogi segítségnyújtás megfizetéséhez.

(16) Ezen irányelv végrehajtása során a tagállamoknak gondoskodniuk kell – a Charta 47. cikkének (3) bekezdésében és az EJEE 6. cikke (3) bekezdésének c) pontjában előírt– költségmentességhez való alapvető jog tiszteletben tartásáról, továbbá biztosítaniuk kell, hogy az anyagi helyzetre és/vagy a megalapozottságra vonatkozó vizsgálatok alapján a költségmentesség a kérelmezők rendelkezésére álljon. Mindeközben tiszteletben kell tartaniuk a büntető igazságszolgáltatási rendszerekben a költségmentesség igénybevételére vonatkozó ENSZ-elveket és iránymutatásokat. Amennyiben a költségmentesség biztosítása az anyagi helyzet vizsgálatától függ, a vizsgálatnak figyelembe kell vennie a veszélyeztetett gyanúsítottakkal vagy vádlottakkal kapcsolatos sajátos megfontolásokat.

Módosítás  25

Irányelvre irányuló javaslat

16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16a) Az uniós jog hatékony érvényesülésének elve megköveteli, hogy a tagállamok megfelelő, hatékony jogorvoslati lehetőségeket alakítsanak ki az uniós jog által az egyénekre ruházott jogok megsértése esetére. A költségmentesség biztosításának veszélyeztetése, elhalasztása vagy megtagadása esetén rendelkezésre kell állnia hatékony jogorvoslati lehetőségnek, amennyiben a gyanúsítottak vagy vádlottak nem kaptak megfelelő tájékoztatást a költségmentességhez való jogukról, és amennyiben a jogosultságra vagy a költségek behajtására vonatkozó rendelkezések nem egyértelműek. A költségmentességet kérelmező személyek számára ezért biztosítani kell a költségmentesség elutasításáról szóló határozat elleni fellebbezéshez való jogot.

Módosítás  26

Irányelvre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17) A tagállamoknak adatokat kell gyűjteniük arról, hogy miként biztosították a gyanúsítottakat és vádlottakat, valamint a keresett személyeket megillető költségmentességhez való jogot. A tagállamoknak emellett adatokat kell gyűjteniük arról, hogy hány ügyben biztosítottak ideiglenes költségmentességet a szabadságuktól megfosztott gyanúsítottak és vádlottak, valamint keresett személyek számára, továbbá hogy hány olyan ügy volt, amelyben nem gyakorolták ezt a jogot. Az ilyen adatoknak fel kell ölelniük az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó azon eljárások során előterjesztett költségmentesség iránti kérelmek számát, amelyekben az adott tagállam jár el kibocsátó vagy végrehajtó tagállamként, valamint azon esetek számát, amikor helyt adtak az említett kérelmeknek. Adatokat kell gyűjteni továbbá a szabadságuktól megfosztott személyek és a keresett személyek számára biztosított ideiglenes költségmentességgel kapcsolatos költségekről.

(17) A tagállamoknak adatokat kell gyűjteniük arról, hogy miként biztosították a gyanúsítottakat és vádlottakat, valamint a keresett személyeket megillető költségmentességhez való jogot. A tagállamoknak emellett adatokat kell gyűjteniük arról, hogy hány ügyben biztosítottak költségmentességet gyanúsítottak és vádlottak, valamint keresett személyek számára, továbbá hogy hány olyan ügy volt, amelyben nem gyakorolták ezt a jogot. Az ilyen adatoknak fel kell ölelniük az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó azon eljárások során előterjesztett költségmentesség iránti kérelmek számát, amelyekben az adott tagállam jár el kibocsátó vagy végrehajtó tagállamként, valamint azon esetek számát, amikor helyt adtak az említett kérelmeknek. Adatokat kell gyűjteni továbbá a gyanúsítottak vagy vádlottak és a keresett személyek számára biztosított költségmentességgel kapcsolatos költségekről.

Módosítás  27

Irányelvre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18) Ezt az irányelv jogállásukra, állampolgárságukra és nemzetiségükre tekintet nélkül alkalmazandó a gyanúsítottakra és vádlottakra. Ez az irányelv tiszteletben tartja az Európai Unió Alapjogi Chartája és az emberi jogok európai egyezménye által elismert jogokat és elveket, köztük a kínzás, az embertelen és megalázó bánásmód tilalmát, a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz való jogot, a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jogot, a személyi sérthetetlenséghez való jogot, a gyermekek jogait, a fogyatékkal élő személyek beilleszkedését, a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot, az ártatlanság vélelmét, valamint a védelemhez való jogot. Ezt az irányelvet az említett jogokkal és elvekkel összhangban kell végrehajtani.

(18) Ez az irányelv jogállásukra, állampolgárságukra és nemzetiségükre, nemükre, fajukra, bőrszínükre, etnikai vagy társadalmi származásukra, genetikai jellemzőikre, nyelvükre, vallásukra vagy meggyőződésükre, politikai vagy bármely egyéb véleményükre, nemzeti kisebbséghez való tartozásukra, tulajdonukra, születésükre, fogyatékosságukra, tartózkodási jogállásukra, életkorukra, szexuális irányultságukra, illetve bármely egyéb státuszukra tekintet nélkül alkalmazandó a gyanúsítottakra és vádlottakra. Ez az irányelv tiszteletben tartja az Európai Unió Alapjogi Chartája és az emberi jogok európai egyezménye által elismert jogokat és elveket, köztük a kínzás, az embertelen és megalázó bánásmód tilalmát, a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz való jogot, a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jogot, a személyi sérthetetlenséghez való jogot, a gyermekek jogait, a fogyatékkal élő személyek beilleszkedését, a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot, az ártatlanság vélelmét, valamint a védelemhez való jogot. Ezt az irányelvet az említett jogokkal és elvekkel összhangban kell végrehajtani.

 

Módosítás  28

Irányelvre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) Ez az irányelv minimumszabályokat állapít meg. A tagállamok kiterjeszthetik az ezen irányelvben meghatározott jogokat annak érdekében, hogy magasabb szintű védelmet nyújtsanak. A védelem magasabb szintje nem akadályozhatja a bírósági határozatok e minimumszabályok által elősegíteni kívánt kölcsönös elismerését. A védelem szintje soha nem lehet alacsonyabb a Charta és az EJEE által meghatározott, a Bíróság és az EJEB ítélkezési gyakorlatának értelmezése szerinti normáknál.

(19) Ez az irányelv minimumszabályokat állapít meg. A tagállamok kiterjeszthetik az ezen irányelvben meghatározott jogokat annak érdekében, hogy magasabb szintű védelmet nyújtsanak. A védelem magasabb szintje nem akadályozhatja a bírósági határozatok e minimumszabályok által elősegíteni kívánt kölcsönös elismerését. A védelem szintje soha nem lehet alacsonyabb a Charta és az EJEE által meghatározott, a Bíróság és az EJEB ítélkezési gyakorlatának értelmezése szerinti normáknál. Ez az irányelv semmilyen körülmények között nem értelmezhető az egyes olyan nemzeti jogrendszerek által biztosított jogok és biztosítékok korlátozásaként, amelyek magasabb szintű védelmet nyújtanak.

Indokolás

Az irányelv nem csökkentheti a tagállamokban érvényben lévő jogi védelem szintjét.

Módosítás  29

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Ez az irányelv minimumszabályokat állapít meg az alábbiak tekintetében:

(1) Ez az irányelv minimumszabályokat állapít meg az alábbiak tekintetében:

a) a büntetőeljárások folyamán szabadságuktól megfosztott gyanúsítottak és vádlottak számára nyújtott ideiglenes költségmentességhez való jog, valamint

a) a büntetőeljárások folyamán a gyanúsítottak és vádlottak számára biztosított ideiglenes és rendes költségmentességhez való jog, valamint

b) az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárások hatálya alatt álló személyek számára nyújtott ideiglenes költségmentességhez és költségmentességhez való jog.

b) az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárások hatálya alatt álló személyek számára biztosított ideiglenes és rendes költségmentességhez való jog.

Módosítás  30

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Ez az irányelv kiegészíti a 2013/48/EU irányelvet. Ezen irányelv egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, mint amely korlátozza az említett irányelvben előírt jogokat.

(2) Ez az irányelv kiegészíti az ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról szóló 2013/48/EU irányelvet. Ezen irányelv egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, mint amely korlátozza az említett irányelvben előírt jogokat.

Módosítás  31

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. cikk

2. cikk

Hatály

Hatály

Ezen irányelv alkalmazandó:

(1) Ezen irányelv alkalmazandó:

a) a büntetőeljárások folyamán azokra a gyanúsítottakra és vádlottakra, akiknek a szabadságát elvonták, és akiket megillet a 2013/48/EU irányelv szerinti ügyvédi segítség igénybevételéhez való jog;

a) a büntetőeljárások folyamán azokra a gyanúsítottakra és vádlottakra, akiket megillet a 2013/48/EU irányelv vagy bármely, a vádlott gyermekek részére nyújtandó eljárási biztosítékokra vonatkozó, jogilag kötelező erejű uniós eszköz szerinti ügyvédi segítség igénybevételéhez való jog;

b) a keresett személyekre.

b) a jelen irányelv 3. cikke c) pontjának meghatározása szerinti keresett személyekre.

 

(2) A tisztességes eljáráshoz való jog sérelme nélkül az olyan, kisebb súlyú jogsértések tekintetében:

 

a) amelyek esetében a tagállam joga úgy rendelkezik, hogy a szankciót egy, a büntetőügyekben joghatósággal rendelkező bíróságtól eltérő hatóság szabja ki, és az ilyen szankció ellen az említett típusú bíróságon lehet fellebbezni vagy azt az elé lehet terjeszteni, vagy

 

b) amelyek esetében szankcióként szabadságelvonás nem szabható ki.

 

Ez az irányelv kizárólag a büntetőügyekben joghatósággal rendelkező bíróság előtt folyó eljárásokra alkalmazandó.

 

Ezt az irányelvet azonban teljes körűen alkalmazni kell, amikor a gyanúsított vagy a vádlott szabadságát elvonják, függetlenül attól, hogy a büntetőeljárás milyen szakaszban van.

Módosítás  32

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) „költségmentesség”: az ügyvédi segítség hatékony igénybevétele érdekében nyújtott tagállami finanszírozás és támogatás,

a) rendes költségmentesség”: az ügyvédi segítség igénybevételéhez való jog gyakorlásának biztosítása érdekében nyújtott tagállami finanszírozás és támogatás;

Módosítás  33

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) „ideiglenes költségmentesség”: a szabadságától megfosztott személy számára, a költségmentességre vonatkozó határozat meghozataláig biztosított költségmentesség,

b) „ideiglenes költségmentesség”: a rendes költségmentességre vonatkozó határozat meghozataláig és hatálybalépéséig biztosított költségmentesség;

Módosítás  34

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) „ügyvéd”: minden olyan személy, aki a nemzeti joggal összhangban a gyanúsítottak vagy a vádlottak számára képesítése és jogosultsága alapján (többek között valamely felhatalmazott szerv általi akkreditálás révén) jogi tanácsadást és jogi segítséget nyújthat.

d) jogi segítségnyújtás keretében eljáró ügyvéd”: minden olyan személy, aki a nemzeti joggal összhangban a gyanúsítottak vagy a vádlottak számára képesítése és jogosultsága alapján (többek között valamely felhatalmazott szerv általi akkreditálás révén) jogi tanácsadást, segítséget és képviseletet nyújthat.

Módosítás  35

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az alábbi személyek – kérésükre – jogosultak legyenek ideiglenes költségmentességet igénybe venni:

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az alábbi személyek – kérésükre – jogosultak legyenek ideiglenes költségmentességet igénybe venni:

a) a büntetőeljárás folyamán azok a gyanúsítottak és vádlottak, akiknek a szabadságát elvonták;

a) a büntetőeljárások folyamán azok a gyanúsítottak és vádlottak, akiket megillet a 2013/48/EU irányelv vagy bármely, a vádlott gyermekek részére nyújtandó eljárási biztosítékokra vonatkozó, jogilag kötelező erejű uniós eszköz szerinti ügyvédi segítség igénybevételéhez való jog;

b) a végrehajtó tagállamban a szabadságuktól megfosztott, keresett személyek.

b) azok a keresett személyek, akiket a 2013/48/EU irányelv értelmében a végrehajtó és a kibocsátó tagállamban egyaránt megillet az irányelv 10. cikke vagy bármely, a vádlott gyermekek részére nyújtandó eljárási biztosítékokra vonatkozó, jogilag kötelező erejű uniós eszköz szerinti ügyvédi segítség igénybevételéhez való jog.

Módosítás  36

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az ideiglenes költségmentességet a szabadságelvonás megkezdését követően, és bármely kihallgatást megelőzően haladéktalanul biztosítani kell.

(2) Az ideiglenes költségmentességet bármely kihallgatást megelőzően haladéktalanul biztosítani kell.

Módosítás  37

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az ideiglenes költségmentességet a költségmentességre vonatkozó határozat hatályba lépéséig, illetve – amennyiben a gyanúsított vagy vádlott számára költségmentességet nyújtanak – a védő kijelölésének hatályba lépéséig kell biztosítani.

(3) Az ideiglenes költségmentességet a költségmentességre vonatkozó jogerős határozat meghozataláig és hatálybalépéséig, valamint az alábbiak bármelyikéig kell biztosítani:

 

a) a költségmentesség engedélyezése esetén az ügyvéd kijelöléséig; vagy

 

b) a költségmentesség megtagadása esetén addig, amíg a határozat jogerőre nem emelkedik, és amíg a gyanúsított, vádlott vagy keresett személy ésszerű lehetőséget nem kap arra, hogy saját maga által választott ügyvédet találjon.

Indokolás

Az irányelv hatályának a rendes költségmentesség valamennyi esetére történő kiterjesztésével kapcsolatos módosításokon kívül a (3) bekezdéshez javasolt módosítás célja a jogok pontos jellegének tisztázása. Konkrétan arról van szó, hogy az ideiglenes költségmentességet nem lehet addig felfüggeszteni, amíg a rendes költségmentességről szóló határozat jogerőre nem emelkedik. Ezenkívül az ügyvédi segítség igénybevételéhez való jog a költségmentességet elutasító határozat esetén is fennáll: ebben az esetben elegendő időt kell biztosítani a megfelelő ügyvéd megtalálására.

Módosítás  38

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) A tagállamok biztosítják, hogy az ideiglenes költségmentesség szükség esetén – a 2010/64/EU irányelvnek megfelelően, különösen annak 2. cikke (2) cikkére tekintettel – kiterjedjen a szabadságától megfosztott személy és az ügyvéd közötti kommunikációhoz szükséges tolmácsolásra.

Módosítás  39

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy az ideiglenes költségmentességgel kapcsolatos költségeket behajtsák azoktól a gyanúsítottaktól és vádlottaktól, valamint keresett személyektől, akik nem felelnek meg a nemzeti jog költségmentességre alkalmazandó jogosultsági kritériumainak.

(5) A tagállamok rendelkezhetnek arról, hogy kivételes esetben az ideiglenes költségmentességgel kapcsolatos költségeket behajtják a gyanúsítottaktól és vádlottaktól, valamint keresett személyektől, amennyiben jogerős határozatban megállapítást nyer, hogy e személyek nem felelnek meg a nemzeti jog rendes költségmentességre alkalmazandó jogosultsági kritériumainak, és amennyiben saját személyes pénzügyi helyzetükkel kapcsolatban szándékosan hamis információkat szolgáltattak az illetékes hatóságoknak. Annak biztosítása érdekében, hogy az ideiglenes költségmentességgel kapcsolatos költségek behajtása ne sértse a gyanúsítottat, vádlottat vagy keresett személyt oly módon, hogy az veszélyeztesse az eljárás általában vett tisztességességét, a tagállamok gondoskodnak arról, hogy a költségek behajtásának feltételei egyértelműek és ésszerűek legyenek, és figyelembe vegyék a gyanúsított, a vádlott vagy a keresett személy konkrét pénzügyi helyzetét.

Módosítás  40

Irányelvre irányuló javaslat

4 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a. cikk

 

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 4. cikk (1) bekezdésében említett személyek költségmentességben részesülhessenek, amennyiben nem rendelkeznek elégséges pénzeszközökkel a védelemmel és az eljárással járó költségek egy részének vagy teljes egészének fedezéséhez (anyagi helyzet vizsgálata) és/vagy amennyiben a költségmentesség biztosítása az igazságszolgáltatás érdekét szolgálja (a megalapozottság vizsgálata).

 

(2) A megalapozottság vizsgálatát kizárólag releváns és objektív tényezőkre kell alapozni, például a jövedelemre, a vagyonra, a családi helyzetre, az életszínvonalra, valamint a jogi segítségnyújtás keretében eljáró ügyvéddel járó költségek mértékére.

 

(3) A megalapozottság vizsgálata során értékelni kell többek között az ügy sürgősségét és összetettségét, a jogsértés súlyát, az esetlegesen kiszabható büntetés súlyosságát, valamint az érintett vádlott, gyanúsított vagy keresett személy társadalmi és személyes körülményeit.

 

(4) A tagállamok a büntetőeljárások során biztosított költségmentességgel kapcsolatos valamennyi releváns információt érthető formában könnyen hozzáférhetővé teszik a gyanúsítottak vagy vádlottak, illetve a keresett személyek számára, ideértve az arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a költségmentességet hogyan és hol kell igényelni, a költségmentességre való jogosultság átlátható kritériumait, valamint az olyan esetekben rendelkezésre álló lehetőségekre vonatkozó információkat, amikor a költségmentességhez való hozzáférést megtagadják, vagy a jogi segítségnyújtás keretében eljáró ügyvéd nem biztosít megfelelő jogi segítséget.

Módosítás  41

Irányelvre irányuló javaslat

4 b cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4b. cikk

 

A költségmentesség megadására vagy elutasítására, valamint az ügyvédek kijelölésére vonatkozó határozatokat független, illetékes hatóságnak kell haladéktalanul meghoznia. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a felelős hatóságok gondosan eljárva hozzanak határozatokat, és hogy legyenek jelentős garanciák az önkényesség ellen.

Módosítás  42

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. cikk

5. cikk

A keresett személyek költségmentessége

A keresett személyek költségmentessége

(1) A végrehajtó tagállam gondoskodik arról, hogy a keresett személyek jogosultak legyenek költségmentességet igénybe venni az európai elfogatóparancs alapján foganatosított letartóztatástól az átadásukig, vagy az átadás megtagadása esetén, az átadásra vonatkozó határozat jogerőre emelkedéséig.

(1) A végrehajtó tagállam gondoskodik arról, hogy a keresett személyek jogosultak legyenek ideiglenes és rendes költségmentességet igénybe venni az európai elfogatóparancs kiadásától az átadásukig, vagy az átadás megtagadása esetén, az átadásra vonatkozó határozat jogerőre emelkedéséig.

(2) A kibocsátó tagállam gondoskodik arról, hogy azon keresett személyek, akik élnek a kibocsátó tagállambeli – a végrehajtó tagállam ügyvédet segítő – ügyvéd kijelöléséhez való jogukkal, a 2010/48/EU irányelv 10. cikkével összhangban, jogosultak legyenek költségmenteségre az előbbi tagállamban az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó, a végrehajtó tagállamban lefolytatandó eljárások céljából.

(2) A kibocsátó tagállam gondoskodik arról, hogy azon keresett személyek, akik élnek a kibocsátó tagállambeli, valamint bármely, illetékes hatóságai révén bizonyításfelvételi vagy egyéb nyomozati cselekményt végző tagállambeli ügyvéd kijelöléséhez való jogukkal, a 2010/48/EU irányelv 10. cikkével összhangban, jogosultak legyenek ideiglenes vagy rendes költségmenteségre az előbbi tagállamban az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó, a végrehajtó tagállamban lefolytatandó eljárások céljából.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett költségmentességre való jogosultság a keresett személy vagyoni helyzetének vizsgálatától és/vagy annak mérlegelésétől tehető függővé, hogy a szóban forgó tagállamban alkalmazott jogosultsági kritériumok szerint az igazságszolgáltatás érdekében áll-e a költségmenteség biztosítása.

(3) A keresett személy által benyújtott, költségmentesség iránti kérelmet a 4a. cikkben lefektetett jogosultsági kritériumok alapján kell elbírálni, vagyis azokban a tagállamokban, ahol a költségmentesség megadását az anyagi helyzet vizsgálatához kötik, a keresett személy vagyoni helyzetének vizsgálata alapján, azokban a tagállamokban pedig, ahol a költségmentesség megadását a megalapozottság vizsgálatához kötik, az alapján, hogy a költségmentesség megadása a szóban forgó esetben az igazságszolgáltatás érdekében áll-e.

Módosítás  43

Irányelvre irányuló javaslat

5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5a. cikk

 

(1) A költségmentesség hatékonyságának és minőségének biztosítása érdekében a tagállamok a tisztességes eljáráshoz való jog biztosítása céljából meghozzák a költségmentesség terén nyújtott szolgáltatások megfelelő minőségének biztosításához szükséges intézkedéseket.

 

(2) A tagállamok mindenekelőtt gondoskodnak arról, hogy:

 

a) a rendes költségmentességet a büntetőeljárás valamennyi szakaszában biztosítsák;

 

b) olyan rendszereket vezessenek be és tartsanak fenn, amelyek biztosítják a jogi segítségnyújtás keretében eljáró ügyvédek kvalitásait és függetlenségét, például egy akkreditációs rendszert, valamint oktatást és szakmai továbbképzést a jogi segítségnyújtás keretében eljáró ügyvédek számára, biztosítandó, hogy ezek az ügyvédek megfelelő tudással, készségekkel és tapasztalattal rendelkezzenek ahhoz, hogy hozzá tudjanak járulni a védelemhez való jog tényleges gyakorlásához;

 

c) a jogi képviselet folyamatos legyen, amennyiben azt a gyanúsított vagy vádlott, illetve a keresett személy úgy kívánja;

 

d) a gyanúsítottnak vagy vádlottnak, illetve a keresett személynek jogában álljon a kirendelt védő legalább egyszeri leváltása;

 

e) a költségmentességi rendszer hatékony működéséhez biztosítottak legyenek a megfelelő pénzeszközök és erőforrások, valamint a költségvetési autonómia;

 

f) megfelelő képzést biztosítsanak a büntetőeljárás során nyújtott költségmentességgel kapcsolatos döntéshozatalban érintett valamennyi személy számára;

 

g) a gyanúsított vagy vádlott, illetve a keresett személy írásban kapja meg a jogi segítségnyújtás iránti kérelem teljes vagy részleges elutasításáról szóló határozatot.

Módosítás  44

Irányelvre irányuló javaslat

5 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5b. cikk

 

(1) Az ezen irányelv alapján költségmentességet kérelmező személyek jogosultak arra, hogy – a tisztességes eljáráshoz való jog és a védelemhez való jog megőrzése érdekében – független bíróság előtt fellebbezzenek a költségmentességet elutasító határozat ellen.

 

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a gyanúsítottak, a vádlottak és a keresett személyek hatékony jogorvoslattal élhessenek, ha az ezen irányelv szerinti jogaik sérülnek. E jogorvoslati lehetőségek magukban foglalják a bírósági felülvizsgálathoz való jogot abban az esetben, ha a költségmentesség igénybevételét ellehetetlenítették, elhalasztották, teljesen vagy részben elutasították, vagy ha e személyek nem kapnak megfelelő tájékoztatást az ideiglenes és a rendes költségmentességhez való jogaikról.

Módosítás  45

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6. cikk

6. cikk

Adatszolgáltatás

Adatszolgáltatás

(1) A tagállamok adatokat gyűjtenek a 4. és 5. cikkben foglalt jogok érvényesítésének módja tekintetében.

(1) A tagállamok releváns statisztikai adatokat gyűjtenek a 4., 4a., 4b., 5. és 5. cikkben foglalt jogok érvényesítésének módja tekintetében, teljes körűen biztosítva a gyanúsítottak vagy vádlottak személyes adatainak védelmét.

(2) A tagállamok [36 hónappal ezen irányelv kihirdetését követően] és azt követően kétévente megküldik ezeket az adatokat a Bizottságnak.

(2) A tagállamok …-ig* és azt követően háromévente megküldik ezeket az adatokat a Bizottságnak.

 

______________

 

*HL: kérem, illessze be a dátumot: ezen irányelv közzétételét követő 2 évvel.


INDOKOLÁS

2013. november 27-én az Európai Bizottság elfogadta a szabadságuktól megfosztott gyanúsítottak és vádlottak ideiglenes költségmentességéről, valamint az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban biztosított költségmentességről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatot(1).

A javaslat általános értékelése

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 82. cikke szerint az Unióban a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés a bírósági ítéletek és határozatok kölcsönös elismerésének elvén alapul. Ezen elv végrehajtásának előfeltétele, hogy a tagállamok bízzanak egymás büntető igazságszolgáltatási rendszereiben, ideértve azt is, ahogyan a gyanúsítottak és vádlottak jogait védik.

A valóságban azonban a nemzeti gyakorlatok e tekintetben eltérnek egymástól. Ezt figyelembe véve a Tanács 2009. november 30-án elfogadta a büntetőeljárásokban a gyanúsítottak vagy vádlottak eljárási jogainak megerősítését célzó ütemtervet(2). Az ütemterv C. intézkedésként azonosítja a jogi tanácsadáshoz és költségmentességhez való jogot. A költségmentességhez való jog elválaszthatatlanul összekapcsolódik az ügyvédi segítség igénybevételéhez való joggal, amelynek tárgyában az Európai Parlament és a Tanács elfogadta a 2013. október 48-i 2013/22/EU irányelvet. Azok számára, akik nem rendelkeznek a szükséges pénzügyi eszközökkel, csak a költségmentesség biztosíthatja az ügyvédi segítség igénybevételéhez való jog érvényesítését.

A költségmentességhez való jog nem könnyű téma, ami magyarázatot adhat arra, hogy miért telt annyi időbe, amíg a Bizottság előterjesztette a jelenlegi dokumentumokat. Mindazonáltal ez nem tarthatja vissza az új jogalkotói testületet attól, hogy kiemelten kezelje az irányelvre irányuló javaslatot. A – többek között az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkében és az emberi jogok európai egyezményének 6. cikkében elismert költségmentességen keresztül is biztosított – tisztességes eljáráshoz való jog eltérő értelmezései akadályt képeznek a büntetőügyekben folytatott méltányos és hatékony igazságügyi együttműködés előtt. Ezért az ütemterv fennmaradó intézkedéseit és különösen a költségmentességről szóló irányelvtervezetet a lehető legrövidebb időn belül el kell fogadni.

A bizottsági javaslat üdvözlendő lépés a költségmentesség minimális szintjének biztosításához valamennyi tagállamban. Ez azonban a büntetőeljárások során szabadságuktól megfosztott gyanúsítottak és vádlottak ideiglenes költségmentességhez való jogára, valamint az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban keresett személyek ideiglenes költségmentességhez és költségmentességhez való jogára korlátozódik. A költségmentességhez való jog egyéb szempontjaival egy különálló bizottsági ajánlás(3) foglalkozik.

Az előadó úgy véli, hogy az Európai Bizottság által jelenleg követett széttagolt megközelítés tükrözheti ugyan a téma kényes mivoltát, ám nem növeli a jogbiztonságot, és nem teszi egyértelművé a gyanúsítottak vagy vádlottak számára, hogy tulajdonképpen milyen mértékben jogosultak költségmentességre, és milyen színvonalú jogi segítségre számíthatnak. Ezért mindenképpen az irányelv hatálya alá kell vonni az ideiglenes és a rendes költségmentességet egyaránt. Ebben a tekintetben az irányelvnek az ügyvédi segítség igénybevételéről szóló 2013/48/EU irányelv hatályát kell követnie.

Az előadó úgy véli, hogy a vádlottak, a gyanúsítottak vagy a keresett személyek adott esetben nem mernek költségmentességet kérelmezni, ha a tagállamok – a jogosultsági kritériumok teljesítésének elmulasztása esetén – visszaigényelhetik tőlük az ideiglenes költségmentességhez kapcsolódó költségeket. Ezért méltányosnak tűnik a költségek visszaigénylését azokra az esetekre korlátozni, melyekben a keresett személyek szándékosan hamis információkat szolgáltattak.

Fontos továbbá bizonyos mértékű jogbiztonságot biztosítani a vádlottak, gyanúsítottak vagy keresett személyek részére a jogosultsági kritériumok tekintetében. A bizottsági ajánlásban említett jogosultsági kritériumok biztosítanak némi tisztánlátást, de nem jelentenek teljes körű harmonizációt. Ez indokoltnak tűnik, mivel egyszerűen lehetetlen és egyben szükségtelen is lenne e tekintetben részletes európai jogi szabályozást biztosítani, figyelembe véve az igazságügyi eljárások költségei terén mutatkozó tagállami különbségeket. Ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy az anyagi helyzet vagy a megalapozottság vizsgálatára vonatkozó általános leírást (amint az az ajánlásban is szerepel) vagy legalább annak bizonyos elemeit ugyanúgy belefoglalhatták volna az irányelvbe. Az előadó ezt a megközelítést részesíti előnyben.

Az előadó számára ismertek a tagállamok által kínált jogi segítségnyújtás színvonalát illetően fennálló különbségek. Ez többek között a jogi segítségnyújtásért járó ügyvédi díjtól függ. Amennyiben ez a díj túlságosan alacsony, az ügyvédek nem akarnak majd elég időt és energiát fordítani arra, hogy magas színvonalú jogi segítséget biztosítsanak. Tekintve a tagállamok jövedelmi és költségszintjei között fennálló különbségeket, nem lehet részletes szabályokat meghatározni a díjak mértékére vonatkozóan. Ugyanakkor ettől csak még fontosabbá válik, hogy az irányelv legalább néhány biztosítékot tartalmazzon a kínált jogi segítség színvonalát illetően.

Azt a rendelkezést például, amely szerint a gyanúsítottak vagy vádlottak, illetve a keresett személyek preferenciáit és kívánságait a lehető legnagyobb mértékben figyelembe kell venni a jogi segítségnyújtás keretében eljáró ügyvéd kiválasztásakor, érdemes belefoglalni az irányelvbe. Ugyanez vonatkozik a jogi képviselet folyamatosságára is, ha a gyanúsított, a vádlott, illetve a keresett személy ezt kéri. Rendelkezni kell a jogi segítségnyújtás keretében eljáró ügyvéd cseréjéről is, ha a gyanúsított, a vádlott vagy a keresett személy elveszítette bizalmát az ügyvédben, és ezt igazolható indokokkal alá tudja támasztani. Jelenleg az ajánlás nem tartalmaz ilyen rendelkezést.

Végül az előadó az irányelv 6. cikkét meglehetősen homályosnak tartja: a tagállamok számára nehéz feladat, hogy minden egyes ügyre vonatkozóan adatokat gyűjtsenek az irányelv végrehajtásáról. A jelentéstételi kötelezettségnek ehelyett elsősorban a végrehajtás során felmerült problémákra kell összpontosítania, a gyanúsítottak, vádlottak vagy keresett személyek, vagy pedig az illetékes hatóságok szemszögéből.

(1)

COM(2013)0824, 2013. november 27.

(2)

HL C 205., 2009.12.4., 1. o.

(3)

C(2013)8179/2.


ELJÁRÁS

Cím

A szabadságuktól megfosztott gyanúsítottak és vádlottak ideiglenes költségmentessége, valamint az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban biztosított költségmentesség

Hivatkozások

COM(2013)0824 – C7-0429/2013 – 2013/0409(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

27.11.2013

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

13.1.2014

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

13.1.2014

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

JURI

3.9.2014

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Dennis de Jong

3.9.2014

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

16.10.2014

11.12.2014

6.5.2015

 

Az elfogadás dátuma

6.5.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

47

7

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Jeroen Lenaers, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Jörg Leichtfried, Piernicola Pedicini

Benyújtás dátuma

18.5.2015

Jogi nyilatkozat