Postup : 2013/0376(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0167/2015

Předložené texty :

A8-0167/2015

Rozpravy :

PV 09/06/2015 - 9
CRE 09/06/2015 - 9

Hlasování :

PV 10/06/2015 - 8.1
CRE 10/06/2015 - 8.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0221

DOPORUČENÍ     ***
PDF 168kWORD 79k
18.5.2015
PE 549.468v02-00 A8-0167/2015

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření změny Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu dohodnuté v Dohá jménem Evropské unie a o společném plnění závazků z ní vyplývajících

(10400/2014 – C8-0029/2015 – 2013/0376(NLE))

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Zpravodajka: Elisabetta Gardini

PR_NLE-AP_Agreement

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ
 Stanovisko Výboru pro PRŮMYSL, VÝZKUM A ENERGETIKU (ITRE) VE FORMĚ DOPISU
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření změny Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu dohodnuté v Dohá jménem Evropské unie a o společném plnění závazků z ní vyplývajících

(10400/2014 – C8-0029/2015 – 2013/0376(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (10400/2014),

–       s ohledem na změnu Kjótského protokolu přijatou na osmém zasedání konference smluvních stran, jež slouží jako schůze smluvních stran Kjótského protokolu, konaném v katarském Dohá v prosinci 2012 (změna Kjótského protokolu dohodnutá v Dohá),

–       s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 192 odst. 1 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0029/2015),

–       s ohledem na čl. 99 odst. 1 první a třetí pododstavec a odst. 2 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

-      s ohledem na dopis Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku,

–       s ohledem na doporučení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0167/2015),

1.      uděluje souhlas s uzavřením změny Kjótského protokolu dohodnuté v Dohá;

2.      pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Organizaci spojených národů.


STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření změny Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu dohodnuté v Dohá jménem Evropské unie a o společném plnění závazků

Souvislosti

Kjótský protokol k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu byl podepsán v roce 1997 a stanoví mezinárodně závazné cíle pro snížení emisí. EU tento protokol v roce 2002 ratifikovala a uvedla, že bude spolu se svými tehdejšími 15 členskými státy toto ustanovení používat ke společnému splnění závazku EU v oblasti emisí. Evropská unie a její členské státy se tak v rámci mechanismu Kjótského protokolu k zajištění souladu staly společně odpovědnými za splnění závazku snížit své celkové emise skleníkových plynů v prvním období (2008–2012) o 8 % oproti úrovním z roku 1990.

Rada ve svých závěrech ze dne 9. března 2012 uvedla, že pro Unii navrhne společný kvantifikovaný závazek na snížení emisí o 20 % oproti úrovním v roce 1990 ve druhém kontrolním období Kjótského protokolu.

Na konferenci o změně klimatu konané v prosinci 2012 v Dohá, na níž 192 smluvních stran Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu přijalo změnu tohoto protokolu, postupovaly členské státy v souladu s tímto postojem Rady.

Změna dohodnutá v Dohá zavádí v rámci Kjótského protokolu druhé kontrolní období ode dne 1. ledna 2013 do 31. prosince 2020 s právně závaznými ujednáními závazky na snížení emisí, podle nichž musí Evropská unie, její členské státy a Island omezit v období od roku 2013 do roku 2020 průměrné roční emise skleníkových plynů na 80 % oproti hodnotám z jejich výchozího roku (zpravidla rok 1990). Tento závazek byl stanoven na základě celkových emisí skleníkových plynů, které byly na období 2013–2020 povoleny v rámci klimaticko-energetického balíčku EU.

Změna dohodnutá v Dohá navíc obsahuje tři další úpravy znění Kjótského protokolu, které se mají provádět ve druhém kontrolním období. Týkají se následujícího: zaprvé zahrnutí nového plynu (fluoridu dusitého); zadruhé ambiciózního mechanismu, který stanoví zjednodušený postup umožňující smluvní straně upravit svůj závazek zvýšením ambicí během kontrolního období; a zatřetí ustanovení, jež automaticky upravuje cíl smluvní strany, aby se předešlo zvýšení jejích emisí v období 2013–2020 nad její průměrné emise v letech 2008–2010.

Změnu dohodnutou v Dohá musí smluvní strany Kjótského protokolu přijmout a vstoupí v platnost teprve poté, co depozitář úmluvy obdrží listiny o přijetí alespoň od tří čtvrtin smluvních stran Kjótského protokolu.

Stanovisko zpravodajky

Návrh rozhodnutí Rady poskytuje základ pro uzavření změny dohodnuté v Dohá ze strany Evropské unie a stanoví podmínky společného plnění závazků Evropskou unií, jejími členskými státy a Islandem. Vyžaduje, aby členské státy přijaly nezbytné kroky k dokončení jejich domácího ratifikačního procesu nejpozději do třetího čtvrtletí roku 2015.

Zpravodajka vítá návrh rozhodnutí Rady o uzavření změny Kjótského protokolu a o společném plnění závazků z ní vyplývajících. Zpravodajka by zde ráda zdůraznila některé aspekty návrhu rozhodnutí Rady.

Zaprvé zpravodajka s politováním konstatuje, že se ke druhému kontrolnímu období Kjótského protokolu uvedenému v příloze B Kjótského protokolu přidávají zejména země EU, zatímco země, které mají na svědomí největší znečišťování, se nezapojují. EU by měla zavést veškeré možné politické, diplomatické a hospodářské nástroje, které má k dispozici, aby tyto země přesvědčila k podpisu závazné mezinárodní dohody, která stanoví rovnocenné podmínky, aby EU nebyla na přijímání všech závazků v oblasti klimatu sama. Případná nová mezinárodní dohoda, jež má být letos přijata v Paříži, musí být velmi ambiciózní a zároveň realistická, pokud chceme pokračovat na cestě k tomu, aby se teplota planety nezvýšila o více než 2° C, což je stanovený cíl.

Pokud jde o dohodu o společném plnění, zpravodajka připomíná, že EU a její členské státy již na základě klimaticko-energetického balíčku z roku 2009 a zejména systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS) a rozhodnutí o sdílení úsilí plní závazek na snížení emisí o 20 % do roku 2020, což jim v podstatě umožnilo dohodnout se na plnění svých závazků v druhém období Kjótského protokolu. V tomto ohledu by zpravodajka ráda zdůraznila, že návrh nemění cíle či povinnosti členských států vyplývající z klimaticko-energetického balíčku z roku 2009.

Kjótský protokol vyžaduje, aby strany dohody o společném plnění stanovily a oznámily – při uložení svých ratifikačních listin – úrovně emisí přidělené jednotlivým členům této dohody (čl. 4 odst. 1 Kjótského protokolu). Úrovně emisí přidělené jednotlivým členským státům a Islandu jsou uvedeny v tabulce 1 přílohy I návrhu rozhodnutí Rady (vyjádřené v tunách ekvivalentu oxidu uhličitého (tCO2eq)).

Island sice není členským státem EU, nicméně je zapojen do systému EU ETS a má v úmyslu plnit svůj závazek ve druhém kontrolním období Kjótského protokolu společně s EU a jejími členskými státy. Je třeba zajistit, aby pro Island platila práva a povinnosti, jež mají členské státy při společném plnění, a to prostřednictvím právních předpisů EU a nové dohody mezi EU, všemi členskými státy a Islandem, která podléhá paralelnímu postupu souhlasu.

Pokud jde o požadavky na podávání zpráv a vykazování, má každá strana ve druhém kontrolním období Kjótského protokolu povinnost předložit zprávu k usnadnění výpočtu přiděleného množství a k prokázání své schopnosti odpovídat za své emise a jejich přidělené množství (výchozí zpráva). Podrobné požadavky týkající se výchozích zpráv jsou stanoveny v rozhodnutí UNFCCC 2/CMP.8.

Návrh rozhodnutí o ratifikaci umožňuje předložení společné výchozí zprávy EU, jejích členských států a Islandu, kterou připraví Komise, a jednotlivých výchozích zpráv každého členského státu a Islandu. Společná výchozí zpráva by měla obsahovat požadované informace týkající se společného závazku, na jejichž základě se vypočítává společné přidělené množství, a měla by uvádět množství přidělené Evropské unii.

Závěr

Zpravodajka se domnívá, že rozhodnutí o ratifikaci týkající se uzavření změny Kjótského protokolu dohodnuté v Dohá a o společném plnění závazků Evropské unie vyšle silný signál o úsilí a vedoucí úloze EU a jejích členských států, pokud jde o řešení změny klimatu na mezinárodní úrovni. Zpravodajka proto považuje formální vstup v platnost změny dohodnuté v Dohá za jeden z prioritních cílů Evropské unie, neboť Kjótský protokol představuje hlavní příspěvek k celosvětovým snahám v boji se změnou klimatu. Zpravodajka dále vyzývá Radu, aby zajistila, že vnitrostátní procesy ratifikace v členských státech budou moci proběhnout nejpozději ve třetí čtvrtině roku 2015 a společně s EU; listiny o přijetí tak budou moci být uloženy s dostatečným předstihem před konferencí UNFCCC v Paříži v roce 2015.

Vzhledem k výše uvedenému zpravodajka navrhuje, aby příslušný výbor a Evropský parlament udělily souhlas s rozhodnutím Rady bez zbytečných průtahů.


Stanovisko Výboru pro PRŮMYSL, VÝZKUM A ENERGETIKU (ITRE) VE FORMĚ DOPISU

305433 25.03.2015

Ref:IPOL-COM-ITRE D (2015) 9602

RvAimu

Giovanni La Via

předseda

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

V Bruselu dne

Předmět :           Stanovisko Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) k uzavření změny Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu dohodnuté v Dohá a o společném plnění závazků z ní vyplývajících (ITRE/8/002S4 _I COM (2013)0768.- 2013/0376(NLE)]

Vážený pane předsedo,

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) jako příslušný výbor, aby doporučil Parlamentu udělit souhlas s návrhem rozhodnutí Rady o uzavření změny Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu dohodnuté v Dohá a o společném plnění závazků z ní vyplývajících.

S úctou

(podpis)

Jerzy Buzek


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

6.5.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

60

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Bușoi, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Damiano Zoffoli

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Renata Briano, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Merja Kyllönen, James Nicholson, Aldo Patriciello, Gabriele Preuß, Bart Staes

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Marek Jurek, Emilian Pavel, Catherine Stihler

Právní upozornění