Förfarande : 2013/0409(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0165/2015

Ingivna texter :

A8-0165/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/10/2016 - 7.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0368

BETÄNKANDE     ***I
PDF 614kWORD 368k
18.5.2015
PE 544.135v02-00 A8-0165/2015

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om provisorisk rättshjälp för frihetsberövade misstänkta eller tilltalade och om rättshjälp inom ramen för förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder

(COM(2013)0824 – C7-0429/2013 – 2013/0409(COD))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Dennis de Jong

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om provisorisk rättshjälp för frihetsberövade misstänkta eller tilltalade och om rättshjälp inom ramen för förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder

(COM(2013)0824 – C7-0429/2013 – 2013/0409(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0824),

–       med beaktande av artiklarna 294.2 och 82.2 b i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0429/2013),

–       med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0165/2015).

1.      Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Titeln

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om provisorisk rättshjälp för frihetsberövade misstänkta eller tilltalade och om rättshjälp inom ramen för förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om rättshjälp för misstänkta eller tilltalade och om rättshjälp inom ramen för förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Skäl -1 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1) I artikel 6.3 c i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (nedan kallad Europakonventionen) och artikel 14.3 d i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter fastställs att de som saknar tillräckliga medel för att själva betala ett rättegångsbiträde har rätt till rättshjälp, om rättvisans intresse så kräver.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Skäl -1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1a) Enligt artikel 47 tredje stycket i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan) ska rättshjälp ges till personer som inte har tillräckliga medel, om denna hjälp är nödvändig för att ge dem en effektiv möjlighet att få sin sak prövad inför domstol.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Skäl -1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1b) I FN:s principer och riktlinjer för tillgång till rättshjälp i straffrättsliga system1a fastställs en omfattande ram för rätten till rättshjälp.

 

______________

 

1a. Antagna av FN:s generalförsamling genom dess resolution A/Res/67/187 av den 20 december 2012.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Syftet med detta direktiv är att garantera en effektiv rätt till tillgång till försvarare genom att medlemsstaterna redan i ett tidigt skede av straffrättsliga förfaranden beviljar biträde till frihetsberövade personer och personer som eftersöks inom ramen för överlämnandeförfaranden inom ramen för rådets rambeslut 2002/584/RIF11 (förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder).

(1) Syftet med detta direktiv är att garantera en effektiv rätt till tillgång till försvarare enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/48/EU10a genom att misstänkta eller tilltalade personer och personer som eftersöks inom ramen för överlämnandeförfaranden inom ramen för rådets rambeslut 2002/584/RIF11(förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder) ges tillgång till biträde av en försvarare som finansieras av medlemsstaterna. Tillämpningsområdet för det här direktivet avgörs framför allt av de relevanta bestämmelserna i direktiv 2013/48/EU.

________________

________________

 

10a. Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/48/EU av den 22 oktober 2013 om rätt till tillgång till försvarare i straffrättsliga förfaranden och förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder samt om rätt att få en tredje part underrättad vid frihetsberövande och rätt att kontakta tredje parter och konsulära myndigheter under frihetsberövandet (EUT L 294, 6.11.2013, s. 1).

11 Rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna (EGT L 190, 18.7.2002, s. 1).

11 Rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna (EGT L 190, 18.7.2002, s. 1).

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) Enligt artikel 82.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) får Europaparlamentet och rådet fastställa minimiregler genom direktiv enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet om detta är nödvändigt för att underlätta ömsesidigt erkännande av domar och rättsliga avgöranden samt polissamarbete och rättsligt samarbete i sådana straffrättsliga frågor som har en gränsöverskridande dimension. I dessa minimiregler ska skillnaderna mellan medlemsstaternas rättsliga traditioner och rättssystem beaktas. De gäller framför allt enskildas rättigheter i straffrättsliga förfaranden.

Motivering

EU:s behörighet inom det straffrättsliga området och den rättsliga grunden för detta direktiv bör anges. EU är behörigt att anta lagar inom detta område enligt artikel 82.2 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Stockholmsprogrammet12 lade starkt fokus på att förstärka individers rättigheter i straffrättsliga förfaranden. Ι punkt 2.4 uppmanar Europeiska rådet kommissionen att lägga fram förslag till en strategi i flera steg13 för att stärka misstänktas och tilltalades rättigheter.

(3) Stockholmsprogrammet12 lade starkt fokus på att förstärka individers rättigheter i straffrättsliga förfaranden. I punkt 2.4 i programmet uppmanar Europeiska rådet kommissionen att lägga fram förslag till en strategi i flera steg13 för att stärka misstänktas och tilltalades rättigheter, särskilt rätten till juridisk rådgivning och rättshjälp (åtgärd C).

________________

________________

12. EUT C 115, 4.5.2010, s. 1.

12. EUT C 115, 4.5.2010, s. 1.

13. EUT C 291, 4.12.2009, s. 1.

13. EUT C 291, 4.12.2009, s. 1.

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) Den 30 november 2009 antog rådet en resolution om en färdplan för att stärka misstänkta eller tilltalade personers processuella rättigheter vid straffrättsliga förfaranden. I resolutionen föreslås flera lagstiftningsinitiativ som omfattar rätten till juridisk rådgivning och rättshjälp (åtgärd C).

Motivering

Detta direktiv ingår i en övergripande strategi som fastställs i den färdplan för misstänkta eller tilltalade personers processuella rättigheter vid straffrättsliga förfaranden som antogs den 30 november 2009.

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Hittills har tre åtgärder om processuella rättigheter i straffrättsliga förfaranden antagits, nämligen Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/64/EU14, Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/13/EU15 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/48/EU16.

(4) Hittills har tre åtgärder om processuella rättigheter i straffrättsliga förfaranden antagits, nämligen Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/64/EU14 om rätt till tolkning och översättning, Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/13/EU15 om rätten till information och direktiv 2013/48/EU16 om rätt till tillgång till försvarare samt om rätt att få en tredje part underrättad vid frihetsberövande och rätt att kontakta tredje parter och konsulära myndigheter under frihetsberövandet.

________________

________________

14. Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/64/EU av den 20 oktober 2010 om rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden (EUT L 280, 26.10.2010, s. 1).

14. Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/64/EU av den 20 oktober 2010 om rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden (EUT L 280, 26.10.2010, s. 1).

15. Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/13/EU av den 22 maj 2012 om rätten till information vid straffrättsliga förfaranden (EUT L 142, 1.6.2012, s. 1).

15. Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/13/EU av den 22 maj 2012 om rätten till information vid straffrättsliga förfaranden (EUT L 142, 1.6.2012, s. 1).

16. Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/48/EU av den 22 oktober 2013 om rätt till tillgång till försvarare i straffrättsliga förfaranden och förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder samt om rätt att få en tredje part underrättad vid frihetsberövande och rätt att kontakta tredje parter och konsulära myndigheter under frihetsberövandet (EUT L 294, 6.11.2013, s. 1).

 

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Omfattningen av och innehållet i rätten att få tillgång till en försvarare fastställs i direktiv 2013/48/EU. Misstänkta och tilltalade i straffrättsliga förfaranden bör ha rätt att få tillgång till en försvarare från den tidpunkt då behöriga myndigheter, genom formell delgivning eller på annat sätt, meddelar dem att de är misstänkta eller anklagade för ett brott, och detta oavsett om de är frihetsberövade eller inte. Denna rättighet gäller fram till dess att förfarandena har avslutats, med vilket ska förstås det slutgiltiga avgörandet i frågan huruvida den misstänkta eller tilltalade har begått brottet samt även under rättegången och i väntan på beslut om eventuellt överklagande.

utgår

Motivering

I skäl 1 (ändringsförslag 5) hänvisas det redan till tillämpningsområdet för direktivet om rätt till tillgång till försvarare. Om samma tillämpningsområde används för de båda direktiven finns det inte något behov av mer detaljerade specificeringar.

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) I enlighet med direktiv 2013/48/EU beviljas rättshjälp i medlemsstaterna i enlighet med stadgan och Europakonventionen. Om misstänkta eller tilltalade frihetsberövas bör medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att se till att dessa personer verkligen kan utöva sin rätt till tillgång till försvarare, bland annat genom att ordna med bistånd från en försvarare i de fall där personen i fråga inte har någon sådan, såvida de inte har avstått från den rätten. Enligt det direktivet kan sådana åtgärder i tillämpliga fall omfatta åtgärder om rättshjälp.

Motivering

Syftet med det här direktivet är att säkerställa att direktiv 2013/48/EU om rätten till tillgång till försvarare verkligen genomförs. I det direktivet bekräftas att åtgärder som gör det möjligt att effektivt utöva denna rätt får omfatta åtgärder när det gäller rättshjälp.

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Ett av de grundläggande dragen i en rättvis rättegång, i enlighet med vad som har fastställts av Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (nedan kallad Europadomstolen), är att var och en som blivit anklagad för ett brott ska ha rätt till ett effektivt försvar av en advokat, om så behövs genom formellt förordnande. Rättvisa straffrättsliga förfaranden förutsätter att en misstänkt ges tillgång till rättsligt biträde från och med den tidpunkt då han eller hon frihetsberövas.

utgår

Motivering

I skäl -1 (nytt) hänvisas det redan till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Den (tämligen allmänna) hänvisningen till Europadomstolens rättspraxis tillför inte något verkligt mervärde.

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) I direktiv 2013/48/EU föreskrivs att medlemsstaterna, i sådana fall där misstänkta eller tilltalade frihetsberövas, bör vidta nödvändiga åtgärder för att se till att de berörda personerna kan utöva sin rätt att få tillgång till en försvarare på ett effektivt sätt, såvida de inte har avstått från denna rätt.

utgår

Motivering

I skäl 1 (ändringsförslag 5) hänvisas det redan till artikel 3 i direktiv 2013/48/EU. Det är onödigt att påminna om endast ett särskilt stycke i den artikeln, och det verkar omständligt att ta med hela texten i den.

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) För att frihetsberövade misstänkta eller tilltalade personer på ett effektivt sätt ska kunna utnyttja sin rätt till tillgång till försvarare i ett tidigt skede av förfarandena, bör de ha tillgång till en försvarare redan innan handläggningen av deras rättshjälpsansökan och bedömningen av om rättshjälpskriterierna är uppfyllda har slutförts. Medlemsstaterna bör därför se till att det finns tillgång till provisorisk rättshjälp så snart som möjligt efter frihetsberövandet och innan några förhör äger rum. Den provisoriska rättshjälpen bör vara tillgänglig åtminstone fram till dess att den behöriga myndigheten har fattat ett beslut om ordinarie rättshjälp. Om rättshjälpsansökan avslås helt eller delvis bör rätten till provisorisk rättshjälp gälla fram till dess att beslutet har vunnit laga kraft. Om rättshjälpsansökan beviljas bör rätten till provisorisk rättshjälp gälla fram till dess att den behöriga myndighetens förordnande av en försvarare får verkan.

(9) För att misstänkta eller tilltalade personer på ett effektivt sätt ska kunna utnyttja sin rätt till tillgång till försvarare i ett tidigt skede av förfarandena, bör de ha tillgång till en försvarare redan innan handläggningen av deras rättshjälpsansökan och bedömningen av om rättshjälpskriterierna är uppfyllda har slutförts. Medlemsstaterna bör därför se till att det finns tillgång till provisorisk rättshjälp så snart som möjligt före genomförandet av undersökningar som enligt nationell rätt eller EU-rätt kräver närvaron av en försvarare. Den provisoriska rättshjälpen bör vara tillgänglig åtminstone fram till dess att den behöriga myndigheten har fattat ett beslut om ordinarie rättshjälp. Om rättshjälpsansökan avslås helt eller delvis bör rätten till provisorisk rättshjälp gälla fram till dess att beslutet har vunnit laga kraft. Om rättshjälpsansökan beviljas bör rätten till provisorisk rättshjälp gälla fram till dess att den behöriga myndighetens förordnande av en försvarare får verkan

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a) Det här direktivet bör respektera mångfalden av system för rättshjälp i medlemsstaterna. Medlemsstaterna bör ansvara för att rättshjälp beviljas. Rättshjälp bör beviljas efter att det skett en bedömning av sökandens ekonomiska medel (”behovsprövning”) och/eller av huruvida det ligger i rättvisans intresse att bevilja rättshjälp i det berörda fallet (”rimlighetsprövning”).

Motivering

Detta direktiv måste tillämpas med respekt för den nationella suveräniteten. Unionen ska inte bestämma kriterierna för att bevilja rättshjälp i medlemsstaterna.

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Medlemsstaterna bör se till att provisorisk rättshjälp tillhandahålls i den utsträckning som behövs och inte begränsas på ett sätt som hindrar den misstänkte eller tilltalade från att på ett effektivt sätt utöva rätten att få tillgång till en försvarare i enlighet med artikel 3.3 i direktiv 2013/48/EU.

(10) Medlemsstaterna bör se till att rättshjälp tillhandahålls i den utsträckning som behövs och inte begränsas på ett sätt som hindrar den misstänkte eller tilltalade från att på ett effektivt sätt utöva rätten att få tillgång till en försvarare i enlighet med artikel 3.3 i direktiv 2013/48/EU.

Motivering

För att garantera rätten till en rättvis rättegång under hela det straffrättsliga förfarandet och för att effektivt stärka medlemsstaternas ömsesidiga förtroende för varandras straffrättsliga system bör detta direktivs tillämpningsområde utvidgas till ordinarie rättshjälp för misstänkta och tilltalade personer som har frihetsberövats.

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Personer som eftersöks inom ramen för förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder och som är frihetsberövade bör ha rätt till provisorisk rättshjälp från tidpunkten för frihetsberövandet i den verkställande medlemsstaten, åtminstone till dess att den behöriga myndigheten har fattat beslut om rättshjälp. Om rättshjälpsansökan avslås helt eller delvis gäller rätten till provisorisk rättshjälp fram till dess att beslutet har vunnit laga kraft.

(11) Personer som eftersöks inom ramen för förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder bör ha rätt till provisorisk rättshjälp från tidpunkten för frihetsberövandet i den verkställande medlemsstaten, åtminstone till dess att den behöriga myndigheten har fattat beslut om rättshjälp. Om rättshjälpsansökan avslås helt eller delvis gäller rätten till provisorisk rättshjälp fram till dess att beslutet har vunnit laga kraft.

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) Medlemsstaterna bör kunna föreskriva att kostnaderna för provisorisk rättshjälp till frihetsberövade misstänkta eller tilltalade och kostnaderna för rättshjälp till eftersökta personer får återkrävas om det i samband med den efterföljande prövningen av om de är berättigade till rättshjälp konstateras att de inte uppfyller kriterierna för rättshjälp enligt nationell rätt.

(12) Medlemsstaterna bör kunna föreskriva att kostnaderna för provisorisk rättshjälp till misstänkta eller tilltalade och kostnaderna för rättshjälp till eftersökta personer får återkrävas om det i samband med den behöriga myndighetens efterföljande prövning av och slutliga beslut om huruvida de är berättigade till ordinarie rättshjälp konstateras att de inte uppfyller kriterierna för ordinarie rättshjälp enligt nationell rätt, och om de avsiktligt lämnade falsk information om sin personliga ekonomiska situation till de behöriga myndigheterna. För att säkerställa att ett återkrävande av kostnader i samband med provisorisk rättshjälp inte blir till nackdel för den misstänkta eller tilltalade eller den eftersökta personen på ett sådant sätt att förfarandets allmänna rättvisa äventyras bör medlemsstaterna se till att villkoren för återkrävande av kostnader är tydliga och rimliga och beaktar den misstänktas eller tilltalades eller den eftersökta personens specifika ekonomiska situation.

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) För att säkerställa att eftersökta personer har effektiv tillgång till en försvarare i den verkställande medlemsstaten, bör medlemsstaterna se till att dessa har tillgång till rättshjälp fram till dess att överlämnande sker eller, om inget överlämnande sker, fram till dess att beslutet i frågan om överlämnande har vunnit laga kraft. Rätten till rättshjälp kan göras till föremål för en prövning av huruvida den eftersökte verkligen är i behov av rättshjälp och/eller huruvida det ligger i rättvisans intresse att tillhandahålla rättshjälp, i enlighet med gällande rättshjälpskriterier i den verkställande staten.

(13) För att säkerställa att eftersökta personer har effektiv tillgång till en försvarare i den verkställande medlemsstaten, bör medlemsstaterna se till att dessa har tillgång till rättshjälp fram till dess att överlämnande sker eller, om inget överlämnande sker, fram till dess att beslutet i frågan om överlämnande har vunnit laga kraft. Rätten till rättshjälp kan göras till föremål för en behovsprövning och/eller en rimlighetsprövning, i enlighet med gällande rättshjälpskriterier i den verkställande staten.

Motivering

Detta direktiv ska respektera mångfalden av straffrättsliga system i unionens medlemsstater. Det bör alltså tillämpas på ett enhetligt sätt på de gällande reglerna för rättshjälp i medlemsstaterna.

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a) I vissa medlemsstater anses vissa mindre förseelser – särskilt mindre trafikförseelser, mindre förseelser mot kommunala föreskrifter och mindre förseelser mot allmän ordning – vara brott. I sådana situationer vore det orimligt att begära att de behöriga myndigheterna ska säkerställa samtliga rättigheter enligt detta direktiv. I de fall där det i medlemsstaternas lagstiftning föreskrivs att frihetsberövande inte får utdömas som påföljd för mindre förseelser bör detta direktiv därför endast tillämpas på förfaranden vid en domstol med behörighet i brottmål.

Ändringsförslag  21

Förslag till direktiv

Skäl 13b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13b) Tillämpningsområdet för detta direktiv när det gäller vissa mindre förseelser bör inte påverka medlemsstaternas skyldigheter enligt Europakonventionen att säkerställa rätten till en rättvis rättegång, inbegripet rätten till rättsligt bistånd från en försvarare.

Ändringsförslag  22

Förslag till direktiv

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) För att säkerställa att eftersökta personer faktiskt kan utöva sin rätt att utse en försvarare i den utfärdande medlemsstaten som ska bistå försvararen i den verkställande medlemsstaten i enlighet med direktiv 2013/48/EU, bör den utfärdande medlemsstaten se till att eftersökta personer har tillgång till rättshjälp vid förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder i den verkställande medlemsstaten. Denna rätt kan göras till föremål för en prövning av huruvida den eftersökte verkligen är i behov av rättshjälp och/eller huruvida det ligger i rättvisans intresse att tillhandahålla rättshjälp, i enlighet med gällande rättshjälpskriterier i den utfärdande medlemsstaten.

(14) För att säkerställa att eftersökta personer faktiskt kan utöva sin rätt att utse en försvarare i den utfärdande medlemsstaten som ska bistå försvararen i den verkställande medlemsstaten i enlighet med direktiv 2013/48/EU, bör den utfärdande medlemsstaten se till att eftersökta personer har tillgång till provisorisk rättshjälp och rättshjälp från en försvarare i den medlemsstaten som ska bistå försvararen i den verkställande medlemsstaten vid förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder. Denna rätt till rättshjälp kan göras till föremål för en behovsprövning och/eller en rimlighetsprövning, i enlighet med gällande rättshjälpskriterier i den utfärdande staten.

Ändringsförslag  23

Förslag till direktiv

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) I detta direktiv föreskrivs rätt till provisorisk rättshjälp för barn som frihetsberövats och rätt till rättshjälp för barn som eftersöks inom ramen för förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder.

(15) I detta direktiv föreskrivs rätt till provisorisk och ordinarie rättshjälp för utsatta misstänkta eller tilltalade eller eftersökta personer. Barn är särskilt utsatta, så de bör ägnas särskild uppmärksamhet och bli föremål för särskilda åtgärder i enlighet med direktiv ... om rättssäkerhetsgarantier för barn som är misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden.

Ändringsförslag  24

Förslag till direktiv

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) Vid genomförandet av detta direktiv bör medlemsstaterna säkerställa respekt för den grundläggande rätten till rättshjälp enligt artikel 47 tredje stycket i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheter (nedan kallad stadgan) och artikel 6.3 c i Europaiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (nedan kallad Europakonventionen), och ombesörja att rättshjälp finns tillgänglig för dem som inte har tillräckliga resurser för att betala för rättsligt biträde, om rättvisans intresse så kräver.

(16) Vid genomförandet av detta direktiv bör medlemsstaterna säkerställa respekt för den grundläggande rätten till rättshjälp enligt artikel 47 tredje stycket i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheter (nedan kallad stadgan) och i artikel 6.3 c i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (nedan kallad Europakonventionen), och ombesörja att rättshjälp finns tillgänglig för de sökande på grundval av en behovsprövning och/eller en rimlighetsprövning. I samband med detta bör de respektera Förenta nationernas principer och riktlinjer för tillgång till rättshjälp i straffrättsliga system. Om beviljandet av rättshjälp är föremål för en behovsprövning ska en sådan beakta förhållanden som är speciella för sårbara misstänkta eller tilltalade personer.

Ändringsförslag  25

Förslag till direktiv

Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a) I enlighet med principen om en effektiv unionsrätt bör medlemsstaterna införa lämpliga och effektiva rättsmedel i fall av en överträdelse av en rättighet som gäller för enskilda enligt unionslagstiftningen. Ett effektivt rättsmedel bör vara tillgängligt om beviljandet av rättshjälp har undergrävts, försenats eller förvägrats, om misstänkta eller tilltalade personer inte har fått adekvat information om sin rätt till rättshjälp och om bestämmelserna om berättigande till rättshjälp eller om återkrav av kostnader har varit oklara. Personer som ansöker om rättshjälp bör därför ha rätt att överklaga ett beslut om att inte bevilja rättshjälp.

Ändringsförslag  26

Förslag till direktiv

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17) Medlemsstaterna bör samla in uppgifter som visar hur rätten till rättshjälp för misstänkta eller tilltalade samt eftersökta personer har utnyttjats. Medlemsstaterna bör också samla in uppgifter om antalet fall där provisorisk rättshjälp har beviljats frihetsberövade misstänkta eller tilltalade samt eftersökta personer, samt om antalet fall där denna rättighet inte har utnyttjats. Sådana uppgifter bör omfatta antalet ansökningar om rättshjälp i förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder där den berörda medlemsstaten fungerat som utfärdande eller verkställande stat, liksom antalet fall där ansökningarna beviljades. Uppgifter om kostnaderna för att tillhandahålla provisorisk rättshjälp till frihetsberövade och eftersökta personer bör också samlas in.

(17) Medlemsstaterna bör samla in uppgifter som visar hur rätten till rättshjälp för misstänkta eller tilltalade samt eftersökta personer har utnyttjats. Medlemsstaterna bör också samla in uppgifter om antalet fall där rättshjälp har beviljats misstänkta eller tilltalade samt eftersökta personer, samt om antalet fall där denna rättighet inte har utnyttjats. Sådana uppgifter bör omfatta antalet ansökningar om rättshjälp i förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder där den berörda medlemsstaten fungerat som utfärdande eller verkställande stat, liksom antalet fall där ansökningarna beviljades. Uppgifter om kostnaderna för att tillhandahålla rättshjälp till misstänkta eller tilltalade personer samt eftersökta personer bör också samlas in.

Ändringsförslag  27

Förslag till direktiv

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18) Detta direktiv bör tillämpas på misstänkta eller tilltalade oavsett deras rättsliga ställning, medborgarskap eller nationalitet. Direktivet garanterar de rättigheter och principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, inbegripet förbudet mot tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling, rätten till frihet och säkerhet, respekten för privatlivet och familjelivet, människans rätt till integritet, barnets rättigheter, integrering av personer med funktionshinder, rätten till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol samt presumtion för oskuld och rätten till försvar. Detta direktiv bör tillämpas i enlighet med dessa rättigheter och principer.

(18) Detta direktiv bör vara tillämpligt på misstänkta och tilltalade personer oberoende av deras rättsliga ställning, medborgarskap eller nationalitet, kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller tro, politisk eller annan uppfattning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, bosättningsstatus, ålder, sexuell läggning eller annan status. Direktivet garanterar de rättigheter och principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, inbegripet förbudet mot tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling, rätten till frihet och säkerhet, respekten för privatlivet och familjelivet, människans rätt till integritet, barnets rättigheter, integrering av personer med funktionshinder, rätten till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol samt presumtion för oskuld och rätten till försvar. Detta direktiv bör tillämpas i enlighet med dessa rättigheter och principer.

Ändringsförslag  28

Förslag till direktiv

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19) I detta direktiv fastställs minimiregler. Medlemsstaterna får utvidga de rättigheter som fastställs i direktivet för att därigenom föreskriva en högre skyddsnivå. Sådana högre skyddsnivåer bör inte utgöra något hinder för det ömsesidiga erkännandet av rättsliga avgöranden som dessa minimiregler är avsedda att underlätta. Skyddsnivån bör aldrig understiga de normer som anges i stadgan och Europakonventionen, så som dessa tolkas i rättspraxis från Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.

(19) I detta direktiv fastställs minimiregler. Medlemsstaterna får utvidga de rättigheter som fastställs i direktivet för att därigenom föreskriva en högre skyddsnivå. Sådana högre skyddsnivåer bör inte utgöra något hinder för det ömsesidiga erkännandet av rättsliga avgöranden som dessa minimiregler är avsedda att underlätta. Skyddsnivån bör aldrig understiga de normer som anges i stadgan och Europakonventionen, så som dessa tolkas i rättspraxis från Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Under inga omständigheter bör detta direktiv tolkas som en begränsning av de rättigheter och garantier som erbjuds i viss nationell lagstiftning som erbjuder en högre skyddsnivå.

Motivering

Detta direktiv får inte försämra det gällande rättsliga skyddet i medlemsstaterna.

Ändringsförslag  29

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Detta direktiv föreskriver minimiregler om

1. Detta direktiv föreskriver minimiregler om

a) rätt till provisorisk rättshjälp för frihetsberövade misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden, och

a) rätt till provisorisk och ordinarie rättshjälp för misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden, och

b) rätt till provisorisk rättshjälp och rättshjälp för eftersökta personer som är föremål för förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder.

b) rätt till provisorisk och ordinarie rättshjälp för eftersökta personer som är föremål för förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder.

Ändringsförslag  30

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Detta direktiv är ett komplement till direktiv 2013/48/EU. Ingenting i detta direktiv ska tolkas som en begränsning av de rättigheter som föreskrivs i det direktivet.

2. Detta direktiv är ett komplement till direktiv 2013/48/EU om rätten till tillgång till försvarare. Ingenting i detta direktiv ska tolkas som en begränsning av de rättigheter som föreskrivs i det direktivet.

Ändringsförslag  31

Förslag till direktiv

Artikel 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 2

Artikel 2

Tillämpningsområde

Tillämpningsområde

Detta direktiv ska tillämpas på

1. Detta direktiv ska tillämpas på

a) frihetsberövade misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden som har rätt till tillgång till försvarare enligt direktiv 2013/48/EU,

a) misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden som har rätt till tillgång till försvarare enligt direktiv 2013/48/EU eller andra bindande unionsakter om rättssäkerhetsgarantier för misstänkta barn,

b) eftersökta personer.

b) eftersökta personer enligt artikel 3 c i det här direktivet.

 

2. Utan att det påverkar rätten till en rättvis rättegång ska detta direktiv, när det gäller mindre förseelser och

 

a) om en medlemsstats lagstiftning föreskriver att en påföljd kan åläggas av en annan myndighet än en domstol med behörighet i brottmål och en sådan påföljd kan överklagas eller hänskjutas till en sådan domstol, eller

 

b) om frihetsberövande inte kan utdömas som påföljd,

 

endast gälla förfaranden vid en domstol med behörighet i brottmål.

 

Direktivet ska under alla omständigheter tillämpas till fullo när den misstänkta eller tilltalade är frihetsberövad, oavsett i vilket skede det straffrättsliga förfarandet befinner sig.

Ändringsförslag  32

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) rättshjälp: finansiering och stöd som en medlemsstat beviljar för att säkra utövandet av rätten att få tillgång till en försvarare.

a) ordinarie rättshjälp: finansiering och stöd som en medlemsstat beviljar för att säkra utövandet av rätten att få tillgång till en försvarare.

Ändringsförslag  33

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) provisorisk rättshjälp: rättshjälp till en person som är frihetsberövad fram till dess att beslutet om rättshjälp har fattats.

b) provisorisk rättshjälp: rättshjälp som beviljas fram till dess att beslutet om ordinarie rättshjälp har fattats och har trätt i kraft.

Ändringsförslag  34

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) försvarare: personer som enligt nationell lagstiftning är kvalificerade och berättigade, inbegripet genom ackreditering från ett auktoriserat organ, att tillhandahålla juridisk rådgivning och rättsligt biträde till misstänkta eller tilltalade.

d) offentlig försvarare: personer som enligt nationell lagstiftning är kvalificerade och berättigade, inbegripet genom ackreditering från ett auktoriserat organ, att tillhandahålla juridisk rådgivning och rättsligt biträde till samt företräda misstänkta eller tilltalade.

Ändringsförslag  35

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att följande personer har rätt till provisorisk rättshjälp om de så önskar:

1. Medlemsstaterna ska se till att följande personer har rätt till provisorisk rättshjälp om de så önskar:

a) Frihetsberövade misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden.

a) Misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden som har rätt till tillgång till försvarare enligt direktiv 2013/48/EU eller andra bindande unionsakter om rättssäkerhetsgarantier för misstänkta barn.

b) Eftersökta personer som är frihetsberövade i den verkställande medlemsstaten.

b) Eftersökta personer som har rätt till tillgång till försvarare enligt direktiv 2013/48/EU i såväl den verkställande som den utfärdande medlemsstaten, i enlighet med artikel 10 i det direktivet eller andra bindande unionsakter om rättssäkerhetsgarantier för misstänkta barn.

Ändringsförslag  36

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Provisorisk rättshjälp ska beviljas så snart som möjligt efter frihetsberövandet och under alla omständigheter innan några förhör äger rum.

2. Provisorisk rättshjälp ska beviljas så snart som möjligt och under alla omständigheter innan några förhör äger rum.

Ändringsförslag  37

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Provisorisk rättshjälp ska säkerställas till dess att det slutliga beslutet om rättshjälp har fattats och börjar gälla eller, om de misstänkta eller tilltalade beviljas rättshjälp, till dess att förordnandet av en försvarare börjar gälla.

3. Provisorisk rättshjälp ska säkerställas till dess att det slutliga beslutet om rättshjälp har fattats och har trätt i kraft och fram till något av följande:

 

a) Om rättshjälp har beviljats: till dess att förordnandet av en försvarare börjar gälla.

 

b) Om rättshjälp har förvägrats: till dess att beslutet har vunnit laga kraft och den misstänkta eller tilltalade eller den eftersökta personen har haft rimlig möjlighet att välja en försvarare.

Motivering

De föreslagna ändringarna av punkt 3, vilka kompletterar ändringsförslagen om att utvidga direktivets tillämpningsområde till att omfatta all ordinarie rättshjälp, har till syfte att klargöra rättigheternas exakta utformning. Framför allt bör den provisoriska rättshjälpen inte dras in förrän ett slutligt beslut har fattats om ordinarie rättshjälp. Dessutom gäller rätten till tillgång till försvarare även vid ett avslag på rättshjälpsansökan: i ett sådant fall bör det finnas tillräckligt med tid för att välja en lämplig försvarare.

Ändringsförslag  38

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Medlemsstaterna ska se till att provisorisk rättshjälp också vid behov inkluderar tolkning för kommunikation mellan den frihetsberövade personen och försvararen i enlighet med direktiv 2010/64/EU, framför allt artikel 2.2.

Ändringsförslag  39

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska ha möjlighet att föreskriva att kostnaderna för provisorisk rättshjälp kan återkrävas från misstänkta eller tilltalade samt eftersökta personer som inte uppfyller kriterierna för rättshjälp enligt nationell lagstiftning.

5. Medlemsstaterna får föreskriva att kostnaderna för provisorisk rättshjälp i undantagsfall kan återkrävas från misstänkta eller tilltalade samt eftersökta personer om det i ett slutgiltigt beslut fastställs att dessa personer inte uppfyller kriterierna för ordinarie rättshjälp enligt nationell lagstiftning och om de avsiktligt försett de behöriga myndigheterna med falsk information om sin personliga ekonomiska situation. För att säkerställa att återkrav av kostnader i samband med provisorisk rättshjälp inte blir till nackdel för den misstänkta eller tilltalade eller den eftersökta personen på ett sådant sätt att förfarandets allmänna rättvisa äventyras ska medlemsstaterna se till att villkoren för återkrav av kostnader är tydliga och rimliga och beaktar den misstänktas eller tilltalades eller den eftersökta personens specifika ekonomiska situation.

Ändringsförslag  40

Förslag till direktiv

Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 4a

 

1. Medlemsstaterna ska se till att de personer som avses i artikel 4.1 kan få tillgång till rättshjälp om de saknar tillräckliga ekonomiska medel för att helt eller delvis betala kostnaderna för försvaret och förfarandena (”behovsprövning”) och/eller om sådan rättshjälp krävs i rättvisans intresse (”rimlighetsprövning”).

 

2. Rimlighetsprövningen ska basera sig på alla relevanta och objektiva faktorer, såsom inkomst, kapital, familjesituation, levnadsstandard och kostnaden för en offentlig försvarare.

 

3. Rimlighetsprövningen ska omfatta en bedömning av ärendets skyndsamhet och komplexitet, brottets svårighetsgrad, den potentiella straffsatsen samt den misstänktas eller tilltalades eller den eftersökta personens sociala och personliga situation.

 

4. Medlemsstaterna ska göra all relevant information om rättshjälp i straffrättsliga förfaranden lättåtkomlig och lätt att förstå för misstänkta eller tilltalade personer samt eftersökta personer, inklusive information om hur och var man kan ansöka om sådan hjälp, transparenta rättshjälpskriterier samt information om de tillgängliga möjligheterna i fall där tillgång till rättshjälp förvägras eller det rättsliga biträdet från en offentlig försvarare är otillräckligt.

Ändringsförslag  41

Förslag till direktiv

Artikel 4b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 4b

 

En oberoende behörig myndighet ska skyndsamt besluta om huruvida rättshjälp ska beviljas eller inte, samt om förordnandet av en försvarare. Medlemsstaterna ska se till att de ansvariga myndigheterna fattar beslut efter noggranna överväganden och att det finns tillräckliga garantier mot godtycke.

Ändringsförslag  42

Förslag till direktiv

Artikel 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 5

Artikel 5

Rättshjälp för eftersökta personer

Rättshjälp för eftersökta personer

1. Den verkställande medlemsstaten ska se till att en eftersökt person har rätt till rättshjälp från det att han eller hon har gripits i enlighet med en europeisk arresteringsorder och fram till dess att överlämnande sker eller, om inget överlämnande sker, fram till dess att beslutet i frågan om överlämnande har vunnit laga kraft.

1. Den verkställande medlemsstaten ska se till att en eftersökt person har rätt till provisorisk och ordinarie rättshjälp från det att en europeisk arresteringsorder har utfärdats och fram till dess att överlämnande sker eller, om inget överlämnande sker, fram till dess att beslutet i frågan om överlämnande har vunnit laga kraft.

2. Den utfärdande medlemsstaten ska se till att en eftersökt person, som utövar sin rätt att utse en försvarare i den utfärdande medlemsstaten som ska bistå försvararen i den verkställande medlemsstaten i enlighet med artikel 10 i direktiv 2013/48/EU, har rätt till rättshjälp i den medlemsstaten inom ramen för förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder i den verkställande medlemsstaten.

2. De utfärdande medlemsstaterna ska se till att en eftersökt person, som utövar sin rätt att utse en försvarare i den utfärdande medlemsstaten och i någon annan medlemsstat där bevisupptagnings- eller andra utredningsåtgärder genomförs av de behöriga myndigheterna i enlighet med artikel 10 i direktiv 2013/48/EU, har rätt till provisorisk och ordinarie rättshjälp i den medlemsstaten inom ramen för förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder i den verkställande medlemsstaten.

3. Rätten till rättshjälp enligt punkterna 1 och 2 får göras till föremål för en prövning av huruvida den eftersökte verkligen är i behov av rättshjälp och/eller huruvida det ligger i rättvisans intresse att tillhandahålla rättshjälp, en prövning som ska göras i enlighet med gällande rättshjälpskriterier i den berörda medlemsstaten.

3. Bedömningen av den ansökan om ordinarie rättshjälp som lämnats in av den eftersökta personen ska basera sig på de rättshjälpskriterier som fastställs i artikel 4a, dvs. en prövning av den eftersökta personens ekonomiska medel i medlemsstater som tillämpar behovsprövning för rättshjälp, och/eller av huruvida det i det aktuella fallet ligger i rättvisans intresse att tillhandahålla rättshjälp i de medlemsstater som tillämpar rimlighetsprövning för rättshjälp.

Ändringsförslag  43

Förslag till direktiv

Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 5a

 

1. För att säkerställa rättshjälpens ändamålsenlighet och kvalitet ska medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att se till att de rättshjälpstjänster som tillhandahålls håller tillräckligt hög standard för att trygga rätten till en rättvis rättegång.

 

2. Medlemsstaterna ska särskilt ansvara för att

 

a) ordinarie rättshjälp tillhandahålls under alla skeden av den straffrättsliga processen,

 

b) system som säkerställer de offentliga försvararnas kvalitet och oberoende inrättas eller underhålls, framför allt ett system för ackreditering av offentliga försvarare samt utbildning och löpande fortbildning för att se till att dessa försvarare har tillräckliga kunskaper och färdigheter och tillräcklig erfarenhet för att kunna bidra till ett effektivt utövande av försvarets rättigheter,

 

c) kontinuiteten rörande det rättsliga biträdet tryggas, om den misstänkta eller tilltalade personen samt eftersökta personen så önskar,

 

d) den misstänkta eller tilltalade personen samt den eftersökta personen har rätt att få sin anvisade offentliga försvarare utbytt en gång,

 

e) tillräcklig finansiering och tillräckliga resurser tillhandahålls och den budgetmässiga självständigheten garanteras för att systemet för rättshjälp ska fungera effektivt,

 

f) lämplig utbildning ges till all personal som är delaktig i beslutsfattandet om rättshjälp vid straffrättsliga förfaranden,

 

g) alla beslut om att helt eller delvis avvisa en ansökan om rättshjälp ges till den misstänkta eller tilltalade personen samt till den eftersökta personen skriftligen.

Ändringsförslag  44

Förslag till direktiv

Artikel 5b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 5b

 

1. Alla som ansöker om rättshjälp enligt detta direktiv ska ha rätt att överklaga ett beslut om att avslå en ansökan om rättshjälp i en oberoende domstol, i syfte att skydda rätten till rättvis rättegång och rätten till försvar.

 

2. Medlemsstaterna ska se till att misstänkta, tilltalade och eftersökta personer har tillgång till effektiva rättsmedel om deras rättigheter enligt detta direktiv har överträtts. Dessa rättsmedel ska omfatta rätten till domstolsprövning av om tillgången till rättshjälp helt eller delvis har undergrävts, fördröjts eller förvägrats eller om personen i fråga inte har fått adekvat information om sin rätt till provisorisk och ordinarie rättshjälp.

Ändringsförslag  45

Förslag till direktiv

Artikel 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 6

Artikel 6

Tillhandahållande av uppgifter

Tillhandahållande av uppgifter

1. Medlemsstaterna ska samla in uppgifter om hur rättigheterna i artiklarna 4 och 5 har genomförts.

1. Medlemsstaterna ska samla in relevanta statistikuppgifter om hur rättigheterna i artiklarna 4, 4a, 4b, 5 och 5a har genomförts och samtidigt till fullo säkerställa ett fullständigt skydd för misstänktas eller tilltalades och eftersökta personers personuppgifter.

2. Medlemsstaterna ska senast [36 månader efter offentliggörandet av detta direktiv] och därefter vartannat år översända sådana uppgifter till kommissionen.

2. Medlemsstaterna ska senast ...* och därefter vart tredje år översända sådana uppgifter till kommissionen.

 

______________

 

* EUT: inför datum: två år efter det att detta direktiv har offentliggjorts.


MOTIVERING

Den 27 november 2013 antog Europeiska kommissionen ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om provisorisk rättshjälp för frihetsberövade misstänkta eller tilltalade och om rättshjälp inom ramen för förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder(1).

Allmän bedömning av förslaget

Enligt artikel 82 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) ska det straffrättsliga samarbetet i unionen bygga på principen om ömsesidigt erkännande av domar och rättsliga avgöranden. Genomförandet av denna princip förutsätter att medlemsstaterna har förtroende för varandras straffrättsliga system och det sätt på vilket misstänkta och tilltalade personers rättigheter skyddas.

I praktiken varierar emellertid nationell praxis i detta avseende. Mot denna bakgrund antog rådet den 30 november 2009 färdplanen för att stärka misstänkta eller åtalade personers processuella rättigheter vid straffrättsliga förfaranden(2). I färdplanen fastställs som åtgärd C rätten till juridisk rådgivning och rättshjälp. Rätten till rättshjälp är egentligen kopplad till rätten till tillgång till en försvarare, om vilken Europaparlamentet och rådet antog direktiv 2013/48/EU av den 22 oktober 2013. De som saknar nödvändiga ekonomiska medel måste ha rättshjälp för att kunna utnyttja rätten till tillgång till en försvarare.

Rätten till rättshjälp är inget enkelt ämne, vilket kan förklara varför det har tagit relativt lång tid för kommissionen att lägga fram förslag om de aktuella instrumenten. Detta bör emellertid inte hindra den nya lagstiftande församlingen från att prioritera behandlingen av direktivförslaget. Den skiljaktiga tolkningen av rätten till en rättvis rättegång – inklusive genom rättshjälp, som erkänns bl.a. i artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och i artikel 6 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna – utgör ett hinder för ett rättvist och effektivt straffrättsligt samarbete. De återstående åtgärderna i färdplanen, och särskilt förslaget till direktiv om rättshjälp, bör därför antas så snart som möjligt.

Kommissionens förslag är ett välkommet steg på väg mot att garantera en lägsta nivå för rättshjälpen i alla medlemsstater. Det är emellertid begränsat till rätten till provisorisk rättshjälp för frihetsberövade misstänka eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden och rätten till provisorisk rättshjälp och rättshjälp för eftersökta personer som är föremål för förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder. Kompletterande aspekter av rätten till rättshjälp har inkluderats i en separat rekommendation från kommissionen(3).

Föredraganden anser att kommissionens nuvarande fragmenterade strategi kan spegla ämnets känslighet, men att den inte ökar rättssäkerheten eller klargör för misstänkta eller tilltalade i vilken omfattning de faktiskt har rätt till rättshjälp och hur kvaliteten på det rättsliga biträdet kommer att vara. Därför bör direktivets tillämpningsområde omfatta rätten till både provisorisk och ordinarie rättshjälp under alla omständigheter. I detta avseende bör direktivet ha samma tillämpningsområde som direktiv 2013/48/EU om rätt till tillgång till försvarare.

Föredraganden anser att misstänkta, tilltalade eller eftersökta personer kanske drar sig för att ansöka om rättshjälp om medlemsstaterna kan återkräva kostnaderna för provisorisk rättshjälp från dem såvida de inte uppfyller rättshjälpskriterierna. Därför verkar det rimligt att begränsa återkrävandet av kostnader till de fall där tilltalade, misstänkta eller eftersökta personer medvetet lämnat felaktig information.

Dessutom är det viktigt att tilltalade, misstänkta eller eftersökta personer ges vissa rättssäkerhetsgarantier när det gäller rättshjälpskriterierna. De rättshjälpskriterier som nämns i kommissionens rekommendation rätar ut en del frågetecken men innebär inte en fullständig harmonisering. Detta verkar motiverat eftersom det helt enkelt skulle vara omöjligt och också onödigt att skapa en detaljerad lagstiftning på EU-nivå i detta avseende, med tanke på olikheterna mellan medlemsstaterna när det handlar om kostnaderna för rättsliga förfaranden. Samtidigt innebär detta även att en allmän beskrivning av de behovs- och rimlighetsprövningar som ingår i rekommendationen, eller åtminstone delar av dessa, lika väl hade kunnat införlivas i direktivet. Föredraganden pläderar för en sådan strategi.

Föredraganden är medveten om att det finns skillnader mellan medlemsstaterna när det gäller kvaliteten på det rättsliga biträde som erbjuds. Detta beror bland annat på den ersättning som ges till offentliga försvarare. Om denna ersättning är för låg kommer försvararna inte att vara beredda att lägga ned tillräckligt mycket tid och kraft på att ge ett högkvalitativt rättsligt biträde. Det är alltså, med tanke på skillnaderna i inkomst- och kostnadsnivåer mellan medlemsstaterna, inte möjligt att upprätta detaljerade regler om ersättningsnivån. Detta gör det emellertid ännu viktigare att inkludera åtminstone vissa garantier om kvaliteten på det rättsliga biträde som erbjuds i direktivet.

Man bör i direktivet framför allt ta med en bestämmelse om att misstänkta eller tilltalade personers samt eftersökta personers preferenser och önskemål i så hög grad som möjligt bör beaktas vid valet av offentlig försvarare. Samma sak gäller för behovet av kontinuitet rörande det rättsliga biträdet om de misstänkta, tilltalade eller eftersökta personerna önskar det. Man bör också göra det möjligt att byta ut den offentliga försvararen om den misstänkta, tilltalade eller eftersökta personen har förlorat förtroendet för honom eller henne och kan motivera detta genom att hänvisa till förhållanden som kan kontrolleras. För närvarande finns det inte ens i rekommendationen en sådan bestämmelse.

Slutligen anser föredraganden att artikel 6 i direktivet är ganska vag: Det är svårt för medlemsstaterna att samla in uppgifter avseende genomförandet av direktivet för varje enskilt fall. I samband med rapporteringsskyldigheten bör man i stället koncentrera sig på de problem man har stött på vid genomförandet – antingen ur de misstänkta, tilltalade eller eftersökta personernas perspektiv, eller ur de behöriga myndigheternas perspektiv.

(1)

COM(2013)0824, den 27 november 2013.

(2)

EUT C 205, 4.5.2009, s. 1.

(3)

C(2013)8179/2.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Rättshjälp för misstänkta och tilltalade personer som är frihetsberövade och som nekas rättshjälp i samband med en europeisk arresteringsorder

Referensnummer

COM(2013)0824 – C7-0429/2013 – 2013/0409(COD)

Framläggande för parlamentet

27.11.2013

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

13.1.2014

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

13.1.2014

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

JURI

3.9.2014

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Dennis de Jong

3.9.2014

 

 

 

Behandling i utskott

16.10.2014

11.12.2014

6.5.2015

 

Antagande

6.5.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

47

7

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Jeroen Lenaers, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Jörg Leichtfried, Piernicola Pedicini

Ingivande

18.5.2015

Rättsligt meddelande