Postup : 2014/2151(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0169/2015

Predkladané texty :

A8-0169/2015

Rozpravy :

PV 08/06/2015 - 15
CRE 08/06/2015 - 15

Hlasovanie :

PV 09/06/2015 - 4.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0220

SPRÁVA     
PDF 282kWORD 195k
18.5.2015
PE 549.140v02-00 A8-0169/2015

o oznámení „Cesta k obnovenému konsenzu o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva: Akčný plán EÚ“

(2014/2151(INI))

Výbor pre právne veci

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Pavel Svoboda

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 STANOVISKO Výboru pre kultúru a vzdelávanie
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o oznámení „Cesta k obnovenému konsenzu o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva: Akčný plán EÚ“

(2014/2151(INI))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (ďalej len smernica o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva)(1),

–       so zreteľom na článok 17 Charty základných práv Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 386/2012 z 19. apríla 2012 o poverení Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a dizajny) úlohami súvisiacimi s vymožiteľnosťou práv duševného vlastníctva vrátane zhromažďovania zástupcov verejného a súkromného sektora ako Európskeho strediska pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva(2),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 z 12. júna 2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003,

–       so zreteľom na správu, ktorú predložili úrad OHIM a Európsky patentový úrad (EPÚ) v septembri 2013 s názvom Príspevok odvetví s vysokým výskytom práv duševného vlastníctva k ekonomickej výkonnosti a zamestnanosti v Európskej únii,

–       so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 25. júna 2008 s názvom Najskôr myslieť v malom – Iniciatíva „Small Business Act“ pre Európu (KOM(2008)0394),

–       so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru z 11. septembra 2009 s názvom Zvyšovanie účinnosti presadzovania práv duševného vlastníctva na vnútornom trhu (KOM(2009)0467),

–       so zreteľom na správu Komisie Rade, Európskemu parlamentu a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru z 22. decembra 2010 s názvom Uplatňovanie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (KOM(2010)0779) a na pracovný dokument útvarov Komisie k nej(3),

–       so zreteľom na zhrnutie Komisie odpovedí získaných v rámci verejnej konzultácie o občianskoprávnom presadzovaní práv duševného vlastníctva: verejná konzultácia o efektívnosti postupov a dostupnosti opatrení z 13. júla 2013(4),

–       so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru z 1. júla 2014 s názvom Cesta k obnovenému konsenzu o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva: akčný plán EÚ (COM(2014)0392),

–       so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru z 1. júla 2014 s názvom Obchod, rast a duševné vlastníctvo – stratégia na ochranu a presadzovanie práv duševného vlastníctva v tretích krajinách (COM(2014)0389),

–       so zreteľom na plán Komisie vytvoriť konkurencieschopný jednotný digitálny trh EÚ a na uznesenie Parlamentu z 20. apríla 2012 o konkurencieschopnom jednotnom digitálnom trhu(5),

–       so zreteľom na závery Rady zo 4. a 5. decembra 2014 o presadzovaní práv duševného vlastníctva(6),

–       so zreteľom na uznesenie Rady k akčnému plánu EÚ v colnej oblasti zameranému na boj proti porušovaniu práv duševného vlastníctva na roky 2013 – 2017(7),

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 22. septembra 2010 o presadzovaní práv duševného vlastníctva na vnútornom trhu(8),

–       so zreteľom na list Výboru pre právne veci z 24. marca 2011 o správe o uplatňovaní smernice 2004/48/ES,

–       so zreteľom na článok 27 Všeobecnej deklarácie ľudských práv, v ktorom sa stanovuje, že každý má právo na ochranu morálnych a materiálnych záujmov, ktoré vyplývajú z jeho vedeckej, literárnej alebo umeleckej tvorby,

–       so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a na stanoviská Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A7-0169/2015),

A.     keďže v článku 118 Lisabonskej zmluvy a v článku 17 Charty základných práv Európskej únie sa kladie osobitný dôraz na duševné vlastníctvo;

B.     keďže práva duševného vlastníctva sú jednou z najdôležitejších hybných síl inovácie a tvorivosti a kľúčovým prispievateľom ku konkurencieschopnosti, zamestnanosti a kultúrnej rozmanitosti; keďže pravosť výrobku nemožno vždy spájať s otázkami bezpečnosti výrobku a kvality výrobku a presadzovanie práv duševného vlastníctva hrá významnú úlohu pri zaručovaní bezpečnosti a ochrany zdravia spotrebiteľov; keďže príjmy z falšovania vo všeobecnosti tečú do tieňového hospodárstva a organizovanej trestnej činnosti;

C.     keďže EÚ čelí vysokému počtu prípadov porušovania práv duševného vlastníctva a keďže objem a finančná hodnota týchto porušení sú alarmujúce, ako uvádza Komisia vo svojej správe o uplatňovaní smernice o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (KOM(2010)0779); keďže tieto výpočty sú tiež dobrým príkladom pridanej hodnoty, ktorú predstavujú práva duševného vlastníctva pre európske hospodárstvo v rámci celosvetovej hospodárskej súťaže;

D.     keďže porušovanie práv duševného vlastníctva vrátane falšovania znemožňuje rast, tvorbu pracovných miest, inovácie a tvorivosť;

E.     keďže porušovanie práv duševného vlastníctva spôsobuje nemateriálne aj hospodárske škody európskym podnikov a štátom prináša veľké hospodárske a finančné straty;

F.     keďže primeraná ochrana práv duševného vlastníctva je nevyhnutnou podmienkou rozvoja digitálnej ekonomiky a jednotného digitálneho trhu;

G.     keďže rýchlo rastúci rozvoj elektronického obchodovania a online činností zmenil spôsob, akým by sa malo uvažovať o presadzovaní práv duševného vlastníctva v digitálnom prostredí, najmä preto, že vznikajú nové možnosti porušovania v neposlednom rade v dôsledku nových spoločenských vzorcov správania u používateľov;

H.     keďže Parlament so znepokojením konštatuje, že správa úradu OHIM poukazuje na existenciu určitej miery tolerancie u nezanedbateľnej menšiny Európanov voči myšlienke, že porušovanie práv duševného vlastníctva by mohlo byť považované za prijateľné(9); keďže chýbajú primerané znalosti o spoločenskom a kultúrnom význame práv duševného vlastníctva a o opatreniach považovaných za ich porušovanie a chýba povedomie, predovšetkým medzi mladými Európanmi, o možných dôsledkov porušovania práv duševného vlastníctva pre hospodárstvo a spoločnosť EÚ, ako aj pre všeobecnú bezpečnosť občanov; keďže je potrebné a možné uskutočniť vhodné kampane zamerané na zvyšovanie povedomia a informovanosti používateľov;

I.      keďže treba zdvojnásobiť úsilie o boj proti nezákonnému obchodu s falšovaným tovarom a keďže nikto by nemal mať zisk z porušovania práv duševného vlastníctva;

J.      keďže presadzovanie práva je zásadné z hľadiska predvídateľnosti práva a keďže je nanajvýš dôležité nájsť účinné, primerané a odrádzajúce prostriedky presadzovania práv duševného vlastníctva naprieč hranicami;

K.     keďže porušovanie práv duševného vlastníctva má osobitný vplyv na MSP vrátane služieb, ktoré podniky poskytujú iným podnikom, a môže viesť k strate trhov a úpadku;

L.     keďže zohľadňovanie medzinárodných aspektov je zásadné z hľadiska presadzovania práv duševného vlastníctva, pretože porušovanie práv duševného vlastníctva je celosvetovým javom;

M.    keďže porušovanie práv duševného vlastníctva online aj offline by sa malo brať do úvahy v politických opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva;

1.      víta oznámenie Komisie z 1. júla 2014, ktoré predstavuje akčný plán presadzovania práv duševného vlastníctva; podporuje jej prístup k presadzovaniu práv duševného vlastníctva na základe preventívnych činností a politických nástrojoch, ktorých cieľom je odstrániť zdroje príjmov porušovateľov komerčného rozsahu a sťažiť uvádzanie tovaru, ktorý porušuje práva duševného vlastníctva, na trh;

2.      zdôrazňuje, že hlavnú zodpovednosť za presadzovanie práv duševného vlastníctva majú verejné orgány členských štátov;

3.      zdôrazňuje, že hlavným cieľom akčného plánu by malo byť zabezpečiť účinné presadzovanie práv duševného vlastníctva, ktoré je založené na dôkazoch a zohráva kľúčovú úlohu pri podpore inovácií, tvorivosti, konkurencieschopnosti, rastu a kultúrnej rozmanitosti; konštatuje, že opatrenia prijaté v záujme presadzovania práv duševného vlastníctva by mali vychádzať z presných a spoľahlivých údajov;

4.      zdôrazňuje, že v čase finančnej krízy, keď sa robia veľké škrty v oblasti finančnej podpory sektora kultúry, práva duševného vlastníctva často patria medzi hlavné zdroje príjmu jednotlivých tvorcov; zdôrazňuje preto, že zabezpečenie spravodlivej odmeny pre tvorcov by malo predstavovať kľúčový prvok akčného plánu EÚ;

5.      domnieva sa, že v záujme inovácií, tvorivosti a konkurencieschopnosti je nesmierne dôležité, aby opatrenia na ochranu práv duševného vlastníctva boli transparentné a kompletné informácie sa sprístupnili verejnosti a všetkým ostatným príslušným aktérom;

6.      uznáva, že presadzovanie práv duševného vlastníctva nie je len motorom zamestnanosti a rastu v Únii, ale je nevyhnutné na riadne fungovanie jednotného trhu – najmä vzhľadom na faktory, ako sú podiel na HDP EÚ, zamestnanosť a spektrum odvetví, ktoré využívajú práva duševného vlastníctva a majú z nich prospech – a zohráva kľúčovú úlohu pri podpore inovácií, tvorivosti, konkurencieschopnosti a kultúrnej rozmanitosti;

7.      zdôrazňuje, že práva duševného vlastníctva sú zárukou tvorivosti, inovácií a konkurencieschopnosti najmä kultúrnych a tvorivých odvetví, ale tiež iných priemyselných odvetví, ako zdôrazňuje Komisia vo svojom oznámení s názvom Za obnovu európskeho priemyslu; vyzýva Komisiu, aby pokračovala vo svojej práci a zohľadňovala práva duševného vlastníctva ako faktor konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva;

8.      zdôrazňuje, že práva duševného vlastníctva nie sú len autorské práva, ale tiež okrem iného ochranné známky a patenty, pričom všetky sú mimoriadne dôležité pre hodnotu tovaru a služieb z Európy;

9.      poznamenáva, že podľa Komisie kultúrne a kreatívne sektory, ktoré často intenzívne využívajú práva duševného vlastníctva, tvoria až 4,5 % HDP a poskytujú až 8,5 milióna pracovných miest v EÚ, pričom majú zásadný význam nielen z hľadiska kultúrnej rozmanitosti, ale výrazne sa podieľajú aj na sociálnom a hospodárskom rozvoji;

Zapojenie všetkých aktérov v dodávateľskom reťazci, online aj offline

10.    domnieva sa, že všetci aktéri v dodávateľskom reťazci majú hrať úlohu v boji proti porušovaniu práv duševného vlastníctva a mali by byť zapojení do tohto procesu; zdôrazňuje, že prístup zahŕňajúci všetkých aktérov by sa mal vypracovať v online a offline kontexte; domnieva sa, že na to, aby to prinieslo úspech, je potrebné, aby základné práva boli vyvážené, pretože opatrenia, ktoré ovplyvňujú základné práva, nemôžu svojvoľne prijímať obchodné subjekty, keďže v súvislosti s nimi sa vyžaduje právny základ a súdny dohľad;

11.    zdôrazňuje, že zapojenie online aktérov do opatrení na boj proti porušovaniu práv duševného vlastníctva musí byť v súlade so zásadami stanovenými v smernici 2000/31/ES (smernica o elektronickom obchode) a v Charte základných práv Európskej únie;

12.    poznamenáva, že s falšovaným tovarom a fyzickým tovarom porušujúcim práva duševného vlastníctva sa čoraz častejšie obchoduje cez internetové trhy, kde orgány členských štátov môžu len obmedzene kontrolovať predaj; zdôrazňuje, že vlastníkov trhových platforiem treba zapájať do všetkých snáh o presadzovanie práv duševného vlastníctva vrátane úsilia o stiahnutie falšovaného tovaru z ich stránok a zákazu predajcov tohto tovaru na nich;

13.    zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť uplatňovanie náležitej starostlivosti v celom dodávateľskom reťazci vrátane digitálneho dodávateľského reťazca, ako aj v súvislosti so všetkými jeho kľúčovými aktérmi a zúčastnenými subjektmi, ako sú tvorcovia, umelci a držitelia práv, producenti, sprostredkovatelia, poskytovatelia internetových služieb, platformy na predaj online, koncoví používatelia a verejné orgány;

14.    domnieva sa, že použitie náležitej starostlivosti v celom dodávateľskom reťazci, ako aj posilnený dohľad nad trhom a výmena informácií medzi colnými orgánmi by zlepšili podnikateľské prostredie a prispeli k prevencii vstupu výrobkov a služieb, ktoré porušujú práva duševného vlastníctva, na trh; zdôrazňuje, že by sa mali riadne posúdiť pomer nákladov a prínosov a efektívnosť akýchkoľvek systémov kvalitatívneho auditu pred tým, ako sa zavedú, a že v tejto súvislosti by sa mala venovať značná pozornosť poskytovaniu pomoci MSP;

15.    ďalej berie na vedomie návrhy na konzultácie so všetkými zainteresovanými stranami o uplatňovaní zásady náležitej starostlivosti v EÚ v celom dodávateľskom reťazci vrátane poskytovateľov platobných služieb, aby sa zabránilo porušovaniu práv duševného vlastníctva, a žiada, aby sa výsledky konzultácií a dobrovoľného systému náležitej starostlivosti v EÚ predkladali Parlamentu raz ročne, nie raz za dva roky;

16.    vyzýva Komisiu, aby sa postarala o transparentnosť a včasnosť všetkých konzultácií so zainteresovanými stranami a zabezpečila, aby sa výsledky konzultácií analyzovali po kvalitatívnej aj kvantitatívnej stránke a aby sa nimi oboznámili zainteresované strany vrátane Parlamentu a ostatných inštitúcií EÚ;

17.    vyzdvihuje dôležitosť odvetvových dohôd a príručiek osvedčených postupov v boji proti porušovaniu práv duševného vlastníctva; vyzýva prevádzkovateľov v tomto odvetví, aby si vymieňali informácie o platformách, ktoré sprístupňujú obsah porušujúci práva duševného vlastníctva, a aby v záujme obmedzenia príjmov z takéhoto obsahu alebo platforiem prijali koordinované a primerané opatrenia, ako je oznamovanie prípadov a odstraňovanie protizákonných záznamov; konštatuje, že takéto opatrenia by nemali zahŕňať blokovanie internetových stránok, ktoré by nebolo vopred nariadené súdom;

18.    poukazuje na to, že platformy na hosťovanie údajov online (tzv. cyberlockers) sú jedným z hlavných centier porušovania práv duševného vlastníctva, z ktorého nepriamo profitujú prostredníctvom reklám a/alebo predplatného;

19.    víta prístup založený na odrezaní príjmov porušovateľov práv duševného vlastníctva prostredníctvom dohôd medzi držiteľmi práv a ich partnermi; podporuje vypracovanie memoránd o porozumení ako opatrení tzv. soft law na boj proti falšovaniu a pirátstvu a podporuje myšlienku ďalšieho vývoja takýchto opatrení medzi zúčastnenými stranami; v tejto súvislosti odporúča Komisii, aby vypracovala štúdiu o tom, ako tieto operácie falšovania krížovo financujú svoje činnosti (predaj falšovaných výrobkov a poskytovanie nezákonného obsahu);

20.    pripomína, že od mája 2011 existuje dobrovoľné memorandum o porozumení týkajúce sa predaja falšovaného tovaru cez internet, a vyzýva Komisiu, aby vyhodnotila výsledky uplatňovania tohto memoranda a predložila správu Parlamentu;

21.    domnieva sa, že Komisia by mala posúdiť aj účinnosť existujúcich iniciatív a možných budúcich opatrení vzhľadom na úlohu sprostredkovateľov pri riešení prípadov porušovania práv duševného vlastníctva;

22.    poukazuje na to, že najmä v kultúrnom a kreatívnom sektore by sa mala podporovať spolupráca – a to aj na báze samoregulácie – medzi držiteľmi práv, autormi, prevádzkovateľmi platforiem, sprostredkovateľmi a konečnými spotrebiteľmi s cieľom včas odhaliť porušovanie práv duševného vlastníctva; zdôrazňuje, že efektívnosť takejto samoregulácie musí v blízkej budúcnosti posúdiť Komisia a že môžu byť potrebné ďalšie legislatívne opatrenia;

23.    zdôrazňuje, že v kultúrnom a kreatívnom sektore by sa do dialógu mali zapojiť prevádzkovatelia platobných služieb, aby sa tak znížili zisky z porušovania práv duševného vlastníctva v online prostredí;

24.    pripomína, že do medzinárodného porušovania práv duševného vlastníctva je zapojený organizovaný zločin a že je mimoriadne dôležité, aby Európa tento problém riešila koordinovane, aby posilnila zavedené kontrolné opatrenia a zároveň uplatňovala zásadu sledovania toku peňazí, a tak chránila záujmy spotrebiteľov a integritu dodávateľského reťazca;

Povedomie a informovanie spotrebiteľov

25.    víta prístup Komisie zameraný na vypracovanie cielených informačných kampaní; domnieva sa, že je nevyhnutné, aby všetci chápali konkrétne dôsledky porušovania práv duševného vlastníctva pre spoločnosť ako celok a pre jednotlivých spotrebiteľov a občanov; domnieva sa, že spotrebitelia by mali byť lepšie informovaní o tom, čo zahŕňajú práva duševného vlastníctva, a čo sa smie alebo nesmie robiť s chráneným tovarom a obsahom; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby ďalej vyvinuli informačné činnosti zamerané na konkrétne cieľové skupiny a významné trhy;

26.    odporúča uskutočniť širšiu informačnú kampaň zameranú na držiteľov práv duševného vlastníctva a platformu orgánov vykonávania, aby držitelia práv mali aktívnejšiu úlohu pri ochrane svojich práv v celej Európskej únii prostredníctvom databázy na účely presadzovania začlenenej do zabezpečenej siete Generálneho riaditeľstva pre dane a colnú úniu; požaduje ďalšiu a rýchlejšiu integráciu s policajnými orgánmi a ďalšími colnými orgánmi v celosvetovom meradle s cieľom zabezpečiť lepšie presadzovanie práv duševného vlastníctva;

27.    zdôrazňuje, že je potrebné konkrétnejšie sa obracať na mladšiu generáciu prostredníctvom príslušných kampaní na zvýšenie informovanosti s prihliadnutím na to, že – ako vyplýva z nedávneho prieskumu o vnímaní duševného vlastníctva – práve táto generácia najviac spochybňuje práva duševného vlastníctva;

28.    zdôrazňuje význam iniciatív na účely posudzovania a sledovania vývoja znalostí o tom, ako mladí ľudia chápu a vnímajú duševné vlastníctvo, s cieľom lepšie pochopiť ich potreby a určiť najprimeranejšie opatrenia, ktoré by sa mali prijať;

29.    víta najmä úsilie Európskeho strediska pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva, umiestneného v rámci Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM), ktorého cieľom je zlepšovanie informovanosti spotrebiteľov o výhodách výberu výrobkov, ktorými sa rešpektujú práva duševného vlastníctva, ako aj uľahčenie prístupu k týmto výrobkom;

30.    zároveň je presvedčený, že spotrebitelia by mali dokázať lepšie identifikovať ponuky porušujúce práva duševného vlastníctva, aby sa mohli rozhodnúť, že neuskutočnia daný nákup; vyjadruje poľutovanie nad tým, že akčný plán Komisie neobsahuje žiadne opatrenia zamerané na zlepšovanie schopnosti spotrebiteľov identifikovať tovar a obsah, ktorý porušuje práva duševného vlastníctva; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby ďalej uvažovali o vytvorení konkrétnych nástrojov a usmernení a zaviedli preskúmanie založené na dôkazoch a prípadne vytvorili harmonizovaný systém postupov oznamovania/stiahnutia tovaru a obsahu, ktorý porušuje práva duševného vlastníctva, aby spotrebitelia a podniky mohli konať, ak boli uvedení do omylu, rovnako ako môžu konať s cieľom upozorniť na nežiaduci obsah, a to na základe skúseností Komisie a Európskeho strediska pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva, najmä so zreteľom na výmenu najlepších postupov;

31.    konštatuje, že systém oznamovania a odstraňovania obsahu porušujúceho práva duševného vlastníctva postupne po jednotlivých URL adresách má praktické obmedzenia vzhľadom na rýchlosť eventuálneho opätovného sprístupnenia predmetného obsahu; vyzýva preto prevádzkovateľov v danom sektore, aby začali uvažovať nad tým, ako tento systém oznamovania a odstraňovania dlhodobo zefektívniť;

32.    poukazuje na to, že všetci aktéri zapojení do distribučného reťazca by mali spolupracovať na vypracúvaní informačných kampaní poskytujúcich spotrebiteľom informácie o ich právach a povinnostiach, pričom by sa im zároveň umožnil jednoduchý prístup k tvorivému obsahu a jeho využívanie;

33.    domnieva sa, že väčšiu transparentnosť a lepšiu informovanosť bude možné dosiahnuť len spoluprácou s hlavnými zainteresovanými stranami v oblasti internetu, ktoré šíria obsah chránený právami duševného vlastníctva, a že preto je vhodné zapojiť ich do takýchto snáh o dosiahnutie transparentnosti a šírenie informácií;

34.    trvá na potrebe koordinácie iniciatív a kampaní vo všetkých členských štátoch s cieľom vyhnúť sa zdvojeniu práce a zabezpečiť súlad a účinnosť;

35.    vyzýva orgány členských štátov na zabezpečenie toho, aby tovar, ktorým sa porušujú práva duševného vlastníctva a ktorý predstavuje bezpečnostné riziko, sa zahrnul do informačného systému RAPEX, a to bez ohľadu na to, či sa tento tovar predáva v príslušnom členskom štáte legálne alebo nelegálne;

Tvorba nových obchodných modelov

36.    domnieva sa, že v určitých odvetviach nedostatočná informovanosť spotrebiteľov o legálnych ponukách a niekedy ťažko dostupná alebo nákladná dodávka tovaru a obsahu, ktorý neporušuje práva duševného vlastníctva, môžu sťažiť odradzovanie spotrebiteľov od nákupu nezákonného tovaru alebo používania nezákonného obsahu; domnieva sa, že v tejto oblasti treba dosiahnuť ďalší pokrok, a znovu opakuje svoju požiadavku, aby Komisia a členské štáty vyvíjali väčší tlak na priemysel, aby vypracoval vo všetkých členských štátoch legálne ponuky, ktoré budú zároveň diverzifikované a atraktívne, aby tak spotrebitelia skutočne mohli v plnej miere nakupovať zákonný tovar a používať zákonný obsah;

37.    zdôrazňuje potrebu zaujať ucelenejší prístup zameraný na spôsob uspokojovania dopytu spotrebiteľov zvyšovaním dostupnosti a využívania inovatívnej a dostupnej legálnej ponuky na základe obchodných modelov, ktoré sú prispôsobené internetu a umožňujú odstránenie prekážok vytvorenia skutočného európskeho digitálneho jednotného trhu, pričom sa však zároveň zachováva rovnováha medzi právami spotrebiteľov a ochranou novátorov a tvorcov;

38.    zastáva názor, že jedným zo spôsobov, ako posilniť práva duševného vlastníctva, by mohlo byť vytvorenie inovatívnych obchodných modelov; zdôrazňuje tiež, že zlepšovanie a neustále prispôsobovanie takýchto modelov technologickému vývoju by sa malo opätovne zvážiť v prípade niektorých priemyselných odvetví;

Dôraz na MSP

39.    zdôrazňuje, že je dôležité zlepšiť občianskoprávne postupy presadzovania práv duševného vlastníctva v prípade MSP a jednotlivých tvorcov, pretože v kreatívnych a kultúrnych sektoroch zohrávajú kľúčovú úlohu a často nemajú možnosť presadiť svoje práva vzhľadom na zložitosť, nákladnosť a trvanie takýchto postupov;

40.    víta deklarovaný úmysel Komisie podporovať MSP pri presadzovaní práv duševného vlastníctva zlepšením dostupných možností nápravy podľa občianskeho práva, aby sa zefektívnil boj proti zneužívaniu trhu väčšími konkurentmi, ako aj úmysel ďalej posudzovať potreby MSP vzhľadom na budúce činnosti EÚ;

41.    víta rozhodnutie stanovené v oznámení Komisie z 1. júla 2014 o akčnom pláne EÚ a konkrétne v ňom uvedené opatrenie č. 4, ktorého cieľom je zlepšenie občianskoprávnych postupov presadzovania práv duševného vlastníctva v prípade MSP, najmä vzhľadom na pohľadávky s nízkou hodnotou a prípadné kroky v tejto oblasti;

42.    zdôrazňuje, že pre MSP sú životne dôležité jasné a ľahko zvládnuteľné štruktúry na presadzovanie ich práv duševného vlastníctva;

43.    vyzýva Komisiu na zabezpečenie toho, aby všetky prijaté opatrenia mali obmedzený vplyv, pokiaľ ide o zaťaženie a náklady pre MSP; predovšetkým vyzýva Komisiu, aby ďalej posúdila, ako by sa MSP mohli zúčastňovať na systémoch kvalitatívneho auditu, a určila, aké konkrétne opatrenia by sa moli prijať na tento účel v prospech MSP;

44.    trvá na potrebe zohľadňovať MSP pri vypracúvaní právnych predpisov a opakuje, že zásada najskôr myslieť na malých by sa mala vždy uplatňovať;

45.    zdôrazňuje význam prístupu k spravodlivosti a nákladovej efektívnosti súdnych konaní, najmä v prípade MSP, a vyzýva na vývoj mediačných služieb a iných systémov alternatívneho riešenia sporov medzi podnikmi v oblasti práv duševného vlastníctva;

46.    zdôrazňuje, že je dôležité pravidelne analyzovať faktory, ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú rozhodnutia MSP využívať alebo nevyužívať ich práva duševného vlastníctva, s cieľom určiť, kde by sa mohlo dosiahnuť zlepšenie, či už v prípade inovatívnych MSP alebo MSP, ktoré majú problémy, najmä pri výkone svojich práv duševného vlastníctva;

47.    očakáva, že do konca roka 2015 získa informácie o existujúcich iniciatívach jednotlivých štátov týkajúcich sa občianskoprávneho presadzovania práv duševného vlastníctva v prípade MSP; víta chystanú zelenú knihu o potrebe budúcich opatrení Únie vychádzajúcich z najlepších postupov, ktoré sa osvedčili v rámci programov financovaných z vnútroštátnych zdrojov na pomoc MSP pri presadzovaní ich práv duševného vlastníctva;

Európske stredisko pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva

48.    vyjadruje spokojnosť s vývojom činností Európskeho strediska pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva ako užitočnej pomoci pri rokovaniach politických činiteľov a ako nástroja na zber a výmenu údajov a informácií o všetkých formách porušovania práv duševného vlastníctva;

49.    zdôrazňuje, že úloha Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) – získavať od priemyslu údaje dokumentujúce porušovanie práv duševného vlastníctva a poskytovať spoľahlivé údaje a analýzy skutočného vplyvu porušovania uvedených práv na hospodárske subjekty – by mala byť súčasťou desaťbodového akčného plánu a východiskom na ďalšie opatrenia v rozličných najviac postihnutých odvetviach; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby zdokonalila databázu Spravodajského podporného nástroja na boj proti falšovaniu (ACIST), ktorú vytvoril úrad OHIM s cieľom poskytovať informácie o falšovateľoch a zabrániť tak tomu, aby verejní obstarávatelia nakupovali falšované výrobky;

50.    zdôrazňuje, že v záujme dosiahnutia zmysluplného presadzovania práv duševného vlastníctva by mali byť k dispozícii a dostupné všetky informácie o druhu práv duševného vlastníctva (napríklad patent, obchodná známka a autorské právo), ktorého sa to v konkrétnej situácii týka, o platnosti týchto práv a totožnosti ich vlastníkov, a to aj vo forme metadát v prípade digitálnych súborov;

51.    vyzýva Komisiu, aby v plnej miere využívala údaje, ktoré získalo stredisko pre sledovanie, a výsledky jeho činností, vyvodila závery a navrhla riešenia týkajúce sa zlepšenie presadzovania práv duševného vlastníctva, ktoré môžu využívať tvorcovia politiky; nalieha na Komisiu, aby v tejto súvislosti pravidelne podávala správy Európskemu parlamentu;

52.    konštatuje, že veľký význam má odborná príprava zameraná na rozvoj presadzovania práv duševného vlastníctva v rôznych odvetviach na vnútroštátnej úrovni, ako aj úloha strediska pre sledovanie, ktorú bude zohrávať v rámci pomoci pri vzdelávaní orgánov členských štátov a výmene najlepších postupov, a to najmä podporou digitálne dostupných kampaní zameraných na sledovanie efektívneho pomeru medzi kvalitou a nákladmi a ich koordináciou s príslušnými agentúrami a orgánmi;

Expertná skupina Komisie pre presadzovanie práv duševného vlastníctva

53.    víta skutočnosť, že Komisia zriadila expertnú skupinu pre presadzovanie práv duševného vlastníctva, a vyzýva Komisiu na zabezpečenie toho, aby sa Parlament a podľa potreby Európske stredisko pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva výraznejšie zapájali do práce skupiny a najmä aby bol Parlament požiadaný o vysielanie expertov, ktorí sa zúčastnia na jej schôdzach;

Vývoj právneho rámca

54.    víta uverejnenie správy Komisie o uplatňovaní smernice o presadzovaní práv duševného vlastníctva(10), zároveň konštatuje, že možno vyvodiť len obmedzené závery v niektorých ohľadoch, a to pre neskorú transpozíciu smernice niektorými členskými štátmi; vyzýva Komisiu, aby poskytla ďalšiu analýzu vplyvu smernice, najmä pokiaľ ide o inováciu a rozvoj informačnej spoločnosti, ako sa požaduje podľa článku 18 ods. 1 a ako na to vyzval Európsky parlament vo svojom uznesení z 22. septembra 2010; pripomína však, že Komisia zistila viaceré ďalšie aspekty presadzovania práv duševného vlastníctva, napríklad úlohu sprostredkovateľov v boji proti porušovaniu, ktorá by sa tiež mohla ukázať ako užitočná v boji proti zneužívaniu;

55.    berie na vedomie správu Komisie, ktorá uvádza, že smernica o presadzovaní práv duševného vlastníctva je v určitých veciach v digitálnom veku zastaraná a nestačí na boj proti online porušovaniu; vyzýva Komisiu, aby predložila podrobné posúdenie obmedzení súčasného právneho rámca, pokiaľ ide o online činnosti, a prípadne návrhy na prispôsobenie legislatívneho rámca EÚ internetovému prostrediu; zdôrazňuje, že všetky takéto návrhy musia byť predmetom podrobného posúdenia vplyvu;

56.    berie na vedomie zistenie, že odlišné výklady niektorých ustanovení smernice vedú k rozdielom pri jej uplatňovaní v členských štátoch, a vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia na nápravu problémov zistených v správe, a to aj prostredníctvom ďalšieho objasnenia smernice;

57.    opakuje svoju žiadosť o stratégiu v oblasti práv duševného vlastníctva vrátane komplexného právneho rámca na boj proti porušovaniu práv duševného vlastníctva prispôsobeného online prostrediu, a to pri plnom rešpektovaní základných práv a slobôd, spravodlivých súdnych procesov, proporcionality a ochrany údajov; domnieva sa, že právna ochrana je naliehavo potrebná v súvislosti s novými dielami, pretože sa tým podporia investície a povedie to k ďalším inováciám;

58.    zdôrazňuje, že všetky právne predpisy týkajúce sa práv duševného vlastníctva musia odrážať rozvoj digitálneho veku a zohľadňovať online prostredie a rôzne spôsoby distribúcie, zaručovať vyvážený prístup zastupujúci záujmy všetkých zainteresovaných strán a predovšetkým spotrebiteľov a ich právo na prístup k obsahu a zároveň podporovať umelcov, tvorcov a inovácie v Európe;

59.    pripomína potrebu moderného rámca pre autorské práva, ktorý by podporoval hospodársku súťaž a bol by jednoduchý z hľadiska spotrebiteľov, pričom by tiež podporoval tvorivosť a inovácie zaručovaním bezpečného, vhodného a spoľahlivého prostredia pre vynálezcov a tvorcov;

60.    zdôrazňuje, že kultúrny a kreatívny priemysel Európskej únie predstavuje hnaciu silu sociálneho a hospodárskeho rozvoja, ako aj tvorby pracovných miest v Európe, pričom pripomína, že k hospodárskemu rastu, inováciám a tvorbe pracovných miest v Únii výrazným spôsobom prispievajú aj tvorcovia, dizajnéri a inštitúcie, ktoré sa spoliehajú na výnimky a obmedzenia týkajúce sa autorského práva; zdôrazňuje, že akékoľvek legislatívne iniciatívy na modernizáciu autorského práva by mali vychádzať z nezávislých dôkazov týkajúcich sa vplyvu na rast a zamestnanosť (najmä pokiaľ ide o MSP v kultúrnych a kreatívnych sektoroch), prístupu k vedomostiam a ku kultúre, ako aj prípadných nákladov a prínosov;

Medzinárodné dodávateľské reťazce a úloha colníctva a medzinárodnej spolupráce

61.    trvá na dôležitej úlohe, ktorú zohrávajú colné orgány a medzinárodná spolupráca v colnej oblasti v boji proti porušovaniu práv duševného vlastníctva v cezhraničnom obchode, a zdôrazňuje, že treba podporovať a uľahčovať prácu, ktorú colné orgány vykonávajú v rámci vzájomnej spolupráce, objasňovaním prevádzkových pravidiel, a to najmä s tým cieľom, aby táto práca umožňovala účinné vykonávanie kontrol tovaru prevážaného cez územie EÚ;

62.    vyzýva Komisiu, aby pri implementácii akčného plánu presadzovania práv duševného vlastníctva vzala do úvahy súvisiace iniciatívy, najmä akčný plánu EÚ v colnej oblasti na boj proti porušovaniu práv duševného vlastníctva a stratégiu na ochranu a presadzovanie práv duševného vlastníctva v tretích krajinách;

63.    požaduje posilnenie dohľadu nad trhom, riadenia rizika a výmeny informácií medzi colnými orgánmi, pokiaľ ide o otázky vznesené v kontexte presadzovania práv duševného vlastníctva colnými orgánmi, napríklad vo vzťahu k skladovaniu a ničeniu tovaru, ktorý porušuje práva duševného vlastníctva;

64.    zdôrazňuje význam úzkej spolupráce a výmeny informácií a primeranej odbornej prípravy colných orgánov, orgánov dohľadu nad trhom a justičných orgánov;

Ďalšie otázky

65.    poukazuje na dôležitú úlohu orgánov verejnej moci na všetkých úrovniach vrátane miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovne pri verejnom obstarávaní a nákupe a vyslovuje Komisii uznanie za úmysel vytvoriť, propagovať a zverejniť príručku o najlepších postupoch na zamedzenie toho, aby orgány verejnej moci na všetkých úrovniach nakupovali falšovaný tovar;

66.    víta Komisiou navrhovanú zelenú knihu o konzultáciách so zainteresovanými stranami o vplyve spätného zúčtovania a súvisiacich programov na boj proti porušovaniu práv duševného vlastníctva v komerčnom rozsahu a na posúdenie potreby prijímania konkrétnejších opatrení v tejto oblasti, a to v kontexte internetu aj mimo neho; je presvedčený, že zavedenie práva na spätné zúčtovanie v celej EÚ v prípade každého neúmyselne zakúpeného falšovaného tovaru by bolo pozitívnym prínosom pre spotrebiteľov a povzbudilo by obchodníkov, aby overovali tovar pred uvedením do predaja;

67.    podporuje dôraz, ktorý sa v akčnom pláne kladie na dôležitosť spolupráce s členskými štátmi, výmeny informácií a najlepších postupov a koordinácie činností spojených s cezhraničným presadzovaním týchto práv;

68.    zdôrazňuje, že v záujme podpory inovácií a konkurencieschopnosti v odvetviach Únie založených na znalostiach spôsobom, ktorý rešpektuje práva duševného vlastníctva, je potrebné povzbudzovať otvorený výskum a spoločné využívanie znalostí, ktoré boli aj v stratégiách Globálna Európa a Európa 2020 označené za kľúčové prvky;

69.    zdôrazňuje potrebu presných systémov detekcie, ktoré budú viesť k pohotovému prerušeniu činností porušujúcich práva duševného vlastníctva v komerčnom rozsahu;

70.    poukazuje na to, že príjmy vytvárané presadzovaním práv duševného vlastníctva predstavujú dôležitý zdroj vonkajšieho financovania výskumných projektov, a teda sú hybnou silou inovácie, rozvoja a spolupráce medzi univerzitami a spoločnosťami;

71.    žiada o urýchlené vykonávanie akčného plánu, aby sa opatrenia nevyhnutné na presadzovanie práv duševného vlastníctva, najmä v kultúrnom a kreatívnom sektore, mohli v prípade potreby v blízkej budúcnosti zrevidovať s cieľom zohľadniť skutočné potreby;

72.    vyzýva Komisiu, aby zhodnotila vykonávanie jednotlivých činností uvedených v akčnom pláne a podala o tom Parlamentu správu najneskôr do júla 2016;

o

o         o

73.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1)

Ú. v. ES L 157, 30.4.2004, s. 45.

(2)

Ú. v. EÚ L 129, 16.5.2012, s. 1.

(3)

Analýza uplatňovania smernice 2004/48/ES Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva v členských štátoch, SEC(2010)1589.

(4)

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2012/intellectual-property-rights/summary-of-responses_en.pdf.

(5)

Prijaté texty, P7_TA(2012)0140.

(6)

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15 321-2014-INIT/sk/pdf.

(7)

Ú. v. EÚ C 80, 19.3.2013, s. 1.

(8)

Prijaté texty, P7_TA(2010)0340.

(9)

Pozri správu úradu OHIM s názvom Európski občania a duševné vlastníctvo: vnímanie, povedomie a správanie, november 2013.

(10)

KOM(2010)0779.


STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (25.3.2015)

pre Výbor pre právne veci

o oznámení „Cesta k obnovenému konsenzu o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva: Akčný plán EÚ“

(2014/2151(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Catherine Stihler

NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  uznáva, že presadzovanie práv duševného vlastníctva nie je len motorom zamestnanosti a rastu v Únii, ale je nevyhnutné pre riadne fungovanie jednotného trhu, najmä vzhľadom na faktory, ako sú podiel na HDP EÚ, zamestnanosť a spektrum odvetví, ktoré využívajú práva duševného vlastníctva, ktoré im prinášajú úžitok, a zohráva kľúčovú úlohu pri stimulovaní inovácií, tvorivosti, konkurencieschopnosti a kultúrnej rozmanitosti;

2.  zdôrazňuje, že práva duševného vlastníctva nie sú len autorské práva, ale aj ochranné známky a patenty, pričom všetky sú mimoriadne dôležité pre hodnotu tovaru a služieb z Európy;

3.  víta akčný plán Komisie, v ktorom sa kladie dôraz na riešenie problému presadzovania, a to aj prijatím prístupu tzv. sledovania toku peňazí zameraného na to, aby sa tí ľudia, ktorí vážne porušujú práva duševného vlastníctva, najmä v komerčnom rozsahu, vyhľadali a finančne postihovali; zdôrazňuje, že hlavnú zodpovednosť za presadzovanie práv duševného vlastníctva majú verejné orgány členských štátov;

4.  zdôrazňuje, že kroky Komisie v oblasti presadzovania práv duševného vlastníctva treba prispôsobiť rastu jednotného digitálneho trhu a porušovanie práv duševného vlastníctva v reálnom svete a digitálnom prostredí treba riešiť rovnako; konštatuje, že s falšovaným tovarom a fyzickým tovarom porušujúcim práva duševného vlastníctva sa čoraz častejšie obchoduje cez internetové trhy, kde orgány členských štátov môžu len obmedzene kontrolovať predaj; zdôrazňuje, že vlastníkov trhových platforiem treba zapájať do všetkých snáh o presadzovanie práv duševného vlastníctva vrátane úsilia o stiahnutie falšovaného tovaru z ich stránok a zákazu predajcov tohto tovaru na nich;

5.  pripomína, že od mája 2011 existuje dobrovoľné memorandum o porozumení týkajúce sa predaja falšovaného tovaru cez internet, a vyzýva Komisiu, aby vyhodnotila výsledky uplatňovania tohto memoranda a predložila správu Parlamentu;

6.  uznáva dôležitosť dobrovoľných memoránd o porozumení, v ktorých sa stanovujú pevné zásady, na ktorých sa dohodli zainteresované strany počas dialógoch, pretože prispievajú k znižovaniu počtu prípadov porušovania práv duševného vlastníctva v komerčnej oblasti v internetovom prostredí, a očakáva pravidelné správy o úspešnosti všetkých dobrovoľných opatrení;

7.  zdôrazňuje, že treba stanoviť ukazovatele výkonnosti týchto dohôd, aby bolo možné merať ich účinnosť a informovať o tom európskych občanov;

8.  domnieva sa, že Komisia by mala posúdiť aj účinnosť existujúcich iniciatív a možných budúcich opatrení vzhľadom na úlohu sprostredkovateľov pri riešení prípadov porušovania práv duševného vlastníctva;

9.  zdôrazňuje, že výrobky, ktorými sa porušujú práva duševného vlastníctva, nielenže spôsobujú legitímnym podnikom a európskemu hospodárstvu priamu stratu príjmov, ale vedú aj k priamemu či nepriamemu zániku pracovných miest, poškodzovaniu dobrého mena a zvyšovaniu nákladov na presadzovanie práva, pričom často súvisia s organizovanou trestnou činnosťou, a navyše predstavujú možnú hrozbu a možný zdroj poškodzovania zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že kvalitu a bezpečnosť výrobku nemožno automaticky spájať s jeho pravosťou a že status práv duševného vlastníctva a ich možného porušovania sa upravuje iným súborom predpisov než bezpečnosť a kvalita výrobkov pre spotrebiteľov;

10. skladá Komisii poklonu za úsilie voči spotrebiteľom, najmä z radov mladej generácie, ktorí si neuvedomujú dôsledky týchto porušení, cez informačné kampane a iné dôležité prostriedky, a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby ďalej rozvíjali akcie na zlepšovanie informovanosti zamerané na konkrétne cieľové skupiny a príslušné trhy, napríklad vyvinutím spotrebiteľského varovného systému na internete; víta najmä úsilie monitorovacieho strediska umiestneného v rámci Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM), ktoré sa zameriava na zlepšovanie informovanosti spotrebiteľov o výhodách spojených s nákupom výrobkov, ktorými sa rešpektujú práva duševného vlastníctva, ako aj na uľahčenie prístupu k týmto výrobkom;

11. zároveň je presvedčený, že spotrebitelia by mali dokázať lepšie identifikovať ponuky porušujúce práva duševného vlastníctva, aby sa mohli rozhodnúť, že neuskutočnia daný nákup; ľutuje skutočnosť, že akčný plán Komisie neobsahuje nijaké opatrenia zamerané na zlepšenie schopnosti spotrebiteľov identifikovať tovar a obsah, ktorým sa porušuje práva duševného vlastníctva, a vyzýva Komisiu, aby ďalej uvažovala o vytvorení konkrétnych nástrojov, najmä čo sa týka výmeny najlepších postupov;

12. vyzýva orgány členských štátov na zabezpečenie toho, aby tovar, ktorým sa porušujú práva duševného vlastníctva a ktorý predstavuje bezpečnostné riziko, sa zahrnul do informačného systému RAPEX, a to bez ohľadu na to, či sa tento tovar predáva v príslušnom členskom štáte legálne alebo nelegálne;

13. očakáva, že do konca roka 2015 získa informácie o existujúcich iniciatívach jednotlivých štátov týkajúcich sa občianskoprávneho presadzovania práv duševného vlastníctva pre malé a stredné podniky; víta chystanú zelenú knihu o potrebe budúcich opatrení Únie vychádzajúcich z najlepších postupov, ktoré sa osvedčili v rámci programov financovaných z vnútroštátnych zdrojov na pomoc malým a stredným podnikov pri presadzovaní ich práv duševného vlastníctva; vyzýva Komisiu, aby pri vypracúvaní právnych predpisov brala do úvahy záujmy malých a stredných podnikov, a pripomína, že by sa vždy mala uplatňovať zásada „think small first“ (najprv myslieť na malých);

14. zdôrazňuje, že pre malé a stredné podniky sú životne dôležité jasné a ľahko zvládnuteľné štruktúry na presadzovanie ich práv duševného vlastníctva;

15. požaduje rozvoj mediačných služieb a ďalších alternatívnych systémov riešenia sporov v oblasti práv duševného vlastníctva, najmä pre malé a stredné podniky;

16. víta Komisiou navrhovanú zelenú knihu o konzultáciách so zainteresovanými stranami o vplyve spätného zúčtovania a súvisiacich programov na boj proti porušovaniu práv duševného vlastníctva v komerčnom rozsahu a na posúdenie potreby prijímania ďalších konkrétnych opatrení v tejto oblasti, a to tak v kontexte internetu, ako aj mimo neho; je presvedčený, že zavedenie práva na spätné zúčtovanie v celej EÚ v prípade každého neúmyselne zakúpeného falšovaného tovaru by bolo pozitívnym prínosom pre spotrebiteľov a povzbudilo by obchodníkov, aby overovali tovar pred uvedením do predaja;

17. podporuje dôraz, ktorý sa v akčnom pláne kladie na dôležitosť spolupráce s členskými štátmi, výmeny informácií a najlepších postupov a koordinácie činností spojených s cezhraničným presadzovaním týchto práv; víta zriadenie expertnej skupiny členských štátov na presadzovanie práv duševného vlastníctva, pretože výmena najlepších postupov prispeje k rozvoju politík a plneniu akčného plánu na základe údajov a výskumu jednotlivých štátov a monitorovacieho strediska;

18. konštatuje, že veľký význam má vzdelávanie v oblasti rozvoja presadzovania práv duševného vlastníctva v rôznych odvetviach na úrovni štátov, ako aj úloha strediska v rámci OHIM, ktorú bude mať v rámci pomoci pri vzdelávaní orgánov členských štátov a výmene najlepších postupov, a to najmä podporou digitálne dostupných kampaní zameraných na sledovanie efektívneho pomeru medzi kvalitou a nákladmi a ich koordináciou s príslušnými agentúrami a orgánmi;

19. zdôrazňuje, že úloha Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) získavať od priemyslu údaje dokumentujúce porušovanie práv duševného vlastníctva a poskytovať spoľahlivé údaje a analýzy skutočného vplyvu porušovania uvedených práv na hospodárske subjekty by mala byť súčasťou desaťbodového akčného plánu a východiskom na ďalšie opatrenia v rozličných najviac postihnutých odvetviach; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby zdokonalila databázu ACIST, ktorú vytvoril úrad OHIM, aby sa zabezpečili informácie o falšovateľoch a tak zabránilo tomu, aby verejní obstarávatelia nakupovali falšované výrobky;

20. zdôrazňuje, že v záujme dosiahnutia zmysluplného presadzovania práv duševného vlastníctva by mali byť k dispozícii a dostupné všetky informácie týkajúce sa druhu práv duševného vlastníctva (napríklad patent, obchodná známka, autorské právo), ktorého sa to v konkrétnej situácii týka, ich platnosti a totožnosti vlastníkov, a to aj vo forme metadát v prípade digitálnych súborov;

21. poukazuje na dôležitú úlohu verejných orgánov na všetkých úrovniach vrátane miestnej, regionálnej a celoštátnej pri verejnom obstarávaní a nákupe a vyslovuje Komisii uznanie za úmysel vytvoriť, propagovať a zverejniť príručku o najlepších postupoch na zamedzenie toho, aby verejné orgány na všetkých úrovniach nakupovali falšované výrobky;

22. ďalej berie na vedomie návrhy na konzultácie so všetkými zainteresovanými stranami o uplatňovaní zásady náležitej starostlivosti (due diligence) v EÚ v rámci celého dodávateľského reťazca vrátane poskytovateľov platobných služieb, aby sa mohlo zabraňovať porušovaniu práv duševného vlastníctva, a žiada, aby sa výsledky konzultácií a dobrovoľného systému náležitej starostlivosti v EÚ predkladali Parlamentu raz ročne, nie raz za dva roky;

23. víta všetky možné opatrenia týkajúce sa náležitej starostlivosti v rámci celého dodávateľského reťazca, ktoré vedú k obmedzovaniu výrobkov, ktorými sa porušujúc práva duševného vlastníctva; zdôrazňuje, že tieto opatrenia musia byť svojou povahou cielené, nesmú vytvárať ďalšiu administratívnu záťaž pre priemerného obchodníka a musia byť pružné, pretože osoby porušujúce práva duševného vlastníctva striedajú výrobky, aby sa vyhli kontrole;

24. vyzýva Komisiu, aby sa postarala o transparentnosť a včasnosť všetkých konzultácií so zainteresovanými stranami a zabezpečila, aby sa výsledky konzultácií analyzovali po kvalitatívnej aj kvantitatívnej stránke a aby sa nimi oboznámili všetky zainteresované strany vrátane Parlamentu a ostatných inštitúcií EÚ;

25. vyzýva Komisiu, aby predložila potrebné návrhy vyhovujúce zainteresovanými stranám, ak sa dobrovoľné opatrenia ukážu ako neúčinné po prvom zverejnení správy o právach duševného vlastníctva v hospodárstve EÚ, ktorá by sa mala každoročne zverejňovať;

26. zdôrazňuje, že všetky právne predpisy týkajúce sa práv duševného vlastníctva musia odrážať rozvoj digitálneho veku a zohľadňovať internetové prostredie a rôzne spôsoby distribúcie, zaručovať vyvážený prístup zastupujúci záujmy všetkých zainteresovaných strán, a predovšetkým spotrebiteľov a ich právo na prístup k obsahu, a zároveň podporovať umelcov, tvorcov a inovácie v Európe;

27. zastáva názor, že pri presadzovaní práv duševného vlastníctva by sa mala plne dodržiavať zásada proporcionality a tým vyvážiť práva vlastníkov obsahu s právami používateľov, ktoré musia byť v plnom súlade s Chartou základných práv Európskej únie a pravidlami na ochranu údajov, predovšetkým v oblasti ochrany osobných údajov, rešpektovania súkromia a práva na prístup k spravodlivosti;

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

24.3.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

33

1

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Roberta Metsola, Adam Szejnfeld, Ulrike Trebesius, Sabine Verheyen, Inês Cristina Zuber

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jonathan Arnott, Philippe De Backer, Norbert Lins, Andrey Novakov


STANOVISKO Výboru pre kultúru a vzdelávanie (5.3.2015)

pre Výbor pre právne veci

o oznámení „Cesta k obnovenému konsenzu o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva: akčný plán EÚ“

( 2014/2151(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Silvia Costa

NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  víta akčný plán EÚ o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva a podporuje uplatňovanie náležitej starostlivosti v dodávateľských reťazcoch, prístup sledovania toku peňazí, zlepšenie postupov občianskoprávneho presadzovania práv duševného vlastníctva pre MSP, cielenú komunikačnú kampaň a dôraz na porušovanie práv duševného vlastníctva v komerčnej oblasti, pričom zdôrazňuje ich význam;

2.  žiada o urýchlené vykonávanie akčného plánu, aby sa opatrenia nevyhnutné na presadzovanie práv duševného vlastníctva, najmä v kultúrnom a kreatívnom sektore, mohli v prípade potreby v blízkej budúcnosti zrevidovať s cieľom zohľadniť skutočné potreby;

3.  zdôrazňuje, že hlavným cieľom akčného plánu by malo byť zabezpečiť účinné presadzovanie práv duševného vlastníctva, ktoré je založené na dôkazoch a ktoré zohráva kľúčovú úlohu pri podpore inovácií, tvorivosti, konkurencieschopnosti, rastu a kultúrnej rozmanitosti; konštatuje, že opatrenia prijaté v záujme presadzovania práv duševného vlastníctva by mali vychádzať z presných a spoľahlivých údajov;

4.  konštatuje, že hoci je relatívne jednoduché zbierať a analyzovať údaje o rozsahu a druhu existujúcich práv duševného vlastníctva, oveľa ťažšie je vypracúvať štúdie o miere porušovania týchto práv a ich súvislosti s trestnou činnosťou; v tomto smere vyzdvihuje dôležitú úlohu, ktorú pri poskytovaní údajov, nástrojov a databáz na podporu boja proti porušovaniu práv duševného vlastníctva zohráva Európske stredisko pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva;

5.  poznamenáva, že kultúrne a kreatívne sektory, ktoré často intenzívne využívajú práva duševného vlastníctva, tvoria podľa Komisie až 4,5 % HDP a poskytujú 8,5 milióna pracovných miest v EÚ, pričom majú zásadný význam nielen z hľadiska kultúrnej rozmanitosti, ale výrazne sa podieľajú aj na sociálnom a hospodárskom rozvoji;

6.  zdôrazňuje, že v čase finančnej krízy, keď financovanie kultúry obmedzujú výrazné škrty, je odmena vyplácaná na základe práv duševného vlastníctva často hlavným zdrojom príjmov umelcov a tvorcov; zdôrazňuje preto, že jedným z kľúčových cieľov akčného plánu by malo byť dosiahnutie a zabezpečenie spravodlivého odmeňovania umelcov, tvorcov a držiteľov práv;

7.  zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť uplatňovanie náležitej starostlivosti v celom dodávateľskom reťazci vrátane digitálneho dodávateľského reťazca, ako aj v súvislosti so všetkými jeho kľúčovými aktérmi a hospodárskymi subjektmi, ako sú tvorcovia, umelci a držitelia práv, producenti, sprostredkovatelia, poskytovatelia internetových služieb, platformy na predaj online, koncoví používatelia a verejné orgány;

8.  zdôrazňuje, že je dôležité zlepšiť občianskoprávne postupy presadzovania práv duševného vlastníctva v prípade MSP a jednotlivých tvorcov, pretože v kreatívnom a kultúrnom sektore zohrávajú kľúčovú úlohu a často nemajú možnosť presadiť svoje práva vzhľadom na zložitosť, nákladnosť a trvanie takýchto postupov;

9.  podporuje spustenie cielených komunikačných kampaní na zvyšovanie povedomia o hospodárskych a prípadných zdravotných a bezpečnostných rizikách spojených s porušovaním práv duševného vlastníctva v komerčnom rozsahu, najmä medzi mladšími generáciami, ktoré vyrastajú v digitálnom veku;

10. konštatuje, že z hľadiska predchádzania porušovaniu práv duševného vlastníctva v komerčnom rozsahu je tiež dôležité rozšíriť legálnu ponuku diverzifikovaného kultúrneho a tvorivého obsahu na internete a zvýšiť jeho prístupnosť; vyzýva na tento účel Komisiu, aby prijala opatrenia na podporu takéhoto úsilia a presadzovala investície do nových konkurencieschopných obchodných modelov, ktoré rozširujú legálnu ponuku kreatívneho a kultúrneho obsahu a obnovujú dôveru spotrebiteľov aj dôveru na internete;

11. poukazuje na to, že najmä v kultúrnom a kreatívnom sektore by sa mala podporovať spolupráca medzi držiteľmi práv, autormi, prevádzkovateľmi platforiem, sprostredkovateľmi a konečnými spotrebiteľmi, a to aj na báze samoregulácie, s cieľom včas odhaliť porušovanie práv duševného vlastníctva; zdôrazňuje, že účinnosť takejto samoregulácie musí v blízkej budúcnosti posúdiť Komisia a že môžu byť potrebné ďalšie legislatívne opatrenia;

12. zdôrazňuje, že v kultúrnom a kreatívnom sektore by do dialógu mali byť zapojení prevádzkovatelia platobných služieb, aby sa znížili zisky z porušovania práv duševného vlastníctva v online prostredí;

13. konštatuje, že systém oznamovania a odstraňovania obsahu porušujúceho práva duševného vlastníctva postupne po jednotlivých URL adresách má praktické obmedzenia vzhľadom na rýchlosť eventuálneho opätovného sprístupnenia predmetného obsahu; vyzýva preto prevádzkovateľov v danom sektore, aby začali rozmýšľať o tom, ako tento systém oznamovania a odstraňovania dlhodobo zefektívniť;

14. konštatuje, že v členských štátoch, v ktorých zákon povoľuje blokovať na základe súdneho rozhodnutia internetové stránky, ktoré umožňujú porušovanie práv duševného vlastníctva, má takýto postup z dlhodobého hľadiska praktické obmedzenia;

15. konštatuje, že v prípade, keď práva duševného vlastníctva porušuje verejnosť, dôvodom tohto konania je niekedy skutočnosť, že v rámci legálnej ponuky je komplikované alebo nemožné nájsť želaný obsah; požaduje preto, aby sa vytvorila rozsiahla a užívateľsky jednoduchá legálna ponuka a aby sa verejne propagovala;

16. vyzdvihuje ucelenejší prístup s dôrazom na spôsob uspokojovania dopytu spotrebiteľov zvyšovaním dostupnosti a využívaním inovatívnej a dostupnej legálnej ponuky na základe obchodných modelov prispôsobených internetu, ktoré umožňujú odstrániť prekážky, ktoré bránia vytvoreniu skutočného európskeho digitálneho jednotného trhu, ale zachovávajú rovnováhu medzi právami spotrebiteľov a ochranou novátorov a tvorcov;

17. zdôrazňuje, že v záujme inovácií, tvorivosti a konkurencieschopnosti je nesmierne dôležité dosiahnuť zmysluplné presadzovanie práv duševného vlastníctva plne transparentným, uceleným, vyváženým a flexibilným systémom, ktorý dokáže rýchlo reagovať na vyvíjajúce sa výzvy, ktorým čelí znalostná ekonomika EÚ v digitálnom svete;

18. berie na vedomie potrebu stabilného a harmonizovaného rámca na presadzovanie práv duševného vlastníctva a pripomína, že súčasný právny rámec nie je prekážkou rozvoja multiteritoriálnych licenčných systémov; v tomto zmysle nabáda Komisiu, aby vzala na vedomie európsky patent s jednotným účinkom a súčasné preskúmanie nariadenia o ochrannej známke, ako aj výraznú rozdrobenosť kultúrnych a kreatívnych trhov z kultúrneho a jazykového hľadiska;

19. poukazuje na to, že všetci aktéri zapojení do distribučného reťazca by mali spolupracovať na vypracúvaní informačných kampaní, ktoré by spotrebiteľom umožnili prístup k informáciám o ich právach a povinnostiach, ako aj jednoduchý prístup k tvorivému obsahu a jeho využívanie;

20. pripomína potrebu moderného rámca pre autorské práva, ktorý by podporoval hospodársku súťaž a bol by jednoduchý z hľadiska spotrebiteľov, pričom by tiež podporoval tvorivosť a inovácie zaručovaním bezpečného, vhodného a spoľahlivého prostredia pre vynálezcov a tvorcov;

21. zastáva názor, že vykonávanie účinných opatrení proti všetkým porušeniam práv duševného vlastníctva, ktoré by zohľadňovalo súčasný digitálny svet a rôzne formy distribúcie, práva držiteľov práv duševného vlastníctva a zároveň by zaručovalo rovnováhu všetkých predmetných záujmov a práv spotrebiteľov a zabezpečovalo im ľahký prístup k čo najširšiemu výberu legálneho obsahu, prinesie samé výhody, keďže prispeje k hospodárskemu rozvoju a rastu, zamestnanosti a tvorbe bohatstva;

22. zdôrazňuje najmä skutočnosť, že v záujme dosiahnutia zmysluplného presadzovania práv duševného vlastníctva by informácie mali zahŕňať jasnú zmienku o druhu práv duševného vlastníctva (napríklad patent, obchodná značka, autorské právo), totožnosti vlastníkov a v relevantných prípadoch o ich platnosti;

23. zdôrazňuje, že v záujme podpory inovácií a konkurencieschopnosti v odvetviach Únie založených na znalostiach tak, aby sa rešpektovali práva duševného vlastníctva, je potrebné povzbudzovať otvorený výskum a spoločné využívanie znalostí, ktoré boli aj v stratégiách Globálna Európa a Európa 2020 označené za kľúčové prvky;

24. zdôrazňuje potrebu presných systémov detekcie, ktoré budú viesť k pohotovému prerušeniu činností porušujúcich práva duševného vlastníctva v komerčnom rozsahu;

25. poukazuje na to, že príjmy vytvárané presadzovaním práv duševného vlastníctva predstavujú dôležitý zdroj vonkajšieho financovania výskumných projektov, a teda sú hybnou silou inovácie, rozvoja a spolupráce medzi univerzitami a spoločnosťami;

26. vyzdvihuje dôležitosť odvetvových dohôd a príručiek osvedčených postupov v boji proti porušovaniu práv duševného vlastníctva; vyzýva prevádzkovateľov v tomto odvetví, aby si vymieňali informácie o platformách, ktoré sprístupňujú obsah porušujúci práva duševného vlastníctva, a aby v záujme obmedzenia príjmov z takéhoto obsahu alebo platforiem prijali koordinované a primerané opatrenia, ako je oznamovanie prípadov a odstraňovanie protizákonných záznamov; konštatuje, že takéto opatrenia by nemali zahŕňať blokovanie internetových stránok, ktoré by nebolo vopred nariadené súdom;

27. trvá na tom, aby sa zaviedli nápravné opatrenia pre platformy nepriaznivo ovplyvnené akýmikoľvek opatreniami s finančným dosahom, ktoré na základe výmeny informácií prijali prevádzkovatelia v danom odvetví na účely boja proti porušovaniu práv duševného vlastníctva v komerčnej oblasti;

28. konštatuje, že niektoré platformy na hosťovanie údajov online (tzv. cyberlockers) platia užívateľom na základe počtu zaregistrovaných stiahnutí súborov, čo predstavuje formu nabádania k šíreniu obsahu porušujúceho práva duševného vlastníctva; vyzýva preto členské štáty, aby prijali vhodné opatrenia na zabránenie takýmto praktikám;

29. poukazuje na to, že platformy na hosťovanie údajov online (tzv. cyberlockers) sú jedným z hlavných centier porušovania práv duševného vlastníctva, z ktorého nepriamo profitujú prostredníctvom reklám a/alebo predplatného;

30. zdôrazňuje, že výrobky porušujúce práva duševného vlastníctva nielenže spôsobujú legálnym podnikom priamu stratu zisku, ale vedú aj k priamemu či nepriamemu zániku pracovných miest, poškodeniu dobrého mena a zvýšeným nákladom na vymožiteľnosť a sú často spojené s organizovaným zločinom a eventuálne ohrozujú zdravie a bezpečnosť;

31. vyzýva Komisiu, aby pri riešení potreby upraviť v digitálnom svete právne predpisy na presadzovanie práv duševného vlastníctva zaručila spravodlivú rovnováhu medzi všetkými kľúčovými aktérmi v dodávateľskom reťazci, a to pri plnom dodržiavaní Charty základných práv Európskej únie, najmä pokiaľ ide o ochranu osobných údajov a rešpektovanie súkromia, vlastníckeho práva a práva na prístup k spravodlivosti;

32. pripomína, že v rámci konzultačného procesu venovaného občianskoprávnemu presadzovaniu práv duševného vlastníctva, ktorý realizovala Komisia v rokoch 2012 až 2013, boli identifikované viaceré ďalšie otázky presadzovania práv duševného vlastníctva, ktoré nie sú súčasťou akčného plánu: problémy so zisťovaním porušovateľov práv a údajných porušovateľov práv, úloha sprostredkovateľov v boji proti porušovaniu práv duševného vlastníctva a určovanie náhrad škôd v sporoch týkajúcich sa práv duševného vlastníctva; v tejto súvislosti pripomína, že akčný plán je len odrazovým mostíkom na ceste k zabezpečeniu presadzovania práv duševného vlastníctva;

33. vyzýva Komisiu, aby zvážila všetky možnosti riešenia otázky presadzovania práv duševného vlastníctva vrátane návrhu na konkrétnejšie legislatívne opatrenia.

34. zdôrazňuje, že v posledných rokoch vzrástla distribúcia falzifikátov a nedovolených napodobenín, keďže tento druh tovaru môže ľahko kolovať v online prostredí; opätovne pripomína dôležitosť osvetovej kampane Komisie zameranej na zvýšenie povedomia spotrebiteľov, zamestnancov, zákazníkov, a najmä mládeže, ktorá im poskytuje informácie a poučuje ich o hospodársko-spoločenskej ujme, ktorú spôsobuje činnosť porušujúca práva duševného vlastníctva v komerčnom rozsahu;

35. pripomína, že do medzinárodného porušovania práv duševného vlastníctva je zapojený organizovaný zločin a že je mimoriadne dôležité, aby Európa tento problém riešila koordinovane, aby posilnila platné kontrolné opatrenia a zároveň uplatňovala zásadu sledovania toku peňazí, a tak chránila záujmy spotrebiteľov a integritu dodávateľského reťazca;

36. vyzýva Komisiu, aby preštudovala uskutočniteľnosť zavedenia európskej značky na informovanie verejnosti o tých internetových stránkach, ktoré neporušujú práva duševného vlastníctva v komerčnej oblasti.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

26.2.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

9

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, Emmanouil Glezos, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Rikke Karlsson, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Fernando Maura Barandiarán, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Martin Sonneborn, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Therese Comodini Cachia, Marc Joulaud, Dietmar Köster, Ilhan Kyuchyuk, Ernest Maragall, Martina Michels, Michel Reimon

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Julia Reda


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

7.5.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Dietmar Köster, António Marinho e Pinto, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière, Cecilia Wikström

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Morten Messerschmidt

Právne oznámenie